of 16/16
  1 SADRŽAJ UVOD 1.Pojam boniteta............................................................................................................................3 1.1.Procjena boniteta...........................................................................................................3 1.2.Značaj poslovnih banaka ................................................................................................4 2.Elementi boniteta banaka..........................................................................................................5 2.1.Kvalitativni pokazatelji boniteta banke.........................................................................6 2.2.Kvantitativni pokazatelji boniteta banke.......................................................................6 2.2.1.Analiza finansijskog položaja banke ......................................................................7 2.2.2.Analiza prinosnog položaja banke ..........................................................................8 2.2.2.1. Bilans stanja....................................................................................................... 9 2.2.2.2.Bilans uspjeha ...................................................................................................10 2.2.2.3.Izvještaj o tokovima gotovine ...........................................................................11 3. Finansijski rizici u bankama  ..................................................................................................12 3.1. Spoljna revizija banke.................................................................................................13 4.PRIMJER ..................................................................................................................................14 ZAKLJUČAK  LITERATURA

bonitet banaka ....docx

 • View
  236

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of bonitet banaka ....docx

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  1/16

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  2/16

  2

  UVOD

  U uem smislu bonitet izraava kreditnu sposobnost i likvidnost firme, a u irem smislu

  njegovu ukupnu poziciju organizacionu, kadrovsku i materijalno-finansijsku konstituciju natritu, poslovnu reputaciju, razvojne programe i poslovnu perspektivu, a otuda i kreditnu

  sposobnost i likvidnost.

  Bonitet banaka obuhvata niz elemenata koji treba da izraze sposobnost banke da uspjeno

  obavlja svoju djelatnost.Finansijski izvjetaj banaka predstavljaju vaan izvor informacija

  potrebnih za ocjenu njihovog boniteta.

  Ovaj rad je fokusiran na prouavanjeboniteta banke

  Prvi dio ovog rada odnosi se na pojam boniteta, procjena bonitet i znaaj poslovnih banaka.

  Drugi dio ovog rada odnosi se na elemente boniteta banaka.

  Trei dio su finansijski rizici u bankama.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  3/16

  3

  1.Pojam boniteta

  Bonitet potie od latinske rijei bonus ije je znaenje dobar, vrijedan, kvalitetan i predstavlja

  skup osobina jednog subjekta koji ga ine dobrim i sigurnim dunikom.Pod pojmom bonitetapodrazumjeva se formalno i materijalno svojstvo subjekta koje ga ine sigurnim dunikom, bilo

  da je rije o banci u koju se ulau sredstva, bilo da je rije o preduzeu kome se daje kredit, ili

  koje se priprema za emitovanje HOV.

  U uem smislu bonitet izraava kreditnu sposobnost i likvidnost firme, a u irem smislu

  njegovu ukupnu poziciju organizacionu, kadrovsku i materijalno-finansijsku konstituciju na

  tritu, poslovnu reputaciju, razvojne programe i poslovnu perspektivu, a otuda i kreditnu

  sposobnost i likvidnost.

  Razlikujemo :

  a) Bonitet preduzea

  b) Bonitet banaka

  Bonitet preduzea predstavlja sintetizovanu ocjenu o finansijskoj s tabilnosti, likvidnosti i

  solventnosti, strukturi kapitala, profitabilnosti , riziku ostvarenja finansijskog rezultata,

  organizovanosti i rentabilnosti.

  Bonitet preduzea ne moe se izjednaiti sa njegovom likvidnou.Neko preduzee moe biti

  nelikvidno u odreenom vremenskom periodu a da se pri tome izvedu pozitivne ocjene o

  njegovom bonitetu.Stoga ne udi injenica da se u privrednoj praksi prave este greke, koje seogledaju u svoenju ocjene boniteta na analizu mogunosti zaduenja preduzea i analizu

  stepena pokria zaduenja nepokretnom imovino, potraivanjima, pokretnim stvarima ili nekim

  oblikom jemstva.

  Osnovni finansijski izvjetaj banaka su, kao i kod ostalih privrednih subjekata su Bilans stanja,

  Bilans uspjeha i Izvjetaj o novanim tokovima.

