70

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Page 2: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal

Ügyiratszám: BO/10/2-52/2015.

37/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás

Melléklete

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

munkavédelmi szabályzatáról

Page 3: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A munkavédelmi szabályzat célja

1.1. A munkavédelmi szabályzat (a továbbiakban: MVSZ) célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

törvényben (a továbbiakban: Mvt.), az annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben (a

továbbiakban: Mvtr.), valamint a kapcsolódó jogszabályokban előírtak szerint meghatározza az egészséget

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és munkavédelmi kérdésekben egységes

szabályozást biztosítson.

1.2. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait úgy kell meghatározni, hogy

végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében

tartózkodóknak is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett

munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.

2. Az MVSZ hatálya

2.1. Az MVSZ területi hatálya kiterjed a Kormányhivatal egész területére, az önálló főosztály és osztály

jogállású szervezeti egységekre, valamint a járási hivatalokra (a továbbiakban együtt: szervezeti egység), a

kezelésükben lévő munkavégzési helyekre, ideértve a telephelyen kívüli munkavégzési helyeket is (pl.: a

helyszíni ellenőrzések, külső munkahelyek stb.).

2.2. Az MVSZ személyi hatálya kiterjed a Kormányhivatal szervezeti egységeinél foglalkoztatott

kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, munkaviszonyban álló munkavállalókra, a

Kormányhivatalnál szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatókra, valamint minden egyéb, a Kormányhivatallal

jogviszonyban álló szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyekre (a továbbiakban együtt:

munkavállaló), továbbá a Kormányhivatal munkavállalói munkavégzésének hatókörében tartózkodókra.

2.3. Eltérő külön rendelkezések hiányában az MVSZ-t kell alkalmazni az idegen munkavállalókra, valamint

egyéb személyekre, akik ügyeik intézése során, ügyfélként, tanúként, bejelentőként, látogatóként, vagy egyéb

minőségben a Kormányhivatal területén tartózkodnak.

2.4. Az MVSZ tárgyi hatálya kiterjed a Kormányhivatalnál végzett valamennyi munkatevékenységre, az

azokkal összefüggő valamennyi munkavédelmi célú feladat szabályozására, a Kormányhivatal alapvető belső

munkavédelmi követelményeire, a munkavállalók testi épségének, munkaképességének megőrzését biztosító

jogokra és kötelezettségekre, a munkáltató jogaira és kötelezettségeire, továbbá a kapcsolódó eljárási

szabályokra.

3. Fogalmi meghatározások

Az MVSZ alkalmazása során használatos alapfogalmakat az Mvt.-ben foglaltakon túl a XIII. fejezet értelmező

rendelkezései tartalmazzák.

Page 4: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

4

II. FEJEZET

Munkavédelmi feladatok ellátása

1. A kormánymegbízott munkavédelmi feladatai:

1.1. A kormánymegbízott

a) felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek

megvalósításáért;

b) kinevezi a munkavédelmi felelőst és biztosítja számára a feladata elvégzéséhez szükséges feltételeket;

c) a munkavédelmi felelős útján vezeti a Kormányhivatal munkavédelmi tevékenységét;

d) dönt a munka- és üzemi balesetek, illetve a kapcsolódó kárigények elbírálásáról;

e) dönt a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról;

f) gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításáról;

g) kiadmányozza a munkabalesetek, üzemi balesetek jegyzőkönyveit.

1.2. A kormánymegbízott az 1.1. pontban rögzített feladatait írásban a főigazgatóra ruházhatja át.

2. A főigazgató munkavédelmi feladatai:

a) koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal munkavédelmi tevékenységét, felügyeli a munkavédelmi

felelős munkáját;

b) intézkedik a Kormányhivatal munkavállalóját ért munkabalesetek helyszíni kivizsgálásához szükséges

tárgyi feltételek biztosításáról;

c) eleget tesz a felettes és felügyeleti szervek ellenőrzést követő előírásainak, elősegíti ezen szervek

ellenőrzési tevékenységét;

d) részt vesz a Kormányhivatalt érintő munkavédelmi tárgyú megbeszéléseken;

e) ellenőrzi a munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások lebonyolításának rendjét.

3. A szervezeti egység vezetőjének munkavédelmi feladatai:

a) ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység munkavédelmi kötelezettségeivel kapcsolatos

tevékenységét;

b) felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek

megvalósításáért a szervezeti egység vonatkozásában, mellyel összefüggésben intézkedik a

munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, biztosítja a munkavállalók munka-

alkalmassági vizsgálaton történő megjelenését;

c) eleget tesz a felettes és felügyeleti szervek ellenőrzést követő előírásainak a szervezeti egység

vonatkozásában, elősegíti ezen szervek ellenőrzési tevékenységét;

d) javaslatot tesz az elsősegélyképzésben részt vevő személyekre, gondoskodik a foglalkoztatottak

részére a szükséges egyéni védőeszközök, meghatározott esetekben a védőital és védőoltás, valamint

a nagyfokú szennyeződéssel járó helyeken a szükséges tisztálkodási eszközök összesítéséről és

igényléséről;

e) köteles valamennyi sérülést, balesetet a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési

Osztályának haladéktalanul elektronikus úton bejelenteni a [email protected] e-mail

címre függetlenül attól, hogy a baleset, sérülés jár-e keresőképtelenséggel;

f) a Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályának kérésére közreműködik a

munkabalesettel kapcsolatos kártérítési igények elbírálásában;

g) szabálytalanságok észlelése esetén (ittasság, balesetveszélyes munkavégzés, védőeszköz

használatának elmulasztása stb.) haladéktalanul köteles a munkavállalót a feladat elvégzésétől eltiltani;

Page 5: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

5

h) a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeit álláspontjával együtt a Jogi és

Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályának útján továbbítja a kormánymegbízott

részére;

i) részt vesz a szervezeti egységet érintő munkavédelmi tárgyú megbeszéléseken;

j) az MVSZ által megjelölt szervezeti egységek vezetői vezetik a szervezeti egység baleseti

nyilvántartását, valamint jelen utasítás 14. számú függeléke szerinti baleseti naplót;

k) köteles a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos kockázatok felmérésében közreműködni,

valamint gondoskodni a szükséges intézkedések meghozataláról;

l) a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együtt gondoskodik a személyes használatra kapott biológiai,

vagy kémiai kóroki tényezővel szennyezett védőruházat tisztításáról, illetve tárolásáról;

m) a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály útján gondoskodik a tisztálkodási eszközök és szerek

beszerzéséről, valamint azoknak a munkavállaló részére történő szétosztásának megszervezéséről és

biztosításáról.

4. A belső ellenőr munkavédelmi feladatai:

a) évente ellenőrzi a munkavédelmi intézkedések teljesülését;

b) ellenőrzése során figyelemmel kíséri az intézkedések végrehajtása során érintett szervezeti egységek

és személyek tevékenységét az intézkedés kiadásától annak teljesüléséig;

c) feltárja az esetleges hiányosságokat, az intézkedések elmaradásának esetleges okait.

5. A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának munkavédelmi feladatai:

a) gondoskodik az új belépők előzetes, egészségügyi alkalmassági, személyi higiénés alkalmassági, –

szükség esetén – pályaalkalmassági orvosi vizsgálatainak megszervezéséről, illetve azok

eredményének a jogszabályban meghatározott adatlapon történő nyilvántartásáról;

b) gondoskodik az időszakos munkaköri és szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat

megszervezéséről, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat;

c) gondoskodik a soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

megszervezéséről, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat;

d) figyelemmel kíséri az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességét;

e) gondoskodik a Kormányhivatalra vonatkozó kockázatértékeléssel kapcsolatos, az egyéni

védőeszközök meghatározására és kiválasztására vonatkozó dokumentáció nyilvántartásáról;

f) gondoskodik a záró vizsgálatok megszervezéséről és a kapcsolódó nyilvántartás vezetéséről;

g) gondoskodik az elvégzett biológiai kockázatértékelések, illetve járványügyi helyzetben a tiszti főorvos

rendelkezése alapján az érintett foglalkoztatottak részére a szervezeti egységek vezetői által igényelt

védőoltás jóváhagyásáról;

h) gondoskodik a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából a munkahelyeken az

igénynek megfelelően a védőital biztosításáról;

i) gondoskodik az oltási könyvek másolatának kezeléséről;

j) gondoskodik a védőoltással kapcsolatos feladatokról és nyilvántartások vezetéséről.

6. A Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályának munkavédelmi

feladatai:

a) gondoskodik a munkavédelmi tárgyú oktatások hivatalon belüli megszervezéséről, különös tekintettel

az előzetes munkavédelmi oktatásra, valamint a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamra;

b) részt vesz – a munkavédelmi felelős, szükség esetén a Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és

Perképviseleti Osztályának bevonásával – a munkabalesetekkel kapcsolatos kárigények

elbírálásában;

Page 6: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

6

c) gondoskodik a kockázatértékelések előkészítéséről és felülvizsgálatáról;

d) gondoskodik az egyéni védőeszköz juttatási rend és az orvosi alkalmassági vizsgálatok MVSZ-ben

előírt rendjének felülvizsgálatáról.

7. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkavédelmi feladatai:

a) gondoskodik a védőfelszerelések beszerzéséről, elosztásáról és nyilvántartásáról;

b) gondoskodik az előírt elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséről, illetve feltöltéséről;

c) gondoskodik a tisztálkodási szerek beszerzéséről és szétosztásáról;

d) gondoskodik a munkavédelmi célok, feladatok megvalósításához szükséges költségek költségvetésbe

történő beállításának előkészítéséről;

e) gondoskodik a Kormányhivatal épületeiben levő villamos berendezések érintésvédelmi

szabványossági felülvizsgálatának, szerelői ellenőrzésének jogszabályban előírt gyakorisággal történő

elvégzéséről, valamint az ellenőrzések eredményeképpen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett

intézkedések végrehajtásáról;

f) biztosítja a balesetvizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzését, pótlását;

g) gondoskodik a létesítmények, beruházások, berendezések egészséges és biztonságos kialakításáról,

szükség szerinti korszerűsítéséről;

h) engedélyezi – a munkavédelmi felelős véleményezését követően – a gépek, berendezések üzembe

helyezését;

i) a hatáskörébe utalt esetekben intézkedik a munka- és tűzvédelmi szemléken feltárt hiányosságok

megszüntetéséről;

j) felelős az anyagmozgatásra, személy– és teherszállításra, továbbá tárolásra vonatkozó biztonsági

előírások betartásáért;

k) gondoskodik a hivatali gépjárművek időszakos karbantartásáról, műszaki vizsgáztatásáról;

l) az általános és munkavédelmi minőségtanúsítás követelményeinek megfelelően a Kormányhivatal

munkavállalói részére beszerzi és használatba helyezi a munka- és védőeszközöket, továbbá

figyelemmel kíséri a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb

dokumentumok előírásait;

m) gondoskodik az előírt védőeszközök nyilvántartásáról, tárolásáról, dokumentált módon történő

kiadásáról és visszavételéről;

n) a felhasználásra kiadott védőeszközök használati utasításait rendelkezésre bocsátja;

o) karbantartás, tisztítás, javítás, vagy csere útján gondoskodik a védőeszközök rendeltetésszerű

használatra, illetve viselésre alkalmas, műszaki és higiénés állapotban tartásáról;

p) a védőeszközök tájékoztatójában foglaltakat figyelembe véve – a szervezést és költségtervezést is

magában foglaló – éves tervet készít a védőeszközök karbantartására és tisztítására, szükség esetén

fertőtlenítésére és selejtezésére;

q) a karbantartásra, tisztításra, selejtezésre átvett védőeszközöket a használatra, vagy viselésre

alkalmas védőeszközöktől elkülönítve tárolja;

r) a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya által jóváhagyott igénylések alapján

beszerzi és biztosítja a védőitalt, a szükséges védőoltásokat és tisztálkodási eszközöket;

s) a szervezeti egység vezetőjével együtt gondoskodik a személyes használatra kapott biológiai, vagy

kémiai kóroki tényezővel szennyezett védőruházat tisztításáról, illetve tárolásáról, valamint a veszélyes

hulladéknak minősülő hulladék kezelésére vonatkozó előírások betartásáról;

t) gondoskodik a szervezeti egység vezetőjével együtt a tisztálkodó eszközök és szerek beszerzéséről,

valamint a munkavállaló részére történő szétosztásának megszervezéséről és biztosításáról.

Page 7: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

7

III. FEJEZET

A munkavédelmi felelős feladatai és jogai

1. A munkavédelmi felelős feladatai:

a) a közvetlen vezetőjével való egyeztetés alapján megtervezi, megszervezi az egészséget nem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeire és a munkakörülményekre vonatkozó

jogszabályokban előírt (munkabiztonsági, munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladatok

végrehajtását;

b) kiadmányozásra előkészíti a munkavédelmi rendelkezéseket, belső szabályzatokat, gondoskodik

azok folyamatos aktualizálásáról;

c) kiadmányozásra előkészíti a munkahelyi kockázatértékelést, majd az érintettek bevonásával részt

vesz a kapcsolódó feladatok végrehajtásában;

d) vezeti a munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat;

e) a Kormányhivatal munkavédelmi helyzetéről, tevékenységéről évente jelentést készít a

kormánymegbízott és a főigazgató részére;

f) megszervezi az előzetes, ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatásokat;

g) a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél – az egység vezetőjének bevonásával –

munkavédelmi ellenőrzést tarthat, amelynek megállapításairól feljegyzést készít;

h) figyelemmel kíséri a Kormányhivatal épületeiben levő villamos berendezések érintésvédelmi

szabványossági felülvizsgálatának, szerelői ellenőrzésének jogszabályban előírt gyakorisággal

történő elvégzését, valamint az ellenőrzések eredményeképpen feltárt hiányosságok

megszüntetésére tett intézkedések végrehajtását;

i) részt vesz a munka- és védőeszközök juttatásával kapcsolatos feladatok elvégzésében, ellenőrzi az

egyéni védőeszközök kiadását és használatát;

j) a munkabaleseteket kivizsgálja, feltárja az ok-okozati összefüggéseket, felveszi a munkabaleseti

jegyzőkönyvet;

k) munka-, illetve üzemi baleset esetén határidőben teljesíti a jogszabályban megjelölt szervek felé

történő bejelentési kötelezettséget;

l) részt vesz a munkabalesetekkel kapcsolatos kárigények elbírálásában;

m) szükség esetén részt vesz az üzembe helyezési és a műszaki átadás-átvételi eljárásokban;

n) javaslatot tesz a veszélyes létesítmény, berendezés munkavédelmi üzembe helyezésére;

o) részt vesz az új létesítmény munkavédelmi bejárásában;

p) figyelemmel kíséri az időszakos ellenőrző vizsgálatok érvényességének határidejét, és annak lejárata

előtt intézkedést tesz a felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzésére;

q) ellenőrzi a munkavédelemmel, a nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályokban foglaltak

teljesülését;

r) rendellenes körülmények kialakulása esetére, amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági

előírások nem tarthatók be, a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a

veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel – más

munkatársak szükség szerinti bevonásával – mentési tervet készít, és a mentéshez szükséges

személyek kijelölésére javaslatot tesz a kormánymegbízottnak;

s) szabálytalanság észlelése esetén (ittasság, balesetveszélyes munkavégzés, védőeszköz

használatának elmulasztása, stb.) haladéktalanul köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a

munkavállaló munkától való eltiltását kezdeményezni, és ezt írásban rögzíteni.

