Biuletyn "Puls Regionu"PDF, 9.2 MB

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Biuletyn "Puls Regionu"PDF, 9.2 MB

STRONY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Realizujc projekt pamitaj owskanikach

STRONY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO

Zainwestujemy wdzieci irodzicw

ROZmOWA NUmERU

Tomasz Fulara, prezes zarzdu MPK Lublin: Dogonilimy Europ. Teraz pora j przecign

WYDARZENIE

Ruszy konkurs dotacji na przygotowanie programw rewitalizacji

POLITYKA REGIONALNA

Plan Zagospodarowania Przestrzennego, czyli Lubelskie urzdzimy lepiej

Numer3(27)/2015

ISSN20818033

2 puls regionu NR 3(27)/2015

Lubelski Informator Unijny Puls Regionue g z e m p l a r z b e z p at n yNakad: 3500 egz.Wydawca: Departament Zarzdzania Regionalnym Programem OperacyjnymUrzd Marszakowski Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinieul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublintel.: (81) 44-16-738, fax: (81) 44-16-740drpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl, www.facebook.com/rpowlRedakcja: Pawe Florek Oddzia Komunikacji RPO, Departament Zarzdzania Regionalnym Programem OperacyjnymWsppraca: Oddzia Komunikacji Spoecznej Kancelarii Marszaka Woje-wdztwa Lubelskiego, Departament Wdraania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Wdraania Europejskiego Funduszu Spoecznego, Departament Polityki Regionalnej, Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie, MPK Lublin, Fundacja Bigoraj XXI, Fundacja OIC Poland w Lublinie

Fotografie niepodpisane: www.istockphoto.com (str. 1 i 28)Fotografie ze spisu treci: Marcin Tarkowski/Urzd Marszakowski Wojewdztwa Lubelskiego, MPK Lublin, Fundacja Inicjatyw Menederskich w Lublinie, www.istockphoto.comOkadka: Wystartowa konkurs na przygotowanie lub aktualizacj progra-mw rewitalizacji. Ze rodkw unijnych na rewitalizacj z poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystao m.in. Miasto Lublin, realizujc w sumie 4 projekty odnawiajce przestrze publiczn rdo: www.istockphoto.comDruk, skad i amanie: PETIT Skad Druk OprawaWojciech Guz i Wsplnicy Spka Komandytowaul. Tokarska 13, 20-210 Lublin, tel.: (81) 744-56-59, fax: (81) 441-03-33biuro@petit.lublin.pl, www.petit.lublin.plPobierz elektroniczn wersj Pulsu Regionu. E-book znajdziesz na stro-nie www.rpo.lubelskie.pl w zakadce Publikacje

AKTUALNOCI[s. 4]

[s. 6]

[s. 8]

Publikacja finansowana ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 20072013

Twj pomys, europejskie pienidze

Aktualnoci [s. 4] Czy wiesz, e

Wydarzenie [s. 6] Ruszy konkurs dotacji na przygotowanie

programw rewitalizacji

Rozmowa numeru [s. 8] Tomasz Fulara, prezes zarzdu MPK Lublin:

Dogonilimy Europ. Teraz pora j przecign

Spis treci

spis treci

NR 3(27)/2015 puls regionu 3

Dobre praktyki [s. 11] Szansa modych na lepsz przyszo

Strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [s. 13] Realizujc projekt pamitaj owskanikach [s. 15] Wsparcie dla przedsibiorcw?

Pierwsze konkursy przed nami

Strony Europejskiego Funduszu Spoecznego [s. 17] Zainwestujemy wdzieci irodzicw [s. 19] Ksztacenie zawodowe wRegionalnym

Programie Operacyjnym 20142020 [s. 21] Wyj na prost innowacyjny EFS

Polityka regionalna [s. 23] Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

czyli Lubelskie urzdzimy lepiej [s. 25] Fundusze Europejskie dla Polski iLubelszczyzny

Fotogaleria [s. 27] WBigoraju zobaczysz, jak yo si na kresach

[s. 11]

[s. 15]

[s. 17]

[s. 25]

[s. 27]

4 puls regionu NR 3(27)/2015

latamy na potg

Blisko 30 tysicy pasaerw skorzystao w padzierniku z usug Portu Lotniczego Lublin. Tym samym pobity zosta rekord z wrzenia. Wiele wskazuje na to, e 2015 rok bdzie najlepszym w historii lubel-skiego lotniska pod wzgldem liczby odprawionych podrnych.W padzierniku port obsuy 29726 pasaerw. To niemal 400 osb wicej, ni w rekordowym do tej pory wrzeniu. W cigu 10 miesicy tego roku lotnisko odprawio ju przeszo 210 tys. podrnych. Jeli miesz-kacy regionu nadal tak chtnie bd lata ze widnika jest pewne, e 2015 rok zakoczy si najlepszym wyni-kiem biorc pod uwag liczb odprawionych pasaerw w trzyletniej historii lotniska.

W 2013 roku port obsuy 189 tys. podrnych. W kolejnym roku ich liczba wyniosa 187 tys. Wadze

lotniska zakaday, e w tym roku uda si odprawi ok. 230 tys. osb.

Aktualnie Port Lotniczy Lublin oferuje loty do Dublina, Londynu (Stansted i Luton), Glasgow, Doncaster-Sheffield, Brukseli-Charleroi, Oslo-Torp i Sztokholmu-Skavsta oraz Frankfurtu. Rejsy wykonuje trzech przewonikw: nie-miecka Lufthansa, irlandzki Ryanair oraz wgierski WizzAir.

Fot.

Woj

tek

Korn

et/U

MW

LFo

t. W

ojte

k Le

mbr

yk/U

MW

L

Kolejne gminy stawiaj na energi odnawialn

Eko-energia w gminie Konopnica i Jastkw. To tytu pro-jektu zoonego wsplnie przez oba samorzdy do Regio-nalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Starania o rodki unijne na odnawialne rda energii zakoczyy si sukcesem. W efekcie w Konopnicy co czwarty miesz-kaniec korzysta z kolektorw sonecznych.Instalacje solarne na dachach domw w gminach Konop-nica i Jastkw nie dziwi dzisiaj nikogo. Mieszkacy chtnie korzystaj z energii pyncej ze soca i biomasy oszczdzajc na rachunkach.

W gminie Konopnica zamontowano 564 zestawy kolek-torw sonecznych do podgrzewania wody. - Osiemdzie-sit pi procent kosztu zestawu solarnego pokrywaa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeden procent dooylimy z budetu gminy, natomiast pozosta cz dopacali mieszkacy. rednio wkad gospodarstwa domowego waha si od 1100 do 1500 z podkrela Mirosaw ydek, wjt Gminy Konopnica.

Z kolei w gminie Jastkw zainstalo-wano 300 kolektorw oraz 50 kotw centralnego ogrzewania spalajcych bio-mas. - Zrobilimy wany krok na drodze do poprawy jakoci powietrza w naszej gminie. W ten sposb chcemy przekony-wa mieszkacw, e warto inwestowa

w alternatywne rda energii, poniewa dziki nim moemy wsplnie chroni rodowisko naturalne wyja-nia Teresa Kot, wjt Gminy Jastkw.

Na realizacj projektu samorzdy pozyskay cznie 6 mln z z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. W nowym RPO rodkw na zielon energi rw-nie nie zabraknie. - Dotacje na odnawialne rda energii cieszyy si du popularnoci wrd gmin wojewdz-twa lubelskiego. Byy wydawane gwnie na monta kolektorw sonecznych do podgrzewania wody. rodki na ten cel bdzie mona otrzyma rwnie z nowej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwszy konkurs zaplanowano w przyszym roku informuje Artur Wala-sek, wicemarszaek wojewdztwa lubelskiego.

aktualnoci

NR 3(27)/2015 puls regionu 5

Fot.

isto

ckph

oto.

com

Multimedialny przewodnik po lokalnym systemie informatycznym 2014

Trwaj pierwsze nabory unijnych wnioskw w Regional-nym Programie Operacyjnym 2014-2020. Przysze pro-jekty przyjmowane s tylko elektronicznie. Obsuguje je nowy system informatyczny. O tym, jak z niego korzysta dowiesz si z filmowych przewodnikw.Wymg cyfryzacji procesu ubiegania si o dofinansowanie forsowaa Komisja Europejska. W unijnym rozporzdzeniu z grudnia 2013 roku czytamy, m.in. e pastwa czonkow-skie zapewniaj, aby nie pniej ni do 31 grudnia 2015 roku kada wymiana informacji pomidzy beneficjentami a instytucj zarzdzajc, instytucj certyfikujc, insty-tucj audytow i instytucjami poredniczcymi moga by realizowana za pomoc systemw elektronicznej wymiany danych.

W odpowiedzi na te prawne wymogi powsta Lokalny System Informatyczny 2014. System umoliwia m.in. napi-sanie wniosku i wysanie go do instytucji, ktra organizuje konkurs o dotacje. Instrukcja obsugi systemu doczona jest do kadego konkursu.

Jednak, aby jeszcze bardziej uatwi prac z LSI, przygotowalimy kilka krtkich filmw instruktao-wych, ktre krok po kroku wyjaniaj, jak korzysta

z systemu. Pokazuj m.in.: co zrobi, gdy chcesz zaoy Profil Zaufany w ePUAP 2, pomagaj w tworzeniu konta w LSI, podpowiadaj jak rozpocz pisanie wniosku. Obja-niaj take przebieg procesu wysyania go do waciwej instytucji.

Filmy znajdziesz w Przewodniku po Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 na www.rpo.lubelskie.pl lub po zeskanowaniu kodu.

ruszyy szkolenia w Departamencie Wdraania eFs

W padzierniku zorganizowalimy pierwsze szkolenia powicone konkursom ogoszonym w ramach dziaa 10.2 Programy typu outplacement i 12.3 Ksztacenie usta-wiczne w zakresie ICT i jzykw obcych. Lista chtnych do drugiego z nich zostaa zamknita w cigu kilku godzin. W zwizku z faktem, e zainteresowanych byo znacznie wicej, postanowilimy przeprowadzi drug tur tych szkole.Potencjalni beneficjenci mogli zapozna si z Lokalnym Systemem Informatycznym (LSI 2014), generatorem

wnioskw, specyfik konkursw, kwalifikowalnoci wydatkw z uwzgldnieniem z uwzgldnieniem uprosz-czonych form rozliczania projektu. Na sali obecni byli take nasi eksperci, z ktrymi mona byo skonsultowa swe wtpliwoci indywidualnie.

Kolejne szkolenia bd organizowane kadorazowo po ogoszeniu danego konkursu. Aby tego nie przegapi zachcamy do zapisania si do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Mona to zrobi na stronie www.rpo.lubelskie.pl lub po zeskanowaniu kodu.

Fot.

Adam

Pie

jko/

DW E

FS

6 puls regionu NR 3(27)/2015

Ruszy konkurs dotacji na przygotowanie programw rewitalizacji

4 listopada 2015 roku wadze Wojewdztwa Lubelskiego wsplnie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju ogosiy konkurs dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programw rewitalizacji. Wnioski bd przyjmo-wane do 31 grudnia br. Maksymalna warto kadego z nich to 200 tys. z.

WPolsce przez lata zaniedbywano spore czci miast. Eks-ploatowano je, nie daj nic wzam