  1.1.Procjena boniteta

  Procjena boniteta preduzea i banaka , kao i ostvarenih pokazatelja u finansijskim

  izvjetajima , obavlja se radi :

  a)

  Potrebe da se kontinuirano prati sopstvena finansijska situacija , analiziraju ostvareni

  finansijski pokazatelji, planiraju finansijski instrumenti i sprovodi finansijski nadzor,

  b) Da se izraunaju i analiziraju finansijski pokazatelji poslovnih partnera s kojima

  preduzee stupa u razliite poslovne odnose, i

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  4/16

  4

  c) Radi detaljne provjere bniteta emitenta dugoronih hartija, prilikom ulaganja u

  dugorone hartije od vrijednosti.

  Bonitet preduzea kao dunika zavisi od njegove kreditne sposobnosti i likvidnosti . Kreditna

  sposobnost preduzea utvruje se na osnovu analize materijalnog stanja preduzea putempodataka iz bilansa i ostalih poslovnih knjiga. Posebna panja posveuje se analiziranju stanja i

  kretanja investicija, sirovina,gotove robe, potraivanja i dugovanja, kao i potencijalnim

  dugovanjima po osnovu jemstva, garancija i sl.

  Bonitet banaka kao dunika zavisi od visine njenog kapitala, odnosno sredstava i rezervi, kao i

  od naina plasmana sredstava. Dok se visina kapitala moe sagledati iz bilansa banke, nain

  plasmana ovih sredstava tee je sagledati.Upravo zbog toga, a radi zatite ulagaa, drave moraju

  da propisuju izvjesne restriktvne i kontrolne mjere, kao i da vre neposredni nadzor nad

  poslovanjem banaka.Za nain plasiranja sredstava pribjegava se pravilu da banka daje onakav

  kredit kakav prima, tanije banka daje kratkorone kredite ukoliko su joj povjereni kratkoroniulozi, odnosno daje dugorone kredite ukoliko su joj povjereni dugoroni ulozi.

  Specifinost finansijskih izvjetaja banke uslovljene su poslovima kojima se banka bavi.Privreda

  jedne zemlje u velikoj mjeri zavisi od bankarskog sistema te zemlje, istovremeno teko je

  oekivati razvijen bankarski sistem bez razvijene privrede.Privreda svoja plaanja i svoje potrebe

  za sredstvima zadovoljava kroz rad sa bankama, ali banku u svkom sluaju ne treba posmatrati

  kao servis privrede ve kao poslovne jedinice sa sopstvenim ciljem i sa zadacima da uveaju

  uloena sredstva. Privreda i banke imaju zajednike interese i kroz realizaciju tih interesa

  ostvaruju svoje siljeve.

  1.2.Znaaj poslovnih banaka

  Od izuzetne vanosti za odravanje stabilnosti finansijskog sistema zemlje. Nadzor nad

  poslovnim bankama jedne zemlje obavlja CB, koja kao najvaniji zadatak ima kontrolu

  poslovanja banaka.

  CB vri kontrolu sa ciljem da obezbijedi poslovnim bankama da na vrijeme izmiruje svoje

  obaveze.Ne izmirivanje obavezabanke moe dovesti do propasti iste i na taj nain bio bi ugroen

  privredni sistem zemlje.

  Propast banke ugroava egzistenciju pojedinca, ali i opstanak pravnih lica koji su deponenti te

  banke.Ove injenice daju na vanosti odravanju likvidnosti i solventnosti banke.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  5/16

  5

  2.Elementi boniteta banaka

  Bonitet predstavlja kvalitet nekog pravnog subjekta, odnosno kvalitativni i kvantitativni izraz

  poslovne sposobnosti pravnog lica i sigurnosti njegovog privreivanja.1

  Stoga, pokazatelje

  boniteta moemo podijeliti u dvije velike grupe:

  a) Kvalitativne ili opisne pokazatelje i

  b) Kvantitativne pokazatelje

  2.1.Kvalitativni pokazatelji boniteta banke

  Prvi kvalitativni elementi boniteta banke je njena osnovna djelatnost.Njen osnovni zadatak je da

  pribavi potrebna novana sredstva i da ih plasira po to povoljnijim uslovima, u cilju ostvarena

  odreenog profita, uz maksimalno zadovoljavanje potreba za novcem privrede i stanovnitva.

  Neke banke svojom osnovnom djelatnou smatraju rad sa stanovnitvom, neke rade s

  privredom, a neke podjednako zastupaju rad sa stanovnitvom i sa privredom.

