of 18/18
1 APSTIPRINĀTS 2016. gada 4. februāra valdes sēdē, protokols Nr.2-2016 Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa NOLIKUMS / LMA -N -1/2016 I. Vispārīgie noteikumi 1. Biedrības” Latvijas Māsu asociācija” ((turpmāk – Biedrība) īstenotais sertifikācijas un resertifikācijas process pamatojas uz Ārstniecības likumu un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.943) un citu normatīvo aktu prasībām. 2. Sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums (turpmāk – Nolikums) ir Biedrības valdes apstiprināts dokuments, kas reglamentē sertifikācijas un resertifikācijas procesa darbību. 3. Šis nolikums ir saistošs ārstniecības personām māsām, vecmātēm, zobu higiēnistiem, zobārstniecības māsām par sertifikācijas, resertifikācijas un sertifikāta anulēšanas un tā darbības apturēšanas kārtības gadījumiem. II. Nolikumā izmantotie termini 4. Ārstniecības personas sertifikācija ārstniecības personas sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) piešķiršana pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā, ja attiecīgās ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošana neizriet no ārstniecības personas kompetences jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – sertifikācija), kā arī sertifikāta piešķiršana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija). 5. Tālākizglītības punkts ārstniecības personas profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu uzskaites kvantitatīvā mērvienība. 6. Pamatspecialitātemedicīnas joma, kurā persona ir apguvusi specializācijas programmu. 7. Papildspecialitāte pamatspecialitātes šaurāka joma, kas kopīga divām vai vairākām pamatspecialitātēm. Ārstniecības persona ir tiesīga kārtot sertifikācijas eksāmenu apakšspecialitātē vai papildspecialitātē tikai pēc ārstniecības personas sertifikāta pamatspecialitātē saņemšanas. 8. Sertificējamā ārstniecības persona ārstniecības persona, kas ir iesniegusi rakstisku iesniegumu sertifikācijas eksāmena kārtošanai, lai saņemtu ārstniecības personas sertifikātu vai ārstniecisko un diagnostisko metožu sertifikātu. 9. Ārstniecisko un diagnostisko metožu sertifikāts izsniegts dokuments, kas apliecina ārstniecības personas iemaņas attiecīgās specialitātes ietvaros pielietot noteiktu ārstniecības vai diagnostikas metodi. Minētais sertifikāts bez ārstniecības personas sertifikāta pamatspecialitātē nedod tiesības praktizēt. 10. Resertifikācija atkārtota ārstniecības personas sertifikāta izsniegšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas. 11. Resertificējamā ārstniecības persona sertificētā ārstniecības persona, kurai beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš un kura ir pieteikusies atkārtotai ārstniecības personas sertifikāta saņemšanai. 12. Sertifikācijas eksāmens ir divu daļu kopa – teorētiskā un praktiskā.

Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu … · 2018-03-02 · LMA -N -1/2016 I. Vispārīgie ... Resertificējamā ārstniecības persona — sertificētā

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu … · 2018-03-02 · LMA -N...

 • 1

  APSTIPRINTS

  2016. gada 4. februra valdes sd, protokols Nr.2-2016

  Biedrba Latvijas Msu asocicija rstniecbas personu sertifikcijas un

  resertifikcijas procesa

  NOLIKUMS / LMA -N -1/2016

  I. Visprgie noteikumi

  1. Biedrbas Latvijas Msu asocicija ((turpmk Biedrba) stenotais sertifikcijas un resertifikcijas process pamatojas uz rstniecbas likumu un Ministru kabineta 2012.gada

  18.decembra noteikumiem Nr. 943 rstniecbas personu sertifikcijas krtba (turpmk

  Noteikumi Nr.943) un citu normatvo aktu prasbm.

  2. Sertifikcijas un resertifikcijas procesa nolikums (turpmk Nolikums) ir Biedrbas valdes apstiprints dokuments, kas reglament sertifikcijas un resertifikcijas procesa darbbu.

