27
Biztosítások Biztosítások számviteli számviteli elszámolása, elszámolása, társasági adóalapra társasági adóalapra gyakorolt hatása gyakorolt hatása

Biztosítások számviteli elszámolása, társasági adóalapra gyakorolt hatása

  • Upload
    yetta

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biztosítások számviteli elszámolása, társasági adóalapra gyakorolt hatása. Életbiztosítás. A magánszemély adómentes bevétele a Szja. tv. 6.3. pontja alapján a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a balesetbiztosítás, - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

BiztosításokBiztosítások

számviteli elszámolása,számviteli elszámolása,társasági adóalapra társasági adóalapra gyakorolt hatása gyakorolt hatása

A magánszemély A magánszemély adómentes bevétele a Szja. tv. 6.3. adómentes bevétele a Szja. tv. 6.3. pontja alapjánpontja alapján

1.1. a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, 2.2. a balesetbiztosítás, a balesetbiztosítás, 3.3. a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló

betegségbiztosítás díja, valamint betegségbiztosítás díja, valamint 4.4. a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi

körébe tartozó kockázat elhárítására kötött körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díja.biztosítás díja.

Az átalakítás lehetőségének Az átalakítás lehetőségének opcióját tartalmazó, de opcióját tartalmazó, de határozott idejűvé át nem alakított életbiztosításhatározott idejűvé át nem alakított életbiztosítás kockázati (halál esetére szóló) életbiztosításnak kockázati (halál esetére szóló) életbiztosításnak tekinthető.tekinthető.

ÉletbiztosításÉletbiztosítás

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényA számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv-tv.) (Számv-tv.) 16. § (3) bekezdésében meghatározott 16. § (3) bekezdésében meghatározott tartalom tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelvetelsődlegessége a formával szemben alapelvet is is érvényesíteni kell, azaz a gazdasági eseményeket, érvényesíteni kell, azaz a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve elszámolni.megfelelően kell bemutatni, illetve elszámolni.

Költségként Költségként csak azt a biztosítási díjat lehet csak azt a biztosítási díjat lehet elszámolni, amely a Szerződőnél (vállalkozásnál) a elszámolni, amely a Szerződőnél (vállalkozásnál) a díjfizetéskor díjfizetéskor végleges vagyonvesztésnekvégleges vagyonvesztésnek minősül. minősül.

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolásszámviteli elszámolás

A Szerződőnél a befizetett életbiztosítási díj azon A Szerződőnél a befizetett életbiztosítási díj azon részét, amely az részét, amely az életbiztosítási kockázatot,életbiztosítási kockázatot, továbbá az továbbá az adminisztrációs díjrésztadminisztrációs díjrészt és az és az allokációs költségeketallokációs költségeket fedezi, az előző esetek fedezi, az előző esetek mindegyikében mindegyikében személyi jellegű egyéb személyi jellegű egyéb kifizetéskéntkifizetésként kell elszámolni. kell elszámolni.

A A díjtartalékbadíjtartalékba kerülő részt a szerződés kerülő részt a szerződés tartalmának minősítését követően kell a tartalmának minősítését követően kell a számviteli nyilvántartásban rögzíteni.számviteli nyilvántartásban rögzíteni.

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolásszámviteli elszámolás

Ha a vállalkozás olyan Életbiztosítást köt (mint Ha a vállalkozás olyan Életbiztosítást köt (mint Szerződő), amelyben Szerződő), amelyben KedvezményezettkéntKedvezményezettként magánszemélymagánszemély van megjelölve, akkor a vállalkozás van megjelölve, akkor a vállalkozás által fizetett biztosítási díjat által fizetett biztosítási díjat személyi jellegű egyéb személyi jellegű egyéb kifizetésként,kifizetésként, költségként kell elszámolni költségként kell elszámolni [[Számv-tv. 3. § (7) Számv-tv. 3. § (7) bekezdés 3. pont bekezdés 3. pont ]]. .

Akkor is Akkor is elszámolható költségként,elszámolható költségként, ha a szerződésben ha a szerződésben nem jelölnek Kedvezményezettet,nem jelölnek Kedvezményezettet, ebben az esetben – ebben az esetben – Ptk. alapján – a Biztosított örökösét kell Ptk. alapján – a Biztosított örökösét kell Kedvezményezettnek tekinteni.Kedvezményezettnek tekinteni.

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolás 1.számviteli elszámolás 1.

Ha a Ha a SzerződőSzerződő a biztosítás időtartama alatt a a biztosítás időtartama alatt a díjtartalék terhére díjtartalék terhére pénzt vonhat kipénzt vonhat ki úgy, hogy a úgy, hogy a biztosítási szerződés nem szűnik meg, a pénzkivonást biztosítási szerződés nem szűnik meg, a pénzkivonást a a BiztosítottBiztosított jogszerűen nem akadályozhatja meg (a jogszerűen nem akadályozhatja meg (a szerződés aláírásakor lemondottszerződés aláírásakor lemondott arról a jogról, hogy a arról a jogról, hogy a szerződés megszűnése előtt a biztosító felé tett szerződés megszűnése előtt a biztosító felé tett egyoldalú nyilatkozattal a Szerződő helyébe lépjen), egyoldalú nyilatkozattal a Szerződő helyébe lépjen), akkor a Szerződő által fizetett akkor a Szerződő által fizetett biztosítási díj biztosítási díj díjtartalékbadíjtartalékba kerülő részét nem lehet költségként kerülő részét nem lehet költségként elszámolni,elszámolni, Biztosítóval szembeni Biztosítóval szembeni követeléskéntkövetelésként kell kell kimutatni kimutatni [[Számv-tv. 29. § (1) bekezdésSzámv-tv. 29. § (1) bekezdés]]. .

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolás 2.1.számviteli elszámolás 2.1.

Ha a Szerződő a biztosítási díjat Ha a Szerződő a biztosítási díjat személyi jellegű személyi jellegű egyéb kifizetéskéntegyéb kifizetésként elszámolhatja, majd egy későbbi elszámolhatja, majd egy későbbi időpontban – a Biztosított időpontban – a Biztosított utóbb utóbb (nem előzetes (nem előzetes hozzájárulásával)hozzájárulásával) tanúsított, visszavásárlást nem tanúsított, visszavásárlást nem korlátozó magatartása mellett – korlátozó magatartása mellett – visszavásároljavisszavásárolja a a díjtartalék egy részét vagy egészét, akkor – díjtartalék egy részét vagy egészét, akkor – rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve – a rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve – a Biztosító által Biztosító által teljesített kifizetést pénzügyi műveletek teljesített kifizetést pénzügyi műveletek egyéb bevételekéntegyéb bevételeként kell elszámolni, amely az adózás kell elszámolni, amely az adózás előtti előtti eredmény részévé válikeredmény részévé válik (díjfizetés időszakában a (díjfizetés időszakában a biztosítási díj vált költségkéntbiztosítási díj vált költségként az eredmény részévé). az eredmény részévé).

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolás 2.2.számviteli elszámolás 2.2.

Nem lehet költségként elszámolni,Nem lehet költségként elszámolni, ha a ha a Biztosított Biztosított előre előre lemondlemond a a Szerződővel való együttes Szerződővel való együttes kedvezményezett-jelölés jogáról.kedvezményezett-jelölés jogáról. A Szerződő által A Szerződő által megfizetett biztosítási díjak megfizetett biztosítási díjak díjtartalékbadíjtartalékba kerülő részét kerülő részét Biztosítóval szembeniBiztosítóval szembeni követeléskéntkövetelésként indokolt indokolt kimutatni, azzal, hogy a kimutatni, azzal, hogy a - SzerződőnekSzerződőnek a Biztosított a Biztosított hozzájárulása nélküli hozzájárulása nélküli

visszavásárlási,visszavásárlási, részvisszavásárlási joga van, részvisszavásárlási joga van, - illetve illetve azzal, hogy a azzal, hogy a Kedvezményezett Kedvezményezett

személyét önállóan módosíthatjaszemélyét önállóan módosíthatja

[[Számv-tv. 16. § (3) bekezdést figyelembe véveSzámv-tv. 16. § (3) bekezdést figyelembe véve]],, a Szerződőt a a Szerződőt a Biztosítói kifizetések jogosultjának lehet tekinteni. Biztosítói kifizetések jogosultjának lehet tekinteni.

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolásszámviteli elszámolás 3.3.

Amennyiben a Szerződésben Amennyiben a Szerződésben Kedvezményezettként a Kedvezményezettként a SzerződőtSzerződőt nevesítik, akkor a befizetett biztosítási díjat nevesítik, akkor a befizetett biztosítási díjat nem lehet költségként elszámolni,nem lehet költségként elszámolni, azt Biztosítóval azt Biztosítóval szembeni követelésként kell kimutatni. szembeni követelésként kell kimutatni.

A Biztosító által eléréskor, visszavásárláskor, A Biztosító által eléréskor, visszavásárláskor, részvisszavásárláskor vagy a biztosítási esemény részvisszavásárláskor vagy a biztosítási esemény bekövetkezésekor fizetett összegből először a bekövetkezésekor fizetett összegből először a Biztosítóval szembeni Biztosítóval szembeni követelést kell kivezetni,követelést kell kivezetni, majd a majd a fennmaradó összeget kamatbevételkéntfennmaradó összeget kamatbevételként vagy vagy kamatráfordításkéntkamatráfordításként kell elszámolni. kell elszámolni.

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolásszámviteli elszámolás 4.4.

Amennyiben a Szerződésben Amennyiben a Szerződésben Kedvezményezettként Kedvezményezettként a Szerződőtől eltérő a Szerződőtől eltérő más, nem természetes személymás, nem természetes személy (másik vállalkozás) van megjelölve, akkor a (másik vállalkozás) van megjelölve, akkor a befizetett biztosítási díj befizetett biztosítási díj díjtartalékbadíjtartalékba kerülő részét kerülő részét nem lehet költségként elszámolni,nem lehet költségként elszámolni, azt azt rendkívüli rendkívüli ráfordításkéntráfordításként (végleges pénzeszköz-átadásként) kell (végleges pénzeszköz-átadásként) kell elszámolni. elszámolni.

NyilatkozatNyilatkozat [[a társasági adóról és az osztalékadóról szóló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 1996. évi évi LXXXI. LXXXI. törvény törvény

(Tao-tv.) 3. sz. mell. A) fejezet 13. pont szerint(Tao-tv.) 3. sz. mell. A) fejezet 13. pont szerint]]

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolásszámviteli elszámolás 5.5.

Ha a Szerződő mérlegfordulónapja nem esik egybe a Ha a Szerződő mérlegfordulónapja nem esik egybe a biztosítási időszak végével, és a biztosítási díj a biztosítási időszak végével, és a biztosítási díj a tárgyévben felmerült, akkor a tárgyévben felmerült tárgyévben felmerült, akkor a tárgyévben felmerült biztosítási díj következő üzleti évet terhelő arányos biztosítási díj következő üzleti évet terhelő arányos részét részét időbelileg el kell határolniidőbelileg el kell határolni [[Számv-tv. 32. § (1) Számv-tv. 32. § (1) bekezdésbekezdés]]. .

A tárgyévben költségként elszámolt A tárgyévben költségként elszámolt eseti biztosítási eseti biztosítási díjatdíjat időbelileg időbelileg nem lehet elhatárolninem lehet elhatárolni (annak (annak futamideje nem állapítható meg).futamideje nem állapítható meg).

Nem lehet elhatárolniNem lehet elhatárolni az egyszeri díjas szerződésre az egyszeri díjas szerződésre befizetett, a biztosítási jogviszony létrejöttekor befizetett, a biztosítási jogviszony létrejöttekor esedékes esedékes egyszeri díjat sem.egyszeri díjat sem.

Életbiztosítás Életbiztosítás számviteli elszámolásszámviteli elszámolás 6.6.

Vállalkozási tevékenység érdekébenVállalkozási tevékenység érdekében elismert elismert költségnekköltségnek minősül a biztosítás díjaminősül a biztosítás díja ha a biztosítottha a biztosított

- az adózóvalaz adózóval munkaviszonybanmunkaviszonyban vagyvagy önkéntes önkéntes jogviszonybanjogviszonyban álló magánszemély,álló magánszemély,

- az adózóaz adózó vezető tisztségviselője, személyesen vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja,közreműködő tagja, vagyvagy

- az adózónál jogszabályban meghatározottaz adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződéstanulószerződés alapján gyakorlati képzésben alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai tanuló. résztvevő szakképző iskolai tanuló.

Tao-tv. 3. sz. mell. B) fejezet 8. pontTao-tv. 3. sz. mell. B) fejezet 8. pont

Életbiztosítás Életbiztosítás társasági adótársasági adó

I/1. ÉletbiztosításI/1. Életbiztosítás

Szerződő:Szerződő: Kft. Kft. Biztosított:Biztosított: munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavállaló, vezető tisztségviselő,

személyesen közreműködő tagszemélyesen közreműködő tagKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

Biztosító szolgáltatásáraBiztosító szolgáltatására csak a biztosítási esemény (Szja-tv. 3. § csak a biztosítási esemény (Szja-tv. 3. § 64.) bekövetkezésekor jogosult a kedvezményezett, amely az Szja-64.) bekövetkezésekor jogosult a kedvezményezett, amely az Szja-tv. 1. sz. mell. 6.6. alapján adómentes bevételnek minősültv. 1. sz. mell. 6.6. alapján adómentes bevételnek minősül

MunkavállalónálMunkavállalónál a díjfizetés időszakában a díjfizetés időszakában adómentesadómentes bevétel bevétel keletkezikkeletkezik

SzerződőnélSzerződőnél végleges vagyonvesztés lesz, végleges vagyonvesztés lesz, elismert ktg.elismert ktg.(nincs Tb. járulék, Eho, szakképzési hozzájárulás)(nincs Tb. járulék, Eho, szakképzési hozzájárulás)

I/2. ÉletbiztosításI/2. Életbiztosítás

Szerződő:Szerződő: Kft. Kft. Biztosított:Biztosított: személyesen közre nem működő tagszemélyesen közre nem működő tagKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

Biztosító szolgáltatásáraBiztosító szolgáltatására csak a biztosítási esemény (Szja-tv. 3. § csak a biztosítási esemény (Szja-tv. 3. § 64.) bekövetkezésekor jogosult a kedvezményezett, amely az 64.) bekövetkezésekor jogosult a kedvezményezett, amely az Szja-tv. 1. sz. mell. 6.6. alapján adómentes bevételnek minősülSzja-tv. 1. sz. mell. 6.6. alapján adómentes bevételnek minősül

BiztosítottnálBiztosítottnál a díjfizetés időszakában a díjfizetés időszakában adómentesadómentes bevétel bevétel keletkezikkeletkezik

SzerződőnélSzerződőnél végleges vagyonvesztés lesz, végleges vagyonvesztés lesz, nem elismert ktg.nem elismert ktg.(nincs Tb. járulék, Eho, szakképzési hozzájárulás)(nincs Tb. járulék, Eho, szakképzési hozzájárulás)

II. ÉletbiztosításII. Életbiztosítás

opciót tartalmazó teljes életre (halál opciót tartalmazó teljes életre (halál esetére) szóló szerződést esetére) szóló szerződést

(legkorábban a szerződéskötést követő 10. (legkorábban a szerződéskötést követő 10. év után) év után)

határozott idejűre módosít a Szerződőhatározott idejűre módosít a Szerződő(jogviszony fennáll)(jogviszony fennáll)

II/1. Életbiztosítás II/1. Életbiztosítás (tartammódosításkor (tartammódosításkor jogviszony fennálljogviszony fennáll))

Szerződő:Szerződő: Kft. Kft. Biztosított:Biztosított: munkavállalómunkavállalóKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

Átalakított, elérési elemet is tartalmazó életbiztosításÁtalakított, elérési elemet is tartalmazó életbiztosítás visszamenőlegesen, a szerződéskötés pillanatától visszamenőlegesen, a szerződéskötés pillanatától nem tekinthető nem tekinthető

kockázatikockázati (halál esetére szóló) (halál esetére szóló) életbiztosításnakéletbiztosításnak

MunkavállalónálMunkavállalónál a tartammódosításig megfizetett összes a tartammódosításig megfizetett összes biztosítási díj a munkavállaló biztosítási díj a munkavállaló munkaviszonyból származó munkaviszonyból származó jövedelménekjövedelmének minősül (16% Szja., 10 % nyugdíjj. és 7,5 % minősül (16% Szja., 10 % nyugdíjj. és 7,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

SzerződőnélSzerződőnél végleges vagyonvesztés, végleges vagyonvesztés, elismert ktg.elismert ktg.

(27 % Tb.j. és 1,5 % szakkép.)(27 % Tb.j. és 1,5 % szakkép.)

II/2. ÉletbiztosításII/2. Életbiztosítás (tartammódosításkor (tartammódosításkor jogviszony fennálljogviszony fennáll))

Szerződő:Szerződő: Kft. Kft. Biztosított:Biztosított: személyesen közreműködő tag, személyesen közreműködő tag,

vezető tisztségviselővezető tisztségviselőKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

BiztosítottnálBiztosítottnál a tartammódosításig megfizetett összes biztosítási a tartammódosításig megfizetett összes biztosítási

díj díj nem önálló tevékenységbőlnem önálló tevékenységből származó származó bevételebevétele (16% Szja., 10 % (16% Szja., 10 %

nyugdíjj. és 7,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)nyugdíjj. és 7,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

SzerződőnélSzerződőnél végleges vagyonvesztés lesz, végleges vagyonvesztés lesz, elismert ktg.elismert ktg.(27 % Tb.j. és 1,5 % szakkép.)(27 % Tb.j. és 1,5 % szakkép.)

II/3. ÉletbiztosításII/3. Életbiztosítás (tartammódosításkor (tartammódosításkor jogviszony fennálljogviszony fennáll))

Szerződő:Szerződő: Kft. Kft. Biztosított:Biztosított: megbízási szerződés alapján megbízási szerződés alapján tevékenységet végző tag (biztosított) tevékenységet végző tag (biztosított) Kedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

BiztosítottnálBiztosítottnál a tartammódosításig megfizetett összes biztosítási díj a tartammódosításig megfizetett összes biztosítási díj

önálló tevékenységbőlönálló tevékenységből származó származó bevételebevétele (16% Szja., 10 % nyugdíjj. és (16% Szja., 10 % nyugdíjj. és

6 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék6 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék))

SzerződőnélSzerződőnél végleges vagyonvesztés lesz, végleges vagyonvesztés lesz, nem elismert ktg.nem elismert ktg.(27 % Tb.j. és 1,5 % szakkép.)(27 % Tb.j. és 1,5 % szakkép.)

III. ÉletbiztosításIII. Életbiztosítás

opciót tartalmazó teljes életre (halál opciót tartalmazó teljes életre (halál esetére) szóló szerződést esetére) szóló szerződést

(legkorábban a szerződéskötést követő 10. (legkorábban a szerződéskötést követő 10. év után) év után)

határozott idejűre módosít a Szerződőhatározott idejűre módosít a Szerződő(nincs jogviszony)(nincs jogviszony)

III/1. ÉletbiztosításIII/1. Életbiztosítás (tartammódosításkor (tartammódosításkor nincs jogviszonynincs jogviszony))

Szerződő:Szerződő: Kft. Kft. Biztosított:Biztosított: magánszemély magánszemély Kedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

A tartammódosításig megfizetett összes biztosítási díj A tartammódosításig megfizetett összes biztosítási díj egyéb egyéb

jövedelemként adóköteles bevétel a biztosítottnáljövedelemként adóköteles bevétel a biztosítottnál (16% Szja.)(16% Szja.)

Adóelőleg megállapításra a Szerződő kötelezett, Adóelőleg megállapításra a Szerződő kötelezett, adóelőlegetadóelőleget a a biztosított biztosított magánszemély köteles megfizetnimagánszemély köteles megfizetni negyedévet követő hó negyedévet követő hó 12. napjáig. 12. napjáig.

Szerződőt 27 % Eho. terheli, végleges vagyonvesztés, Szerződőt 27 % Eho. terheli, végleges vagyonvesztés, nem elismert nem elismert ktg.ktg.