  Djelatnost banke odreuje i organizacionu strukturu banke, koja predstavlja drugi element

  boniteta banke.Ukoliko banka posluje sa stanovnitvom, bie joj neophodan veliki broj filijala,

  ekspozitura i altera...Meutim, ukoliko poslovna banka svoj rad bazira na poslovanju sa

  privrednim subjektima svoje poslovnice e ostvariti na mjestima gdje postoji prisutnost velikog

  broja pravnih lica.

  Trini poloaj bankeprikazuje mjesto odreene poslovne banke u odnosu na ostale banke kojese nalaze na tritu, odnosno koliko dio trita ta banka pokriva, koliko je broj njenih komitenata,

  koji broj usluga prua komitentima, i na koji nain uspijeva da odri ili popravi svoj trini

  poloaj u odnosu na neki prethodni period.

  Menadment bankeu mnogome utiu na njenbonitet.Mnogi ljudi svoj novac povjeravaju banciija uprava ulijeva povjerenje. Upravu banke trebalo bi da sainjava kadar razliite starosne

  strukture.Stariji kadrovi posjeduju znanje, iskustvo, opreznost i manje su skloni riziku, dok mladi

  kadar posjeduje nova znanja kao i elju za uspjehom i dokazivanjem.

  Informaciona opremljenost banke doprinosi ocjeni boniteta banke brzinom razmjene

  informacija u okviru banke ili sa drugim poslovnim bankama.

  Integrisanost osnovnih funkcija bankejedna je od odlika boniteta.Postoje funkcije upravljanja,

  rukovoenja i izvrenja.Izmeu tih funkcija mora da postoji meusobna povezanost.Po zakonu

  1www.economy.co.yu

  http://www.wconomy.co.yu/http://www.wconomy.co.yu/http://www.wconomy.co.yu/http://www.wconomy.co.yu/
 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  6/16

  6

  banke su dune da uspostave internu reviziju i kontrolu ime bi obezbjedili sigurnost klijenata

  banke.

  Interni revizor kontrolu poslovanja vri uvidom u knjogovodstvene podatke i finansijske

  izvjetaje.

  Eksterni revizorje saradnik banke, koji upozorava upravu banke na neodgovarajui potfolio

  banke i na eventualno nepotovanje procedura prlikom odobravanja kredita.Interna kontrola

  obilazi organizacione jedinice banke i provjerava potovanje procedura koje su unaprijed

  propisane.

  2.2.Kvantitativni pokazatelji boniteta banke

  Kvantitativni pokazatelji boniteta banke su :

  a) Finansijski poloaj

  b)

  Prinosni poloaj banke

  Do podataka neophodnih za odreivanje finansijskog i prinosnog poloaja banke dolazi se putem

  analiza finansijskih izvjetaja.Odrednice finansijskog poloaja predstavljaju aktiva i pasiva

  banke, dok prinosni poloaj odreuje odnos prihoda i rashoda ostvarenih u odreenom

  vremenskom periodu.Osnovni cilj analize finansijskih izvjetaja banke je iskazivanje izloenos ti

  banke riziku solventnosti, valutom, kamatnom i trinom riziku.

  Osnova za analizu finansijskog i prinosnog poloaja banke su :

  a) Bilans stanja

  b)

  Bilans uspjeha

  c) Izvjetaj o promjenama na kapitalu

  d) Izvjetaj o tokovima gotovine

  e) Biljeke uz finansijske izvjetaje

  Bez biljeaka uz finansijske izvjetaje nije mogue izvriti analizu finansijskog izvjetaja

  banke.One pruaju podatke o:

  Raunovodstvenim politikama i metodologijama obrauna rezervisanja za gubitke

  po kreditima,

  Metodama o upravljanju rizicima i politikama internih kontrola u odnosu na rizikesadrane u kreditnom portfoliju

  Iznosu kredita, rizinih kredita i dospjelih kredita po osnovnim kategorijama

  dunika i iznosa specifinih i optih rezervisanja za svaku od kategorija

  Iznosima kredita po kojima je prestao obraun kamata

  Ugovorenim prodajama kredita i oekivanim gubicima po tom osnovu.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  7/16

  7

  2.2.1.Analiza finansijskog poloaja banke

  a) Kapital bankepredstavlja uspjenost poslovne politike banke i svojevrsnu garanciju da su

  sredstva koja su uloena u banku sigurna.Stoga se moe rei da je obezbjeivanje adekvatnog

  nivoabankarskog kapitala jedan od najveih izazova sa kojima se suoava menadment banaka

  kao i ostalih finansijskih institucija.

