Biografija i bibliografija dr Stojana . M. Milojevi ‡ and S. Bogdanovi ‡, Zbirka reenih zadataka za studente ekonomije , Prosveta , Ni ... klasifikacionog ispita iz

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Biografija i bibliografija dr Stojana . M. Milojevi ‡ and S. Bogdanovi ‡, Zbirka...

 • I deodeodeodeo

  1. Biografija dr Stojana Bogdanovi}a.................................................. 3

  II deodeodeodeo

  2. Spisak nau~nih radova .......................................................................... 7

  3. U~e{}e na nau~nim skupovima.......................................................... 27

  4. Predavawa na nau~nim skupovima .................................................... 31

  5. Mentorstvo za doktorske disertacije ............................................ 42

  6. ^lanstvo u komisijama za doktorske disertacije......................... 43

  7. Mentorstvo za magistarske teze ..................................................... 44

  8. ^lanstvo u komisijama za magistarske teze ................................... 45

  9. Mentorstvo za specijalisti~ke radove........................................... 46

  10. Referati za izbor u zvawe.................................................................. 47

  III deodeodeodeo

  11. Zbirke poezije....................................................................................... 49

  12. Novine i kwi`evni ~asopisi............................................................ 50

  13. Antologije i zbornici poezije ......................................................... 54

  14. Intervjui i drugi napisi.................................................................... 56

  15. O pesnikovim kwigama........................................................................ 57

  16. Leksikoni, monografije, spomenice ............................................... 60

 • 3

  Profesor dr Stojan Bogdanovi} ro|en je 21. juna 1944. godine u Velikom Bo-wincu, Republika Srbija. Osnovnu {kolu i gimnaziju je zavr{io u Kwa`evcu. Pri-rodno-matemati~ki fakultet, odsek za Matematiku, zavr{io je 1968. godine u Beo-gradu. Specijalizirao je Aksiomatske teorije skupova na Univerzitetu Pariz VII, godine 1974/75. Magistarski rad pod naslovom "O jednoj klasi semigrupa" odbranio je 1978. godine na PMF-u u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Pri-log teoriji regularnih polugrupa" odbranio je 1980. godine, tako|e na PMF-u u No-vom Sadu.

  Bio je profesor gimnazije u Pan~evu od 1968. do 1977. godine. Za asistenta na PMF-u u Novom Sadu je izabran 1977. Docent na istom Fakultetu bio je od 1981. do 1986. Vanredni profesor na PMF-u u Novom Sadu bio je od 1986. do 1987. kada je pre{ao na Ekonomski fakultet u Ni{u, gde je 1989. godine izabran za redovnog profesora. Na PMF-u u Novom Sadu predavao je Algebru I, Osnovi matemati~ke logike i teorije skupova, Linearnu algebru, Teoriju grupa i jedna~ina i Istoriju i metodologiju matematike. Od 1982. do 1987. predavao je Algebru I i Grupe i wihove generalizacije na Studijskoj grupi za Matematiku Filozofskog fakulteta u Ni{u. [kolske 1977/78. godine izvodio je ve`be iz Linearne algebre na Poslediplomskoj {koli Ekonomskog instituta u Beogradu. Stalni je predava~ na poslediplomskim studijama na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Ni{u, U~iteqskom fakultetu u Vrawu i na Ekonomskom fakultetu u Ni{u.

  Profesor Stojan Bogdanovi} je osniva~ i dugogodi{wi rukovodilac Semi-nara za Teoriju polugrupa u Ni{u, sada Seminara za Algebru, koji radi od 1982. go-dine, pod pokroviteqstvom Matemati~kog instituta SANU. U svetu je ovaj semi-nar poznat kao Ni{ka {kola za Teoriju polugrupa. Zajedno sa profesorom M. ]i-ri}em je osnovao Ni{ku {kolu za Teoriju automata.

  Profesor Bogdanovi} je rukovodio izradom 5 doktorskih disertacija, 9 ma-gistarskih teza i 3 specijalisti~ka rada. Ina~e, na raznim univerzitetima bio je 44 puta ~lan komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza. Osim toga, rezul-tati wegovih istra`ivawa poslu`ili su kao polazne osnove studija iz kojih su pro-iza{le 3 doktorske disertacije odbrawene u Kini, 1 u Bugarskoj, 7 u Jugoslaviji i preko 12 magistarskih radova. Tako|e, bio je mentor za 4 kandidata (mladi talenti) koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije.

  Na republi~kim nau~nim projektima koje koordinira Matemati~ki institut SANU Profesor Bogdanovi} u~estvuje od 1978. godine. Ranije je bio i rukovodilac potprojekta za Algebru i diskretnu matematiku. Kao istra`iva~ koji je u periodu od 1991. do 1995. postigao izuzetne rezultate u radu na nau~no-istra`iva~kim pro-jektima, godine 1995. je dobio Nagradu Matemati~kog instituta SANU, a 2003. i 2004. godine dobio je nagrade Ministarstva za nauku Srbije za izuzetne rezultate. ^lan je Jugoslovenske asocijacije za primewenu i industrijsku matematiku-JUPIM.

  Dr Stojan Bogdanovi} je u~estvovao na preko 50 nau~nih konferencija u ino-stranstvu, gde je ~esto kao ekspert u svojoj oblasti bio ~lan Programskog odbora (Qingdao, Kina, 1993; Kunming, Kina, 1995). Tako|e je bio i ~lan Me|unarodnog orga-

 • 4

  nizacionog komiteta Svetskog kongresa za Algebru koji je odr`an 1997. u Hong-Kongu. U~estvovao je i na preko 45 konferencija u zemqi. Bio je ~lan Organi-zacionog odbora IX Kongresa matemati~ara Jugoslavije, 1995. godine. Bio je predse-dnik Programskog odbora Me|unarodne konferencije za Algebru, Logiku i Diskre-tnu matematiku u Ni{u, 1995. Bio je ~lan Programskog odbora VIII konferencije "Algebra i Logika" odr`ane 1998 godine u Novom Sadu. Na konferencijama u zem-qi i inostranstvu odr`ao je preko 100 predavawa.

  Dr`ao je predavawa po pozivu na univerzitetima u Budimpe{ti, Plovdivu, Beogradu, Novom Sadu i Skopqu.

  ^lan je redakcije ~asopisa Pure Mathematics and Applications (PU.M.A.), Buda-pest-Siena, i vi{e doma}ih ~asopisa. Bio je urednik izdava~kog preduze}a "Pro-sveta", Ni{. ^lan je redakcije izdava~ko grafi~kog preduze}a "MB GRAFIKA", Ni{. Recenzent je u gotovo svim doma}im matemati~kim ~asopisima, kao i u ~aso-pisima PU.M.A (Ma|arska), Indian Journal of Pure and Applied Mathematics (Indija), Algbera Colloquium (Kina), Semigroup Forum (USA), Communications in Algebra (UK), Zentralblattfur Mathematik (Nema~ka) i Southest Asian Bulltin of Mathematics (Hong-Kong).

  Objavio je 4 monografije i 5 univerzitetskih uxbenika (neki u vi{e izdawa) i oko 200 nau~nih radova, od kojih preko 150 u inostranstvu u najboqim svetskim ~asopisima u Americi, Kanadi, Japanu, Indiji, Italiji, [paniji, Portugaliji, Kini, Engleskoj, [kotskoj, Ma|arskoj, Bugarskoj, [vajcarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj i Izraelu. Radovi su mu citirani u svetskim monografijama, ~asopisima i univerzitetskim uxbenicima (vi{e stotina puta). Objavio je 8 ekspozitornih ~lanaka.

  Oblast nau~nog interesovawa Profesora Stojana Bogdanovi}a je veoma {i-roka i obuhvata zna~ajne oblasti Algebre i Teorijskog ra~unarstva (Theoretical Computer Science). Glavna oblast wegovog nau~nog delovawa je Teorija polugrupa, gde on va`i za eksperta. Po wegovoj kwizi "Semigroups with a system of subsemigroups" (na Engleskom) se predaje na poslediplomskim studijama na 3 Kine-ska univerziteta i Univerzitetu u Hong-Kongu. Zapa`ene rezultate postigao je i u Teoriji prstena, Univerzalnoj algebri, Teorijama ure|enih skupova, mre`a i Bulovih algebri, Algebarskoj teoriji automata itd. Za wegovo nau~no opredeqewe i filozofiju istra`ivawa va`an je bio wegov boravak u Parizu u vi{e navrata i svakako kontakt sa velikim brojem vode}ih matemati~ara u svetu.

  Dr Stojan Bogdanovi} je objavio i 6 zbirki poezije. Pesme su mu prevo|ene na engleski, francuski, rumunski i italijanski. Objavio je i preko 50 drugih ~lanaka iz ekonomije, kwi`evnosti i o slikarstvu. Zastupqen je u vi{e antologija i zbirki savremene srpske poezije. ^lan je Udru`ewa kwi`evnika Srbije.

  Bio je predsednik Saveta Gimnazije "Uro{ Predi}" u Pan~evu. Bio je pred-sednik Udru`ewa prosvetnih radnika op{tine Pan~evo. Bio je predsednik saveta lista "Ne" (gimnazija u Pan~evu), urednik edicije Mlada poezija Pan~eva (Rukopi-si I i II), ~lan redakcije nezavisnog gra|anskog glasnika "Razlog" u Kwa`evcu. Bio je ~lan saveta i {ef katedre za matematiku Ekonomskog fakulteta u Ni{u. Vi{e puta bio je ~lan Nau~no-nastavnog ve}a Univerziteta u Ni{u, kao Univerzitet-skog odbora za prirodno-matemati~ke nauke. Bio je predsednik Upravnog odbora Matemati~kog institute SANU. Vi{e godina bio je ~lan Komisije za matematiku

 • 5

  Ministarstva za nauku Republike Srbije. Bio je predsednik SO Kwa`evac. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta. Bio je ~lan saveta Univerziteta u Ni{u. Bio je ~lan po~asnog odbora 12. Srpskog matemati~kog kongresa odr`anog 2008. u Novom Sadu. ^lan je Nau~no-stru~nog ve}a za prirodno-matemati~ke nauke Univerziteta u Ni{u. Sta`ist je Ukrainske akademije za tehnolo{ke nauke, oblast menaxment obrazovawa. Redovni je ~lan Srpske akademije obrazovawa. (-) 2008. . Za doprinos razvoju Filozofskog fakulteta u Ni{u dobio je zahvalnicu 1981. i povequ 1997. godine. Za doprinos nau-~no-nastavnog razvoja Univerziteta u Ni{u dobio je povequ 1996. godine. Dobitnik je poveqe Dru{tva matemati~ara Srbije za 1997. godinu. Dobitnik je medaqe Junan Univerziteta, 1995. godine. Tako|e, za doprinos razvoju izdava~kog preduze}a No-ta"-Kwa`evac dobio je povequ i zlatnu plaketu tog preduze}a. Dobitnik je poveqe Ekonomskog fakulteta u Skopqu, 2000 godine. Dobitnik je medaqe Kongresa za algebru 1997 u Hong-Kongu za doprinos algebri. Dobitnik je zahvalnice rektora Doneckog Univerziteta za nesebi~nu pomo} u organizaciji me|unarodne letwe eko-nomske {kole. Dobitnik j