12
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. [ Lihat halaman sebelah 1. Modul ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan. D. Bagi setiap soalan, pilih satujawapan yang paling sesuai. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU JULAI2013 BAHASA MALAYSIA (SK) PEMAHAMAN TAHUN6 50 minit UJIAN PERCUBAAN UPSR KELAS : _ NAMA MURLD : _ Digitized by Sir Faiz http://rphonlire.teknologihijau.net Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Bm pemahaman percubaan upsr perak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bm pemahaman percubaan upsr perak

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

[ Lihat halaman sebelah

1. Modul ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan.D. Bagisetiap soalan, pilih satujawapan yang paling sesuai.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JULAI2013BAHASA MALAYSIA (SK)PEMAHAMANTAHUN650 minit

UJIAN PERCUBAAN UPSR

KELAS : _NAMA MURLD : _

Digitized by Sir Faiz http://rphonlire.teknologihijau.net

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 2: Bm pemahaman percubaan upsr perak

SK· Bahasa Malaysia Pemahamao - T6

4 Pengurus kilang itu sentiasa curiga kejujuran anak buahnya.A tentangB terhadapC kepadaD pada

3 Puan Norhayati seouah beg dan fail kelika berjaian kekelas 6 Cempaka.A menatang ... mengepitB membimbit mengelckC menggalas menjunjungD menjinjing menyandang

Soalan 3berdasarkan gambar di bawah.~-~~---~~-~~

2 Ayab tidak akan pulang ke rumah kerja-kerjanya di pejabat belumselesai.A laluB selagiC hinggaD sambil

1 "Tuanku menitahkan menghapuskan lanun-lanun yang sedangmengganas di laut," kala Bendahara Tun Perak kepada Laksamana Hang Tuah.A kamuB awakC tuankuD tuan hamba

Soalan 1-19

Digitized bySir Faiz http://rphonline,teknologihijau,ret

2

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 3: Bm pemahaman percubaan upsr perak

[ Lihat halaman sebelabSK • BahasaMalaysiaPemahaman•T6

9 Kes penculikan budak perempuan yang berusia lima belas tahun itu _diselesaikan dua han yang lalu.A masih dapatB belum dapatC telah dapatD akan dapat

8 Piala lamakepunyaan ayah yangdisimpan di dalarn almari itukclihatan _kerana sudah lama tidak digilap.A pudarB kaburC kusamD surarn

7 Rafiq memasukkan beberapa biji guli ke dalam kain itu,A .renda-rendaB pundi-pundiC perca-percaD guru-guru

pengharnburanD menghamburkan

berharnburanmengharnburl

6 Nasi daripada mulut adik apabila dia terbatuk.ABC

5 Nenek menggunakan untuk melumatkan Iada kering,A penghancurB pcnumbukC penggilingD pengisar

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.r---~----------------~

Digitized by Sir Faiz http://rphonline,teknologihijau,ret

3

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 4: Bm pemahaman percubaan upsr perak

SK • Bahasa Malaysia Pernahaman • T6

15 Sultan Perak akan merasmikan banguoan baru Universiri TeknologiPetronas pada minggu hadapan.A memperkenankanB menjunjung utahC mencemar duliD menitahkan

14 Pcniaga itu meoawarkan kepada pcmbeli yang membeli barangandalam kuantiti yang baoyak.A harga matiB harga asalC harga tetapD harga borong

13 Wilayah Pcrsekutuan Labuan terkenal sebagai destinasi peJancongan danperniagaan di Malaysia. beribu-ribu pelancong berkunjung ke situpada rnasa cuti,A Namun begituB Tambahan pulaC Oleh yang demikianD Walau bagaimanapuo

A tangkasB lincahC cergasD aktif

12 Pergerakan pemain-pemain bola sepak sckolah itu sungguh dan sukardikawal.

A PeocapaianB MencapaiC TercapaiD Capaian

_____ jalur lebar eli perkarnpungan orang asli itu sungguh baik.11

10 Juragan kapal dagang itu sauh setelah tiba di Pelabuhan Kclang.A menurunkanR melabuhkanC menjatuhkanD mencampakkan

Digitized ~ Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.ret4

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 5: Bm pemahaman percubaan upsr perak