  3. is nolikums ir saistos rstniecbas personm msm, vecmtm, zobu higinistiem, zobrstniecbas msm par sertifikcijas, resertifikcijas un sertifikta anulanas un t darbbas

  apturanas krtbas gadjumiem.

  II. Nolikum izmantotie termini

  4. rstniecbas personas sertifikcija rstniecbas personas sertifikta (turpmk sertifikts)

  pieirana pc sertifikcijas eksmena sekmgas nokrtoanas, novrtjot un apliecinot

  rstniecbas personas teortisks zinanas un praktisks iemaas pamatspecialitt,

  papildspecialitt vai rstniecisks vai diagnostisks metodes lietoan, ja attiecgs rstniecisks

  vai diagnostisks metodes lietoana neizriet no rstniecbas personas kompetences jomu

  reguljoiem normatvajiem aktiem (turpmk sertifikcija), k ar sertifikta pieirana ajos

  noteikumos noteiktaj krtb bez sertifikcijas eksmena krtoanas (turpmk resertifikcija).

  5. Tlkizgltbas punkts rstniecbas personas profesionls un zintnisks darbbas un

  tlkizgltbas paskumu uzskaites kvantitatv mrvienba.

  6. Pamatspecialitte medicnas joma, kur persona ir apguvusi specializcijas programmu.

  7. Papildspecialitte pamatspecialittes aurka joma, kas kopga divm vai vairkm

  pamatspecialittm. rstniecbas persona ir tiesga krtot sertifikcijas eksmenu apakspecialitt

  vai papildspecialitt tikai pc rstniecbas personas sertifikta pamatspecialitt saemanas.

  8. Sertificjam rstniecbas persona rstniecbas persona, kas ir iesniegusi rakstisku

  iesniegumu sertifikcijas eksmena krtoanai, lai saemtu rstniecbas personas sertifiktu vai

  rstniecisko un diagnostisko metou sertifiktu.

  9. rstniecisko un diagnostisko metou sertifikts izsniegts dokuments, kas apliecina

  rstniecbas personas iemaas attiecgs specialittes ietvaros pielietot noteiktu rstniecbas vai

  diagnostikas metodi. Mintais sertifikts bez rstniecbas personas sertifikta pamatspecialitt

  nedod tiesbas praktizt.

  10. Resertifikcija atkrtota rstniecbas personas sertifikta izsniegana bez sertifikcijas

  eksmena krtoanas.

  11. Resertificjam rstniecbas persona sertifict rstniecbas persona, kurai beidzies

  rstniecbas personas sertifikta derguma termi un kura ir pieteikusies atkrtotai rstniecbas

  personas sertifikta saemanai.

  12. Sertifikcijas eksmens ir divu dau kopa teortisk un praktisk.

 • 2

  III. Biedrbas Uzdevumi

  13. Izveidot sertifikcijas padomi.

  14. Nodroint ar informciju par sertifikcijas un resertifikcijas saistto pakalpojumu pieejambu

  vism Biedrbas struktrvienbm sertificjamm un resertificjamm personm saska ar

  Noteikumiem Nr. 943.

  15. Informt sertificjamo personu par sertifikcijas prasbm, eksmena programmu, ieteicams

  literatras sarakstu, vrtanas sistmu, sertifikcijas eksmena komisijas personlsastvu.

  16. Paziot sertificjamajai personai par sertifikcijas eksmena norises laiku un vietu, k to nosaka

  Pazioanas likums.

  17. Organizt sertifiktu izgatavoanu, uzskaiti un izsnieganu.

  18. Izsniegt attiecg sertifikta dubliktu1, ja sertifikts ir bojts, izncints, nozaudts, nolaupts vai ja

  ir mainjies sertificts rstniecbas personas vrds (vrdi) vai uzvrds (uzrdot personu apliecinou

  dokumentu) vai personas kods.

  19. Veidot un aktualizt sertificto personu reistru un iesniegt informciju par sertifictajm

  personm Veselbas inspekcijai.

