of 14 /14
Bijeli cement – građevinski materijal s karakterom. Excellence in white. Informacije o proizvodu – bijeli portland cement tvrtke Holcim White.

Bijeli Cement

  • Upload
    slavko1

  • View
    103

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Bijeli Cement

Page 1: Bijeli Cement

Bijeli cement –građevinski materijal s karakterom.

Excellence in white.

Informacije o proizvodu – bijeli portland cement tvrtke Holcim White.

Page 2: Bijeli Cement
Page 3: Bijeli Cement

Područja primjene

Područja primjene bijelog cementa – neiscrpnestvaralačke mogućnosti.Bijeli se cement sve češće i radije koristi pa se suvremenaarhitektura više ne može zamisliti bez njega. Posebiceneožbukani beton od bijelog cementa pruža nove estet-ske i dekorativne mogućnosti primjene, koje u znatnojmjeri obogaćuju izgled modernih građevina.

Bijeli se cement trenutačno najviše koristi u sljedećimpodručjima:• gradnja sa neožbukanim i arhitektonskim betonom iz

mobilnih miješalica (auto-miksera) ili silosa• proizvodnja betonskih profila• izrada betonskih proizvoda i umjetnog betonskog

kamena• proizvodnja svih vrsta žbuke za žbukanje i zidanje• konfekcioniranje građevinsko-kemijskih proizvoda

Holcimov bijeli cement – suvremen i učinkovitgrađevinski materijal.Bijeli cement tvrtke Holcim White je potpuno bijeliportland cement proizveden od visokokvalitetnih kemij-sko-mineralnih sirovina primjenom osobite tehno-logije u tvornicama posebno opremljenim u tu svrhu.Kao normirano vezivno sredstvo ispunjava sve zahtjevekoji se postavljaju pred portland cement odgovarajućegrazreda kakvoće.

Bijeli je cement prirodni proizvod visoke kakvoće kojiomogućava kako funkcionalnu tako i kreativnu primjenu.

Građevinsko-tehnička obilježja – kvaliteta koja seisplati.Bijeli cement tvrtke Holcim White je vezivno sredstvoprokušano u građevinskoj praksi. Pored bjeline ovajprirodni proizvod daje građevinama provjerenu čvrstoćui trajnost, te time pruža sigurnost tijekom čitavog tra-janja korištenja objekta.

Obojeni beton – čista estetika.Obojeni beton proizveden od bijelog cementa zrači atrak-tivnošću i elegancijom. Bijeli cement tvrtke Holcim Whitemože se bez teškoća obojiti bojama koje se mogu naćiu trgovini. Pri tome gotovo da ne postoje ograničenja uspektru boja koje se koriste za bojenje betona (vidi slikupored).

HolcimWhite Cement 3

Bijeli cement – savršena funkcionalnosti neponovljiv izgled.

Page 4: Bijeli Cement

Holcim White preuzima odgovornost za proizvodi uslugu.Tržišni uspjeh tvrtke Holcim White zasniva se na sustav-nom preplitanju proizvoda i usluga. Holcim Whitepouzdano isporučuje bijeli cement i složene kompone-nte (agregate) usklađene sa konačnim proizvodom ipostupkom njegove izrade. Osim toga, za Vas ćemo raz-raditi suvremene i praktične usluge za sve faze gradnjei za sve referentne grupe građevinarstva.

Na sljedećim stranicama naći ćete navigacione uputeu gornjem desnom uglu. Načelno, brošura je podijeljenau dva dijela. U prvom se dijelu detaljnije navode pred-nosti proizvoda od bijelog cementa tvrtke Holcim White.Nakon toga prikazuju se usluge koje pruža tvrtkaHolcim White, te značaj stručne prerade bijelog cementa.U drugom Vam dijelu tvrtka Holcim White nudi korisneupute za preradu u skladu sa različitim fazama gradnjei odgovarajućim sastojcima procesa prerade.

Usluga čini razliku:Holcim White – tvrtka koja pruža rješenjaSvoje rezultate na tržištu tvrtka Holcim White ostvarujetemeljem sustavne povezanosti proizvoda i usluga. Trajnevrijednosti stvaraju se jedino kombinacijom kvalitetnihproizvoda i korisnih usluga koje našim kupcima pružajukonkurentnu prednost. Naše usluge uključuju nešto višeod pouzdane opskrbe kvalitetnim proizvodima i širokogspektra pakiranja kojima se pokrivaju potrebe našihkupaca. One uključuju i tehničke službe i lokalna savjet-ništva u vezi primjene proizvoda.

Jedini uvjet za postavljanje novihstandarda je jedinstvo materijala i postupaka.

Naše opredjeljenje

4 HolcimWhite Cement

Korisnici Naši poslovni partneri Građevinski tim

ObradaProizvod

Izvedba NadzorPlaniranje

Usluga

Page 5: Bijeli Cement

HolcimWhite Cement 5

Bijeli cement tvrtke Holcim White – nadzor u skladusa normom – optimizacija prema upotrebno-tehničkimzahtjevima.Kao i svi ostali portland cementi tako i certificirani bijelicementi tvrtke Holcim White podliježu strogom internomi vanjskom nadzoru. Tehnički pokazatelji koji se s tim uvezi neprestano provjeravaju navedeni su u tehničkoj doku-mentaciji uz proizvod. Na upit Vam dostavljamo tehničkudokumentaciju za pojedine vrste ponuđenog cementa iagregate.

Pokazatelji karakteristični za pojedine vrste cementa, anavedeni u tehničkoj dokumentaciji, neodvojivi su sastavni

dio sustava osiguranja kvalitete tvornice cementa Holcim.Oni imaju temeljan značaj kao dokaz usklađenosti proiz-voda i proizvodnje. Razlozi sadržani u procesu provjeresprečavaju da se podaci utvrđeni sustavom Description(opis) bezrezervno i u cijelosti mogu prenijeti na zah-tjeve i izazove građevinske prakse.

Holcim White se prilikom optimizacije vezivnih sredstavaod bijelog cementa iz građevinsko-praktičnih razlogadodatno oslanja na načelo Performance© (vidi donju tabe-lu), koje se isključivo rukovodi tehnologijom korisnikate svojstvima cementa i agregata najučinkovitijim zakonačni proizvod.

Bijeli cement – više od veziva.

Proizvod

Osobina proizvodapoboljšana zahvaljujućibijelom cementu tvrtkeHolcim White

Potrebne količine vode

Skrućivanje

Finalna čvrstoća

Područja primjene

Transportirani betonza vidljive površine

npr.: • zidove• stropove• potpornje• stupove

Gotovi dijelovi zavidljive povr ine

npr.: • zidove• stropove• potpornje• balkone

Betonski proizvodi,umjetni betonskikamen

npr.: • kocke, ivičnjaci• ploče za staze• dekorativni

elementi

Žbuka i građevinsko-kemijski proizvodi

npr.: • visokokvalitetnažbuka

• dekorativnažbuka

• masa za fugira-nje i izglađivanje

Upotrebne mogućnosti krajnjegproizvoda

• smanjeno izlučivanje vode• nema pretjerane količine cementa• umjereno stvrdnjavanje• smanjena sklonost skupljanju• manje razređujućih aditiva

Pridržavanje utroška vremena potrebnogza transport i obradu

Sigurno postizanje željene nosivosti

Prednost za korisnika

Ušteda troškova za materijal uzosiguranje iste razine kakvoće

Sigurnost u logistici betona

Sigurnost u postupku dokazivanja kodgrađevinskog nadzor

Početna čvrstoća Smanjenje trajanja ciklusa(prenaprezanje, podizanje, transport)

Ušteda troškova za materijal i utehnološkom postupku

Sigurnost pri proizvodnji

Razvijanje hidratacijsketopline

Napredak otvrdnjavanja zahvaljujućivlastitoj toplini građevinskog elementa

Postojanost volumena Pogodan za toplinsku obradu

• sigurnost u postupku dokazivanja• ušteda u materijalu

Finoća • regulira potrebu za vodom radi sigurnogpodešavanja željene gustoće betonskogkamena

• ne treba pretjerano dodavati pigmenteprilikom bojenja

Sigurnost pri proizvodnjiApsorpcija vode Mobilizira fizikalnu potrebu za vodomneophodnu za optimalno sabijanje

Povećanje prodane količine uodnosu na druge građevinskematerijale

Finalna čvrstoća • velika otpornost na mraz i na sol zaodmrzavanje

• velika otpornost na opterećenja, kao npr.kotrljanje, trenje i struganje/trljanje

• ušteda na materijalu• sigurnost pri obradi

Potreba za vodom • ne povećava se količina kemijskihdodataka

• smanjena sklonost skupljanju

Sposobnost zadržavanjavode

Nema povećane dehidratacije

Sigurnost pri obradi i upostupku dokazivanja

Otvrdnjavanje Varijabilno podešavanje kinetike otvrdnja-vanja u funkciji traženih mjerila primjene

sigurnost pri obradi

Svojstva proizvoda prema načelu Performance©

Proizvod

Page 6: Bijeli Cement

Holcim White – „A provider of solutions”.Bijeli cement tvrtke Holcim White može svoje velikemogućnosti osiguranja izgleda, nosivosti i trajnostibetona razviti samo zahvaljujući punom opsegu stručneobrade. U tu svrhu treba voditi računa o nizu projek-tantskih i izvođačkih posebnosti. Ove skupine problema(vidi dolje navedenu tabelu) razmatra Holcim Whitezajedno s kupcima u građevinskim, proizvodnim timo-vima, te timovima za osiguranje kvalitete i pronalaziodgovarajuća rješenja.

Tehničke službe i lokalna savjetništva u veziprimjene proizvoda.Kao tvrtka koja nudi rješenja, u ponudi imamo teh-ničke službe i savjetništva u vezi primjene proizvoda.Kvaliteta proizvoda i usluga izravno je povezana stvrtkom Holcim White. Kupci mogu imati koristi odrješenja koja povećavaju vrijednost jedino u slučajukada su ta oba elementa čvrsto postavljena na svojemjesto.

Zahvaljujući našim lokalnim savjetnicima za primjenuproizvoda i stručnjacima iz Odjela za istraživanje i razvoj,Holcim White može svojim kupcima ponuditi sljedećeusluge:• redovite posjete i on-site savjetovanja naših savjetnika

za primjenu proizvoda• podršku u pitanjima vezanim uz primjenu• tečajeve i seminare u svrhu jačanja tehničkih i prodajnih

vještina• opsežna ispitivanja različitih vrsta građevinskih

materijala• podršku u optimizaciji proizvoda i procesa, na primjer

optimizaciji projektiranja sastava

Zahvaljujući optimizaciji proizvoda i procesa proizvodnje tepoboljšanoj kvaliteti finalnog proizvoda, naš će kupacuštedjeti te istodobno povećati svoju konkurentnost natržištu. Ovo je rezultat brze reakcije i prijenosa znanja ivještina (“know how”) putem naših lokalnih savjetništvaza primjenu proizvoda.

HolcimWhite – usluga čini razliku.Naše usluge

Usluge u svim fazama gradnje

6 HolcimWhite Cement

Usluge

Natječaj iplaniranje

Građevinskinadzoror ilikontrorolala upogonu

Projektantski uredi,arhitekti, projektantinosećih konstrukcija,državni građevinskizavodi

Upravitelji gradnje,građevinski poslovo-đe, rukovoditelji proiz-vodnje, rukovoditeljilaboratorija, nadzornicigradnje, eksterni labo-ratoriji, ustanove zaizdavanje certifikata

Obrazovanje građevinskog tima sastavljenog od projekta-nata, izvođača radova i dobavljača građevinskog materijalaradi optimalnog izbora građevinskog materijala, i to:• obzirom na izabrane uvjete obrade• obzirom na dokazive zahtjeve u pogledu kakvoće• radi osiguranja zahtjeva upravitelja gradnje koji se imaju

garantirati tijekom korištenja

Besprijekorna suradnja u timu za osiguranje kvaliteteizmeđu kontrole kvalitete u pogonu, građevinskognadzora i dobavljača građevinskog materijala radi opti-malnog utvrđivanja:• željenih parametara kakvoće• konkretne primjene građevinskog materijala• uzroka grešaka u proizvodnji

• točan predračun očekivanog obima troškova• točno planiranje procesa gradnje i opskrbe potrebnim

količinama sirovina• izbjegavanje grešaka u planiranju

• sustavna obrada svojstava proizvoda kao izvorza pronalaženje mogućnosti optimiranja materijalai energije

• usavršavanje sustava za osiguranje kakvoće ikoordinacija procesa poboljšanja radi smanjenjagrešaka

• besprijekorna izrada tehničke dokumentacijeuz proizvod prilikom tvorničke proizvodnje

SvrhaOdređivanje ciljaNaši poslovni partneriFaza gradnje

Upravitelji gradnje,građevinski poslovo-đe, rukovoditelji proiz-vodnje, rukovoditeljilaboratorija, nadzornicilaboratorija, nadzornicigradnje, eksterni labo-ratoriji, ustanove zaizdavanje certifikata

Besprijekorna suradnja u timu za osiguranje kvaliteteizmeđu kontrole kvalitete u pogonu, građevinskognadzora i dobavljača građevinskog materijala radi opti-malnog utvrđivanja:• željenih parametara kakvoće• željenih parametara kakvoće• konkretne primjene građevinskog materijala• uzroka grešaka u proizvodnji

• sustavna obrada svojstava proizvoda kao izvorza pronalaženje mogućnosti optimiranja materijalai energije

• usavršavanje sustava za osiguranje kakvoće ikoordinacija procesa poboljšanja radi smanjenjakoordinacija procesa poboljšanja radi smanjenjagrešaka

• besprijekorna izrada tehničke dokumentacijeuz proizvod prilikom tvorničke proizvodnje

Upravitelji gradnje,građevinski poslovođe, rukovoditeljiproizvodnje, rukovo-ditelji laboratorija,pogonski inženjeri

Suradnja u proizvodnom timu između izvođača radova,tvorničke proizvodnje i dobavljača građevinskog materijalaradi optimalne upotrebe građevinskog materijala:• s ovisno o materijalima/sastojcima koji se imaju

upotrebiti• s razradom učinkovitih i jeftinih receptura• ovisno o postojećoj tehnologiji i vladajućim klimatskim

uvjetima

• izbor najjeftinijih i najkvalitetnijih kombinacijagrađevinskog materijala

• osiguranje nesmetane proizvodnje• smanjenje proizvoda s greškom• sigurnost u opskrbi

Page 7: Bijeli Cement

HolcimWhite Cement 7

Upute za preradu – korisni savjeti i poticajiza praksu.Beton i žbuka definiraju se u današnjoj građevinskojtehnici kao složeni sustavi materijala. Greške u planira-nju i pri izvođenju radova kao i manjkavo osiguranjekakvoće smanjuju upotrebna svojstva finalnih proizvodausprkos sveobuhvatnim iskustvima o međudjelovanjumaterijalnih i tehnoloških parametara radnog procesa.Uzrok tomu treba tražiti u raznolikosti radnih postupakao kojima treba voditi računa prilikom stvaranja sustavamaterijala.

Holcim White raspolaže utemeljenim i bogatim isku-stvima za prepoznavanje kritičnih rezova u proizvodnjižbuke i betona namjenjenih različitim područjima pri-mjene. Tako nastale građevinsko-praktične spoznaje tvrtkaHolcim White ustupa zainteresiranim skupinama.

Ova brošura sadrži uz opće informacije o proizvodimatakođer i korisne savjete i poticaje za proces obrade.Polazeći od tri najvažnije faze gradnje trebaju ovi poticajipokazati kako obrada bijelog cementa zapravo počinjeveć zaključivanjem ugovora. Samo stručna realizacijapojedinačnih postupaka – izbora polaznih sastojaka,oplate, betona, tehnologije i osiguranja kakvoće –jamči uspješno rješavanje postavljenog građevinskogzadataka.

Donja grafika slikovito predstavlja sadržaj sljedećihstranica. Od središnjega je značaja pri tomu optimalnopovezivanje različitih faza gradnje i odgovarajućihsastavnih dijelova radnog procesa.

Obrada bijelog cementa mora biti pravilna.

Naša iskustva

Ugovornasigurnost

Polaznimaterijali

OplataBeton

Tehnološkipostupak

Osiguranjekakvoće

Građevinskinazor

ili tvorničkakontrola

Izvođenje građe-vinskih radova

ili tvorničkaproizvodnja

Natječaj iplaniranje

FaFazeze grgradnjeadnje

Obrada

Page 8: Bijeli Cement

Dolje navedene upute za obradu služe kao primjer i nemaju za cilj sveobuhvatnost i potpunost. One trebajupokazati da za uspješno rješavanje složenih građevinskih zadataka uz tehnološko znanje o betonu važnu uloguimaju i građevinsko-ugovorni i tehnološki aspekti, pri čemu Vam Holcim White kao kompetentan poslovnipartner pruža podršku.

Upute za obradu – presudnakvaliteta usluge.

Naše preporuke

PreporukeFaze gradnjeIscrpna obavještenjaza svaku kategoriju

Ugovorna sigurnost

Polazni materijali

Beton

Oplata

Tehnološki postupak

Osiguranje kakvoće

Natječaj i planiranje

8 HolcimWhite Cement

PreporukeFaze gradnje

Ugovorna sigurnost

Polazni materijali

Beton

Oplata

Tehnološki postupak

Osiguranje kakvoće

Nalogodavac mora u pismenom opisu radova iscrpno opisati učinak koji se ima postići (karakteristike površinskog betona,nosivost, karakteristike trajne otpornosti), i to tako da se kod izvođača radova ne može pojaviti sumnja u mogućnosti tehničkogostvarenja, te da se učinak nakon obavljenog posla može objektivno procijeniti.

Izvođač radova dužan je provjeriti nalogodavčevu specifikaciju, te mu bez odgađanja ukazati na sve uočene greškei nejasnoće.

Kako bi se isključio preveliki rizik izvođača radova neophodno je provjeriti tehničku izvodivost zadatka te sastaviti pisanidokument o prethodnoj izradi poredbenih ili oglednih površina.

Kontrolu izrađenih poredbenih ili oglednih površina treba provesti s lica i naličja (prethodno utvrditi geometrijsku udaljenostod točke promatranja do građevinskog elementa) i nakon toga u pisanom obliku utvrditii kriterije kojih se prilikom izvođenja trebapridržavati uz odgovarajuća odstupanja. Kriteriji učinka su: površinska struktura, boja, raščlanjenost površine itd.

Treba predvidjeti isključivu upotrebu provjerenih polaznih sirovina za miješanje betona s kontrolnim znakom.

Dobavljač je obavezan dostaviti sve pismene isprave o unutarnjoj i vanjskoj kontroli polaznih sastojaka betona.

Ovisno od ugovorene površinske strukture građevinskog elementa i od primijenjene tehnologije treba izabrati odgovarajućioplatni sustav.

Radi nesmetane proizvodnje građevinskog elementa potrebno je konstruktivne karakteristike oplate odrediti prema očekivanompritisku svježeg betona, vrsti i snazi vibracija kao i učestalosti korištenja.

Spojevi oplata moraju biti unaprijed određeni planom oplate.Planirajte isključivo upotrebu provjerenih rastavnih sredstava s kontrolnim znakom.

Dobavljač je obavezan dostaviti cjelokupnu dokumentaciju o unutarnjoj i vanjskoj kontroli rastavnih sredstava, te upute za uporabui podatke o mjerama zdravstvene zaštite, koje treba poduzeti.

Izradite sveobuhvatni nalog korištenih receptura za beton u ovisnosti od željenih karakteristika svježeg i stvrdnutog betona u skladusa mogućim klimatskim uvjetima, logističkim zahtjevima proizvodnje, transportom, ulijevanjem, razdiobom, sabijanjem, te unaprijedutvrđenim tehnološkim načelima, kao što je vrijeme potrebno za postavljanje oplate, prednaprezanje, vađenje iz kalupa i transport.

Tijekom pregovora i zaključivanja ugovora trebate također predvidjeti izradu poredbenih i oglednih površina.

Provjerite u kolikoj mjeri su poredbene i ogledne površine tehnički izvedive u kasnijem procesu proizvodnje, jer utvrđene karakteristikepredstavljaju zajamčena svojstva u pravnom smislu.

Provjerite je li moguće ostvariti dati građevinski zadatak u skladu sa priznatim tehničkim pravilima.

Izrada sveobuhvatnog i cjelovitog sustava za upravljanje kvalitetom radi nadzora polaznih sastojaka za izradu betona, svojstavasvježeg i stvrdnutog betona uz točno utvrđivanje obaveza provjere, dokaznu dokumentaciju, te određivanje i poduzimanje operativnihi strateških mjera poboljšanja.

Budite oprezni pri zahtjevima kakvoće u ponudbenoj dokumentaciji kao npr. spremno za ličenje ili stavljanje tapeta,budući da ti pojmovi nemaju jednoznačan objektivni karakter i dozvoljavaju rastezljivu interpretaciju.

Page 9: Bijeli Cement

HolcimWhite Cement 9

Preporuke

Provjerite je li moguće ostvariti dati građevinski zadatak odn. tvorničku proizvodnju u skladu sa priznatim tehničkim pravilima.

Mora postojati jamstvo za ugovorena svojstva finalnog proizvoda u granicama odstupanja koje se prethodno utvrđuju ugovorom.

Koristite isključivo čistu, a ne recikliranu vodu.

Korištenje aditiva isključivo sukladno propisima proizvođača.

Utvrdite konzultacijama s dobavljačem i prethodnim provjerama da li aditiv odgovara za miješanje betona sa bijelim cementom.

Aditivi (inertni, latentno hidraulični, pucolanski) mogu znatno utjecati na boju betona.Provjerite upotrebljivost pretpokusima.

Sastojci pijeska mogu imati jak utjecaj na promjenu boje betona. Provjerite upotrebljivost pretpokusima.

Ne mijenjajte planirane ili ispitivanjima prokušane polazne sirovine betona prije završetka građevinskog pothvata ili serijske proizvodnje.

U slučaju nepredvidljivih kolebanja kvalitete polaznih sastojaka tijekom proizvodnje trebate, prije nego ih zamijenite,provesti nove pokuse upotrebljivosti te izraditi ogledne i poredbene površine.

Koristite isključivo nepropusnu, čistu, neoštećenu i na vibracije otpornu oplatu.

Koristite rastavno sredstvo koje odgovara odabranom tipu oplate.

Provedite pokuse upotrebljivosti odabranog rastavnog sredstva.

Osigurajte štedljivo i ravnomjerno nanošenje i raspodjelu rastavnog sredstva. Zaštitite oplatu od prodora vode izvana.

Ostvarite složena svojstva betona pod radnim uvjetima.

Osigurajte primjenu predviđene i prokušane recepture za beton tijekom cijelog razdoblja proizvodnje.npr.: odnos vode /cementa manji od planiranog = tamnije površine

odnos vode /cementa veći od planiranog = svjetlije površine

Pridržavajte se minimalnog vremena dorade betona u skladu sa važećim normama i smjernicama; svježi beton trebate zaštititiod vjetra, kiše, hladnoće i snijega.

Prilikom podizanja i transporta osigurajte zaštitu rubova, pri skladištenju izbjegavajte kemijsko i fizičko djelovanjepotporne drvene građe na površinu betona.

Tjekom miješanja koristite samo baždarene uređaje za vaganje i doziranje.

Preciznost uređaja za doziranje ne smije nadilaziti interval +3%.

Miješalica, transport, uređaji za pretovar i preradu moraju uvijek biti u potpunosti čisti. Po potrebi treba provesti suho predmiješanjesmjese, posebice ukoliko se koriste pigmenti.

Pridržavajte se dovoljno dugog vremena miješanja, koje se u pravilu udvostručuje.

Spriječite raslojavanje betonske mješavine, npr. treba izbjegavati sipanje betona s velike visine.Na početku pumpanja izaberite pravu početnu mješavinu.

Kod guste armature osigurajte dovoljan broj vibracijskih otvora.

Svježi beton treba sipati u slojevima i pri tome izbjegavati sipanje s velike visine, a nakon toga ga ravnomjernim vibracijama potpuno ujednačiti.

Pazite da ne dođe do izlučivanja vode (znojenja) usljed intenzivnog vibriranja.

Pridržavajte se vremena propisanog za dostavu, sipanje, raspodjelu i sabijanje betona.

Nakon svakog segmenta betoniranja osigurajte dovoljno vremena prije skidanja oplata te za vađenje betona iz oplate,kako bi se izbjegle razlike u nijansi boje, te oštećenje površine usljed kidanja cementne košuljice.

Stalno treba provjeravati stvarni sadržaj građevinskog materijala u svježe proizvedenom betonu,posebice održavanje konzistencije, vrijednosti omjera vode /cementa, te udio pijeska veličine zrna od <0,25 mm.

Trebate izraditi normirana pokusna tijela radi provjere željenih vrijednosti čvrstoće, otpornosti na deformacijei trajnosti ugrađenog betona.

Faze gradnjeIscrpna obavještenjaza svaku kategoriju

Sastavljanje ugovora

Polazni sastojci

Oplata

Izvođenje građevinskih radova ili tvornička proizvodnja

Beton

Osiguranje kakvoće

Tehnološki postupak

Preporuke

Provjerite je li moguće ostvariti dati građevinski zadatak odn. tvorničku proizvodnju u skladu sa priznatim tehničkim pravilima.

Mora postojati jamstvo za ugovorena svojstva finalnog proizvoda u granicama odstupanja koje se prethodno utvrđuju ugovorom.

Koristite isključivo čistu, a ne recikliranu vodu.

Korištenje aditiva isključivo sukladno propisima proizvođača.

Utvrdite konzultacijama s dobavljačem i prethodnim provjerama da li aditiv odgovara za miješanje betona sa bijelim cementom.

Aditivi (inertni, latentno hidraulični, pucolanski) mogu znatno utjecati na boju betona.Provjerite upotrebljivost pretpokusima.

Sastojci pijeska mogu imati jak utjecaj na promjenu boje betona. Provjerite upotrebljivost pretpokusima.

Ne mijenjajte planirane ili ispitivanjima prokušane polazne sirovine betona prije završetka građevinskog pothvata ili serijske proizvodnje.

U slučaju nepredvidljivih kolebanja kvalitete polaznih sastojaka tijekom proizvodnje trebate, prije nego ih zamijenite,provesti nove pokuse upotrebljivosti te izraditi ogledne i poredbene površine.

Koristite isključivo nepropusnu, čistu, neoštećenu i na vibracije otpornu oplatu.

Koristite rastavno sredstvo koje odgovara odabranom tipu oplate.

Provedite pokuse upotrebljivosti odabranog rastavnog sredstva.

Osigurajte štedljivo i ravnomjerno nanošenje i raspodjelu rastavnog sredstva. Zaštitite oplatu od prodora vode izvana.

Ostvarite složena svojstva betona pod radnim uvjetima.

Osigurajte primjenu predviđene i prokušane recepture za beton tijekom cijelog razdoblja proizvodnje.npr.: odnos vode /cementa manji od planiranog = tamnije površine

odnos vode /cementa veći od planiranog = svjetlije površine

Pridržavajte se minimalnog vremena dorade betona u skladu sa važećim normama i smjernicama; svježi beton trebate zaštititiod vjetra, kiše, hladnoće i snijega.

Prilikom podizanja i transporta osigurajte zaštitu rubova, pri skladištenju izbjegavajte kemijsko i fizičko djelovanjepotporne drvene građe na površinu betona.

Tjekom miješanja koristite samo baždarene uređaje za vaganje i doziranje.

Preciznost uređaja za doziranje ne smije nadilaziti interval +3%.

Miješalica, transport, uređaji za pretovar i preradu moraju uvijek biti u potpunosti čisti. Po potrebi treba provesti suho predmiješanjesmjese, posebice ukoliko se koriste pigmenti.

Pridržavajte se dovoljno dugog vremena miješanja, koje se u pravilu udvostručuje.

Spriječite raslojavanje betonske mješavine, npr. treba izbjegavati sipanje betona s velike visine.Na početku pumpanja izaberite pravu početnu mješavinu.

Kod guste armature osigurajte dovoljan broj vibracijskih otvora.

Svježi beton treba sipati u slojevima i pri tome izbjegavati sipanje s velike visine, a nakon toga ga ravnomjernim vibracijama potpuno ujednačiti.

Pazite da ne dođe do izlučivanja vode (znojenja) usljed intenzivnog vibriranja.

Pridržavajte se vremena propisanog za dostavu, sipanje, raspodjelu i sabijanje betona.

Nakon svakog segmenta betoniranja osigurajte dovoljno vremena prije skidanja oplata te za vađenje betona iz oplate,kako bi se izbjegle razlike u nijansi boje, te oštećenje površine usljed kidanja cementne košuljice.

Stalno treba provjeravati stvarni sadržaj građevinskog materijala u svježe proizvedenom betonu,posebice održavanje konzistencije, vrijednosti omjera vode /cementa, te udio pijeska veličine zrna od <0,25 mm.

Trebate izraditi normirana pokusna tijela radi provjere željenih vrijednosti čvrstoće, otpornosti na deformacijei trajnosti ugrađenog betona.

Faze gradnje

Sastavljanje ugovora

Polazni sastojci

Oplata

Beton

Osiguranje kakvoće

Tehnološki postupak

Page 10: Bijeli Cement

HolcimWhite Cement 10

Preporuke

Kontrola i puštanje u promet proizvedenih građevinskih elemenata u skladu sa zahtjevima poredbenih i oglednih površina.

Potrebno je izraditi dokumentaciju za certifikaciju polaznih sastojaka.

Potrebno je izraditi dokumentaciju glede karakterističnih vrijednosti polaznih sirovina, koje podliježu provjeri u skladu sa normamapoduzeća za proizvodnju betona.

Ukoliko je potrebno treba uzeti probne uzorke i pohraniti ih tako da se očuva njihova kakvoća.

Provjeravajte stanje upotrijebljene oplate nakon završetka proizvodnog postupka. To predstavlja osnovu za poduzimanjedjelotvornih mjera poboljšanja.

Za beton se predviđa standardizirano skladištenje, provjera željenih parametara čvrstoće, otpornosti na deformacije i trajnosti ugrađenogbetona, te izrada predmetne dokumentacije o rezultatima kontrole datog proizvodnog razdoblja.

Kod oštećenih površina provjerite mogućnost popravka i daljeg korištenja datog građevinskog elementa. Prilikom popravkakoristite isključivo dopuštenu žbuku PCC i pridržavajte se osnovnih načela obrade podloge, nanošenja adhezivnih sredstava (grundiranja)i nanošenja betona.

Faze gradnjeIscrpna obavještenjaza svaku kategoriju

Ugovorna sigurnost

Polazni sastojci

Oplatat

Beton

Građevinski nadzor ili tvornička kontrola

Preporuke

Kontrola i puštanje u promet proizvedenih građevinskih elemenata u skladu sa zahtjevima poredbenih i oglednih površina.

Potrebno je izraditi dokumentaciju za certifikaciju polaznih sastojaka.

Potrebno je izraditi dokumentaciju glede karakterističnih vrijednosti polaznih sirovina, koje podliježu provjeri u skladu sa normamapoduzeća za proizvodnju betona.

Ukoliko je potrebno treba uzeti probne uzorke i pohraniti ih tako da se očuva njihova kakvoća.

Provjeravajte stanje upotrijebljene oplate nakon završetka proizvodnog postupka. To predstavlja osnovu za poduzimanjedjelotvornih mjera poboljšanja.

Za beton se predviđa standardizirano skladištenje, provjera željenih parametara čvrstoće, otpornosti na deformacije i trajnosti ugrađenogbetona, te izrada predmetne dokumentacije o rezultatima kontrole datog proizvodnog razdoblja.

Kod oštećenih površina provjerite mogućnost popravka i daljeg korištenja datog građevinskog elementa. Prilikom popravkakoristite isključivo dopuštenu žbuku PCC i pridržavajte se osnovnih načela obrade podloge, nanošenja adhezivnih sredstava (grundiranja)i nanošenja betona.

Faze gradnje

Polazni sastojci

Oplatat

Beton

PrednostiOplata od drveta

Blanjane oplatnih dasaka

Neobrađene oplatne daske

Oplatne ploče

Oplata od čelika

Čelična oplata

Oplata od plastike

Plastika

Drenažna oplata

Matrice od stiropora

Nedostaci Napomene

Vodič za oplatu

Čista površinska struktura

Autentičan izgled

Površina koja ravnomjerno upija,utrošak vremena za čišćenje, smanjenohabanje, manji izdaci

Prednosti

Glatka površina, trajnost,manja potreba za čišćenjem,mali broj spojeva

Prednosti

Ravnomjerna površina, manjapotreba za čišćenjem

Ravnomjerna površina, primjena kodposebnog opterećenja površine

Mnogobrojne oblikovne mogućnosti

Veliki utrošak rada

Površina se mora očistiti(možda pjeskarenjem)

Smanjene mogućnostioblikovanja u odnosu naupravo navedeno

Nedostaci

Stvaranje šupljina,mikrosegregacija napovršini

Nedostaci

Stvaranje šupljina

Veliki troškovi za materijal,veliki utrošak rada pri montaži

Jednokratna upotreba, gornjapovršina betona se prlja,veliki utrošak rada, problemis otpadom

Ne upotrebljavajte nove daske ili ihprethodno obradite cementnim muljem.Začepite otvore i fuge na daskama.

