of 13 /13

static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN...

Page 1: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 2: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 3: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 4: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 5: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 6: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 7: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 8: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 9: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 10: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 11: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 12: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11
Page 13: static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTLVKD/VN/T12/... · BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÅI CHÍNH THUYÉT MINH BÁo cÁo TÝ LE AN TOÀN TÀI CHÍNH TRANG 10 11