73

Blok Metode Belajar 2013 2 Final

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mmmm

Citation preview

Slide 1

KULIAH AGAMABLOK METODE BELAJAR( 2 )

2013

Oleh:DR. H. ZUHRONI, M Ag.3

KONSEP ILMU DAN BELAJAR, SERTA ETIKA BELAJAR DALAM ISLAM

4TOPIKPengertian dan batasanMenuntut IlmuKedudukan dan Keutamaan Penuntut Ilmu.Sifat, bekal, dan syarat yang harus dimiliki oleh Pencari Ilmu.Etika dan adab pencari ilmuDoa belajar.Mencatat Perkuliahan.Meendakwahkan dan menyebarluaskan IlmuDiam dan menyimak pertkuliahan.

5

PENGERTIANMENUNTUT ILMU

Pengertian Menuntut IlmuMakna Menempuh jalan menuntut ilmu :Melangkahkan kaki menghadiri majlis ilmu (Arti hakiki)Menempuh berbagai cara yang mengantarkan menuju ilmu seperti menulis, menghafal, mempelajari, mengulangi, memahami dsb (Arti luas)

6

Tujuan Akhir Menuntut Ilmu dlm Perspektif Islam7Sebagai pengantar kepada tujuan yang agung: Adanya kesadaran Ke-Maha-Kuasa-an dan ke-Agung-an AllahAdanya rasa takut kepada Allah, Merasa diawasi Allah. Mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut.Takwa kepada Allah

Kedudukan Tinggi bagi orang beriman dan berilmu QS. Al-Mujadilah (58) : 11, QS. Az-Zumar (39) : 9, QS. Al-Alaq 96): 1-5

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan) (QS. Al-Mujadilah (58) : 11)

8

Kedudukan dan Keutamaan Penuntut Ilmu9

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan) (QS. Al-Mujadilah (58) : 11)Ayat Al-Quran:10

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. al-Baqarah [2] : 269).

11Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)

Haids Nabi:

Kata Imam al-Syafii Tentang Pentingnya Ilmu: Bukan Hadis !Barangsiapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dia berilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berilmu

2. Tidak sama antara Orang yang tahu dan yang tidak tahuKatakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" esungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS. Az-Zumar : 9)

13

13WAHYU PERTAMA BERISI ANJURAN MENCARI ILMUBacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Qs. Al-A laq :1-5)

14

KEDUDUKAN ORANG BERILMU SEBAGAI PEWARIS NABI:

Ulama adalah pewaris Nabi, mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mewarisi ilmu, barang siapa yang ingin mengambil, maka ambillah yang banyak (HR. at-Turmudzi, Abu Dawud)

15

Belajar bersama= Mendapat rahmatTidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah llh,mereka membacakan kitabullh dan empelajarinya,kecuali turun kepada mereka ketenangan, dan rahmat menyelimuti mereka,para malaikat mengelilingi mereka dan Allh memuji mereka di hadapan makhluk yang ada didekatnya. (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu majah).

16

Tidaklah duduk suatu kaum berdzikir kepada Allh,kecuali para malaikat mengelilinginya, rahmat menyelimutinyadan turun kepada mereka ketenangan, serta Allh memujinya di hadapan makhluk yang berada di sisinya.(HR. Muslim dan Ahmad).

KEDUDUKAN PENUNTUT ILMU19Kedudukan Penuntut Ilmu = Menempuh Jalan AllahBarang siapa keluar (pergi) untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali(HR. al-Turmudzi)

Hadits Nabi:Penuntut Ilmu = Diridhai Malaikat

Bagi seseorang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka para Malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridha dengan yang diperbuat

SIFAT, BEKAL, DAN SYARAT YANG HARUS DIMILIKI PENCARI ILMU

BEKAL DAN SYARAT MENCARI ILMU (Imam as Syafii)Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, melainkan dengan enam perkara.Kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas:Kecerdasan, kemauan keras, bersungguh-sungguh, bekal yang cukup, bimbingan guru (dosen) dan wakunya yang lama.

22

Sifat-sifat yang harus Dimiliki Mahasiswa Agar Tercapai TujuannyaKecerdasanBersungguh-sungguhMerasa membutuhkanGhurbah (mengasingkan diri )Bimbingan DosenWaktu yang lama

23

PETAKA BAGI PENUNTUT ILMU

25BENCANA DAN PETAKA BAGI PENUNTUT ILMU(Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadlan dalam Maalim Fi Thariq Thalab Al-Ilmi)

Salah niat dalam menuntut ilmu.Ingin terkenal dan ingin tampilLalai (mengabaikan) menghadiri Perkuliahan Beralasan banyak kesibukanMenyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu muda atau kecil.Malas atau tidak mau BelajarMenilai baik diri sendiri (takabbur dan ujub)Tidak mengamalkan IlmunyaPutus asa dan rendah diriTerbiasa menunda-nundanya

