Bona Edge Manual Polski obs‚ugi...  Zapylenie powietrza: < 1 mg/m3 powietrza < 1 mg/m3 powietrza

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bona Edge Manual Polski obs‚ugi...  Zapylenie powietrza: < 1 mg/m3 powietrza < 1...

Bona Edge Szlifierka Ktowa

Instrukcja obsugi oraz instrukcja dotyczca

bezpieczestwa

AM0003135 | AM0003196 | AMO230009.3 | AMO230010.3 | AMO230018.3

Bona Edge

2

Spis treci 1. Dane techniczne ............................................................................... 3 2. Instrukcje dotyczce bezpieczestwa ............................................... 4 3. Naprawa, Serwis, Konserwacja ........................................................ 7 a. Serwis ..................................................................................... 7 b. Czci zamienne i rysunek zoeniowy .. 7 4. Gwarancja .. 85. Oglnie o szlifierce Bona Edge ... 9

6. Obsuga szlifierki . 9 a. Monta i wymiana worka do pochaniania pyu ..... 9 b. Uruchomienie szlifierki .. 9 c. Regulacja k ..................................................... 10 d. Regulacja uchwytu .................................................................. 10 e. Wymiana krkw ciernych.................................................... 11 f. Wymiana zbatego paska napdowego w ramieniu o

dugoci 220 mm i 330 mm ...................................................... 12 g. . Wymiana zbatego paska napdowego w ramieniu o

dugoci 130 mm ....................................................... 13 h. Wymiana na inne rami szlifujce........................................... 15 i. Wymiana szczotek .. 15 j. Licznik motorogodzin ............................................................... 15 k. Wymiana arwki halogenowej ........................................... 167. Postpowanie w przypadku awarii .................................................... 178. Przepisy bezpieczestwa podczas uywania szlifierki Bona Edge. 189. Deklaracja zgodnoci EU .................................................................. 20

Bona Edge

3

1. Dane techniczne

UE USA Rodzaj silnika: 1-fazowy 1-fazowy Napicie (+/- 10%): 230V 115V Czstotliwo: 50 Hz 60 Hz Zasilanie: 2.0 kW 2,68 hP Prd znamionowy: 10 A 15 A Zalecane bezpieczniki: 10A 20 A Klasa izolacji: F F Klasa ochrony: IP54 IP54 Prdko obrotw tarczy szlifujcej:

Ok. 3000 na minut przy normalnym obcieniu

Ok. 3000 na minut przy normalnym obcieniu

Owietlenie: 20W halogen 20W halogen Masa cakowita: 12,5 kg -15,5 kg 27,5 funtw 34 funtw Zapylenie powietrza: < 1 mg/m3 powietrza < 1 mg/m3 powietrza rednica tarczy: 178 mm 7 cali Dugo ramienia szlifujcego:

130mm, 220mm lub 330mm 5 cali, 9 cali lub 13 cali

Wysoko ramienia szlifujcego:

51mm ~2 cale

Licznik godzin: 99 999 godzin 99 999 godzin Pomiar haasu wedug SS-EN ISO 3746:1995 & SS-EN ISO 11202:1995:

Materia cierny P 80 Poziom haasu: 91,6 dB(A) Skalkulowany efekt dwikowy: 98,2 dB Pomiar wibracji wedug SS-EN ISO 5349-2:2001:

X Y Z Wibracje RMS (m/s) 1,1 1,1 0,8 Suma wektorw wibracji (m/s) 1,7 Wedug uywanych standardw SS-EN ISO 3746:1995 wzgldne odchylenie standardowe wynosi 3 dB, okrelone w ISO 7574-1. Wedug Szwedzkiej Inspekcji Pracy niepewno pomiaru przy pomiarze wibracji oszacowano na 20 40 %. Czynnikiem, ktry przyczynia si do niepewnoci pomiaru jest przesyanie wibracji do przyspieszeniomierza.

