2
Borang JBPM/PK/L1 BORANG PERMOHONAN SOKONGAN LESEN PERNIAGAAN ARAHAN Borang ini hendaklah diisi dengan menggunakan 1. Sila gunakan HURUF BESR!" #. Sila i si kan makluma$%makluma$ &ang di 'erlukan denga n (elas dan $e 'a$" ). *andak an + / , 'ada ko$ak &ang - er$anda + ," . + , un$uk 'ermohonan ' ersendirian saha(a. A. MAKLUMAT PEMOHON 1. 0ama Pemohon +, #. 0o. Kad Pengenalan ). 0ama S&arika$ . 0o. Penda2$aran S&arika$ 3. lama$ S&arika$

Borang Jbpm Pk l1

  • Upload
    fisju

  • View
    824

  • Download
    154

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BORANG

Citation preview

Borang JBPM/PK/L1BORANG PERMOHONAN SOKONGAN LESEN PERNIAGAAN

ARAHAN

Borang ini hendaklah diisi dengan menggunakan

1.Sila gunakan HURUF BESAR;

2.Sila isikan maklumat-maklumat yang diperlukan dengan jelas dan tepat;

3.Tandakan ( / ) pada kotak yang bertanda ( * );

4.( ** ) untuk permohonan persendirian sahaja.

A.MAKLUMAT PEMOHON

1.Nama Pemohon (**):

2.No. Kad Pengenalan:

3.Nama Syarikat:

4.No. Pendaftaran Syarikat:

5.Alamat Syarikat:

6.Poskod:

7.Alamat Tempat Perniagaan/ Perusahaan yang akan digunakan:

8.No. Telefon Pemohon:

B.MAKLUMAT PERNIAGAAN

9.Jenis Perniagaan/ Perusahaan:

10.No. Rujukan Lesen Perniagaan:

11.Pihak Berkuasa Pengeluar Lesen:

C.AKUAN PEMOHON

Dengan ini saya memperakui bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan oleh saya dalam borang ini adalah mengikut yang dikehendaki dan saya setuju terima tanggungjawab penuh dengan sewajarnya.

Tarikh:

.

(Tandatangan dan Cop)