BOLESTI USNE DUPLJE - prvainterna/ppt_male_ziv/Bolesti_zuba_usne... · “baljenje” regurgitacija

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BOLESTI USNE DUPLJE - prvainterna/ppt_male_ziv/Bolesti_zuba_usne... · “baljenje” regurgitacija

BOLBOLESTI USNE ESTI USNE DUPLJEDUPLJE

Vanr.prof.dr Vanja KrstiVanr.prof.dr Vanja Krsti

PoremePoremeaji nicanja zubaaji nicanja zuba

Zamena mleZamena mlenih zubanih zuba

PARADONTITIS

n.ovar 12godLesia periapicalsPerioostitis

STOMATITISISTOMATITISI

FiziFiziki faktoriki faktori: strana tela, spolja: strana tela, spoljanje traume, elektrinje traume, elektrine ne traume, radijacione povredetraume, radijacione povrede

Hemijski faktoriHemijski faktori: jake baze, kiseline, te: jake baze, kiseline, teki metali, naftni ki metali, naftni derivatiderivati

BioloBioloki agensiki agensi: bakteriske infekcije, virusne infekcije, : bakteriske infekcije, virusne infekcije, gljivigljivine infekcije.ne infekcije.

MetaboliMetaboliki poremeki poremeajiaji: dijabetes melitus, uremija: dijabetes melitus, uremija

GreGreke u ishranike u ishrani: op: opta malnutricija, deficit niacina i ta malnutricija, deficit niacina i kalcijumakalcijuma

ImunoloImunoloki poremeki poremeajiaji: Autoimuna oboljenja, : Autoimuna oboljenja, imunodeficijencijaimunodeficijencija

TrovanjaTrovanja

Jatrogena oJatrogena oteteenjaenja

NeoplazmeNeoplazme

Nasledne bolestiNasledne bolesti

Bolesti krvi i monocitnomakrofagnog sistemaBolesti krvi i monocitnomakrofagnog sistema

KliniKlinika slika: odbijanje hrane, salivacija, bolnost ka slika: odbijanje hrane, salivacija, bolnost pri palpacijipri palpaciji

Dijagnoza: adspekcija, palpacija, mikrobioloDijagnoza: adspekcija, palpacija, mikrobioloki i ki i mikotimikotiki nalaz, ro, endoskopija, patohistologijaki nalaz, ro, endoskopija, patohistologija

Terapija: oralni antisepticiTerapija: oralni antiseptici

((holrhexidin), holrhexidin),

antibiotici, antimikotici, kortikosteroidiantibiotici, antimikotici, kortikosteroidi

Antibiotici:Antibiotici:

Amoxicillin Amoxicillin

clavulanate 12,5clavulanate 12,5--25mg/kg p.o na 12h25mg/kg p.o na 12h

Clindamicin Clindamicin

11mg/kg p.o. Na 12h11mg/kg p.o. Na 12h

Metronidazole Metronidazole

1010--30mg/kg na 8h p.o30mg/kg na 8h p.o

Virusni stomatitis-calici virus

FIV

Plazmocitno limfocitni stomatitis

Polipi

Ulceracija i krvarenje

Eozinofilni granulomakompleks

Fibrosarkom

Tonzilitis

BOLESTI PLJUVABOLESTI PLJUVANE NE LEZDELEZDE

SialodenitisSialodenitis

MukokeleMukokele

BOLESTI JEDNJAKA I DRELA

RegurgitacijaPovraanje

Regurgitacija

EzofagusFarings

Beograd, 8 May 2007

Farings DISFAGIJA

PACIJENTI KOJI BALE

REGURGITACIJA

POVRAANJE

ISKALJAVANJE

BALJENJE

REGURGITACIJA POVRAANJE

EZOFAGUSGASTROINTESTINALNOABDOMINALNOEKSREAABDOMINALNO

KONTRASNA RADIOGRAFIJAENDOSKOPIJA

RADIOGRAFIJAUZKS I BIOHEMIJAHIRURGIJA-BIOPSIJA

REG

POV

REGURGITACIJA

NASLEDNA STEENA

MLITAVOST OBSTRUKCIJA

NASLEDNIMEGAEZOFAGUS

VASKULARNA RING ANOMALIJA

MLITAVOST OBSTRUKCIJA

STEENI MEGA.EZOFAGITIS

STRANA TELASTRIKTURETUMORI

DEFINISANJE

PROBLEMAPOVRA

REGURG

Prodromalni

obino

neznaci

Nadraaj

obino nena povraanje

u

ponekad

ne

Digestija krvi

ponekad ne

NASLEDNI MEGAEZOFAGUSNASLEDNI MEGAEZOFAGUS

MegaesophagusMegaesophagus

Kongenitalni: Kongenitalni:

Doga, nemaki ovar i irski seterSimptomi:regurgitacija (bezbolna) dilatirani cervikalni deo ezofagusa. Sekundarni znaci :temperatura, kaalj, dispnojagubitak telesne maseinhalacione pneumonije

MegaesophagusMegaesophagus

MegaesophagusMegaesophagus

Mega

Megaesophagus

Lumen

(Megaesophagus)

TERAPIJA TERAPIJA KONGENITALNOG KONGENITALNOG MEGAEZOFAGUSMEGAEZOFAGUS--AA

Dijetalna modifikacijaDijetalna modifikacija

Ovsena kaOvsena kaaa

TERAPIJA TERAPIJA KONGENITALNOG KONGENITALNOG MEGAEZOFAGUSMEGAEZOFAGUS--AA

Dijetalna modifikacijaDijetalna modifikacija

Ovsena kaOvsena kaaa

Mesne kugleMesne kugle

((npr.sanpr.sa

parcijalnom pokretljivoparcijalnom pokretljivouu))

PsePsea hranaa hrana

Suva hranaSuva hrana

TERAPIJA TERAPIJA KONGENITALNOG KONGENITALNOG MEGAEZOFAGUSMEGAEZOFAGUS--AA

Dijetalna modifikacijaDijetalna modifikacija

Ovsena kaOvsena kaaa

Mesne kugleMesne kugle

PsePsea hranaa hrana

Suva hranaSuva hrana

isprekidanoisprekidano

tjtj

Slobodan izbor hranjenjaSlobodan izbor hranjenja

PodiPodii platformui platformu

PAS, PAS, ENKA, 4MES, EPANJOL ENKA, 4MES, EPANJOL BRETON POVRABRETON POVRAA NESVARENU A NESVARENU HRANU NAKON 30MIN OD HRANU NAKON 30MIN OD HRANJENJA, SLABO NAPREDUJE, HRANJENJA, SLABO NAPREDUJE, KRKLJAKRKLJA

KS: NEKS: NETO POVETO POVEAN BROJ AN BROJ LeLeBIOHEMIJA UREDNABIOHEMIJA UREDNA

Prstenasto suPrstenasto suenje jednjakaenje jednjaka --kongenitalno sukongenitalno suenjeenje--

STENOZA-STEENA

U humanoj medicini: Carski rez (progesteron)

U veterinarskoj medicini:OvariohisterktomijaAplikacija Doxiciklina

Administracija NSAL

STRIKTURA

BALON DILATACIJA

BURIRANJE

REGURGITACIJA

NASLEDNA STEENA

MLITAVOST OPSTRUKCIJA

NASLEDNIMEGAEZOFAGUS

VASKULARNA RING ANOMALIJA

MLITAVOST OPSTRUKCIJA

STEENI MEGA.EZOFAGITIS

STRANA TELASTRIKTURETUMORI

Ezofagealna opstrukcijaEzofagealna opstrukcija

TUMORI

Francuski buldog ar pej

Hiatus hernijeINTUSISSCEPCIJA

HIJATALNAHERNIJA

STESTEENI MEGAEZOFAGUSENI MEGAEZOFAGUS

UZROK STEUZROK STEENOG ENOG MEGAEZOFAGUSAMEGAEZOFAGUSA--MLITAVOSTMLITAVOST

Myasthenia gravis (Myasthenia gravis (AChRsAChRs))

HypoadrenocorticismHypoadrenocorticism

RazliRazliiteite

MyopathiesMyopathies/Neuropathies/Neuropathies

SpirocercaSpirocerca lupilupi

TetanusTetanus/Botulism/Botulism

TENETENEAKAK

HypotireoidizamHypotireoidizam

(?)(?)

TrypanosomiasisTrypanosomiasis

(??)(??)

Ezofagitisi i ezofagealni ulkusiEzofagitisi i ezofagealni ulkusi

Uzrok:Uzrok:

Iritantne supstance: lekovi, kaustiIritantne supstance: lekovi, kaustine materije, ne materije, strana tela....strana tela....

GastroGastro--ezofagealni refluks, opezofagealni refluks, opta anestezija, ta anestezija, konstanno povrakonstanno povraanje, hijatus hernijeanje, hijatus hernije

......

ESOPHAGITIS: ESOPHAGITIS: KLINIKLINIKA SLIKAKA SLIKA

BLAGI OBLIKO BOLJENJABLAGI OBLIKO BOLJENJA

: : IspljuvakIspljuvak

ivotinja flegmaivotinja flegma

UMERENUMEREN

: : slab apetitslab apetit,,

regurgitacija hraneregurgitacija hrane

TETEII

: : anoreksijeanoreksije, , klonulostklonulost,,

bolnost bolnost , , regurgitacijaregurgitacija, , povrapovraanjeanje

ESOPHAGITIS: ESOPHAGITIS: DIAJGNOZADIAJGNOZA

1. Istorija bolesti1. Istorija bolesti

2. Klini2. Kliniki pregledki pregled

3. Ro3. Ro

4.4.

EndoskopEndoskopijaija

DIJAGNOSTIKA

SLUSLUAJ STAFORD 12 GODAJ STAFORD 12 GOD

ESOPHAGITIS: TREATMESOPHAGITIS: TREATMANAN

AntacidAntacidii

antagonisti antagonisti HH--2 receptor2 receptoraa

Inhibitori protonske Inhibitori protonske pumpepumpe

ANTIANTI--ACIDACIDNI LEKOVINI LEKOVI: H2RA: H2RA

Inhibitori Histaminskih (HInhibitori Histaminskih (H22

))

receptorareceptora

INHIBIRAJU INHIBIRAJU ELUDAELUDANU SEKRECIJUNU SEKRECIJU cimetidincimetidin

ranitidinranitidin

famotidinfamotidin

nizatidinnizatidin

Minimalni sporedni efektiMinimalni sporedni efekti

FamotidineFamotidine (0.5(0.5--1 mg/kg 11 mg/kg 1--2x 2x dnevnodnevno))

Dosta je potentanDosta je potentan

IzluIzluuje se urinomuje se urinom

Nema efekat na enzime jetreNema efekat na enzime jetre

RanitidinRanitidin (1(1--4 mg/kg 4 mg/kg

((2,2mg/kg2,2mg/kg) ) daje sedaje se 22puta puta

na danna dan

ANTIANTI--ACIDACIDNI LEKOVINI LEKOVI

: PPI: PPIss

INHIBITORI PROTONSKE PUMPEINHIBITORI PROTONSKE PUMPE

IreverzibilniIreverzibilni

inhibitinhibitori ori HH++--KK++

ATPaseATPase

OmeprazoleOmeprazole

(0.7(0.7--1,5 (1,5 (2mg/kg2mg/kg) PO 2x ) PO 2x dnevnodnevno))

LanosprazoleLanosprazole

(1 mg/kg IV 24h)(1 mg/kg IV 24h)

PantoprazolePantoprazole

(1 mg/kg IV 24h)(1 mg/kg IV 24h)

22--5 5 danadana

maksimalni efekatmaksimalni efekat

mogu da isprovociraju dijarejumogu da isprovociraju dijareju

ESOPHAGITIS: TREATMESOPHAGITIS: TREATMANAN RefluxReflux

GastroesophagealGastroesophageal

reflux reflux EsophagitisEsophagitis

EsophagitisEsophagitis

GastroesophagealGastroesophageal

refluxreflux

ESOPHAGITIS: TREATMESOPHAGITIS: TREATMANAN

AntacidAntacidii

ProkinetiProkineticici

MetoclopramidMetoclopramid

(0.25 mg/kg)(0.25 mg/kg) stimulistimulie prae pranjenje njenje eluca, teeluca, teni ni

sadrsadrajajCisapCisap

(0.1(0.1--0.5 mg/kg) 0.5 mg/kg) mnogo je mnogo je

potentniji i bolji efekat ima od potentniji i bolji efekat ima od metoclopramidmetoclopramidaa

RanitidineRanitidine

(2.2(2.2--4.4 mg/kg)4.4 mg/kg)

ESOPHAGITIS: TREATMENTESOPHAGITIS: TREA