IV. ÉletbiztosításIV. Életbiztosítás

a Biztosított az eredeti Szerződőa Biztosított az eredeti Szerződő

helyébe léphelyébe lép

IV/1. Életbiztosítás IV/1. Életbiztosítás (Szerződőváltás)(Szerződőváltás)

Szerződő:Szerződő: (Kft.) (Kft.) →→ magánszemélymagánszemély Biztosított:Biztosított: magánszemélymagánszemélyKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

Szerződőváltásnak Szerződőváltásnak nincs adójogi következményenincs adójogi következménye (rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve)(rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve) akár akár adómentes, akár adóköteles volt az addig befizetett adómentes, akár adóköteles volt az addig befizetett biztosítási díj. biztosítási díj.

IV/2. Életbiztosítás IV/2. Életbiztosítás (Szerződőváltást követő tartam módosítás)(Szerződőváltást követő tartam módosítás)

Szerződő:Szerződő: (Kft.) (Kft.) →→ magánszemélymagánszemély Biztosított:Biztosított: magánszemélymagánszemélyKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

Ha a biztosított magánszemély már mint Szerződő, Ha a biztosított magánszemély már mint Szerződő, határozott tartamúra módosítja a szerződést, határozott tartamúra módosítja a szerződést, nincs nincs adójogi következményadójogi következmény (rendeltetésszerű joggyakorlást (rendeltetésszerű joggyakorlást

feltételezve).feltételezve).

IV/3. Életbiztosítás IV/3. Életbiztosítás (Szerződőváltást követően nincs tartam módosítás)(Szerződőváltást követően nincs tartam módosítás)

Szerződő:Szerződő: (Kft.) (Kft.) →→ magánszemélymagánszemély Biztosított:Biztosított: magánszemélymagánszemélyKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

Ha a biztosított Ha a biztosított magánszemélymagánszemély Szerződőként Szerződőként megszüntetimegszünteti (visszavásárolja) a biztosítást, (visszavásárolja) a biztosítást, egyéb egyéb jövedelemjövedelem címén keletkezik bevétele ( címén keletkezik bevétele (feltéve,feltéve, hogy hogy az eredeti Szerződő nem alakította át határozott az eredeti Szerződő nem alakította át határozott tartamúvá és a visszavásárlás időpontjáig a tartamúvá és a visszavásárlás időpontjáig a magánszemély sem fizetett adót).magánszemély sem fizetett adót).

Biztosítót 27 % Eho terheliBiztosítót 27 % Eho terheli

IV/4. Életbiztosítás IV/4. Életbiztosítás (Szerződőváltást megelőzően határozott (Szerződőváltást megelőzően határozott tartamúvá módosította a Szerződő)tartamúvá módosította a Szerződő)

Szerződő:Szerződő: (Kft.) (Kft.) →→ magánszemélymagánszemély Biztosított:Biztosított: magánszemélymagánszemélyKedvezményezett:Kedvezményezett: magánszemély magánszemély

A biztosított A biztosított magánszemélymagánszemély már Szerződőként már Szerződőként megszüntetimegszünteti (visszavásárolja) a biztosítást, akkor (visszavásárolja) a biztosítást, akkor kamatjövedelemkamatjövedelem címén keletkezik adófizetési címén keletkezik adófizetési kötelezettsége. kötelezettsége.

IV/5. Életbiztosítás IV/5. Életbiztosítás

Adómentes biztosítás Adómentes biztosítás → Egyéb jövedelem→ Egyéb jövedelem

Adóköteles biztosítás Adóköteles biztosítás →→ Kamatjövedelem Kamatjövedelem

A kamatjövedelem megállapításának szabálya csak A kamatjövedelem megállapításának szabálya csak akkor alkalmazható ha a akkor alkalmazható ha a magánszemélymagánszemély a a visszavásárlási szándékának bejelentésével visszavásárlási szándékának bejelentésével egyidejűleg egyidejűleg írásban tett teljes bizonyító erejű írásban tett teljes bizonyító erejű nyilatkozatában tájékoztatja a Biztosítót, hogy a nyilatkozatában tájékoztatja a Biztosítót, hogy a biztosítási díjakbiztosítási díjak (mint egyéb jövedelem) (mint egyéb jövedelem) teljes teljes összege után az adót (Szja. Eho.) megfizeti.összege után az adót (Szja. Eho.) megfizeti.

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

Czapkó TibornéCzapkó Tiborné