Click here to load reader

BÁO CÁO công tác IV công tác ... xử lý chất thải rắn của các cơ sở sản xuất công nghiệp; phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO công tác IV công tác ... xử lý chất...

 • UBND TỈNH THÁI BÌNH

  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Số: /BC-STNMT

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Bình, ngày tháng 9 năm 2020

  BÁO CÁO

  Kết quả công tác 9 tháng đầu năm

  và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4124/UBND-TH ngày

  21/8/2020 về việc báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng

  đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường

  báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm

  2020, cụ thể như sau:

  I. Kết quả công tác 9 tháng đầu năm

  1. Thực hiện các công việc được UBND tỉnh giao.

  1.1. Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh.

  Theo Chương trình Công tác năm 2020 của UBND tỉnh ban hành tại

  Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường

  có 02 nội dung công việc: Đến nay, đã tham mưu trình UBND tỉnh ký duyệt kết

  qủa kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn

  tỉnh (Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/7/2020) và giao nộp sản phẩm gửi Bộ

  Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý,

  khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh

  Thái Bình (sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của

  UBND tỉnh) được Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 173/BC-STP ngày

  20/8/2020; Sở đang hoàn thiện trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

  1.2. Chương trình hành động số 01/CTHĐ-UBND ngày 17/02/2020 của

  UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính

  phủ và Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về

  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách

  nhà nước năm 2020.

  Sở kịp thời có Văn bản số 415/STNMT-QLĐĐ ngày 28/02/2020 báo cáo

  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày

  06/12/2019 của Chính phủ, trong đó có một số biện pháp nhằm đưa công tác

  giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình đảm bảo quy định.

  Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-

  UBND ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chính

  sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-08-2014-qd-ubnd-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-thai-binh-241271.aspx

 • 2

  30/6/2014. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng quy

  định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với người

  lao động trong độ tuổi thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, thu

  hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phối hợp với UBND huyện, thành phố giải

  quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và

  tái định cư nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

  đầu tư trên địa bàn tỉnh nhất là các dự án trọng điểm; chủ động tham mưu

  UBND tỉnh thực hiện một số hỗ trợ khác đối với một số dự án trọng điểm như

  dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển; khu công nghiệp chuyên nông

  nghiệp…

  Ban hành các Văn bản: số 3308/STNMT-TNNKS ngày 05/12/2019;

  223/STNMT-TNNKS ngày 05/02/2020 và 1583/STNMT-TNNKS ngày

  18/6/2020 yêu cầu các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác

  tài nguyên nước và bố trí làm việc với các đơn vị khai thác nước chưa có phép,

  chưa kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Công văn số

  2268/STNMT-TNNKS ngày 26/8/2020. Kiểm tra việc khai thác cát trên sông.

  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường

  năm 2020: Hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải cho các xã có lò đốt hoặc xử lý rác thải

  theo công nghệ không chôn lấp và hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường trong xây

  dựng nông thôn mới; gỗ trợ các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo

  dục pháp luật về bảo vệ môi trường; hỗ trợ Công an tỉnh đấu tranh phòng chống

  tội phạm về môi trường; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình

  giai đoạn 2016-2020; xây dựng Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Thái

  Bình giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về môi

  trường, tập huấn, hội thảo, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm chuyên

  môn; tổ chức phát động hưởng ứng các ngày lễ về bảo vệ môi trường, đa dạng

  sinh học; lấy mẫu đột xuất, kiểm soát, giám sát chất lượng môi trường các cơ sở

  sản xuất kinh doanh và xử lý chất thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

  trên địa bàn tỉnh Thái Bình; giám định chất lượng môi trường tại các khu vực có

  khả năng gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc vận hành

  thử nghiệm công trình xử lý chất thải; kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình

  bảo vệ môi trường; kiểm tra, đưa khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường

  nghiêm trọng; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; kiểm tra tiêu

  hủy phế liệu; duy trì Trung tâm quản lý số liệu quan trắc tự động; xây dựng cơ

  sở dữ liệu quản lý nhà nước về môi trường; bảo dưỡng, sửa chữa pano tuyên

  truyền về bảo vệ môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thái Bình

  đến năm 2025; khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường các điểm tồn lưu hóa

  chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  Tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo

  vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; cam kết đẩy nhanh

  tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh;

 • 3

  tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh;

  thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý chất thải rắn sinh

  hoạt bằng lò đốt tại các xã, thị trấn và việc thu gom, xử lý chất thải rắn của các

  cơ sở sản xuất công nghiệp; chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý chất thải rắn

  sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của Chương trình chuyển động 24h -

  VTV Đài truyền hình Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi

  trường tại Văn bản số 606/BTNMT-TCMT ngày 10/02/2020; kế hoạch thu gom,

  vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

  báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện chủ trương của tỉnh

  về việc hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác tại các xã và việc thu gom,

  xử lý chất thải rắn công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp; thực hiện

  Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực

  hiện kiến nghị của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội tại văn

  bản số 1680/BC-UBKHCNMT14 ngày 18/3/2020; về hưởng ứng Ngày quốc tế

  Đa dạng sinh học năm 2020; về thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày

  18/3/2020 của Chính phủ; về thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

  việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt tại các xã, thị trấn và việc thu gom,

  xử lý chất thải rắn của các cơ sở sản xuất công nghiệp; phân cấp thu phí bảo vệ

  môi trường đối với nước thải công nghiệp; quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt

  trên các lưu vực

Search related