Page 8: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

8

2. A munkavédelmi felelős jogkörei:

a) a Kormányhivatal munkaterületén – a közvetlen vezetőjének beleegyezése mellett – munkavédelmi

szemlét tarthat;

b) közvetlen súlyos veszélyeztetést tapasztalva a veszély elhárítása érdekében munkaeszköz,

létesítmény működtetését, használatát azonnal megtilthatja, mely tényről a közvetlen vezetőjét

haladéktalanul köteles tájékoztatni;

c) közvetlen vezetőjénél kezdeményezi az általa észlelt munkavédelmi hiányosságok megszüntetését,

melyekre javaslatot tesz;

d) a munkavédelmi követelmények rendszeres megszegőinek felelősségre vonása érdekében az észlelt

szabálytalanságokról feljegyzést készít;

e) a Kormányhivatal létesítményeiben, bérleményeiben történő kivitelezési munkálatok elvégzésére

kötendő szerződés munkavédelmet érintő pontjával kapcsolatosan észrevételt tehet;

f) a Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában lévő létesítményekben, a külső vállalkozók

által végzett tevékenység munkavédelmi ellenőrzésére, veszélyeztetés esetén a hiányosság

felszámolására intézkedést kezdeményezhet.

IV. FEJEZET

A munkavállaló kötelességei és jogai

1. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (egészségesen, kipihenten,

alkohol, kábítószer befolyásától mentesen), az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre

vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

2. A munkahelyeken tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, mások zavarása munka közben,

játék), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.

3. A munkavállaló köteles különösen:

a) munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani és

azokat a munkavégzés során alkalmazni;

b) a részére előírt, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi, vagy

pályaalkalmassági vizsgálaton a kijelölt időpontban részt venni;

c) fegyelmezett magatartást tanúsítani, munkatársaival együttműködve munkáját úgy végezni, hogy saját

vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse;

d) együttműködni az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott

rendelkezések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása

során;

e) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető lábbelit és ruházatot viselni;

f) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;

g) ha önmagára, vagy környezetére vonatkozóan balesetveszélyt, rendellenességet észlel, azt a tőle

elvárható módon elhárítani, illetve munkahelyi vezetőjének jelenteni;

h) ha munka közben sérülést szenvedett, vagy rosszullétet érez, azt munkahelyi vezetőjének

haladéktalanul szóban jelenteni;

i) amennyiben a sérültet balesete jelentéstételében egészségi állapota akadályozza, a jelentést a

munkatársa, vagy az elsősegélynyújtást végző köteles megtenni;

j) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a

rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;

k) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni a közvetlen felettesének;

l) munkatársát ért baleset esetén az elsősegélynyújtást a tőle elvárható módon megkezdeni;

Page 9: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

9

m) baleset bekövetkezése esetén a mentést, elsősegélynyújtást úgy megkezdeni, hogy a helyszín a

baleset kivizsgálásáig – lehetőség szerint – változatlan maradjon;

n) a munkáltatói utasítást megtagadni, ha annak teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan

veszélyeztetne;

o) a rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni,

azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott

karbantartási feladatokat elvégezni;

p) a munkakör végzéséhez előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle

elvárható tisztításról gondoskodni;

q) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést

kérni a felettesétől;

r) a munkát felfüggeszteni életet, testi épséget, vagy egészséget közvetlen fenyegető veszély

elhárításáig.

4. A munkavállaló jogosult:

4.1. megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját életét, testi épségét, vagy egészségét közvetlenül és

súlyosan veszélyeztetné.

4.2. megkövetelni munkáltatójától:

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez

a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;

b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek

rendelkezésre bocsátását, annak elsajátításához való lehetőség biztosítását;

c) a munkavégzéshez– munkavédelmi szempontból – szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök,

valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

5. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt, vagy valós

mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.

6. A szervezeti egységek munkavállalóira vonatkozó speciális szabályok:

A szervezeti egységeknél foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a szaktevékenységre vonatkozó, eltérő

munkakörülményekből fakadó kiegészítő rendelkezéseket is alkalmazni kell.

V. FEJEZET

A munkáltató kötelességei és jogai

1. A munkáltató köteles:

a) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani;

b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges információt, tájékoztatást és utasítást

megadni;

c) munkavédelmi oktatást tartani;

d) a munkavállalókkal és érdekvédelmi szerveikkel együttműködni.

2. A munkáltató biztosítja a nemdohányzók védelmét, illetve a dohányzóhelyek kijelölését.

Page 10: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10

3. A munkáltató minden munkavállaló részére köteles biztosítani az ivóvizet, valamint a munkahely és a

munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési

lehetőséget.

4. A munkahely és a munka jellegének megfelelően köteles gondoskodni a rendről, tisztaságról, a keletkező

szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt, vagy egészségi ártalmat ne

okozzanak és a környezetet ne károsítsák.

5. A munkáltató köteles minőségileg, szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és

biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

6. A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve

munkavédelmi képviselőkkel tanácskozni (érdekegyeztetés, érdekképviselet), valamint biztosítani részükre a

lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő

időben történő előzetes megvitatásában.

7. A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk

csökkentése érdekében a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, feltételeit az érintett

munkavállalókkal – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell

ismertetni.

8. A munkáltató kötelessége – a törvényi kötelezettségen túl – általánosságban valamennyi, a

munkavédelemmel közvetlenül összefüggő kérdés napirendre vétele, amelyet az érdekegyeztetésben,

érdekképviseletben részt vevő felek kölcsönösen megtárgyalásra javasolnak.

9. A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani, amely szolgálat ellátja a

foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást.

10. A munkáltató jogosult megkövetelni, hogy a munkavállaló:

a) az általa előírt helyen és időben, munkára képes állapotban jelenjen meg;

b) munkáját utasításai és a munkavédelmi szabályok megtartásával, a tőle elvárható szakértelemmel és

gondossággal végezze;

c) munkájával más személy egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

Az előzőek érdekében a munkáltató jogosult alkoholos állapot ellenőrzést végezni a XI. fejezet 2. pontja

szerint.

VI. FEJEZET

Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

1. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat

1.1 A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya nyilvántartást vezet a munkaköri alkalmassági

vizsgálatokról és a jogszabály által előírt esetekben jelen utasítás 1. és 2. számú függelékének

alkalmazásával a munkavállalókat munkaköri alkalmassági vizsgálatokra utalja.

1.2 Amennyiben a munkavállaló a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya által megjelölt

munkaköri alkalmassági vizsgálaton az előírt határidőig nem vesz részt, a Jogi és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai Osztálya tájékoztatja arról a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

Page 11: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

11

1.3 A vizsgálat elvégzéséig a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalót a további munkavégzéstől eltiltja.

Az eltiltás idejére illetmény, illetve munkabér nem jár.

1.4 A vizsgálatok elvégzéséről a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának értesítése

alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. Az orvosi alkalmassági vizsgálat

tényét, idejét és eredményét a vizsgálatot végző orvos igazolja, mely igazolást a munkavállaló a Jogi és

Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére köteles átadni.

2. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat

2.1. A Kormányhivatalnál nem létesíthető munkavégzésre irányuló jogviszony előzetes orvosi alkalmassági

vizsgálat hiányában.

2.2. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni különösen az alábbi esetekben:

• a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkakör, munkahely,

munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez,

• nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben, vagy munkahelyen a

korábbinál nagyobb, vagy eltérő jellegű megterhelés esetén,

• a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt, ha a

foglalkozás-egészségügyi szolgáltató a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel

szükségesnek tartja,

• esetleg kirendelés esetén (a vizsgálatot az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosa

végzi).

2.3. Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat megszervezése a Jogi és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai Osztályának feladata, melynek keretében közli a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal,

hogy a munkavállalót milyen területen, munkakörben és körülmények között kívánja foglalkoztatni.

2.4. A vizsgálatot követően az „alkalmas” minősítés a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének

feltétele.

3. Időszakos munkaköri és szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat

3.1. A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton kötelesek

részt venni a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából.

3.2. Az időszakos orvosi vizsgálat esedékességéről az értesítéseket a Jogi és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai Osztálya köteles kiküldeni a munkavállalónak és közvetlen vezetőjének a részvétel céljából.

3.3. Az időszakos orvosi vizsgálaton való részvétel kötelező. A vizsgálatokat munkaidőben kell elvégezni.

3.4. Az időszakos orvosi vizsgálat nem megfelelő eredménye esetén a munkavállalót a korábbi munkaköréből

az egészségi állapotának megfelelő másik munkakörbe kell áthelyezni.

4. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

4.1. Soron kívüli munkaköri, vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a jogszabály által előírt

esetben.

Page 12: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

12

4.2. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a munkavállaló „nem alkalmas” minősítést kap, úgy a

munkavállalót munkaköréből az egészségi állapotának megfelelő másik munkakörbe kell áthelyezni.

4.3. A soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat megszervezéséről a

Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya gondoskodik.

4.4. Soron kívüli munkaköri, vagy szakmai alkalmassági vizsgálat lefolytatását és másodfokú orvosi

szakvélemény beszerzését mind a munkáltató, mind a munkavállaló kezdeményezheti. A munkáltatónak nem

kell indokolni a kezdeményezést, ha a munkavállaló munkabalesetből, foglalkozási megbetegedésből

felgyógyul, illetve úti balesetből történő felgyógyulását követően a munkára való alkalmasság megállapítása

esetén.

5. Záróvizsgálat

5.1. Záró vizsgálatot kell végezni a jogszabály által előírt esetekben.

5.2. A vizsgálatok elvégzéséről a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának értesítése

alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik.

6. Pályaalkalmassági vizsgálat

6.1. Az illetékes miniszter meghatározott munkaköröknél a foglalkozást pályaalkalmassági vizsgálathoz

kötheti. Pályaalkalmassági vizsgálatra a hivatásos gépjárművezetők kötelezettek.

6.2. A vizsgálatok elvégzéséről a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályának értesítése

alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik.

7. Védőoltás biztosítása

7.1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseknek

megfelelően a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatok felmérését

követően a munkahelyi expozíciós táblázatban nevesített munkavállalók részére a munkakörhöz

kapcsolódóan jelen utasítás 15. számú függelékében felsorolt, illetve ezen túlmenően a biológiai

kockázatértékelésben, illetve a tiszti főorvos által meghatározott védőoltások biztosíthatóak.

7.2. A védőoltások megtörténtét oltási könyvbe kell bevezetni, amelyet a beoltott személynek meg kell őriznie

és magánál kell tartania, valamint ellenőrzéskor azt fel kell mutatni. Az oltási könyvek másolatát a Jogi és

Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya kezeli.

7.3. A kötelező védőoltást igénylő munkakörben való alkalmazás feltételeként a foglalkozás-egészségügyi

szolgáltató orvos a foglalkoztatást védőoltáshoz kötheti. E feltételt a Jogi és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai Osztálya köteles a kinevezésben rögzíteni.

7.4. A védőoltással kapcsolatos feladatokról és nyilvántartások vezetéséről a Jogi és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai Osztálya gondoskodik. A védőoltások beadásáról a Jogi és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai Osztálya a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató útján gondoskodik.

7.5. A szervezeti egységnél a védőoltáshoz kapcsolódó biológiai kockázatértékelés elvégzettnek tekintendő,

ha a változatlan kockázati tényezők mellett a biológiai expozíciós lapon az aktuális adatokat felvezették.

Page 13: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

13

8. Nők foglalkoztatásának speciális szabályai

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő, vagy

veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre fogamzóképes korú nők, terhes

nők, nemrég szült nők, szoptató anyák nem kötelezhetőek. A laboratóriumi tevékenységet végző szervezeti

egység vezetője a nő foglalkoztatottak körében azok állapotváltozásának jelentésről gondoskodni kötelesek a

munkáltató felé.

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 9. számú melléklet szerinti munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők

esetében a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni és megállapítani azokat az intézkedéseket,

amelyekkel az előzőekben felsorolt személyek egészségét és biztonságát garantálni lehet.

VII. FEJEZET

Munkavédelmi oktatás

1. Előzetes munkavédelmi oktatás

1.1. A Kormányhivatallal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő munkavállalót munkába állása előtt,

munkahely megváltozásakor, hosszú távollét után, új munkaeszköz üzembe helyezésekor – legkésőbb a

munkába állás napján – munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

1.2. A Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya az előzetes munkavédelmi oktatás

szükségességéről a munkavállaló munkavégzésre irányuló jogviszonyának megkezdése, illetve a munkahely

megváltozása előtt, hosszú távollét után, továbbá a szervezeti egység vezetője az új munkaeszköz üzembe

helyezése előtt lehetőség szerint 1 munkanappal, de legkésőbb a munkavégzés kezdetének napján értesíti a

Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályának vezetőjét. Az elméleti oktatásról a

munkavédelmi felelős az értesítést követően haladéktalanul személyesen, illetve a szervezeti egység vezetője

részére elektronikus formában megküldött tananyag segítségével gondoskodik.

1.3. Az oktatást igazoló dokumentumokat a munkavédelmi felelős helyezi nyilvántartásba és arról tájékoztatja

a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályát.

1.4. Az oktatási tananyagot a főigazgató hagyja jóvá.

1.5. Elektronikus formában történő oktatás esetén a szervezeti egység vezetője haladéktalanul köteles

gondoskodni a részére eljuttatott oktatási anyag munkavállaló által történő megismertetéséről, a kapcsolódó

kérdéssor, nyilatkozat és oktatási napló kitöltéséről, illetve ezen dokumentumoknak a Kormányhivatal Jogi és

Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályának vezetője részére való visszaküldéséről.

1.6. A visszaküldött kérdéssort a munkavédelmi felelős értékeli és annak eredményét az oktatási naplóban

dokumentálja az oktatási tematika megjelölésével.

1.7. Szükség esetén a munkavállalót gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

1.8. A munkavállaló a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismeretek elsajátításáig nem foglalkoztatható.

2. Időszakos munkavédelmi oktatás

2.1. A munkavédelmi felelős a munkavállaló tevékenységére tekintettel, annak jellegének megfelelően terv

szerinti időszakos munkavédelmi oktatást határozhat meg.

Page 14: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

14

2.2. Az időszakos munkavédelmi oktatás megtartására az előzetes munkavédelmi oktatás szabályai az

irányadók.

2.3. Amennyiben a munkavállaló hivatali elfoglaltsága, szabadsága, vagy munkaképtelensége miatt a

megadott időpontban az oktatáson nem tud részt venni, munkába állását követően részére azt soron kívül kell

megtartani.

3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás

3.1. Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani:

a) a munkahely, munkakör, vagy tevékenység változásakor;

b) a hat hónapot meghaladó folyamatos távollét után újbóli munkába álláskor;

c) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés helyi körülményeinek változásakor;

d) a bekövetkezett súlyos munkabaleset esetén;

e) a munkavégzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt munkabalesetet szenvedett

munkavállaló részére;

f) a sérüléssel nem járó, de a munkavállalók testi épségét veszélyeztető esemény bekövetkezése után,

ha az tanulságul szolgálhat hasonló események megelőzéséhez;

g) munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor;

h) a kormánymegbízott utasítása, illetve a közvetlen vezetők kérése alapján munkabiztonsági

szempontból indokolt esetben.