Yazid bin Abdul Qadir Jawas 1. Niat yang buruk2. Ingin terkenal dan ingin tampil (popularitas)3. Malas menghadiri perkuliahan4. Beralasan banyak kesibukan (tidak sempat)5. Menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu luang6. Bosan belajar7. Menilai baik diri sendiri (takabbur dan ujub)8. Tidak mengamalkan ilmu9. Putus asa 10. Terbiasa menunda-nunda 11. Belajar kepada Ahlul Bid'ah (yang tdk kompeten)

26

ETIKA DAN ADABMENCARI ILMUSepenuh hati/menghadirkan hatiAntusias (rakus ilmu)Pengorbanan waktuSabarBerkelanjutan, tiada hentiDiulang-ulangMencatat yang pentingRendah hatiBerani, tidak malu

ADAB MENCARI ILMU

29ETIKA BELAJAR = IKHLAS1. Ikhlas karena Allah Swt; ibadahAlasannya :

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah : 2)

lkhlas Menuntut Ilmu = Lillahi TaalaBarang siapa yang mencari ilmu hendaknya mencari ridha Allah, jika menginginkan dunia maka tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat30

HR.al-Turmudzi

Barang siapa yang mencari ilmu selain karena Allah, maka disiapkan tempat di neraka

Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah saw bersabda: Janganlah kalian belajar ilmu untuk agar disebut ilmuwan, untuk memperdayai orang bodoh, dan popularitas, siapa yang melakukan itu maka neraka, neraka.

ETIKA BELAJARMencari ilmu merupakan bentuk Takwa kepada Allah:

Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (Q.s. al-Baqarah (2):281).

33

Orang berilmu = Takut kepada AllahSesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Q.s. Fathir:28)

34

35 Kedua Kaki hamba akan ditanya empat hal; umur yang ia habiskan, waktu mudayang ia luangkan, harta yang ia apatkan dan infaqkan dan ilmu yang ia amalkan

Menjaga Waktu = Nikmat dan Amanat

DOA BELAJARDoa-doa Menuntut ilmu (al-Quran)

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, (Q.s. Thaha (20): 25-28)

Doa-doa Menuntut ilmu (al-Quran)

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".Menjadi pendengar yang baik, hingga tuntas.Bersabar dalam proses pembelajaranMemohom doa ditambah ilmunya.

39

40Doa-doa Menuntut ilmu(Hadits)Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak kenyang, dan doa yang tidak dikabulkan (HR Muslim Ahmad, dan Al-Nasai_

Meminta ilmu yang bermanfaat"Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan mintalah perlindungan Allah dari ilmu yang tidak berguna (HR. Ibnu Majah)

ETIKA DAN ADAB PENCARI ILMU DALAM ISLAM(LUAS)4243Adab Kepada AllahWajib mentauhidkan-Nya, tidak berbuat syirik. Ridha atas takdir-Nya dan sabar, Bersyukur atas nikmat-Nya dan selalu bertaqwa kepada-Nya44Adab Terhadap RasulullahMentaati perintah dan menjauhi larangannya, Meneladaninya, Membenarkan perkataannya, Beribadah sesuai dg yang disyari'atkan, Mencintainya lebih dari apa pun juga.Membaca shalawat dan salam kepadanya.Memuliakan keluarga clan para sahabatnya.

45

Adab Kepada Orang TuaBerbakti dan mentaatinya selama tidak menyuruh berbuat dosa dan maksiat. Tawadhu dan kasih sayang kepada keduanya.Berdoa memohonkan ampun dan rahmat untuk keduanya, Selalu memenuhi kebutuhan keduanya, membantu, memberikan harta dan berusaha untuk kebaikan keduanya.46

Adab kepada Diri SendiriHarus, berusaha memperhatikan dan membersihkan hati, menjauhkan maksiat, berakhlak dengan akhlak yang mulia, selalu takut kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah dan bersikap qana' ah dan zuhud. 47

Adab terhadap Karib Kerabatmenyambung silaturrahmi, membantu mereka, memberikan hadiah, bersabar atas gangguan mereka dan memaafkan kesalahan mereka.

48

Adab Terhadap Tetangga dan Masyarakat, menghormati mereka, beretika dengan adab Islam, menolong mereka, memenuhi undangan mereka dan berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan.