[ Lihat halaman sebelahS K • Bahasa Malaysia Pemahaman • T6

21 Zurina telah gagal dalam temu duga untuk menjawat jawatan setiausaha syarikatitu.Perkataan berlawan bagi gagal ialahA kandasn kecewaC berjayaD kecundang

20 Abang rnelapangkan masa untuk membantu adiknya rnenyiapkan kerja sekolah.Perkataan seerti bagi melapangkan ialahA melepaskanB meluangkanC mernberikanD membesarkan

19 Pada awaJ bulan yang lalu, Azizah telah kerana kakaknya, Aziahmasih belum berkahwin lagi.A celik hatiB rnasuk akalC sarnpai umurD laogkah bendul

indah pemandangan di kawasan perkelahan ini!" kala18 "Wah,Fadzrien.A benar sekaliB suogguh nianC terlalu palingD sungguh amat

kamu tidak berkecil bati dengan kata-kata ibu tadi.17A Usah8 MintaC HarapD Jangan

16 Setiap kali pulang dari kampung, kami akan mernuatkan kercta dengan beberapa_____ pulasan serta kclapa muda.Aulas sesikatB ikat sesisirC ikat setandanD buah setandan

Digitized by Sir Faiz http://rphonline,teknologihijau,net

5

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 6: Bm pemahaman percubaan upsr perak

SK • Bahasa Malaysia Pemahaman • T6

25 "Hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan hingga bcberapa han lagi," katajurubebah radio ito.A Juruhebah radio itu memberitahu bahawa hujan lebat dan ribut petir akan

berterusan hingga bebcrapa hari lagi.B Juruhebah radio itu menyatakan bahawa hujan lebat dan ribut petir mungkin

akan bcrterusan hingga beberapa hari lagi.e Juruhebah radio itu memaklumkan bahawa bcberapa hari lagi hujan lebat dan

ribut petir akan berterusan,D Juruhebah radio itu berterusan melaporkan bahawa bujan lebat dan ribut petir

akan melanda bcberapa hari lagi.

24 Bilangan pesakit yang mencrima rawatan di hospital bertambah kerana negarasedang dilanda jerebu yang teruk.A Rawatan pesakit eli hospital bertambah akibat kesan jerebu yang melanda

negara.B Jerebu yang bertambah teruk telah menyebabkan bilangan pesakit meningkat

eli hospital,e Bilangan hospital bertambah setelah negara dilanda jerebu yang teruk dan

bilangan pesakit rneningkat.D SeteJah negara diselubungi jerebu, jumlah pcsakit yang menerima rawatan di

hospital semakin banyak..

Soalan 24 - 25

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

23 Pilili ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.Aini beransur-ansur pulih selepas dirawat di hospital pakar itu sejak sepuluh hariyang lalu.A Mengapakah Aini dirawat di hospital pakar itu?R Bilakah Aini mula mendapat rawatan elihospital pakar itu?e Bagaimanakab kcadaan Aini selepas dirawat di hospital pakar itu?D Apakah jenis penyakit yang dihidapi oleh Aini sehingga terpaksa dirawat di

hospital pakar?

22 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.Apakah punca utama pencemaran udara di kawasan perumahan Perai?A Ramai penduduk akan berpindah akibat daripada pcncemaran udara yang

berlaku di kawasan itu.B Sejak beberapa bulan yang lalu pencemaran udara berlaku di kawasan

perumahan Perai.e Pencemaran udara di kawasan perumahan Pcrai berpunca daripada asap kilang

dan pembakaran secara terbuka.D Pencernaran udara yang berlaku elikawasan perumahan Perai mengakibatkan

ramai penduduk yang sesak nafas.

