BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  1/26

  UPUTSTVO ZA KORISNIKE

  v 3.0

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  2/26

  2

  Sadraj

  1 Uvod ............................................................................................................3

  2 Pristup sistemu ..........................................................................................4

  3 Info kompanije ...........................................................................................6

  4 Profil kompanije .........................................................................................8

  5 Profil industrije ........................................................................................10

  6 Komparativni podaci za odabrane kompanije .........................................13

  7 Komparativni podaci odabrane kompanije i industrije ...........................15

  8 Akvizicija klijenata ...................................................................................16

  9 Akvizicija prema korisnikim parametrima....18

  10 Provjera statusa rauna....20

  11 Nova Pravna lica ..... 22

  12 Stanje TRON rauna ...............................................................................24

  13 Podrka korisnicima ...............................................................................25

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  3/26

  3

  Uvod

  1

  Poslovna inteligencija kao koncept (eng. Business Intelligence, BI)je skup metodologija i kon-cepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomo razliitih softverskih alata.

  Poslovna inteligencija je dakle jedna od tehnika poslovnog izvjetavanja, koja omoguuje pro-nalaenje informacija potrebnih za lake i tonije donoenje poslovnih odluka.

  TRON BIS(TRON Business Intelligence System) je sistem (online aplikacija) koji korisnikuprua podatke o industrijama, kompanijama, analizu finansijskih pokazatelja, te omoguavaizradu procjene vrijednosti i izradu finansijskih projekcija kompanije, te generisanje izvjetajaza akviziciju klijenata po datim parametrima.

  Izvanredna kombinacija priznatih akademskih tehnika i poslovnih iskustava omoguila jenaoj kompaniji razvoj:

  Pregleda industrijskih grana do nivoa pojedinane kompanije upotrebom stvarnihpodataka u poreenju sa procjenama koje su do sada koritene za analizu uspjeha

  Lak i brz unos ulaznih parametara u cilju dobijanja izlaznih izvjetaja i analiza

  Priznate metodologije vezane za ocjenu likvidnosti, profitabilnosti, rasta, procjenuvrijednosti

  Interaktivno finansijsko modeliranje koje pomae donoenju poslovnih odluka

  Razumljive analize i prijedlozi vezani za svaku rezultate svake analitike komparacijekoji omoguavaju korisnika da razvija efikasne strategije za poboljanje uspjenostiposlovanja.

  Ovo korisniko uputstvo daje pregled svih alata unutar TRON BIS, kao i nain na koji se onikoriste. Za bilo kakve dodatne informacije moete nas kontaktirati putem nae web stranicewww.tron.ba ili direktno na email [email protected]

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  4/26

  4

  2 Pristup sistemu

  ONLINE PRISTUP

  Za rad sa TRON BIS potrebno je da na vaem raunaru imate instaliran Internet pretraiva isoftver za pregled PDF datoteka, te da imate aktivnu konekciju na internet.

  Pristup TRON BIS je mogu putem linka (Web Access Point) koji se nalazi na web straniciwww.tron.ba (Slika 1) ili direktno unosom adrese http://109.205.33.198/u address bar Vaeginternet pretraivaa.

  KORISNIKO IME I LOZINKA

  Klikom na link (Web Access Point) od korisnika se zahtijeva unos korisnikog imena i lozinke(Slika 2) koju ste dobili putem e-maila od strane TRON Systems d.o.o. po potpisivanju ugo-vora. Korisniko ime i lozinka su jedinstvena kombinacija koja sistemu omoguava da u skladusa ugovorenim korisnikim paketom prati koritenje po pojedinanim proizvodima, tekorisniku osigura pregled raspoloivosti proizvoda i stepena iskoritenosti paketa.

  Vano: Ukoliko se sesija prekine bez odjave (samo se zatvori internet pretraivabez da se klikne na odjava) i pokua se ponovo prijaviti prije isteka sistemskogtime-outa sesije (5 minuta), sistem nee dati da se izvri prijava. Ono to trebauraditi u ovoj situaciji jeste da se na login ekranu ukucati korisniko ime ikorisniku lozinka i klikne poniti umjesto potvrdi. Na ovaj nain se prekidasesija i poslije toga je mogue uraditi prijavu normalno ponovnim ukucavanjemimena i lozinke.

  Slika 1TRON BIS

  ulazna taka na web

  stranici www.tron.ba

  Slika 2Unos

  korisnikog imena i

  lozinke

  http://109.205.33.198/http://109.205.33.198/http://109.205.33.198/
 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  5/26

  5

  2

  GLAVNI IZBORNIK

  Unosom ispravnog korisnikog imena i odgovarajue lozinke TRON BIS otvara se glavni iz-bornik sistema. Ispod je dat prikaz izgleda tog izbornika.

  Klikom na svaki od elemenata sistema vri se pristup datom izvjetaju:

  Akvizicija klijenata (Client Acqusition) Akvizicija po korisnikim parametrima (User Defined Client Acquisition) Info kompanije (Company Info) Profil kompanije (Company Profile) Profil industrije (Industry Profile) Komparativni podaci za odabrane kompanije (Company Benchmark) Komparativni podaci za odabrane industrije i kompanije (Industry Benchmark) Nova pravna lica (New Companies) Provjera statusa rauna (Account Status Check)

  Slika 3TRON BIS

  glavni izbornik

  Slika 4 TRON BISpristup

  pojedinanim

  izvjetajima

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  6/26

  6

  3 Info kompanije

  UNOS PARAMETARA

  Odabirom izvjetaja Info kompanije u osnovnom izborniku, otvara se prozor za unosparametara. Osnovni parametar za kreiranje izvjetaja Info kompanije jeste naziv kompanije.Unos se vri klikom na polje Kompanije ispod naslova Izbor kompanije u prozoru, teukucavanjem naziva kompanije. Potrebno je unijeti najmanje tri slova nakon ega sistem dajelistu kompanija koje u svom nazivu imaju unijetu kombinaciju. Unos se moe vriti dok se upolju ne pojavi traena kompanija.

  KREIRANJE IZVJETAJA

  Po odabiru kompanije za koju korisnik eli da kreira izvjetaj, klikom na dugme Kreiraj dajese naredba sistemu za kreiranje izvjetaja. Izvjetaj se kreira u PDF ili XLS formatu oviso o iz-boru formata u dnu stranice.

  Slika 5Parametri

  izvjetaja Info

  kompanije

  Slika 6Generisanje

  izvjetaja Info kompanije

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  7/26

  7

  3

  OPIS IZVJETAJA

  Izvjetaj daje pregled svih relevantnih informacija koje se tiu odabrane kompanije i to:

  Opti podaci Dugovanja prema poreskim upravama i UIO Statuse svih transakcijskih rauna Bilans Uspjeha (KM i %) Bilans Stanja (KM i %) Izvjetaj o novanim tokovima Kljuni pokazatelji poslovanja

  Slika 7Info

  kompanijeprikaz

  sadraja izvjetaja

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  8/26

  8

  4 Profil kompanije

  UNOS PARAMETARA

  Odabirom izvjetaja Profil kompanije u osnovnom izborniku, otvara se prozor za unosparametara. Osnovni parametar za kreiranje izvjetaja Profil kompanije jeste naziv kompani-je. Unos se vri klikom na polje Kompanije ispod naslova Izbor kompanije u prozoru, teukucavanjem naziva kompanije. Potrebno je unijeti najmanje tri slova nakon ega sistem dajelistu kompanija koje u svom nazivu imaju unijetu kombinaciju. Unos se moe vriti dok se upolju ne pojavi traena kompanija.

  KREIRANJE IZVJETAJA

  Po odabiru kompanije za koju korisnik eli da kreira izvjetaj, klikom na dugme Kreiraj dajese naredba sistemu za kreiranje izvjetaja. Izvjetaj se kreira u PDF ili XLS formatu oviso o iz-boru formata u dnu stranice.

  VANO Po generisanju izvjetaja sistem umanjuje raspoloivo stanje zakreiranje datog izvjetaja prema paketu koji je kupljen. Korisnik mora po ot-varanju izvjetaja u internet pretraivau snimiti izvjetaj na hard disk za ponov-no pregledanje. U sluaju da se izvjetaj ne snimi (opcija Save) i vrati se nazad(Back u pretraivau) ili zatvori prozor ili tab, izvjetaj nee biti mogue pono-vo vratiti.

  Slika 8Parametri

  izvjetaja Profil

  kompanije

  Slika 9Generisanje

  izvjetaja Profil kompanije

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  9/26

  9

  4

  OPIS IZVJETAJA

  Izvjetaj daje pregled svih relevantnih informacija koje se tiu odabrane kompanije i to:

  Opti podaci Dugovanja prema poreskim upravama i UIO Statuse svih transakcijskih rauna Bilans Uspjeha (KM i %) Bilans Stanja (KM i %) Izvjetaj o novanim tokovima Kljuni pokazatelji poslovanja Rangiranje kompanije u odnosu na industriju prema pojedinim pokazateljima

  Slika 10Profil

  kompanijeprikaz

  sadraja izvjetaja

 • 7/26/2019 BIS Uputstvo Za Korisnike 2015

  10/26

  10

  5 Profil industrije

  UNOS PARAMETARA

  Odabirom izvjetaja Profil industrije u osnovnom izborniku, otvara se prozor za unosparametara. Parametri za kreiranje izvjetaja Profil industrije sastoje se iz tri dijela: odabirdjelatnosti, odabir administrativne jednice i odabir veliine kompanija.

  Izbor djelatnosti (grane industrije) za koju segenerira izvjetaj (Slika 7), vri se prema Standardnojklasifikaciji djelatnosti BiH. Djelatnost je mogueodabrati do najnieg petog nivoa, ali se izvjetaj moekreirati i za vie nivoe.

  Kod samog odabira djelatnosti proces moe ii po nivoima od najvieg ka najniem, ali istotako postoji mogunost i direktnog izbora nieg nivoa, gdje e vii nivo automatski odreen.Unos se vri klikom na jedno od etiri poljaPodruje/Oblast/Grana/Razred ispod naslovaIzbor djelatnosti u prozoru. Ukoliko se ne izvri unos u nijednom od navedenih polja, sistemkod kreiranja izvj