bilant mediu.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  1/17

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  2/17

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  3/17

  Introdu"ere

  Atelierul de fabricare a scaunelor, aparţinând S.C.MOBILA S.R.L., situat laie irea ora ului Tău ii Mă!erău "i#a $nceput acti%itatea $n septe&brie '((). Aiciș ș ț șse produc scaune, pe care le co&erciali*ea*ă $n e+clusi%itate $n statele &e&bre aleniunii -uropene /er&ani, 0ranţa, Italia1 "i $n state asociate acesteia -l%eţia1.

  2rin e+pirarea Autori*aţia de Mediu, pentru desfă"urarea acti%ităţii aici $nacord cu cadrul leal, s#a depus docu&entaţia la Aenţia Reionala de 2rotecţiaMediului Baia Mare pentru obţinerea unei noi autori*aţii de &ediu.

  Bilanţul s#a $ntoc&it $n confor&itate cu &etodoloia i&pusă prin OrdinulMA22M nr. 3)453667 pri%ind aprobarea procedurii de reali*are a bilanţurilor de&ediu "i %a furni*a infor&aţii asupra stării de calitate a factorilor de &ediu din*onă %is a %is de acti%ităţile desfă"urate pe a&plasa&ent.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  4/17

  IDENTI%ICAREA AMPLASAMENTULUI  IȘLOCALI&AREA Localizare i topografieș

  Atelierul de tâ&plărie apar inând S.C. MOBILA S.R.L. este a&plasatț$n ora ul Tautii Ma!erău i pe strada 2rincipală, 8ud. MM, pe un teren,ș ș proprietate pri%ată cu o suprafa a de 9((( &p.ț

   Terenul are ur&atoarele %ecinătă i:ț

   

  # nord ; dru& de acces $n strada principala -istrului

  Istoricul amplasamentului 

  Iniţial, actualul a&plasa&ent era un teren %iran liber, care a ser%it cateren aricol.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  5/17

    Geologie şi hidrogeologie

   Râurile ce se ăsesc pe ra*a localită ii sunt So&e i Lapu . ?e ase&enea la >istruț ș ș ș

  e+istă un lac artificial. @onele de are&ent sunt Lacul >istru, Apa Sarată i 2iatra Tiseiș pentru care inten iile ad&inistra iei publice locale este să ob ină statutul de arie prote8atăț ț ța *onelor de biodi%ersitate i patri&oniu industrial &inier.ș

    Solul 

  Solul !otarului localită ii Tău ii#Mă!erău , din punct de %edere al structuriiț ț ș

  eoloice, are %aria iuni foarte &ari. Aceste %aria iuni sunt din cau*a for&ării lor peț ț

   ba*ă de depuneri alu%ionare i depuneri pon iene.ș ț

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  6/17

  ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ȘI DE&'OLT(RI

  'IITOARE

  O Iniţial, actualul a&plasa&ent era un teren %iran liber, care a ser%it ca teren aricol.

  O Astfel, referitor la aspectele leate de de*%oltare, se &enţionea*ă că se dore"teopti&i*area proceselor de producţie, prin &enţinerea $n funcţiune a secţiilor producti%e "i%alorificarea acti%elor ce nu &ai sunt rentabile pentru acti%itatea societăţii.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  7/17

  ACTIVITĂŢI D!V"LTAT #$ CAD%&L "'ICTIV&L&I

  S.C.MOBILA S.R.L, deţine ur&ătoarele&i8loace de transport:

  ' autoturis&e, 3 &otosti%uitor.

  Acest personal este structurat astfel:

  ana8aţi $n co&parti&entele te!nico #ad&inistrati%e T-SA1

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  8/17

    Stocarea materialelor

   Ca "i tipuri de &ateriale sau substanţe stocate $n incintă a%e&: &aterii pri&e "i &ateriale au+iliare produse finite

  substanţe cu caracter c!i&ic cu posibil sau cert rad

  de periculo*itate de"euri te!noloice de"euri de oriine &ena8erăde"euri pro%enite din de*afectarea sau casarea unor

  utila8e sau instalaţii

  re*er%e de apă pe siste&ul de ali&entare ape u*ate te!noloice

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  9/17

  misii (n atmosfer)

  n scopul stabilirii posibilelor surse de poluare at&osferică de pea&plasa&entul fabricii, aparţinând S.C.MOBILA S.R.L., precu& "i aesti&ării e%entualului i&pact al acestor surse asupra calităţii aerului din*onă, se %a pre*enta un in%entar al punctelor $n care sunt enerate e&isiiat&osferice din incinta studiată.Industria le&nului i&plică folosirea &ateriilor pri&e care $n ur&a

   prelucrarii eneraea*a cantită i se&nificati%e de pulberi de le&n.țSursele de e&isii at&osferice $n acest ca*, se pot clasifica $n două &arirupe:

  surse fi+e de e&isii $n at&osferă D  surse &obile de e&isii $n at&osferăIn ca*ul operaţiilor de debitare i prelucrare le&n, e&isiileș

  de pulberi sunt absorbite prin siste&ele de e+!austare locale a utila8elor ișa8un $n buncărul de colectare. ?e aici sunt redistribuite ori $n centralater&ică, ca "i co&bustibil solid sau ca &aterie pri&ă $n producerea de bric!eţi.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  10/17

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  11/17

  Apele u*ate de pe a&plasa&entul studiat, atât cele &ena8ere

  cât "i cele te!noloice, precu& "i apele plu%iale, sunt preluate desiste&ul de canali*are intern, ce de%ersea*ă $n final $n reţeaua decanali*are centrali*ată a localităţii Tău ii Mă!erău , a8unând $nț șfinal la staţia de epurare oră"enească Baia Mare.

  Alimentarea cu energie electric)

  Ali&entarea cu enerie electrică a fabricii de scaune, aparţinândS.C.MOBILA S.R.L., se face pe ba*a Contractului de furni*are aeneriei electrice nr. 3((7

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  12/17

  *roducerea şi eliminarea deşeurilor

  ?e euri &ena8ereș

  • 2ro%in din acti%itatea personalului deser%ent al obiecti%ului anali*at.• Colectarea acestor de"euri se face selecti%, fiind pre%ă*uţi $n acest scop

  recipienţi de colectare separaţi pentru fiecare tip de de"eu.?e euri le&noaseș

  • Caracteristic pentru industria le&nului este faptul ca de"eurile de ru&eu",

  tala", resturi scândură re*ultate sunt $n cantităţi relati% &ari, sunt solide iș$n &a8oritate sunt utili*ate $n instalaţiile proprii, fie prin reciclare printocarea acestora si obţinerea bric!eţilor, fie pentru obţinerea aentuluiter&ic in centrala ter&ică CT1.

  ?e euri de uleiuriș

  Sunt repre*entate de uleiurile u*ate re*ultate din: efectuarea sc!i&burilor de ulei la &i8loacele auto din dotareD sc!i&buri de ulei la &a"inile sau utila8ele din secţiile de producţie care

  conţin uleiuri de &otor, !idraulice, e&ulsionabileD

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  13/17

  *rotec+ia şi igiena muncii

  n cadrul S.C.MOBILA S.R.L., e+istă un co&parti&ent speciali*at pentru protecţia "i securitatea &uncii co&pletat de un ser%iciu e+tern.

  *re,enirea şi stingerea incendiilor

  n confor&itate cu pre%ederile leale "i necesităţile obiecti%e de

   pre%enire "i stinere a incendiilor: unitatea dispune de personal autori*at pentru orani*area pa*ei

  contra incendiilorD  pe $ntre a&plasa&entul se află panouri 2ic!et 2SI 0i 41dotat cu

  rană, lopată '1,cane '1, ăleţi 2SI '1, topor, târnacop, stinător 2

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  14/17

  !gomotul şi ,i-ra+iile

  2oluarea fonică enerată pe a&plasa&ent nu are un i&pact se&nificati% asupra populaţiei sau factorilor de &ediu.

  Securitatea zonei2entru securitatea a&plasa&entului, incinta sediului S.C.A2I2RO?

  S.R.L este asiurată pa*a '4 de ore două posturi pa*ă de patrulare, un post

  control1 "i $&pre8&uită la nord, sud "i est din ard cu plasă de sâr&ă a%ând o$nălţi&e de ',< &, partea de %est fiind asiurată de *idul !alei.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  15/17

  CALITATA S"L&L&I

  •  >u e+istă surse de poluare ale solului a%andu#se $n %edere &ăsurile pre%a*ute prin proiect, respecti%, de colectare a apelor &ena8ere $n re eaua de canali*areț&unicipală.

  • Eala $n care sunt utila8ele de rindeluit, fre*at, rete*at, spintecat, ăurit, "lefuitnu utili*ea*ă substanţe cu caracter periculos sau cu potenţial poluator pentrusol.

  • Instalaţia de e+!austare centrală, pre%ă*ută cu un %entilator &are de 9( FG, bine etan"ată, are posibilitatea de trecere a ru&eu"ului $n centrala ter&icăsau $n &a"ina de bric!etat $n interiorul instalaţiei, ceea ce $&piedică$&pră"tierea resturilor le&noase.

  •  >u e+istă surse de poluare ale solului a%andu#se $n %edere &ăsurile pre%a*ute

   prin proiect, respecti%, de colectare a apelor &ena8ere $n re eaua de canali*areț&unicipală.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  16/17

  C"$CL&!II

  n cadrul societăţii e&isiile re*ultate sunt nese&nificati%e, ele pot de%enise&nificati%e odată cu cre"terea producţiei sau introducerea unui uscător decapacitate &ai &are care să#l $nlocuiască pe cel &ic.A.Re*u&atul aspectelor de neconfor&are i cuantificarea acestora.ș

  2entru factorul de &ediu aer:o nu se constată depă iri pentru indicatorii anali*a i prin raportare laș ț

  %aloarea &a+i&ă ad&isibilă leal pre%a*ută.2entru factorul de &ediu sol:

  o i&pactul asupra solului i subsolului este redus la &ini& datorităș&ăsurilor adoptate $n etapa reali*ării construc ilor i a siste&ati*ăriiț șterenurilor.

  2entru factorul de &ediu apa:o nu e+istă surse poten iale de poluare i prin siste&ele de ali&entare cu apăț ș

  respecti% de colectare a efluen ilor, i&pactul poten ial asupra acestui factorț țde &ediu este li&itat considerbil.

 • 8/19/2019 bilant mediu.pptx

  17/17

  B. Re*u&atul obliaţiilor necuantificabile "i5sau al obliaţiilorcondiţionate de un e%eni&ent %iitor "i incertD

   

  0actor de &ediu solSe reco&andă:o a se e%ita crearea de depo*ite neorani*ate pe a&plasa&entDo estionarea corespun*ătoare a substanţelor to+ice5periculoase

  utili*ate in acti%itate.0actor de &ediu ap)o &onitori*area instalaţiilor de apă "i canali*areD

  0actor de &ediu aerSe reco&andă:o $ntreţinerea corespun*ătoare a instalaţiilor de e+!austare

  utili*ateDo %erificarea periodică a Centralei ter&ice prin autori*are ISCIR.