Digitized ~ Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.net

6

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 7: Bm pemahaman percubaan upsr perak

[ Libat halaman sebelahSK • Bahasa Malaysia Pcmahaman • T6

Maisarah memulihara lima ekor kucing.Apakab nama anak saudara Pak Majid itu?Semangat patriorik haruslah disernai dalam jiwa kanak-kanak.Sebelum malam menjelrna, burung-burung itu pulang ke sarang.Idan IlsahajaIII dan IV sahaja1, II dan III sahajaII, III dan TV sahaja

Semua pekerja-pekerja di syarikat itu mendapat bonus.Ayah akan pulang dari Pulau Langkawi beberapa hari lagi.Siaran telcvisycn itu adalah khas untuk kanak-kanak sahaja.Oleh kerana hari hujan, perlawanan bola sepak itu terpaksa ditanggubkan.I dan II sahaja C I, 11dan III sahaja11dan III sahaja D II, III dan IV sahaja

BCD

29 InIIIIVAB

30 IIIInIVABC0

Soalan 28 - 30

Pilili ayat yang betul.

28 A Sifat Cikgu Aishah yang letih lesu membuat semua muridnya sayangkepadanya.Puan Zarina asyik terrncnung seluruh masa mernikirkan anaknya.Setengah ibu bapa tidak suka anak mereka didcnda oleh guru.Saya tersenyum sendirian apabila teringat kernbali peristiwa itu.

Siti telah men!:~lIbah serangkap pantun untuk gurunya.Rokiah sedang rnenggubah bunga untuk hiasan di bilik darjahnya.Kerja menggubab rumah lama itu bukannya senang.Ernie telah ditugaskan untuk mengC"ubah lagu tema kempen mcmbacaperingkat sekolahnya,I dan IV C I, II dan IVII dan III D II, III dan IV

Hulll keris pusaka itu diperbuat daripada gading gajah.Air mengalir deras eli hulu sungai itu.Kakak melibat adik yang menangis itu dengan hulu matanya.Ibu dibawa ke hospital kerana sakit pada hulu hatinya.I dan lIen, III dan IVIII dan IV D I, II dan IV

26 I11IIIIVAB

27 I11rnIV

AB

Soalan 26 - 27

Pilili ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

Digitized by Sir Faiz http://rphonline,teknologihijau,net

7

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 8: Bm pemahaman percubaan upsr perak

SK • Bahasa Malaysia Pemahamait • T6

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakanku mencapai beg masing-rnasingdan bergcgas ke tapak perhimpunan. Kebiasaannya, perhirnpunan akan diadakan sebelummurid-murid mas uk ke kelas rnasing-masing. Nampaknya, hari pertama persekolahankukini, berrnula.

Hal ini kerana keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas.Walaupun tidak sekelas lagi, karni tetap bersahabat karib seperti biasa. Tidak sedikitpun ada perasaan bongkak pada diriku. Bermacarn-macam gelagat murid boleh dilihatpada pagi ini. Ada yang berwajah muram, ada yang yang ketawa terkekeh-kckeh danada yang masih takut-takut rnemasuki perkarangan sekolah. Ada juga yang ditemaniibu bapa rnereka dan tidak kurang juga yang mcnangis. Mungkin tempoh cuti panjangmenyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah, berbeza dengandiriku.

Ketika hendak mengeluarkan borol air minumanku, aku disapa oleh Hana, Izzati,Syakirah, dan Nurshafini, rakan-rakan sckelasku pada tahun lepas. Hana menghulurkanscpotong kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama-sama. Kamiberbual mesra dan saling bertanyakan khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Nasir padatahun lepas, bahawa aim dan Izzati sahaja yang berjaya ke Kelas Bestari manakala rakan­rakan yang lain berada di Kelas Bijak.

Suasana pada hari pertarna persckolahan, seperti tahun-tahun sebelumnya, agaksibuk. Guru-guru kelas sibuk melayan ibu bapa yang datang ke kelas untuk membayaryuran persekolahnn anak-anak mcreka, Ada juga ibn bapa yang membcli buku-buku,alat tulis dan pakaian sukan untuk anak-anak mereka di koperasi sekolah. Ayahku sudahmenjelaskan yuran sekolahku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukandua hari lalu.

Hari ini bcrmulalah scsi persekolahan bagi tahun 2013. Tahun ini arnat bermaknabagiku kerana aku sudah melangkah ke tahap dua. Kalau pada tahun Jepas aku belajarpada sebelah petang, tetapi tahun ini suasana itu sudan berubah. Aku harus bangun awalsetiap hari persekolahan. Jika lambat, alamat aku akan kctinggalan bas sckolah.