4. Idegen munkavállalók oktatása

4.1. A munkavédelmi felelős a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya, illetve a Pénzügyi és

Gazdálkodási Főosztály értesítését követően, az idegen munkavállaló munkáltatóját a helyi sajátosságokra

kiterjedő munkavédelmi oktatásban részesíti a kiadott oktatási tematika és az MVSZ figyelembevételével.

4.2. Az idegen munkavállaló oktatásáról saját munkáltatója köteles gondoskodni.

5. A munkavédelmi oktatási napló

5.1. Az oktatási napló az újonnan felvett munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatásának, illetve az

időszakos, a rendkívüli-, és a pótoktatások nyilvántartására szolgál.

5.2. Az oktatási naplót a munkavédelmi felelős köteles naprakészen vezeti.

VIII. FEJEZET

Egyéni védőeszköz és védőital juttatása

1. A Kormányhivatalnál az egyéni védőeszköz juttatására jogosító munkaköröket, az egyes védőeszközök

fajtáit és a juttatás dokumentumait jelen utasítás 3-6. számú függelékei határozzák meg.

2. A meghatározott egyéni védőeszközök beszerzéséről, elosztásáról és nyilvántartásáról a Pénzügyi és

Gazdálkodási Főosztály gondoskodik.

Page 15: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

15

3. Az egyéni védőeszköz juttatás MVSZ-ben előírt rendjét a munkavédelmi felelős felülvizsgálja, amennyiben

a kockázatértékelés alapján, bármely elemét tekintve változás következik be, vagy jogszabályváltozás ezt

szükségessé teszi.

4. Az egyéni védőeszköz a Kormányhivatal tulajdona, amelyet a munkavállaló a munkavégzésre irányuló

jogviszonyának megszűnésekor köteles visszaadni.

5. Az egyéni védőeszközt a munkavállaló köteles használni. Amennyiben azt figyelmeztetés ellenére sem

használja, akkor a munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzéstől eltiltja.

6. A munkavállaló az egyéni védőeszközt csak tevékenységével összefüggésben, és csak rendeltetésszerűen

használhatja. Az egyéni védőeszközök használatát, állapotát használat előtt és alatt a munkavállaló közvetlen

vezetője köteles ellenőrizni.

7. A munkavállaló haladéktalanul köteles tájékoztatni közvetlen munkahelyi vezetőjét, ha megítélése szerint az

egyéni védőeszköz elvesztette védelmi képességét. Az egyéni védőeszközöket a munkáltató térítésmentesen

biztosítja a munkavállalók részére kihordási idő meghatározása nélkül.

8. Elhasználódás, vagy az egyéni védőeszköz védelmi képességének elvesztése esetén a munkavállaló

jelzését követően a munkahelyi vezető a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal történő egyeztetést követően

intézkedik annak kicseréléséről.

9. Az egyéni védőeszköz juttatásra jogosító munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a munkaviszony

megkezdését követően jogosult a védőeszköz igénybevételére. A védőeszköz munkavállalóknak történő

kiadásáról a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni.

10. Az egyéni védőeszköz kiadását, szervezeti egységek részére történő átadását a Pénzügyi és

Gazdálkodási Főosztály tartja nyilván.

11. Az egyéni védőeszköz tisztítása (amennyiben nem igényel speciális tisztítást), rendben tartása a

munkavállaló feladata.

12. A Kormányhivatal területén munkát végző, de más munkáltató alkalmazásában álló munkavállaló egyéni

védőeszközökkel történő ellátása a saját munkáltatója kötelessége.

13. Egyéni védőeszköz megrendelése, beszerzése és nyilvántartása:

13.1. Az egyéni védőeszköz beszerzéséhez, valamint a karbantartási, mosási, tisztítási, selejtezési

feladatokhoz szükséges költségek tervezését a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály végzi.

13.2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály köteles a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a

szükséges egyéni védőeszközöket megrendelni, a szervezeti egységek folyamatos ellátását biztosítva

beszerezni, és az erre vonatkozó dokumentációt megőrizni.

14. Egyéni védőeszköz kezelése, használata, ellenőrzése

14.1. Az egyéni védőeszköz rendeltetésszerű használatára vonatkozó magyar nyelvű tájékoztatót (használati

utasítást) a munkavállaló közvetlen felettese a védőeszköz átadásával egyidejűleg bocsátja a munkavállaló

rendelkezésére. A tájékoztató átvételét a munkavállaló az átvétel során aláírásával igazolja.

Page 16: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

16

14.2. Az egyéni védőeszközt a munkavállaló köteles az előírt módon, rendeltetésszerűen használni, vagy

viselni, védelmi szintjét folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrizni.

14.3. Az egyéni védőeszköz elvesztését a munkavállaló a munkahelyi vezetőnek haladéktalanul köteles

jelenteni.

14.4. Védelmi képességét elvesztett egyéni védőeszközt használni tilos.

15. Egyéni védőeszköz tárolása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése, selejtezése

15.1. Az egyéni védőeszköz karbantartását, tisztítását, szükség esetén fertőtlenítését a védőeszköz

tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály végzi a szervezeti egység

vezetőjével együtt. A munkáltató külön megállapodás alapján a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály útján az

élelmiszerbiztonsági, egészségügyi vizsgálatokat végzők részére naponta, járványügyi helyzetben

beavatkozásonként biztosítja a tiszta egyéni védőruházatot.

15.2. A karbantartásra, tisztításra és selejtezésre átvett egyéni védőeszközöket a viselésre alkalmas (pl.:

tiszta, új) védőeszközöktől külön kell tárolni.

15.3. A személyi használatra általános jelleggel kiadott egyéni védőeszközök tárolásáról és karbantartásáról a

munkavállalók kötelesek gondoskodni. A speciális tevékenységek elvégzéséhez beszerzett vészhelyzeti és

készletet képező egyéni védőeszközöket a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a Kormányhivatal kijelölt

raktárában tárolja.

15.4. A személyi használatra kapott biológiai, vagy kémiai kóroki tényezővel szennyezett védőruházat

tisztításának, tárolásának biztosítása a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együtt a szervezeti egység

vezetőjének a feladata.

15.5. A nem javítható egyéni védőeszközt a szervezeti egység vezetője hulladékként, a Pénzügyi és

Gazdálkodási Főosztály a hulladéknak minősülő egyéni védőeszközt, vagy annak részét a veszélyes hulladék

kezelésére vonatkozó előírások szerint köteles kezelni.

16. Védőital juttatás

16.1. A foglalkoztatott részére zárt munkaterületen a Kormányhivatal megfelelő mennyiségű és az

egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet biztosít. Ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen

a 24 °C (K) EH értéket meghaladja a folyadék veszteségét a foglalkoztatott – igény szerint általában 14-16 °C

hőmérsékletű ivóvízzel pótolhatja.

16.2. A szabadtéri munkahelyen munkát végzőn foglalkoztatott számára, amennyiben a hőmérséklet a 24

°C (K) EH értéket meghaladja, a munkavégzés időtartamához igazodó, szükséges mennyiségű védőitalt (

szénsavmentes, illetve szénsavas ásványvizet) és külön igény esetén egyéni használatra kiadott ivópoharat

kell biztosítani.

16.3. Hőségriadóban óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, és a

munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani.

16.4. A munkahelyi hőmérséklet méréséhez minden önálló szervezeti egységnél legalább egy a célnak

megfelelő hőmérőt kell biztosítani.

Page 17: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

17

16.5. A védőitalhoz szükséges ivópohár személyenkénti beszerzése, valamint az előírt pihenőidő

munkaszervezési intézkedésekkel történő biztosítása a szervezeti egység vezetőjének, illetve a Pénzügyi és

Gazdálkodási Főosztálynak a feladata.

IX. FEJEZET

Munkaruha, tisztálkodási eszköz juttatás általános szabályai

1. Ha a munkavégzés a ruházat nagymértékű szennyeződésével, vagy elhasználódásával jár, a munkáltató

a munkavállaló részére munkaruhát biztosít.

2. A kihordási idő kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló a munkaruhát átveszi. A munkaruha a

kihordási idő alatt a Kormányhivatal tulajdona. A munkaruhák beszerzését, kiadását, nyilvántartását a

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály végzi.

3. A munkaruha munkavállalóknak történő kiadásáról a szervezeti egység vezetője jelen utasítás 7. számú

függeléke alapján köteles gondoskodni.

4. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya a kihordási idő alatt megszakad, akkor a beszerzési árból a

juttatási idő hátralevő részével arányos összeget köteles megtéríteni.

5. A munkaruha tisztítása, rendben tartása a munkavállaló feladata.

6. Tisztálkodási eszközök juttatási rendje

Az erős szennyeződéssel járó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére tisztálkodó szereket

szükséges biztosítani.

A tisztálkodási eszközök és szerek beszerzésének, valamint a munkavállaló részére történő

szétosztásának megszervezéséért és biztosításáért a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály útján a

szervezeti egység vezetője a felelős.

A munkáltató minden munkavállaló részére biztosítja:

• a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási egészségügyi, étkezési lehetőséget,

• a szociális helyiségekben lévő kézmosóknál kéztisztítószert, szükség esetén kézsúrolót.

X. FEJEZET

A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

1. Munkavállaló kötelességei:

1.1. Minden munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelően, a kezelési, a karbantartási utasítás

szerint használhat.

1.2. Veszély észlelése esetén köteles azt haladéktalanul közvetlen vezetőjének jelenteni. A munkát csak a

veszély kivizsgálását, illetve elhárítását követően a vezető engedélyével lehet folytatni. A

figyelmeztetésnek a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személyt fenyegető veszélyre is ki kell

terjednie.

Page 18: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

18

1.3. Gőz, gáz, víz, sűrített levegő, villamos áram ki- vagy bekapcsolása előtt meg kell győződnie arról, hogy

ez senkit sem veszélyeztet.

1.4. Ha a munkavállaló a biztonsági ismeretét meghaladó feladatot kap, köteles információt, vagy oktatást

kérni.

1.5. Működő berendezést csak akkor hagyható felügyelet nélkül, ha az felügyelet nélküli üzemre is

alkalmas. A rendellenesen működő berendezést le kell állítani és jelenteni kell a közvetlen munkahelyi

vezetőnek.

1.6. A munkahelyre alkalmas és elrendelt munkaruhát, valamint a kiadott egyéni védőeszközöket viselni

kell.

1.7. Veszélyes, ipari munkahelyeken ellenőrzést végzőknek (pl. munkavédelmi felügyelő) tilos a gyűrű,

nyaklánc, karkötő, lógó fülbevaló, testhez nem tapadó testékszer, vagy egyéb függelék munkavégzés

közbeni viselése.

2. A munkahelyek általános követelménye:

2.1. Az ablakok nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra

nézve.

2.2. A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani úgy, hogy számuk,

méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és

biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló-, vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak

úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen.

2.3. A munkahelyi vezető köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a munkavállalók betartják-e a munkavédelmi

előírásokat.

3. A munkavállalóra vonatkozó előírások, tilalmak:

3.1. A jogszabályban előírt berendezések kezelését a munkavállaló csak ehhez rendelt képesítéssel

végezheti.

3.2. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági

berendezéseket. Védőburkolatot, mozgó, vagy feszültség alatti berendezést csak az bonthat meg, akinek

a konkrét berendezésre érvényes szakismerete, jogosultsága és munkáltatói engedélye van.

3.3. A munkavállaló anyagot, terméket csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas

eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával mozgathat.

3.4. Tilos a fejnél magasabban történő kézi rakodás, szerelés érdekében a székre, asztalra, állványra,

valamint nem erre engedélyezett létrára történő felmászás.

3.5. A munkavállaló a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelynek biztonságos elvégzéséhez

szükséges szakmai, munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik, és a munka elvégzésével

megbízták. Kivételt képez a balesetek elhárítása, megelőzése, a jelentősebb gazdasági kár elhárítására

irányuló tevékenység, valamint az elsősegélynyújtás.

Page 19: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

19

3.6. Amennyiben a munkakörülmények megváltozása miatt bárkinek életét, testi épségét közvetlen veszély

fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni szigorúan tilos. A veszélyes

munkakörülményt észlelő munkavállaló köteles munkatársait és közvetlen felettesét haladéktalanul

értesíteni, és tőle intézkedést kérni.

3.7. Fejsérülés, áramütés baleset, szemsérülés, súlyos vágásos, zúzódásos sérülés, törés, erősen

szennyezett munkahelyen történt sérülés, égéses sérülés, mérgezés bekövetkeztekor a sérültet azonnal

orvoshoz kell küldeni, vagy kísérni. Amennyiben az állapota miatt indokolt, mentőt kell hívni.

3.8. Munkavégzés során a munkaterületet, a szociális helyiségeket szükség szerint, de legalább egyszer a

műszak végén takarítani kell.

3.9. Külső ellenőrzési helyszínen az ellenőrzést végző munkavállalónak a vonatkozó munkavédelmi

előírásokon túl be kell tartania az ellenőrzött munkáltató által megkövetelt biztonsági szabályokat is.

3.10. A munkavállaló olyan munkahelyeken, ahol fokozott veszélyeztetésnek van kitéve, egyedül munkát

nem végezhet. Az ilyen jellegű munkavégzéshez a szervezeti egység vezetője olyan munkatársakat

köteles biztosítani, aki a munkavégzéshez alkati, szakmai szempontból megfelel, veszélyhelyzetben

teendő intézkedésekre kiképezték, és ismeri a vonatkozó biztonsági és mentési előírásokat.

3.11. Tilos anyagmozgatás közben a gyűrű, nyaklánc, karkötő, lógó fülbevaló, testhez nem tapadó testékszer,

vagy egyéb függelék viselése.

4. Munkavégzés külső szervezeteknél, közterületen:

Az idegen munkáltatók munkaterületén, közterületen ellenőrzési feladatokat ellátó, illetve közterületen

működő-mozgó munkaeszközök (járművek), technológiák között munkát végző munkavállalót közvetlen

felettese speciális oktatással, tájékoztatással látja el legkésőbb a külső munkavégzés megkezdésekor,

melynek keretében tájékoztatást nyújt a védőoltások munkavállalók általi igénybevételének lehetőségéről. Az

adott területre vonatkozó védőoltás fajtáját a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa határozza meg.

XI. FEJEZET

A munkavédelmi ellenőrzések

1. Munkavédelmi-biztonságtechnikai szemle:

1.1. A munkavédelmi felelős a szervezeti egységeknél évente átfogó munkavédelmi szemlét tart. A

munkavédelmi szemlén köteles részt venni a szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt más

személy. A szemlére meg kell hívni a foglalkozás-egészségügyi szakorvost.

1.2. A munkavédelmi felelős a szemléről a szemlét követő 15 napon belül feljegyzést készít, melynek az

általános kellékeken kívül tartalmaznia kell a szemle során megállapított hiányosságokat, a hiányosságok

megszüntetésére kiszabott határidőket és a megszüntetésért felelős nevét.

2. Alkoholos állapot ellenőrzése:

2.1. Munkaidőben tilos az alkoholfogyasztás és az alkoholos állapotban történő munkavégzés.

2.2. Amennyiben a munkavállalónál alkoholos állapot valószínűsíthető a közvetlen munkahelyi vezetője soron

kívül alkoholos állapot ellenőrzést köteles végezni.

Page 20: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

20

2.3. A munkabalesetet szenvedett munkavállalóknál lehetőség szerint a balesetet követően alkoholos állapot

ellenőrzést kell végezni.

2.4. Az alkoholos állapot ellenőrzését két személy jelenlétében kell végrehajtani úgy, hogy az eljárás módja a

munkavállaló személyiségi jogait ne sértse.

2.5. Amennyiben az alkoholszondás ellenőrzés eredményét, helytállóságát a munkavállaló, vagy a munkáltató

vitatja, véralkohol vizsgálat elvégzése szükséges. A munkavállaló ez irányú kérelmét a munkáltató köteles

teljesíteni, a véralkohol vizsgálathoz a vér levételét írásban kell kérni a munkahely szerint területileg

illetékes orvosi ügyelettől, vagy a kórház, rendelőintézet szakrendelésétől. Amennyiben a vizsgálat

eredménye pozitív, annak költségét a munkavállaló viseli.

2.6. Amennyiben az elvégzett ellenőrzés alapján a kötelezettségszegés megállapítható, a vizsgálat

eredményét írásban jelen utasítás 8. számú függeléke szerint felvett jegyzőkönyv útján kell közölni a

munkavállalóval.

2.7. A közreműködést megtagadó munkavállalót a további munkavégzéstől el kell tiltani és részére az eltiltás

idejére munkabér nem folyósítható.

2.8. Alkoholos állapot ellenőrzésre a munkahelyi vezető, a szervezeti egység vezetője és a munkavédelmi

felelős jogosult.

3. Időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezésekre vonatkozó előírások:

Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések csak érvényes felülvizsgálattal üzemeltethetőek.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, berendezéseket és az előírt vizsgálatok

gyakoriságát jelen utasítás 16. számú függeléke tartalmazza.

Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések felülvizsgálatának elvégzéséről a Pénzügyi és

Gazdálkodási Főosztály köteles gondoskodni.

4. Felvonókra vonatkozó előírások

A szervezeti egységeknél működtetett személyfelvonók rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról a felvonó

üzemeltetője köteles gondoskodni. Amennyiben ezen berendezések a Kormányhivatal kezelésében vannak,

azok felülvizsgálatáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály köteles gondoskodni.

5. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások

A munkáltató kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének

(érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a berendezés szerelői,

illetve szabványossági felülvizsgálatának megszervezéséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a

munkavédelmi felelőssel együttműködve köteles gondoskodni.

Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése,

átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként a szabványossági felülvizsgálattal egyidejűleg

kell elvégezni.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat gyakoriságai a következők:

- áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel,

- kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel,

- a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet

alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel,

- egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Page 21: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

21

XII. FEJEZET

Balesetek és foglalkozási megbetegedések, valamint fokozott expozíció kivizsgálásának,

bejelentésének és nyilvántartásának szabályai

1. A balesetek bejelentése

1.1. A munkavállaló a szervezett munkavégzéssel összefüggésben, továbbá a munkába, vagy onnan lakására

(szállására) menet közben bekövetkezett balesetét lehetőség szerint haladéktalanul köteles jelenteni a

munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének.

1.2. A munkavállaló a szóbeli bejelentést a baleseti esemény bekövetkezését követő 3 napon belül köteles

írásban is megerősíteni jelen utasítás 9. számú függelékének kitöltésével és annak a munkáltatói jogkört

gyakorló vezetőhöz történő eljuttatásával.

1.3. Amennyiben a sérült állapota miatt bejelentési kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a balesetről

tudomást szerző munkavállaló köteles azt haladéktalanul megtenni.

1.4. A munkáltatói jogkört gyakorló vezető a tudomására jutott valamennyi sérülést, balesetet, illetve kvázi

balesetet köteles haladéktalanul a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályának a

[email protected] e-mail címre elektronikus úton bejelenteni függetlenül attól, hogy a baleset,

sérülés jár-e keresőképtelenséggel.

1.5. A súlyos, halálos kimenetelű munkabalesetet a munkáltatói jogkört gyakorló vezető haladéktalanul köteles

bejelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, a

rendőrkapitányságon, telefonon, telefaxon, elektronikus úton, vagy személyesen. A szóbeli bejelentést 24 órán

belül írásos formában meg kell erősíteni. A balesetet okozó gépet, berendezést, eszközt a kivizsgálásig le kell

állítani (üzemen kívül kell helyezni), a helyszínt érintetlenül kell hagyni. A kivizsgálást követően annak

eredményétől függetlenül a gépet, eszközt, berendezést soron kívül kell vizsgálni és írásban szükséges

elrendelni újbóli üzembe helyezését.

1.6. Minden munka-, illetve üzemi balesetet továbbá a Kormányhivatal munkavállalói munkavégzésének

hatókörében tartózkodók balesetét, nyilvántartásba kell venni függetlenül attól, hogy az járt-e

munkaképtelenséggel. A munkabaleseti nyilvántartást valamennyi szervezeti egységnél külön kell vezetni,

melyről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni jelen utasítás 14. számú függelékének kitöltésével.

1.7. A munkabalesetek központi nyilvántartását a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési

Osztályán összesítve a munkavédelmi felelős köteles vezetni.

2. A balesetek kivizsgálása

2.1. A munkabalesetet a munkavédelmi felelős köteles kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a jogszabályban

foglaltak szerint eljárni. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (lehetőség szerint tanúk

meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel stb.), hogy az alkalmas legyen a munka-

illetve üzemi baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására.

2.2. Amennyiben a balesetnek tanúi vannak – akár csak közvetett módon is –, illetve akinek tudomása van,

vagy lehet a baleset körülményeiről – ideértve a sérült közvetlen munkahelyi vezetőjét – úgy ezen személyek

nyilatkozatát is be kell szerezni.

2.3. A munkavédelmi felelős a munka-, illetve üzemi balesetről vizsgálati jegyzőkönyvet készít, mely során

beszerzi a sérült alábbiakat tartalmazó nyilatkozatát:

Page 22: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

22

• a sérült személy adatait (neve, születési neve, anyja neve, TAJ száma, születési helye, születési ideje,

állampolgársága),

• a sérült munkakörét,

• az állandó lakcímét,

• telefonszámát,

• a sérülés helyét, időpontját, jellegét,

• az esemény leírását,

• a sérült ellátására tett intézkedést,

• azt, hogy a sérült folytatta-e munkáját,

• a tanúk nevét, adatait,

• adott esetben jegyzőkönyv készítőjének nevét, munkakörét, illetve a sérült aláírását.

3. A balesetekkel kapcsolatos további eljárás

3.1. A munkavédelmi felelős annak figyelembevételével, hogy a baleset jár-e munkaképtelenséggel, illetve a

baleset munkabalesetnek, vagy úti balesetnek minősül, kiadmányozásra előkészíti a baleset külső

szervek felé történő bejelentéséhez jelen utasítás 11-13. számú függelékei szerinti jegyzőkönyveket a

kormánymegbízott részére.

3.2. A kormánymegbízott a vizsgálati jegyzőkönyv és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján dönt arról,

hogy a bejelentett balesetet munkabalesetnek, illetve úti balesetnek tekinti-e.

3.3. Amennyiben a döntést megalapozó dokumentumok teljes körűen rendelkezésre állnak, a

kormánymegbízott kiadmányozza a jegyzőkönyveket, ellenkező esetben az ügy iratait további vizsgálat

céljából visszaküldi a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályának.

3.4. A döntésről és a jogorvoslat lehetőségéről a munkavédelmi felelős írásban tájékoztatja a sérültet, a sérült

halála esetén annak hozzátartozóját.

3.5. A munkavédelmi felelős a szükséges dokumentumokat legkésőbb a baleset bekövetkezését követő hónap

8. napjáig történő megküldésre előkészíti a jogszabályban előírt szerveknek, személyeknek.

3.6. Minden munkaidő kieséssel járó munkabaleset, illetve úti baleset esetén a sérült felépülését követően a

munkáltató jogkör gyakorlója tájékoztatja a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési

Osztályát a sérült munkába állásáról.

3.7. Amennyiben a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati

képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben, hanem a Kormányhivatalnál éri, munkáltatónak a

Kormányhivatalt kell tekinteni, melytől az intézmény és a Kormányhivatal szerződésben eltérhet. A

Kormányhivatal minden munkabaleset esetén köteles a nevelési, oktatási intézményt értesíteni és

annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.

3.8. Alkoholos állapot vizsgálata munkabaleseteknél

3.8.1. A munkabaleset bekövetkezését követően, ha a sérült állapota lehetővé teszi, a balesetet szenvedettnél

és közvetlen munkatársainál, valamint a szolgálatban lévő közvetlen munkahelyi vezetőjénél alkoholszondás

ellenőrzést kell tartani és a vizsgálat eredményét a meghallgatási jegyzőkönyvben és jelen utasítás 11. számú

függeléke szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben is rögzíteni kell.

Page 23: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

23

3.8.2. Súlyos munkabaleset esetén, vagy ha a sérült állapota nem teszi lehetővé az alkoholszondás

ellenőrzést, a munkáltatónak a sérültet ellátó egészségügyi intézménynél, vagy az illetékes rendőri szervnél

kezdeményeznie kell a sérült, illetőleg az elhunyt véralkohol vizsgálatát.

4. Foglalkozási megbetegedések

4.1. A foglalkozási megbetegedéseket a munkavédelmi felelős nyilvántartásba veszi.

4.2. A foglalkozási megbetegedések esetén a kivizsgálást végző orvos tesz bejelentést a Kormányhivatalnak,

mint elsőfokú munkavédelmi hatóságnak.

4.3. A foglalkozási megbetegedések bejelentésére és kivizsgálására egyebekben jelen fejezetet a foglalkozási

betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM

rendelet előírásainak figyelembevételével kell alkalmazni.

4.4. A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása a

foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvosának a feladata.

5. Kárigény bejelentése

5.1. A kárigényre és annak bejelentésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a

továbbiakban: Kttv.) 167-175.§-aiban foglaltak az irányadók.

5.2. A sérült, vagy hozzátartozója kárigényét jelen utasítás 10. számú függeléke szerinti formanyomtatványon

nyújthatja be.

5.3. A kárigényt a károkozásról történt tudomásszerzéstől számított 15 napon belül kell benyújtani a Jogi és

Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztályára.

5.4. A kérelmet döntés céljából a munkavédelmi felelős saját, illetve adott esetben a Jogi és Koordinációs

Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályának véleményével kiegészítve döntésre előkészíti és haladéktalanul

a kormánymegbízott, vagy az általa kijelölt személy elé terjeszti.

5.5. A kormánymegbízott, vagy az általa kijelölt személy a kárigény bejelentését követő 15 napon belül

indokolással ellátott írásbeli döntést hoz, amelyet az igénybejelentővel írásban közöl.

5.6 Az elismert kárigény esetén a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik a kár megtérítéséről.

XIII. FEJEZET

Egységes és átfogó megelőzési stratégia

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az Mvt. 54. § (1) bekezdésének

g) pontjában foglaltak teljesítése céljából a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a

munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására figyelemmel, a

Kormányhivatal jelen utasítás 17. számú függeléke szerinti egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakított

ki.

Page 24: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

24

XIV. FEJEZET

Értelmező rendelkezések

Expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az

adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi

meghatározására a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés

(szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő szorzata szolgál.

Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny

és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás,

amely

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló

fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben

vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó

koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.

Idegen munkavállaló: a Kormányhivatal munkahelyein tevékenykedő külső munkaadók munkavállalói, akik

hivatásszerű feladataik gyakorlása, vagy egyéb okok miatt a Kormányhivatal területén lévő létesítményekben

és berendezéseken munkát végeznek.

Idegen munkáltató: az idegen munkavállaló felett munkáltatói jogkört gyakorló személy, vagy ez utóbbi

személy által megbízott munkahelyi vezető.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal

összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a sérült (munkavállaló) közrehatásának mértékétől

függetlenül.

A munkavégzéssel összegfüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében

végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi

étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb.

igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset,

amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására)

menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos munkabaleset:

Súlyos az a munkabaleset, amely

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven

belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy

újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását okozta;

b) valamely érzékszerv (vagy érzékelő-képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős

mértékű károsodását okozta;

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;

d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja, nagyobb részének elvesztését (továbbá

ennél súlyosabb esetek);

e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, ill. elmezavart okozott.

Page 25: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

25

Munkavállaló: jelen szabályzat alkalmazásában a Kormányhivatal szervezeti egységeinél, foglalkoztatott

kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló

munkavállaló, szakmai gyakorlatot teljesítő személy, valamint minden egyéb a Kormányhivatallal

jogviszonyban álló szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató, jelen szabályzat

alkalmazásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Munkáltatói jogok: a munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

a) a kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett – ide

nem értve a b) és c) pontban meghatározottakat – a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett – a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi

büntetés kiszabása kivételével – a kormánymegbízott;

c) a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a járási

hivatalvezető

gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató

háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a

kormányzati szolgálati, közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az

igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti

tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében

a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói

jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka,

a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű

munka, a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium

vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes

építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál,

amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél, az

Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység, és a

munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Telephely: a tevékenység (munkavégzés) gyakorlásának – a hivatal székhelyétől különböző – helye,

főosztályok, osztályok, járási hivatalok, járási osztályok munkahelyei, illetve megyén kívül a kirendelés és a

hatásköri feladatok ellátásával kapcsolatos illetékességi munkaterület.

XV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen MVSZ-ben nem rögzített kérdések tekintetében az Mvt. és az Mvtr., valamint a Kttv. vonatkozó

rendelkezései szerint kell eljárni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

feltételeinek megteremtése érdekében.

2. A Kormányhivatal a tevékenység (ágazati számjel: 84 szakágazati besorolás: 841104) és a

foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével a III/e. veszélyességi osztályba tartozik.

3. Az MVSZ-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a gépkönyvek, műveleti-, kezelési-,

karbantartási-, technológiai- és más utasítások, valamint a vonatkozó szabványok az irányadóak.

Page 26: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

26

1. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

(A munkáltató tölti ki)

A munkavállaló neve:………………………………………….............. Született: ……...… év ….........hó .…….. nap

Lakcíme:……….………………………………………………………..........................................................................

Munkaköre: ………………………………………………………………… TAJ száma: …….................………………

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat*

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai**

Kelt:…………………………, ………..év…………………………hó………napján.

A munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője * A megfelelő szöveget alá kell húzni. ** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatában kell X-et írni, ahol több tényező van

felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni.

Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő

Jelzése Megnevezése Egészében

Egy

részében Jelzés Megnevezés Egészében

Egy

részében

1. Kézi anyagmozgatás 14. Porok, megnevezve

1.a 5kp-20kp

1.b > 20kp- 50kp

1.c > 50kp

2. Fokozott baleseti veszély 15. Vegyi anyagok, megnevezve

(magasban végzett, villamos üzemi,

feszültség alatti munka)

Egyéb:

3. Kényszertesthelyzet: 16. Járványügyi érdekből kiemelt munkakör

(görnyedés, guggolás)

4. Ülés 17. Fertőzésveszély

5. Állás 18. Fokozott pszichés terhelés

6. Járás 19. Képernyő előtt végzett munka

7. Terhelő munkahelyi klíma 20. Éjszakai műszakban végzett munka

(meleg, hideg, nedves, változó)

8. Zaj 21. Pszichoszociális tényezők

9. Ionizáló sugárzás 22. Egyéni védőeszköz általi terhelés

10. Nem- ionizáló sugárzás 23. Egyéb:

11. Helyileg ható vibráció

12. Egésztest vibráció

13. Ergonómiai tényezők

Page 27: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

27

2. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

Munkáltató megnevezése:……..……………………………………………………………….

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve:………………………………Szül…………év…………...hó………nap

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………

Munkaköre:…………………………………………TAJ száma:………………………………

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését az alábbi indokok alapján:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

/ A vizsgálat oka: Időszakos vizsgálat /

Kelt: ……………………,……………………………………….

P.H.

……………………………………………

munkáltató aláírása

Page 28: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

28

3. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

IGAZOLÓ LAP

Egyéni védőeszköz személyi használatra történő juttatásáról

Igénylő: ………………………………………………………………………………..

Munkavállaló neve: …………………………………………………………..………

Munkahelye: ………………………………………….……………………………….

Munkakörének megnevezése: ………………………………………………………

Igénylés indokolása:

• új felvételes munkavállaló

• kockázatértékelés alapján új veszélyforrás előfordulása

• személyre vonatkozó új döntés

Egyéb: ………………………………………………………………………............... ....

……………………………………. …………………………………………………

munkavállaló közvetlen munkahelyi vezető

KIADÁS IGAZOLÁSA

Raktár helye: .............................................................................................................................................

Kiadás megtörtént

Kiadás nem történt meg, oka: ...................................................................................................................

Kiadott védőeszköz:

Megnevezése: ...........................................................................................................................................

Cikkszáma: ...............................................................................................................................................

(Azonosító jele: ............................................................................ )

Az átvett egyéni védőeszköz állapotát a tájékoztatóikkal együtt ellenőriztem.

…………………………………………….

Kiadmányozó neve és aláírása

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat megismertem, a védőeszközt és a használati utasítást

átvettem.

……….…………………………………………

munkavállaló

Kelt: ............................................... év ......................................... hónap ............... nap

Page 29: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

29

4. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

CSERE LAP

Egyéni védőeszköz személyi használatra történő juttatásáról

Igénylő: ……………………………………………………………………………………………………

Munkavállaló neve:……………….………………………………………………………………………

Munkahelye: ...................................... …………………………………………………………………

Munkakörének megnevezése: …………………………………………………..………………….….

Csere indokolása:

• természetes elhasználódás

• meghibásodás

• rongálás

• .................................................... új

típusú védőeszközre

• .................................................... cser

élés a védőeszköz

• .................................................... alkal

matlansága

Egyéb: ................................................

Cserére visszaszolgáltatott egyéni védőeszköz: Igényelt (új) egyéni védőeszköz:

Megnevezése: ........................................................ Megnevezése: ............................

Cikkszáma: .............................................................. Cikkszáma: ..................................

Azonosító jele: ....................................................... Azonosító jele: ............................

Kelt: .............................................. év ......................................... hónap ...... nap

...................................................... …………………………………………….

munkavállaló közvetlen munkahelyi vezető

CSERE IGAZOLÁSA

Raktár helye: …………………………………………………………………………………………………

Csere megtörtént

Csere nem történt meg, oka: ……………………………………………………………………………….

Kiadott egyéni védőeszköz:

Megnevezése: ……………………………………………………………………………………………….

Cikkszáma:……………………………………………………………………………………………………

(Azonosító jele: ............................................................................. )

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat megismertem, a védőeszközt és a használati utasítást

átvettem.

……….…………………………………………

munkavállaló

Kelt: ............................................... év ......................................... hónap ............... nap

……………………………………………………

kiadmányozó munkavállaló neve és aláírása

Page 30: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

30

5. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA

Védőeszköz megnevezése:

Azonosító adatai (cikkszám/modellszám, stb.):

A leadás célja a tevékenység megnevezésénél feltüntetett, elkülönítve csoportosított csillagok számával is

jelölhető.

Kelt: ............................................... év ......................................... hónap ........... nap

……………………………

aláírás

A * - gal jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó

Munkavállaló

neve

Leadás Visszajuttatás

Dátum Célja Munkavállaló

aláírása

Átvevő

aláírása

Dátuma Munka-

vállaló

aláírása

Átadó

aláírása

Elvégzett tevékenység Megjegyzés

Időpontja Megnevezése Módja

tisztítás* a használati utasítás

előírása szerint igen nem

fertőtlenítés* alkalmazott eljárás: A szennyeződést okozó fertőző

anyag megnevezése:

karbantartás*** a használati utasítás

előírása szerint igen nem

javítás**** Elvégezhető:

igen nem javítás

leírása:

Hiba leírása:

A javítás elvégzése a

védőeszköz védelmi

tulajdonságában észlelhető

változást

Nem okozott

Igen okozott

Page 31: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

31

6. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT BIZTOSÍTHATÓ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

1. Anyagmozgatás, rakodás

Tevékenységi kör Anyagmozgatás rakodás

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem

Védősisak (polietilén

sisakhéj nyolcféle színben,

hat ponton rögzített

állítható sisakkosár, nedv-

szívó izzadságszalag,

sisakbéléssel téliesíthető,

látómezővel vagy

arcvédővel szerelvényez-

hető)

2 EN 397 JAR

Füles sapka (Bolyhos

belső. lehajtható fülvédő) 1 ,

Védőruha

(testvédelem)

Vállvédő (csattal állítható,

szivacsbetétes, vastag

marhahasíték)

1

Vászonkötény (erős

vászon anyag, 100 %

pamutból, 110x75 cm-es

méret, rögzítés derék és

nyakszalagokkal,csattal

állítható szivacsbélés,

vastag marhahasíték)

1

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű

(anyag: tenyéren és

kézháton színmarhabőr,

felső csuklógumírozás)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388 2121

Téglafogó kesztyű

(anyag: marha

hasítékbőr,50

acélszegeccsel

megerősített, csúszás- és

kopásbiztos tenyérrész,

marha-hasíték kézhát és

Mandzsetta, siklis szabású

ujjközök)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388 , Téglafogó kesztyű

Page 32: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

32

Tevékenységi kör Anyagmozgatás rakodás

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Lábvédő eszköz

Biztonsági védőcipő

bőrből (acél lábujjvédő

leeső tárgyak ellen, acél

talplemez talpátszúrás

ellen, olajálló,

csúszásmentes, kétrétegű

PU talp, antisztatikus,

szivacsos bokarész és

békanyelv)

2

MSZ EN 344

MSZ EN 345

MSZ EN 347

, , , ,

,

Biztonsági védőbakancs

(kétrétegű PU talp, puha

színbőr felsőrész, acél

orrmerevítő- és acél

lábujjvédő, ütődéselnyelő

sarok, antisztatikus,

olajálló, csúszásmentes

talp)

2 MSZ EN 344

MSZ EN 345

, , , ,

, S2

2. Raktározás

Munkakör/foglal-

kozás: Raktáros

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem

Baseball sapka (pamut

alapanyag, kemény sild,

hátul tépőzárral vagy

patenttal állítható)

1

Védőruha

(testvédelem)

Munkaruha

[kertésznadrág és overall]

(340 g/m2 –es, 100 %

pamut védőruházat,

királykék színben, sávoly

szövés, egyenes fazon,

nagy szakítószilárdság)

1 MSZ EN 340

Poló (190 g/m2

vastagságú, 100 % pamut

alapanyag, mérettartó,

körkötött kivitel, dupla

varrással, egyenes vonalú,

környakas fazon)

1

Page 33: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

33

Munkakör/foglal-

kozás: Raktáros

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Vászonkötény (erős

vászon anyag, 100 %

pamutból, 110x75 cm-es

méret, rögzítés derék és

nyakszalagokkal,csattal

állítható szivacsbélés,

vastag marhahasíték)

1

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű

(anyag: kopásálló

szintetikus bőr; artéria és

körömvédő, rugalmas,

vékony poliészter kézhát,

elasztikus mandzsetta,

állítható tépőzáras

szegéllyel)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388 3122

Mártott kesztyű (pamutra

kétszer mártott, fluo

narancs PVC, véd száraz

és nedves hideg klíma

ellen, sav-, lúg-, olajálló,

mikroorganizmusok elleni

védelem, 1,3 mm vastag)

2

MSZ EN 420

MSZ EN 388

MSZ EN 374-

1-2-3

MSZ EN 511

4131; ; ;

; 111

Lábvédő eszköz

Biztonsági védőcipő

bőrből (acél lábujjvédő

leeső tárgyak ellen, acél

talplemez talpátszúrás

ellen, olajálló,

csúszásmentes, kétrétegű

PU talp, antisztatikus,

szivacsos bokarész és

békanyelv)

2

MSZ EN 344

MSZ EN 345

MSZ EN 347

, , , ,

,

SP1

Page 34: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

34

3. Karbantartás

Munkakör/foglal-

kozás: Karbantartó

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem

Baseball sapka (pamut

alapanyag, kemény sild,

hátul tépőzárral vagy

patenttal állítható)

1

Védősisak (magasban v.

aknában végzett

munkához, 3 pontos,

állítható rögzítőszíjjal,

rövid silddel, 6 ponton

felfüggesztett, állítható

fejkosár, 400 V, -20 °C és

+ 50 °C között

használható)

2 EN 397 Albatros

Szem- és

arcvédelem

Száras szemüveg (repülő,

pattanó szilárd

részecskék, mechanikai

ártalmak ellen)

2 MSZ EN 166 UVEX 9195

SKYPER

Hallásvédelem Fültok 2 MSZ EN 352 SNR: 23-31

dB

3M 1430, 1435,

1440, 1445

Védőruha

(testvédelem)

Kabát (Dzsekifazonú

kabát rejtett húzózárral,

állítható mandzsettával,

két oldal-, három rávarrt-,

egy telefon-, két cipzáras-,

és egy hátsó, hosszú

tároló zseb, tépőzárral

rögzíthető, névjegytartó)

1 MSZ EN 340

Deréknadrág (két oldal-,

két rátétes-, három

szerszám és két

farzsebbel, övbújtatók,

biztonsági varrás az

ülepen, állítható bokarész,

dupla térdfolt és

térdeplőtasak,

térdvédővel)

1 MSZ EN 340

Page 35: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

35

Munkakör/foglal-

kozás: Karbantartó

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Poló (190 g/m2

vastagságú, 100 % pamut

alapanyag, mérettartó,

körkötött kivitel, dupla

varrással, egyenes vonalú,

környakas fazon)

1

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű

(anyag: kopásálló

szintetikus bőr; artéria és

körömvédő, rugalmas,

vékony poliészter kézhát,

elasztikus mandzsetta,

állítható tépőzáras

szegéllyel)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388 3122

Lábvédő eszköz

Biztonsági védőbakancs

(kétrétegű PU talp, puha

színbőr felsőrész, acél

orrmerevítő- és acél

lábujjvédő, ütődéselnyelő

sarok, antisztatikus,

olajálló, csúszásmentes

talp)

2 MSZ EN 344

MSZ EN 345

, , , ,

, S2

Farmer védőcsizma

(fekete PVC anyag,

fröccsöntött talp, a belső

felület pamut anyaggal

bélelt, saválló alapanyag,

csizmabéléssel

téliesíthető)

2 MSZ EN 347

MSZ EN 374 , ,

4. Takarítás

Munkakör/foglal-

kozás: Takarítónő

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Szem- és

arcvédelem

Zárt szemüveg (nagy

védelmet biztosít 30 %-os

kénsav, 53 % salétromsav,

30 % nátrium-hidroxid, víz

és nem veszélyes

folyadékok fröccsenése

ellen)

2

MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172

, UVEX 9302

Page 36: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

36

Munkakör/foglal-

kozás: Takarítónő

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Védőruha

(testvédelem)

Színes köpeny (230

g/m2 100 % pamut, 4/4-es

120 cm-es galléros)

1 MSZ EN 340

Kézvédő eszköz

Mártott kesztyű (sárga

színű természetes latex,

pamutbolyhozott belső,

véd sav-, lúg és más

háztartási vegyszerek és

mikroorganizmusok ellen,

30 cm hosszú, 0,45 mm

vastag, csúszás ellen

érdesített tenyér)

2 MSZ EN420

MSZ EN 388

1011; ; ;

Lábvédő eszköz

Védőcipő (elcsúszás

ellen, fröccsenő

folyadékok, takarító

vegyszerek ellen védő

cipő)

2 MSZ EN ISO

20344 ,

Dunlop PVC védőcsizma

(zöld PVC anyag,

fröccsöntött talp, saválló:

30 % kénsav, 20 % sósav,

lúgálló: 20 %

nátriumhidroxid, -20 °C-ig

minősítve, csizmabéléssel

téliesíthető)

2 MSZ EN 347

MSZ EN 374 , , , ,

5. Gépkocsivezetés

Munkakör/foglal-

kozás: Gépkocsivezető

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Szemvédelem

Védőszemüveg Keret:

műanyag, Szár: műanyag,

állítható hosszúságú és

dőlésszögű Lencse: sárga

polikarbonát, karcmentes,

2,2 mm vastag, 2-1,2

skálaszámú, Oldalvédő:

egybeépítet

2

MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172

VERILUX 60336

éjszakai

vezetéshez

ajánlott

védőszemüveg

Page 37: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

37

Munkakör/foglal-

kozás: Gépkocsivezető

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Védőruha

(testvédelem)

Fluo mellény (szellőző

könnyű 115 g/m2

poliészter anyag, jól

láthatósági HiViz színben,

5 cm széles, párhuzamos

fényvisszaverő csíkok,

tépőzárral állítható bőség)

1 MSZ EN 471

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű

(anyag: rendkívül puha,

vastag szín marhabőr a

tenyéren és kézháton is,

artériavédő bőrből,

gumírozott, pamut csukló)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388

3122

Lábvédő eszköz

Lábvédő eszköz

Dunlop PVC védőcsizma

(zöld PVC anyag,

fröccsöntött talp, saválló:

30 % kénsav, 20 % sósav,

lúgálló: 20 %

nátriumhidroxid, -20 °C-ig

minősítve, csizmabéléssel

téliesíthető)

2 MSZ EN 347

MSZ EN 374

, , ,

,

Karli biztonsági félcipő

(olajálló csúszásmentes

gumitalp, orrmerevítő

nélküli erős bőr felsőrész,

ragasztott talp,

antisztatikus, párnázott

bokarész és nyelv,

energiaelnyelő sarok)

2

MSZ EN 344

MSZ EN 345

MSZ EN 347

,

01

Page 38: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

38

6. Fogyasztóvédelem, Labor munkák

Munkakör/foglal-

kozás:

Fogyasztóvédelemi ellenőrzés,

laboráns

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem Sildes PP sapka (PP. eü.