  Kapital banke, zapravo, ini dio pasive bilansa stanja uz depouite i nedepozite

  zaduenja.Vrijednost kapitala banke moemo izvesti iz odnosa aktive i obaveza, odnosno kapital

  predstavlja aktivu umanjenu za obaveze banke.

  Bankarski kapital moemo podijeliti na :

  PrimarniOsnovni kapital koji ine :

  Obine akcije

  Viak iznad nominalne vrijednosti akcija (suficit) Nekumulativne trajne prioritetne akcije

  Nerasporeena dobit

  Uea u subsidijarim koja su ispod kontolnog paketa akcija

  Sekundarnidopunski kapital koji ine :

  Konvertibilne prioritetne akcije

  Kumulativne trajne prioritetne akcije

  Rezerve za pokrie eventualnih gubitaka

  Subordinirane obaveze

  Instrumenti duga i kapitala

  b) Kvalitet aktive-Finansijski poloaj banke odreen je aktivom i pasivom banke u datom

  trenutku.Aktiva predstavlja sredstva koja se plasiraju na tritu zajmovnog kapitala.U poslovanju

  banke aktivu predstavljaju krediti koje banka nudi i obavezne rezerve koje su garant povraaja

  depozita komitenata banke.

  Pod pojmom aktiva esto se podrazumjeva novac u opticaju.U ekonomskoj teoriji neki

  teoretiari u aktivu svrstavaju pored novca i hartije od vrijednosti, jer se kao kapital mogu

  upotrijebiti u proizvodnji roba i usluga.

  Pri analizi funkcionisanja banaka,aktivu, predstavljaju sredstva banaka koje mogu da plasiraju na

  tritu zajmovnog kapitala, u obliku kredita.Ta sredstva su rezultat depozita, kako oroenje

  tednje graana i privrede, tako i depozite po vienju.U aktivu pored iznosa kredita koje banka

  dalje nudi na tritu, ulaze i obavezne rezerve.Stopu obaveznih rezervi propisuje CB i to je jedan

  od osnovnih instrumenata monetarne politike.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  8/16

  8

  T-bilans Predstavlja bilans odnosa aktive i pasive banke.obje strane meusobno moraju biti

  jednake.Pasivu ine depoziti graana i privrede u banci, dok aktivu ine krediti koje banka nudi i

  obavezne rezerve.

  Pasiva predstavlja dio T-bilansa bankarskog poslovanja.To je zbir svih depozita u okviru

  banke.Ti depoziti su rezultat tednje u bankama,graana i privrednih subjekata.

  c) Pokazatelji poslovanja i izloenosti rizicima Osnovni pokazatelji poslovanja banaka

  detaljno su regulisani sledeim propisima:

  Zakonom o bankama,

  Odlukom o upravljanju rizicima banke,

  Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti banke,

  Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka,

  Uputstvom o izvjetajima banaka u vezi s pokazateljem adekvatnosti kapitala,

  kapitalnim zahtjevima i knjigom trgovanja banke i

  Uputstvom o izvjetajima banaka.

  Banka je duna da obim svog poslovanja uskladi tako da obezbijedi da :2

  Kapital banke uvijek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrijednosti iznosa

  od 10.000.000 eura prema zvaninom srednjem kursu;

  Odnos izmeu kapitala i rizine aktive bude odravan na nivou koji nije nii od 12 %

  Izloenost banke prema jednom licu ili grupi lica ne bude vea od 25% kapitala banke,

  odnosno 5% prema licima povezanim sa bankom;

  Ukupna izloenost prema licima povezanim s bankom, ne bude vee od 10%njenog

  kapitala;

  Zbir svih velikih izloenosti , ukljuujui i izloenost prema licima povezanim s bankom,

  ne bude vei od 400% kapitala banke

  Ulaganje banke u jedno lice koje nije lice u finansijskom sektoru ne bude vee od 10%

  njenog kapitala ;

  Zbir ulaganja banke u lice koje nije lice u finansijskom sektoru i ulaganja u osnovna

  sredstva banke ne bude vei od 60% kapitala banke;