Soalan 31 - 3S

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Digitized I:1y Sir Faiz htIp:JlrpI'loAine teknologihijau.net

8

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 9: Bm pemahaman percubaan upsr perak

[ Lihat halaman sebelahSK· Bahasa Malaysia Pemahaman - T6

35 Pilih pernyataan yang tidak benar tcntang petikan di atas.

A Penulis mempunyai ban yak kawan.

B Hanya penulis yang berjaya ke Kelas Bestari.

e Penulis sudah mcmbayar yuran persckolahannya

D Penulis gernbira apabila sesi persekolahannya bermula.

34 Frasa berbeza dcngan diriku bermaksud

A penulis masih mcrasai keseronokan bcrcuti.

B penulis berasa takut-takut hendak ke sckolah.

e penulis bcgitu bersemangat untuk ke sekolah.

D penulis gcmbira kerana dapat bertcmu dengan rakan-rakan lamanya.

33 Apakah suasana yang tidak digambarkan oleh penulis pada pagi itu?

A Murid-murid bcratur eli tapak perhimpunan.

B Kesibukan ibu bapa membeli buku-buku dan alat tulis.

e Kcsibukan guru yang melayan ibu bapa yang membayar yuran.

DAda murid yang menangis dan ada yang takut-takut hendak ke sekolah.

32 Berapakah usia peuulis kini?

A SembiJan tahun.

B Sepuluh tahun.

e Scbelas tahun,

D Dua belas tahun.

31 Berdasarkan cerita, di rnanakah kemungkinan pcnulis berada scbelum locengbcrbunyi?

A Di tepi padang

B Di kedai buku

e Di dalam kelas

D Di kantin sekolah

Digitizedby Sir Faiz http://rphonline,teknologihijau,net

9

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 10: Bm pemahaman percubaan upsr perak

SK • Bahasa Malaysia Pemahaman • T6

Majlis berakhir pada pukul 12.00 tengah hari.

Seramai 150 orang murid telab menerima anugerah kecernerlangan dalambidang akademik manakala 35 orang murid menerima hadiah galakan kerana aktif dalamkokurikulum. Hadiah yang disarnpaikan berupa buku dan sijil. Hadiah dan sijil telahdisampaikan oleh PuanOmrni Kalsorn be Mohamad.

Selepas ucapan dan perasmian, para tetamu telah dihiburkan dengan persembahandaripada murid-murid sekolah ini. Perrunjukan pakaian beragarn oleh murid-muridprasekolah telah mencuit hati tetarnu yang hadir.

Dalam ucapan perasmian, Pegawai Pclajaran Daerah Kerian mengucapkansyabas alas kecemerlangan dalarn kedua-dua bidang iaitu bidang kokurikulum danbidang akademik. Menurutnya, kejayaan yang dicapai adalah berkat ketekunan dankesungguhan murid-murid, guru-guru, serta ibu bapa. "Gabungan padu ketiga-tiga pihakini telah membuahkan kecemerlangan," tarnbah beliau lagi.

Sekolah ini juga telah berjaya dengan cernerlang dalam kokurikulurn. Pasukanragbi sekolah Lelah berjaya rnewakili negeri Perak dalam sukan yang dianjurkan olehMajlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM).

"Ini adalah tahun pertama sekolah ini mencapai keputusan di luar dugaan ini,"jelas guru besar. "Keputusan yang rnemberangsangkan ini telah rneletakkan sekolah inidi ternpat kelima belas dalam daerah Kerian," terangnya lagi.

Guru besar telah memulakan aeara dengan menyampaikan ueapan pada haritersebut. BcJiau telah membaca keputusan Ujian Penilaian Sckolah Rendah (UPSR)tahun 2012. Seramai dua puluh lima orang calon telah berjaya mendapat 5A.

KUALA KURAU, 20 November - Pegawai Pelajaran Daerah Kerian, Pn. Ommi Kalsombt. Mohamad telah merasmikan Hari Anugcrah Cemerlang Sekolah Kebangsaan MatangGerdu, jam 9.00 pagi semalam.

