of 12 /12
1 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 189/BC-UBND An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VAN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017 Thực hiện Công văn số 1375/BYT-ATTP ngày 14/03/2018 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị nội dung báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau: I. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, nhiệm vtrọng tâm năm 2018 1. Đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017: 1.1. Công tác chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn thực phẩm năm 2017: - Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành các văn bản sau: + Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh An Giang; + Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về việc thành lập Ban quản lý dự án hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, quả, củ trên địa bàn tỉnh An Giang; + Công văn số 70/UBND-KGVX ngày 13/01/2017 về việc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền bảo đảm ATTP; + Công văn số 3473/VPUBND-KTN ngày 14/08/2017 về việc kiểm tra và có chấn chỉnh thông tin của báo chí về sản phẩm mắm và khô của tỉnh An Giang; + Công văn số 3531/VPUBND-KGVX ngày 16/08/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị s13/CT-TTg về ATTP; + Thông báo số 371/TB-VPUBND ngày 21/09/2017 về Thông báo kết luận phó chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị kết 6 tháng 2017 và Kế hoạch triển khai kiểm tra Tết Trung thu; + Công văn số 1820/UBND-KGVX ngày 16/10/2017 về việc thực hiện Chương trình "Sữa học đường" trong các trường mầm non, tiểu học; + Công văn số 2324/VPUBND-KGVX ngày 06/11/2017 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước máy, nước đóng chai, đóng bình và nước đá năm 2017;

BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 -...

Page 1: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/BC-UBND An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 1375/BYT-ATTP ngày 14/03/2018 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị nội dung báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1. Đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017: 1.1. Công tác chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn thực

phẩm năm 2017: - Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành các văn bản sau: + Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh An Giang; + Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về việc thành lập Ban quản lý dự án hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, quả, củ trên địa bàn tỉnh An Giang;

+ Công văn số 70/UBND-KGVX ngày 13/01/2017 về việc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền bảo đảm ATTP; + Công văn số 3473/VPUBND-KTN ngày 14/08/2017 về việc kiểm tra và có chấn chỉnh thông tin của báo chí về sản phẩm mắm và khô của tỉnh An Giang;

+ Công văn số 3531/VPUBND-KGVX ngày 16/08/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP;

+ Thông báo số 371/TB-VPUBND ngày 21/09/2017 về Thông báo kết luận phó chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết 6 tháng 2017 và Kế hoạch triển khai kiểm tra Tết Trung thu; + Công văn số 1820/UBND-KGVX ngày 16/10/2017 về việc thực hiện Chương trình "Sữa học đường" trong các trường mầm non, tiểu học; + Công văn số 2324/VPUBND-KGVX ngày 06/11/2017 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước máy, nước đóng chai, đóng bình và nước đá năm 2017;

Page 2: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

2

+ Kế hoạch số 09/KH-BCĐLNVSATTP ngày 04/01/2017 về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017; + Công văn số 372/BCĐLNVSATTP ngày 17/02/2017 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2017; + Kế hoạch số 670/KH-BCĐLNVSATTP ngày 27/3/2017 về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017; + Công văn số 679/BCĐLNVSATTP ngày 29/03/2017 về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với căn tin và bếp ăn tập thể trường học; + Công văn số 686/BCĐLNVSATTP ngày 29/03/2017 về việc treo băng rôn hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017; + Kế hoạch số 953/KH-BCĐLNVSATTP ngày 25/04/2017 về giám sát công tác quản lý ATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP huyện, xã năm 2017;

+ Quyết định số 373/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 04/05/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý ATTP ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện, xã năm 2017; + Kế hoạch số 2203/KH-BCĐLNVSATTP ngày 28/08/2017 về triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017;

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 vào ngày 03/4/2017 do ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo LNVSATTP tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì.

- Bên cạnh đó, các Sở còn ban hành văn bản theo thẩm quyền quản lý của ngành.