  Odnos izmeu likvidnih potraivanjka iobaveza bude odran tako da iznosi najmanje 1,0

  kao prosjek za sve radne dane u mjesecu, da ne bude manji od 0,9 due od tri uzastopna

  radna dana i da na kraju svakog radnog dana bude najmanje 0,8 Odnos izmeu devizne aktive i pasive bude odravan tako da ukupna otvorena devizna

  pozicija banke na kraju svakog radnog dana ne bude vea od 10% kapitala banke

  2www.nbs.yu/ewport/internet/

  http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/
 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  9/16

  9

  2.2.2.Analiza prinosnog poloaja banke

  Analiza prinosnog poloaja bilo koje banke ili preduzea vri se na osnovu dvije vrste

  pokazatelja.Jedna vrsta pokazatelja se utvruje samo na osnovu bilansa uspjeha , dok drugfu

  grupu dobijamo kombinovanjem podataka bilansa stanja u bilansa uspjeha.

  Finansijski izvjetaji pruaju informacije o finansijskom poloaju uspjenosti i promjenama u

  finansijskom poloaju preduzea.

  D bi se ispunio ovaj cilj, finansijski izvjetaji moraju obezbijediti informacije o sledeim

  aspektima rezultata preduzea:

  a) Sredstva.

  b) Obaveze

  c) Kapital

  d) Prihodi i rashodi

  e)

  Gotovinski tok

  Kompletan set finansijskih izvjetaja ukljuuje sledee sastavne komponente:

  1) Bilans stanja,

  2) Bilans uspjeha,

  3) Izvjetaj o tokovima gotovine,

  4) Izvjetaj o promjenama na kapitalu i

  5) Napomene uz finansijske izvjetaje.

  2.2.2.1. Bilans stanja

  Bilans stanja je finansijski izvjetaj o stanu imovine, kapitala i obaveza na dan sastavljanja

  obrauna, odnosno na dan bilansiranja.

  Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled koji pokazuje bilansnu imovinu i kapital i

  nain investiranja kapitala.Dakle, bilans stanja se sastavlja u vidu dvostranog pregleda u kome se

  aktiva iskazuje na lijevoj, pasiva na desnoj strani, ili u vidu liste u kojoj aktiva prethodi pasivi.

  Glavne kategorije sredstava koje se svrstavaju u aktivu su :stalna imovina, zalihe, kratkorona

  potraivanja i kratkoroni finansijski plasmani.

  Glavne grupacije izvira sredstava su :kapital ,dugorona rezervisanja i obaveze.

  U formalnom smislu, svaki bilans karakterie dva bitna svojstva:

  1) On uvijek ima dvije strane , to ga oznaava kao dvostrani pregled i

  2) Obje strane su raunski identine veliine,to oznaava ravnoteu dvije strana.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  10/16

  10

  Bilans stanja je u ravnotei.Ukoliko nije zadovoljena ova formalna karakteristika , bilans

  praktino i ne postoji.Bilansne pozicije u aktivi bilansa stanja za preduzee ralanjene su prema

  principu rastue likvidnosti, a sve pozicije pasive prema principu rastue dospjelosti.

  2.2.2.2.Bilans uspjeha

  Z a razliku od bilansa stanja , bilans uspjeha se sastavlja za pdreeni izuvjetajni period u kome

  su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvren dobitak ili gubitak

  Karakteristika bilansa uspjeha je da se u njemu prihodi, rashodi i rezultat iskazuju u vidu vie

  podbilansa i to :3

  1) Poslovni prihodi, rashodi i rezultat,

  2) Finansijski prihodi, rashodi i rezultati

  3)

  Neposlovni i vanredni prihodi, rashodi i rezultat.

  Meusobnim sumiranjem rezultata podbilansa dobija se ukupni bruto rezultat preduzea kao

  bruto-dobitak ili kao bruto gubitak u obraunskom periodu.To znai da preduzee u bilansu

  uspjeha moe iskazati bruto dobitak i bruto gubitak

  2.2.2.3.Izvjetaj o tokovima gotovine

  Iako su bilans stanja i bilans uspjeha od sutinskog znaaja za procjenu uspjenosti preduzea,

  pojedine informacije koje ti izvjetaji ne pruaju , prezentiraju se u izvjetaju o tokovima

  gotovine.Ovaj izvjetaj pokazuje, prije svega , koliko je novca generisano iz redovnih poslovnih

  aktivnosti u toku gotovine, kao i koliko je novca upotrijebljeno ili obezbijeeno iz aktivnosti

  investiranja ili finansiranja.

