of 22 /22
1

Bilketako Zerbitzuen Gutuna - Bizkaia€¦ · Ordainketa-gutuna lortuz, zertarako-eta gero zenbatekoa erakunde lankidean ordaintzeko, 2. Banku elektronikoaren bitartez, hau da, dagokion

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bilketako Zerbitzuen Gutuna - Bizkaia€¦ · Ordainketa-gutuna lortuz, zertarako-eta gero...

Bilketako Zerbitzuen Gutuna2. .......................................... 7 ZORREN ORDAINKETEN GERORAPENAK EMATEA
3. ............................................................... 9 ERREKURTSOAK EBAZTEA, ETETEA
4. ......................... 11
ZORRAK ORDAINTZEKO EKITATEA SUSTATU ETA BERMATU ETA HORI BETETZEN EZ DUTENEN ONDAREAREN KONTRA JARDUTEA
5. ............................................................................................ 12
ZERGADUNAREN ESKUBIDEAK............................................................................... 14
ARAUTEGI ARAUPETZAILEA................................................................................... 15
ZERGADUNEN LANKIDETZA-ERAK.......................................................................... 15
Zerga-bilketaren barruan sartzen dira herri zorrak kobratzeko diren prozedura eta jarduketa guztiak.
Zerga-bilketako Arloaren zeregin nagusien artean ondoko hauek daude.
Zorrak kobratzea, hala betearazpidetzako fasean nola borondatezko aldian
Geroratzeak ematea
Foru kreditu publikoak kudeatzea eta aldeztea lehiaketa-prozeduretan
Ekintza zibilak eta penalak burututa, zerga prozesuaren azken fasean maularen aurka borrokatzea
Zorrak konpentsatzea
Zorren sarrera kudeatzea
Eraberritzen ari da: jendeari arreta berezia ematen ari zaio, eta segurtasun juridikoa; eta prozedurak modernatzen ari da.
4
KALITATEKO POLITIKA
Zerga-bilketa kudeatzeko ezarritako sistema ISO 9001:2000 Arauan oinarriturik dago eta honakoa du azken xede: zergak ordaindu behar dituztenek zorrak ingresatzeko duten obligazio hori betetzen dutela zaintzea eta ordainketa hori erarik eroso eta azkarrenean egiteko bideak jartzea, beti ere egungo arautegiak emandako aukeren barruan. Era berean, Zerga-bilketa-prozesuaren eremuaren barruan behar duten edozein jarduketa kudeatzea erraztu gura zaie.
Hori guztia oinarri harturik, foru ogasun honek konpromisoa hartu du:
1. Bidezko teknologi bitarteko guztiak ezartzeko eta ordainketa-betebeharrak betetzea errazten duten kanpo-erakundeekin aliantzak garatzeko.
2. Zerga-betebeharrak ordaintzeko borondatezko epealdian betetzea bultzatzeko; ildo horretatik, disuasio- eta kontzientziazio-ekintzak baliatuko ditu.
3. Maulazko jarduerei zorroztasun osoz jarraitzeko, zigortzekotan.
5
5. Zergadunekiko harremanak erraztu, bizkortu eta modernatzeko.
6. Bilketa-eragin handiagoa berekin ekartzen duten jarduketak kontutan hartuta baliabideak eragingarritasunez aplikatzeko.
7. Hartzekodunen lehiaketetan Foru Ogasunaren interesak aldezteko.
8. Legezko beharkizunak eta zergadunenak ezagutu eta betetzeko.
9. Langileek beren jarduerak egiteko izan behar duten gaikuntza bermatzen duen prestakuntza etengaberako sistema egotea bermatzea.
BIZKAIKO FORU OGASUNAREN ZERGA-BILKETAKO ZERBITZUEK EGITEN DITUZTEN ZERBITZUAK
1. ZERGA-BETEBEHARRAK BETETZEA ERRAZTEA.
a. Autolikidazioak aurkezteko erak
Emaitza sartzekoa bada:
Dirua edozein erakunde lankidetan sartuko da, nahiz eta sartu beharrekoa mugaeguneratutako zergaldietakoa izan.