sapka silddel) 1

Szem- és

arcvédelem

Zárt szemüveg (nagy

védelmet biztosít 30 %-os

kénsav, 53 % salétromsav,

30 % nátrium-hidroxid, víz

és nem veszélyes

folyadékok fröccsenése

ellen)

2

MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172

, UVEX 9302

Légzésvédelem

Egyszerhasználatos

légzésvédő szűrőfélálarc

(Gumi-, műanyag-, festék,

gyógyszergyártás, építés,

labor, mezőgazdaság,

fűrészmalmok,

kerámiaipar)

3 EN 149:2001 FFP2 3M 8810

Védőruha

(testvédelem)

Védőruha

(testvédelem)

Fehér hosszú ujjú

védőköpeny (230

g/m2 100 % pamut, 4/4-es

120 cm-es galléros)

1 MSZ EN 340

Tyvek Classic (véd 1,0 µ-

nál nagyobb

szemcsenagyságú porok

és radioaktív részecskék

ellen, saválló,

vegyszereknek ellenáll,

mindkét oldalon

antisztatikus)

3

EN 368

EN 369

EN 1073-2

EN 1149

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril

kesztyű (púderozott belső,

vegyszerálló, mindkét

kézen használható,

rugalmas, 0,125 mm

vastag, 23 cm hosszú)

1 EN 455

Lábvédő eszköz

Cipővédő (gumírozott

antisztatikus fehér Tyvek

anyag)

1

Page 39: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

39

7. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Munkakör/foglalkozás: Vezetői munkakörű

kormánytisztviselő, koordinátor,

erdőfelügyelő, erdőtervező,

vadászati felügyelő

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategór

ia

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Test védelme Fluo mellény (szellőző

könnyű 115 g/m2

poliészter anyag, jól

láthatósági HiViz színben,

5 cm széles, párhuzamos

fényvisszaverő csíkok,

tépőzárral állítható bőség)

1 MSZ EN 471

PVC esőköpeny Hosszú

(120cm) zöld vízálló

köpeny, poliészter/pamut

alapra kétszer mártott

PVC, 0,32 mm vastag,

varrott és hegesztett,

cipzáros és patentos

záródás, zsinórral

állítható bőségű kapucni,

zsebek: két külső,

mandzsetta : gumírozott

2 EN 340 , ,

Lábvédő eszköz

(FW57) Steelite™ All

Weather védőbakancs

S3 fekete

talpszerkezet kiváló,

magasfokú vízállóságot

biztosít Fekete

nubukbőrből, acél

orrmerevítővel és acél

talplemezzel készüls,

Vízálló bélés

2 EN20345:2004

+A1:2007

WRU

Dunlop PVC

védőcsizma (zöld PVC

anyag, fröccsöntött talp,

saválló: 30 % kénsav, 20

% sósav, lúgálló: 20 %

nátriumhidroxid, -20 °C-ig

minősítve, csizmabéléssel

téliesíthető)

2 MSZ EN 347

MSZ EN 374

, , , ,

Page 40: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

40

Kamásli

Megbízható védelem a

cipőink és

nadrágszáraink számára.

A kamásli megvédi

felszereléseket az

átázástól és a sártól,

továbbá

megakadályozza, hogy a

sűrű aljnövényzet hegyes

ágai, tüskéi sérülést

okozzanak nadrágon és a

lábszárakon.

1

Munkakör,

foglalkozás:

Földművelésügyi felügyelő,

földmérő

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány száma

Védelmi

képesség jelzése Egyéb

Védőruha (testvédelem)

Fluo télikabát

(sárga, sárga/zöld,

sárga/ sötétkék,

narancs/sötétkék

színek, teljesen

vízhatlan,

fényvisszaverő

csíkok, gallérba

rejtett, állítható

kapucni, kétutas

cipzár patentos

hajtókával, egy

belső-, két külső

zseb, gumis

mandzsetta)

2 MSZ EN 342

MSZ EN 343 , , ,

Fluo mellény

(szellőző könnyű

115 g/m2 poliészter

anyag, jól

láthatósági HiViz

színben, 5 cm

széles, párhuzamos

fényvisszaverő

csíkok, tépőzárral

állítható bőség)

1 MSZ EN 471

Page 41: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

41

Munkakör,

foglalkozás:

Földművelésügyi felügyelő,

földmérő

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány száma

Védelmi

képesség jelzése Egyéb

Kézvédő eszköz

Textilkesztyű

(vékony,

vágásbiztos,

kopásálló ABRALON

szál, tenyéren

csúszás elleni

pöttyözés, belül

pamutszál, 26 cm

hosszú, gumírozott

mandzsetta)

2 MSZ EN 388

MSZ EN 420 3142; ;

Lábvédő eszköz

PISE Védőcipő

Biztonsági

védőlábbeli

színbőrből, egész

napos

munkavégzésre

kifejlesztett VPS

Systeme rendszerű

talppal,

energiaelnyelő

talpszerkezet,

speciális

harántemelő

oldaltámasz kétfelől,

szélesebb orr-rész,

nagyfelületen

tapadó talpmintázat,

dupla komponensű

Cambrelle talpbetét,

acél lábújjvédő.

2 MSZ EN 344

MSZ EN 345

, , ,

S2

Dunlop PVC

védőcsizma (zöld

PVC anyag,

fröccsöntött talp,

saválló: 30 %

kénsav, 20 % sósav,

lúgálló: 20 %

nátriumhidroxid, -20

°C-ig minősítve,

csizmabéléssel

téliesíthető)

2 MSZ EN 347

MSZ EN 374

, , ,

Page 42: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

42

9. Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya, Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya

Munkakör/foglal-

kozás:

Munkavédelmi és munkaügyi, valamint

bányafelügyeleti ellenőrzést ellátó

kormánytisztviselő

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem Védősisak polietilén

sisakhéj nyolcféle színben,

hat ponton rögzített állítható

sisakkosár, nedvszívó

izzadságszalag,

sisakbéléssel téliesíthető,

látómezővel, vagy

arcvédővel

szerelvényezhető.

2

MSZ EN 397

(Magasban,

aknában v.

építési területen

végzett

munkához, 3

pontos állítható

rögzítőszíjjal,

rövid silddel 6

ponton

felfüggessztett,

állítható fejkosár,

400 V, -20°C és

+ 50 °C között

használható.)

Szem- és

arcvédelem

Védőszemüveg

polikarbonát lencse,

rugalmas nylon pánt Keret:

lágy PVC, korrekciós

szemüveg fölött is viselhető

Lencse: 2-1,2-es víztiszta,

karc- és páramentes,

vegyszer- és hőálló, B

fokozatú, erősített

mechanikai védelemmel,

torzításmentes, 180oC-os

látószöggel

Szellőzés: indirekt

szellőzőnyílások

Rögzítés: állítható pánttal.

2 MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172

Peltor

Fahrenheit

indirekt

ventillációs

Hallásvédelem Többször használatos

zsinóros füldugó. Általános

az iparban, védjegyzett

belső légbuborék, szuper

komfortérzetet ad a

használat során, a legjobb

SNR érték a többször-

használatos füldugóknál,

anyaga: öntött.

2 EN 352-2:2002 SNR:3

0 dB

Airsoft fehér

zsinórral

Page 43: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

43

Védőruha Kabát (Dzsekifazonú kabát

rejtett húzózárral, állítható

mandzsettával, két oldal-,

három rávarrt-, egy telefon-,

két cipzáras-, és egy hátsó,

hosszú tároló zseb,

tépőzárral rögzíthető,

névjegytartó)

1 MSZ EN 340

PVC esőköpeny Hosszú

(120cm) vízálló köpeny,

poliészter/pamut alapra

kétszer mártott PVC, 0,32

mm vastag, varrott és

hegesztett, cipzáros és

patentos záródás, zsinórral

állítható bőségű kapucni,

zsebek: két külső,

mandzsetta : gumírozott

2 EN 340 , ,

Fluo mellény (szellőző

könnyű 115 g/m2 poliészter

anyag, jól láthatósági HiViz

színben, 5 cm széles,

párhuzamos fényvisszaverő

csíkok, tépőzárral állítható)

1 MSZ EN 471

Kézvédő eszköz Ötujjas hideg ellen védő

kesztyű (anyag:

színborjúbőr, 3M Thinsulate

polárbélés, hideg klíma és

kontakt hideg hatása ellen)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388

MSZ EN 511

2111;

12X

Lábvédő eszköz

Trucker 86140 biztonsági

bakancs

Nubukbőr felsőrész,

antisztatikus, csúszásgátló,

kétrétegű, olaj- és

vegyszerálló, átszúrásbiztos

poliuretán talp.

2 MSZ EN 345

, , , ,

, ,

S2

Dunlop PVC védőcsizma

(zöld PVC anyag,

fröccsöntött talp, saválló: 30

% kénsav, 20 % sósav,

lúgálló: 20 %

nátriumhidroxid, -20 °C-ig

minősítve, csizmabéléssel

téliesíthető)

2 MSZ EN 347

MSZ EN 374

, , , ,

Légzésvédelem

Egyszerhasználatos

légzésvédő szűrőfélálarc

(Gumi-, műanyag-, festék,

gyógyszergyártás, építés,

labor, mezőgazdaság,

fűrészmalmok, kerámiaipar)

3 EN 149:2001 FFP2 3M 8810

Page 44: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

44

Munkakör/foglal-

kozás:

A potenciálisan robbanásveszélyes

helyen hatósági ellenőrzést végző

munkavédelmi és bányafelügyeleti

munkavállaló

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi képesség

jelzése Egyéb

Fejvédelem

Antisztatikus védősisak

a fej védelme tárgyak

esése, ütődés elleni

védelme, valamint a

fejvédő elektrosztatikus

kisülése elleni védelem

antisztatikus téli-sapka

(védősisak alá)

2

MSZ-EN 397

MSZ-EN

1149

MSZ-EN

1149

Védőruha (a törzs

horzsolás és

lánghatás elleni,

valamint a ruházat

elektrosztatikus

kisülése elleni

védelme

Lángálló és antisztatikus

védőruha (nadrág,

zubbony)

2

MSZ-EN 340,

MSZ-EN 531,

MSZ-EN

1149

A törzs hideg és

lánghatás elleni,

és a ruházat

elektrosztatikus

kisülés elleni

védelme

Lángálló és antisztatikus

téliesített védőkabát 2

MSZ-EN 340,

MSZ-EN 531,

MSZ-EN

1149

A törzs eső elleni,

valamint a ruházat

elektrosztatikus

kisülése elleni

védelme

Antisztatikus esőkabát 2

MSZ-EN 471;

MSZ-EN 340;

MSZ-EN

1149

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű

(anyag: kopásálló

szintetikus bőr; artéria és

körömvédő, rugalmas,

vékony poliészter kézhát,

elasztikus mandzsetta,

állítható tépőzáras

szegéllyel)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388 3122

Page 45: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

45

Mártott kesztyű (pamutra

kétszer mártott, fluo

narancs PVC, véd száraz

és nedves hideg klíma

ellen, sav-, lúg-, olajálló,

mikroorganizmusok elleni

védelem, 1,3 mm vastag)

2

MSZ EN 420

MSZ EN 388

MSZ EN 374-

1-2-3

MSZ EN 511

4131; ; ; ;

111

Lábvédő eszköz

Biztonsági védőcipő

bőrből (acél lábujjvédő

leeső tárgyak ellen, acél

talplemez talpátszúrás

ellen, olajálló,

csúszásmentes, kétrétegű

PU talp, antisztatikus,

szivacsos bokarész és

békanyelv)

elektrosztatikus kisülés

elleni védelme

2

MSZ-EN-ISO 20345

, , , , , SP3

Munkakör/foglal-

kozás:

A föld alatti térségben hatósági

ellenőrzést végző bányafelügyeleti

munkavállaló

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi képesség

jelzése Egyéb

A fej védelme tárgyak esése, ütődés elleni védelme

Védősisak 2 MSZ-EN 397

Felsőtest védelme a kiálló, mechanikai sérülést okozó tárgyaktól

Zubbony 2 MSZ-EN 340

A törzs hideg elleni védelme

Téliesített védőkabát, téliesített védőnadrág

2 MSZ-EN 340

A törzs eső elleni védelme

Esőkabát 1 MSZ-EN 340

A lábfej, a talp szúrás, elcsúszás, valamint a vizes járófelület hatása,

biztonsági védőcipő meleg időszakra (antisztatikus)

2

MSZ-EN-ISO 20345 Védelmi szint: S3

biztonsági védőbakancs

hideg időszakra

(antisztatikus)

2

MSZ-EN-ISO

20345

Védelmi szint:

S3

Page 46: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

46

Munkakör/foglal-

kozás:

A föld alatti térségben hatósági

ellenőrzést végző bányafelügyeleti

munkavállaló

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány

száma

Védelmi képesség

jelzése Egyéb

elleni védelem

Kéz védelme mechanikai hatások és a porok elleni védelme

Védőcsizma (gumi v. polimer)

(kivehető meleg béléssel) 2

MSZ EN ISO 20347 MSZ EN ISO 20344

MSZ EN

13287

Védőkesztyű 1 MSZ EN 420

MSZ EN 388

A fej hideg elleni védelme

Téli-sapka (védősisak alá) 1 MSZ EN 340

SP3

A láthatás biztosítása

Jól láthatósági mellény 1 MSZ EN 471

A 80 dBA expozíciós értéket meghaladó zajterhelés elleni védelem

Füldugó 2 MSZ EN 352-2

A megengedett értéket meghaladó porterhelés elleni védelem

Légzésvédő, Részecskeszűrő félálarc

2 MSZ EN 149 Védelmi szint: FFP2

10. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint környezetvédelmi feladatok

Munkakör/foglal-

kozás:

Élelmiszerlánc- biztonsági és

állategészségügyi, valamint

környezet- és természetvédelmi

feladatok

Page 47: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

47

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem Baseball sapka hálós,

szellőző

100% pamut alapanyag,

két hátsó szeletében

hálós kivitelű

1

Test védelme

Fluo mellény (szellőző

könnyű 115 g/m2

poliészter anyag, jól

láthatósági HiViz

színben, 5 cm széles,

párhuzamos

fényvisszaverő csíkok,

tépőzárral állítható

bőség)

1

MSZ EN 471

Kabát (Dzsekifazonú

kabát rejtett húzózárral,

állítható mandzsettával,

két oldal-, három

rávarrt-, egy telefon-, két

cipzáras-, és egy hátsó,

hosszú tároló zseb,

tépőzárral rögzíthető,

névjegytartó)

1

MSZ EN 340

PVC esőköpeny

Hosszú (120cm) vízálló

köpeny,

poliészter/pamut alapra

kétszer mártott PVC,

0,32 mm vastag, varrott

és hegesztett, cipzáros

és patentos záródás,

zsinórral állítható

bőségű kapucni,

zsebek: két külső,

mandzsetta : gumírozott

2

EN 340

, ,

Egyszer használatos

védőkesztyű

Nitril: sima belső, sima

külső, gránitszerű

ujjhegyek, klórozott

kiképzés.

1

MSZ EN 374

Solo Ultra

997

Ideális

élelmiszer

ipari

munkákhoz

laboratóriu-

mokba,

gyógyszer-

gyártáshoz,

kórházi

rutinmunká-

Page 48: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

48

Kézvédő eszköz

hoz.

Mártott kesztyű

(pamutra kétszer

mártott, fluo narancs

PVC, véd száraz és

nedves hideg klíma

ellen, sav-, lúg-, olajálló,

mikroorganizmusok

elleni védelem, 1,3 mm

vastag)

2

MSZ EN 420

MSZ EN 388

MSZ EN 374-1-2-3

MSZ EN 511

4131; ; ;

; 111

Hőálló kesztyű 1000 oC

ötujjas 600 oC

3

MSZ EN 407

Lábvédő eszköz

MITO Védőcipő

Kétrétegű PU talp, puha

színbőr felsőrész, acél

orrmerevítő,

ütődéselnyelő sarok,

antisztatikus, kényelmes

belső talpbélés, olajálló

csúszásmentes talp.

2

MSZ EN 344

MSZ EN 345

, , , ,

,

S2

Dunlop PVC

védőcsizma (zöld PVC

anyag, fröccsöntött talp,

saválló: 30 % kénsav,

20 % sósav, lúgálló: 20

% nátriumhidroxid, -20

°C-ig minősítve,

csizmabéléssel

téliesíthető)

2

MSZ EN 347

MSZ EN 374

, ,

, ,

Védőszemüveg

polikarbonát lencse,

Page 49: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

49

Szem- és

arcvédelem

rugalmas nylon pánt

keret: lágy PVC,

korrekciós szemüveg

fölött is viselhető

lencse: 2-1,2-es

víztiszta, karc- és

páramentes, vegyszer-

és hőálló, B fokozatú,

erősített mechanikai

védelemmel,

torzításmentes, 180oC-

os látószöggel

szellőzés: indirekt

szellőzőnyílások

rögzítés:állítható

pánttal.

arcvédő

mechanikai és vegyi

hatások ellen

2

MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172

MSZ EN 166

Peltor

Fahrenheit

indirekt

ventillációs

Légzésvédelem

KOYOTE 113

egészségvédelmi

maszk

kilégzőszeleppel

A Koyote munkavédelmi

maszk megfelelő szintű

védelmet nyújt alacsony

költség mellett. Megnövelt

védőképességük

magasabb biztonságot és

nagyobb hatékonyságot

nyújt. Lapos formája

megkönnyíti a tárolást két

használat között. Gyémánt

formájú mellső része

megőrzi a formáját párás-

meleg környezetben is.

Végtelenített fejpántja

széles mérettartományban

használható.

Kilégzőszelepek növelik a

viselő kényelmét párás

környezetben és ahol a

munka fokozottan intenzív.

3

MSZ EN

149:2002

FFP3

Ez a légzésvédő

eszköz alkalmas a

szilárd porok és

nem illékony

folyadékok köde

(aeroszol) elleni

védelemre. A

Koyote

részecskeszűrő

munkavédelmi

maszkok védelmet

nyújtanak

biokémiai

anyagok, por alakú

vegyszerek, finom

porok és nem

illékony folyadék

aeroszolok ellen.

Page 50: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

50

Munkakör/foglal-

kozás:

Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Főosztály Környezetvédelmi

Mérőközpontjánál foglalkoztatott

külső mintavételt végző munkavállaló

Védelem iránya Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

A fej védelme tárgyak eséselleni védelme

Védősisak

2 MSZ-EN 397

Felsőtest védelme a kiálló, mechanikai sérülést okozó tárgyaktól

Zubbony 2 MSZ-EN 340

Magasban történő mérés,

mintavétel kollektív

védelemmel nem

rendelkező munkavégzési

helyszínen, leesés ellen a

test védelme

kikötési pont kijelölése

mellett

Biztonsági hevederzet

és kötél

Zuhanás

gátlószerkezet

MSZ EN 361

Vegyi anyaggal

szennyezett légtérben,

környezetben történő

mintavételnél

légzésvédelem

Panoráma teljes álarc

szűrőbetétekkel MSZ EN 136

Szűrőbetétek

szerint

Víz mintavétel, vízben

végzett tevékenység

Vízhatlan kabát+nad-

rág, vagy vizhatlan

overál

3,3,2,2 MSZ EN 14058

Gumicsizma I/B S3 CI WRU MSZ EN ISO

20345

Page 51: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

51

11. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztálya

Munkakör/foglalkozás: Műszaki vizsgabiztos, közúti ellenőr

Védelem

iránya

Védőeszköz

megnevezése

Védelmi

kategória

Vizsgálati

szabvány száma

Védelmi

képesség

jelzése

Egyéb

Fejvédelem Baseball sapka

(pamut alapanyag,

kemény sild, hátul tépőzárral

patenttal állítható)

1

Fejvédelem hideg ellen Füles sapka (Bolyhos belső.

lehajtható fülvédő) 1 ,

Szemvédelem Védőszemüveg Keret:

műanyag, Szár: műanyag,

állítható hosszúságú és

dőlésszögű Lencse: sárga

polikarbonát, karcmentes,

2,2 mm vastag, 2-1,2

skálaszámú,

Oldalvédő: egybeépített

2 MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172

VERILUX

60336

éjszakai

vezetéshez

ajánlott

védőszemü

veg

Védőruha (testvédelem

Fluo mellény (szellőző

könnyű 115 g/m2 poliészter

anyag, jól láthatósági HiViz

színben, 5 cm széles,

párhuzamos fényvisszaverő

csíkok, tépőzárral állítható

bőség)

1 MSZ EN 471

Kabát (Dzsekifazonú

kabát rejtett húzózárral,

állítható mandzsettával,

két oldal-, három rávarrt-,

egy telefon-, két cipzáras-,

és egy hátsó, hosszú tároló

zseb, tépőzárral rögzíthető,

névjegytartó)

1 MSZ EN 340

Deréknadrág (két oldal-, két r

három szerszám és két

farzsebbel, övbújtatók,

biztonsági varrás az ülepen,

bokarész, dupla térdfolt és

térdeplőtasak, térdvédővel)

1 MSZ EN 340

Poló (190 g/m2 vastagságú, 1

pamut alapanyag, mérettartó,

kivitel, dupla varrással,

egyenes vonalú, környakas

fazon)

1

Page 52: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

52

Védőruha (testvédelem

Fluo télikabát (sárga,

sárga/zöld,sárga/sötétkék,

narancs/sötétkék színek,

vízhatlan,fényvisszaverő

gallérba rejtett, állítható

kétutas cipzár patentos

hajtókával, egy belső-,

két külső zseb, gumis

mandzsetta)

2 MSZ EN 342

MSZ EN 343

, , ,

Védőruha (testvédelem

Munkaköpeny

(230 g/m2 100 % pamut,

4/4-es 120 cm-es galléros)

1 MSZ EN 340

Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű

(anyag: kopásálló szintetikus

artéria és körömvédő,

rugalmas, vékony poliészter k

elasztikus mandzsetta,

állítható tépőzáras

szegéllyel)

2 MSZ EN 420

MSZ EN 388

3122

Lábvédő eszköz Biztonsági védőcipő bőrből

lábujjvédő leeső tárgyak

ellen, acél talplemez

talpátszúrás ellen, olajálló,

csúszásmentes,

kétrétegű PU talp,

antisztatikus, szivacsos

bokarész és békanyelv)

2 MSZ EN 344

MSZ EN 345

MSZ EN 347

, , , ,

Biztonsági védőbakancs

(kétrétegű PU talp,

puha színbőr felsőrész, acél

orrmerevítő- és acél

lábujjvédő, ütődéselnyelő

sarok, antisztatikus, olajálló,

csúszásmentes talp)

2 MSZ EN 344

MSZ EN 345

, , , , S2

Page 53: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

53

Page 54: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

54

7. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

IGAZOLÓ LAP

Munkaruha személyi használatra történő juttatásáról

Igénylő: ……………………………………………………………………………….

Munkavállaló neve: …………………………………………………………..………

Munkahelye: ………………………………………….………………………………

Munkakörének megnevezése: ……………………………………………………….

Igénylés indokolása:

• új felvételes munkavállaló

• kockázatértékelés alapján új veszélyforrás előfordulása

Egyéb: ………………………………………………………………………............... ....

………………………………. ………………………………………………

munkavállaló közvetlen munkahelyi vezető

KIADÁS IGAZOLÁSA

Raktár helye:. ............................................................................................................................................

Kiadás megtörtént

Kiadás nem történt meg, oka: ...................................................................................................................

Kiadott munkaruha:

Megnevezése:.. .........................................................................................................................................

Cikkszáma: ...............................................................................................................................................

Kihordási idő:……………………………………………………………………………………………………..

Az átvett munkaruha állapotát ellenőriztem.

……….………………………………………………….

kiadmányozó neve és aláírása

A munkaruhára vonatkozó előírásokat megismertem, a munkaruhát átvettem.

……….…………………………………………

munkavállaló

Kelt: ............................................... év ......................................... hónap ............... nap

Page 55: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

55

8. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

ITTASSÁG-VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Készült………………………………………………………..…………………………hivatalos helyiségében

20………év………………………….hó ………-n ……….. óra ……………….perckor.

…………………………………………………………………….név…………………………… beosztás

ittasságának megállapítása tárgyában

Jelen vannak: ………………………………………….. vizsgálatot végző

………………….………………………. tanú

………………………………………….. tanú

A vizsgálat:……………………………………………..…………………..típusú alkoholszondával történt

A megállapított alkoholszint……………………….ezrelék.

Az ittasság a következő jelekből állapítható meg:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(pl.: zavaros beszéd, dülöngélő járás)

A vizsgált dolgozó alkoholfogyasztásával kapcsolatban a következőket adja elő:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

A tett intézkedés: munkából felfüggesztés

A jegyzőkönyvhöz mellékelve: 1 db alkoholszonda

k.m.f

Tanúk:

…………………………………....... ……………………………………….

……………………………………….

a vizsgálatot végző aláírása

A jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul vettem, elismerem, hogy alkoholos befolyásoltság alatt álltam az

ellenőrzés időpontjában.

……………………………………….

a vizsgált személy aláírása

Page 56: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

56

9. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BALESETI BEJELENTŐ

Alulírott

Név: …………………………………............. Születéskori név:………………………………………………

Születési hely: …........................................ Születési dátum: …....... év ..................... hó …..... nap

Anyja neve: ….................................................. Telefonszáma:…………………………………….

Állandó lakcíme:………………………………………………………………………………

Szervezeti egysége: ….................................................................................................

Beosztása:…......................................FEOR: Foglalkoztatásának kezdete:..................……...

Munkáltatónál eltöltött ideje:…………………….. Munkatapasztalata : ………………………………….

TAJ száma: …...................................................

…....... év …..................... hó …..... nap …..... óra ….... perckor tett szóbeli bejelentésemet írásban

megerősítve bejelentem, hogy …....... év …..................... hó …..... nap …..... óra ….... perckor

……………………………………………………….(baleset helyszíne) balesetet szenvedtem.

A baleset leírása:

[Hol, mikor: saját munkáltató telephelyén (település, utca, házszám, helyiség – pl.: 110. számú iroda –

megjelölésével), más munkáltató telephelyén (település, utca, házszám, helyiség és az ott tartózkodás okának

megjelölésével) munkába-, munkából menet, utazás munkavégzés céljából.]

[Az esemény leírása: jelenlévő személyek, a baleset bekövetkezésének módja, sérült testrész(ek),

elsősegélynyújtás időpontja és helye stb.]

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

Kelt: ………………………..,…....... év …..................... hó …..... nap

………………………………………….

(munkavállaló aláírása)

A baleseti bejelentőt elektronikus úton a [email protected] e-mail címre, papír alapon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal főigazgatója számára (postai úton: 3525 Miskolc, Városház tér 1., illetve futárszolgálat útján) kell megküldeni.

Page 57: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

57

10. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÁRIGÉNY BEJELENTÉS

A munkáltató

Név:

Cím:

A bejelentő

Név:

Születési hely:

Születési idő: …........... év ……….................... hó …... nap

Anyja neve:

Szervezeti egység: …................................................................

Beosztás: …...............................................................................

A részemre eljuttatott, …........... év ……….................... hó …... napján kelt levélben foglalt tájékoztatás alapján

közlöm, hogy a …........... év ……….................... hó …... napján bekövetkezett munkabalesetemmel, illetve

foglalkozási megbetegedésemmel összefüggésben az alábbi kártérítési igényt terjesztem elő.

a) Vagyoni kár:

elmaradt jövedelem Ft

(részletezve)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

dologi kár Ft

(részletezve)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

indokolt költségek Ft

(részletezve)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 58: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

58

b) Nem vagyoni kár: Ft

(részletezve)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Összes kárigény: …………………..Ft, azaz ………………………………………………forint.

A fenti eseménnyel kapcsolatban további károk felmerülése várható, a következőkre tekintettel:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

A fentiek bizonyítására mellékelten csatolom:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt …………………., ….…. év …………… hónap …… nap

…………………………………

igénybejelentő

A bejelentés átvétele:

Kelt …………………., ….…. év …………… hónap …… nap

…………………………………………

a bejelentést átvevő

A kárbejelentőt elektronikus úton a [email protected] e-mail címre, papír alapon a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója számára (postai úton: 3525 Miskolc, Városház tér 1.,

illetve futárszolgálat útján) kell megküldeni.

Page 59: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

59

11. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

Page 60: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

60

12. számú függelék

Page 61: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

61

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ÜZEMI BALESETI JEGYZŐKÖNYV

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására

kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján

1. Sérült neve: Születéskori név:

2. Társadalombiztosítási Azonosító Neme: 3. Születési helye:

4. Születés időpontja: év hó nap

5. Anyja születéskori neve: 6. Állandó lakcíme: helység utca házszám

Telefonszáma:

Tartózkodási helye: irsz. helység

utca házszám

7. Munkahelyének megnevezése:

Címe: irsz. helység

utca házszám Telefonszáma: KSH száma:

BALESET JELLEGE

8. A baleset:*:

Munkába, lakásra (szállásra) menet közben történt 1

Közcélú munka végzése közben történt 2 Társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során történt 3

9. Baleset időpontja: év hó nap óra perc

10. Baleset helyszíne*:

közút 1

vasút 2

vízi út légi út 4

közcélú munka végzésének helyszíne 5

egyéb: 6

11. Baleset rövid leírása (a helyszín pontos megnevezése)

12.Amennyiben a balesetet más személy okozta annak adatai:

Neve:

Címe: irsz. helység

utca házszám

Page 62: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

62

Telefonszáma:

Amennyiben a balesetet gépjármű okozta:

A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának neve:

Telephelye: irsz. helység

utca házszám

Lakcíme: irsz. helység

utca

Telefonszáma:

A gépjármű forgalmi rendszáma:

12. a. Van-e folyamatban a balesettel kapcsolatban hatósági (rendőrségi, ügyészségi, bírósági eljárás) igen

nem

MUNKÁBA MENET VAGY ONNAN LAKÁSÁRA (SZÁLLÁSÁRA) MENET KÖZBEN TÖRTÉNT BALESET

ESETÉN

13. A baleset napján a munkavégzés munkáltató által igazolt kezdete: év hó nap óra perc

A baleset napján a munkavégzés munkáltató által igazolt vége: év hó nap óra perc

14. A munkavégzés helyéről történt távozás időpontja: év hó nap óra perc

15. Az utazáshoz igénybevett közlekedési eszköz*:

személygépkocsi 1

autóbusz, trolibusz 2

villamos, HÉV 3

vonat 4

motorkerékpár

(segédmotoros is) 5

kerékpár 6

egyéb jármű, éspedig:

7

illetve gyalog: 8

1

16. A munkahelyre menet vagy onnan lakására (szállására) menet szokásos legrövidebb közlekedési útvonal:

17. Megszakította-e a szokásos legrövidebb szokásos útvonalát: igen nem

Amennyiben igen, ennek oka:

KÖZCÉLÚ MUNKA VÉGZÉSE KÖZBEN TÖRTÉNT BALESET ESETÉN:

18. A közcélú munkavégzés helye:

Címe: irsz. helység

utca házszám Telefonszáma:

19. A végzett munka pontos leírása:

20. A közcélú munkára felkérő szerv neve:

Címe: irsz. helység utca házszám

Telefonszáma:

Page 63: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

63

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN TÖRTÉNT BALESET ESETÉN

21. Igénybe venni kívánt társadalombiztosítási ellátás megnevezése:

keresőképtelenség keresőképesség , az egészségkárosodás mértékének az elbírálása céljából elrendelt

orvosi vizsgálaton, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt

megjelenés

22. Az egészségügyi szolgáltató intézmény neve:

Címe: irsz. helység

utca házszám

Telefonszáma:

23. Orvosi beutalóval kívánta-e igénybe venni a társadalombiztosítási ellátást: igen nem

24. A balesetből eredő sérülése, betegsége miatt hol látták el, hol kezelték:

Az egészségügyi intézmény

1. Neve:

Címe: irsz. helység

utca házszám

2. 2. Neve:

Címe: irsz. helység

utca házszám

Megjegyzés:

Kelt: , év hó napján.

PH.

…………………………………. ............. ................... ……………………………………..

balesetet szenvedett aláírása a jegyzőkönyv kiállítójának aláírása

Kitöltési útmutató

1. Az „Üzemi baleseti jegyzőkönyv” mellé csatolni kell:

- A baleset szemtanújának nyilatkozatát,

- A sérültet orvoshoz, kórházba, rendelőintézetbe szállító személy nyilatkozatát,

- Mentőszolgálat közreműködése esetén az „Esemény napló” kivonatát,

- Rendőrségi közreműködés esetén a felvett „Jegyzőkönyv” másolatát.

2. Állandó lakcímként a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány”-ban szereplő lakcímet kell feltüntetni.

3. A foglalkoztató KSH számát minden esetben fel kell tüntetni. Egyéni vállalkozó esetén a KSH szám 1-8

pozíciójába az adószámát kell feltüntetni.

Beküldés:

Az üzemi balesetet a munkáltató köteles - az „Üzemi baleseti jegyzőkönyv” nyomtatvány megküldésével – a

munkabalesetek bejelentésére vonatkozó 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 9. § (1) bekezdése d) pontjában

előírtak szerint legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig bejelenteni a székhelye szerint illetékes

fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek.

Page 64: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

64

13. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap

1. A FOGLALKOZTATÓ ADATAI:

Megnevezése: ................................................................................... Adószám: .......................................

Székhelye: ....................................................... helység: .............................. út, utca, tér ............ házszám

Telephelye: ................................................................................. helység: ..................................................

..................................................... út, utca, tér: .................................................... házszám: .....................

Ügyintéző telefonszáma: ..............................................................................................................................

2. BIZTOSÍTOTT, FOGLALKOZTATOTT ADATAI:

Családi és utóneve: ...................................................................... TAJ száma: ..........................................

Leánykori neve: ................................................................ Anyja neve: .....................................................

Születési helye: ..................................................................Időpontja: .......... év .................. hó ............ nap

Állampolgársága: .................................................................... Neme: ..................

Lakcíme: .............................................................................................................................................

3. A SÉRÜLTRE, ILLETVE A BALESETRE VONATKOZO EGYÉB ADATOK:

Biztosítási kötelezettséget megalapozó jogviszonya: .......................................................

Munkaköre: (FEOR száma): .............................................................................................

Baleset időpontja: .............................................................................................................

Baleset helyszíne: ............................................................................................................

Baleset bejelentésének időpontja: ....................................................................................

Munkabaleseti nyilvántartás sorszáma: ............................................................................

Sérült folytatta-e munkáját: ..............................................................................................

4. MUNKABALESET KÖRÜLMÉNYEINEK, RÉSZLETES LEÍRÁSA

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Kelt:

P.H.

A foglalkoztató vagy megbízottjának aláírása

….…………………………………………….

Page 65: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

65

14. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

S

s

z. A

SÉRÜLT A BALESET

3 napon túl

gyógyuló

balesetek

táppénzes

napjainak

száma

Keresőképtelen

ség

időpontja

Meg

jegy

zés

A sérült

neve,

munka

köre

Jellege

(Munka-

vagy

üzemi

baleset)

Rövid

leírása

Idő

po

ntj

a

1-3

nap

os

3 n

apo

n t

úl

cso

nku

láso

s h

alál

os

A

munkáltató

neve,

szervezeti

egység

Elő

ző h

ón

apo

kban

Tár

gy

nap

ban

Öss

zese

n (

11-1

2) r

ova

t

együ

tt

kezdete vége

2015.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Page 66: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

66

15. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM

rendelet 3. §-a értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető

biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) megfelelően felmérni. A megbetegedési

veszély csökkentése érdekében – a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként – biztosítania kell az adott

veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az alábbi védőoltásokat az ott megjelölt

munkakörökön túl az elvégzett biológiai kockázatértékelés és tiszti főorvos utasítása alapján a kitettségben

lévő foglalkoztatottak részére is biztosítandó.

1) Kullancsencephalitis elleni védőoltásban kell részesíteni azt a munkavállalót, akinél a munkavégzés

alkalmával a kullancsencephalitis-vírussal történő fertőzés kullancs expozíció révén nem zárható ki (pl.

erdőgazdasági dolgozók, stb.).

2) Hepatitis A oltások: A fertőzés fekál-orál terjedésű, a kórokozót a széklet közvetíti. Az egészségügyben a

fertőződési veszély minimális, mivel a higiénés szabályok betartása a normál populációban szokásos

standardoknál erőteljesebb.

A lakossági átlagnál magasabb kockázat igen szűk körben, azon ellátások során feltételezhető, amelyeknél

hepatitis A vagy arra gyanús betegeket látnak el, és a munkavédelmi szabályok betartása akadályba ütközik. A

veszélyeztetett munkavállalók körét minden intézményben kockázatbecslés alapján kell megállapítani. A

fogékonyság megállapítására kérdéses esetekben a munkáltató a saját költségére átvészeltségi vizsgálatot

végeztethet, és a vizsgálatok eredményének ismeretében dönt az oltások szükségességéről. Hepatitis A elleni

védőoltásban kell részesíteni azokat a fogékony munkavállalókat, akik munkájuk révén szennyvízzel, humán

fekáliával rendszeresen kontaktusba kerülhetnek.

3) Veszettség elleni preexpozíciós oltások: Állandó, vagy gyakori fokozott kockázatnak kitett személyeket, így

veszettség vírusával foglalkozó laboratóriumok munkatársait, állatorvosokat és asszisztenseket, ebrendészeti

dolgozókat, vadászokat, erdészeket, vadőröket, vágóhídi dolgozókat, állatkitömőket, barlangászokat,

megelőző (preexpozíciós) oltásban szükséges részesíteni. A korábban nem oltott személyek

alapimmunizálása a 0, a 7. és a 21. vagy a 28. napon beadott 3 részoltásból áll, amelyet egy év múlva egy

emlékeztető oltás beadása követ. A védettség fenntartásához 5 évenkénti booster oltás szükséges. Immun-

szupprimált személyek preexpozíciós oltása nem javasolt. Aktuális lyssa-fertőzés gyanúja esetén úgy kell

eljárni, mint a posztexpozíciós oltások utáni újrafertőződés esetén.

Oltóanyagok beszerzése, tárolása és felhasználása

Beszerzés: A munkakörökhöz kapcsolódóan szükséges oltóanyagok beszerzése a gyógyszerrendelési

szabályok szerint kell, hogy történjen.

Tárolás és felhasználás:

Az oltóanyagok különleges érzékenysége miatt a tárolás, szállítás és felhasználás különös figyelmet követel.

Az immunbiológiai készítményeket mindig az alkalmazási előiratban foglaltak szerint kell tárolni.

Fontos szabály, hogy az oltóanyagokat +2°C - +8°C hőmérsékleten (hűtőszekrényben) kell tárolni. A fertőző

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.

3.) NM rendelet alapján minden vakcinát tároló intézmény/egészségügyi szolgáltató (oltóorvos, védőnő)

köteles a hűtőláncot biztosítani, továbbá a szállítási és a tárolási hőmérséklet-monitorozásról gondoskodni. A

folyékony állapotban letöltött, alumíniumhidroxid- vagy alumíniumfoszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani

tilos.

Page 67: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

67

16. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

Időszakos biztonsági felülvizsgálatra (ellenőrző felülvizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat, villamos

érintésvédelmi szabványossági vizsgálat) kötelezett munkaeszközök, berendezések, és az előírt vizsgálatok

gyakorisága.

Megnevezés Jogszabály Gyakorisága Ellenőrzés módja Elvégzésének

felelőse

1.

Érintésvédelmi szerelői

ellenőrzés

Kéziszerszámok villamos

hajtással és hordozhat

transz-formátorok

14/2004. (IV. 19.)

FMM rendelet

1 év

Szabványossági

felülvizsgálat

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

személy

2.

Villamos berendezések.

érintésvédelmi

szabványossági

vizsgálata

14/2004. (IV. 19.)

FMM rendelet

3 évente

KLESZ

6 évente

Szabványossági

felülvizsgálat

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

3.

Tűzveszélyességi

osztályba tartozó

helyiségek villamos

berendezéseinek

villamos szabványossági

vizsgálata

54/2014. (XII. 5.)

BM rendelet

130. pontja

277. § (1) bekezdés

300 kg robbanó

anyag esetén

3 év,

egyéb esetben

6 év

Szemrevételezés

Működtetés

Műszeres mérés

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

4.

Gázfogyasztó

készülékek,

berendezések

rendszeres

karbantartása, javítása

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

A fogyasztótól függ,

gyártó

rendelkezése

alapján minimum

évenként

Szemrevételezés

Működési próba

Nyomáspróba

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

5.

Villámvédelem

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

132. pontja

280. § (2) bekezdés b) pontja

300 kg robbanó

anyag esetén

3 év,

egyéb esetben

6 év

Szemrevételezés

Műszeres

mérés

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

6.

Vészlétrák,

Vészkijárati kilépők,

Vészhágcsók, létrák

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Évente

Szemrevételezés

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

7.

Kazánok

63/2004. (IV. 27.)

GKM rendelet

3- 5 év

Szerkezeti

vizsgálat,

nyomáspróba

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

Page 68: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

68

8.

Nyomástartó

edények

9/2001. (IV. 5.)

GM rendelet

3- 5 év

Szerkezeti

vizsgálat,

nyomáspróba

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

9.

Vegyipari technológiák,

robbanás veszélyes

térben alkalmazott

munkaeszközök

1993. évi

XCIII. törvény 23. §

(1) bekezdés

Újraindításnál, de

legalább 5

évenként

Szemrevételezés,

Műszeres mérés

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

10.

Inkubátor

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

Évente

-

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

11.

Sterilizáló berendezés 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 3 évenként

Szemrevételezés

Szerkezeti

vizsgálat

Nyomáspróba

Működési próba

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

személy

12.

Gázpalackok

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

MSZ 6292:2009

2-5 évenként

Szemrevételezés

Szerkezeti

vizsgálat

Nyomáspróba

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

személy

13.

Kompresszor központi

vákuumszivattyú,

légsűrítő

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

3- 6 évenként

Szemrevételezés

Műszeres mérés

Vizsgálat,

működtetés

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

személy

14.

Jogszabályban

meghatározott veszélyes

munkaeszközök

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. §

(1) bekezdése, a rendelet 1/a.

számú mellékletében megnevezett

munkaeszközökre

5 évente Egyedi

gépvizsgálat

Munkáltató, vagy

általa megbízott

személy

15.

Szellőző berendezések

3/2002. (II. 8.)

SzCsM-EüM rendelet

MSZ 172-1

Használati

dokumentáció

Szemrevételezés

Műszeres mérés,

működtetés

A munkáltató,

vagy általa

megbízott

személy

Page 69: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

69

17. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egységes és átfogó megelőzési stratégiája

1. A célok és feladatok meghatározása

1.1. A Kormányhivatal munkavállalói esetében biztosítani kell, hogy

a) a foglalkoztatás teljes időtartama alatt megfelelő színvonalon rendelkezzenek az egészséget nem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, különösen a veszélyes

üzemekben történő ellenőrzési tevékenységre, a képernyős munkahelyekre, a gyalogos és a gépkocsival

való közlekedésre, valamint

b) ismerjék a munkakörükben jelentkező kockázatokat és az ellenük való védekezés módját, továbbá

c) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében kiadott szabályokat és

utasításokat a munkavállalók betartsák, a munkahelyi vezetők pedig betartassák.

A felsorolt célok elérése érdekében a szükséges munkavédelmi ismereteket írásba kell foglalni, azok

megfelelőségét legalább évenként felül kell vizsgálni és szükség esetén azok kiegészítéséről, illetőleg

módosításáról gondoskodni. Az oktatási anyagot az érintettek véleményét is figyelembe véve a

Kormányhivatal minden munkavállaló részére elérhetővé kell tenni.

A kockázatértékelések eredményét közérthető szöveges formában közölni kell, és annak ismeretéből az

új felvételes munkavállalóknak a felvételi eljárás során, továbbá minden munkavállalónak két évente egy

alkalommal számot kell adni. A számonkérés időpontját annak megtartása előtt legalább egy hónappal

közölni kell az érintettekkel. Akinél a számonkérés az ismeretek hiányát állapította meg, azt munkaidőben

oktatásban kell részesíteni.

1.2. A foglalkoztatottakért és anyagi javakért nagy felelősséggel járó, fokozott pszichés terhelést okozó

felügyeleti munkakörben dolgozóknál gondoskodni kell a munkavállalók terhelésének optimalizálásáról,

továbbá az évenkénti egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ki kell terjeszteni a pszichés állapot

vizsgálatára is. A pszichés állapot vizsgálatának szükségességét a felülvizsgálatra történő beutalásnál

jelezni kell. A kockázat kezelését a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslata szerint kell végezni.

2. Ellenőrzés

Az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtását két évenként kell ellenőrizni a kockázatértékelés

felülvizsgálatát követően és annak tapasztalatai alapján vizsgálni szükséges az intézkedések eredményét

és hatékonyságát.

3. Visszacsatolás

A 2. pont szerinti hatékonyság vizsgálat és a munkavédelmi helyzet alakulásának függvényében kell

kialakítani az újabb intézkedéseket az egységes és átfogó megelőzési stratégia folyamatos fejlesztése,

jobbítása és a teljesítmény javítása érdekében.

Page 70: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

70

18. számú függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

37/2015. számú utasításához

Megismerési záradék

Sorszám Szervezeti egység Dolgozó neve Megismerés

dátuma

Dolgozó aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, illetve

munkavállaló megismerte.

………………………………

szervezeti egység vezetője