of 19 /19
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: 443/BC-QLTD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021 BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN (Tại 31/12/2020)

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN

S: 443/BC-QLTD
c lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 07 tháng 05 nm 2021
BÁO CÁO CÔNG B THÔNG TIN
V T L AN TOÀN VN
(Ti 31/12/2020)
I. THÔNG TIN CHUNG .......................................................................................... 4
II. CÔNG B THÔNG TIN V T L AN TOÀN VN ................................... 4
1. Phm vi tính t l an toàn vn ................................................................................. 4
a) Ni dung nh tính ................................................................................................................. 4
b) Ni dung nh lng .............................................................................................................. 4
2. C cu vn t có ........................................................................................................ 5
a) Ni dung nh tính ................................................................................................................. 5
b) Ni dung nh lng .............................................................................................................. 5
3. T l an toàn vn ....................................................................................................... 5
a) Ni dung nh tính ................................................................................................................. 5
b) Ni dung nh lng .............................................................................................................. 6
4. Ri ro tín dng .......................................................................................................... 6
a) Ni dung nh tính ................................................................................................................. 6
i) Tóm tt Chính sách qun lý ri ro tín dng ............................................................................ 6
ii) Danh sách n v xp hng tín nhim c lp c s dng khi tính t l an toàn vn: ...... 8
iii) Danh mc các tài sn bo m, bo lãnh ca bên th ba, bù tr s d ni bng và sn
phm phái sinh tín dng iu kin ghi nhn gim thiu ri ro tín dng khi tính tài sn
có ri ro tín dng theo Thông t 41 (phng pháp tiêu chun): ............................................... 8
b) Ni dung nh lng .............................................................................................................. 9
i) Tài sn có ri ro tín dng ca t chc tài chính, chính ph các nc theo kt qu xp hng
tín nhim t các doanh nghip xp hng tín nhim c lp: ..................................................... 9
ii) Tài sn ri ro tín dng (gm ri ro tín dng i tác) chia theo phân loi tài sn quy nh
ti Thông t 41. ........................................................................................................................ 11
iii) Tài sn tính theo ri ro tín dng theo ngành: ..................................................................... 12
iv) Tài sn tính theo ri ro tín dng (bao gm c ni bng và ngoi bng) c gim thiu ri
ro tín dng (giá tr trc và sau khi gim thiu) theo các bin pháp gim thiu ri ro tín dng
quy nh ti iu 11 Thông t 41. ........................................................................................... 13
5. Ri ro hot ng...................................................................................................... 13
a) Ni dung nh tính ............................................................................................................... 13
i) Tóm tt Chính sách qun lý ri ro hot ng ....................................................................... 13
ii) K hoch duy trì hot ng liên tc ..................................................................................... 15
b) Ni dung nh lng ............................................................................................................ 16
6. Ri ro th trng ..................................................................................................... 16
a) Ni dung nh tính ............................................................................................................... 16
i) Chính sách qun lý ri ro th trng .................................................................................... 16
ii) Chin lc t doanh ............................................................................................................ 18
iii) Danh mc thuc S kinh doanh .......................................................................................... 18
b) Ni dung nh lng ............................................................................................................ 18
3
Bng 1: C cu vn t có
Bng 2: T l an toàn vn
Bng 3: Tài sn có ri ro tín dng theo kt qu xp hng t doanh nghip xp hng
tín nhim c lp
Bng 4: Tài sn có ri ro tín dng i tác theo kt qu xp hng t doanh nghip
xp hng tín nhim c lp
Bng 5: Tài sn có ri ro tín dng (gm RRTD i tác) theo phân loi tài sn ca
Thông t 41
Bng 6: Tài sn có ri ro tín dng (gm RRTD i tác) theo ngành
Bng 7: Tài sn có ri ro tín dng (gm RRTD i tác) trc và sau gim thiu ri
ro
Bng 8: Tài sn có ri ro tín dng i tác phân theo loi giao dch
Bng 9: Ch s kinh doanh và vn yêu cu cho ri ro hot ng
Bng 10: Vn yêu cu cho ri ro th trng theo các loi ri ro
4
BÁO CÁO CÔNG B THÔNG TIN V T L AN TOÀN VN
(K 31/12/2020)
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên giao dch: Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam
- Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: 0100150619
- Vn iu l: 40.220.180.400.000 VND
- a ch: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Qun Hoàn Kim, Tp Hà Ni
- S in thoi: 024-22205544
- Website: www.bidv.com.vn
II. CÔNG B THÔNG TIN V T L AN TOÀN VN
1. Phm vi tính t l an toàn vn
a) Ni dung nh tính
Danh sách các công ty con, công ty liên kt, các công ty c loi tr khi tính
t l an toàn vn hp nht:
STT Tên công ty con, công ty liên kt c hp nht trong báo
cáo tài chính
(*) S hu gián tip qua công ty con
b) Ni dung nh lng
Giá tr khon u t vào công ty con là doanh nghip kinh doanh bo him
không c hp nht vào vn khi tính t l an toàn vn hp nht:
n v: t ng
STT Tên công ty con, công ty liên kt Giá tr u t vào công ty con
1 Tng Công ty CP Bo him BIDV 545
2 Công ty Bo him Campuchia – Vit Nam (*)
(*) S hu gián tip qua công ty con
NGÂN HÀNG TMCP U T
VÀ PHÁT TRIN VIT NAM
S: 443/BC-QLTD
c lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 07 tháng 05 nm 2021
5
a) Ni dung nh tính
Thông tin tóm tt v thi hn và iu kin ca các công c vn ch s hu
ca BIDV.