Gratulujemy wyboru nowej szlifierki ktowej Bona Edge. Naley uwanie przeczyta ca instrukcj obsugi przed rozpoczciem pracy. W razie jakichkolwiek niejasnoci naley zwrci si do sprzedawcy lub do firmy Bona AB. Gratulujemy wyboru nowej szlifierki ktowej Bona MiniEdge. Naley uwanie przeczyta ca instrukcj obsugi przed rozpoczciem pracy. W razie jakichkolwiek niejasnoci naley zwrci si do sprzedawcy lub do firmy Bona AB.

Bona Edge

4

2. Instrukcja dotyczca bezpieczestwa Naley uwanie przeczyta instrukcj dotyczc bezpieczestwa i zapozna z ni pracownikw i uytkownikw, tak aby nikomu nic si nie stao podczas uywania szlifierki. Naley zachowa t instrukcj! Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia ciaa lub zniszczenie urzdzenia z powodu niewaciwej obsugi szlifierki! Urzdzenie jest przeznaczone tylko do szlifowania parkietw i podg drewnianych! Urzdzenie to moe by obsugiwane tylko przez uprawniony do tego i odpowiednio przeszkolony personel. Napicie: Przed uruchomieniem szlifierki naley upewni si, i napicie okrelone na tabliczce znamionowej urzdzenia odpowiada napiciu w gniazdku sieciowym. UWAGA! Obowizkowo naley przeczyta i zrozumie instrukcj obsugi przed uyciem urzdzenia.

DANGER - NIEBEZPIECZESTWO oznacza moliwo spowodowania powanych obrae ciaa lub mierci personelu obsugujcego to urzdzenie w razie zignorowania

lub nie zastosowania si do INSTRUKCJI OZNACZONYCH SYMBOLEM NIEBEZPIECZESTWO NA TYM URZDZENIU LUB W TEJ INSTRUKCJI OBSUGI. Naley przeczyta ca instrukcj obsugi przed uyciem urzdzenia.

WARNING - OSTZREENIE oznacza moliwo spowodowania obrae ciaa personelu obsugujcego to urzdzenie w razie zignorowania lub nie zastosowania si do instrukcji oznaczonych symbolem OSTZREENIE na tym urzdzeniu lub w tej instrukcji obsugi. Urzdzenie to lub inne mienie moe zosta uszkodzone jeli instrukcje oznaczone symbolem OSTZREENIE zostan zignorowane.

Przy niekorzystnych warunkach mieszanka pyu i powietrza moe by wybuchowa. Szlifowanie parkietw moe wytworzy rodowisko zagroone wybuchem. Ponisze

procedury bezpieczestwa musz zosta wypenione. Zapalniczki, lampki kontrolne i inne rda zaponu mog spowodowa wybuch, w przypadku uywania ich podczas szlifowania. Wszystkie rda zaponu powinny by zgaszone, a jeli to moliwe, cakowicie usunite z miejsca pracy. W miejscach pracy o sabej wentylacji istnieje niebezpieczestwo wystpienia rodowiska zagroonego wybuchem, jeeli pewne materiay atwopalne tj. rozpuszczalniki, rozcieczalniki, alkohol, paliwo, niektre rodki do polerowania, py drzewny i inne materiay atwopalne znajd si w powietrzu. Szlifierki podogowe mog spowodowa zapalenie si materiaw atwopalnych i szkodliwych oparw. W celu okrelenia atwopalnoci naley przeczyta etykietk producenta na wszystkich substancjach chemicznych, ktre maja zosta uyte. Naley zawsze zapewni odpowiedni wentylacj w miejscu pracy. Worki na py powinny by oprniane, gdy s wypenione w 1/3 ich pojemnoci. Po zakoczeniu pracy naley oprni worek, a zawarto naley pozostawi w bezpiecznym miejscu na zewntrz budynku, na powietrzu, ze wzgldu na potencjalne zagroenie poarowe. Nigdy nie naley zostawia worka zawierajcego py bez nadzoru. Nigdy nie naley oprnia worka w pobliu otwartego ognia. Szlifowanie gwodzi podczas szlifowania moe spowodowa pojawienie si iskier, a w rezultacie wybuch lub poar. Naley uywa motka w celu wbicia jakichkolwiek czci metalowych zawsze przez rozpoczciem szlifowania podogi. Zawsze naley trzyma ganic (klasy ABC lub wodn) w pobliu. Uywanie urzdzenia niekompletnego lub nie w peni zamontowanego moe spowodowa obraenia ciaa lub uszkodzenie mienia. Nigdy nie naley uywa tego typu urzdze przed ich penym zamontowaniem. Naley upewni czy wszystkie zapicia s zamocowane. Naley wyregulowa urzdzenie zgodnie ze specyfikacjami. UWAGA! Nigdy nie naley usuwa lub wycza z dziaania przewodu uziemiajcego w przewodzie zasilajcym. Naley skonsultowa si z elektrykiem w sytuacji, gdy brakuje uziemienia lub, gdy podejrzewamy niewaciwe uziemienie obwodu.