  Pod tokovima gotovine smatraju se naplate i isplate gotovog novca i tzv. Gotovinskih

  ekvivalenata, prekoblagajne , iro rauna i deviznih rauna, ukljuujui kompozicije, asignacije

  i cesije sprovedene preko tih rauna.

  Izvjetaj tokova gotovine prikazuje tokove gotovine iz :

  a) Poslovnih aktivnosti;

  b)

  Aktivnosti plasiranja i investiranja ;c) Same aktivnosti finansiranja.

  3www.nbs.yu/ewport/internet/

  http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/
 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  11/16

  11

  3. Finansijski rizici u bankama

  Uopteno, pod rizikom poslovanja se podrazumjeva neizvjesnost tj vjerovatnoa da e se pojaviti

  neoekivani ekonomski tetni dogaaji.U pitanju je dogaaj koji znaajnije moe ugroziti

  finansijsku poziciju institucije, a koji sa raunovodstvenog aspekta za posljedicu moe imati

  gubitka u kapitalu ili nekom drugom obliku.

  Rizik se moe definisati i kao Volatilnost neoekivanog outputa, uglavnom vrijednosti aktive,

  obaveza ili prinosa. S obzirom na to, banke nastoje da preduzimaju itav niz preventivnih

  mjera kako bi se zatitile od rizika.Meutim, u savremenim uslovima je mogue govoriti samo

  o djeliminoj zatiti, pa e svaka banka na bazi iskustva odrediti prihvatljivu granicu rizika, na

  osnovu koje e odreditii cijenu bankarskih usluga.

  U teoriji i praksi rizika poslovanja poznato je nekoliko osnovnih metoda zatite od rizika: metod

  izbjegavanja, metod adaptacije, metod transfera rizika i metod diversifikacije.Od svih navedenih

  metoda u praksi je najvie koriten metod diverzifikacije koji podrazumjeva da se isti bankarskiposao obavlja sa vie komitenata ili da se ista koliina novca plasira u razliite profitabilne

  poduhvate.Na taj nain nastali gubitak na jednom poslu, biva kompenziran sa vie drugih

  dobitaka po osnovu istih ili slinih poslova.navedene metode zatite od rizika mogu primjeniti

  svi privredni subjekti, ali uvaavajui karakteristinost prirode bankarskog poslovanja mogu se

  javiti i odreene specifine metode zatite od pojedinih vrsta rizika.

  Tokom poslovanja preduzea mogu biti izloena razliitim vrstama rizika, koji se mogu grupisati

  u tri velike grupe :

  1.poslovni

  2.strategijski i

  3.Finansijski rizici

  Poslovni ili operativni rizicisu povezani sa uslovima na tritu na kojem preduzee posluje.U

  pitanju su rizici koje banka preuzima s ciljem da kreira komaprativnu prednost kao i dodatnu

  vrijednost za akcionare.

  Strategijski rizici posljedica su funadamentalnih promjena u ekonomskom i politikom

  okruenju.

  Finansijski rizicipredstavljaju opasnost da doe do odstupanja od eljenih finansijskih ciljeva a

  kao posljedica promjena u finansijskim varijablama.

  Najbitnija funkcija finansijskih institucija je upravo menadment finansijskih rizika.Za razliku

  od tradicionalnog komercijalnog bankarstva, snana ekspanzija investicionog bankarstva u

  savremenim uslovima bitno je uticala na irenje lepeze rizika kojima je izloena banka u svom

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  12/16

  12

  poslovanju.To se prije svega odnosi na banke koje posluju globalno, tj.organizuju poslovanje ne

  samo na domaem ve i na meunarodnom finansijskom tritu.4

  Kreditni rizikje rizik od neizvrenja obaveza po osnovu nastalog duga tj. Neplaanja glavnice i

  kamate od strane dunika.Ovaj rizik porazumijeva da dunik ne eli ili nije u mogunosti da

  izmiri svoju ugovorenu obavezu.U cilju zatite od kreditnog rizika banka koristi nekolikomehanizama zatite od kreditnog rizika.Prije svega vri se selekcija kreditnih zahtjeva, s ciljem

  da se utvrdi kreditna sposobnost klijenata.Banka uvijek odreuje premiju za normalan nivo

  rizika, koja je ukalkulisana u kamatnoj stopi.Banka takoe moe da se obezbijedi i razliitim

  vrstama klauzula, garancijama, zalogama, jemstvom i sl.