+ Sở Y tế: ban hành Công văn 577/SYT-NVY ngày 08/3/2017 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP mùa Lễ hội Xuân năm 2017 và phòng chống ngộ độc rượu; Công văn 673/SYT-NVY ngày 28/3/2017 về việc lập kế hoạch tham gia Tháng du lịch An Giang năm 2017, Công văn 429/SYT-NVY ngày 24/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 2460/SYT-NVY ngày 25/09/2017 về việc tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2017; Công văn 2695/SYT-NVY ngày 17/10/2017 về việc phối hợp kiểm tra bảo đảm ATTP trong Chương trình tặng xúc xích dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

+ Sở Công Thương: xây dựng, triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” ngành công thương năm 2017; xây dựng kế hoạch tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh năm 2017; xây dựng và thực hiện Quyết định số 66/QĐ-SCT ngày 30/3/2017 của Giám đốc Sở Công thương An Giang về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm năm

Page 3: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

3

2017; ban hành Công văn số 1816/SCT-QLTM ngày 09/10/2017 về đề nghị góp ý dự án "quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo", Công văn số 2231/SCT-QLTM ngày 12/12/2017 về kiểm tra kết quả xây dựng và nhân rộng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh ATTP. Chi cục Quản lý thị trường có văn bản số 277/QLTT-NVTH ngày 21/4/2017 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm; đồng thời yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tổ chức thực hiện tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017; tham mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh các văn bản sửa đổi Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang.

1.2. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn thực phẩm:

- Ngành Nông nghiệp xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn với người tiêu dùng:

+ Triển khai kế hoạch xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho các sản phẩm nông thủy sản, đến nay đã cấp 06 Giấy xác nhận chuỗi sản phẩm an toàn thực phẩm (chuỗi dưa leo, mắm linh, nước mắm, cà phê bột, 02 chuỗi khô cá tra phồng).

+ Thực hiện Chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho thế giới” (theo Công văn số 1152/QLCL-CL2 ngày 06 tháng 7 năm 2017), phối hợp với Đài truyền hình VTV1 ghi hình 10 sản phẩm và đã phát trên VTV1: nếp - Phú Tân; xoài 3 màu, Khô cá lóc - Chợ Mới; đường thốt nốt - Tịnh Biên; khô cá tra phồng, cá lóc chà bông, mắm cá, dưa lưới - Châu Đốc, An Phú; nước mắm - Long Xuyên.

+ Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ thịt heo của công ty CP XNK nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX); chứng nhận VietGAP cho 02 tổ sản xuất rau màu an toàn của phường Vĩnh Mỹ và vùng trồng rau màu an toàn của Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc.

1.3. Công tác thông tin giáo dục truyền thông:

Page 4: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

4

+ Lĩnh vực y tế: phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình An Giang phát hình 46 lượt và phát thanh 13.030 lượt trên các đài truyền thanh trong toàn tỉnh. Treo 1.155 băng rôn và khẩu hiệu; tổ chức 168 lễ phát động với 1.923 người tham dự, thực hiện 522 bài viết. Tổ chức 320 lớp xác nhận kiến thức về ATTP và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho 7.944 người; 06 lớp tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ATTP tuyến huyện, xã với 202 người tham dự. Tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về ATTP từ ngày 27/6 đến 29/6/2017 cho các dịch vụ nấu đám tiệc trên địa bàn tỉnh An Giang với 190 người tham dự; 02 buổi nói chuyện chuyên đề về ATTP do nấm độc vào ngày 18, 19/7/2017 cho 115 người là Trưởng các khóm/ấp, sư cả trên địa bàn 02 huyện miền núi là Tri Tôn và Tịnh Biên.

