of 30 /30
Green Partnerships Local Partnerships for Greener Cities and Regions Biomasa Name: Date:

Biomasa Green Partnerships · 2014-08-28 · 22 Procjena potencijala biomase Place& date Ostaci iz zootehničkog sektora Prosječna zapremina čvrstog i tečnog stajskog đubriva

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biomasa Green Partnerships · 2014-08-28 · 22 Procjena potencijala biomase Place& date Ostaci iz...

 • Green Partnerships Local Partnerships for Greener Cities and Regions

  Biomasa

  Name:

  Date:

 • 2Place & date

  Analiza i procjena proizvodnje biomase

  Dr Vladan Božović

  Biomasa 7.

 • 3Place & date

  Raspoloživost biomase na datoj teritoriji omogućuje procjenu koja

  količina bioenergije može biti proizvedena u datim uslovima.

  U ovom dijelu je definisan potencijal i raspoloživost biomase u

  uslovima održivosti u nekoliko sektora (poljoprivreda, šumarstvo,

  industrija i otpad).

  Analiza i procjena proizvodnje biomase

 • 4

  Analiza i procjena proizvodnje biomase

  Place & date

  Klasifikacija biomase

  Da bi se izvršila procjena potreba konkretne teritorije biomasa se prvo

  mora identifikovati i klasifikovati.

  Klasifikacija biomase je urađena na osnovu sektora u skladu sa

  direktivom: poljoprivredni ostaci/usjevi, stočni otpad, šumski ostaci,

  otpad iz industrije i komunalni otpad. Svaka od ovih klasa obuhvata

  različite vrste biomase, od kojih su najvažniji proizvodi (biomasa

  nastala tokom berbe/žetve) i ostaci (sporedni proizvodi od obrade,

  berbe i prerade).

 • 5

  Analiza i procjena proizvodnje biomase

  Place & date

  Klasifikacija biomase

  U pogledu utvrđivanja produktivnosti, indeksi proizvodnje se

  izražavaju prema vrsti biogoriva i to u mjerama t/g, l/g i m3/g.

  Takođe je važno razmotriti konverziju biogoriva u bioenergiju u

  pogledu proizvedene energije i izraziti je u MJ ili kWh ili TOE

  proizvodnje u tonama, litrima ili m3 iskorištenog goriva.

 • 6

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Ključni poslovni izazov potencijalnih projekata bioenergije je pokazati

  profitabilnost bioenergijskih lanaca u poređenju sa drugim

  upotrebama određene teritorije.

  To zahtijeva smanjenje troškova proizvodnje biomase i njenog

  transporta kao i detaljniju procjenu potencijalne i raspoložive

  biomase na osnovu karakteristika date teritorije.

  Selekcija vrsta je važan faktor produktivnosti; međutim, ne treba

  zaboraviti da u svijetu biljaka vladaju zakoni prirode.

  Cilj visoke produktivnosti biomase je moguć od velikih sistema

  proizvodnje drveta sa prinosom oko 5-15 t/ha godišnje u toku ciklusa

  rasta i sječe.

  Postoje i drugi sistemi visoke produktivnosti kao što su travnati zasadi

  koji brzo rastu, sa godišnjim prinosom i do 50 t/h suve mase. Ovi

  sistemi zahtijevaju odgovarajuće zemljište i klimu da bi se postigla

  visoka stopa rasta.

 • 7

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Produktivnost

  Produktivnost zavisi i od troškova žetve/berbe, transporta i logistike.

  Preporučuje se mapiranje biomase tj određivanje prostorne distribucije

  biomase.

  Iako je sveprisutnost jedna od velikih prednosti biomase, ona je u isto

  vrijeme i ključni nedostatak. Skupo je sakupiti svu biomasu date teritorije

  u centralno postrojenje ali skoncentrisana proizvodnja biomase i dobro

  skladištenje omogućuju ekonomiju obima u fabrikama

 • 8

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Potencijal biomase predstavlja cijelu količinu izvora koja je prisutna

  na datoj teritoriji

  Potencijal biomase se često sagledava s različitih aspekata:

  teorijskog, tehničkog, ekološkog i ekonomskog. U praktičnom smislu,

  stvarna raspoloživa biomasa za energiju rezultira iz primjene

  određenih ograničenja (tehničkih, okolišnih, drugih ograničenja koja

  se odnose na konkurentne alternative).

 • 9

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 10

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Izračunavanje potencijalne biomase

  Kad su u pitanju resursi, posebno za sve vrste biomase na relativno

  velikim geografskim oblastima, treba se fokusirati na dvije vrste

  problema kada su u pitanju raspoloživi resursi:

  1. Srednja prosječna energetska vrijednost resursa/biomase

  2. Raspoloživost podataka (klima, kvalitet zemljišta, političke prilike)

 • 11

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Ostaci iz sektora šumarstva

  Sporedni proizvodi iz sektora šumarstva spadaju u onu biomasu čije

  porijeklo je iz šume, a koja nastane tokom šumskih aktivnosti. U njih

  spadaju kora i sječka sa krošnji i grana kao i trupci i sječka nastale

  tokom vršenja proreda.

  Kada ovi sporedni proizvod postanu dio procesa proizvodnje (npr.

  proizvodnja briketa ili peleta od piljevine i strugotine) smatraju se

  industrijskim proizvodima.

 • 12

  Procjena potencijala biomase

 • 13

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 14

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Potencijal biomase iz energijskih usjeva

  Poljoprivredni sektor je jedan od najvažnijih u pogledu potencijala

  biomase koja se može obezbijediti za procese pretvaranja u energiju

  uz pomoć energijskih usjeva i poljoprivrednih ostataka.

  Za tačnu procjenu je potrebno uzeti u obzir lokalnu proizvodnju

  poljoprivrednih materijala. Na osnovu opisa biomase i relativne

  klasifikacije u tabeli je prikazan opšti pregled potencijalne proizvodnje

  biomase iz energijskih usjeva, gdje su kao primjer dati različiti indeksi

  žetve glavnih energijskih usjeva (primjer Grčka i Italija)

 • 15

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 16

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 17

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 18

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 19

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Potencijal biomase od ostataka i otpada

  Ostaci iz poljoprivrednog sektora

  Prema izvještaju EU o procjeni poljoprivrednih ostataka, ostaci zasada

  obuhvataju preko 1% ukupnog obradivog zemljišta i proizvode suve

  lignocelulozne ostatke (sadržaj vlage

 • 20

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Potencijal biomase od ostataka i otpada

  Tehnički potencijal ovih ostataka od zasada se izračunava množenjem

  obradivih površina poljoprivrednom proizvodnjom za svaki usjev

  uzimajući u obzir vrijednost prosječne proizvodnje i koeficijente

  ostataka (u tonama/ha suve materije) koji je naveden u literaturi.

  Pregled proizvodnje ostataka od poljoprivrednih usjeva je sumiran u

  tabeli

 • 21

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Potencijal biomase od ostataka i otpada

 • 22

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Ostaci iz zootehničkog sektora

  Prosječna zapremina čvrstog i tečnog stajskog đubriva se znatno

  razlikuje u zavisnosti od vrste životinje, a uglavnom zavisi od njene

  starosti i težine.

  Vrijednosti u tabeli se odnose na svježe i tečno stajsko đubrivo.

  Imajući u vidu mogućnosti prikupljanja i korištenja đubriva u svrhu

  proizvodnje energije (u pogledu držanja stoke vani ili na malim

  farmama), samo 50% se može smatrati dostupnim za proizvodnju

  energije.

 • 23

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 24

  Ostaci i otpad iz industrijskog sektora

  Nekoliko analiza industrijskog otpada u EU pokazuje da industrijski ostaci

  zemalja EU (27) dostižu 13 Mtoe.

  Industrijski ostaci uključuju industrijsko otpadno drvo iz pilana (kora,

  piljevina, sječka, postranak pilanskog trupca i okorci). Tu takođe spada i

  otpad iz industrije za proizvodnju papira (npr. crni lug) ali je najveći izvor

  industrijskih ostataka industrija hrane. Ovi ostaci mogu da se sastoje od

  vlažnog celuloznog materijala (npr. rep repice), masnoće (korišteno

  jestivo ulje) i proteina (npr.: otpad iz klanice).

  Procjena potencijala biomase

 • 25

  Procjena potencijala biomase

 • 26

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

  Raspoloživost ovih vrsta ostataka za svrhe energije je ograničena

  tehničkim, ekološkim ili ekonomskim faktorima koje je teško izmjeriti.

  Prema Dalianis i Panoutsou (1995) od ukupne količine poljoprivrednih

  ostataka koji se proizvode u EU15, 48% se ne koristi za svrhe energije

  (npr. ishrana životinja) ili za tradicionalne primjene u oblasti energije, a

  preostalih 40-45% se ne može iskoristiti za različite tehničke i/ili

  ekonomske svrhe (Siemons R., 2004).

 • 27

  Procjena potencijala biomase

  Place & date

 • 28

  Studije i procjene resursa biomase se generalno suočavaju s problemom

  koji se odnosi na pouzdanost podataka o postojećim ostacima, otpadu,

  potencijalnoj biomasi iz energijskih zasada kao i na definiciju raspoloživih

  resursa kada tehnička i ekonomska ograničenja nisu dovoljno poznata.

  Da bi se izvršila procjena raspoložive biomase, potrebno je u model

  uključiti različita ograničenja (koja se odnose na životnu sredinu, socijalne i

  ekonomske aspekte) koja mogu uticati na raspoloživost biomease.

  Procjena "održivog snabdijevanja biomasom" je moguća samo procjenom i

  praćenjem svih ključnih aspekata lanca bioenergije.

  Izračunavanje raspoložive biomase

 • 29

  Aproksimacija “snabdijevanja raspoloživom biomasom” na osnovu

  “snabdijevanja potencijalnom biomasom”.

  FORMULA

  BIOMASA = Oblast ili br. grla * Prinos * RtP * (1-gubitak) * (1- upotreba) *

  (1- ekol) * (ekon)

  Oblast ili br. grla : oblast ili broj grla koji je obuhvaćen u posmatranoj

  oblasti;

  Prinosi (t/ha): prinos usjeva ili đubriva stoke u posmatranoj oblasti;

  RtP: je odnos ostataka i proizvoda za usjeve/đubrivo stoke ;

  Gubitaki (%): Gubici ostataka usljed tehničkih uslova ;

  Upotreba (%): trenutna upotreba ostataka ;

  Ekol (%): dio ostataka koje treba odstraniti zbog ekoloških razloga ;

  Ekon (%): dio ostataka koji su ekonomični za pretvaranje u energiju .

  Izračunavanje raspoložive biomase

 • 30Place & date

  Analiza i procjena proizvodnje biomase

  Hvala na pažnji!

  Biomasa 7.