Ne upotrebljavajte nove daske ili ihprethodno obradite cementnim muljem.Začepite otvore i fuge na daskama.

Ne upotrebljavajte nove ploče ili ihprethodno obradite cementnim muljem.Začepite otvore i fuge na pločama.

Napomene

Trebate začepiti fuge.

Napomene

Page 11: Bijeli Cement

TM

CaCaspianspianSeaSea

UZ

KZRohožník

Shurovo

AZ

NL

RU

BY

PL

UA

DE

CHAT

CZSK

HURO

BGRS

BA

HRSI

LV

EE

LT

SrSrednjaednja ii IstIstočnaočna EuEuroropapa

AT AustrijaBA Bosna i HercegovinaBG BugarskaCH ŠvicarskaCZ Republika ČeškaDE NjemačkaEE EstonijaHU MađarskaHR HrvatskaLT LitvaLV LatvijaNL NizozemskaRO RumunjskaRS Srbija i Crna GoraSI SlovenijaSK Slovačka

PoljskaPL Poljska

Rusija i CIS / Kaspijska regija

AZ AzerbejdžanBY BjelorusijaKZ KazahstanRU RusijaTM TurkmenistanUA UkrajinaUZ Uzbekistan

Page 12: Bijeli Cement

Neprekidno unapređenje kao obaveza.Vezivna sredstva od bijelog cementa tvrtke Holcim Whitetehnički su usavršena, te prokušana u radu. Holcim Whitese ne zadovoljava postignutim, već je u stalnoj potraziza novim putovima i mogućnostima. U suradnji s našimkupcima težimo da neprestano poboljšavamo upotrebno-tehnička svojstva i asortiman naših proizvoda. Pri tomepokušavamo da svi naši poslovni partneri budu na dobitku.Zato su nam Vaši prijedlozi od odlučujuće važnosti.

Reklamacije su, naravno, svima neugodne. Za Holcim Whiteone predstavljaju dio procesa unapređenja proizvodnje.Ukoliko imate prijedloge ili ideje za poboljšanja vrlo radoćemo Vas saslušati i preuzeti ih prilikom usavršavanjanaših proizvoda.

Tvrka Holcim White će Vam rado pomoći u svakom pogledu.Pri tome se u središtu nalaze savjetodavne usluge popitanjima primjene, te briga o građevinskim objektimana licu mjesta.

Ne zaboravite.Sve upute za obradu navedene u ovoj brošuri imajukarakter primjera i nisu sveobuhvatne. One trebajupokazati da za uspješno rješavanje građevinskih zadatakauz tehnološko znanje o betonu važnu ulogu imaju igrađevinsko-ugovorni i tehnološki aspekti. Osim togazasnivaju se podaci na internim spoznajama kao ina građevinsko-tehničkim iskustvima. Holcim White Ltdodbija sve pravne zahtjeve koji bi se zasnivali nanestručnoj upotrebi ovdje navedenih informacija.

Neprekidno unaprjeđenje kao odgovornost.

Naš cilj

12 HolcimWhite Cement

Page 13: Bijeli Cement

Završna riječ o sigurnostiBijeli cement je hidrauličko vezivo. U spoju s vodompostaje nagrizajući.

Mjere sigurnosti pri radu• Cement nadražuje oči i kožu! Zaštitite ih prikladnim

zaštitnim sredstvima!• Kod manipulacije sa cementoom preporučamo

koristiti zaštitne rukavice!• Cement se mora držati izvan dohvata djece!• U slučaju dodira kože sa cementom potrebno je

oštećeno mesto temeljito oprati i namazati kremom!• Ukoliko cement uđe u oči, potrebno ih je dobro

isprati vodom, obavezno potražiti liječničku pomoć!

Sigurnosna upozorenja i sigurnosne uputeu svezi s bijelom cementom.

Sigurnost

HolcimWhite Cement 13

Nadražujući

Page 14: Bijeli Cement

© 2008 HolcimWhite LtdHTRW_WHC_PRODUCTBR HRV_080901

Holcim White LtdThurgauerstrasse 40P.O. Box 64638050 ZurichSwitzerlandPhone +41 58 850 61 61Fax +41 58 850 61 [email protected]/white