Thi hn và iu kin Công c VCSH ca BIDV
Tên công c C phiu thng
Thi hn N/A
Ngha v thanh toán Thanh toán c tc
C tc Theo phê duyt ca HC và c quan nhà nc có
thm quyn
Bng 1: C cu vn t có
n v: t ng
STT Ch tiêu S liu riêng l S liu hp nht
1 Vn cp 1 74.235 75.844
2 Vn cp 2 38.481 40.890
3 Các khon mc gim tr khi tính
vn t có 7.474 2.215
4 Vn t có 105.242 114.519
Vn t có c tính theo quy nh ti thông t 41/2016/TT-NHNN, trên c
s BCTC ã kim toán thi im 31/12/2020 ca BIDV.
3. T l an toàn vn
a) Ni dung nh tính
i) Quy trình tính toán
BIDV ã xây dng chng trình tính toán t l an toàn vn hàng tháng. Bên
cnh ó, BIDV ã ban hành quy nh qun lý t l an toàn vn theo Thông t
41/2016/TT-NHNN, trong ó quy nh chi tit trách nhim và quyn hn ca các
Bên liên quan trong vic nhp, tính toán, rà soát và báo cáo v t l an toàn vn,
cng nh xây dng phng án bo m t l an toàn vn.
ii) K hoch vn m bo duy trì t l an toàn vn
BIDV xác nh vic tng vn là mt trong nhng k hoch trng tâm
nâng cao nng lc tài chính, góp phn áp ng yêu cu qun tr ri ro theo quy nh
ca NHNN và thông l.
6
Theo Ngh quyt i hi ng c ông nm 2021 s 203/2021/N-HC,
k hoch tng vn iu l t các cu phn nh sau:
- Phát hành c phn tr c tc nm 2019: BIDV d kin phát hành c
phiu chi tr c tc t ngun li nhun li nm 2019, s tin 2.073 t ng
(tng ng ~5,2%/vn iu l).
- Phát hành c phn tr c tc nm 2020: BIDV d kin phát hành c
phiu chi tr c tc nm 2020 (t l 7%/vn iu l ti 31/12/2020).
- Chào bán thêm c phn bng hình thc chào bán ra công chúng hoc chào
bán riêng l: BIDV d kin thc hin vic chào bán thêm c phn cho nhà u t
tài chính trong giai on 2021 – 2022.
Tuy nhiên, vic trin khai các k hoch tng vn còn ph thuc rt nhiu vào
ý kin ca c quan qun lý có thm quyn và iu kin th trng.
b) Ni dung nh lng
Bng 2: T l an toàn vn
n v: t ng, %
TT Ch tiêu S liu riêng l S liu hp nht
1 T l an toàn vn 8.15% 8.61%
2 T l an toàn vn cp 1 5.75% 5.70%
3 Tài sn tính theo ri ro tín dng (gm
ri ro tín dng, ri ro tín dng i tác) 1.185.385 1.220.958
4 Vn yêu cu i vi ri ro hot ng 7.932 8.229
5 Vn yêu cu i vi ri ro th trng 418 485
Ghi chú: Các s liu trên c tính toán theo phng pháp quy nh ti Thông
t 41, ngun s liu BCTC sau kim toán thi im 31/12/2020.
4. Ri ro tín dng
a) Ni dung nh tính
i) Tóm tt Chính sách qun lý ri ro tín dng
C cu t chc b máy qun lý ri ro tín dng
C cu t chc b máy qun lý ri ro tín dng ti BIDV bao gm: (i) Hi
ng qun tr; (ii) U Ban Qun lý ri ro; (iii) Tng Giám c; (iv) Hi ng ri ro;
(v) Các Phó Tng Giám c, Trng khi; (vi) Các Ban/B phn Qun lý ri ro;
(vii) Ban Kim tra và Giám sát tuân th; (viii) Ban Kim toán ni b; (ix) Các n
v khác có liên quan.