Sarrerarik egiten ez bada, haiek Foru Ogasunaren edozein bulegotan aurkeztuko dira, beraiek aurkeztean gerorapena eskatu nahi delako edo zorra onartu bakarrik egin nahi delako. Aurkezpena zorra aintzatesteko bada eta Bilboko bulego nagusietan egiten bada, Zerga-bilketako erakusmahaian egingo da. Aurkeztu beharreko agiria geroratzeko eskabidea bada, Ogasuneko erregistroan aurkeztuko da.
Emaitza konpentsatu edo itzuli beharra edo zero kuota bada, autolikidazioa Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztu behar da. Hala ere, Errenta kanpainan zehar zerga honen aurkezpenak bulego laguntzaileetan ere egin daitezke.
Bizkaibai bidezkoa; horrelakoetan:
1. Ordainketa-gutuna lortuz, zertarako-eta gero zenbatekoa erakunde lankidean ordaintzeko,
2. Banku elektronikoaren bitartez, hau da, dagokion erakunde lankidearekin harremanetan jarriz,
3. Adierazten den kontuko helbiderapenaren bitartez.
Ordainketa-gerorapena, horrelakorik nahi izanez gero, autolikidazioa Bizkaibai bidez aurkeztearekin batera eskatuko da.
b. Zorrak ordaintzeko erak
Dirua erakunde lankideetan edo Foru Ogasunaren kutxan sartuz. Azken kasu horretan, eskudirutan edo bankuko edo adosturiko txekez.
Banku-helbiderapenaren bitartez bitarteko telematikoen bitartez aurkeztu badira edo PFEZren bigarren epekoak.
Banku elektronikoaren bitartez, Bizkaibai bidez aurkeztu badira eta banketxearekiko konexiorik izaten bada.
Likidazioak, oraingoz, erakunde lankideetan edo Foru Ogasunaren kutxan sartzekoa sartuz ordaindu ahal dira. Azken kasu horretan, eskudirutan edo bankuko edo adosturiko txekez ordainduko dira.
Ordaintzeko geroratuak helbiderapen bidez bakarrik ordainduko dira, 2003.01.01a baino lehen gertatzen utziak izan ezik. Beroriek ordainketa gutun edo helbiderapenaren bitartez ordaindu ahal dira.
Ordainagiriak: Foru Ogasunaren kutxako edo erakunde lankideetako ordainketa edo helbiderapenaren bidez abonatu ahal dira.
Zorrak ere konpentsazio bidez ordaindu ahal dira.
Autolikidazioak: tributu bakoitzari buruzko ezarritako epeen arabera.
Likidazioak: jakinarazpenaren datatik zenbatuko den hilabeteko epearen barruan.
Aldiro iraungitzen diren eta jakinarazpenak taldean egiten diren zorren kasuan irailaren 10etik urriaren 10era artekoa izango da, edo horren hurrengo astegunera artekoa baldin eta epeko azken eguna baliodunekoa ez bada.
Baldin eta tinbredun efektuen bidez ordain daitezkeen zergak badira, oraingoz, zerga egitatea sortzen den unean bertan.
2. ZORREN ORDAINKETEN GERORAPENAK EMATEA
a. Ordainketa-gerorapenak
Zorrak hala berariaz eskaturik geroratu edo zatikatu (geroratzeko era bat) ahalko dira.
Eskabide-eredua hartzeko lekua www.bizkaia.net
Zorrak geroratu ahal dira, efektu tinbredunak eta joko-tasak izan ezik.
Eskabidea:
Bermea:
Banku-abala
10.000 eurotik beherako zorrak. Zenbateko horretan sarturik egongo da zergadun beraren zor osoa.
250.000 eurotik beherako zorrak, gehienez sei hilabeterakoak; edo 100.000 eurotik beherakoak; gehienez urtebetekoak. Horrelakoak gertatuko dira, baldin eta atxikipenei ez badagozkie eta zergadunaren zorraren beste zatia behar bezain bermaturik badago.
