Click here to load reader

Bolonjski proces u percepciji

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bolonjski proces u percepciji

PowerPoint Presentation

Bolonjski proces u percepciji studenata pedagogijeSadraj:UVODI TEORIJSKI DEO1. Reforma visokog obrazovanja Bolonjska deklaracija1.1 Definisanje Bolonjskog procesa1.2. Zahtevi Bolonjske deklaracije1.3 Reakcije na Bolonjski proces1.4. Znaaj Bolonjskog procesa2. Analiza promena donetih Bolonjskim procesom 2.1 Uvoenje tri nivoa studiranja2.2 Vrednovanje predmeta i godine studija2.3 Mobilnost studenata2.4 Promena naina rada sa studentima3. Razlike izmeu Bolonjskog procesa u odnosu na predbolonjski sistem

II METODOLOKI DEO Problem istraivanjaPredmet istraivanjaCilj istraivanjaZadaci istraivanja

5. Hipoteze istraivanja6. Varijable istraivanja7. Populacija i uzorak istraivanja8. Metode, tehnike i instrumenti istraivanja9. Statistika obrada podatakaIII ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA

Uvod:Visoko kolstvo u Srbiji prolazilo je kroz velike promene, a prolazi i danas. Osnovni dokument koji je doneo te promene jeste Bolonjska deklaracija koja zajedno sa ostalim dokumentima koji su nastali kroz proces reforme visokog obrazovanja u Evropi ini Bolonjski proces. Bolonjski proces je naziv za reformu visokog obrazovanja u Evropi. Ima za cilj uspostavljanje evropskog sistema kolovanja, provomisanje pokretljivosti studenata i nastavnika i osiguravanje kvaliteta na osnovu zajednikih kriterijuma i metoda. Kada je prihvaen Bolonjski proces, usledile su razliite reakcije. Neki su ga podravali i smatrali da e on unaprediti na sistem visokog obrazovanja, neki su mislili da e ga unititi, dok su se neki distancirali. Znaaj Bolonjskog procesa je u tome to ima nameru da pobolja kvalitet sistema visokog obrazovanja a samim tim i bolje i kvalitetnije studiranje u skladu sa aktuelnim potrebama drutva.

Prihvatanjem Bolonjskog procesa, u visokom obrazovanju uvedene su novine koje do tada nisu bile prisutne. Postoje razliiti stavovi o tome da li su one dobre ili pak loe. Neke od tih novina jeste :Uvoenje tri stepena studija Vrednovanje predmetaMobilnost studenataPromena naina rada sa studentimaCilj ovog rada jeste ukazati na znaaj Bolonjskog procesa kao i saznati da li je nain studiranja predvien Bolonjom odgovarajui ili ipak treba neto promeniti u njemu.

I Problem istraivanjaBolonjski proces je doneo mnoge promene u naem visokom obrazovanju. Te promene mogu biti pozitivne ali isto tako i negativne. S toga postavlja se pitanje da li studenti pedagogije podravaju Bolonjski proces?

II Predmet istraivanjaVisoko obrazovanje je delatnost od posebnog drutvenog znaaja jer je pokreta razvoja i napretka drutva. Zato je i pitanje kvaliteta visokog obrazovanja jedno od aktuelnih pitanja u akademskoj zajednici. S obzirom na to predmet istraivanja je :Znaaj Bolonjskog procesa iz ugla studenata pedagogije.

III Cilj istraivanjaTeorijski cilj prouavanjem literature upoznati se sa Bolonjskim procesom i Bolonjskom deklaracijomSaznajni cilj ispitati miljenja i stavove studenata pedagogije koji se odnose na Bolonjski procesAplikativni cilj ukazati na to ta treba promeniti u Bolonjskom procesu

IV Zadaci istraivanjaIspitati stavove studenata pedagogije uopte prema visokom obrazovanjuIspitati informisanost studenata pedagogije o Bolonjskom procesuIspitati stavove studenata pedagogije prema Bolonjskom procesuUtvrditi kako studenti pedagogije ocenjuju uslove studiranja koje pretpostavlja Bolonjski proces

9V Hipoteze istraivanjaPretpostavlja se da studenti pedagogije imaju pozitivne stavove prema visokom obrazovanjuPretpostavlja se da su studenti pedagogije informisani o Bolonjskom procesuPretpostavlja se da studenti pedagogije imaju pozitivne stavove prema Bolonjskom procesuPretpostavlja se da studenti pedagogije pozitivno ocenjuju uslove koje pretpostavlja Bolonjski proces

VI Varijable istraivanjaNezavisne varijable:

Godina studiranja

Prosek ocenaIskustvo Nain studanja predvien Bolonjom odgovarajuiVII Populacija i uzorak istraivanjaIstraivanje e se sprovesti na Filozofskom fakultetu u Niu, a ispitanici e biti studenti pedagogije I, II, III i IV godine.

12VIII Metode, tehnike i instrumenti istraivanja U ovom radu koriena je deskriptivna metoda u prikupljanju, obradi i interpretaciji podataka. Tehnika je skaliranje a instrument u skladu sa navedenom tehnikom jeste skala procene Likertovog tipa. Deo instrumenta je preuzet iz rada Slavo Kukia i saradnika:Stavovi studenata u percepciji studenata sveuilita u Mostaru.Literatura:Radulovi, L. i S. Krsti (2013): Kvalitet univerzitetske nastave u Srbiji u kontekstu implementacije Bolonjskog procesa. Tradicija, modernizacija, identiteti , 662-694.Suzi, N., Jankovi, T., Bjelobrk, O. i S. urevi (2012): Stavovi studenata i nastavnika o Bolonjskom procesu deset godina poslije. Obrazovanje i savremeni univerzitet, 165-179.Kundaina, M. i R. Nikoli (2012): Miljenja univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni Bolonjskih principa. Obrazovanje i savremeni univerzitet, 145-154.Maksimovi, J. (2012): Protivureja Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju Srbije. . Obrazovanje i savremeni univerzitet, 81-93.Jari, I. (2010): Bolonjska reforma visokog drutva u Srbiji: problemi, dileme, oekivanja i strahovi nastavnog osoblja na Beogradskom univerzitetu. Beograd: Filip Vinji.

Hvala na panji!

Search related