Bijlage V: Rapportage extern Veiligheidsonderzoek ... RMB , Extern veiligheidsonderzoek hotel Van der

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bijlage V: Rapportage extern Veiligheidsonderzoek ... RMB , Extern veiligheidsonderzoek hotel Van...

 • Bijlage V: Rapportage extern Veiligheidsonderzoek

 • Extern veiligheidsonderzoek

  Hotel Van der Valk in Uden

  Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke

  stoffen over de weg

 • Opdrachtgever : Gemeente Uden

  Project : Hotel Van der Valk

  Nummer : 75000032

  Status : Definitief

  Datum : juni 2011

  Uitvoerende : mw. B. van Kooij

  Autorisatie : dhr. V. van Erp paraaf:

 • INHOUDSOPGAVE

  1. INLEIDING ...................................................................................................................................... 1

  2. Externe veiligheid .......................................................................................................................... 3

  2.1 Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen ......................................................... 3

  2.2 Beleidskader gemeente Uden ................................................................................................ 3

  2.3 Plaatsgebonden- en groepsrisico ........................................................................................... 3

  3. uitgangspunten ............................................................................................................................. 5

  3.1 Risicobronnen......................................................................................................................... 5

  3.2 Invloedsgebied ....................................................................................................................... 6

  3.3 Bevolkingsdichtheid ............................................................................................................... 7

  3.4 Modellering weg .................................................................................................................... 8

  4. Resultaten Wegvervoer ................................................................................................................ 9

  4.1 Plaatsgebonden risico ............................................................................................................ 9

  4.2 Groepsrisico ............................................................................................................................ 9

  5. conclusie ...................................................................................................................................... 13

  bijlage 1: bevolkingsgegevens ............................................................................................................ 15

  Bijlage 2: RBMII Rapportage

  Bijlage 3: Letale effecten

 • RMB, Extern veiligheidsonderzoek hotel Van der Valk te Uden 1 Kenmerk 75000032

  1. INLEIDING

  Gemeente Uden is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van

  realisatie van Hotel Van der Valk. Het hotel zal nabij de A50 ter hoogte van afrit 14 Zeeland

  komen te liggen. Het hotel zal worden gebouwd op gemeentegrond tussen de

  Handwijzerstraat en de Rondweg, achter het huidige Barouge, links van de Nistelrodeseweg.

  Het hotel krijgt drie bouwlagen met daar bovenop een ovaal dat uitkijkt op de A50. De

  hotelkamers komen in twee vleugels aan de achterzijde van het hotel. Voorin komen het

  restaurant, congres- en vergaderzalen met ruime terrassen.

  Er zullen 106 kamers, 11 conferentie/vergaderzalen en een restaurant met bar voor 200

  personen komen.

  Vanwege de vestiging van het hotel is inzicht gewenst in de risicosituatie ter plaatse. De

  bedoelde risico’s worden veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen over de A50

  en over de Rondweg. Dergelijke risico’s worden aangeduid als externe veiligheidsrisico’s. De

  gemeente Uden heeft het RMB opdracht gegeven om deze risico’s te berekenen.

  figuur 1: Toekomstige locatie Hotel Van der Valk.

 • RMB, Extern veiligheidsonderzoek hotel Van der Valk te Uden 2 Kenmerk 75000032

  De effecten van realisatie van het hotel zijn in dit rapport berekend.

  In hoofdstuk 2 worden de basisbegrippen en risicobronnen van het externe veiligheidsbeleid

  toegelicht en in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor de risicoberekening beschreven.

  Tenslotte worden in 4 de resultaten en in hoofdstuk 5 de conclusie gepresenteerd.

  Figuur 2: Impressie Hotel Van der Valk in Uden

 • RMB, Extern veiligheidsonderzoek hotel Van der Valk te Uden 3 Kenmerk 75000032

  2. EXTERNE VEILIGHEID

  2.1 Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

  Het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen wordt beschreven in de

  nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs). In de circulaire Rnvgs (hierna:

  de Circulaire) wordt dit beleid verder uitgewerkt en verduidelijkt. De circulaire is opgesteld

  door de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  en VROM. Bij ruimtelijke besluitvorming langs transportassen waarbij externe veiligheid een

  rol speelt dient rekening gehouden te worden met de Circulaire.

  Een belangrijk onderdeel van de circulaire is de risicobenadering.

  De risicobenadering bestaat uit een drietal stappen:

  • identificatie van risico’s; • normstelling en toetsing aan normen; • indien noodzakelijk risicoreductie bij overschrijding van normen.

  Er worden nieuwe inzichten ontwikkeld in het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit

  Basisnet is voor het spoor nog in ontwikkeling. Na oplevering (verwacht 2012) zal dit

  Basisnet worden. Vooruitlopend op dit Besluit is de Circulaire begin 2010 aangepast. De

  normen plaatsgebonden risico en groepsrisico zijn van belang.

  In de Circulaire wordt het rekenprogramma RBMII expliciet genoemd als hulpmiddel bij de

  identificatie van de risico’s.

  2.2 Beleidskader gemeente Uden

  Onlangs is de beleidsvisie externe veiligheid gemeente Uden vastgesteld (versie februari

  2011).

  In deze beleidsvisie zijn geen specifieke regels opgenomen die van invloed kunnen zijn op

  deze risicoberekening. De Rondweg is in de beleidsvisie wel aangemerkt als

  aandachtsgebied. Daarnaast is het transportaantal van brandbare gassen specifiek

  genoemd. Dit aantal hebben wij in deze berekening meegenomen.

  2.3 Plaatsgebonden- en groepsrisico

  Er wordt onderscheid gemaakt in twee grootheden om het risiconiveau vanwege

  activiteiten met gevaarlijke stoffen in relatie tot hun omgeving aan te geven. Het betreft de

  grootheden plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR), waarbij de beoordeling onder

  meer plaatsvindt op de gevolgen voor kwetsbare bestemmingen. Zowel het PR als de

  hoogte van het GR zijn in deze risicoanalyse berekend.

 • RMB, Extern veiligheidsonderzoek hotel Van der Valk te Uden 4 Kenmerk 75000032

  2.3.1 Plaatsgebonden risico

  Het PR is gedefinieerd als de plaatsgebonden kans, per jaar, op overlijden voor een

  onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen met een bepaalde activiteit. Het PR wordt

  weergegeven met risicocontouren langs de transportas.

  Voor het plaatsgebonden risico geldt een getalsnorm inhoudend de maximaal toelaatbare

  overlijdenskans voor een individu van:

  • 1 op 100.000 per jaar (10-5/j) voor bestaande situaties; • 1 op 1.000.000 per jaar (10-6/j) voor nieuwe situaties.

  Dit betekent dat voor nieuwe situaties de grenswaarde wordt overschreden indien zich

  woningen of kwetsbare objecten binnen de 10 -6

  risicocontour bevinden. Voor bestaande

  situaties is de grenswaarde gesteld op 10 -5

  per jaar.

  2.3.2 Groepsrisico

  Het GR is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste 10 personen het slachtoffer wordt van

  een ernstig ongeval. Het groepsrisico wordt gezien als een indicatie van de maatschappelijke

  ontwrichting als gevolg van een calamiteit.

  Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit

  invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), het is de

  afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij

  een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR valt daarom niet aan te geven met

  risicocontouren langs de weg, maar wordt met een grafiek, een zogenaamde fN-curve

  aangegeven. Hierin wordt het overlijden van een groep van tenminste een bepaalde

  omvang afgezet tegen de kans daarop per jaar.

  Het GR maakt geen verschil tussen bestaande en nieuwe situaties, Het GR kent ook geen

  grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om

  gemotiveerd op basis van een belangenafweging van de oriëntatiewaarde af te wijken.

 • RMB, Extern veiligheidsonderzoek hotel Van der Valk te Uden 5 Kenmerk 75000032

  3. UITGANGSPUNTEN

  3.1 Risicobronnen

  3.1.1 Inrichtingen

  In de omgeving van de planlocatie ligt een risicovolle inrichting, een LPG tankstation gelegen

  aan de Bitswijk 4.

  Figuur 7: Locatie tankstation n