Click here to load reader

 · Bizkaiko Lurralde Historikoko 2019. urterako Aurrekontuak, termino ekonomikoetan, Foru Aldundiak 2015-2019 legegintzaldirako ezarri dituen konpromisoen adierazpena dira. Jarduteko

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  · Bizkaiko Lurralde Historikoko 2019. urterako Aurrekontuak, termino ekonomikoetan, Foru...

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2019

  2019ko AURREKONTU OROKORREN AURKEZPENA

  PRESENTACION PRESUPUESTOS GENERALES 2019

 • Papel extra blanco de alta calidad con certificado FSC

  © BIZKAIKO FORU ALDUNDIADIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

  Ogasuna eta Finantza SailaDepartamento de Hacienda y Finanzas

  Capuchinos de Basurto K/2-4.zbk.

  C/ Capuchinos de Basurto 2-4

  48013 Bilbao

  Telf.: 901 50 2000

  Internet: www.bizkaia.eus

  Posta elektronikoa/Correo electrónico: [email protected] a.eus

  Lege Gordailua/Depósito Legal: BI-1740-2018

  Inprimatzailea/Impresión: IMPRENTA GARCINUÑO

  Jon Arróspide, 11 - 48014 Bilbao (Bizkaia)

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  Aurkibidea Indice

  2019

  Or. / Pág.

  Sarrera Introducción

  • Aurkezpena Presentación .............................................................................................................................................................. 9

  • Epe ertainerako politika ekonomikoaren estrategiaEstrategia de política económica a medio plazo .............................................................................................. 12

  Aurrekontuaren lanketa Elaboración del presupuesto

  • Norabideak Directrices ................................................................................................................................................................ 15

  • 2019-2022ko Aurrekontuaren egoeraEscenario Presupuestario 2019-2022 ............................................................................................................. 18

  • 2018ko aurrekontuekin erkatuta dauden aldaketa nagusienak Principales modificaciones respecto a los Presupuestos 2018 ................................................................... 23

  • 2019ko aurrekontuen egitura Estructura de los Presupuestos 2019 ............................................................................................................... 24

  2018ko Itxiera zenbatespenak Estimaciones cierre 2018.................................................................................................................................... 27

  2019ko aurrekontu orokorrak Presupuestos Generales 2019

  • Foruzko herri-arloaren aurrekontu bateratuak Presupuestos Consolidados Sector Público Foral ........................................................................................ 37

  • Bizkaiko Foru Aldundia 2019ko aurrekontua Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia 2019 ................................................................................ 44

  – 2019ko sarreren aurrekontuaPresupuesto de Ingresos 2019

  ▫ Sarreren aurrekontua Presupuesto de Ingresos ................................................................................................................... 46

  ▫ Zerga itunduak eta beste sarrera batzuk Tributos Concertados y otros ingresos .......................................................................................... 50

  – 2019ko gastuen aurrekontuaPresupuesto de Gastos 2019.................................................................................................................... 54

 • Aurkibidea Indice

  • Foru erakunde autonomiaduna eta Enpresa-sektore publikoaren 2019ko aurrekontua Presupuesto del Organismo Autónomo Foral y Sector Público Empresarial 2019

  – Kontabilitate Publikoaren Araubidera Lotuta Dauden Erakundeak Entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Pública

  ▫ G.U.F.E. foru erakunde autonomiadunaOrganismo Autónomo Foral I.F.A.S. .................................................................................................... 59

  – Empresa Kontabilitatearen Araubidera lotuta dauden Erakundeak Entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Empresarial

  ▫ Foru enpresa-erakunde publikoak Entidades públicas empresariales forales

  ELAren eskuordetza Komertziala Delegación Comercial del L.A.E. .............................................................................................. 65

  Bizkaiko Tutoretza Erakundea Instituto Tutelar de Bizkaia. ...................................................................................................... 70

  BizkaiKOA BizkaiKOA. ................................................................................................................................... 75

  ▫ Merkataritzako foru sozietateak Sociedades Mercantiles Forales

  Sarrera Introducción ................................................................................................................................. 81

  Aurrekontu Bateratuaren Azterketa Análisis del Presupuesto conjunto .......................................................................................... 84

  Laburpen Laukiak Cuadros Resumen ........................................................................................................................ 86

  ▫ Foru Fudazioak Fundaciones Forales

  Sarrera Introducción ................................................................................................................................. 99

  Aurrekontu Bateratuaren Azterketa Análisis del Presupuesto conjunto .......................................................................................... 101

  Laburpen Laukiak Cuadros Resumen ........................................................................................................................ 102

 • Aurkibidea Indice

  EKS 10 eta Aurrekontuen Egonkortasuna eta Iraunkortasun Finantzarioa SEC 10 y Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

  • Sarrera Introducción ................................................................................................................................................................... 113

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko administrazio publikoaren sektorearen mugaketaDelimitación del Sector Administración Pública dependiente de la DFB ....................................................... 114

  • Foru sektore publikoaren 2018ko ekitaldiaren Itxiera Zenbatespenak SEC10 terminoetan Estimaciones de Cierre del ejercicio 2018 del Sector Público Foral,en términos SEC10. ........................... 117

  • Gastu Araua Regla de Gasto .............................................................................................................................................................. 126

  • Aurrekontuetako egonkortasun helburuaObjetivo de Estabilidad Presupuestaria ................................................................................................................... 135

  • Zor publikoaren helburua (I)Objetivo de Deuda Pública (I) .................................................................................................................................... 145

  • Zor publikoaren helburua (II)Objetivo de Deuda Pública (II) ................................................................................................................................. 148

  • Epe ertaineko aurrekontu markoaMarco Presupuestario a Medio Plazo ..................................................................................................................... 149

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko fiannatzaz ateko sozietateen eta menpeko finantza-erakundeen sektorearen mugaketa. Delimitación del Sector Sociedades no Financieras y del Sector Instituciones Financierasdependientes de la Diputación Foral de Bizkaia................................................................................................... 152

  Eranskinak Anexos

  • Sarreren eta gastuen egiturak eta sailkapenak Estructuras y Clasificaciones de Ingresos y Gastos ........................................................................................ 157

  • Sarrera eta Gastuen Laburpenak Resúmenes de Ingresos y Gastos

  – Sarrerak Ingresos

  ▫ Laburpena Kapituluka Resumen por Capítulo........................................................................................................................... 357

  ▫ Laburpena Kapitulu eta Artikuluka Resumen por Capítulo y Artículo........................................................................................................ 359

  ▫ Laburpena Kapitulu, Artikulu eta TaldeaResumen por Capítulo, Artículo y Grupo .......................................................................................... 361

  ▫ Laburpena Kapitulu, Artikuluka, Talde, Kontzeptu eta AzpikontzeptukaResumen por Capítulo, Artículo, Grupo, Concepto y Subconcepto ........................................... 365

  ▫ Lapurpena Sailka Resumen por Departamentos ............................................................................................................. 379

 • Aurkibidea Indice

  ▫ Lapurpena Sailka eta Kapituluka Resumen por Departamentos y Capítulo .......................................................................................... 381

  ▫ Lapurpena Kapituluka eta Sailka Resumen por Capítulo y Departamentos ......................................................................................... 383

  ▫ Aurrekontuen Erkaketa KapituluComparación Presupuestos por Capítulos ....................................................................................... 385

  ▫ Aurrekontuen Erkaketa Sail Comparación Presupuestos por Departamentos ........................................................................... 387

  ▫ Aurrekontuen Erkaketa Ekonomi GarapenaComparación Presupuestos Desarrollo económico ...................................................................... 389

  – Gastuak Gastos

  ▫ Laburpena Kapituluka Resumen por Capítulo.......................................................................................................................... 413

  ▫ Laburpena Kapitulu eta Artikuluka Resumen por Capítulo y Artículo....................................................................................................... 415

  ▫ Laburpena Kapitulu, Artikulu eta KontzeptukaResumen por Capítulo, Artículo y Concepto .................................................................................. 419

  ▫ Laburpena Kapitulu, Artikuluka, Kontzeptu eta AzpikontzeptukaResumen por Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto ....................................................... 427

  ▫ Laburpena Sailka Resumen por Departamentos ............................................................................................................ 447

  ▫ Laburpena Sailka eta Kapituluka Resumen por Departamentos y Capítulo ........................................................................................ 449

  ▫ Laburpena Kapituluka eta Sailka Resumen por Capítulo y Departamentos ....................................................................................... 453

  ▫ Laburpena Sail, Sekzio eta KapitulukaResumen por Departamentos, Secciones y Capítulos ................................................................. 457

  ▫ Laburpena Gastu-Arloa eta KapitulukaResumen por Areas de Gasto y Capítulos ....................................................................................... 471

  ▫ Gastu Arloa eta Gastu-Politika LaburpenaResumen por Area y Políticas de Gasto .......................................................................................... 473

  ▫ Gastu Arloa, Gastu-Politika eta Taldeen LaburpenaResumen por Area, Políticas de Gasto y Grupo ............................................................................. 475

  ▫ Gastu Arloa, Politika, Talde eta Egitaraua Laburpena Resumen por Area, Política, Grupo y Programa ........................................................................... 479

  ▫ Izenduaren Zainkepetak Consignaciones Nominativas ........................................................................................................... 495

  ▫ Kreditu Zalbakorrak Créditos Ampliables ............................................................................................................................ 505

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  SARRERA INTRODUCCION

  2019

  7

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  AURKEZPENA PRESENTACION

  2019

  Bizkaiko Lurralde Historikoko 2019. urterako Aurrekontuak, termino ekonomikoetan, Foru Aldundiak 2015-2019 legegintzaldirako ezarri dituen konpromisoen adierazpena dira. Jarduteko lehentasuna duten ildoak, 2019. urteari dagokionez, ondoko hauek dira:

  Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 2019 suponen la expresión, en términos económicos, de los compromisos marcados por la Diputación Foral para la legislatura 2015-2019, cuyas líneas prioritarias de actuación son, en lo referente al año 2019, las siguientes:

  1 EKONOMIA: “It’s the time for Biscay” 1 ECONOMÍA: “It’s the time for Biscay”

  2 ENPLEGUA 2 EMPLEO

  3 GIZARTE EKINTZA 3 ACCIÓN SOCIAL

  4 GAZTERIA 4 JUVENTUD

  5 KULTURA 5 CULTURA

  6 LURRALDE GARAPEN IRAUNKORRA 6 DESARROLLO COMARCAL SOSTENIBLE

  7 KOMUNIKAZIOAK 7 COMUNICACIONES

  8 EUSKARA 8 EUSKERA

  9 KUDEAKETA: Aldundi gardena 9 GESTIÓN: Una Diputación transparente

  10 LURRALDE ELKARTASUNA: Bilbao Bizkaia 10 ALIANZA TERRITORIAL: Bilbao Bizkaia

  Aurreko ardatz nagusiak zehazten dira 2019an Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatuko dituen 1.643,66 milioi euroen banaketan, bere 8.216,71 milioi euroen %79,99 honela banatu ondoren: Estatuaren Kupoa (527,90 milioi), ekarpenak Euskadiko Autonomia Erkidegoari (5.136,43 milioi), Udal Finantzaketa (899,81 milioi) eta Bizkaiko Batzar Nagusien Finantzaketa (8,9 milioi).

  Las anteriores líneas maestras se concretan en la distribución de los 1.643,66 millones de euros que gestionará la Diputación Foral durante 2019, tras haber distribuido el 79,99% de sus 8.216,71 millones de euros de ingreso entre Cupo al Estado (527,90 millones), Aportaciones a la Comunidad Autónoma de Euskadi (5.136,43 millones), Financiación Municipal (899,81 millones) y Financiación de las Juntas Generales de Bizkaia (8,9 millones).

  Gastu-aurrekontuaren ikuspegi desberdina ematearen ondoreetarako Foru Aldundiaren kudeaketa propiokoa den aurrekontuaren zenbatekoa banakatu da, hau da, munta horien destinoa kontuan hartuta (programen araberako sailkapena)

  Con el fín de aportar una visión visión diferente del Presupuesto de gasto se desglosa el total del presupuesto de gestión propia de la Diputación Foral desde el punto de vista de su destino (clasificación por programas)

  9

 • AURKEZPENA PRESENTACION

  Gardentasunari eta hizkuntza ulergarriari buruzko arautegiari dagokionez, Bruselari aurrekontuen gaineko informazioa bidaltzearekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak programen araberako sailkapena aldarazi du, eta horren ordez programa-multzoek eratzen dituzten gastu politikek osatzen dituzten gastu-arloak ezarri ditu.

  En relación con la normativa de transparencia y el lenguaje comprensible, unido a la remisión de información presupuestaria a Bruselas, la Diputación Foral de Bizkaia ha modificado la clasificación por programas, estableciendo Áreas de Gasto conformadas por Políticas de Gasto, y éstas en Grupos de Programas.

  Oinarrizko Zerbitzu Publikoak izeneko gastu-arloak ondoko gastu guztiok hartzen ditu: Bizkaiko Foru Aldundiak, nahitaez, gaur egun indarrean dagoen arautegiaren arabera eman behar dituen oinarrizko zerbitzu publikoek sorrarazten dituzten gastuak.

  El Área de Gasto denominado Servicios Públicos Básicos, comprende todos aquellos gastos originados por los servicios públicos básicos que, con carácter obligatorio, debe prestar la Diputación Foral de Bizkaia, con arreglo a la normativa en vigor.

  Ondore horietarako, gastu horietarako arlo bakoitzean azaltzen diren terminoei dagokienez, oinarrizko lau gastu-politika jaso dira: hiritarren segurtasuna eta mugikortasuna, etxebizitza eta hirigintza, ergkidegoaren ongizatea eta ingurumena. Arlo honen zuzkidura ekonomikoa 44,13 milioikoa da.

  A estos efectos, se incluyen, en los términos que se exponen para cada una de ellas, cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Esta área está dotada con 44,13 millones de euros.

  Gizarte Babes eta Sustapenerako Jarduketei dagokien gastu-arloan honako gastuak eta transferentziak sartzen dira: aurreikuspen-araubideari doazkion gastuak; funtzionartieon pentsioak; ongintza eta urgazpen arloko laguntzak; beharrizan bereziak dituzten pertsona-taldeentzako (berbarako, gazte, ezgaitasunen bat duten pertsona eta mendeko pertsonentzako) laguntzak; enplegua sustatzeko neurriak. Guztira 483,92 milioi euro xedatu dira arlo horretarako.

  El Área de gasto de Actuaciones de Protección y Promoción Social incluye todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, personas con discapacidad y dependientes; medidas de fomento del empleo. Se destina un total de 483,92 millones de euros.

  Ondasun publiko lehenetsien produkzioak Bizkaiko Foru Aldundiak honako alor hauek jorratzeko egiten dituen gastu guztiak hartzen ditu: hezkuntza, kultura, aisia eta astialdia, kirola eta, oro har, bizi-kalitatea goratu edo hobetzea xede duten arlo guztiak. Arlo honek 51,05 milioi euro jaso ditu.

  La Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente comprende todos los gastos que realice la Diputación Foral de Bizkaia en relación con la educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. Este Área recibe 51,05 millones de euros.

  10

 • AURKEZPENA PRESENTACION

  Ondoko hauek jotzen dira jarduketa ekonomikotzat: jarduera ekonomikoari doazkion sektore guztien potentziala garatzea xede duten jardueren, zerbitzuen eta transferentzien gastuak, oinarrizko azpiegituren, garraioen eta nekazaritzako azpiegituren gastuak, eta bai komunikazio, ikerkuntza, garapen eta berrikuntza arloetako gastuak ere. Guztira, arlo honi dagozkion gastu-politika guztietarako 538,94 milioi euroko zenbatekoa xedatu dira.

  Por Actuaciones de Carácter Económico se entienden los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica, así como los gastos en infraestructuras básicas y de transportes, infraestructuras agrarias, comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación. En total se destinan 538,94 millones de euros al conjunto de las Políticas de Gasto de éste Área.

  Jarduketa orokorren atalean, oro har erakundea ukitzen duten jardueren gastuak sartzen dira, hau da, antolakunde osoari gobernu, administrazio-laguntza eta euskarri logiko eta teknikoen alorretan dagozkion funtzioak egikaritzekoak direnak. Halaber, beste arlo bati zuzenean ezin egotz edota aplika dakizkiokeen gastu guztiak sartuko dira atal horretan. Arlo horretarako aurrekontu 357,14 milioi eurokoa izango da.

  Las Actuaciones de caracter general incluyen los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la entidad, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. Recogerá, así mismo, los gastos que no puedan ser imputados ni aplicados directamente a otra área. La dotación presupuestaria llega a los 357,14 millones de euros.

  Finantza-zama, zor publikoaren eta antzeko gainerako finantza-eragiketa guztien interesen eta amortizazioaren gastuek eratzen dutena, Zor Publikoari doakion arloaren osagaia da. Arlo horrek 168,48 milioi euro behar ditu.

  La carga financiera, compuesta por los gastos de intereses y amortización de la deuda pública y demás operaciones financieras de naturaleza análoga, conforman el Área de Deuda Pública, la cual precisa de 168,48 millones de euros

  Aldundiak zuzenean kudeatzen dituen politika horiei bere Enpresa-sektore publikoak egiten dituen laguntza ere jasoko dute.

  Estas políticas gestionadas directamente por la Diputación se verán apoyadas por las realizadas a través de su Sector Público Empresarial.

  11

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  EPE ERTAINERAKO POLITIKA EKONOMIKOAREN ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE POLITICA ECONOMICA A MEDIO PLAZO

  2019

  Bizkaiko Foru Aldundiak 2018-2021 aldirako kalkulatu eta aurrez ikusi duen egoera erabat dago 2008 urtetik mundu osoko ekonomia gogor jo duen krisiak baldintzatuta.

  El escenario previsto por la Diputación Foral de Bizkaia para los ingresos en el periodo 2018-2021 viene condicionado por la crisis que ha golpeado a la economía mundial desde el año 2008.

  Egungo hazkunde agertokiak ikusita, datorren 2019. ekitaldiak, ziurrenik, BPGaren hazkunde tasa ekarriko du % 2,3ko bolumenean eta % 3,8ekoa prezio korronteetako hazkunde-tasa, eta ibilbideari dagokionez azken urteetan mantendu egin den lehengoratze ekonomikoa zenbatetsi da.

  De acuerdo con los actuales escenarios de crecimiento, el próximo ejercicio 2019 presentará, previsíblemente, una tasa de crecimiento del P.I.B. en volumen de un 2,3% y una tasa de crecimiento del 3,8 % a precios corrientes, estimándose una trayectoria de recuperación económica que se mantiene en los últimos años.

  Ekonomi krisiaren luzapena eta aurrez ikusten den susperraldiaren geldotasuna ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiaren politika ekonomikoak Europar Batasunak hartzen dituen neurriekin lerrokatu beha da, eta, gertuago dagoen ingurunean, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Gobernuak ezarriko dituen neurriekin.

  Dado lo prolongado de la crisis económica y la lenta recuperación que se prevee, la política económica de la Diputación Foral de Bizkaia se deberá alinear con las medidas adoptadas por la Unión Europea, y, en un entorno más próximo, con las que se establezcan por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca.

  Ildo horretan, 2011. urtetik luzatuta dagoen eta ezarpenen arabera 2018an adostu egin den ekarpen-sistemaren negoziazioa guztiz garrantzizkotzat jotzen da, baita ere Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoan ezarritako akordioak ere, bereziki, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Legea euskal erakundeen sarean ezartzeari buruzkoak direnak.

  En este sentido, se considera trascendental la negociación del sistema de aportaciones, prorrogado desde el año 2011, y que se ha acordado en el año 2018, así como los acuerdos que se establezcan el la Comisión Mixta del Concierto económico, en particular, los referentes a la aplicabilidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el entramado institucional vasco.

  12

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  AURREKONTUAREN LANKETA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

  2019

  13

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  NORABIDEAK DIRECTRICES

  2019

  2018ko ekainaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2019ko Foru Sektore Publiko osoaren aurrekontua egiteko Norabideak onetsi zituen.

  En el mes de junio de 2018, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó las Directrices a seguir en la elaboración del presupuesto de todo el Sector Público Foral para el ejercicio 2019.

  Norabide horien arabera, horiek egiteko ondoko irizpideak ezarri dira:

  Estas Directrices establecen los siguientes criterios de elaboración:

  • 2019. urterako Aurrekontu Orokorren prestakuntzan kontuan hartu beharko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten duen eta Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina garatzen duen abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuko 1 eta 13. artikuluetan ezarri diren irizpide orokorrak.

  • En la elaboración de los Presupuestos Generales para el 2019 se deberá tener en cuenta los criterios generales establecidos en los artículos 1 y 13 del Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria.

  • Kontuan hartu beharko da 2019ko ekitaldian zehar murrizten jarraituko direla gastuaren zenbateko osoa areagotzeko kreditu aldarazpenak, beti ere ez badira berariazko sarrera batekin konpentsatzen, horrek defizitaren helburua aldatu dezakeelako.

  • Se deberá tener en cuenta que, a lo largo del ejercicio 2019, se seguirán restringiendo las modificaciones de crédito que aumenten el importe total de gasto, si no se compensan con un ingreso específico, ya que puede alterar el objetivo del déficit.

  • Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztietarako aurretiazko grabazioan ezarri den gastu-muga (2., 4., 6., 7. eta 8. kapituluak), 2019rako Gastu Araurako ezarritakoa da.

  • El techo de gasto que se establece en la grabación preliminar (capítulos 2, 4, 6, 7 y 8), para cada uno de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia es el Establecido para la Regla de Gasto para 2019.

  • Aurrekontuen Egonkortasunerako eta Finantzen Iraunkortasunerako Legean ezarritakoa bete egin beharko da, bereziki xedapen gehigarrian jarritakoa, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa izendatu baitzuen aipatutako legean ezarritakoaren erakunde arautzaile.

  • Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en particular, con lo dispuesto en la Disposición Adicional, la cual señala a la Comisión Mixta del Concierto Económico como órgano regulador de lo establecido en la citada Ley.

  • Aurrekontuetan zainpetuko den unitatea euroa izango da, eta foru sektore publikoa eratzen duten izaki guztien aurrekontuak mila eurokoetan adieraziko dira, bi hamartar idatzita.

  • La unidad de presupuestación sera el euro, y los presupuestos de todas las entidades que componen el Sector Público Foral se elaborarán expresados en miles de euros, con dos decimales.

  15

 • NORABIDEAK DIRECTRICES

  • Gardentasunari buruzko arautegian ezarridenean finkatuta eta hizkuntza ulergarrialortzearen ondoreetarako, aurrekontuei buruzko informazioa Bruselara igortzearekinbatera Programen araberako sailkapena aldatu zan.

  • Motivado en la normativa de transparencia y la consecución de un lenguaje comprensible, unido a la remisión de información presupuestaria a Bruselas, se modificó la clasificación por Programas.

  Ondokoa ere adierazi da: Señalan, también, que:

  • Ogasun eta Finantza Sailak 2019ko diru-sarrera eta gastu guztiak kontuan izan behar ditu, zerga-bilketaren datu historikoak,aurreikusitako arauketa-aldaketak eta konpromisoak aintzat hartuta, hitzartutako diru-sarrerak biltzeko zenbatespenaren ondoriozko Erakundeen Konpromisoa beren beregi adierazita.

  • El Departamento de Hacienda y Finanzas debe estimar los ingresos y gastos globales 2019, teniendo en cuenta los datos históricos de recaudación, los cambios normativos previstosy los compromisos existentes, con indicación expresa de los Compromisos Institucionales derivados de estimación de recaudación de ingresos concertados.

  • Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak Saila 2019ko plantillaren bilakaera eta langileen gastuetarako proposamena egiteko eskumena du.

  • Es competencia del Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales elaborar una propuesta de evolución de plantilla y de gastos de personal para el ejercicio 2019.

  • Foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren erreformari buruzko otsailaren 29ko 2/2012 FORU ARAUAn ezarritakoa betetzeko, diru-laguntza izendunetan, bakoitzari txosten osatu bana atxiki beharko zaio; txostenean xedatu beharko dira diru-laguntzaren jomuga zehatza, interes publikoa, soziala, ekonomikoa edo humanitarioa duela egiaztatzen dutenarrazoiak, eta eskuratu nahi diren helburuak lortzeko deialdi publikoa ezin erabiltzea justifikatzen duten kausak. Horretarako prestatuko diren inprimakiak bete beharko dira.

  • En cumplimiento de lo establecido en la NORMA FORAL 2/2012, de 29 de febrero, relativa a la reforma de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, en el caso de las subvenciones nominativas se deberá acompañar a cada una de ellas un informe completo en el que se acrediten el destino exacto de la ayuda, las razones que acreditan suinterés público, social, económico o humanitarioy causas que justifican la imposibilidad de utilizar una convocatoria pública para alcanzar los objetivos perseguidos. Se deberáncumplimentar los impresos que se habiliten al efecto.

  • Ogasun eta Finantza Sailak gehieneko BiziZorraren bilakaera proposatu du, horren ondoriozko finantza-karga aintzat hartuta

  • El Departamento de Hacienda y Finanzas propone la evolución de la Deuda Viva máxima,estimando la carga financiera derivada de la misma

  16

 • NORABIDEAK DIRECTRICES

  Datu horiekin, 2019ko Aurrekontuaren Agertokia egiten da, eta horren bidez, Sailen araberako Aurrekontu Eskuragarriaren zenbatespena eta banaketa egin daiteke.

  Con estos datos se elabora el Escenario Presupuestario 2019 que permite la estimación y distribución del Presupuesto Disponible por Departamentos.

  Banaketa-proposamen hori aurretiaz grabatutako informazioa, eta, hala denean, horri begira sortutako saileko lan-taldeetan aurkeztutakoa kontuan izanda gauzatuko da.

  Esta propuesta de distribución se realiza teniendo en cuenta la información grabada previamente y, en su caso, la aportada en los grupos de trabajo departamentales, que se hayan constituído al respecto.

  Era berean, Norabideetan aurrekontua egiteko fase ezberdinak bideratzeko Kronograma jasotzen da, hastapenetatik Aurrekontuaren Foru Aldundiak hori onetsi eta ostean Batzar Nagusietan Foru Sektore Publikoaren Aurrekontu Orokorren Proiektu gisa aurkeztu arte.

  Asimismo, las Directrices recogen un Cronograma orientativo de las distintas fases de elaboración del presupuesto desde su inicio hasta la aprobación por la Diputación Foral del Anteproyecto y su posterior presentación en Juntas Generales como Proyecto de Presupuestos Generales del Sector Público Foral.

  Gisa bertsuan, Foru Aldundiak, Erakunde Foru Autonomoek, Enpresen Foru Erakunde Publikoek, Merkataritzako Foru Sozietateek, Foru Fundazioek eta Partzuergo atxikiek bete beharreko agiriak xehatuta jaso dira.

  De la misma manera detalla la documentación a cumplimentar por la Diputación Foral, Organismos Autónomos Forales, Entidades Públicas Empresariales Forales, Sociedades Mercantiles Forales, Fundaciones Forales y Consorcios adscritos.

  Foru Sektore Publikoa aurkeztu eta sendotu ahal izateko, Batzar Nagusien Aurrekontuetan hauek sartzen dira, baldin eta onetsita badaude.

  A efectos de presentación y consolidación del Sector Público Foral, se incluyen los Presupuestos de Juntas Generales, caso de que estuviesen aprobados.

  Informazioa ematearen ondoreetarako erantsita Foru Sektore Publikoko erakundeei atxikitako Partzuergo Publikoen aurrekontuak emango dira.

  A efectos informativos, se acompañarán los Presupuestos de los Consorcios Públicos adscritos a cualquier entidad del Sector Público Foral.

  17

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  2019-2022ko AURREKONTUEN JOKALEKUA ESCENARIO PRESUPUESTARIO 2019-2022

  2019

  Aurrekontu-egoeren prestakuntza sarreretan aurrez ikusten den bilakaeraren arabera egin da, batez ere itundutako sarreretan, azken horiek sarrera guztietatik % 90etik gorako kopurua osatzen dutelako.

  La elaboración de los escenarios presupuestarios se ha efectuado atendiendo a la evolución prevista de los ingresos, en especial de los ingresos concertados, los cuales suponen más de un 90% del total de los ingresos.

  Haien zenbatespena egiteko “Erakundeen konpromisoak” deritzon txosten azaldutako balizko kasuak eta irizpideak erabili dira, itundutako sarrerei dagokienez zein Ekarpenak, Udalkutxa eta Estatuarentzako Kupoa ataletako gastuei dagokienez.

  Para su estimación, se han utilizado los supuestos y criterios expuestos en el Informe de “Compromisos Institucionales”, tanto en lo concerniente a los ingresos concertados como a los gastos en Aportaciones, Udalkutxa y Cupo al estado.

  Itundu gabeko sarrerei dagokienez, aurreko ekitaldietan izan duten eboluzioa eta haiek kudeatzen dituztenek egindako aurreikuspenak eta KPIren hautatutako aldirako aurreikuspena kontuan hartuta zenbatetsi dira.

  En lo referente a los ingresos no concertados o propios, se han estimado los mismos etendiendo a la evolución que han presentado en los ejercicios anteriores y la previsión de los gestores de los mismos, teniendo en cuenta también a la previsión del IPC para el período seleccionado.

  Konprometitutzat jotzen den gastua (denboran errepikatzen dena eta urte askotako gastuetan oinarritzen dena jotzen da gastu konprometitutzat) aztertu ondoren, eta Foru Aldundiak 2015-2019 legegintzaldirako ezarritako oinarrizko lerroak eta BIZKAIA GOAZEN 2030 plan estrategikoa kontuan hartuta, gastu baliagarriaren banaketa egin ostean egin da aldi horretako gastuen aurreikuspena.

  La previsión de la evolución de los gastos en este período se ha realizado tras efectuar un análisis del gasto que se considera comprometido, definido como aquel que se repite en el tiempo y el que se sustenta en gastos de caracter plurianual, y una distribución del gasto disponible atendiendo a las líneas básicas marcadas por la Diputación Foral para la legislatura 2015-2019 y el plan estratégico BIZKAIA GOAZEN 2030.

  Halaber hartu dira kontuan hautatutako aldiko ekitaldietako KPIren zenbatespena, foru-sail guztiek egindako gastuen periodifikazioa eta finantza-gastuaren interes-tasaren estimazioa.

  También se ha tenido en cuenta la estimación del IPC en los ejercicios del período seleccionado, así como la periodificación de gastos elaborada por los diferentes Departamentos Forales y de la estimación de los tipos de interés en el gasto financiero.

  18

 • 2019-2022ko aurrekontu-gertagunea. KapituluakEscenario Presupuestario 2019-2022. Capítulos

  SARRERAKINGRESOS (Milaka euro / Miles de euros )

  CAP Deskribapena / Descripción 2018 2019 % 2019/2018 2020%

  2020/2019 2021%

  2021/20120 2022%

  2022/2021

  1 ZUZENEKO ZERGAKIMPUESTOS DIRECTOS 3.598.700 3.817.143 6,07% 3.961.614 3,78% 4.111.705 3,79% 4.269.626 3,84%

  2 ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS 3.824.116 4.066.268 6,33% 4.216.971 3,71% 4.376.858 3,79% 4.545.086 3,84%

  3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTETASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 164.139 139.871 -14,79% 140.337 0,33% 143.966 2,59% 147.744 2,62%

  4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAKTRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.231 65.985 6,03% 66.762 1,18% 67.547 1,18% 68.342 1,18%

  5 ONDARE SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES 544 545 0,17% 555 1,90% 566 1,90% 577 1,90%

  6 BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENGANAENAJENACION DE INVERSIONES REALES 900 900 0,00% 917 1,90% 935 1,90% 950 1,70%

  7 KAPITAL TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.590 5.810 -23,46% 5.920 1,90% 6.033 1,90% 6.147 1,90%

  8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZAVARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 800 800 0,00% 800 0,00% 800 0,00% 800 0,00%

  9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZAVARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 154.186 119.388 -22,57% 106.888 -10,47% 106.888 0,00% 106.888 0,00%

  AURREKONTU GUZTIRATOTAL DEL PRESUPUESTO 7.813.207 8.216.710 5,16% 8.500.764 3,46% 8.815.298 3,70% 9.146.160 3,75%

  GASTUAKGASTOS (Milaka euro / Miles de euros )

  CAP Deskribapena / Descripción 2018 2019 % 2019/2018 2020%

  2020/2019 2021%

  2021/20120 2022%

  2022/2021

  1 LANGILERIAREN ORDAINSARIAKREMUNERACIONES DE PERSONAL 203.179 217.902 7,25% 220.081 1,00% 222.282 1,00% 224.505 1,00%

  2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GAS.GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 458.818 441.021 -3,88% 460.577 4,43% 478.644 3,92% 489.417 2,25%

  3 FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS 48.019 49.105 2,26% 54.514 11,02% 57.074 4,70% 59.694 4,59%

  4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAKTRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.687.474 7.084.909 5,94% 7.328.141 3,43% 7.603.099 3,75% 7.896.609 3,86%

  5 ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN FUNTSAFONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL 2.021 4.000 97,92% 4.000 0,00% 4.000 0,00% 4.000 0,00%

  6 BENETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES REALES 71.841 135.138 88,11% 147.706 9,30% 160.512 8,67% 166.241 3,57%

  7 KAPITAL TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.679 68.222 -16,48% 70.877 3,89% 72.941 2,91% 87.236 19,60%

  8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZAVARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 105.991 97.024 -8,46% 98.868 1,90% 100.746 1,90% 102.459 1,70%

  9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZAVARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 154.186 119.388 -22,57% 116.000 -2,84% 116.000 0,00% 116.000 0,00%

  AURREKONTU GUZTIRATOTAL DEL PRESUPUESTO 7.813.207 8.216.710 5,16% 8.500.764 3,46% 8.815.298 3,70% 9.146.160 3,75%

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  19

 • Zorraren 2006-2022ko eboluzioaEvolución de la Deuda 2006-2022

  2019

  824 823 823

  930

  1.101

  1.1611.181

  1.208 1.208 1.207 1.219 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207

  500

  550

  600

  650

  700

  750

  800

  850

  900

  950

  1.000

  1.050

  1.100

  1.150

  1.200

  1.250

  1.300

  1.350

  1.400

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p

  Millo

  ika

  euro

  / M

  illone

  s de

  eur

  os

  BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  20

 • 2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  Herri zor metatuaren eboluzioa eta Aurrekontu baliagarriaEvolución de la Deuda Pública Acumulada y Presupuesto Disponible

  824 823 823

  930

  1.101

  1.161 1.1811.208 1.208 1.207 1.219 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.2071.225

  1.372

  1.486

  1.5801.604 1.619

  1.246

  1.138

  1.250

  1.3031.327

  1.513

  1.350

  1.4101.432

  1.542

  1.600

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1.000

  1.100

  1.200

  1.300

  1.400

  1.500

  1.600

  1.700

  1.800

  1.900

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p2019p2020p2021p2022p

  Mill

  oika

  eur

  o / M

  illon

  es d

  e eu

  ros

  Series1 Series2 Lineal (Series1) Lineal (Series2)

  21

 • 2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  Zor metatuaren garrantzi erlatiboa Aurrekontu baliagarriarekiko

  Peso relativo de la deuda acumulada respecto al Presupuesto disponible

  67,2%60,0%

  55,4%58,9%

  68,6% 71,7%

  94,8%

  106,1%

  96,7%92,7% 91,9%

  79,8%

  89,4%85,6% 84,3%

  78,3% 75,5%

  0%

  50%

  100%

  150%

  22

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  2018ko AURREKONTUEKIN ERKATUTA DAUDEN ALDAKETA NAGUSIENAK PRINCIPALES MODIFICACIONES RESPECTO A LOS PRESUPUESTOS 2018

  2019

  Aurrekontuan lehentasuneko jardun-ildoak islatzen dira, hain zuzen ere, honako hauek: ekonomia, enplegua, gizarte ekintza, gazteria, kultura, eskualdearen garapen iraunkorra, komunikazioa herritarrekin, euskara, kudeaketaren gardentasuna eta lurralde-batasuna. Eta jardun-ildoak Bilbao-Bizkaia marka sustatuz gauzatuko dira.

  El Presupuesto es la plasmación de las líneas prioritarias de actuación, que son las siguientes: la economía, el empleo, la acción social, la juventud, la cultura, el desarrollo comarcal sostenible, la comunicación con la ciudadanía, el euskera, la transparencia en la gestión y la alianza territorial, fomentando la marca Bilbao-Bizkaia.

  Finantza-aktiboen aldaketa ere nabarmentzen da. Finantza-aktibo horien bidez proiektu garrantzitsuak finantzatzen dira, Azpiegiturak eta Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitateak (Interbiak) eta Garbiker aurreikusitako proiektuak, besteak beste.

  Destaca igualmente la importancia de la variación de activos financieros a través de los cuales se financian importantes proyectos como son los que prevén realizar las empresas Azpiegiturak, Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea (Interbiak) y Garbiker.

  Orain arte aipatutako jarduketez gain -jarduketa adierazgarriak zenbatekoari dagokionez edo berriak direlako-, Bizkaiko Foru Aldundiak lehen sektorean eta ingurumen arloan jarduketak sustatzen jarraitzen du.

  Además de las actuaciones enumeradas hasta ahora, significativas bien por su importe o por ser nuevas, la Diputación Foral de Bizkaia continua impulsando actuaciones en el área del sector primario y en el medio ambiente.

  23

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  AURREKONTUEN EGITURA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS

  2019

  A) Erakunde eremua. A) Ambito Institucional.

  Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren Testu Bateginaren 37.1. artikuluan ezarrita dagoenez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren xedea ondokoa da: Foru Arlo Publikoak ekitaldi ekonomiko bakoitzean egingo duen jarduera ekonomikoaren programa osatzen duten erabakien multzo osoa aditzera ematea, behar den eran, agiri bidez eta ikuspegi ekonomikotik.

  El Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria, establece en su artículo 37.1 que los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia son la expresión formal documental en términos económicos del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por el Sector Público Foral en cada ejercicio económico.

  Halaber, artikulu bereko Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren Testu Bateginaren 38. artikuluak ezarri du Aurrekontuen barruan ondoko aurrekontu hauek egongo direla:

  Asimismo, en el articulo 38 del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria, se recoge que los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia estarán integrados por los Presupuestos de:

  Foru Aldundia Diputación Foral

  Foru Erakunde Autonomiadunak Organismos Autónomos Forales

  Foru Enpresa-erakunde Publikoak Entidades Públicas Empresariales

  Merkataritzako Foru Sozietateak Sociedades Mercantiles Forales

  Foru Fundazioak Fundaciones Forales

  Foru partzuergoak (egonez gero) Consorcios Forales (si existiesen)

  Hala bada, Aurrekontu Orokorrean sartzen dira Foru Arlo Publikoa osatzen duten foru izaki guztien aurrekontuak, baina horrez gain, kontuak errazago uler daitezen, sarrera eta gastu orri bateratuak ere aurkezten dira, horrenbestez barruko transferentziak albo batera uzten direla. Berauek Arlo Publikoaren barruko baliabide-trukeak dira, foru izakien finantzaketa ahalmenaren osagarriak, baina ez dute eragiten ekitaldiko gastu eta sarreren guztirako kopuruan.

  Por lo tanto, el Presupuesto comprende los Presupuestos de cada Ente Foral que conforma el Sector Público Foral, pero para su mejor comprensión, se presentan igualmente los Estados de Ingresos y Gastos Consolidados, eliminadas, por tanto, las transferencias internas, que representan trasvases de recursos en el interior del Sector Público, mediante las cuales los distintos Entes Forales complementan su capacidad de financiación, no afectando al volumen total de gastos o ingresos del ejercicio.

  24

 • AURREKONTUEN EGITURA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS

  Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorraren Eremua Ambito de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico

  Foru sektore publikoa Sector Público Foral

  Sektore publiko administratiboa Sector público administrativo

  Enpresa-sektore publikoa Sector Público Empresarial

  Bizkaiako Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia

  Foru erakunde autonomiaduna Organismo autónomo foral

  Foru enpresa-erakunde publikoak Entidades públicas empresariales forales

  Merkataritzako foru sozietateak Sociedades mercantiles forales

  Foru Fundazioak Fundaciones forales

  B) Aurrekontu baliabideen eta kredituakzehazteko sistema.

  B) Sistema de definición de recursos y créditospresupuestarios.

  - Sarreren egoera - Estado de Ingresos

  Aurrekontuaren sarreren orrietan sartu diren baliabideak ondoko era honetan sailkatu dira:

  Los recursos incluidos en los estados de ingresos de los Presupuestos se clasifican:

  ▪ Kategoria ekonomikoaren arabera. ▪ Por categorías económicas.

  ▪ Unitate organikoen arabera. ▪ Por unidades orgánicas.

  Sarrerak ekonomi izaeraren arabera antolatzen dira eta kapitulu, artikulu, talde, kontzeptu eta azpikontzeptuetan daude sailkatuta.

  Los ingresos se ordenan, según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación de capítulos, artículos, grupos, conceptos y subconceptos.

  Sarreren egitura organikoa horien kudeatzailea den administrazioko unitatearen arabera zehaztu da.

  La estructura orgánica de los ingresos se determina en función de la unidad administrativa que los gestiona.

  - Gastuen orria - Estado de Gastos

  Kredituen sailkapena irizpide laukoitza mantenduz egin da oraingoan ere:

  La clasificación de los créditos mantiene su cuádruple criterio:

  ▪ Programatikoa. ▪ Programática.

  ▪ Organikoa. ▪ Orgánica.

  ▪ Ekonomikoa. ▪ Económica.

  25

 • AURREKONTUEN EGITURA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS

  ▪ Gastu proiektua. ▪ Proyecto de gasto

  Sistema horren bidez gastuaren xedea defini daiteke, gastu horren ekonomi izaera ezagutu eta kudeatu behar duen erakundeari esleitu.

  Este sistema permite definir el destino del gasto, la naturaleza económica del mismo y asignarlo al órgano que lo debe gestionar.

  Programa zenbakizko kode batez identifikatzen da, honela: lehen digituak gastu arloa adierazten du, bigarrenak gastu politika, hirugarrenak programa taldea eta azken hirurek definitu den programa.

  El Programa se identifica con un código numérico de forma que el 1 dígito indica el Área de Gasto a la que pertenece, el 2 la Política de Gasto, el 3 el Grupo de Programas y los tres últimos corresponden al Programa definido.

  2019ko ekitaldiko programa-egitura hauxe da: El esquema de estructura Programática, para el ejercicio 2019, es el siguiente:

  Gastu arloen kopurua ...................................................... 6 Nº de Áreas de Gasto ............................................6

  Gastu politiken kopurua ................................................. 20 Nº de Políticas de Gasto ......................................20

  Programa taldeen kopurua ............................................ 39 Nº de Grupos de Programas ...............................39

  Programen kopurua .......................................................... 75 Nº de Programas ......................................................75

  Gastuen egozpenerako bigarren irizpidea sailkapen organikoa da. Sailkapen honetan lehenbiziko bi digituek saila/erakundea identifikatzen dute, eta hurrengo biek, berriz, programak kudeatzen duen aurrekontuaren atala. Egozpenerako irizpide honen bidez programa bakoitzerako diren baliabideen kudeaketa hori burutzeko erantzukizuna duten atalei esleitzen zaie.

  El segundo criterio de imputación de los gastos es la Clasificación Orgánica. En esta Clasificación, los dos primeros dígitos identifican el Departamento /Organismo y las dos siguientes la Sección Presupuestaria que gestiona el Programa. Este criterio de imputación permite asignar la gestión de los recursos destinados a cada Programa a las Secciones encargadas de su ejecución.

  Sailkapen ekonomikoa gastuen izaeraren arabera egiten da.

  La Clasificación Económica atiende a la naturaleza de los diferentes gastos.

  Garrantzitsua da hemen adieraztea gastuen sailkapen ekonomikoa sakona izan arren, kredituen muga aurkeztu den Foru Arauaren I. tituluan ekitaldirako zehaztu den loturaren pentzutan dagoela eta horien aurkezpen zehatzak izaera azaltzailea duela.

  Es importante señalar que a pesar de que la clasificación económica de gastos es exhaustiva, la limitación de los créditos está en función de la vinculación definida para el ejercicio en el Título I de la Norma Foral presentada, teniendo carácter explicativo la presentación pormenorizada de los mismos.

  Gastuak egozteko azken irizpidea horiek gastu proiektuaren arabera sailkatzea da. Sailkapen horrek aukera ematen du aurreko sailkapen irizpideak multzokatzeko eta taldekatzeko, hots, gastuari dagokionez urte askotako esparrua atzematen duen unitatea ekarriz.

  El último criterio de imputación de los gastos es su clasificación por Proyecto de Gasto, la cual permite realizar agrupaciones que combinen los anteriores criterios de clasificación, aportando una unidad que alcanza un escenario plurianual del gasto.

  26

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  2018ko ITXIERA ZENBATESPENAK ESTIMACIONES CIERRE 2018

  2019

  27

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  2018ko ITXIERAKO ZENBATESPENAK ESTIMACIONES CIERRE 2018

  2019

  Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren Testu Bateginaren 39.1 e) artikuluak, ezarri duenez, aurrekontu orokorrei, beste jakingarri batzuekin batera, aurreko ekitaldiaren itxierako zenbatespena erantsi behar zaie; horrekin batera, txosten bat erantsiko da, aurretiko ekitaldian zehar burutu diren aurrekontu-aldarazpenak azaltzeko.

  El artículo 39.1 e) del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria establece que a los Presupuestos Generales se deberá adjuntar, entre otra información, una estimación de cierre del ejercicio anterior, con una memoria anexa que explique las modificaciones presupuestarias ejecutadas durante el ejercicio precedente.

  Artikulu hori betetzeko, ondorik 2018. urtea ixteko dauden aurreikuspenak emango dira aditzera, hala sarrera denaz bezanbatean, nola gastuaren inguruan. Aurrekontuko aldarazpenak Aurrekontuak irailaren 30ean duen betearazpenaren egoerari buruzko informazioan azaltzen dira.

  En cumplimiento del citado artículo, a continuación se reflejan las previsiones de cierre para el año 2018, tanto desde el punto de vista del ingreso, como del gasto. Las modificaciones presupuestarias se encuentran en la información referente al estado de ejecución del Presupuesto al 30 de septiembre.

  2018ko itxierako zenbatespenak Estimaciones cierre 2018

  Gogoratu behar da itxierako kalkuluan ezarritako metodologian, itunpekoak ez diren sarrerak eskubide likido gisa ageri direla (kobrantza eskubide gisa); itunpeko sarrerak eta erakundeen konpromisoak, aldiz, zerga-bilketaren araberakoak dira (kutxa).

  Conviene recordar que en la metodología aplicada en el cálculo del cierre, los ingresos no concertados van en términos de derechos líquidos (derechos de cobro) mientras que los ingrersos concertados y los compromisos institucionales van en función de la recaudación (caja).

  Itxierako zenbatespenak betearazpenak irailaren 30ean duen egoera erreferentzia moduan hartuta kalkulatu dira. Halaber, aurreko aurrekontuetako ekitaldietan eskuratutako amaierako betearazpen-graduak hartu dira kontuan.

  Las estimaciones de cierre se han calculado teniendo en cuenta el estado de ejecución al 30 de septiembre. Así mismo, se ha atendido al grado de ejecución final obtenido en los ejercicios presupuestarios anteriores.

  29

 • 2018ko Itxierako ZenbatespenakEstimaciones Cierre 2018

  (Milaka euro / Miles de euros)%

  Hasierako Aurrek. Aurrek. Itxiera 18 I / 18 HPto. Inicial Cierre Pto. %

  2018 2018 18 C / 18 I Itunpeko Sarrera Doituak Ingresos concertados ajustados 7.501.366 7.591.092 1,20%

  Beste sarrera batzuk Otros ingresos 157.654 137.746 -12,63%Sarrerak guztiraTotal Ingresos 7.659.021 7.728.838 0,91%Erakundeen KonpromisoakCompromisos Institucionales 6.211.131 6.328.937 1,90% Kupoa Cupo 532.731 463.218 -13,05%

  Ekarpenak Aportaciones 4.818.806 4.976.909 3,28%

  Udal Finantzaketa Financiación Municipal 850.695 879.910 3,43%

  Batzar Nagusiak Juntas Generales 8.900 8.900Baliagarri osoaDisponible global 1.447.889 1.399.901 -3,31%Engaiaturiko gastuakGastos comprometidos 251.189 226.424 -9,86%

  Langileria Personal 203.179 198.331 -2,39%

  Korrituak Intereses 48.011 28.093 -41,49%Sailaren baliagarriaDisponible Departamental 1.196.700 1.173.477 -1,94%Sailaren gastuaGasto Departamental 1.196.700 1.144.955 -4,32%Beharrezko ZorpeketaNecesidad de endeudamiento 28.522Zorpeketa garbiaEndeudamiento neto 0 Zorpeketa berria Endeudamiento nuevo 154.186 154.186 0,00%

  Amortizazioa Amortización 154.186 154.186

  Ekitaldi Aurrunteko Aurrekontu EmaitzaResultado presupuestario Ejercicio Corriente 28.522

  Ekitaldi Aurrunteko Aurrekontu EmaitzaResultado presupuestario Ejercicios Cerrados

  Ekitaldiko Aurrekontu EmaitzaResultado presupuestario Ejercicio 28.522

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  30

 • SarrerakIngresos

  2018ko Aurrek. Itxierako Aurreik. Z 18 / A 18 2019ko Aurrek.Pto. 2018 Previsión Cierre % Pto. 2019

  2018 E18/F18PFEZIRPF

  . Norbere lan-Errenten Atxikipenak Retenciones Trabajo Personal 2.543.804 2.545.200 0,1% 2.615.900

  . Higikorren Kapital-Errenten Atxikipenak Retenciones Capital Mobiliario e Inmobiliario 152.277 169.000 11,0% 159.086

  . Zatika egiten diren ordainketak Pagos Fraccionados 76.012 75.700 -0,4% 78.936

  . Ondare Irabazien Atxikipenak Retenciones Ganancias Patrimoniales 20.014 18.400 -8,1% 18.621

  . Diferentziazko Kuota Cuota Diferencial -55.550 -42.200 24,0% -40.480

  P.F.E.Z. guztiraTOTAL I.R.P.F. 2.736.557 2.766.100 1,1% 2.832.063

  SozietateakSociedades

  . Higikorren Kapital-Errenten Atxikipenak Retenciones Capital Mobiliario e Inmobiliario 140.147 136.700 -2,5% 138.846

  . Ondare Irabazien Atxikipenak Retenciones Ganancias Patrimoniales 20.014 18.400 -8,1% 18.621

  . Diferentziazko Kuota Cuota Diferencial 526.324 680.000 29,2% 622.380

  Sozietateak guztiraTotal Sociedades 686.485 835.100 21,6% 779.847

  . Dohaintza eta Oinordetzak Sucesiones y Donaciones 65.702 62.000 -5,6% 65.173

  . Ondarearen gaineko Zerga Impuesto s/Patrimonio 83.391 84.000 0,7% 80.960

  . PFEZ ez-egoiliarrentzatI.R.P.F. no residentes -8.080 1.300 -116,1% 30.360

  . Energia elktrikoaren ekoizpenaren zerga Producción Energia Eléctrica 16.483 17.327 5,1% 10.560

  . Keditu-erakundeetako gordailuen gaineko zerga Impuesto s/depósitos en las entidades de crédito 15.162 13.600 15.180

  Zuzeneko Zergak guztiraTotal Impuestos Directos 3.595.700 3.779.427 5,1% 3.814.143. Eskualdaketak Transmisiones 72.000 82.500 14,6% 86.627

  . E.J.D. A.J.D. 16.900 20.700 22,5% 21.758

  . BEZ Barne Merkatua IVA Mercado Interior 2.024.690 2.010.634 -0,7% 2.146.543

  . Zerga Bereziak Impuestos Especiales 821.474 781.986 -4,8% 898.959Zeharkako Zergak guztiraTotal Impuestos Indirectos 2.935.064 2.895.820 -1,3% 3.153.887Joko-TasaTasa Juego 27.600 26.400 -4,3% 27.600

  Joko-Tasa guztiraTotal Tasa Juego 27.600 26.400 -4,3% 27.600

  . Premiamendu Errekargua Recargo de Apremio 8.150 9.000 10,4% 9.200

  . Berandutza Korrituak Intereses de Demora 33.300 18.000 -45,9% 18.600

  . Isunak Sanciones 12.500 12.500 13.000Kudeaketa Propioa guztiraTotal Gestión Propia 6.612.314 6.741.147 1,9% 7.036.430

  BEZ DoikuntzakIVA Ajustes 889.053 849.945 -4,4% 912.381

  Itundu Zergak guztiraTotal Tributos Concertados 7.501.366 7.591.092 1,2% 7.948.811

  Itundu gabeko sarrerak guztiraTotal Ingresos no Concertados 157.654 137.746 -12,6% 148.511

  Sarrerak guztira (*)Total Ingresos 7.659.021 7.728.838 0,9% 8.097.322(*) Ez du biltzen Zorpeketa berria (IX. Kapitulua) No incluye Endeudamiento nuevo (Capitulo IX)

  (Milaka euro / Miles de euros)

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  31

 • GastuakGastos

  (Milaka euro / Miles de euros )

  Aurrekontua Hartutako Oblig.Presupuesto Oblig. Reconoc.

