Click here to load reader

BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN

ICR ILD ÁN CNH TRANH NÔNG NGHIP
BÁO CÁO
D ÁN CNH TRANH NÔNG NGHIP
BÁO CÁO
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
1
LI CM N
hoàn thành báo cáo này, Nhóm T vn ã nhn c s ch o có hiu qu
ca Ban iu phi d án Trung ng d án Cnh tranh Nông nghip, s giúp và
phi hp cht ch ca các t vn ca Ngân hàng Th gii và T chc Lng Nông Th
gii, s h tr nhit tình và nhng óng góp hu ích ca Lãnh o, cán b, các t vn
ca Ban Qun ý d án Cnh tranh Nông nghip các tnh k Lk, Bình Thun, Ngh
An, Thanh Hoá, Tin Giang và Cn Th. Nhóm cng nhn c s h tr và hp tác rt
cht ch ca ãnh o, cán b ca UBND các xã tham gia d án gm xã Hàm Minh,
huyn Hàm Thun Bc, tnh Bình Thun;xã Hu M Trinh, huyn Cái Bè, tnh Tin
Giang; xã Thi Xuân, TP Cn Th. c bit, trong quá trình kho sát oàn ã c
các t hp tác, các Liên minh sn xut, các t chc qun chúng ca xã, các trng thôn,
các nhà thu, các Doanh nghip nh Công ty TNHH Thng mi Lc Tú, tnh Bình
Thun, T hp tác sn xut Thanh Long VietGap Hng Sn 4, tnh Bình Thun; HTX
Nông nghip Kinh Doanh tng hp Bình Tây, tnh Tin Giang, HTX DVNN M Trinh,
huyn Cái Bè tnh Tin Giang, HTX DVNN Din Liên, huyn Din Châu, tnh Ngh An,
HTX Nông nghip Bc Thnh, xã Din Thnh, huyn Din Châu và nhiu n v và cá
nhân liên quan khác, tt c các bên ã to iu kin thun li cho Nhóm tin hành kho
sát và thu thp thông tin v tin và kt qu thc hin các hot ng ca toàn d án
nói chung và ca tng Hp phn A, B và C nói riêng.
Nhóm T vn xin chân thành cm n s giúp nhit tình và có hiu qu ca
tt c các n v, c quan, cá nhân iên quan Nhóm hoàn thành báo cáo này./.
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
2
1. GII THIU .................................................................................................................... 8
2. THÔNG TIN CHUNG V D ÁN ................................................................................ 9
2.1. Thông tin c bn v chng trình, d án ..................................................................... 9
2.2. Mô t d án ................................................................................................................. 10
2.2.1. Mc tiêu và phm vi d án .................................................................................. 10
2.2.2. T chc thc hin ................................................................................................ 13
3. KT QU THC HIN ............................................................................................... 14
3.1. ánh giá vic hoàn thành mc tiêu ............................................................................ 14
3.1.1. Tính liên quan ti các mc tiêu, thit k vi u tiên hin nay ca Chính ph .... 14
3.1.2. Mc hoàn thành các mc tiêu ca d án ........................................................ 14
3.2. Các hp phn và u ra .............................................................................................. 16
3.2.1. Các hp phn ....................................................................................................... 16
3.2.2. Quá trình thc hin.............................................................................................. 28
3.3. Kt qu thc hin v tài chính .................................................................................... 29
3.4. Nhng yu t tác ng n kt qu thc hin chng trình, d án ............................ 35
3.4.1. Chun b d án, thit k và cht ng u vào .................................................. 35
3.4.2. Chính sách và môi trng u t ........................................................................ 36
3.4.3. Công tác t chc qun lý thc hin chng trình, d án .................................... 37
3.4.4. Công tác u thu, mua sm ............................................................................... 39
3.4.5. Công tác h tr k thut, ào to và tng cng nng c. ................................ 40
3.4.6. Công tác gii phóng mt bng và tái nh c ..................................................... 42
3.4.7. Các chính sách an toàn ....................................................................................... 42
3.4.8. Nhng vn v k thut, công ngh .................................................................. 44
4. PHÂN TÍCH LI ÍCH KINH T - XÃ HI .............................................................. 46
4.1. Các li ích có th nh lng ..................................................................................... 46
4.2. Các li ích không th nh lng ............................................................................... 46
4.3. Các hot ng hu d án/Pha tip theo ...................................................................... 47
5. BÀI HC KINH NGHIM .......................................................................................... 48
5.1. i vi các d án phát trin nông nghip trong tng lai .......................................... 48
5.2. i vi công tác qun lý d án nói chung .................................................................. 50
6. KT LUN VÀ KIN NGH ....................................................................................... 51
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
3
7. PHN PH LC ........................................................................................................... 52
Ph lc 1: Ni dung d án ti thi im thm nh ............................................................ 52
Ph lc 2: T chc thc hin d án ..................................................................................... 54
Ph lc 3: Tin gii ngân qua các nm ca các tnh và BPDATW (triu USD) ......... 56
Ph lc 4 (a) : Lu k gii ngân theo hp phn d án n 30/6/2014 (Triu USD) ........... 57
Ph lc 4 (b): Lu k gii ngân theo hp phn d án n 31/10/2014 (Triu USD) .......... 58
Ph lc 5: Khung Giám sát ánh giá .................................................................................. 59
Ph lc 6: c tính s ngi/h hng li t d án (tng s, n và DTTS) ..................... 62
Ph lc 7: Phân tích kinh t d án ....................................................................................... 63
Ph lc 8: Danh sách cán b tham gia làm vic .................................................................. 69
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
4
Cà phê tnh k Lk.
Liên Minh Thanh Long Lc Tú, xã Hàm Minh, huyn Hàm Thun Nam, Tnh Bình Thun.
Nâng cp ng t xã Ia Nhin vào xóm núi Dù, xã Ia Nhin, huyn Ch Ph, tnh Gia Lai.
Máy gt p Liên hp d án cp cho các xã tham gia d án, tnh Tin Giang
DANH SÁCH CÁC BNG
Bng 1: Ngun vn d án phân theo hp phn ........................................................................ 12
Bng 2: Ngun vn d án phân theo n v tài tr và óng góp .............................................. 13
Bng 3: So sánh kt qu thc hin vi mc tiêu theo thit k ban u (ã c iu chnh) .. 15
Bng 4: Mt s ch tiêu kt qu ca tiu hp phn A1, A2 các tnh min Trung và Tây
Nguyên ..................................................................................................................................... 18
Bng 5: T l d lng hóa cht vt ngng an toàn qua các nm ....................................... 19
Bng 6: S lng các LMSX hot ng theo tnh, n v ....................................................... 22
Bng 7: Kt qu s b trin khai k hoch kinh doanh ca LMSX các tnh ......................... 23
Bng 8. Kt qu xây dng c s h tng và tác ng ca các công trình ã hoàn thành do d
án tài tr tính n cui tháng 12/2013 ...................................................................................... 27
Bng 9: Tin gii ngân qua các nm ca các tnh và BPDATW ...................................... 29
Bng : y tình hình gii ngân D án ACP theo tnh (t hi bt u thc hin d án n
30/6/2014) ................................................................................................................................. 31
Bng : y tình hình gii ngân D án ACP theo hp phn (t hi bt u thc hin d
án n 6 ..................................................................................................................... 32
Bng : y tình hình gii ngân D án ACP theo tnh (t hi bt u thc hin d án n
31/10/2014) ............................................................................................................................... 33
Bng : y tình hình gii ngân D án ACP theo hp phn (t hi bt u thc hin d
án n ................................................................................................................... 34
Bng 14: Tin trao thu qua các nm .................................................................................. 40
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
5
APMB Ban qun lý các d án nông nghip
BPDATW Ban iu phi d án Trung ng
BQLDAT Ban qun lý d án tnh
CTA C vn trng ca d án
DN Doanhnghip
FAO T chc ng Nông Th gii
GAP Thc hành nông nghip tt
GS&G Giám sát và ánh giá
HP Hp phn
IDA Hip hi phát trin quc t
IEC Hi ng thm nh liên minh liên tnh
IRR T sut ni hoàn
IPM Phòng tr sâu bênh tng hp
KHKD K hoch kinh Doanh
KTKT Kinh t k thut
KTXH Kinh t xã hi
LMSX Liên minh sn xut
LSPs Nhà cung cp dch v a phng
NCB u thu cnh tranh trong nc
NGO T chc phi chính ph
NHTG Ngân hàng Th gii
NN&PTNT Nông nghip & Phát trin nông thôn
NPV Giá tr hin ti ròng
NSC Ban ch o quc gia
BPDATW Ban iu phi d án
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
6
PPMU Ban qun lý d án tnh
PSC Ban ch o d án cp tnh
QLDA Qun lý d án
RTAO Vn phòng h tr k thut vùng
TCND T chc nông dân
TAP Ban c vn k thut
THP Tiu hp phn
THT T hp tác
USD ôla M
1P5G Mt phi, Nm gim
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
7
Các tnh tham gia d án Cnh tranh nông nghip gm: Thanh Hóa, Ngh An, Bình
nh, Ninh Thun, Bình Thun, Gia Lai, k Lk và Lâm ng, Cn Th, Kiên Giang,
ng Tháp, An Giang, Sóc Trng, Tin Giang và Long An
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
8
1. GII THIU
D án Cnh tranh Nông nghip (ACP) kt thúc vào tháng 6 , theo quy nh ca
Ngân hàng Th gii và quy nh ca Chính ph Vit Nam ti Thông t s
01/2014/TT-BKHT ngày 9 tháng nm ca B K hoch và u t hng
dn mt s iu ca Ngh nh s 8 N-CP ngày tháng nm ca
Chính ph v qun lý và s dng ngun h tr phát trin chính thc (ODA) và ngun
vn vay u ãi ca các nhà tài tr, D án ACP phi chun b báo cáo hoàn thành thc
hin D án (ICR) cho 8 tnh min Trung và Tây Nguyên và 7 tnh ng bng sông
Cu Long.
c s nht trí ca NHTG và APMB, Ban PDATW d án ACP ã ý hp ng vi
mt t vn Quc t và hai t vn trong nc 1 tài liu hóa các kt qu t c và
bài hc thu c t D án. D án ACP c thc hin nhm nâng cao nng lc cnh
tranh, ca các h nông dân sn xut quy mô nh thông qua vic liên kt vi các DN
trong các chui ngành hàng, ng thi xây dng và duy trì mi liên minh i tác trong
sn xut gia DN và nông dân trong vùng d án nói riêng và c nc nói chung. Báo
cáo c ng có th c chia s vi nhiu bên liên quan và cng ng phát trin Quc t.
Trong thi gian 1,5 tháng (t tháng 5 n tháng 6 nm ), t vn quc t và trong
nc ã tin hành thu thp các tài liu, s liu liên quan n d án, làm vic vi Ban
PDATW, mt s tnh, mt s n v liên quan thuc B NN&PTNT, t vn ca
NHTG và T chc ng Nông Th gii ca Liên Hip quc (FAO) hình thành
Báo cáo hoàn thành thc hin d án ACP. Mc ích ca báo cáo là: (i) ánh giá mc
hoàn thành các mc tiêu phát trin ca d án trên c s s dng hiu qu các ngun
lc c phân b; (ii) xác nh các yu t nh hng n kt qu thc hin d án (bao
gm c thit k và t chc thc hin d án); (iii) phân tích hiu qu kinh t - xã hi
ca các hot ng u t t d án; (iv) ánh giá thành công và bài hc kinh nghim
ca d án v vic áp dng chính sách phát trin bn vng ca các LMSX và chng
trình thí im canh tác lúa bn vng; (v ánh giá tính bn vng và kh nng nhân
rng các mô hình thành công ca d án.
