Borislav Petrović i Bojan Dobovšek: Mreže organiziranog kriminaliteta

 • View
  239

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Borislav Petrović i Bojan Dobovšek: Mreže organiziranog kriminaliteta

 • 299

  PRIKAZI I OSVRTIPrimljeno: prosinac 2015.

  MARIJAN UPERINA*

  Borislav Petrovi i Bojan Dobovek: Mree organiziranog kriminaliteta

  U izdanju Pravnog fakulteta Sveuilita u Sarajevu, 2007. godine u Sarajevu je objavljena knjiga Mree organiziranog kriminaliteta (ISBN 978-9958-627-56-9).

  Autori prezentirane knjige su ugledni teoretiari kriminalistike znanosti. Prof. dr. sc. Borislav Petrovi zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveuilita u Sarajevu, Bosna i Herce-govina, na Katedri kaznenog prava, a predaje i na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveuilita u Sarajevu predmete Uvod u kriminalistiku s kriminalisti-kom taktikom, Metodologija otkrivanja kriminaliteta metodika istraivanja narkokriminala i Suvremene kriminalistike teorije. Autor je tridesetak znanstvenih i strunih lanaka, dviju monografi ja (u koautorstvu), nekoliko udbenika, a posebno: Uvod u kriminalistiku (2004, koautori: D. Modly i N. Korajli), Balkanski putevi droge i Bosna i Hercegovina (2004), Privremeno oduzimanje droga i drugih predmeta i imovine vezanih uz narkokriminal (2003), Kriminalistika metodika istraivanja krivinih djela zloupotrebe opojnih droga (1998). Prof. dr. sc. Bojan Dobovek zaposlen je na Fakultetu za varnostne vede Sveuilita u Ma-riboru, Republika Slovenija, na Katedri kriminalistike, a 2010. godine bio je gostujui preda-va na Sveuilitu u Ghentu (Belgija). Godine 2014. sudjelovao je kao istraiva suradnik na Institutu za politologiju Sveuilita u Wrzburgu (Njemaka). Autor je brojnih znanstvenih i strunih lanaka, organizator je nekoliko konferencija na temu organiziranog kriminaliteta i korupcije. Godine 2009. meunarodna zaklada Emerald, za lanak Mree gospodarskega kriminala v dravah v tranziciji, dodijelila mu je priznanje za najbolji preporueni lanak. Economic organised crime networks in emerging democracies objavljen je i u International Journal of Social Economic.

  U prikazu koji slijedi izdvojeni su najvaniji rezultati do kojih su autori doli analizi-rajui aktualno stanje mrea organiziranog kriminaliteta u Europi, Europskoj uniji, SAD-u, Ruskoj Federaciji i svijetu, a posebno u Republici Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Knjiga obiluje brojnim komparacijama, sintezama, citatima, suprotstavljenim miljenjima te sta-tistikim podacima u vezi s kriminalitetom, a posebno organiziranim kriminalitetom, kojeg autori nazivaju anarhinom pojavom, a njegove poinitelje mafi jakim graanstvom. Poglav-

  * mr. sc. Marijan uperina, doktorand na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveuilita u Sarajevu i umirovljeni vii predava na Visokoj policijskoj koli u Zagrebu.

 • 300

  uperina: Mrea organiziranog kriminalitetaPolic. sigur. (Zagreb), godina 24. (2015), broj 3, str. 299-316

  lja koja se obrauju u knjizi sustavno su poredana i metodiki uvode itatelja u problematiku organiziranog kriminaliteta, dajui svakim daljnjim proitanim poglavljem nove informacije, irei mu pogled na odabrani posebno opasni drutveni odnos, fenomen. Prilikom opisivanja temeljnih djelatnosti organiziranog kriminaliteta ili kod nabrajanja najvanijih suvremenih kriminalnih organizacija organiziranog kriminaliteta autori nisu podlegli senzacionalisti-kom prikazivanju ve su zadrali znanstveni metodoloki deskriptivni i kompilacijski, ali i genetiki te analitiko-sintetiki pristup. Mjerama koje stoje na raspolaganju suvremenoj po-liciji u borbi protiv organiziranog kriminaliteta prilo se sa strunog, profesionalnog motrita, a ne opisujui ih kao "konglomerat antikriminalnih tehnolokih inovacija". Zakljuke koje iznose temelje se na metodi generalizacije i specijalizacije. Potrebno je napomenuti kako se novija problematika organiziranog kriminaliteta mora promatrati s povijesne distance jer provjerene i utemeljene informacije o njegovom postojanju i razvoju do profesionalaca, koji se njime bave, dolaze sa zadrkom tek kad on bude otkriven i razjanjen te presuen, pa tako i do teoretiara koji ga analiziraju i o njemu piu. Stoga je posebna vrijednost ove knjige u predikcijskim sadrajima organiziranog kriminaliteta s kojima nas autori u njoj upoznaju. Iz navedenih, ali i niza drugih razloga, koje e itatelj sam otkriti, valjalo je napisati ovaj prikaz.

  ***

  U prvom poglavlju pod naslovom Uvod (7-14) autori izraavaju cilj, motiv i nakanu zbog koje su napisali prezentiranu knjigu. Ona je sadrana u elji za sustavnim analiziranjem i istraivanjem organiziranog kriminaliteta kao suvremene drutvene pojave, svojevrsnog drutvenog odnosa fenomena, te upozoriti na njegovu opasnost.