Khu v, chin lc, hn mc ri ro tín dng
BIDV ã xây dng h thng chính sách, chin lc, vn bn, công c qun
lý ri ro tín dng theo quy nh ca NHNN ti Thông t 13/2018/TT-NHNN, yêu
7
cu qun tr ni b cng nh hng ti thông l quc t, bao gm:
- Khu v ri ro do HQT ban hành cho tng giai on, bao gm các ch tiêu
phn ánh mc sn sàng chp nhn ri ro ca BIDV nh t l an toàn vn,
RAROC, ROE,…
- Chin lc QLRR tín dng do Hi ng qun tr ban hành bao gm nhng
im ct lõi v qun lý ri ro tín dng ca ngân hàng trong tng giai on nh t l
n xu mc tiêu, nguyên tc áp dng bin pháp gim thiu ri ro,...
- Các hn mc ri ro tín dng theo ngành, sn phm, i tng khách
hàng,...
- H thng vn bn ch trong hot ng cp tín dng là c s cho hot
ng tín dng nói chung ng thi cng nhm kim soát ri ro tín dng, bao gm:
chính sách cp tín dng, chính sách giao dch bo m, phân cp thm quyn trong
hot ng tín dng,...
o lng ri ro tín dng
Các khách hàng/khon vay u c ánh giá ri ro tín dng trc và trong
quá trình cp tín dng, thông qua s dng h thng XHTD ni b kt hp vi phân
tích, ánh giá, thm nh tín dng. H thng XHTD ni b c xây dng da trên
phng pháp thng kê kt hp phng pháp chuyên gia và thng xuyên c rà
soát, iu chnh nh k m bo tính hiu qu cng nh phù hp vi thc t và
các quy nh pháp lut hin hành. Thông tin xp hng cng c lu tr làm giàu
c s d liu qun lý ri ro tín dng, phc v cho công tác xây dng, kim nh các
mô hình, h thng ca BIDV.
Theo l trình trin khai Basel II, BIDV ã hoàn thành xây dng các mô hình
o lng ri ro hin i theo phng pháp FIRB, gm có: PD cho KHDN; mô hình
PD, LGD, EAD cho khách hàng cá nhân. Các mô hình u c xây dng theo các
k thut thng kê hin i vi s t vn ca i tác giàu kinh nghim.
BIDV cng ã thc hin kim tra sc chu ng i vi ri ro tín dng giúp
a ra cnh báo cho các cp qun lý v mc nh hng ca các nhân t gây ri
ro khác nhau và cho phép c lng mc vn cn có bù p khi có mt s
kin khng hong/bin c ri ro xy ra.
Theo dõi, giám sát, gim thiu ri ro tín dng
BIDV thc hin phân loi n và trích lp d phòng ri ro i vi khách hàng
nh k theo quy nh ca NHNN. Khách hàng/Khon vay c xp hng tín dng
trên h thng XHTDNB nh k, ng thi các ch tiêu cnh báo sm c cp
nht thng xuyên nhm phát hin kp thi nguy c cht lng tín dng ca khách
hàng b suy gim. Quy trình phân loi n, xp hng tín dng ni b c thit lp
8
quy nh vai trò trách nhim ca các n v liên quan nh: Ban QLTD, Ban K
toán, Trung tâm phê duyt tín dng và u t, các b phn ti chi nhánh, …
Tình hình tuân th các hn mc ri ro, gii hn cp tín dng cng c kim
soát và theo dõi nh k thông qua h thng thông tin báo cáo v ri ro tín dng. H
thng báo cáo này còn bao gm các ni dung v cht lng tín dng, danh mc tín
dng theo i tng khách hàng, ngành, lnh vc, v trí a lý; phân loi n và trích
lp d phòng ri ro, s dng d phòng x lý ri ro; danh mc TSB ...
BIDV áp dng các bin pháp gim thiu ri ro tín dng gm: tài sn bo
m, bo lãnh ca bên th 3 cng nh các iu khon hp ng. Danh mc tài sn
bo m c nhn rt a dng nh giy t có giá, bt ng sn, máy móc thit b,
hàng tn kho, ... iu kin chp nhn các tài sn bo m này c quy nh c
th trong chính sách ca ngân hàng, m bo tuân th pháp lut và m bo quyn
li cho ngân hàng.
ii) Danh sách n v xp hng tín nhim c lp c s dng khi tính t l
an toàn vn:
STT Tên n v xp hng tín nhim c lp
1 Fitch
2 Moody's
3 Standard and Poor's
iii) Danh mc các tài sn bo m, bo lãnh ca bên th ba, bù tr s d
ni bng và sn phm phái sinh tín dng iu kin ghi nhn gim thiu ri ro
tín dng khi tính tài sn có ri ro tín dng theo Thông t 41 (phng pháp tiêu
chun):
I Gim thiu bng tài sn bo m
1 Tin mt, giy t có giá, th tit kim do t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng
nc ngoài phát hành;
2 Vàng (vàng tiêu chun, vàng vt cht, vàng trang sc vi giá tr c chuyn i
giá tr sang vàng 99.99);
3 Giy t có giá do Chính ph Vit Nam, Ngân hàng Nhà nc phát hành hoc bo
lãnh thanh toán;
4 C phiu c niêm yt trên S giao dch chng khoán H Chí Minh và Hà Ni.
II Gim thiu bng bo lãnh ca bên th 3
1 Bo lãnh ca Chính ph, ngân hàng trung ng, t chc công lp ca chính ph,
chính quyn a phng;
III Gim thiu ri ro tín dng bng bù tr s d ni bng
9
b) Ni dung nh lng
i) Tài sn có ri ro tín dng ca t chc tài chính, chính ph các nc theo
kt qu xp hng tín nhim t các doanh nghip xp hng tín nhim c lp:
+ Tài sn có ri ro tín dng cho t chc tài chính, chính ph các nc (gm
các khon trái phiu, cho vay, tin gi) theo kt qu xp hng tín nhim t các
doanh nghip xp hng tín nhim c lp:
Bng 3: Tài sn có ri ro tín dng theo kt qu xp hng t doanh nghip xp hng
tín nhim c lp n v: t ng
Doanh
A- KP TCTC nc ngoài 50 1.570 1.570
A+ KP TCTC nc ngoài 50 417 417
B+ KP TCTD trong nc có k hn t 3
tháng tr lên 100 10.564 10.564
BB KP TCTD trong nc có k hn t 3
tháng tr lên 80 720 720
KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 40 240 240
Moody A1 KP TCTC nc ngoài 50 5 5
A3 KP TCTC nc ngoài 50 93 93
Aa3 KP TCTC nc ngoài 20 26 26
B1 KP TCTD trong nc có k hn t 3
tháng tr lên 100 11.523 11.523
KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 50 1.549 1.549
KP TCTD trong nc có k hn t 3
tháng tr lên 100 2.149 2.149
KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 50 64 64
B3 KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 50 - 2
Ba3 KP TCTD trong nc có k hn t 3
tháng tr lên 80 4.162 4.162
KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 40 923 923
10
Doanh
Caa1 KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 70 322 322
tháng tr lên 150 1.654 1.654
Caa2 KP Chính ph, CQ a phng, TC
công lp ca Chính ph 150 5.942 5.942
SP A KP TCTC nc ngoài 50 3.861 3.879
A- KP TCTC nc ngoài 50 2.596 2.611
A+ KP TCTC nc ngoài 50 3.156 3.156
AA- KP TCTC nc ngoài 20 107 107
BB- KP TCTD trong nc có k hn t 3
tháng tr lên 80 5.087 5.087
KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 40 1.080 1.086
KP TCTC nc ngoài 50 126 126
BBB+ KP TCTC nc ngoài 50 229 229
B- KP TCTD trong nc có k hn di 3
tháng 50 - 30
+ Tài sn có ri ro tín dng i tác (phát sinh trong các giao dch t doanh,
repo, phái sinh, …) i vi các i tác là các T chc tài chính có kt qu xp hng
bi các doanh nghip xp hng tín nhim c lp:
Bng 4: Tài sn có ri ro tín dng i tác theo kt qu xp hng t doanh nghip xp
hng tín nhim c lp
n v: t ng
tác
BBB KP TCTC nc ngoài 50 17 17
BB KP TCTC trong nc di 3 tháng 40 6 6
B+ KP TCTC trong nc di 3 tháng 50 12 12
BB KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 80 17 17
B+ KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 100 5 5
Moody's Ba3 KP TCTC trong nc di 3 tháng 40 5 5
B1 KP TCTC trong nc di 3 tháng 50 21 24
B1 KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 100 23 23
B2 KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 100 3 3
S&P A+ KP TCTC nc ngoài 50 143 143
11
Doanh
tác
A KP TCTC nc ngoài 50 6 6
A- KP TCTC nc ngoài 50 19 19
BBB+ KP TCTC nc ngoài 50 3 3
BB KP TCTC nc ngoài 100 6 6
BB- KP TCTC trong nc di 3 tháng 40 13 13
B+ KP TCTC trong nc di 3 tháng 50 17 17
BB KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 80 7 7
BB- KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 80 29 29
B+ KP TCTC trong nc t 3 tháng tr lên 100 4 4
ii) Tài sn ri ro tín dng (gm ri ro tín dng i tác) chia theo phân loi tài sn
quy nh ti Thông t 41.
Bng 5: Tài sn có RRTD (gm RRTD i tác) theo Phân loi tài sn quy nh ti TT41
n v: t ng
riêng l
nht
(1) , VAMC,
3 KP TC tài chính quc t - -
4 KP Chính ph các nc (2)
6.395 6.395 14.138 14.138
71.396 448 71.844 60.806 457 61.263
7
và TS là công c VCSH, mua CP
ca DN
1.779 1.779 2.664 2.664
8 Cho vay th chp nhà 49.487 49.487 50.457 50.457
9 Cho vay m bo bng BS 42.956 42.956 43.528 43.528
10 Danh mc cp tín dng bán l 162.888 0,1 162.888 166.400 0,1 166.401
11 KP Doanh nghip 769.592 236 769.828 792.255 236 792.491
12 Các khon phi òi khác 40.312 40.312 40.736 40.736
13 N xu 12.225 12.225 12.894 12.894
14 Cho thuê tài chính - 3.082 3.082
15
n xu cho VAMC, DATC).
- -
riêng l
nht
công ty tài chính, công ty cho thuê
tài chính theo quy nh
- -
toán 26.801 26.801 32.433 32.433
Tng Tài sn có ri ro tín dng 1.184.701 684 1.185.385 1.220.265 693 1.220.958
Ghi chú:
- S liu không bao gm các công c tài chính ã c loi tr khi tính vn t
có.
(1) Khon phi òi Chính ph VN: bao gm Chính ph, Ngân hàng Nhà nc,
Kho bc Nhà nc, UBND tnh, TP trc thuc Trung ng, các NH chính sách.
(2) Khon phi òi Chính ph các nc: gm chính ph, NHTW, các t chc
công lp ca chính ph, chính quyn a phng các nc.
(3) Khon phi òi T chc tài chính khác: (bao gm TCTD); các khon mua,
u t n th cp, chng khoán n khác ca ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nc
ngoài khác phát hành không b tr khi Vn cp 2 quy nh ti Thông t 41.
iii) Tài sn tính theo ri ro tín dng theo ngành:
Bng 6: Tài sn có ri ro tín dng (gm RRTD i tác) theo ngành
n v: t ng
STT Ngành Tng TSCRRTD
hp nht
I Khon phi òi chính ph và t chc công lp 7.265 15.009
II Khon phi òi T chc tài chính 71.844 61.261
III Khon phi òi T chc kinh t và dân c 1.078.366 1.110.450
1 Nông nghip, lâm nghip và thu sn 47.009 50.707
2 Khai khoáng 13.967 14.517
3 Công nghip ch bin, ch to 213.272 217.995
4 Sn xut và phân phi in, khí t, nc nóng,
hi nc và iu hoà không khí 75.241 75.841
5 Xây dng 121.269 126.420
6 Bán buôn và bán l; sa cha ô tô, mô tô, xe
máy và xe có ng c khác 337.875 341.216
7 Vn ti kho bãi 54.891 55.510
8 Hot ng kinh doanh bt ng sn 33.443 36.236
9 Dch v 101.596 109.188
10 Ngành khác 79.804 82.819
13
hp nht
IV Tài sn khác trên bng cân i k toán 27.909 34.238
Tng (I+II+III+IV) 1.185.385 1.220.958
iv) Tài sn tính theo ri ro tín dng (bao gm c ni bng và ngoi bng)
c gim thiu ri ro tín dng (giá tr trc và sau khi gim thiu) theo các bin
pháp gim thiu ri ro tín dng quy nh ti iu 11 Thông t 41.
Bng 7: Tài sn có ri ro tín dng (gm RRTD i tác) trc và sau gim thiu ri ro
n v: t ng
ro tín dng hp
1 Tài sn có tính theo ri ro tín dng
trc gim thiu RR (*) 1.310.159 1.348.768
2 Tài sn có tính theo ri ro tín dng sau
gim thiu RR 1.185.385 1.220.958
Ghi chú: (*)TSCRR tín dng trc gim thiu ri ro là tng tài sn có ri ro
tín dng khi cha tr gim thiu ri ro và ã nhân h s ri ro.