Bona Edge

5

Istnieje ryzyko poraenia prdem w przypadku wielokrotnego przerwania obwodu lub jego przecienia. Naley skontaktowa si z elektrykiem posiadajcym uprawnienia, w celu skontrolowania bezpiecznikw, wycznika lub zasilacza. Operator szlifierki lub inne osoby mog dozna uszkodzenia ciaa w przypadku, gdy podczas konserwacji urzdzenie jest podczone do zasilania. Zawsze naley wyj przewd zasilajcy szlifierk z gniazdka zasilania. Istnieje ryzyko uszkodzenia ciaa w sytuacji, gdy szlifierka przejedzie po i uszkodzi przewd zasilajcy. Zawsze naley upewni si, i przewd zasilajcy nie dotyka bbna szlifierki. Zawsze naley podnosi przewd zasilajcy nad szlifierk i szlifowa w kierunku przeciwnym do przewodu. Zawsze naley uywa wycznika rnicowoprdowego, ktry rozcza obwd w razie wystpienia awarii ukadu elektrycznego lub przeduacza. W celu uniknicia niechcianego wczenia szlifierki, przewd zasilajcy musi by odczony, podczas gdy urzdzenie nie jest uywane lub podczas serwisu. Uywanie szlifierki z uszkodzonym przewodem zasilajcym moe spowodowa poraenie prdem. Nie naley cign szlifierki za przewd zasilajcy. Ruchome czci szlifierki mog spowodowa powane uszkodzenie ciaa i / lub szkody materialne. Naley trzyma rce, stopy oraz lune fragmenty odziey z dala od ruchomych czci szlifierki. Jeeli szlifierka uywana jest bez wszystkich oson ochronnych umieszczonych na swoim miejscu, moe prowadzi to do uszkodzenie ciaa lub szkd materialnych. Operator szlifierki lub inne osoby obecne podczas pracy szlifierki mog dozna obrae, gdy zasilanie jest podczone do urzdzenia podczas wykonywanej konserwacji lub wymiany narzdzi i oprzyrzdowania.

Ze wzgldu na fakt, i py powstajcy podczas szlifowania (szczeglnych rodzajw drewna i metali) jest szkodliwy dla zdrowia, naley uywa maski ochronnej, minimum klasy P2.

Istnieje moliwo uszkodzenia oczu i / lub ciaa w przypadku nie uywania odziey ochronnej i / lub sprztu ochronnego podczas szlifowania. Naley zawsze uywa ochronnych okularw, ochronnej odziey, ochrony uszu i maski ochronnej, minimum klasy P2.

Use ear

protection

Use face mask

Read manual and

safety instructions

Dangerous High

voltage

Do not touch

W celu zminimalizowania zapylenia naley uywa odkurzacza przeznaczonego do pyu drzewnego. Przepyw powietrza w odkurzaczu powinien wynosi min. 245m3/god

View more >