  Hasierako Aurrek. Egoera 2018.09.30n Itxierako Aurreik.Pto. Inicial Estado al 30.09.2018 Previsión

  2018 2018

  Erakundeen KonpromisoakCompromisos Institucionales 6.211.131 4.190.938 6.328.937

  KupoaCupo 532.731 311.304 463.218

  EkarpenakAportaciones 4.818.806 3.239.784 4.976.909

  Udal FinantzaketaFinanciación Municipal 850.695 630.950 879.910

  Batzar NagusiakJuntas Generales 8.900 8.900 8.900

  Engaiaturiko gastuakGastos Comprometidos 251.197 159.292 226.424

  BFA-ko langileriaPersonal DFB 203.179 140.298 198.331

  KorrituakIntereses 48.019 18.994 28.093

  Sailaren GastuaGasto Departamental 1.196.700 716.973 1.144.955

  Kapituluak / Capitulos

  KAP. / CAP. II 458.818 250.749 412.937

  KAP. / CAP. IV 482.342 305.552 443.755

  KAP. / CAP. VI 71.841 61.180 109.198

  KAP. / CAP. VII 78.679 42.877 77.105

  KAP. / CAP. VIII 102.991 56.614 101.961

  AZP.GUZTIRA / SUBTOTAL 1.194.671 716.973 1.144.955

  KAP. / CAP. IX 154.186 40.186 154.186

  GUZTIRA / TOTAL 1.350.878 757.159 1.299.141

  Gastuak guztiraTotal Gastos 7.813.207 5.107.389 7.854.502

  ZorpeketaEndeudamiento 154.186 146.288 154.186

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  32

 • SARRERAKINGRESOS

  (Milaka euro / Miles de euros )

  Aurrekontua Eskub./Bild.Presupuesto Derechos/Recaud

  KAP Deskribapena Hasierako Aurrek. Egoera 2018.09.30n Itxierako Aurreik.CAP Descripción Pto. Inicial Estado al 30.09.2018 Previsión

  2018 20181 ZUZENEKO ZERGAK

  IMPUESTOS DIRECTOS 3.598.700 3.049.384 3.781.8272 ZEHARKAKO ZERGAK

  IMPUESTOS INDIRECTOS 3.824.116 2.945.342 3.745.7653 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE

  TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 164.139 134.323 149.7734 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.231 45.987 41.9545 ONDARE SARRERAK

  INGRESOS PATRIMONIALES 544 1.486 5396 BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENGANA

  ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 900 1.173 1.1007 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.590 554 6.9808 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

  VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 800 691 9009 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA

  VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 154.186 154.186 154.186

  AURREKONTU GUZTIRATOTAL DEL PRESUPUESTO 7.813.207 6.333.126 7.883.024

  GASTUAKGASTOS

  (Milaka euro / Miles de euros )

  Aurrekontua Hartutako Oblig.Presupuesto Oblig. Reconoc.

  KAP Deskribapena Hasierako Aurrek. Egoera 2018.09.30n Itxierako Aurreik.CAP Descripción Pto. Inicial Estado al 30.09.2018 Previsión

  2018 20181 LANGILERIAREN ORDAINSARIAK

  REMUNERACIONES DE PERSONAL 203.179 140.298 198.3312 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GAS.

  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 458.818 250.749 412.9373 FINANTZA GASTUAK

  GASTOS FINANCIEROS 48.019 18.994 28.0934 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.689.495 4.494.713 6.772.6916 BENETAKO INBERTSIOAK

  INVERSIONES REALES 71.841 61.180 109.1987 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.679 44.654 77.1058 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

  VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 105.991 56.614 101.9619 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA

  VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 154.186 40.186 154.186

  AURREKONTU GUZTIRATOTAL DEL PRESUPUESTO 7.813.207 5.107.389 7.854.502

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  33

 • 2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  GASTUAKGASTOS

  (Milaka euro / Miles de euros )Aurrekontua Hartutako Oblig.Presupuesto Oblig. Reconoc.

  SAILA Deskribapena Hasierako Aurrek. Egoera 2018.09.30n Itxierako Aurreik.DPTO Descripción Pto. Inicial Estado al 30.09.2018 Previsión

  2018 2018

  2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALASOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 109.725 57.977 104.239

  3 GIZARTE EKINTZAACCION SOCIAL 514.049 351.070 498.628

  4 EUSKARA ETA KULTURAEUSKERA Y CULTURA 57.031 37.814 55.320

  5 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS 124.438 72.392 118.216

  6 GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOATRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO 140.412 76.423 133.391

  7 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAKADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 109.427 70.096 103.955

  8 EKONOMI ETA LURRALDE EKINTZADESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL 286.227 158.142 274.778

  9 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNAEMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD 58.569 33.358 54.758

  20 HERRI ZORRADEUDA PUBLICA 202.197 59.178 182.279

  21 ERAKUNDEZKO KONPROMISOAKCOMPROMISOS INSTITUCIONALES 5.351.536 3.551.088 5.440.127

  22 UDAL FINANTZAKETAFINANCIACION MUNICIPAL 850.695 630.950 879.910

  23 BATZAR NAGUSIAKJUNTAS GENERALES 8.900 8.900 8.900

  AURREKONTU GUZTIRATOTAL DEL PRESUPUESTO 7.813.207 5.107.389 7.854.502

  34

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  2019ko AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES 2019

  2019

  35

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL

  2019

  Lurralde Historikoaren aurrekontu orokor eta bateratuak 8.417.771.749 eurokoak dira, gastuen zein sarreren orriari dagokionez, barru izaerako kapitalaren transferentzia eta maileguak eta ekarpenen ziozko doiketak, inbertsio errealak, eta ondasun eta zerbitzuen salerosketa kendu ondoren, 360.472.893,00 eurokoak guztira.

  Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico consolidados alcanzan un importe de 8.417.771.749 euros una vez deducidos, tanto en el correspondiente estado de Gastos como de Ingresos, los ajustes por Transferencias, Aportaciones de Capital y Préstamos Inversiones Reales, así como la Compra-Venta de Bienes y Servicios, de carácter interno, por cuantía total 360.472.893,00 euros.

  Bizkaiko Foru Aldunadiaren aurrekontua 8.216.709.802,00 eurokoa da, eta diru sarreren orrian zorpeketako eragiketak sartuko dira, 119.388.000,00 euroko zenbatekoan.

  El Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia se eleva a una cuantía de 8.216.709.802,00 euros, figurando en su estado de ingresos, operaciones de endeudamiento por importe de 119.388.000,00 euros.

  Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei dagozkien zerga gastuak 3.208.900.000,00 eurokoak izango bide dira.

  Los Gastos Fiscales que afectan a los Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia se estiman en 3.208.900.000,00 euros.

  Bizkaiko Foru Aldundiari esleitu zaion aurrekontua hau da:

  El Presupuesto asignado a la Diputación Foral de Bizkaia es el siguiente:

  - Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila, 97.408.398,00 euro.

  - Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, 97.408.398,00 euros.

  - Gizarte Ekintza Saila, 558.912.958,00 euro. - Departamento de Acción Social,558.912.958,00 euros.

  - Euskara eta Kultura Saila, 60.211.453,00 euro.

  - Departamento de Euskera y Cultura,60.211.453,00 euros.

  - Ogasun eta Finantza Saila, 127.737.756,00 euro.

  - Departamento de Hacienda y Finanzas,127.737.756,00 euros.

  - Garraioak, Mugikortasuna eta LurraldearenKohesioa Sustatzeko Saila, 146.800.256,00 euro.

  - Departamento de Transportes, Movilidad yCohesión del Territorio, 146.800.256,00 euros.

  - Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila, 120.559.968,00euro.

  - Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, 120.559.968,00 euros.

  - Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila, 301.194.373,00 euro.

  - Departamento de Desarrollo Económico yTerritorial, 301.194.373,00 euros.

  - Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila, 62.355.328,00 euro.

  - Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, 62.355.328,00 euros.

  37

 • FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL

  - Herri Zorra, 168.479.809,00 euro. - Deuda Pública, 168.479.809,00 euros.

  - Erakundeen Konpromisoak, 5.667.354.973,00 euro.

  - Compromisos Institucionales, 5.667.354.973,00 euros.

  - Udal Finantzaketa, 896.794.530,00 euro. - Financiación Municipal, 896.794.530,00 euros.

  Foru erakunde autonomiadunaren aurrekontuak: Los Presupuestos del Organismo Autónomo Foral alcanza un importe de:

  - Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE), 122.246.300,00 euro.

  - Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), 122.246.300,00 euros.

  Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuaren barruan, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen finantzaketarako transferentziak sartzen dira, 121.782.000,00 euro.

  En el Presupuesto de la Diputacion Foral de Bizkaia, se incluyen transferencias para la financiación del Instituto Foral de Asistencia Social por una cuantía de 121.782.000,00 euros.

  Foru enpresa-erakunde publikoen administrazio aurrekontua 9.467.359,00 euro izan da guztira; hona xehekapena:

  Las entidades públicas empresariales forales presentan un presupuesto administrativo por un importe total de 9.467.359,00 euros, de acuerdo al siguiente detalle:

  - Bizkaiko Tutoretzako Erakundea, 2.791.359,00 euro.

  - Instituto Tutelar de Bizkaia, 2.791.359,00 euros.

  - ELANE, Bizkaiko Eskuordetza (Estatuko loteriak eta apustuak), 1.451.000,00 euro.

  - Delegación Comercial en Bizkaia del LAE (Loterías y Apuestas del Estado), 1.451.000,00 euros.

  - BizkaiKOA, 5.225.000,00 euro. - BizkaiKOA, 5.225.000,00 euros.

  Merkataritzako foru sozietateen administraziozko aurrekontu bateratuak 413.013.705,00 euroko kopurua erdiesten du, zeinen banaketa honako hau baita:

  El Presupuesto administrativo conjunto de las Sociedades mercantiles forales alcanza la cifra de 413.013.705,00 euros, cuyo desglose es el siguiente:

  - Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea, A.B.k, 5.675.750,00 euro.

  - Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea, A.B., por 5.675.750,00 euros.

  - Azpiegiturak, S.A.U.k, 71.758.526,00 euro. - Azpiegiturak, S.A.U., 71.758.526,00 euros.

  - Basalan, S.A.k, 7.233.404,00 euro. - Basalan, S.A., por 7.233.404,00 euros.

  - Beaz, S.A.k, 5.985.833,00 euro. - Beaz, S.A., por 5.985.833,00 euros.

  - Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.k, 187.381.590,00 euro.

  - Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., 187.381.590,00 euros.

  38

 • FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL

  - Euskalduna Jauregia, S.A.k, 10.282.284,00 euro.

  - Palacio Euskalduna, S.A., por 10.282.284,00 euros.

  - Garbiker, S.A.k, 41.360.651,00 euro. - Garbiker, S.A., por 41.360.651,00 euros.

  - Lantik, S.A.k, 73.034.333,00 euro. - Lantik, S.A.., por 73.034.333,00 euros.

  - Seed Capital Sozietate Kudeatzailea, S.A.k,1.355.000,00 euro.

  - Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Fondos de Capital-Riesgo, S.A., por1.355.000,00 euros.

  - Zugaztel, S.A.k, 6.350.500,00 euro. - Zugaztel, S.A.., por 6.350.500,00 euros.

  - Seed Capital Mikro, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.k, 726.300,00 euro.

  - Seed Capital Mikro, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A., por726.300,00 euros.

  - Crowdfundig Bizkaia PFP, S.L.U., 200.000,00 euro

  - Crowdfundig Bizkaia PFP, S.L.U., por 200.000,00 euros

  - Sestao Bai, S.A. 1.669.534,00euro - Sestao Bai, S.A. por 1.669.534,00 euros

  Bizkaiko Foru Aldundiaren Fundazioek baterako administrazio-aurrekontua aurkezten dute (aurrekontuaren zenbatekoa: 16.807.476,00). Honela banakaturik dago:

  Las Fundaciones Forales presentan un Presupuesto administrativo conjunto por importe de 16.807.476,00 euros, desglosado del siguiente modo:

  - Bizkaia-Bizkaialde Fundazioaren aurrekontua: 1.600.000,00 euro.

  - Fundación Bizkaia-Bizkaialde, por 1.600.000,00 euros.

  - Juan Crisóstomo de Arriaga OrkestraSinfonikoaren aurrekontua: 8.741.042,00 euro.

  - Orquesta Sinfónica Juan Crisóstomo de Arriaga, por 8.741.042,00 euros.

  - Azkue Fundazioaren aurrekontua:645.035,00 euro.

  - Fundación Azkue, por 645.035,00 euros.

  - Biscaytik Fundazioaren aurrekontua:5.821.399,00 euro.

  - Fundación Biscaytik, por 5.821.399,00 euros.

  Foru Sektore Publikoaren Aurrekontu Bateratua

  Presupuesto Consolidado Sector Público Foral

  Lauki honek Foru Sektore Publikoaren erakunde bakoitzaren aurrekontua biltzen du, baterakuntzako doiketak eta ezabaketak barne.

  Este cuadro recoge el Presupuesto de cada una de las entidades del Sector Público Foral, incluidos ajustes y eliminaciones de consolidación.

  39

 • FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL

  Baterakuntzako Doiketak eta Ezabaketak Ajustes y Eliminaciones de Consolidación

  Ondoko laukian ikusi ahal izango da zein doiketa eta bazterketa egin diren baterakuntzarako azpiarlo guztien artean, aurrekontuetako gastuen orriei dagokienez bezala diru-sarreren orriei dagokienez; hori ez ezik, batzuen eta besteen arteko harremanak ere ikusiko dira.

  En el cuadro siguiente puede observarse los distintos ajustes y eliminaciones de consolidación que se han realizado entre los distintos subsectores, tanto en lo que respecta a los estados de gastos como a los de ingresos de sus presupuestos y las relaciones entre unos y otros.

  Diru-sarreren eta Gastuen orri bateratuak Estados consolidados de Ingresos y Gastos

  Orri bateratuek, diru-sarrerenek bezala gastuenek, agerian jartzen dute azpiarlo nagusia Bizkaiko Foru Aldundia dela. Ondorik, gastuen eta diru-sarreren orri bateratuak azalduko dira; horiek azpiarloetarik bakoitzari dagozkio, eta azpiarlo horiek euren ekonomi sailkapenean azaltzen dira kapituluz kapitulu; beste alde batetik, beraietarik bakoitzak guztirakoaren inguruan duen garrantzi erlatiboa azalduko da.

  Los estados consolidados, tanto de ingresos como de gastos, ponen de manifiesto cómo el único subsector de importancia lo constituye la Diputación Foral de Bizkaia. Se exponen a continuación los estados consolidados de gastos e ingresos de cada uno de los subsectores detallados por capítulos de su clasificación económica e indicando el peso relativo de cada uno de ellos respecto del total.

  40

 • Foruzko Herri Sektorearen Aurrekontu Bateratuare koadroa orokorraCuadro general Presupuesto Consolidado Sector Público Foral

  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala / Sostenibilidad y Medio Natural 97.408Gizarte Ekintza / Acción Social 558.913Euskara eta Kultura / Euskera yCultura 60.211Ogasuna eta Finantzak / Hacienda y Finanzas 127.738Garraioak, Mugikortasuna eta Lurrald Kohesioa/Transportes, Movilidad y Cohesión Territo 146.800

  Bizkaiko Foru Aldundia Herri Admin eta Erakunde Harremanak/Admin Pública y Relaciones Institucionales 120.560

  Diputación Foral de Bizkaia Ekonomi eta Lurralde Garapena / Desarrollo Económico y Territorial 301.1948.216.710 Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna/Empleo, Inclusión Social e Igualdad 62.355

  Herri Zorra / Deuda Pública 168.480Erakundeen Konpromisoak / Compromisos Institucionales 5.667.355Udal Finantzaketa / Financiación Municipal 896.795Batzar Nagusiak / Juntas Generales 8.900

  Foru erakundeAutonomiaduna

  2019ko Bizkaiko Lurralde Organismo Autónomo Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea / I.F.A.S. 122.246Historikoaren Aurrekontu Foral

  Orrokorrak 122.246

  Presupuestos Generalesdel Territorio Histórico Foru enpresa-erakunde E.L.A.ren Eskuordetza / Delegación del L.A.E. 1.451

  de Bizkaia 2019 (*) publikoak

  8.417.772Entidades Públ.

  Empresariales ForalesBizkaiko Tutoretza Erakundea / Instituto Tutelar de Bizkaia 2.791

  9.467 BizkaiKOA / BizkaiKOA 5.225

  Aparkabisa, S.A. / Aparkabisa, S.A. 5.676Azpiegiturak, S.A.U. / Azpiegiturak, S.A.U. 71.759Basalan, S.A. / Basalan, S.A. 7.233

  Merkataritzako Beaz, S.A. / Beaz, S.A. 5.986Foru Sozietateak Euskalduna Jauregia, S.A. / Palacio Euskalduna S.A. 10.282

  Sociedades Mercantiles Garbiker, S.A. / Garbiker, S.A. 41.361Forales Lantik, S.A. / Lantik, S.A. 73.034413.014 Seed Capital S.K., S.A. / Sdad. Gestora Seed Capital, S.A. 1.355

  Interbiak,S.A. / Interbiak,S.A. 187.382Zugaztel, S.A. / Zugaztel, S.A. 6.351Seed Capital Mikro, S.A. / Seed Capital Mikro, S.A. 726Crowdfunding Bizkaia PFP, N.E.M / Crowdfunding Bizkaia PFP, S.L.U 200SestaoBai, A.B. / SestaoBai, S.A. 1.670

  Bizkaia Bizkaialde Fundazioa / Fundación Bizkaia-Bizkaialde 1.600Foru Fundazioak J. C. Arriaga Fundazioa / Fundación J. C. Arriaga 8.741

  Fundaciones Forales Azkue Fundazioa / Fundación Azkue 64516.807 Biscaytik Fundazioa / Fundación Bizcaytik 5.821

  (*) BATERAKUNTZAREN EGOKITZAPENAK ETA EZABAPENAK BARNE HARTZEN DITU INCLUYE AJUSTES Y ELIMINACIONES DE CONSOLIDACION 360.473

  (Milaka euro / miles de euros )

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  41

 • 20

  19

  ko B

  izka

  iko

  Lu

  rral

  de

  His

  tori

  koar

  en A

  urr

  eko

  ntu

  Oro

  korr

  ak

  Pres

  upue

  stos

  Gen

  eral

  es d

  el T

  erri

  tori

  o H

  istó

  rico

  de

  Biz

  kaia

  201

  9

  B

  ater

  aku

  ntz

  ako

  Do

  iket

  ak e

  ta E

  zab

  aket

  ak

  Aju

  stes

  y E

  limin

  acio

  nes

  de C

  onso

  lidac

  ión

  SA

  RR

  ER

  AK

  Bat

  zar N

  ag.

  B.F

  .A.

  Mer

  kata

  ritza

  ko fo

  ru s

  ozie

  tate

  akFo

  ru F

  unda

  zioa

  Gas

  t. A

  urre

  k.A

  urre

  k.IN

  GR

  ES

  OS

  JJG

  GD

  .F.B

  .S

  ocie

  dade

  s M

  erca

  ntile

  s Fo

  rale

  sFu

  ndac

  ione

  s Fo

  rale

  sD

  oiku

  ntze

  n G

  uztir

  aG

  uztir

  aB

  ater

  at.u

  .To

  tal A

  just

  esTo

  tal P

  to.

  Gas

  tuak

  GA

  STU

  AK

  IV. K

  ap.

  IV. K

  ap.

  III. K

  ap.

  IV. K

  ap.

  VII.

  Kap

  .IV

  . Kap

  .V

  II. K

  ap.

  IX. K

  ap.

  IV. K

  ap.

  V. K

  ap.

  VII.

  Kap

  .IX

  . Kap

  .IV

  . Kap

  .V

  . Kap

  .V

  II. K

  ap.

  IX. K

  ap.

  Gas

  tos

  Pto

  . Con

  s.G

  AS

  TOS

  Cap

  .IVC

  ap.IV

  Cap

  .III

  Cap

  .IVC

  ap.V

  IIC

  ap.IV

  Cap

  .VII

  Cap

  .IXC

  ap.IV

  Cap

  .VC

  ap.V

  IIC

  ap.IX

  Cap

  .IVC

  ap.V

  Cap

  .VII

  Cap

  .IXG

  asto

  s

  Bat

  zar N

  agus

  iak

  Junt

  as G

  ener

  ales

  Biz

  kaik

  o Fo

  ru A

  ldun

  dia

  Dip

  utac

  ión

  Fora

  l de

  Biz

  kaia

  358.

  923

  8.21

  6.71

  07.

  857.

  787

  - I e

  ta II

  . Kap

  itulu

  akC

  apitu

  los

  I y II

  89.6

  8089

  .680

  - IV

  . Kap

  itulu

  aC

  apitu

  lo IV

  119.

  421

  7.44

  05.

  235

  3.96

  511

  .252

  147.

  313

  - VI.

  Kap

  itulu

  aC

  apitu

  lo V

  I39

  .840

  39.8

  40- V

  II. K

  apitu

  lua

  Cap

  itulo

  VII

  2.36

  161

  04.

  717

  477.

  735

  - VIII

  . Kap

  itulu

  aC

  apitu

  lo V

  III74

  .355

  74.3

  55Fo

  ru e

  raku

  nde

  auto

  nom

  iadu

  naO

  rgan

  ism

  o A

  utón

  om. F

  oral

  1.55

  012

  2.24

  612

  0.69

  6- I

  I. K

  apitu

  lua

  Cap

  itulo

  II72

  772

  7- V

  I. K

  apitu

  lua

  Cap

  itulo

  VI

  733

  733

  - VII.

  Kap

  itulu

  aC

  apitu

  lo V

  II90

  90Fo

  ru e

  npre

  sa-e

  raku

  nde

  publ

  ikoa

  kE

  ntid

  ades

  Púb

  licas

  Em

  pres

  . For

  ales

  9.46

  79.

  467

  - IV.

  Kap

  itulu

  aC

  apitu

  lo IV

  Mer

  kata

  ritza

  ko fo

  ru s

  ozie

  tate

  akS

  ocie

  dade

  s M

  erca

  ntile

  s Fo

  rale

  s41

  3.01

  441

  3.01

  4

  Fund

  acio

  nes

  Fora

  les

  16.8

  0716

  .807

  Doi

  kunt

  zen

  Guz

  tira

  Tota

  l Aju

  stes

  119.

  421

  2.36

  17.

  440

  610

  136.

  215

  4.80

  778

  .320

  11.2

  5247

  360.

  473

  8.77

  8.24

  58.

  417.

  772

  Sar

  rere

  n A

  urre

  kont

  uare

  n G

  uztir

  aTo

  tal P

  resu

  pues

  to In

  gres

  os12

  2.24

  69.

  467

  413.

  014

  16.8

  078.

  778.

  245

  Aur

  reko

  ntu

  Bat

  erat

  uko

  Sar

  rera

  kP

  resu

  pues

  to C

  onso

  lidad

  o In

  gres

  os46

  41.

  417

  193.

  672

  5.50

  88.

  417.

  772

  Org

  . Aut

  ónom

  o Fo

  ral

  Ent

  id. P

  úb. E

  mpr

  es. F

  oral

  esFo

  ru e

  npre

  sa-e

  raku

  nde

  pub

  Foru

  Era

  kund

  e A

  utod

  om.

  Foru

  Fun

  dazi

  oa

  20

  19

  BIZ

  KA

  IKO

  LU

  RR

  ALD

  E H

  IST

  OR

  IKO

  AR

  EN

  AU

  RR

  EK

  ON

  TU

  OR

  OK

  OR

  RA

  K

  PR

  ESU

  PU

  ESTO

  S G

  ENER

  ALE

  S D

  EL T

  ERR

  ITO

  RIO

  HIS

  TOR

  ICO

  DE

  BIZ

  KA

  IA

  42

 • Foru Arlo Publikoaren 2019ko Aurrekontu BateratuakPresupuestos Consolidados del Sector Público Foral 2019 Sarreren Orria Estado de Ingresos

  (Milaka euro / Miles de euros )

  Batzar Bizkaiako Foru Foru erakunde autonom. Foru enpresa-erakunde Merkataritzako Foru B.L.H. Aur.Kapituluak Nagusiak Aldundia Organismos Auton. Forales publikoak foru sozietateak Fundazioak Guztira Doikuntzak Orok. Batera.Capítulos Juntas Diputación Foral Entidades Públ. Sociedades Merc. Fundaciones Total Ajustes Ptos. Grales

  Generales de Bizkaia Empres. Forales Forales Forales Consolidadosdel T.H.B.

  I. Zuzeneko zergakImpuestos Directos 3.817.143 3.817.143 3.817.143

  II. Zeharkako zergakImpuestos Indirectos 4.066.268 4.066.268 4.066.268

  III. Tasak, prezio publikoak eta bestesarrera batzukTasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 139.871 86 139.957 139.957

  IV. Transferentzia arruntakTransferencias Corrientes 65.985 119.421 7.440 9.408 13.798 216.052 143.348 72.704

  V. Ondare sarrerakIngresos Patrimoniales 545 29 1.331 281.619 2.905 286.428 130.980 155.448

  VI. Benetako inbertsioen bestereng.Enajenacion de Inversiones Reales 900 68 968 968

  VII. Kapital transferentziakTransferencias de Capital 5.810 2.361 610 4.898 51 13.729 7.825 5.904

  VIII. Finantza-aktiboen aldakuntzaVariacion de Activos Financieros 800 350 86 27.168 25 28.429 28.429

  IX. Finantza-pasiboen aldakuntzaVariacion de Pasivos Financieros 119.388 89.853 29 209.270 78.320 130.950

  GuztiraTotal 8.216.710 122.246 9.467 413.014 16.807 8.778.245 360.473 8.417.772

  Foru Arlo Publikoaren 2019ko Aurrekontu BateratuakPresupuestos Consolidados del Sector Público Foral 2019

  Gastuen Orria Estado de Gastos

  (Milaka euro / Miles de euros)

  Batzar Bizkaiako Foru Foru erakunde autonom. Foru enpresa-erakunde Merkataritzako Foru B.L.H. Aur.Kapituluak Nagusiak Aldundia Organismos Auton. Forales publikoak foru sozietateak Fundazioak Guztira Doikuntzak Orok. Batera.Capítulos Juntas Diputación Foral Entidades Públ. Sociedades Merc. Fundaciones Total Ajustes Ptos. Grales

  Generales de Bizkaia Empres. Forales Forales Forales Consolidadosdel T.H.B.

  I. Langileriaren ordainsariakRemuneraciones de Personal 217.902 69.343 3.999 50.275 7.578 349.097 349.097

  II. Ondasun arrunt eta zerbitzuetakogastuakCompras de Bienes Corrientes yServicios 441.021 50.015 4.784 186.683 9.123 691.627 90.407 601.220

  III. Finantza gastuakGastos Financieros 49.105 40.999 90.104 90.104

  IV. Transferentzia arruntakTransferencias Corrientes 8.900 7.076.009 177 7.085.086 147.313 6.937.774

  V. Ordainketa Kreditu Globalaren FuntsaFondo de Crédito de Pago Global 4.000 4.000 4.000

  VI. Benetako inbertsioakInversiones Reales 135.138 2.271 470 71.382 51 209.311 40.573 168.738

  VII. Kapital transferentziakTransferencias de Capital 68.222 90 68.312 7.825 60.487

  VIII. Finantza-aktiboen aldakuntzaVariacion de Activos Financieros 97.024 350 103 5.756 31 103.265 74.355 28.910

  IX. Finantza-pasiboen aldakuntzaVariacion de Pasivos Financieros 119.388 111 57.919 25 177.443 177.443

  GuztiraTotal 8.900 8.207.810 122.246 9.467 413.014 16.807 8.778.245 360.473 8.417.772

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  43

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 2019ko AURREKONTUA PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 2019

  2019

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko ekitaldiko aurrekontua 8.216.709.802,00 eurokoa da; horrek igoera dakar aurreko ekitaldiaren eretzean, alegia, %5,7koa.

  El Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2019 asciende a 8.216.709.802,00 euros, lo que supone un aumento respecto al ejercicio anterior del 5,7%.

  Sarreren egiturari dagokionez, Aurrekontuko Sarreren ia %96,7 Zerga Itunduen bitartez etorriko da, eta barruko finantzaketak, berriz, hurrengo ekitaldiko sarreren %0,9 eragingo du.

  En lo que respecta a la estructura del ingreso, los Tributos Concertados suponen prácticamente el 96,7% de los Ingresos Presupuestarios, mientras que la financiación propia representa el 0,9% de los ingresos del próximo ejercicio.

  Kanpoko finantzaketa,ohikoa eta berezia, hau da, Autonomi Erkidegoak eta Europar Batasunak egingo dituzten transferentziek gehienbat osatzen dutena, sarrera guztien %0,9 izango da.

  La financiación ajena, ordinaria y extraordinaria, compuesta básicamente por transferencias de la Comunidad Autónoma y de la Comunidad Europea aporta el 0,9% del total de los ingresos.

  Azkenik, zorpetzearen ondoriozko diru-sarrerak 2019ko ekitaldiko diru-sarrera guztien %1,5 dira.

  Por último, los ingresos vía endeudamiento, suponen un 1,5% de los ingresos del ejercicio 2019.

  44

 • 2019ko aurrekontuaren aurkezpenaPresentación Presupuesto 2019

  Kapituluak 2019 2019Capítulos Sarrerak / Ingresos Gastuak / Gastos

  I 3.817.143 217.902

  II 4.066.268 441.021

  III 139.871 49.105

  IV 65.985 7.084.909

  V 545 4.000

  VI 900 135.138

  VII 5.810 68.222

  VIII 800 97.024

  IX 119.388 119.388

  Guztira/Total 8.216.710 8.216.710

  (Milaka euro / Miles de euros )

  2019 %

  Sarreren Aurrekontua Presupuesto de Ingresos 8.216.710 100,0%

  - Itunpeko sarrerak Ingresos Concertados 7.948.811 96,7%

  - Norberaren Finantzaketa Financiación Propia 76.716 0,9%

  - Besteren Finantzaketa Arrunta Financiación Ajena Ordinaria 71.795 0,9%

  - Aparteko Finantzaketa Financiación Extraordinaria

  - Zorpeketa Endeudamiento 119.388 1,5%

  Gastuen Aurrekontua Presupuesto de Gastos 8.216.710 100,0%

  - Erakundeen Konpromisoak Compromisos Institucionales 5.667.355

  - Batzar Nagusiak Juntas Generales 8.900

  - Udal Finantzaketa Financiación Municipal 896.795

  Aldundiaren Kudeaketako Aurrekontua Presupuesto Gestión Propia 1.643.660 20,0%

  (milaka euro / miles de euros )

  2019BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  45

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  SARREREN AURREKONTUA PRESUPUESTOS DE INGRESOS

  2019

  Sarreren aurrekontuaren banaketa kapituluka Distribución del P