Click here to load reader

Børn og unges mentale helbred

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Børn og unges mentale helbred

 • vidensrd for forebyggelseKristianiagade 12 2100 Kbenhavn

  en rapport fra

  [email protected]

  afpernille due finn diderichsen

  charlotte MeilstrupMerete nordentoft

  carsten obelannelli sandbK

  Brn og unges mentale helbred

 • Brn og unges mentale helbredForekomst aF psykiske symptomer og lidelser og mulige ForeByggelsesindsatser

  vidensrd for forebyggelseKristianiagade 12 2100 Kbenhavn

  af Pernille due finn diderichsen

  charlotte MeilstruPMerete nordentoft

  carsten obelannelli sandbK

  [email protected]

  en raPPort fra

 • Brn og unges mentale helBred

  Brn og unges mentale helBredforeKoMst af PsyKisKe syMPtoMer og

  lidelser og Mulige forebyggelsesindsatser

  Udarbejdet af Pernille due

  Finn diderichsen

  Charlotte meilstrup

  merete nordentoft

  Carsten Obel

  annelli Sandbk

  Fagredaktion af Kirstine Krogholm

  rapporten kan frit downloades p

  www.vidensraad.dk

  ISbn 978-87-997519-1-4

  design af b14

  Publikationsr 2014

  1. udgave

  rapporten refereres due P, diderichsen F, meilstrup C,

  nordentoft m, Obel C, Sandbk a.

  brn og unges mentale helbred.

  Forekomst af psykiske symptomer og

  lidelser og mulige forebyggelses-

  indsatser. Kbenhavn: Vidensrd for

  Forebyggelse. 2014:1-184.

  VIdenSrd FOr FOrebyggelSe er etableret aF Og

 • Brn og unges mentale helBred

  Forord 5

  kommissorium og arBejdsgruppens sammenstning 7

  hovedkonklusioner 11

  metode og lsevejledning 19

  1 indledning 23

  2 Brn og unges kognitive udvikling 37

  3 selvvurderet helBred og livstilFredshed 433.1 selvvurderet helbred 44

  3.2 livstilfredshed 48

  4 psykiske helBredsproBlemer 574.1 PsyKisKe syMPtoMer 58

  4.2 PsyKosoMatisKe syMPtoMer 65

  4.3 Medicinforbrug 73

  4.4 stress 77

  4.5 svnProbleMer 82

  4.6 ensoMhed 87

  4.7 selvsKadende adfrd 91

  5 psykiske lidelser 1055.1 oPMrKsoMheds- og hyPeraKtivitetsforstyrrelser (adhd) 107

  5.2 autisMe-sPeKtruM-forstyrrelser 113

  5.3 eMotionelle lidelser 117

  5.4 adfrdsforstyrrelser 121

  5.5 sPiseforstyrrelser 124

  5.6 PsyKoser 127

  5.7 selvMord og selvMordsadfrd 131

  6 rsager og ForeByggelsespotentiale 149

  summary 165

  ordliste 173

  appendiks 1 rapportens datagrundlag 177

 • Brn og unges mentale helBred

  5

  Forord

  Psykiske symptomer og lidelser udgr en vigtig del af sygdomsbyrden blandt brn og unge, og pro-blemer af psykisk karakter tidligt i livet kan medfre psykiske helbredsproblemer senere i livet. det mentale velbefindende har betydning for, hvordan brn og unge klarer kravene i skolen, fungerer i sociale sammenhnge og p arbejdsmarkedet se-nere hen. dermed spiller tidlige psykiske sympto-mer og lidelser en rolle bde for helbred og for den sociale ulighed i sundhed, som findes senere livet.

  det debatteres hyppigt, hvorvidt der er en reel stigning i forekomsten af psykiske problemer blandt danske brn og unge. Vidensrd for Fore-byggelse har i denne rapport kortlagt de sidste 20 rs udvikling i danske brn og unges mentale helbred p baggrund af de tilgngelige danske undersgelser.

  der er sparsom viden om rsagerne til psykiske helbredsproblemer hos brn og unge, ligesom der er begrnset dokumentation for, hvilke metoder og indsatser vi skal anvende for at forbedre det mentale helbred blandt brn og unge. denne rapport har anvendt dansk og international viden-skabelig litteratur til at identificere de vigtigste faktorer af betydning for brn og unges mentale helbred og diskuterer p baggrund heraf konse-kvenser og mulige indsatsomrder.

  rapporten henvender sig srligt til professionelle og interessenter indenfor sundheds-, under-visnings-, og socialsektoren, som i det daglige arbejder med brn og unge. det er vores hb, at den vil vre med til at skabe debat og get fokus p vigtigheden af forebyggelse og tidlig opsporing af psykiske problemer blandt brn og unge. det er en af de mest omkostningseffektive og langsigtede investeringer et samfund kan foretage.

  Morten GrnbkFormand for Vidensrd for Forebyggelse

 • Brn og unges mentale helBred

  7

  kommissorium og arBejdsgruppens sammenstning

  mentalt helbred er ligesom fysisk helbred et vsentligt fundament for at sikre individers trivsel, arbejdsevne og overlevelse p kort og lang sigt. nyere undersgelser peger p, at brn og unge har fet drligere mentalt helbred, blandt andet afspejlet i et get antal unge kvinder, der forsger selvmord og et get medicinforbrug blandt brn og unge. langt de fleste psykiske lidelser debuterer i ungdomsrene. dette glder f.eks. for emotionelle lidelser som depression og angst. det er vigtigt med en tidlig indsats, hvis der skal ske en bedring i det mentale helbred i befolkningen. der er desuden for langt de fleste symptomer og lidelser en udtalt social slagside med hensyn til drligt mentalt hel-bred. der mangler viden om forekomst og udvikling samt om baggrunden for udviklingen af godt og drligt mentalt helbred.

  Vidensrd for Forebyggelse nsker at vurdere de tilgngelige undersgelsesresultater p omrdet med henblik p at kortlgge udvikling, forde-ling (kn, alder og sociokonomisk gruppe) og forekomst af drligt mentalt helbred hos brn og unge samt at identificere de vigtigste muligheder for forebyggelse. arbejdet koncentrerer sig om forekomsten blandt brn og unge i alderen 10-24 r og udviklingen gennem de sidste 20 r. arbejdsgruppens formand er udpeget af formand-skabet for Vidensrd for Forebyggelse, mens ar-bejdsgruppens medlemmer er udpeget i fllesskab af formanden for arbejdsgruppen og formandska-bet for Vidensrd for Forebyggelse. de er valgt p baggrund af deres faglige kompetencer inden for de emner, som rapporten indeholder:

  Pernille due (formand for arbejdsgruppen), professor, dr.med., Statens Institut for Folke-sundhed, Syddansk Universitet.

  Finn diderichsen, professor, dr.med., speciall-ge i socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvi-denskab, Kbenhavns Universitet.

  Charlotte meilstrup, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

  merete nordentoft, professor, dr.med., ph.d., mPh, Kbenhavns Universitet, Psykiatrisk Center Kbenhavn, region hovedstadens Psykiatri.

  Carsten Obel, professor, ph.d., speciallge i almen medicin, Institut for Folkesundhed, aarhus Universitet, overlge hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

  annelli Sandbk, professor, ph.d., speciallge i almen medicin, Institut for Folkesundhed, aarhus Universitet.

  habilitetserklringer for arbejdsgruppens medlem-mer er tilgngelige ved henvendelse til Vidensrd for Forebyggelses sekretariat.

  Konsulent, ph.d. Kirstine Suszkiewicz Krogholm fra Vidensrd for Forebyggelses sekretariat har fungeret som projektleder og fagredaktr for arbejdsgruppen.

 • Brn og unges mentale helBred

  8

  KoMMissoriuM og arbejdsgruPPens saMMenstning

  arbejdsgruppen nsker at takke:

  Jon busck arnfred, speciallge i almen medi-cin, socialoverlge, Institut for Folkesundhed, aarhus Universitet for udarbejdelse af afsnitte-ne om adhd og adfrdsforstyrrelser samt for diskussion af kapitel 5.

  Vibeke Koushede, post. doc., ph.d., Statens In-stitut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for udarbejdelse af afsnittet om medicinfor-brug samt for diskussion af kapitel 3 og 4.

  Kathrine bang laursen, ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, aarhus Universitet, for udarbejdelse af afsnittet om autisme-spek-trum-forstyrrelser samt for diskussion af kapitel 5.

  Katrine rich madsen, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for udarbejdelse af afsnittene om svn og ensomhed samt for diskussion af kapitel 3 og 4.

  Susanne hvolgaard mikkelsen, ph.d.-studeren-de, Institut for Folkesundhed, aarhus Universi-tet, for udarbejdelse af afsnittet om emotionel-le lidelser samt for diskussion af kapitel 5.

  line nielsen, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for udarbejdelse af afsnittene om livstilfredshed og stress samt for diskussion af kapitel 3 og 4.

  andre bidragsydere som arbejdsgruppen nsker at takke:

  mogens trab damsgaard, lektor, Statens In-stitut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for faglig kommentering af rapporten.

  annette erlangsen, ma, ph.d., seniorforsker ved Forskningsenheden p Psykiatrisk Center Kbenhavn, for udtrk og analyse af data i kapitel 5.7.

  Katrine Finke, cand. scient. san., projektleder, Psykiatrifonden, for faglig kommentering af rapporten.

  Phillipe grandjean, professor, dr.med. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Uni-versitet, for fagligt input til afsnit om prnatale risikofaktorer for det mentale helbred.

  bjrn holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for faglig kommentering af rapporten.

  Jeppe Warberg larsen, cand. scient., bOaS Specialisterne, aarhus Universitet, for udtrk og analyse af data i figur 5.4 samt for diskussi-on af kapitel 5.

  anita tnder nielsen, forskningsassistent, cand. scient., Institut for Folkesundhed, aarhus Universitet, for dataudtrk og analyse samt for diskussion af kapitel 5.

  Charlotte rask, overlge, ph.d., Center for Funktionelle lidelser, aarhus Universitet, for faglig kommentering af rapporten.

  Per hove thomsen, professor, dr.med., Institut for Klinisk medicin - brne- og Ungdomspsy-kiatrisk regionscenter, risskov, for faglig kommentering af rapporten og udarbejdelse af tekst om OCd.

  Jin liang Zhu, lge, lektor, ph.d., Institut for Folkesundhed, aarhus Universitet, for udtrk og analyse af data i tabel 5.1 og figur 5.2 samt fo