+ Lĩnh vực Công thương: Tổ chức 41 lớp kiểm tra xác nhận kiến thức ATTP cho 2.996 người, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 2.599 học viên; Tổ chức phổ biến các nội dung về ATTP kết hợp kiểm tra xác nhận kiến thức ATTP trong 03 lớp tập huấn Văn minh thương mại và ATTP cho 03 chợ trên địa bàn TP Long Xuyên cho trên 200 người; qua đó kết hợp tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức ATTP cho 229 người; Phối hợp Phòng KT/KT-HT cấp huyện tổ chức 14 hội nghị phổ biến VBPL về ATTP theo tiêu chí 17.8 đối với 14 xã nông thôn mới cho trên 770 người; Tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức ATTP cho 551 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và cán bộ quản lý trên địa bàn tỉnh.

+ Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: In phát 90 tờ rơi; tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 35 lượt, Đài Truyền thanh huyện 50 lượt; làm 42 cái băng rôn, áp phích dán nơi công cộng; Tổ chức 01 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cấp Giấy chứng nhận cho 56 công chức, viên chức; Phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 về tỉ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP cho đại diện cán bộ, người trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cơ sở chế biến thực phẩm của 119 xã trên 11 huyện, thị, thành phố, với số lượng 716 người tham dự; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tập huấn hướng dẫn, phổ biến kiến thức thực hành sản xuất an toàn tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân và xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu, với số lượng 120 người tham dự; Tổ chức 02 lớp tuyên truyền về Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá khô và mắm cá với 100 người tham dự; Tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến về ATTP lĩnh vực chăn nuôi thú y cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc, với số lượng 79 người tham dự; 01 lớp tập huấn cho 20 hộ nuôi về bệnh thủy sản; 10 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho 712 cơ sở chăn nuôi động vật tập trung, thu gom, sơ chế, giết mổ sản phẩm có nguồn gốc từ động vật trên cạn, kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật trên cạn, cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tổ chức 04 lớp tập huấn cho 67 nông dân về kỹ

Page 5: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

5

thuật sản xuất rau màu an toàn (IPM: quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu), hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký sản xuất; 01 lớp tuyên truyền các văn bản có liên quan cho 86 cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV; Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 cho 150 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thuốc thú y thủy sản; Triển khai 01 lớp tập huấn Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP cho 20 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; 01 lớp quản lý chất lượng nước trong ao nuôi cá tra theo tiêu chuẩn ASC cho 22 hộ nuôi cá.

1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm: + Trong năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập 178 đoàn kiểm tra liên ngành,

kiểm tra 10.895 cơ sở (gồm 1.028 cơ sở sản xuất, 2.726 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 7.141 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống), số cơ sở đạt chuẩn là 8.293 cơ sở, tỷ lệ đạt 76%. Tiến hành xử lý 536 cơ sở vi phạm: phạt tiền 342 cơ sở với số tiền trên 619 triệu đồng, cảnh cáo 159 cơ sở; hủy sản phẩm 31 cơ sở; nhắc nhở 2.066 cơ sở. Thực hiện được 4.444 test nhanh, đạt 3.920 test tỷ lệ 88%..

+ Ngoài ra, các ngành còn thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, cụ thể:

Ngành Y tế: thành lập 70 đoàn kiểm tra chuyên ngành ATTP. Kiểm tra 2.136 cơ sở (gồm 34 cơ sở sản xuất, 136 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 1.966 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống), số cơ sở đạt chuẩn là 1.661 cơ sở, tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn là 78%. Tiến hành xử lý 25 cơ sở vi phạm; phạt tiền 17 cơ sở với số tiền 94.500.000 đồng, tiêu hủy sản phẩm 07 cơ sở; nhắc nhở 450 cơ sở. Qua các đợt kiểm tra định kỳ, đa số các cơ sở đều chấp hành tương đối tốt về các thủ tục hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện ATTP, tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số cơ sở chưa thực hiện việc xác nhận kiến thức và khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.