  20. Nnodroint Sertifikcijas komisijas ar sertifikciju un resertifikciju saistts lietvedbas

  materiliem un dokumentcijas uzglabanu.

  21. Nostt attiecgajai personai motivtu Sertifikcijas komisijas prieklikumu par atteikumu pieirt

  sertifiktu vai atkrtoti pieirt sertifiktu ne vlk k divpadsmit darba dienu dienu laik pc attiecg

  lmuma pieemanas.

  IV. Darba organizcija

  22. Sertifikcijas padome ir Biedrbas izveidota struktrvienba (717 loceki), kas k koleila

  institcija:

  22.1. apstiprina sertifikciju komisijas sastvu un nepiecieambas gadjum atsauc;

  22.2. izvrt un apstiprina sertifikcijas eksmenu programmu saturu;

  22.3. izvrt un apstiprina rstniecbas personu profesionls darbbas prskatu vrtanas

  kritrijus;

  22.4. pamatojoties uz sertifikcijas komisijas prieklikumu par atteikumu pieirt sertifiktu

  sakar ar to, ka sertificjam rstniecbas persona netiek pielaista pie sertifikcijas eksmena

  krtoanas, pieem lmumu par atteikumu pieirt sertifiktu vai atauj sertificjamai

  rstniecbas personai krtot sertifikcijas eksmenu;

  22.5. pamatojoties uz sertifikcijas komisijas prieklikumu, pieem lmumu par sertifikta

  pieiranu vai par atteikumu pieirt sertifiktu, k ar par resertifikciju vai par atteikumu

  veikt resertifikciju;

  22.6. pieem lmumu par izsniegto sertifiktu anulanu vait darbbas apturanu;

  22.7. koordin, kontrol un uzrauga sertifikcijas komisiju darbu;

  22.8. rakstiski sniedz sertifikcijas komisijas pamatotu atbildi par apstrdtu (maintu)

  Sertifikcijas komisijas lmumu;

  22.9. izskata iesniegumu par profesionls kvalifikcijas neforml tlkizgltbas paskuma

  apstiprinanu un pieem lmumu par t apstiprinanu vai atteikumu apstiprint profesionls

  kvalifikcijas neformlo tlkizgltbas paskumu;

  22.10. apstiprina un nosaka profesionlas kvalifikcijas neforml tlkizgltbas paskum

  iegstmo punktu skaitu.

  1 Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.672 rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu

  profesionlo zinanu prbaudes un sertifikcijas maksas pakalpojumu cenrdis

 • 3

  23. Sertifikcijas padomi veido pamatspecialitu, papildspecialitu un rstniecisko un diagnostisko

  metou, msu, vecmu, zobu higinistu un zobrstniecbas msas deletie sertifikcijas komisijas

  prstvji, un, to apstiprina Biedrbas valde.

  24. Sertifikcijas padomes darbu vada sertifikcijas padomes prieksdtjs, kuram ir divi vietnieki.

  Sertifikcijas padomes prieksdtja prombtnes laik sertifikcijas padomes darbu vada

  sertifikcijas padomes prieksdtja pilnvarots vietnieks. Sertifikcijas padomes prieksdtju un

  via vietniekus no sava vidus ar vienkru balsu vairkumu ievl sertifikcijas padome.

  25. Lmumus sertifikcijas padome pieem ar vienkru kltesoo padomes loceku balsu vairkumu,

  ja sd piedals vairk nek puse. Ja balsu skaits sadals viendi, iziro ir sertifikcijas padomes

  prieksdtja vai via vietnieka (prieksdtja prombtnes laik) balss. Sertifikcijas padome ir

  tiesga pieemt lmumu bez sdes sasaukanas, ja visi sertifikcijas padomes loceki rakstiski nobalso

  par lmuma pieemanu.

  26. Sertifikcijas komisijas sastvu (taj skait sertifikcijas komisijas prieksdtju, via vietnieku

  un sertifikcijas komisijas sekretru) apstiprina sertifikcijas padome uz etriem gadiem. Sertifikcijas

  padome ir tiesga no sava vidus iecelt prstvi dalbai sertifikcijas komisij ar padomdevja tiesbm.

  27. Sertifikcijas padome var pagarint 23. punkt noteikto sertifikcijas komisijas darbbas termiu

  ldz jaunas sertifikcijas komisijas apstiprinanai, bet ne ilgk k uz gadu.

  28.Sertifikcijas padome var veikt prrunas ar sertificjamm un resertificjamm personm strdu

  gadjum.

  33. Sertifikcijas komisija sastv ne mazk k no 5 prstvjiem, kurus ievl Biedrbas biedri un citu

  asociciju/apvienbu biedru sapulce, ievlot vienu sertifikcijas eksmenu komisiju katr

  pamatspecialitt, papildspecialitt un rstnieciskaj vai diagnostiskaj metod atklti balsojot ar

  vienkru balsu vairkumu uz 4 (etriem) gadiem ar tiesbm tikt atkrtoti ievltam. Kandidtam ir

  jbt spk esos sertifikts pamatspecialitt, papildspecialitt un rstnieciskaj vai diagnostiskaj

  metod un viam vismaz vienu reizi ir jbt resertifictam attiecgaj pamatspecialitt. Ievltie

  kandidti no sava vidus ar vienkru balsu vairkumu ievl sertifikcijas komisijas prieksdtju,

  via vietnieku un sertifikcijas komisijas sekretru.

  29. Sertifikcijas komisija ir Biedrbas struktrvienba, un citu profesiju prstvos biedrbas - zobu

  higinistu, zobrstniecbas msu un vecmu, - kas ir k koleila institcija.

  29. Sertifikcijas komisija:

  29.1. sniedz sertifikcijas padomei prieklikumu par rstniecbas personas resertifikciju vai par

  atteikumu resertifict rstniecbas personu;

  29.2. izstrd sertifikcijas eksmena programmas saturu un iesniedz Sertifikcijas padomei;

  29.3. izstrd rstniecbas personu profesionls darbbas prskatu vrtanas kritrijus;

  29.4. pieem un izvrt Noteikumu Nr. 943 27., 47. un 66.punkt mintos dokumentus;

  29.5. sniedz sertifikcijas padomei prieklikumu par rstniecbas personas iespju krtot

  sertifikcijas eksmenu, un prieklikumu ar skaidrojumu par atteikumu pieirt sertifiktu sakar

  ar to, ka sertificjam rstniecbas persona netiek pielaista pie sertifikcijas eksmena krtoanas;

  29.6. sertifikcijas komisija inform sertificjams personas par sertifikcijas prasbm un

  sertifikcijas eksmena programmas saturu un pc pieprasjuma rstniecbas personm par

  resertifikcijas prasbm;

  29.7. nosaka sertifikcijas eksmena un resertifikcijas veikanas laiku un vietu, k ar inform

  rstniecbas personu par sertifikcijas eksmena vrtanas sistmu un sertifikcijas eksmena

  komisijas personlsastvu.

  29.8.organiz, tehniski nodroina sertifikcijas eksmenu un resertifikciju un nepiecieamo

  dokumentu apriti;

  29.9. eksamin rstniecbas personu;

  29.10. sniedz sertifikcijas padomei prieklikumu par sertifikta pieiranu vai par atteikumu

  pieirt sertifiktu vai t darbbas apturanu.

  30. Sertifikcijas komisijas darbu vada sertifikcijas komisijas prieksdtjs vai via vietnieks

  (prieksdtja prombtnes laik).

  32. Sertifikcijas komisijas su norisi protokol un rstniecbas personu informanu nodroina

  sertifikcijas komisijas sekretrs. Sertifikcijas komisijas sekretrs nodroina sertifikcijas eksmenu

  dokumentu un resertifikcijas dokumentu apriti, glabanu un noformanu normatvajos aktos par

 • 4

  dokumentu izstrdanu un noformanu noteiktaj krtb, k ar dokumentu iesnieganu

  sertifikcijas padomei.