Soalan 36 - 40Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Digitized ~ Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.ret10

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 11: Bm pemahaman percubaan upsr perak

[ Lihat halamao sebelahSK • Bahasa Malaysia Pcmahaman > T6

KERT AS SOALAN TAMAT

40 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di alas.

A Pasukan hoki sckolah berjaya ke peringkat kebangsaan.B Seramai dna puluh lima orang murid berjaya mendapat SA.C Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa berada di tangga kelima dalam daerab

Kerian.D Sekolah Kebangsaan Scri Sentosa mencapai kcjayaan yang ccmerlang untuk

kali pertama,

39 Teks ucapan Pegawai Pelajaran Daerah adalah mengenai

A keputusan Ujian Penilaian Sekolah RcndahB senarai nama peserta yang mengambil bahagianC seuarai kejayaan yang dicapai dalam bidang kokurikulum

D pcrasaan bangganya atas kecernerlangan sekolah dalam bidang akademik dankokurikulum

38 Berapakah jumlah penerima hadiah pada hari tersebut?

A 25 orangB 35 orangC 150orangD 185 orang

37 Hadiah-hadiah yang disampaikan kepada murid-murid cemerlang ialah

A buku dan sijil.B sijil dan wang.C sijil dan hamper.o piala dan hamper.

36 Siapakah yang merasmikan Hari Anugerah Ccmerlang?A Thu bapaB Guru BesarC Pegawaipelajarano Pn. Ornmi Kalsorn bt. Mohamad

Digitized by Sir Faiz http://rphonline,teknologihijau,net

II

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

Page 12: Bm pemahaman percubaan upsr perak

- rajin - membantu ayah memasukkan beg- berhati-hatilmcnjaga keselamatan - memastikan

rumah dikunci/ cermat di jalan raya.;: baik hati - menasihati jiran- bersopan-santun/ hormat-meagnormati

- bersalaman dengan datuk dan nenek• Nilai-nilai lain yang berlcaitan adalah diterima.

SK • Jawapan • T6 • 2

Bahagian C.:- menghargai masa - bangun awal

Soalan 3- bersenam - aktiviti melalcukangerak badan unuk

kesihatan- gerakan fizikaJ yang rnengeluarkan peluh- perjaJanan darah menjadi Iebih baik dan lancar- menjadikan otak lebih cerdas- memudahkan memahami pelajaran- mengisi masa lapang dengan perkara yang

berfaedah- bersenam penting untuk mesihatan badan- badan cergas otak cerdas• Idea-idea lain yang berkaitan boleh dkerima,

Soalan 2- format surat kiriman rasmi- memperkenalkan diri dan kelas- mengucapkan terima kasih atas bantuan yang

diberi- memang amat inemerlukan banruan- anak yatim- tinggal dengan nenek- rumah jauh - pendapatan nenek tidak

mencukupi- beIjanji aIcan menjaga basikal dengan baik- berazam. alcan belajar deogan bersungguh-

sungguh- terima kasih atas bantuan tersebut* Idea-idea lain yang berkaitao boleh diterima,

Bahagian BSoalan 1

• sebarang isi yang berkaitan dengan cerita adalahditerima.

Kerias2BAHAGlANA1. menyampaikanl menerima hadiahl pingat2. berdiril menatang dulang hadiah3. berlari! berlumba I bersaing4. mengambiJ masa/ memegang jam! melihat

catatanmas.s. rnemegang tali6. bersorak! bertepuk tangan7. mencatat markah8. menolong/ merawalf . memegang lenganl

memeriksa keadaan badan

SK· BAHASAMELAYUPEMAHAMAN•JAWAPAN

Kertas 11. D 2. B 3. B 4. A 5. C6. A 7. B 8. C 9. C 10. B11. D 12. B 13. C 14. D 15. C16. C 17. C 18. D 19. 0 20. B21. C 22. C 23. C 24. B 25. B26. D 27. C 28. D 29. B 30. B31. 0 32. B 33. A 34. C 35. B36.0 37. A 38. C 39. D 40. C

Dig~ by Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.net

Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak