Click here to load reader

BILTEN - Microsoft ... BILTEN 2 2Razmnožnevmj mpžubub Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BILTEN - Microsoft ... BILTEN 2 2Razmnožnevmj mpžubub Razmnoževanje publikacije, v celoti ali...

 • NOVEMBER 2020

  BILTEN

 • Bilten, november 20202

  Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira. Publikacija je dosegljiva na svetovnem spletu.

  ISSN 1518-2081 (elektronska izdaja)

  This publication is also available in English.

  BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: [email protected] http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X

  Izdajatelj:

 • 3Bilten, november 2020

  KAZALO

  REPUBLIKA SLOVENIJA: Osnovni podatki

  I. POVZETEK KLJUČNIH GOSPODARSKIH GIBANJ

  II. STATISTIČNE TABELE Denar in finančne institucije Finančni trgi in plačilni sistemi Ekonomski odnosi s tujino Javne finance Finančni računi Nefinančni računi in splošna ekonomska statistika

  III. SEZNAM BANK IN HRANILNIC

  IV. METODOLOŠKE OPOMBE Pregled povezav statističnih podatkov Koledar objav

  6

  1

  1 3 28 49 85 92 100

  1

  1 26 27

  Opis znakov:

  - ni pojava ... ni podatka . začasen ali ocenjen podatek * popravljen podatek / povprečje 0 podatek je manjši od 0,5 1, 2, 3, ... opomba, pojasnjena v metodoloških opombah n.s. ni smiselno

  Zaradi zaokroževanja se seštevki vedno ne ujemajo. Podatke v evrih v tabelah od podatkov v tolarjih ločuje črta.

 • Bilten, november 20204

  REPUBLIKA SLOVENIJA: OSNOVNI PODATKI

  Enota mere Datum ali obdobje

  podatka:

  Površina 20.273 km2 2019 Prebivalstvo Slovenije 2.095.861 število 31.12.2019 Naravni prirast -0,4 na 1000 preb. 2018 Gostota naseljenosti 103,4 število / km2 31.12.2019 Prebivalstvo mestne občine Ljubljana 295.504 število 31.12.2019

  Izvor dodane vrednosti (strukturni deleži): 2019 Kmetijstvo 2,3 % Industrija 26,7 % Gradbeništvo 5,8 % Storitve 65,2 % Skupaj 100,0 %

  Letna realna rast BDP 2,4 % 2019 Medletna realna rast BDP -13,0 % apr.- jun. 2020 Nominalni BDP 48.007 mio EUR 2019 BDP na prebivalca 22.905 EUR 2019

  Letna rast industrijske proizvodnje -3,6 % september, 2020 Letna rast zaposlenosti -1,1 % september, 2020 Stopnja brezposelnosti 5,2 % apr.- jun. 2020

  Letna stopnja inflacije -0,1 % oktober, 2020

  Javne finance: prihodki 44,2 % BDP 2019 presežek/primanjkljaj 0,5 % BDP 2019 dolg 65,6 % BDP 31.12.2019

  Saldo tekočega računa plačilne bilance 2.723 mio EUR 2019 Saldo trgovinske bilance 1.330 mio EUR 2019 Bruto zunanji dolg 47.825 mio EUR 30.09.2020 Neto zunanji dolg 102 mio EUR 30.09.2020

  Denarna enota od 01.01.2007: evro (EUR): 1 EUR = 239,64 SIT

 • GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA

  1 - I.Bilten, november 2020

  I. POVZETEK KLJU^NIH GOSPODARSKIH GIBANJ

  Povzetki gospodarskih gibanj so dostopni na https://www.bsi.si/publikacije/gospodarska-gibanja-in-projekcije/povzetek-makroeko- nomskih-gibanj

  https://www.bsi.si/publikacije/gospodarska-gibanja-in-projekcije/povzetek-makroekonomskih-gibanj https://www.bsi.si/publikacije/gospodarska-gibanja-in-projekcije/povzetek-makroekonomskih-gibanj

 • I. - 2

  GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA

  Bilten, november 2020

 • 1 - II.

  STATISTIČNE TABELE

  Bilten, november 2020

  II. STATISTI^NE TABELE

  1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.1. 1.8.2. 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. 1.9.4. 1.10.1 1.10.2

  2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

  2.4.4.

  2.4.5

  2.5. 2.6.1a. 2.6.1b. 2.6.2a. 2.6.2b. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

  3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Denarni agregati Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij Bilanca Banke Slovenije Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev Izbrane obveznost drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev Bilanca Banke Slovenije - instrumenti Terjatve investicijskih skladov po vrstah skladov Obveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov Novoodobreni lizinški posli po sektorjih in tipu posla Stanje lizinških poslov po sektorjih in tipu posla Lizinški posli po ročnosti in tipu posla Stanje lizinških poslov NFD po tipu in dejavnosti posla Zavarovalnice Premije, odškodninski zahtevki, provizije

  FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Obrestne mere Banke Slovenije Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje Obrestne mere Evropske centralne banke Harmonizirana dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju Monetarne finančne institucije - obrestne mere obstoječih poslov v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih vlog v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam po originalni zapadlosti v domači valuti (% na letni ravni, obseg EUR) Obrestne mere državnih vrednostnih papirjev Devizni tečaji Banke Slovenije do 31.12.2006 - povprečni tečaji Devizni tečaji Banke Slovenije do 31.12.2006 - končni mesečni tečaji Devizni tečaji Evropske centralne banke - povprečni tečaji Devizni tečaji Evropske centralne banke - končni mesečni tečaji Promet v sistemu TARGET2 in SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP) Plačilne kartice Drugi plačilni sistemi in tržne poti Elektronsko bančništvo Kreditni prenosi Debetni prenosi Mreža poslovnih bank

  EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO Plačilna bilanca 1988-1993 Plačilna bilanca Tekoči račun po državah Kapitalski in finančni račun po državah

 • II. - 2

  STATISTIČNE TABELE

  Bilten, november 2020

  3.5. 3.6. 3.7.1. 3.7.2. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

  4.8.

  5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

  6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18.

  Blagovna menjava po državah Prikaz stanja mednarodnih naložb Prikaz stanja mednarodnih naložb po državah - imetja Prikaz stanja mednarodnih naložb po državah - obveznosti Zunanji dolg - imetja Bruto zunanji dolg - obveznosti Neto zunanji dolg / obveznosti - imetja / Javni in javno garantirani dolg Mednarodna rezerve

  JAVNE FINANCE Nefinančni in finančni računi sektorja država (ESR 2010) Nefinančni računi sektorja država (ESR 2010) Nefinančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 2010) Finančni računi sektorja država (ESR 2010) Finančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 2010) Prihodki in odhodki konsolidirane bilance javnega financiranja Račun finančnih terjatev in naložb ter financiranje konsolidirane bilance javnega financiranja Dolg državnega proračuna

  FINANČNI RAČUNI Nekonsolidirana stanja finančnih sredstev Nekonsolidirana stanja obveznosti Neto finančna sredstva Nekonsolidirane transakcije v finančnih sredstvih Nekonsolidirane transakcije v obveznostih Neto finančne transakcije

  NEFINANČNI RAČUNI IN SPLOŠNA EKONOMSKA STATISTIKA Izdatkovna struktura BDP Izdatkovna struktura BDP (stopnje rasti) Proizvodna struktura BDP Proizvodna struktura BDP (stopnje rasti) Indeks industrijske proizvodnje Indeks industrijske proizvodnje (stopnje rasti) Indeks prihodka od prodaje Indeks prihodka od prodaje (stopnje rasti) Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (1.del) Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (2.del) Zaposlenost po anketi o delovni sili (ILO) Brezposelnost po anketi o delovni sili (ILO) Povprečne plače Nominalni efektivni tečaj in realni harmonizirani indikatorji konkurenčnosti Indeks cen življenjskih potrebščin Indeks cen življenjskih potrebščin (stopnje rasti) Indeks cen proizvajalcev v industriji Indeks cen proizvajalcev v industriji (stopnje rasti)

 • Bilten, november 2020 3 - II.

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

  1.1 Denarni agregati

  v mio EUR

  Prispevek Slovenije k denarnim agregatom EMU

  M1 (brez gotovine v obtoku)

  M2 (brez gotovine v obtoku)

  M3 (brez gotovine v obtoku)

  Gotovina v obtoku (ključ ECB)

  Stolpec 1 2 3 4 Koda

  2015 31.dec. 13.217 21.415 21.231 4.660 2016 31.dec. 15.693 23.056 22.992 4.837 2017 31.dec. 17.952 24.578 24.502 5.013 2018 31.dec. 20.158 26.394 26.473 5.228 2019 31.dec. 22.220 28.474 28.502 5.414

  2015 30.jun. 11.943 20.935 20.937 4.490 31.jul. 12.071 20.859 20.862 4.587 31.avg. 12.312 20.910 20.870 4.559 30.sep. 12.657 20.989 20.906 4.549 31.okt. 12.824 21.090 20.892 4.582 30.nov. 13.023 21.146 20.946 4.591 31.dec. 13.217 21.415 21.231 4.660

  2016 31.jan. 13.324 21.437 21.260 4.618 29.feb. 13.668 21.750 21.580 4.601 31.mar. 13.952 21.940 21.781 4.616 30.apr. 14.041 21.930 21.785 4.637 31.maj. 14.237 22.055 21.888 4.648 30.jun. 14.419 22.086 21.935 4.679 31.