Borelioza - alternatywne leczenie

 • View
  139

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dokument opisuje alternatywny protokół leczenia boreliozy.

Text of Borelioza - alternatywne leczenie

 • [tum. raf.99]

  Borelioza: spojrzenie poza antybiotyki

  Dietrich K. Klinghardt, MD, PhD 1/7/05 and 1/7/06 Bellevue, WA 425-637-9339

  W ostatniej dekadzie wikszo lekarzy zorientowanych na wyniki leczenia zaobserwowao znaczc

  zmian: zdalimy sobie spraw e to nie brak witamin czy hormonu wzrostu jest przyczyn zego stanu zdrowia naszych pacjentw. Odkrylimy e sednem choroby u naszych pacjentw s w

  wikszoci: toksyczno oraz przewleke infekcje. Obserwowalimy dyskusj na temat tego ktra z infekcji moe mie rol zasadnicz: mykoplazma, utajone wirusy, HHV-6, rzsistkowica, Chlamydia

  pneumoniae, leptospiroza, zmutowane streptokoki, czy co jeszcze innego? Nowy przybysz to Borrelia burgdorferi (Bb) i wielu z nas patrzyo na ni od duszego czasu jako na

  prawdopodobny patogen ktry "otwiera drzwi" do ustroju innym infekcjom. Termin "borelioza" odbi

  si echem w rodowisku medycyny alternatywnej. W sytuacji kiedy aden z rekomendowanych sposobw leczenia nie jest specyficzny dla poszczeglnych mikrobw, nigdy nie jestemy w stanie

  zaoy e naprawd wiemy co leczylimy, kiedy pacjent jest ju zdrowy. Doktor mikrobiologii Gitte Jensen wykazaa e im jestemy starsi, tym wicej obcego DNA jest

  przyczone do naszego wasnego DNA. W ktrym momencie patogenne mikroby atakuj DNA

  gospodarza i staj si jego (DNA) sta czci. Poniewa uywamy tylko 2% naszego DNA, fakt ten moe nie stanowi problemu. W istocie natomiast, moe wpywa na to kim si w kocu stajemy.

  Moe rwnie powodowa wiele rnych objaww i przewlek chorob. Genialne odkrycia Guenthera Enderleina wybawiaj nas z kopotu: jeeli jeden mikrob potrafi w odpowiednim rodowisku zmieni

  si w inny, to po c zaprzta sobie gow poszukiwaniem ktrym z nich jestemy zainfekowani? Ksika Lab 257 sugeruje e Bb to uwolniony, stworzony przez czowieka organizm uywany do

  bada nad broni bilogiczn przez armi USA (tak samo jak Mycoplasma incognitus i HHV 6). Inni autorzy sugeruj e rne podgatunki Borrelia powodujce choroby u ludzi, takie jak B. afzelii i B. garinii prawdopodobnie istniay wczeniej ni B.burgdorferi, wystpoway naturalnie (1, 2) i byy z

  nami od dugiego czasu, by moe wieki lub jeszcze duej. Neurolog prof. dr n. med. J. Faust z Uniwersytetu Alberta-Ludwiga we Freiburgu (Niemcy) (3) ju w

  latach szedziesitych wiza wiele schorze neurologicznych i psychiatrycznych z infekcjami

  krtkowymi. By on tak dowiadczony w swej wiedzy klinicznej, e w oparciu o kliniczne objawy neurologiczne by w stanie okreli z ktrej dokadnie doliny w Schwarzwaldzie pochodzi dany pacjent!

  Byy to oczywicie czasy poprzedzajce odkrycie Borrelia burgdorferi - co pokazuje e infekcje krtkami inne ni kia istniay wczeniej ni gony wybuch epidemii zwizanej z Bb w poowie lat

  siedemdziesitych w Connecticut. To take mocny argument za tym jak atwo te organizmy s w stanie mutowa i adaptowa si do lokalnych warunkw. Moe to te potwierdza wnioski

  opublikowane w ksice Lab 257 [Laboratorium 257-tum.]: Tuebingen, miejsce gdzie w pocztku

  lat pidziesitych swoje eksperymenty na krtkach kontynuowa Traub, niemiecko-amerykaski ekspert od broni biologicznej, take znajduje si w Schwarzwaldzie. Czy krtki te pochodzily z natury,

  czy te wydostay si z laboratorium universyteckiego?