  Ve na poetku autori upozoravaju na problem defi niranja sadraja organiziranog kri-minaliteta i na terminologiju koja je povezana s tim pojmom, razlikujui:

  internacionalni organizirani kriminalitet koji obuhvaa organizirane kriminalne skupine koje djeluju u jednoj dravi, a svoje poslove mogu, po potrebi, proiriti i na susjedne drave,

  transnacionalni organizirani kriminalitet obuhvaa kriminalne skupine koje imaju svoje vodstvo u jednoj dravi, a zbog opsega kriminalne aktivnosti djeluju i u drugim dravama,

  multinacionalni organizirani kriminalitet u okviru kojeg se kriminalne skupine pojedinih drava udruuju tako da se njihovo djelovanje razvija u razliitim dra-vama,

  globalni organizirani kriminalitet obuhvaa sve pojavne oblike organiziranog kriminaliteta u svijetu,

  klasini organizirani kriminalitet obuhvaa klasina podruja djelovanja orga-niziranog kriminaliteta: krae, provale, trgovanje dogom, igre na sreu, oruje, prostitucija i slino, uz upotrebu nasilja i/ili ucjenjivanja,

  organizirani poslovni kriminalitet najbolje organizirani kriminalitet s poznava-njem organizacije, menadmenta i businessa, s visokim strunim znanjem ekono-mije i prava, povezan s upravnim strukturama, vladinim institucijama te tritem rada. Kod njega je gotovo nemogue vidjeti rtve, pa tako nestaju izvori podataka

 • 301

  uperina: Mrea organiziranog kriminalitetaPolic. sigur. (Zagreb), godina 24. (2015), broj 3, str. 299-316

  vani za njegovo istraivanje. On posjeduje veu mo, visoki stupanj organizira-nosti i koristi sredstva nastupajui u okviru legalnih trita.

  U nastavku autori upuuju na lokalne i meunarodne imbenike koji utjeu na nesta-bilnost i nesigurnost Europe openito, ali i na analizirane i usporeene drave: Republiku Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Konstatira se kako su svi ti imbenici karakteristini za svaku dravu posebno te utjeu na razvoj kriminaliteta koji postaje sve vie kompleksniji ali i organiziraniji, pa ga je sve tee otkrivati. Organizirani kriminalitet je zapravo teko sagledati u svoj njegovoj organiziranoj rasprostranjenosti. Stoga ga se moe prepoznati, ali vrlo teko otkriti, a jo tee dokazati.

  Organizirani kriminalitet postaje tema znanstvenih i strunih (profesionalnih) analiza, rasprava, istraivanja, ali i tema za medije i u javnom mnijenju. Odrane su brojne konferen-cije, kongresi, savjetovanja na meunarodnoj razini u okviru Ujedinjenih naroda, Vijea Eu-rope, Europske unije, OSCE-a i drugih organizacija (Interpol, Europol). Doneseni su i brojni meunarodni akti (deklaracije, konvencije, zakljuci). U Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji SAD-a za 1996. godinu prvi put je organizirani kriminalitet defi niran kao nova opasnost za nacionalnu sigurnost te se trai globalan pristup rjeavanju navedenog problema. U dananje vrijeme organizirani kriminalitet je poeo prodirati u gospodarstvo i politiku. Upravo iz tog razloga se ubraja u najopasniji oblik kriminaliteta koji zbog prirode svoga djelovanja i funk-cionalne organizacije te specijalizacije ostaje najee prikriven, esto i zbog toga jer djeluje u sivom podruju ili na granicama dozvoljenog. Pojavljuje se kao forma suprotstavljanja legalnim vlastima i iskoritava, prije svega, privatnu (poduzetniku) inicijativu za stjecanje nedozvoljene dobiti (koristi) na nezakonit nain (Pear, 1993)1.

  Svojim sadrajima i oblicima organizirani kriminalitet je izuzetno dinamina i sloena pojava, fenomen. Sutina i bit organiziranog kriminaliteta jest da ga ne vidimo i ne ujemo. Svoj sastav i strukturu prilagoava zahtjevima konkretne sredine. Upravo stoga to su karak-teristike organiziranog kriminaliteta visoka profesionalnost, organiziranost i gotovo neogra-niena fi nancijska sredstva, odnosi izmeu legalnog i ilegalnog se stalno zaotravaju. Sve vee nezakonite dobiti (lukrativni element organiziranog kriminaliteta) predstavljaju stalnu rastuu opasnost za dravu i drutvo jer je, s jedne strane, investiraju u potpuno legalne poslove, a s druge strane, veliki je korupcijski potencijal.

  Jedan od najvanijih zadataka u borbi protiv organiziranog kriminaliteta autori pre-zentirane knjige vide u jasnom defi niranju pojma organiziranog kriminaliteta kako bi se znalo to je predmet istraivanja, emu se suprotstavlja, na kojim je podrujima potrebno uskladiti budui rad policije, pravosua i zakonodavstva te zbog internacionaliziranja pro-blema i opasnosti koju predstavlja za cijelo drutvo. Meunarodno prihvaene defi nicije organiziranog kriminaliteta jo uvijek nemamo, to je razlog i posljedica brzog mijenjanja oblika i aktivnosti kriminalnih skupina organiziranog kriminaliteta.

  Polazite autora sadrano je u zakljuku kako niti jedno suvremeno drutvo ne moe ignorirati postojanje fenomena organiziranog kriminaliteta, poglavito zato to ono ugroa-va opstojnost tog drutva. Organizirani kriminalitet ugroava opstanak svakog suvremenog drutva jer ugroavanjem nacionalne sigurnosti utjee na sigurnosnu politiku drave, a u

  1 Pear, J. (1993). Omejevanje in zatiranje organiziranega kriminala. Revija Policija, 13(4-5), 334.

 • 302

  uperina: Mrea organiziranog kriminalitetaPolic. sigur. (Zagreb), godina 24. (2015), broj 3, str. 299-316

  konanici na sigurnost i legitimitet politikog sustava drave. Iz tog razloga u posljednjih dvadesetak godina dolazi do mijenjanja koncepta nacionalne si