Bermea lekatzea:
Baldin eta enpresa batek ondasun faltagatik bermerik eman ezin badu eta Administrazioak jarduera ukiturik suertatu ahal dela uste badu, zorra atxikipenei ez badagokie.
Ogasun eta Finantza foru diputatuak lekatuko du.
Bermea askatzeko eskatu eta bukaturiko azken hiru ekitaldietako kontabilitate-orriak aurkeztu beharko dira.
Epeak: zordunduriko zenbatekoen eta bermeen araberakoak izango dira. Zenbat eta bermea hobea izan, hainbat eta luzeagoa izan ahal izango da epea.
Korrituak: epe guztietan eskatuko dira, eta urtean behin gutxienez. Tasa Aurrekontuei buruzko Legeak finkatuko du. 2010erako %5,00koa da zerga-zorretan; eta %4koa, zuzenbide publikoko beste batzuetan.
b. Geroranet
Bizkaiko Foru Ogasunak Aplazanet zerbitzua abiarazi du zergapekoei euren zorrak ordaintzen laguntzeko: prozedura erraz eta arina da.
Sistema honen bidez, Ogasunarekin 7.500 eurotik beherako zorra duten zergadunek ordainketa geroratzeko eska dezakete. Baldintza hauek betez gero, emakida berehala egingo da:
Eskaera interesatuak egin behar du (edo ordezkariak, halakorik balego).
9
Gehienez 36 hilabete atzera daiteke baina ezin da inola ere izan hilean 100 eurotik beherakoa.
Bizkaiko Foru Ogasunaren lankide den erakunde baten banku- kontuaren ziurtagiria edo egiaztagiria aurkeztu behar da, epeak kontu horretan helbideratzeko.
Bilbon, geroratze zerbitzu hau erabili gura duten pertsonak Foru Ogasunaren egoitzara joan behar dira (Kaputxinoen bidea, 4), ordainketa geroratuen atalera (beheko solairua, 8. modulua).
Gainera, sistema honen bidez gerorapena eska daiteke Foru Ogasunak dituen bulegoetan: Getxo, Basauri, Barakaldo, Portugalete, Durango, Gernika, Mungia eta Balmaseda.
c. Ordainketa-gerorapenak eraginkortasuna galtzea
Epea betetzen ez bada eta, zorra ordaintzeko eskatuta, sarrera eskaeran ezarririko epean egiten ez bada.
Baldin eta, bermea osorik edo partzialki lekaturik duela, zordunak ondasunik ez badu edo ondasunak eskaintzen ez baditu.
Zerga-egoera erregularizaturik izaten ez bada.
Ordainketa geroratzeko ezarritako baldintzaren bat betetzen ez bada, hala nola, mozkinik ez banatzea, aurretik baimenik gabe akziorik ez banatzea...
Baldin eta gerorapenak eraginkortasunik galtzen badu eta zorra borondatezko epealdian badago, betearazpidezko prozedura hasiko da; eta hura betearazteko epealdian badago, zerga-bilketako prozedurarekin jarraituko da.
3. ERREKURTSOAK EBAZTEA, ETETEA
a. Aurkaratutako egintza etetea
Aurkaratzeak zerga zehapena ukitzen duenean.
Interesdunak frogatzen duenean bere kaltetan oker materiala, aritmetikoa edo izatezkoa egin dela zorra zehaztean; zorra ordaindu, barkatu, konpentsatu, geroratu edo eten denean; edo zerga administrazioak ordainketa eskatzeko duen ahalmena preskribatu denean.
Arau jakin batean ezarrita dagoenean; orduan, bertan ezarritakoaren arabera arautuko da etetea.
Auzitegi Ekonomiko Administratiboak berme-lekapenarekin eteteko aukera ematen duenean, konpontzeko zailak diren edo konponezinak diren kalteak gerta daitezkeela uste badu.
ETETE AUTOMATIKOA BERMEEKIN
Etete automatikoa lortzeko berme hauek beharko dira soil-soilik: diru gordailua edo balio publikoak, kreditu erakunde edo elkarrekiko bermerako sozietate batek emandako abal edo fidantza solidarioa, edo kauzio-aseguruaren ziurtagiria.
ETETEA BESTE BERME BATZUEKIN
11
b. Etenduraren aldiko korrituak.
Beti ere errekurtsoari gaitziritzi egiten bazaio. Horrelakoetan berandutzagatiko korrituak sortuko dira eta birgarpenezko errekurtsoan gehieneko muga hiru hilabetekoa izango da eta urte batekoa baldin eta erreklamazioa Foru Auzitegi Ekonomiko- administratiboaren (FAEa) aurrekoa bada, salbu eta horren ebazpenean gerta daitekeen berandutza zordunari egozteko modukoa den kasuetan.
c. Aplikatu ahal den korritu-tasa ekitaldi bakoitzerako,
Aurrekontuei buruzko Legeak onetsirikoa izango da. 2010erako %5ekoa da zerga-zorretan; eta %4koa, zuzenbide publikoko gainerakoetan.
d. Etendura eskatzea:
Bermea beharrezkoa ez bada, berariaz eskatu beharko da www.bizkaia.net
4. ZORRAK ORDAINTZEKO EKITATEA SUSTATU ETA BERMATU ETA HORI BETETZEN EZ DUTENEN ONDAREAREN KONTRA JARDUTEA
a. Ordainketa betearazteko epealdia
a. %5eko betearazpidetzako errekargua sortzea
b. Berandutza-korrituak sortzen hastea
d. Ordainketa eta zorren arteko konpentsazioa aplikatzea
b. Premiamendu-prozedura
Zerga ordaintzeko obligazioa duenaren ondasunak eta eskubideak bahituko dira eta(edo horren ezkontidearenak, hala denean, baldin eta ordaintzeke dagoen zorraren zenbatekoa estali arte eragiketa egitea horiekin errazagoa denean. Interesatuak eskatuta eta aurrez administrazioak onetsita, bahitu behar diren ondasun eta eskubide horien ordez interesatuak adierazitako beste batzuk jar daitezke.
Enbargatutako ondasunak enkante, lehiaketa edo adjudikazio bidez besterenduko dira. Berehala gauzatu ez edo prezio finkoa ez dutenetarako, enkantea, lehiaketa edo, zuzeneko adjudikazioa, arauz ezarrita dauden kasuetan eta baldintzak betez.
Enkanteei buruzko informazioa www.bizkaia.net, ogasuna, enkante-bilketa.
5. ERANTZUKIZUNAREN DERIBAZIOA ETA OINORDETZA ZERGA ZORRARI DAGOKIONEZ
Zorra erantzukizun-deribazioaren bitartez eskatu ahal da, alegazioen osteko administrazio-egintzaren bitartez, zergan beharturik dauden beste batzuentzat, erantzukizun solidarioaren bitartez, erantzukizun subsidiarioaren bitartez edo jarduera-oinordekotzaren bitartez.
Erantzukizun solidarioa eskatu ahal zaienak honakook dira:
Zerga-urratzeak burutu dituztenak edo haiek burutzeko lankideak
ZBFAOren 34.3. artikuluko titularkideak edo partaidekideak
Ustiapen edo jarduera ekonomikoen titulartasunaren edo jardunaren ondorengoek. Hori mugatu egin daiteke ondore horretarako ezarrita dagoen ziurtagirien prozeduraren bidez.
Ondasunak ezkutatzeko, beroriek bahitzeko agindurik ez betetzeko edo ondasunak jasotzeko lankideak
Erantzukizun solidarioak zor guztiak iritsiko ditu betearazpidezko errekarguak eta zehapenak izan ezik.
Erantzukizun subsidiarioak zordun nagusiaren eta solidarioen huts-egitearen aurretiko adierazpena eskatuko du eta honakook dira bera eskatu ahal zaienak:
Erakundeen administratzaileak, egitatezkoak zein zuzenbidezkoak, zerga-urratzeengatik
Lehiaketa-administratzaileak eta likidatzaileak
Lotutako ondasunen eskuratzaileak
Benetako kontrola duten edo zuzentzeko asmoa duten pertsona fisikoak edo juridikoak
Erantzukizun subsidiarioa borondatezko epealdian eskatu ahal den zorrera zabalduta dago.
Zerga betebeharrak oinordekoei eskualdatuko zaizkie honako kasu hauetan:
Hildako pertsona fisikoen oinordekoak (ZFAOko 38. art.).
Pertsona juridikoen eta nortasunik gabeko erakundeen oinordekoak (ZFAOko 39. art.): desegin diren sozietateak edota likidatu eta azkendu direnak
14
Oinordetza egiten denean eska daitekeen zorra ere sartzen da hemen, legez ezarritako mugekin betiere.
ZERGADUNAREN ESKUBIDEAK
2. Administrazioarengandik beren eskubide eta bermeei buruzko beharrezko informazioa eta laguntza jasotzeko eskubidea. Une oro erraztu behar izango die beren eskubideak erabiltzea eta beren betebeharrak betetzea.
3. Zerga-arautegia aplikatzeko dauden administrazio-irizpideen berri jakinaraz eta aipatu irizpideak dauden base informatizatuak kontsultatzea erraz dakien eskubidea.
4. Zergan behartuen jarduketa eskatzen duten Zerga Administrazioaren jarduketak haientzat ahalik eta karga txikiena ekartzeko moduan buru daitezen eskubidea
5. Saiaren aurrean zuzenean edo ordezkari bidez jarduteko eskubidea.
6. Zerga-aitorpenak aurkezten dituztenean berorien ziurtagiria luza dakien eskubidea. Era berean, Zerga Administrazioari agiriak aurkezten dizkiotenek haien kopia zigilatua lortzeko eskubidea dute (hura jatorrizkoekin batera ekartzen badute).
7. Zergak kudeatzeko prozeduran parte hartzen dutenek beronen tramitazioa zelan dagoen jakiteko izan behar duten eskubidea.
8. Alegazioak aurkezteko agiriak ekartzeko eta espedientea ebazteko proposamena baino lehenago entzun dakien eskubidea.
9. Eurak doazkien aldeak dituzten zerga-kudeaketako prozedurak zein agintariren edo langileren pean tramitatzen diren jakiteko eskubidea.
15
11. Tributuen Ikuskaritza egiaztatzen eta ikertzen hastean, beronek horretarako burutuko dituen jarduketen izaeraren eta irismenaren berri jakinaraz dakien eskubidea, baita jarduketok bideratzean dituzten eskubideen eta betebeharren berri jakitekoa ere.
ARAUTEGI ARAUPETZAILEA
Estatuaren eta Euskal Herriaren arteko Ekonomi Ituna
Estatuak sinatu eta bere lege-antolamenduari erantsiriko eta gaian aplikatu ahal diren nazioarteko Itunben eta Akordioen klausulak.
Zergei buruzko Foru Arau Orokorra eta aurrekontuei buruz indarrean dauden xedapenak
Tributuak eta zerga-bilketan kudeatzeko beste sarrera batzuk araupeturik dituzten legeak eta xedapenak
Zerga-bilketari buruzko Araudia eta berau garatzen duten xedapenak.
ZERGADUNEN LANKIDETZA-ERAK
Zerbitzuak hobetzeko, Sailaren bulego guztietan eredu normalizatua dago doakienen eskura. Eredu horren bitartez, egokiesten dituzten iradokizunak eta kexak egin ahalko dituzte. Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzuak haiek aztertuko ditu eta gehienez 15 eguneko epean erantzuteko konpromisoa hartu gura du.
Aurkezlekuak:
2. 901 50 2000 telefonoa
3. www.bizkaia.net
Halaber, zergadunek Foru Ogasunaren zerbitzuak, programak eta abar hobetzeko lankidetzan jardun ahal dute beren iritzia emanez, non-eta aldizka egiten diren gogobetetasun-inkestetan eta azterketetan.
ARRETA-LEKUEN HELBIDEAK, ORDUTEGIAK ETA TELEFONOAK
KONTSULTARAKO TELEFONOA: 901 50 2000
Telefono bidezko arreta-ordutegi etengabea goizeko zortzi eta erdietatik arratsaldeko zazpiak artekoa izango da, astelehenetik ostiralera, uztail, abuztu eta irailaren lehen hamabostaldian, horietan zerbitzua arratsaldeko ordu bi eta erdietan bukatuko da.
JENDEARI ARRETA EGITEKO BULEGOAK
Balmaseda Magdalena pasealekua, 2 94 610 30 65
Barakaldo Fueros , 4 94 406 59 10
Basauri Nagusia, 38 94 400 24 60
Durango Askatasun Etorbidea 12 94 406 59 05
Gernika San Juan Ibarra, 5 94 625 61 43
Getxo Konporte, z/g 94 406 59 00
Mungia Herribide, 5 94 615 59 09
Portugalete Castaños Jenerala 41 94 406 5920
17
Halaber, Bilbon eta Barakaldo, Portugalete, Basauri eta Balmasedako bulegoetan bilketako pertsonala dago.
4.000 €-tik gorako zergadunen espedienteen kasuko arreta pertsonalizatua izango da, aurrez espediente horren ardura duen funtzionarioarekin txanda adostuta.
WEB ORRIA: www.bizkaia.net
Zergadunei bidali beharreko dokumentazio guztia berrikusteko konpromisoa hartzen dugu, haien premiei egokitze aldera. Hizkera argi eta ulergarrian idatziko da dokumentazio hori, jakinarazpenaren zergatia ulertzeko behar den informazio guztia emanez.
10.000 euro baino gutxiagoko zorretan, geroratzeak gehienez 15 minututan emateko konpromisoa hartzen dugu (GERORANET zerbitzua) , behar den dokumentazio guztia aurkezten baldin bazaigu (eta emateko ezarri diren baldintzak betetzen badira).
Arreta emateko eta bere egoera aztertzeko konpromisoa hartzen dugu, geroratzeko eskaeran balizko irtenbide guztiak bilatzeko.
HIRITARREN BETEBEHARRAK
Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean ezarritakoaren arabera, subjektu pasibo ororen betebehar nagusia zerga-zorra ordaintzea da. Halaber, tributu bakoitzari begira eskatzen diren aitorpenak eta adierazpenak egin eta aurkeztu behar dituzte.
Era berean, kontabilitate- eta erregistro-liburuak eta kasu bakoitzean ezartzen diren gainerako agiriak arteztu eta gorde behar dituzte, eta ikuskapenak eta egiaztapenak egitea erraztu. Era berean, Foru Aldundiari zerga-egitatearekin zerikusia duten datu, txosten, aurrekari eta frogagiriak eman behar dizkiote. Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean bildurik zergadunen honako betebehar hauek aurkitu ahal ditugu, besteak beste.
Pertsona naturalek edo juridikoek orok, publikoek zein pribatuek, Zerga Administrazioari zerga-garrantzia duten mota orotako datu, txosten eta aurrekariak eman beharko dizkiote, beren beste pertsona batzuekiko ekonomi, lanbide edo finantza harremanetatik atereak.
Subjektu pasiboek Zerga Administrazioari beren egoitza aitortu edo adierazi beharko diote. Egoitzaz aldatzen badira, Zerga Administrazioari aldaketa horren berri jakinarazi beharko diote, horretarako berariazko adierazpenaren bitartez. Egoitzaz aldatzeak ez du Administrazioaren aurrean aipaturiko zerga-aitorpena aurkeztu arte ondorerik ekarriko.
Beren zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo duten eta Bizkaiko Foru Aldundiak ordainarazi behar duen edozein tributuren pean kargatu
20
behar diren ekintzak edo eragiketak egiten dituzten subjektu pasiboek egoitza Bizkaiko lurraldean duen ordezkari bana izendatu beharko dute, beren Foru Ogasunarekiko harremanen ondoreetarako.
TERMINO-GLOSATEGIA
Autolikidazioa: Zergadunak tributua aitortu eta zenbatekotu eta beronen zenbatekoa ordaintzea.
Ordainketa-gutuna: Zerga Administrazioak ordainketa egiteko luzaturiko agiria. Organo eskudunak edo baimendun erakundeek baliozkotuta, ordainketaren frogagiri bezala balio du.
Konpentsazioa: Zergadunaren eta Herri Ogasunaren artean zerga-zor mugaeguneratua iraungitzeko modua, baldin eta haiek elkarrekiko hartzekodunak eta zordunak badira eta zenbatekoa biok onartu badute.
Huts egina adieraztea: Administrazioaren erabakia, premiamendu-bideko zerga- zordunak zorra benetan ordaintzeko ondasunik ez duela adierazten duena.
Erantzukizun-deribazioa: Administrazio prozedura eta jarduera, zerga-zorreko erantzukizuna zergan beharturik dagoen subjektu pasiboa (zergaduna edo beraren tributuko ordezkoa) ez den pertsona fisiko edo juridikoari eskualdatu eta eskatzea erabakitzen duena.
Sortzapena: Tributua ordaindu beharra sortzen den unea.
Bahitura dilijentzia: Burutzekoa burutzeko ondasunak atxiki, oztopatu edo bahitzeko administrazioko dokumentua, Foru Ogasunarekiko zerga-zorra kitatzekoa.
Premiamendu-probidentzia: Zerga Administrazioak zordunari premiamendu- prozedura hasi dela adierazteko jaulki eta emandako agiria. Zordunaren ondarearen aurka jardutea eskatu ahal izateko kreditua kreditatzen duen titulua da.
FAEa Auzitegiko erreklamazioa: Foru Ogasunaren berariazko edo ustezko ebazpenari buruz Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan jartzen den administrazio- prozedura, hura berriro ikustekoa. Administrazioarekiko Auzibide-errekurtsoaren aurretikoa da.
21
Eskaera edo errekerimendua: Foru Ogasunak zergadunari agiriak ekartzeko, jarduera jakin bat egiteko edo beste gauza batzuk burutzeko eskatzeko egiten dion gaztigua, adierazpena edo galdera.
Erantzukizun solidarioa: Zergan beharturiko zenbait pertsona aldi berean eta batera ukitzen dituena. Pertsonotariko edozeini zor osoa eskatu ahal zaio.
Erantzukizun mankomunatua: Dagokien kuota eskatu ahal zaien zenbait subjektu pasibo edo erantzule daudenean gertatzen dena.
Erantzukizun subsidiarioa: Beste pertsona baten zuzenekoaren eta nagusiaren ostean edo horren ezean jokoan sartzen dena. Aurretik eskatzen du subjektu pasiboaren huts eginaren adierazpena.
Enkantea: Zordunaren ondasunak exekutatzeko prozedura.
Jarduera ondorengoetaratzea: Pertsona fisiko edo juridikoak aurreko beste batengan ekonomi ustiapena eta jarduera edozergatik hartu eta horrekin jarraitzen badu gertatzen da hau, baita enpresa baten elementu isolatuak eskuratzeak jatorrizko jarduera edo ustiapenarekin jarraitzea ahalbidetuz gero ere
Etendura: Zordunak duen eskubidea, ordaindu gabeko zorra ebazpena ematen den arte ez dakion exekutatu.
Mugaeguneratzea: Zorra ordaintzeko epea betetzea.
22
1. ZERGA-BETEBEHARRAK BETETZEA ERRAZTEA.
3. ERREKURTSOAK EBAZTEA, ETETEA
4. ZORRAK ORDAINTZEKO EKITATEA SUSTATU ETA BERMATU ETA HORI BETETZEN EZ DUTENEN ONDAREAREN KONTRA JARDUTEA
5. ERANTZUKIZUNAREN DERIBAZIOA ETA OINORDETZA ZERGA ZORRARI DAGOKIONEZ
ZERGADUNAREN ESKUBIDEAK
ARAUTEGI ARAUPETZAILEA
ZERGADUNEN LANKIDETZA-ERAK
OGASUN SAILAK ZERGA-BILKETAKO PROZEDURARI BURUZ HARTUTAKO KALITATE-KONPROMISOAK
HIRITARREN BETEBEHARRAK