1 Nhóm t vn gm: PGS. TS. Dng Vn Xanh, T vn Quc t, PGS. TS. Phm Th Hng, T vn trong
nc v nông nghip và Thc s Hoàng Anh Tun T vn trong nc v kinh t.
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
9
2.1. Thông tin c bn v chng trình, d án
Tên d án (ting Vit): D án Cnh tranh Nông nghip
Tên d án (ting Anh): Agriculture Competitiveness Project (ACP)
Mã d án: P108885
Mã khon vay:Cr. 4518-VN và TF-99702
a im thc hin d án: 8 tnh min Trung và Tây Nguyên (Thanh Hóa,
Ngh An, Bình nh, Ninh Thun, Bình Thun, Gia ai, k Lk và Lâm
ng) và 7 tnh b sung ng bng sông Cu Long (Cn Th, Kiên Giang,
ng Tháp, An Giang, Sóc Trng, Tin Giang và Long An).
Tên nhà tài tr, ng tài tr: Nhà tài tr chính là Hip hi Phát trin quc t
(IDA/Ngân hàng Th gii) và ng tài tr là C quan Phát trin quc t Canada
(CIDA)
C quan ch qun: B NN&PTNT và UBND các tnh tham gia d án
Ch d án: Ban qun lý các d án nông nghip và S NN&PTNT các tnh
tham gia d án
Ngày phê duyt d án u t: 19/06/2008
Ngày ký kt Hip nh: 9/12/2008
Ngày Hip nh có hiu lc: 9/3/2009
Thi hn Hip nh: 9/12/2008- 31/12/2013
Ngày iu chnh Hip nh: 02/10/2012 (phía Vit Nam ký) và ngày
10/10/2012 (phía WB ký)
Ngày gia hn hip nh: 9/12/2013
Ngun vn: Tng s vn là 75 triu USD, trong ó vn vay là 59,8 triu USD,
vn t nhân: ,9 triu USD vn i ng là 2,3 triu USD.
Ngun vn sau khi iu chnh (12/2013): Tng s vn ca d án là 81,6 triu
USD 2 , trong ó vn vay là 59,8 triu USD, CIDA h tr 3,1 triu USD, vn t
nhân là 15 triu USD, vn i ng ca Chính ph cp trung ng và a
phng là ,7 triu USD.
2 Quyt nh s 8 Q-BNN-KH ngày 20/12/2013 ca B trng B NN&PTNT v vic phê duyt iu chnh
k hoch tng th D án ACP
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
10
2.2.1. Mc tiêu và phm vi d án
(a) Ni dung d án ti thi im thm nh
Ni dung ca d án tai thi im thm nh d án là chú trng vào vic xây dng và
thúc y mi liên kt bn vng gia nông dân và doanh nghip (DN), liên kt và t
chc các h nông dân sn xut nh thành các t nhóm sn xut có qui mô ln hn,
cung cp c s h tng thit yu mà hin còn cha áp ng yêu cu ca chui ngành
hàng m bo s lu thông thông sut t khâu sn xut, ch bin n tiêu th. D
án này s góp phn phát huy các tim nng và u th cnh tranh ca min Trung và
Tây Nguyên, nâng cao thu nhp cho nông dân bng chính vic nâng cao hiu qu sn
xut ca h. Chi tit c trình bày trong Ph lc 1 3 .
(b) Các mc tiêu phát trin ban u ca d án và nhng ch s thc hin chính
Mc tiêu ca d án nhm nâng cao kh nng cnh tranh ca nông dân sn xut nh ti
khu vc min Trung và Tây Nguyên thông qua vic liên kt sn xut vi khi DN.