  Likvidnosni rizikdefinie se kao rizik da banka ne posjeduje dovoljno sredstava za izmirenje

  dospjelih obaveza ili pak, da doe do neoekivanog odliva likvidnih sredstava.Ovaj rizik u

  savremnim uslovima ima sekundarni znaaj, jer je pokriven drugim instrumentima obezbjeenja.

  Devizni rizik je rizik za banku da biljei gubitke usljed promjena z deviznimkursevima.Naroito bitan za banke koje posluju globalno.Devizni rizik, kao posebna vrsta

  trinog rizika vezuje se za negativne fluktuacije deviznog kursa, te oni utiu na otvorene

  devizne pozicije banke ali imaju dejstvo ne samo na raune banke, ve i na raune klijenata.

  Koliki e uticaj devizni rizik imati na banku, zavisi od obuhvata poslovanja:Ako se banke

  opredijele da u deviznom poslovanju samo opsluuju svoje klijente tj. Kupuju ili prodaju devize

  u ime klijenta, izloene su deviznom riziku u kratkom roku i ogranienom obimu.Pri tome,

  otvorene devizne pozicije se zatvaraju u periodu od nekoliko minuta.

  Veem deviznom riziku izlloene su banke koje imaju korespondentske veze sa stranim bankama

  ili one banke koje podravaju transakcije klijenata izraene u devizama.Ako banke odobravaju

  devizne zajmove i /ili koriste devizne kredite, biljee jo veu izloenost deviznom riziku.Takve

  banke, najee srednje ili vee, moraju sprovoditi politiku zatite od rizika.

  Kamatni rizik je rizik smanjenja profita usljed promjena u visini kamatnih stopa.Izloenost

  banke ovoj vrsti rizika proistie iz injenice da veina bilansnih stavki generie prihod i trokove

  koji se usklauju sa kamatnim stopama. Pomjene kamatne stope utiu i na kapital banke, jer

  dovode do promjene trine vrijednosti banke.

  Rizik zemljepredstavlja rizim da zemlja nee moi da otplati kredit banci koji joj je dala ili za

  koji garantuje.Sa aspekta banke ovo e biti posebna vrsta kreditnog rizika, a spacifinost je utome da banka nema na raspolaganju uobiajene instrumente naplate duga, kao u sluaju

  privatnih dunika.

  4Dr.sc.E.Kozarevi, Analiza I upravljanje finansijskim rizicima,Ekonomski fakultet,Tuzla,2009.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  13/16

  13

  Trini rizik je rizik potencijalnih gubitaka koje banke mogu da pretrpe usljed nepovoljnogtrinog kretanja kamatnih stopa , berzanskih cijena hartija od vrijednosti, deviznih kurseva i

  pozicija po derivatnim instrumentima.

  Generalni cilj upravljanja bankarskim rizicima je optimizacija odnosa ( trade-off) rizika i

  prinosa .

  3.1.Spoljna revizija banke

  Zakonom je detaljno i na nov nain ureena spoljna revizija.Uslovi za obavljanje revizije su

  pootreni, uvoenjem novih pravila pri izboru revizora koja obezbjeuju objektivnost i

  spreavaju sukob interesa,a koja se ogledaju u sledeem:5

  -reviziju finansijskog izvjetaja banke, bankarskog holdinga ili bankarske grupe, moe da

  obavlja samo preduzee za revizuju koje se nalaze na listi koju obavlja NBS,

  -banka ne moe da imenuje revizora iji je pruhod od revizije te banke u proloj godini

  bio vei od polovine ukupnih prihoda revizorske kue,

  -spoljni revizor ne moe kod banke obavljati vie od tri uzastopne revizije godinjeg

  finansijskog izvjetaja,

  -spoljni revizor ne moe u istoj godini obavljati reviziju i pruati banci konsultantske

  usluge, niti moe vriti reviziju za poslovnu godinu u kojoj je pruao te usluge.