Ngành Công thương: đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 12 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh: kết quả có 05 cơ sở vi phạm, lập biên bản xử lý; Lực lượng Quản lý thị trường: đã kiểm tra 2.997 vụ; xử lý 1.407 vụ (chiếm tỷ lệ 47%); tổng trị giá hàng hóa vi phạm 12,76 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ (trong đó trị giá hàng cấm, hàng nhập lậu 10,32 tỷ đồng, tăng 02 lần so cùng kỳ). Tổng số tiền thu 11,5 tỷ đồng, gồm phạt vi phạm hành chính 6,9 tỷ đồng và bán hàng tịch thu 4,7 tỷ đồng.

Ngành Nông nghiệp: Tiến hành thanh, kiểm tra 69 cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 45.811.000 đồng, buộc thu hồi tái chế sản phẩm vi phạm; tiến hành 11 đợt thanh, kiểm tra tại 22 cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 69.337.000 đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy hàng giả, buộc thu hồi thức ăn thủy sản có nhãn ghi không đúng quy định, buộc tái chế lô hàng hóa vi phạm về chất lượng đang lưu thông trên thị trường. Ngoài ra còn tổ chức 03 đợt thanh, kiểm

Page 6: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

6

tra tại 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, đang trong quá trình xử lý; kiểm tra tại 139 doanh nghiệp, đại lý, cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 71.975.000 đồng, đồng thời buộc thu hồi sản phẩm; kiểm tra 01 cơ sở, thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc sản xuất và kinh doanh giống cây trồng; Kiểm tra định kỳ 15 doanh nghiệp/công ty sản xuất kinh doanh nông thủy sản tiêu thụ nội địa, trong đó 08 doanh nghiệp loại A, 05 doanh nghiệp loại B và 01 doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, 01 doanh nghiệp giấy chứng nhận hết hạn; 809 lượt cơ sở, trong đó 314 cơ sở loại A, 476 cơ sở loại B và 06 cơ sở loại C, 06 cơ sở không thực hiện việc đánh giá do giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã hết hạn hoặc cơ sở vắng nhà; 03 cơ sở ngưng hoạt động; Thành lập 04 đoàn thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm tại 165 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, lấy 83 mẫu kiểm nghiệm. Kết quả có 36 mẫu không đạt, ban hành 47 quyết định xử phạt với tổng số tiền 466.650.000 đồng.

1.5. Công tác kiểm nghiệm, giám sát và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm:

- Ngành Y tế đã lấy 32 mẫu nước đá viên của 16 cơ sở sản xuất nước đá viên (chia làm 2 đợt lấy mẫu) để giám sát mối nguy ATTP kiểm nghiệm Coliforms và Pseudomonas aeruginosa; kết quả lần thứ nhất có 11/16 mẫu không đạt (69%), lần thứ hai có 04/16 mẫu không đạt (25%); qua các số liệu trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận thấy dụng cụ bảo quản (bao chứa) của các cơ sở sản xuất nước đá viên là mối nguy chính gây ô nhiễm nước đá viên do nhiễm Coliforms. Lấy 20 mẫu khô cá, mắm cá để giám sát chất kháng sinh, kết quả có 12/20 mẫu không đạt (60%).

- Các chương trình giám sát an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp: + Chương trình giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong động vật và

sản phẩm động vật thủy sản nuôi: Thực hiện thu mẫu cá tra thương phẩm, cá tra 2-4 tháng tuổi, cá lóc thương phẩm tại 6 vùng nuôi (thuộc các huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, Long Xuyên và TP. Châu Đốc) với số lượng 159 mẫu để phân tích các chỉ tiêu kiểm nghiệm. Kết quả kiểm soát không phát hiện mẫu bị nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh.

+ Chương trình thu mẫu giám sát phân tích các chỉ tiêu sản phẩm nông, thủy sản:

* Lĩnh vực nông lâm thủy sản: rà soát, thống kê được 29 cơ sở sản xuất kinh doanh dưa cải muối chua, măng chua trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thu 132 mẫu nông thủy sản trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng sản phẩm; có 33/132 (chiếm tỷ lệ 25%) mẫu không đạt. Thu 22 mẫu sản phẩm thủy sản tươi sống gửi đến phòng kiểm nghiệm, đang chờ kết quả phân tích.

Page 7: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

7

* Lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Lấy 32 mẫu thịt gia súc, nước tiểu để kiểm tra vi sinh và hoạt chất Acepromazin (thuốc an thần); có 08 mẫu thịt heo không đạt tiêu chuẩn về E.Coli và Salmonella (chiếm tỷ lệ 25%).

* Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: Lấy 40 mẫu rau, củ, quả của 30 hộ dân để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, vi sinh; có 08/40 mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV và nhiễm vi khuẩn E.Coli (chiếm tỷ lệ 25%).

1.6. Các hoạt động khác:

- Công tác kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: + Lĩnh vực Y tế cấp được 689 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP,

trong đó cơ sở sản xuất 83 cơ sở; dịch vụ ăn uống 597 cơ sở, kinh doanh thực phẩm 08 cơ sở; ký cam kết bảo đảm ATTP 3.263 cơ sở. Tiến hành cấp xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP 479 hồ sơ, công bố hợp quy 153 hồ sơ, bổ sung nhãn 12 hồ sơ.

+ Lĩnh vực Công thương đã cấp mới 148, cấp đổi 66 Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 214 cơ sở, DN sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng 11 huyện, thị xã, thành phố đã thẩm định, tham mưu cấp 273 Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 273 cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ được phân cấp; thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP đối với 1.727 cơ sở/cá nhân thuộc đối tượng phải cam kết.

+ Lĩnh vực Nông nghiệp: * Lĩnh vực nông lâm thủy sản: Tiếp nhận 216 hồ sơ cấp giấy chứng nhận

đủ điều kiện ATTP, kết quả cấp 170 giấy (trong đó 34 cơ sở đạt loại A, 136 cơ sở đạt loại B), 10 cơ sở loại C, 06 hồ sơ không giải quyết hồ sơ, 10 hồ sơ cấp đổi và 20 hồ sơ chưa đến hạn phải trả; Thu hồi 08 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ sở ngưng hoạt động.

* Lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Tiếp nhận và cấp 20 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, trong đó 16 cơ sở đạt loại A, 04 cơ sở đạt loại B.

* Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: Tiếp nhận 50 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, cửa hàng, đại lý buôn bán thuốc BVTV. Kết quả cấp 40 giấy (trong đó 31 cơ sở đạt loại A, 10 cơ sở đạt loại B), 09 cơ sở loại C.

* Lĩnh vực thủy sản: Tiếp nhận và cấp 50 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các vùng nuôi cá tra thương phẩm, trong đó có 41 cơ sở đạt loại A và 09 cơ sở đạt loại B.

- Trong năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi sinh: 01 vụ với 24 ca mắc tại Trường Tiểu học “B” thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn vào ngày 22/02/2017; 01 vụ ngày 01/7/2017 với 415 ca mắc tại Công ty TNHH An Giang Samho, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành và 01 vụ ngày 22/11/2017 với 14 ca mắc tại Công ty TNHH KOVIE VINA, KCN

Page 8: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

8

Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú; không có ca tử vong. Chi cục An toàn vệ sinh phực phẩm nhanh chóng phối hợp với đơn vị y tế điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, chuyển hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm cho địa phương, đồng thời tuyên truyền phổ biến cho người dân về ngộ độc thực phẩm và thường xuyên thực hiện các biện pháp giám sát chủ động, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các lễ hội trong tỉnh.

2. Đánh giá chung: - Kết quả đạt được: + Trong năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi

sinh: 01 vụ với 24 ca mắc tại Trường Tiểu học “B” thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn vào ngày 22/02/2017; 01 vụ ngày 01/7/2017 với 415 ca mắc tại Công ty TNHH An Giang Samho, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành và 01 vụ ngày 22/11/2017 với 14 ca mắc tại Công ty TNHH KOVIE VINA, KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú; không có ca tử vong.

+ Tổ chức thực hiện các chỉ đạo về ATTP được triển khai đầy đủ; các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương đã tiến hành kiểm tra liên ngành, xử phạt được triển khai rộng khắp có hiệu quả trên toàn tỉnh. Công tác truyền thông đã tập trung vào những lựa chọn thực phẩm ngày Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, dịch vụ nấu đám tiệc.

- Khó khăn, tồn tại: + Công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở thu mua (vựa) nông, thủy sản, cơ

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm nông nghiệp chưa được quản lý chặt chẽ.

+ Ý thức chấp hành pháp luật về ATTP và trách nhiệm của người sản xuất ở một số mặt hàng còn chưa cao, thiếu am hiểu pháp luật, một phần do chạy theo lợi nhuận trước mắt, coi thường sức khỏe người tiêu dùng, cụ thể sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng (hàn the) để sản xuất thực phẩm tàu hũ ky, chả cá.

+ Các hành vi vi phạm như dụng cụ không sạch, điều kiện vệ sinh được phát hiện nhưng xử lý chủ yếu là nhắc nhở nên không có tính răn đe.

+ Lực lượng cán bộ, công chức làm công tác ATTP quá mỏng; 3. Kiến nghị: - Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung thủ tục cấp lại Giấy Xác

nhận kiến thức ATTP vào Bộ thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý trong Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT- BNNPTNT- BCT ngày 09/4/2014 do không quy định thủ tục cấp lại giấy xác nhận kiến thức ATTP, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có trường hợp cơ sở làm mất giấy, bị hỏng, bị thất lạc và yêu cầu cấp lại.

Page 9: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

9

- Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiến nghị Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản như sau:

+ Quy định cụ thể hơn trong biên bản kiểm tra, đánh giá đối với từng nhóm chỉ tiêu ở loại hình khác nhau trong từng sản phẩm.

+ Có hướng dẫn cụ thể hơn nguyên liệu đầu vào đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

+ Hướng dẫn số lượng người tối thiểu phải có giấy xác nhận kiến thức ATTP và khám sức khỏe khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; hướng dẫn cụ thể đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản nhỏ lẻ.

- Trong công tác lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản hướng dẫn triển khai, kiến nghị:

+ Bổ sung đối tượng thu mẫu giám sát là cơ sở chuyên doanh, chợ đầu mối… và cả các cơ sở sản xuất, chế biến có sản phẩm thành phẩm đều có thể thực hiện thu mẫu.

+ Ban hành biểu mẫu biên bản điều tra nguyên nhân, biểu mẫu báo cáo khắc phục đối với các mẫu có chỉ tiêu không đạt so với quy định.

+ Cơ quan giám sát là Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ đề xuất kinh phí hàng năm vào tháng 10 đến Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt để thực hiện cho năm tiếp theo. Sau đó Chi cục căn cứ vào kinh phí đã duyệt của năm trước mà lập kế hoạch cụ thể thực hiện giám sát trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt. Đề nghị không cần phải trình Sở Nông nghiệp và PTNT ký duyệt như theo quy định hiện nay của Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT.

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

4.1. Mục tiêu: Tăng cường công tác chỉ đạo và phối hợp liên ngành của BCĐLN VSATTP

để đảm bảo ATTP bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế tỉnh nhà. 4.2. Các hoạt động cụ thể: - Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp lập kế hoạch kiểm tra, kiểm

soát phối hợp liên ngành trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu và đột xuất.

- Giám sát và kiện toàn tổ chức hoạt động của BCĐ tuyến huyện, xã theo các trọng tâm: Tổ chức hoạt động thanh, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm về ATTP; công tác xác nhận kiến thức về ATTP; công tác thống kê và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở thực phẩm.

Page 10: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

10

- Thực hiện tốt các hoạt động chỉ đạo trong các dịp lễ hội trên toàn tỉnh. - Sơ kết, tổng kết đánh giá công tác bảo đảm An toàn thực phẩm. II. Kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính

phủ: 1. Tình hình thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

tai Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ: Ban hành Công văn số 3822/VPUBND-KGVX ngày 06/9/2017 chỉ đạo

các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai thực hiện Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Tình hình thực hiện chỉ đạo khác: - Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Công văn số 3531/VPUBND-KGVX ngày 16/08/2017). - Báo cáo định kỳ hàng quý kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của

Thủ tướng Chính phủ. 3. Công tác khắc phục những tồn tại yếu kém:

2.1. Ngành Y tế: - Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ATTP: + Tồn tại: Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng

Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mới được ban hành nên công tác quản lý, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn chậm so với tình hình hiện nay.

+ Khắc phục: đã ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương mà BCĐ huyện, thị, thành phố tham mưu cho UBND ủy quyền cho Phòng Y tế hoặc Trung tâm Y tế. Qua thời gian triển khai thực hiện có 07 đơn vị giao cho Trung tâm Y tế, 04 đơn vị giao cho Phòng Y tế. Kết quả 07 đơn vị giao cho Trung tâm Y tế thực hiện hiệu quả cao hơn 04 đơn vị giao cho Phòng Y tế; đã triển khai và cũng cố công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Phòng Y tế.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP:

+ Tồn tại: Việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm theo quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Page 11: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

11

+ Khắc phục: hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm đang còn ở tạm cơ sở cũ của trường Trung học Y tế nên không thể nhận thêm chức năng kiểm nghiệm thực phẩm từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Đã khởi công xây dựng dựng trụ sở các Trung tâm chuyên ngành, trong đó có Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm.

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn:

+ Tồn tại: Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác ATTP năm 2016 giảm còn 44% so với năm 2015; không đủ để hoạt động, địa phương không hỗ trợ cho chương trình ATTP.

+ Khắc phục: Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - dân số có cải thiện. 2.2. Ngành Nông nghiệp: - Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ATTP:

+ Tồn tại: hiện nay chưa có Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về đường Thốt nốt nên các cơ sở sản xuất và chế biến đã đưa đường cát vào với một tỉ lệ rất lớn gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở và hậu quả là đặc sản đường Thốt nốt từng bước sẽ mất đi thương hiệu ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh và xuất khầu của Tịnh Biên và Tri Tôn.

+ Khắc phục: đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về đường thốt nốt.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP:

+ Tồn tại: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa thật sự quan tâm từ đó chưa giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm xẩy ra trên địa bàn quản lý; Các cơ sở giết mổ đa số đang nằm gần khu dân cư (trước đây lúc hình thành thì đảm bảo cách xa khu dân cư nhưng do thời gian các hộ sinh sống ngày càng nhiều) ảnh hưởng ô nhiễm môi trường chung quanh.

+ Khắc phục: đang từng bước chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã; Đã quy hoạch các khu giết mỗ tập trung cách xa khu dân cư.

2.3. Ngành Công Thương:

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND các cấp: + Tồn tại: việc thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý, thanh tra,

kiểm tra ATTP còn hạn chế.

Page 12: BÁO CÁO K V AN TOÀN TH 7 - qppl.angiang.gov.vnqppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbdh.nsf/590453396F5C4B754725826B005D1D6C... · BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

12

+ Khắc phục: Đang cũng cố việc thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm tra ATTP và đã phân cấp cho tuyến huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

- Việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn: + Tồn tại: Tổ chức bộ máy cơ quan quản lý chuyên ngành ngành Công

thương chưa hoàn thiện. Lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ thanh tra chuyên ngành còn mỏng lại phân tán, việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết. Tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý ATTP còn chưa cao.

+ Khắc phục: đang từng bước thực hiện, giao và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức đang bố trí, sử dụng thực hiện phân công kiêm nhiệm theo dõi công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã, các Sở có liên quan hướng dẫn cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp xã về an toàn thực phẩm cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./.

Nơi nhận: - Cục An toàn thực phẩm - BYT; - TT. UBND tỉnh; - Các Sở: Y tế, Công thương, NN&PTNT; - LĐ VP UBND tỉnh; - Lưu: HCTH.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình