Biuletyn SHL nr 2/46

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Biuletyn SHL nr 2/46

 • Szanowni Pastwo, Drodzy Czonkowie i Sympatycy SHL

  Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa w ramach kontynuacji nowego kierunku dziaalnoci tj. promowaniaINNOWACYJNOCI i EFEKTYWNOCI w obszarze kontroli i profilaktyki zakae szpitalnych zaprasza na kolejnkonferencj powicon aktualnej problematyce epidemiologii szpitalnej. Tegoroczna XIII INTERAKTYWNA KON-FERENCJA odbywa si pod hasem INNOWACJE W PREWENCJI I KONTROLI ZAKAE SZPITALNYCH BADA-NIA - TECHNOLOGIE - PRAWO". W konferencji wezm udzia eksperci i specjalici w zakresie prawa medycznego,kontroli zakae, mikrobiologii klinicznej. W trakcie obrad poruszane bd szczeglnie interesujce tematy doty-czce interpretacji nowych przepisw, w tym dotyczcych ekspozycji zawodowej, gospodarki odpadami medy-cznymi, zgaszania chorb zakanych oraz rejestracji wyrobw medycznych, przedstawiane przez ekspertw ipraktykw. Po raz pierwszy bdzie poruszona kwestia zasad negocjacji z pacjentami w przypadku roszczenia prze-ciw szpitalowi, jak rwnie problematyka nowych technologii dekontaminacji, w tym bardzo w ostatnich latach ros-ncego udziau fumigacji w tym obszarze. W ramach warsztatw i sesji technologicznych omawiane bd nowerozwizania procesw dekontaminacji, wprowadzanych do szpitali w celu ograniczenia ryzyka transmisji zakaeszpitalnych. Podczas warsztatw, wykorzystane bd najnowsze moliwoci interaktywnego uczestnictwa, w tymindywidualne zestawy do gosowania. Przedstawione bd dowiadczenia wybranych szpitali w zakresie higienyrk wg programu WHO, jak rwnie nowe moliwoci kontroli skutecznoci dekontaminacji.

  Nowym projektem SHL jest KARTA EDUKACYJNA oraz CERTYFIKAT WIEDZY EPIDEMIOLOGICZNEJ,potwierdzajcy wysoki poziom wyksztacenia w zakresie epidemiologii szpitalnej, profilaktyki i kontroli zakaeszpitalnych w stopniu umoliwiajcym ich wykorzystywanie w praktyce.

  KARTA EDUKACYJNA jest innowacyjnym rozwizaniem wspierajcym udzia w przedsiwziciach eduka-cyjnych SHL, umoliwiajca gromadzenie punktw edukacyjnych oraz premii finansowych dla uczestnikw pro-gramu. Szczegowe zasady programu edukacyjnego SHL s dostpne na stronie internetowej www.shl.org.pl wzakadce szkolenia.

  CERTYFIKAT WIEDZY EPIDEMIOLOGICZNEJ jest oryginalnym pomysem SHL, skierowanym do czonkw isympatykw Stowarzyszenia, ktry otwiera moliwo udokumentowania kompetencji zawodowych osobom,ktre uczestniczyy w aktywnociach edukacyjnych SHL od 2010 r., przez co stanowi wiarygodne potwierdzenieswoich kompetencji i moe by wanym uzupenieniem CV. Idea certyfikacji spotyka si z przychylnoci praco-dawcw, specjalistw od rekrutacji i rodowiska praktykw, gdy dziki temu uzyskuj dodatkowe narzdzieuatwiajce selekcj najbardziej wartociowych specjalistw. Jako certyfikatu gwarantowana jest 15-letnimidowiadczeniami dydaktycznymi Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakae,ktra od 2010 r. aktywnie wspiera wszystkie inicjatywy edukacyjne Stowarzyszenia.

  W aktualnym numerze biuletynu, ktry oddajemy w Pastwa rce, znajduj si publikacje dotyczce m.in.nowych przepisw dotyczcych ekspozycji zawodowej personelu medycznego, nowego koronawirusa MERS-CoV, nowych wytycznych postpowania z bielizn medyczn, opisu przypadkw udanego przeszczepienia floryjelitowej, a take streszczenia wybranych prezentacji.

  W imieniu Zarzdu Stowarzyszenia Higieny LecznictwaPrzewodniczcy, dr med .Pawe Grzesiowski

  Stowarzyszenie Higieny

  Lecznictwa

 • Biuletyn Stowarzyszenia Higieny LecznictwaKwartalnikISSN 14996268

  WydawcaStowarzyszenie Higieny Lecznictwa

  Projekt graficzny, skad i amanieBeata Rosa

  DrukDrukarnia Rapid, Piaseczno

  Nakad: 1000 egzemplarzy

  Rada RedakcyjnaPawe GrzesiowskiAnna ZikoElbieta LejbrandtDanuta PawlikAnna Tymoczko

  Adres RedakcjiSiedziba Zarzdu SHL00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiecie 24 pok. 11tel: 22 828 13 00, fax: 22 828 09 96, e- mail: shl@shl.org.pl

  Biuletyn jest bezpatnym kwartalnikiem dla czonkw SHL. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za zamieszczaneteksty sponsorowane i tre reklam. Redakcja dokada wszelkich stara, aby tre materiaw miaa najwyszy poziommerytoryczny.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucania, skracania i redagowania nadsyanych tekstw.

  Stowarzyszenie Higieny

  Lecznictwa

  4Biuletyn 2013, 2 (46)

 • Stowarzyszenie Higieny

  Lecznictwa

  5Biuletyn 2013, 2 (46)

  Spis treci

  Wytyczne WHO zapobiegania zakaeniom wywoanym nowym koronawirusem MERS-CoV oraz postpowania medycznego z pacjentamiElbieta Poska, Wojewdzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa ..........................................................................................str 6

  Zapobieganie szerzeniu si wybranych zakae szpitalnych patogenami przenoszonymi drog kropelkow i powietrzno-pyow - odra, ryczka, winka, cytomegalia, grypa, krztusiec, meningokoki. Cz 2Magdalena Gudziska-AdamczykSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ............................................................................................................................str 14

  Powoki polimerowe w profilaktyce zakae miejsca operowanego w ortopediiMarek Lewandowski, Aleksander Sielawko, Szymon Syroczyski, Maciej Wojtecki, Adam Hermann*Oddzia Ortopedii Szpital Specjalistyczny im.F.Ceynowy w Wejherowie* Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych, Szpital Specjalistyczny im.F.Ceynowy w Wejherowie ....................................................................str 22

  Postpowanie w zakaeniach Clostridium difficileKatarzyna WysockaPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku ..............................................................................................................................str 25

  Przeszczepienie flory jelitowej u pacjentw z nawrotowym zakaeniem C. difficile - opis pierwszych procedur wykonanych w PolscePawe Grzesiowski, Adam Hermann* Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakae*Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie ................................................................................................................................str 29

  Propozycje wytycznych postpowania z bielizn skaon i czyst w placwkach medycznychStowarzyszenie Pralnikw Polskich, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa ..................................................................................................str 31

  Rozporzdzenie Min. Zdrowia z 6 czerwca 2013 r.w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwizanych z naraeniem na zranienie ostrymi narzdziami uywanymi przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych (DZ. U. z dnia 19 czerwca 2013 r; Poz. 696). Komentarz: Pawe Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa ..........................................................................................................str 34

  Rozporzdzenie Min. Zdrowia z 10 lipca 2013 r. w sprawie zgosze podejrzenia lub rozpoznania zakaenia, choroby zakanej lub zgonu z powodu zakaenia lub choroby zakanej (DZ.U. z 26 lipca 2013 r., Poz. 848)Komentarz: Pawe Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa ..........................................................................................................str 42

  Kierunki rozwoju i ocena skutecznoci metod dezynfekcji fumigacyjnych z uyciem zwizkw nadtlenowychPatryk TarkaWarszawski Uniwersytet Medyczny ................................................................................................................................................................ str 55

 • Biuletyn 2013, 2 (46)6

  WYTYCZNE WHO ZAPOBIEGANIA ZAKAENIOMWYWOANYM NOWYM KORONAWIRUSEM MERS-CoV oraz POSTPOWANIA MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI

  Elbieta Poska Wojewdzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

  Opracowane na podstawie artykuu InfectionPrevention and Control Turing health care for probableor confirmed of novel coronavirus Infection(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections)

  WprowadzenieZe wzgldu na zapotrzebowanie na aktualne infor-

  macje oraz zgodne z zasadami EBM zalecenia doty-czce sposobw sprawowania bezpiecznej opieki nadpacjentami z prawdopodobn lub potwierdzon infek-cj wywoan przez nowy typ korona wirusa (MERS-CoV), wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowa-a tymczasowe rekomendacje, na podstawie przegl-dw systematycznych dostpnych prac dotyczcychprzypadkw zakaenia nowym korona wirusem.Rekomendacje te zostay wic stworzone w oparciu owyniki dowiadcze podczas stosowania wytycznychopracowanych przez WHO w 2007 r., w tym profilaktykii kontroli w zakadach opieki zdrowotnej, w przebieguepidemii lub pandemii ostrych zakae ukadu odde-chowego. Zalecenia te zostay nastpnie zweryfikowaneprzez czonkw WHO GIPCN (WHO Global InfectionPrevention and Control Network) oraz innych ekspertw.

  Obecnie prezentowane zalecenia odzwierciedlajaktualn (tzn. na dzie 6.05.2013 r.) wiedz na tematprofilaktyki i kontroli zakae nowym koronawirusem(Infection Prevention and Control - IPC) przy wykorzy-staniu tymczasowej definicji przypadku zakaenia.Wskazwki te zostay stworzone dla pracownikwochrony zdrowia (Health-Care Workers HCWs),menederw ochrony zdrowia oraz zespow profilak-tyki i kontroli zakae.

  Szczegowe wytyczne WHO dotyczce postpowa-nia klinicznego zostay ju opublikowane. WHO stalemonitoruje sytuacj, bowiem kada zmiana moe miewpyw na zalecenia zawarte w tych rekomendacjach. W razie jakiejkolwiek zmiany sytuacji epidemiologicznejWHO wyda kolejn aktualizacj. Jeli nie zostanstwierdzone zmiany w sytuacji epidemiologicznej,obecne, tymczasowe wytyczne wygasn po upywie 12 miesicy od daty publikacji.

  Linki podane w tym artykule su do odnalezieniadodatkowych rde wiedzy oraz dowodw. Jeli czy-telnik bdzie mie dodatkowe pytania moe wysawiadomo e-mail na adres: outbreak@who.int wpisu-jc w temacie: Novel coronavirus IPC question.

  Do dnia 6.05.2013, niewiele byo informacji na temattransmisji i innych cech nowego koronawirusa, ze wzgldu na oglnie