  5www.nbs.yu/ewport/internet/

  http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/
 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  14/16

  14

  4. PRIMJER

  Posljedice angamana u Grkoj: velike francuske banke izgubile bonitet

  FOTO: REUTERS

  Velike francuske banke Socit Gnrale i Crdit Agricole zbog velikog angamana u Grkoj

  izgubile su bonitet za po jedan stupanj. Provjerava se rejting banke BNP Paribas, kojoj prijeti

  daljnje smanjenje boniteta.6

  Dugoroan rejting za banku Socit Gnrale smanjen je s Aa2 na Aa3. S obzirom na to da su

  prognoze negativne, prijeti daljnje smanjenje boniteta. Kod banke Crdit Agricole agencija je

  dugoroni rejting smanjila s Aa1 na Aa2. AgencijaMoodys smatra da ne treba hitno smanjitirejting za banku BNP Paribas, ali e i dalje provjeravati njezin bonitet. Ako e biti potrebno,

  trenutani rejting Aa2 najvjerojatnije e se smanjiti za jedan stupanj. Smanjenje boniteta za

  francuske banke najavljivano je ve neko vrijeme.

  Tri velike francuske banke nale su se u potekoama zbog velikog angamana u dravama

  eurozone koje se nalaze u velikim problemima. Zbog toga su i izgubile na vrijednosti. Gubitak

  vrijednosti dionica ukljuuje i ve djelomino otpisane dravne obveznice. Prema podacimaBarclaysa, vrijednosni papiri banaka BNP Paribas, Socit Gnrale i Crdit Agricole vode se na

  takvom nivou da je ve uraunat potpuni gubitak grkih, irskih i portugalskih obveznica.

  Barclays kod Socit Gnrale ukljuuje ak i stopostotno otpisivanje talijanskih i panjolskihobveznica koje se nalaze u posjedu te banke.

  6www.vjesnik.hr

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  15/16

  15

  ZAKLJUAK

  Bonitet predstavlja kvalitet nekog pravnog subjekta, odnosno kvalitativni i kvantitativni izraz

  poslovne sposobnosti pravnog lica i sigurnosti njegovog privreivanja.Stoga, pokazatelji bonitetamoemo podijeliti u dvije velike grupe, kvalitativne i kvantitativne pokazatelje.

  Kvalitativne elemente ine:njena osnovna djelatnost, organizaciona struktura banke, njen trini

  poloaj, menadment banke, informaciona opremljenost banke kao i integrisanost osnovnih

  funkcija banke.

  Kvalitativni pokazatelji boniteta banke su finansijski i prinosni poloaj banke. Odrednice

  finansijskog poloaja predstavljaju aktiva i pasiva banke, dok prinosni poloaj odreuje odnos

  prihoda i rashoda ostvarenih u odreenom vremenskom periodu.

  Tokom poslovanja preduzea mogu biti izloena razliitim vrstama rizika, koji se mogu grupisati

  u tri velike grupe: poslovni,strategijski i finansijski rizici.

  Najbitnija funkcija finansijskih institucija je upravo menadment finansijskih rizika.Za razliku

  od tradicionalnog komercijalnog bankarstva, snana ekspanzija investicionog bankarstva u

  savremenim uslovima bitno je uticala na irenje lepeze rizika kojima je izloena banka u svom

  poslovanju.Tako imamo kreditni, likvidnosni, trini, rizik zemlje, kamatni i devizni rizik.

 • 7/21/2019 bonitet banaka ....docx

  16/16

  16

  LITERATURA

  Dr.sc.E.Kozarevi, Analiza I upravljanje finansijskim rizicima,Ekonomski fakultet,Tuzla,2009

  www.firstcitizens.com

  www.economy.co.yu

  www.magazin.co.yu

  www.nbs.yu/ewport/internet/

  www.fina.hr

  www.portal.wlw.hr

  www. limun.hr

  www.vjesnik.hr

  http://www.firstcitizens.com/http://www.economy.co.yu/http://www.magazin.co.yu/http://www.magazin.co.yu/http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.fina.hr/http://www.portal.wlw.hr/http://www.portal.wlw.hr/http://www.portal.wlw.hr/http://www.fina.hr/http://www.nbs.yu/ewport/internet/http://www.magazin.co.yu/http://www.economy.co.yu/http://www.firstcitizens.com/