49

Adab Terhadap Guru/Dosenmenghormati dan memuliakan kedudukannya, memulai mengucapkan salam,berbuat baik kepada guru, berusaha untuk mendengarkan nasihatnya dengan baik, bersabar atas sikap guru terhadapnya, menutupi aib gurunya dan berusaha untuk membalas kebaikan gurunya dengan kebaikan pula dan selalu mendo' akan kebaikan untuk gurunya. 50

MEMILIH SAHABAT

Teman yang bisa saling membantu dalam proses belajar:

Hendaknya engkau menjadi seorang alim atau orang yang belajar. Atau yang menyimak (mendengarkannya) dan jangan menjadi jenis yang keempat, maka engkau akan binasa. (HR. Ibnu Abdilbar dalam Kitabul Ilmi)52

TEMAN YANG HARUS DIPILIH

MENYIKAPAI TEMAN YG TDK DAPAT MEMBANTU53

Mencegah lebih mudah daripada menghilangkan.Dihindari dg bijakHal ini sejalan dengan ungkapan di kalangan fuqaha:54Ibnu Jamaah Al-KinaniOrang yang shalih, Bertakwa, Wara (Sangat menjaga nilai-nilai ke-Islaman) Cerdas, Banyak kebaikan, sedikit keburukannya, Baik dalam bergaul, tidak banyak berdebat. Bila lupa, mau mengingatkannya. Bila mencoba mengingat yg lupa, bisa menolongnya. Bila sedang membutuhkan, dia membantu. Bila sedang bosan, dia menyabarkannya (Ibnu Jamaah Al-Kinani, Tadzkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutaallim, h. 83-84) .Kriteria Teman Baik:

MENCATAT PERKULIAHANMasalah Mencatat PerkuliahanBanyak mahasiswa kecewa, menyesal, mengeluh, dan mengalami kesulitan karena tidak mencatat kuliah atau hanya mengandalkan pada hafalan, Ternyata hafalan mudah pudar sehingga tidak dapat membantunya. 56

Keharusan Mencatat Perkuliahan dan Poin-poin Penting, 57Tulisan sangat penting untuk menjaga ilmu, lebih meresap dalam hafalan, memudahkan untuk membaca ulang terutama apabila dibutuhkan, bisa dibawa ke mana saja, dsb.

Tujuannya58Agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap diingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya. Karena daya tangkap atau kemampuan menghafal dan memahami pelajaran berbeda antara satu orang dengan yang lain-nya. Dengan mencatat pelajaran ia dapat memahami dan menghafalkannya.

KATA ULAMA TENTANG KEHARUSAN MENCATAT PERKULIAHAN59

Imam Syafii:60

Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannyaIkatlah buruanmu dengan tali yang kuatTermasuk kebodohan kalau engkau memburu kijangSetelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja

Janganlah meremehkan suatu manfaat yang didapatkan atau dengar dalam bidang apa pun, tetapi hendaknya segera mencatat dan sering mengulangi membaca kembali catatannya itu.Janganlah menunda untuk mencatat pelajaran sekalipun dia menganggapnya mudah, sebab betapa banyak kerugian akibat menunda, apalagi di waktu lain akan mendapatkan ilmu baru lagi (Al-Majmu 1/38-39)Imam an-Nawawi 61

DIAM DAN MENYIMAKPERKULIAHAN

Diam Ketika Perkuliahan Berlangsung Tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan, tidak ada hubungannya dengan materi yang disampaikan, Tidak ngobrol, main HP, SMS,Tidak membaca atau menulis materi kuliah lain.Tidur, manaruh kepala ke meja63

Awas, jangan berisik,jangan ngobrolKetika ayat Allah dibaca:"Dan apabila dibacakan Al-Qur-an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204)

64

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi dari Abi Hurairah).

65

Islamisasi IlmuPermasalahan:Bukankah semua ilmu berasal dari Allah? Lalu mengapa harus ada Islamisasi Ilmu? Upaya mengembangkan sains disesuaikan dengan doktrin Islam mengislamkan sains. 66

MENDAKWAHKAN ATAU MENYEBARLUASKAN ILMU SERTA MENGAMALKANNYAKEUTAMAAN MENYEBARLUASKAN ILMU

68Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh (HR. Muslim)PERINTAH MENDAKWAHKAN/ MENYEBARLUASKAN ILMU

69Sampaikan dariku, meski hanya satu ayat

70Berdakwah dan Menyebarkan IlmuKatakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik (Q.s. Yusuf:108)

SURGA DIWARISKAN BAGI YG MENGAMALKAN ILMUNYA:

"Dan itulah Surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan." (QS. Az-Zukhruf: 72)

71"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu..." (QS. At-Taubah: 105)

TUNTUTAN MENGAMALKAN ILMU

Rasulullah saw berpesan agar mengamalkan ilmu:

Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari Kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan; tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan; tentang hartanya darimana ia peroleh dan ke mana ia habiskan; dan tentang tubuhnya untuk apa ia habiskan" (at-Tirmidzi dari Abu Barzah).72