Mc tiêu d án s t c bng cách nâng cao kh nng tip cn th trng ca nông
dân thông qua vic cung cp và ng dng các công ngh sn xut mi, t chc li các
t nhóm sn xut ca nông dân và liên kt vi các DN, ng thi h tr mt phn c
s h tng thit yu cho sn xut.
t c mc tiêu phát trin, các mc tiêu ngn hn ca d án ã c nêu ra trong
Báo cáo u t d án là:
Ti thiu khong 15 nghiên cu c Doanh nghip chp nhn hoc c ng
dng a vào trong hot ng khuyn nông;
Hình thành 96 liên minh sn xut gia t chc ca nông dân và Doanh nghip,
áp ng các nhu cu th trng;
30.000 (ã iu chnh tng lên 50.000) nông dân c ào to phng thc
sn xut mi thông qua các hp ng dch v khuyn nông. Ti thiu 30% (ã
iu chnh còn 20%) s nông dân áp dng các phng thc sn xut mi, các
mô hình canh tác tt (GAP), IPM, ICM, x lý cht thi nông nghip s dng
các ch phm sinh hc, v.v. c d án ào to;
S lng nông sn có d lng hóa cht vt mc cho phép s gim ít nht
2 % trong vòng 5 nm.
Thi gian vn chuyn tiêu th hàng hóa nông sn c rút ngn 20%; gim tht
thoát sau thu hoch 50% (ã iu chnh còn 20%) so vi mc hin hành;
D án thu hút s tham gia ca nông dân, to công n vic làm bn vng cho
khong 100.000 lao ng, c bit là ph n và ng bào dân tc thiu s các
tnh min Trung và Tây Nguyên và các tnh lân cn;
3 Ngun: Báo cáo u t d án ACP ã c B NN&PTNT phê duyt nm 9.
Báo cáo hoàn thành d án Canh tranh Nông nghip
11
50. nông dân c hng li t c s h tng do d án tài tr; và
Nng lc qun lý và trin khai thc hin d án ca cán b t cp Trung ng
n a phng c tng cng.
(c) Mc tiêu phát trin iu chnh ca d án (c thông qua bi cp có thm
quyn ban u), các ch s thc hin chính, và lý do iu chnh
Mc tiêu phát trin ca d án ã hông thay i trong sut quá trình thc hin, song
mt s trong nhng ch s thc hin chính ca d án th hin s áp ng mc tiêu ã
c iu chnh chính thc nhm nâng cao hiu qu ca hot ng d án, thông qua
vic h tr các tnh và nông dân BSC thc hin “Cánh ng mu ln”. ây là
ch trng ln ca Chính ph nhm thc hin tt vic áp dng k thut tiên tin mt
cách ng b, hiu qu trên mt din tích ln, nâng cao nng sut, cht lng lúa go,
thúc y s liên kt “4 nhà”: nhà nông, nhà khoa hc, nhà DN và Nhà nc trong sn
xut nông nghip. Mc tiêu ca Chng trình thí im canh tác lúa bn vng ti vùng
BSC là 5. ha lúa c canh tác theo quy trình canh tác bn vng (1P5G) 4 thông
qua ào to k thut cho nông dân v quy trình canh tác 1P5G, cung cp thit b, máy
móc phc v sn xut, xây dng nhà bao che, lp t máy sy và kho d tr thóc cho
các hp tác xã (HTX)/t hp tác (THT).
(d) i tng hng li chính
Các nhóm i tng hng li chính t d án gm: (a i tng hng li trc tip là
các h nông dân ti 8 tnh min Trung, Tây Nguyên và 7 tnh tham gia d án ti BSCL
c áp dng các công ngh sn xut mi làm ra sn phm áp ng yêu cu th
trng, nâng cao hiu qu sn xut và thân…