  Formuowanie diagnozy

 • Wydaje si e wielu pacjentw z MS, ALS, chorob Parkinsona, autyzmem, reumatoidalnym

  zapaleniem staww, zespoem przewlekego zmczenia, sarkoidoz a nawet z rakiem jest

  zainfekowanych Borrelia burgdorferi. Ale czy to ta infekcja powoduje chorob, czy te raczej uporczywa infekcja zwyczajnie wspwystpuje u ludzi osabionych przez inne choroby. Moje dowiadczenie opiera si na:

  a) uyciu bezporednich mikroskopowych dowodw na obecno Borrelia burgdoferi (Bb) i

  innych krtkw (4, 5) b) informacjach ktre dostarczyo mi moich wielu pacjentw c) mojej wasnej praktyce i dowiadczeniu klinicznym (30 lat praktyki w zawodzie lekarza, 15

  lat ze wiadomoci problemu Bb) d) badaniu ART (badaniu odpowiedzi autonomicznej), ktre jest najbardziej zaawansowan i

  naukowo potwierdzon metod badania mini (6) e) standardowych parametrach laboratoryjnych na ktre wpyw ma borelioza:

  o anormalny profil lipidw (umiarkowanie podniesiony cholesterol ze znacznym

  podnisieniem LDL) o oporno insulinowa o leukocyty w dolnej granicy normy, normalne miana OB i CRP o testy hormonw tarczycowych w normie ale pozytywny test Barnesa oraz doskonaa

  odpowied na podawanie T3 o niedomoga kory nadnerczy typu 2 (wysoki kortyzol, niski DHEA) lub typu 3 (niski

  kortyzol i DHEA) o niski poziom testosteronu i DHEA o zmnniejszona koncentracja moczu (niski ciar waciwy) o kompleksowe zmiany w cytokinach, interferonach, komrkach NK, wskanikach

  leukocytowych, itd. Bb wykazuje tendencje do infekowania limfocytw B i innych komponentw systemu

  immunologicznego ktre odpowiadaj za syntez przeciwcia, ktre to z kolei s wykrywane testem ELISA lub Western Blot. Skoro produkcja przeciwcia jest u zakaonych mocno upoledzona, nie ma

  sensu uywa tych testw jako miary czy kryterium obecnoci Bb (7). Jestemy rwnie wiadomi e na terenach endemicznych w USA do 22% ksajcych much i komarw (2, 8, 9 i 10) jest nosicielami

  Bb i koinfekcji. Wykazano e w poudniowo-zachodnich Niemczech i w Europie Wschodniej zakaonych

  jest 12% komarw. Take wiele pajkw, pchy, wszy oraz inne ksajce insekty przenosz krtki i koinfekcje. Uznawanie faktu poksania przez kleszcza za konieczny warunek aby lekarz w ogle rozpatrywa moliw infekcj Bb wydaje si by cyniczne i okrutne. Aby uywa konwencjonalnych testw diagnostycznych takich jak Western Blot, trzeba operowa paradoksami: pacjent musi by wpierw leczony przy uyciu waciwej metody, zanim wydobrzeje na

  tyle aby wytworzy przeciwciaa, ktrych to potem szuka si przy pomocy testu. Pozytywny Western

  Blot dowodzi e zastosowane leczenie zadziaao w jakim stopniu. Negatywny Western Blot nie dowodzi i nie moe dowie braku infekcji. Zastosowawszy zupenie odmienny sposb mylenia rozumiemy dzi, e wielu jeli nie wikszo Amerykanw jest nosicielami infekcji. Wikszo zakaonych wykazuje objawy, ale ciko i rodzaj

  objaww s bardzo rne. Mikroby czsto atakuj tkanki ktre ju wczeniej zostay uszkodzone: twj

  chroniczny bl karku lub rwa kulszowa tak naprawd moe by infekcj Bb. Tak samo moe by z twoj chroniczn artropati skroniowo-uchwow, syndromem zmczenia nadnerczy, dysfunkcj

  tarczycy, refluksem odkowo przeykowym oraz wieloma innymi pozornie niezwizanymi ze sob objawami. Wiele z objaww infekcji Bb jest mylnie uznawanych za problemy zwizane z naturalnymi

  lub przedwczesnymi procesami starzenia. W wikszoci przypadkw diagnoza aktywnej infekcji Bb stawiana jest jedynie gdy objawy s cikie,

  uporczywe, oczywiste, oraz gdy wyczerpanych zostao wiele niespecyficznych i bezowocnych

  kierunkw leczenia. W mojej praktyce rzadkie s nowe typowe przypadki ostrej infekcji Bb. Z kadym rokiem objawy staj si coraz bardziej dziwne i coraz bardziej niejasne.

 • Czsto, jeeli chory ma do szczecia aby trafi na lekarza wiadomego boreliozy, diagnoza

  domniemanej "wieej" objawowej boreliozy jest stawiana w sytuacji gdy osignity zosta znaczcy

  poziom toksyny tkankowej (zjawisko progu) lub te gdy ostatnio wystpia nowa koinfekcja. Objawy mog imitowa kade inne istniejce schorzenie medyczne, psychologiczne czy psychiatryczne. Lista

  znaczcych koinfekcji jest ograniczona: nicienie, tasiemce, wosienie, toksoplazmoza, giardie (lamblie) i ameby, clostridia, wirusy z rodziny herpes, parwowirus B 19, aktywna odra (w jelicie cienkim),

  leptospiroza, chroniczne infekcje paciorkowcami i ich mutacjami, babeszjoza, bruceloza, ehrlichioza,

  bartonelloza, mykoplazmy, riketsje oraz kilka innych. Plenie i grzyby zawsze odgrywaj jak rol. Kombinacja koinfekcji oraz inne uprzednio istniejce schorzenia takie jak [ekspozycja na-tum.]

  toksyczno rtci, determinuj obraz objaww ale nie ich ciko. Ciko objaww najcilej koreluje z cakowit sum obcienia organizmu wspistniejcymi schorzeniami oraz z genetycznie

  zdeterminowan zdolnoci do wydalania neurotoksyn. Geny kodujce S-transferaz glutationu oraz rne allele apolipoprotein E (E2, E3 i E4) odgrywaj tu gwn rol. E2 moe przenosi poza komrk

  dwukrotnie wicej sulfhydryl-affinitive toxins [tiolopodobnych toksyn ?-tum.] (takich jak rt i ow) ni podtyp E3. E4 nie przenosi ich wcale. Powszechne s rwnie problemy w ciekach metylacji, acetylacji i sulfacji. Inne czynniki takie jak

  dieta i alergie pokarmowe, uprzednie ekspozycje na toksyny i dziaanie fal elektromagnetycznych, czynniki emocjonalne i unhealed ancestral trauma [niewyleczona trauma w rodzinie, z Ayurvedy ?-tum.], scar interference fields [spowodowane bliznami zaburzenia w przewodnictwie nerwowym ?-tum.] oraz occlusal jaw and bite problems [problemy z uchw i zym zgryzem ?-tum.] rwnie s wane (6). Ciko objaww nie jest zwizana z iloci krtkw w organizmie ale raczej z

  odpowiedziami immunologicznymi danego pacjenta. Wziwszy wszystko powysze pod uwag, nie wyrniamy ludzi ktrzy s zaraeni Bb oraz tych ktrzy

  nie s. Rozrniamy natomiast ludzi ktrzy s chorzy na borelioz oraz tych ktrzy nie s. a) pacjenci zainfekowani ktrymkolwiek gatunkiem Borrelia ktrzy s objawowi, s chorzy na

  borelioz b) ludzie zdrowi ktrzy nie wykazuj objaww czsto rwnie s ju zakaeni krtkami. Oni mog lub nie, by "bomb ktra tyka". Natomiast ludzie ci (pki co) nie s chorzy na

  borelioz. Najczciej kilka z "koinfekcji" jest ju obecnych wczeniej, jeszcze przed zakaeniem Bb czy innymi

  krtkami. W leczeniu skupiamy si na eksplorowaniu rnicy pomidzy objawowymi i bezobjawowymi nosicielami. U pacjenta objawowego zajmujemy si tym czego u niego brakuje w porwnaniu do

  osoby bezobjawowej (jak np. dostateczny poziom magnezu w diecie) oraz tym co wystpuje u tej osoby w na