Bng 8: Tài sn có ri ro tín dng i tác phân theo loi giao dch
n v: t ng
STT Loi giao dch
2 Giao dch repo và reverse repo 4 13
3 Giao dch sn phm phái sinh
phòng nga ri ro 5 5
4
mc d khon 32 iu 2 Thông t 41
339 339
(= 1+2+3+4) 684 693
5. Ri ro hot ng
a) Ni dung nh tính
i) Tóm tt Chính sách qun lý ri ro hot ng
C cu t chc b máy QLRRH
BIDV thit lp và duy trì c cu t chc QLRRH tuân th nguyên tc 3
tuyn bo v ca h thng kim soát ni b. C th, c cu t chc b máy
14
QLRRH ti BIDV bao gm: (i) Hi ng qun tr; (ii) U Ban Qun lý ri ro; (iii)
Tng Giám c; (iv) Hi ng ri ro/Hi ng qun lý vn; (v) Các Phó Tng
Giám c, Trng khi; (vi) B phn Kim toán ni b; (vii) B phn QLRRH,
b phn tuân th; (viii) Các n v khác có liên quan.
Chin lc QLRRH
BIDV ã ban hành chin lc QLRRH bo m áp ng yêu cu Thông t
13, bao gm: (i) nguyên tc QLRRH; (ii) nguyên tc s dng hot ng thuê
ngoài; (iii) nguyên tc mua bo him gim thiu tn tht RRH; (iv) nguyên tc
s dng ng dng công ngh; (v) nguyên tc v k hoch duy trì hot ng liên tc
và (vi) nguyên tc QLRRH i vi sn phm mi, hot ng trong th trng
mi.
Khu v, hn mc RRH
- H thng ch tiêu khu v RRH c xác lp phù hp vi quy nh ca
NHNN, chin lc qun lý ri ro, chin lc kinh doanh và ca BIDV trong tng
thi k. H thng ch tiêu khu v RRH c xác lp theo Quy nh khu v ri ro
ca BIDV tng thi k.
- Hn mc RRH bao gm hn mc v mc tn tht tài chính và hn mc
v mc tn tht phi tài chính. Hn mc RRH c xác lp bo m phù hp
vi khu v RRH, chin lc QLRRH, tng tài sn có ri ro phân b cho RRH
và áp ng mc tiêu kim soát RRH phát sinh.
Quy trinh QLRRH
- Nhn dng RRH: Nhn dng RRH và tng tác vi các ri ro khác trong
tt c các sn phm, hot ng kinh doanh, quy trình nghip v, h thng công
ngh thông tin và các h thng qun lý khác, nguy c gây ra RRH và xác nh
nguyên nhân gây ra RRH. Vic nhn dng RRH c thc hin i vi 08
nhóm s kin RRH.
- o lng RRH: c thc hin thông qua vic s dng công c o lng
RRH lng hóa tn tht RRH i vi 08 nhóm s kin theo 06 nhóm hot
ng kinh doanh, tuân th quy nh ca NHNN và BIDV trong tng thi k.
- Theo dõi RRH: Theo dõi, giám sát RRH và ánh giá kp thi, cnh báo
sm kh nng vi phm các hn mc RRH, bo m an toàn hot ng. Các báo
cáo v theo dõi RRH cn bo m kp thi, chính xác, y và c gi n
các b phn, cá nhân có liên quan.
- Kim soát RRH: Thông qua hot ng kim soát ni b ca ngân hàng và
các bin pháp khác c xây dng theo yêu cu tng thi k.
H thng công c QLRRH
15
BIDV ang trin khai h thng công c o lng RRH bao gm: (i) T ánh
giá kim soát RRH; (ii) Ch s ri ro trng yu; (iii) Thu thp và phân tích s kin
RRH bên ngoài; (iv) S dng các phát hin ca kim toán ni b và kim toán
c lp.
Ngoài ra, BIDV cng thc hin: (i) Qun lý ri ro hot ng i vi sn phm
mi, hot ng trong th trng mi; (ii) Qun lý ri ro hot ng trong ng dng
công ngh; (iii) Qun lý ri ro hot ng i vi hot ng thuê ngoài; (iv) Xây
dng k hoch duy trì hot ng liên tc; (v) Mua bo him gim thiu tn tht
RRH.
H thng báo cáo v RRH
BIDV ang thc hin h thng báo cáo v RRH bao gm Báo cáo ni b
và Báo cáo gi NHNN. Các loi báo cáo c thc hin nh k/t xut, áp ng
yêu cu ca NHNN và quy nh ni b trong tng thi k.
ii) K hoch duy trì hot ng liên tc
BIDV ã ban hành Quy ch duy trì hot ng liên tc, trong ó các n v
nh k hàng nm xây dng, din tp k hoch duy trì hot ng liên tc i vi
các trng hp: Mt tài liu, c s d liu quan trng, H thng công ngh thông
tin b s c; Các s kin bt kh kháng (chin tranh; thiên tai; cháy n…), và chun
b các ngun lc cn thit sn sang ng phó, x lý khi có s kin xy ra:
K hoch duy trì hot ng liên tc bo m áp ng các yêu cu:
- Tuân th quy nh ca pháp lut, NHNN và các c quan chc nng liên
quan.
- Phù hp vi tính cht, quy mô hot ng ca BIDV và tng n v.
- Có h thng d phòng v nhân s, h thng CNTT, c s d liu thông tin.
- Có các bin pháp gim thiu tn tht do ngng hot ng.
- Khôi phc c các hot ng kinh doanh b gián on v trng thái bình
thng theo thi hn yêu cu.
- c th nghim, rà soát nh k ti thiu hàng nm xác nh mc
hiu qu ca K hoch duy trì hot ng liên tc và chnh sa (nu cn thit).
Trong nm 2020, BIDV ã xây dng, trin khai k hoch duy trì hot ng
liên tc ng phó vi dch Covid-19 trong toàn h thng và ng phó vi thiên tai
khu vc min Trung, tuân th ch o ca Chính ph, NHNN, c quan chc nng
trên a bàn và phù hp vi tình hình thc t, hot ng ca toàn h thng bo m
áp ng nhu cu khách hàng, sc khe cán b công nhân viên n nh, cha có
trng hp cán b b nhim Covid-19.
16
b) Ni dung nh lng
- Ch s kinh doanh và các cu phn ca ch s kinh doanh: IC, SC, FC &
Vn yêu cu cho ri ro hot ng theo quy nh ti iu 16 Thông t 41;
- Vn yêu cu cho ri ro hot ng.
Bng 9: Ch s kinh doanh và vn yêu cu cho ri ro hot ng
n v: t ng
Ch tiêu S liu riêng l S liu hp nht
01/01/2018 –
31/12/2018
01/01/2019 –
31/12/2019
01/01/2020 –
31/12/2020
01/01/2018 –
31/12/2018
01/01/2019 –
31/12/2019
01/01/2020 –
31/12/2020
Vn yêu cu cho RRH
7.932 8.229
Ghi chú:
- IC: Giá tr tuyt i ca Thu nhp lãi và các khon thu nhp tng t tr Chi
phí lãi và các khon chi phí tng t.
- SC: Tng giá tr ca Thu nhp t hot ng dch v, Chi phí t hot ng dch
v, Thu nhp hot ng khác, chi phí hot ng khác.
- FC: Tng giá tr tuyt i Lãi/l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi,
mua bán chng khoán kinh doanh và mua bán chng khoán u t
- BI: Ch s kinh doanh
Ngun d liu: Báo cáo tài chính sau kim toán thi im 31/12/2020
6. Ri ro th trng
a) Ni dung nh tính
i) Chính sách qun lý ri ro th trng
Nguyên tc Qun lý ri ro th trng (QLRRTT)
Công tác QLRRTT c thc hin tp trung ti Tr s chính, c xây dng,
trin khai phù hp vi chin lc kinh doanh ca BIDV trong tng thi k và tuân
th các quy nh ca NHNN; bo m nhn din, o lng, theo dõi và kim soát
ri ro, nhm phòng nga, gim thiu tác ng bt li ca ri ro th trng n hot
ng kinh doanh ca BIDV; ng thi nhn bit sm các du hiu cng thng, các
bin ng bt thng ca th trng tác ng tiêu cc n danh mc và xut
phng án gim thiu ri ro (nu cn).
Mô hinh t chc QLRRTT
17
B máy QLRRTT ti BIDV c t chc theo mô hình 3 vòng kim soát vi
s tách bch gia các chc nng kinh doanh, qun lý ri ro, kim toán ni b. C
th, c cu t chc ti BIDV bao gm: (i) Hi ng qun tr; (ii) y ban Qun lý
ri ro; (iii) Tng Giám c; (iv) Hi ng ri ro, Hi ng ALCO, Hi ng qun
lý vn; (v) Các Phó Tng Giám c, Trng khi nghip v; (vi) Các n v
nghip v liên quan (Ban Kinh doanh vn và tin t, các n v khác có hot ng
phát sinh trng thái RRTT, Ban Qun lý ri ro hot ng và th trng, Ban Kim
toán ni b, Ban Kim tra và giám sát tuân th, Ban Pháp ch, Ban K toán, Trung
tâm Dch v khách hàng….và các n v khác có liên quan).
Quy trình QLRRTT
- Nhn dng ri ro: phân tích phng án, k hoch kinh doanh xác nh
RRTT tim n, ánh giá mc , nguyên nhân, yu t làm phát sinh RRTT và mc
tng tác gia các loi ri ro.
- o lng ri ro: c lng mc ri ro thông qua các công c o lng
ri ro, bo m tin cy, phù hp và có th kim tra c.
- Theo dõi, báo cáo ri ro: theo dõi, giám sát tuân th, cnh báo sm vi phm
i vi h thng hn mc ri ro hàng ngày. Kt qu theo dõi ri ro phi c báo
cáo y , kp thi và chính xác ti các cp có thm quyn và gi n cá nhân, b
phn liên quan.
- Kim soát ri ro: thc hin giám sát các trng thái ri ro theo khu v ri ro,
hn mc ri ro th trng tng ng; xut các bin pháp phòng nga và gim
thiu ri ro. Ban Kim toán ni b thc hin nhim v kim tra, ánh giá c lp
i vi công tác QLRRTT theo quy nh.
H thng công c, hn mc, báo cáo QLRRTT
H thng công c QLRRTT bao gm: Trng thái ri ro, Lãi/l thc t và d
kin, nhy, Giá tr chu ri ro (VaR), Kim tra hi t (Backtest), Kim tra sc
chu ng (stresstest), Vn yêu cu cho RRTT. Vic xác nh vn yêu cu theo
phng pháp chun hóa ca Basel II ã c BIDV ch ng nghiên cu và trin
khai t nm 2012; n nay, phng pháp tính ã phù hp vi Thông t s
41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 ca NHNN.
H thng hn mc kim soát bao gm: (i) Hn mc xác lp theo tng danh
mc/sn phm i vi ri ro lãi sut, ri ro ngoi hi (hn mc trng thái, dng l,
VaR, nhy, hn mc cho giao dch viên; (ii) Các gii hn RRTT khác (v loi
sn phm, loi tin t, k hn, a bàn, thi gian giao dch, gii hn hin thc hóa
lãi...);
H thng báo cáo QLRRTT c thc hin nh k/t xut, áp ng yêu
cu ca NHNN, cng nh yêu cu qun tr ni b.
18
Mc tiêu hot ng t doanh
S dng hiu qu ngun lc ca BIDV thc hin hot ng t doanh ngoi
hi và trái phiu, a dng hóa danh mc u t trên th trng quc t, a dng các
phân khúc th trng, sn phm KDV&TT khai thác và mang li hiu qu cho
BIDV, hng n to lp th trng trong hot ng t doanh vn và tin t trong
nc.
Phng hng hot ng t doanh các sn phm
BIDV xây dng chin lc kinh doanh hàng nm, ng thi xut các hn
mc, kim soát ri ro th trng và phân cp hn mc tng ng xung các cp
m bo phù hp vi các iu kin th trng. Các hn mc c ánh giá nh k
hàng nm bi n v t doanh và các b phn kim soát c lp.
Nguyên tc trin khai hot ng t doanh
- Xác nh bn cht ca sn phm t doanh, phân tích u/ nhc im/thách
thc/c hi ca vic trin khai; nhn dng các ri ro trng yu có th phát sinh.
- Xây dng cách thc kim soát nh tính, gii hn, hn mc nh lng, các
công c kim soát ri ro trong hot ng t doanh, phù hp và tuân th các quy
nh qun lý ri ro ca BIDV trong tng thi k.
- Áp dng các bin pháp phòng nga ri ro phù hp vi tính cht, c im
ca tng giao dch/sn phm, các loi ri ro c nhn dng và danh mc trng thái
chu ri ro, bo m tuân th các hn mc qun lý ri ro c phân giao và phù
hp vi chin lc/phng án kinh doanh xut.
iii) Danh mc thuc S kinh doanh
- Danh mc phát sinh ri ro lãi sut S Kinh doanh bao gm: (i) Kinh doanh
trái phiu, (ii) Kinh doanh ngoi hi, (iii) Hoán i lãi sut và hoán i tin t chéo
IRS/CCS phc v khách hàng ti BIDV và các công ty con.
- Danh mc phát sinh ri ro ngoi hi S Kinh doanh bao gm: (i) Ri ro
ngoi hi phát sinh ti BIDV và các công ty con; (ii) Các khon bo lãnh và các
ngha v tng t theo quy nh ca Thông t 41.
- Danh mc phát sinh ri ro c phiu S kinh doanh bao gm: Ri ro c
phiu S kinh doanh phát sinh ti các công ty con.
- Danh mc phát sinh ri ro quyn chn bao gm: Ri ro quyn chn phát
sinh ti BIDV và các công ty con.
b) Ni dung nh lng
S liu v vn yêu cu cho ri ro th trng k 31/12/2020 c th nh sau:
19
Bng 10: Vn yêu cu cho ri ro th trng theo các loi ri ro
n v: t ng
STT Vn yêu cu theo các loi ri ro S liu riêng l S liu hp nht
1 Ri ro lãi sut 418 458
2 Ri ro giá c phiu - 27
3 Ri ro giá hàng hóa - -
4 Ri ro ngoi hi (bao gm vàng) - -
5 Ri ro giao dch quyn chn - -
Tng vn yêu cu cho RRTT 418 485