  34. Sertifikcijas komisija ir lemttiesga, ja ts darb piedals vairk nek puse ts loceku, taj skait

  Sertifikcijas eksmena komisijas prieksdtjs vai via vietnieks.

  35. Sertifikcijas komisija katru gadu ldz 31.oktobrim iesniedz sertifikcijas padomei sertifikcijas

  komisijas plnoto su grafiku nkamajam gadam, nordot su norises vietu un laiku. Sertifikcijas

  komisija par jebkurm plnotm izmaim iesniegtaj sertifikcijas komisijas su grafik inform

  sertifikcijas padomi ne vlk k divus mneus iepriek, bet par neplnotm izmaim nekavjoties,

  lai publictu Biedrbas tmeka vietn.

  36. Sertifikcijas komisijas izstrdtais sertifikcijas eksmena programmas saturs ir spk piecus

  gadus pc t apstiprinanas sertifikcijas padom. Sertifikcijas komisija ne vlk k seus mneus

  pirms sertifikcijas eksmena programmas satura derguma termia beigm iesniedz sertifikcijas

  padomei apstiprinanai sertifikcijas eksmena programmas saturu kop ar izmaiu veikanas vai

  neveikanas pamatojumu.

  37. Sertifikcijas komisija sagatavo un iesniedz sertifikcijas padomei pareizo atbilu pamatojumu gan

  teortiskajai, gan praktiskajai sertifikcijas eksmena daai.

  38. Sertifikcijas komisijas sdes par prieklikumu anult vai apturt sertifikta darbbu sasauc pc

  vajadzbas.

  39. Sertifikcijas komisiju vada Sertifikcijas komisijas prieksdtjs, kura pienkumi:

  39.1. organizt sertifikcijas programmas un teortisko sertifikcijas eksmena jautjumu

  izstrdi, kas atbilst specialittes nolikuma prasbm;

  39.2. apstiprint un iesniegt izstrdto sertifikcijas eksmena programmu sertifikcijas padom;

  39.3. nodroint informcijas snieganu sertificjamm rstniecbas personm par sertifikcijas

  un resertifikcijas prasbm, un sertifikcijas eksmena programmm;

  39.4.plnot, organizt un noteikt sertifikcijas eksmena laiku un vietu, k ar noteikt un

  informt sertificjamo rstniecbas personu par sertifikcijas eksmena vrtanas sistmu,

  sertifikcijas eksmenu programmm, jautjumiem un sertifikcijas eksmena komisijas

  personlsastvu;

  39.5. izvrtt rstniecbas personu iepriekjs profesionls darbbas prskatus pamatojoties uz

  Latvijas Republikas pastvoajiem normatvajiem aktiem;

  39.6. sniegt pamatotu sertifikcijas atteikumu sertificjamm rstniecbas personm, ja iesniegtie

  dokumenti, k ar viu profesionls darbbas prskati un profesionls kvalifikcijas formls

  un neformls tlkizgltbas neatbilst specialittes prasbm;

  39.7. vadt rstniecbas personu sertifikcijas eksmena procesu un resertifikciju;

  39.8. pieemt teortiskos vai/un praktiskos sertifikcijas eksmenus;

  39.9.nodroint lmumu pieemanu par sertifikta pieiranu;

  39.10. prraudzt sertifikcijas sekretra un sertifikcijas komisijas loceku darbu;

  39.11. sertifikcijas komisijas prieksdtja prombtnes gadjum Sertifikcijas komisijas darbu

  vada komisijas prieksdtja vietnieks vai via nozmtais komisijas loceklis;

  39.12. veikt sertifikcijas eksmena programmas satura izstrdi saska ar Noteikumiem Nr. 943.

  40. Sertifikcijas komisijas sekretra pienkumi:

  40.1. piedalties specialittes nolikuma prasbm atbilstoas sertifikcijas programmas un

  teortisko sertifikcijas eksmena jautjumu izstrd;

  40.2. informt sertificjams rstniecbas personas par sertifikcijas prasbm un sertifikcijas

  eksmena programmm;

  40.3. informt par sertifikcijas eksmena laiku un vietu, k ar informt sertificjamo

  rstniecbas personu par sertifikcijas eksmena vrtanas sistmu, sertifikcijas eksmenu

  programmm, jautjumiem un sertifikcijas eksmena komisijas personlsastvu;

  40.4. izvrtt rstniecbas personu iepriekjs profesionls darbbas prskatus pamatojoties

  uz Latvijas Republikas pastvoajiem normatvajiem aktiem;

  40.4. nodroint pareizu dokumentu noformanu un proces esoo dokumentu uzglabanu ;

  40.5. veikt rstniecbas personu sertifikcijas un resertifikcijas procesa organizanu,

  realizciju un dokumentu sagatavoanu;

  40.6. pieemt teortiskos vai/un praktiskos sertifikcijas eksmenus;

 • 5

  40.7. piedalties rstniecbas personu resertifikcijas proces;

  40.8. protokolt sertifikcijas komisijas su norisi;

  40.9. piecu darba dienu laik pc sertifikcijas vai resertifikcijas procesa nodod sertifikcijas

  dokumentus sertifikcijas padomei;

  40.10. Sertifikcijas komisijas sekretra prombtnes gadjum darbu nodroina Sertifikcijas

  prieksdtja nozmtais komisijas loceklis;

  40.11. veikt sertifikcijas programmas satura izstrdi saska ar Noteikumiem Nr. 943.

  41. Sertifikcijas komisija loceku pienkumi:

  41.1. piedalties sertifikcijas un resertifikcijas procesu stenoan;

  41.2. veikt sertifikcijas programmas satura izstrdi saska ar Noteikumiem Nr. 943;

  41.3. izstrdt rstniecbas personu profesionls darbbas prskatu vrtanas kritrijus;

  41.4. izstrdt sertifikcijas eksmena teortisks daas jautjumus sadarbb ar prjiem

  sertifikcijas komisijas locekiem;

  41.5. izstrdt sertifikcijas eksmena praktisks daas uzdevumus un noteikt vrtanas

  kritrijus sadarbb ar prjiem sertifikcijas komisijas locekiem;

  41.6. plnot savu darbu un par darba rezulttiem informt sertifikcijas komisijas

  prieksdtju noteiktaj krtb;

  41.7. krtot dokumentciju atbilstoi sertifikcijas institcijas noteiktajm prasbm;

  41.8. nepiecieambas gadjum informt sertificjams rstniecbas personas par sertifikcijas

  eksmena laiku un vietu;

  41.9. izvrtt rstniecbas personu iepriekjs profesionls darbbas prskatus pamatojoties

  uz Latvijas Republikas pastvoajiem normatvajiem aktiem;

  41.10. pieemt sertifikcijas eksmenu.

  V Sertifikcijas krtba

  42. Sertifikciju veic izveidota Sertifikcijas komisija, kura apstiprinta Sertifikcijas padom.

  43. rstniecbas persona, kura vls iegt sertifiktu iesniedz Sertifikcijas komisijai sekojous

  dokumentus:

  43.1. sertifikcijas lapu, kur aizpildta I un II daa;

  43.2. profesionls darbbas prskatu attiecgaj pamatspecialitt, papildspecialitt vai

  rstnieciskaj vai diagnostiskaj metod vai profesij, kur atspoguots veikt darba apjoms,

  intensitte un kvalitte apmcbas period un kuru apstiprinjis darba devjs vai rstniecbas

  persona, kuras vadb vai uzraudzb strdjusi sertificjam rstniecbas persona; (zobu

  higinistiem tmeka vietn jpieliek viu profesionls darbbas prskats)

  43.3. izgltbas dokumenta kopiju par iegto medicnisko izgltbu;

  43.4. izgltbas dokumenta kopiju par iegto pamatspecialitti,vai papildspecialitti;

  43.5. izgltbas iestdes izsniegtu izziu par izgltbas programmas apguvi, kas atbilst

  normatvajos aktos noteiktajm prasbm attiecb uz izgltbu, kda nepiecieama konkrts

  pamatspecialittes, vai papildspecialittes ieganai (ja sertifikcijas eksmenu izgltbas

  iestdes un sertifikcijas komisijas sadarbbas ietvaros sertificjamai rstniecbas personai ir

  iespjams krtot vienlaikus ar izgltbas programmas beigu prbaudjumu attiecgaj

  pamatspecialitt, (papildspecialitt);

  43.6. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas

  likuma prasbas);

  43.7. izgltbas dokumenta kopiju par tlkizgltbas programmas apguvi attiecgaj

  rstnieciskaj vai diagnostiskaj metod (ja sertificjam rstniecbas persona vlas krtot

  sertifikcijas eksmenu rstnieciskaj vai diagnostiskaj metod);

  43.8. maksjumu apliecinoa dokumenta kopiju par sertifikcijas procesa apmaksu

  normatvajos aktos par rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu profesionlo

  zinanu prbaudes, sertifikta noformanas, reistranas un t dublikta izgatavoanas

  maksas pakalpojumu cenrdi noteiktaj apmr;

  43.9. dokumentu, kas apliecina vrda, uzvrda vai personas koda maiu.

 • 6

  44. Iesniedzot o noteikumu 43. punkt minto dokumentu kopijas, sertificjam rstniecbas persona

  uzrda o dokumentu oriinlus.

  45. Ja o noteikumu 43. punkt mintie dokumenti nav valsts valod, tiem pievieno apliecintu

  tulkojumu saska ar normatvajiem aktiem par krtbu, kd apliecinmi dokumentu tulkojumi valsts

  valod.

  46. Persona, kas vlas krtot sertifikcijas eksmenu, Biedrbas sertifikcijas eksmenu komisijai

  iesniedz dokumentus trs mneus pirms sertifikcijas eksmena.

  47. Pc dokumenta saemanas Sertifikcijas komisija ne vlk k vienu mnesi pirms sertifikcijas

  eksmena dienas nosta sertificjamai personai testa jautjumus ar atbilu variantiem un praktisks

  daas vrtanas kritrijiem, k ar pazio sertifikcijas eksmena norises vietu un laiku.

  46. Sertifikcijas maksjumi tiek veikti secgi:

  46.1. apliecinoa maksjuma dokumenta kopiju par daju sertifikcijas procesa apmaksu -

  profesionls darbbas prskata izvrtana;

  46.2. apliecinoa maksjuma dokumenta kopiju par daju sertifikcijas procesa apmaksu - par

  teortisko un praktisko eksmenu;

  46.3. apliecinoa maksjuma dokumenta kopiju par daju sertifikcijas procesa apmaksu -

  sertifikta izsniegana.

  47. Ja rstniecbas persona ir veikusi pilnu maksjumu summu, un, ja kds no pakalpojumiem ne tiek

  izpildts, Biedrba veic naudas atgrieanu, pamatojoties uz rstniecbas personas rakstisku iesniegumu.

  48. Sertifikcijas eksmens notiek valsts valod divs das saska ar sertifikcijas eksmena

  programm ietvertajm tmm:

  48.1. pirm daa teortisko zinanu prbaude atbilstoi sertifikcijas eksmena programmai;

  48.2. otr daa praktisko iemau prbaude.

  49. Teortisko zinanu prbaude ietver:

  49.1. rakstisk testveida eksmena jautjumi, pamatspecialitt ir 100 un papildspecialitt 50

  ar vienu pareizo atbildi;

  49.2. pretendentam testveida rakstiskais eksmens tiek atzts par nokrtotu, ja vismaz 75%

  atbilu ir pareizas;

  49.3. izsniedzot pretendentam jautjumus, viam norda laiku, kds atvlts atbilu

  gatavoanai. is laiks nevar bt ilgks par 120 mintm.

  50. Msm praktisko iemau prbaud izsniedzot pretendentam situcijas uzdevumu, norda laiku,

  kds atvlts atbilu gatavoanai un iesnieganai:

  50.1. 10 (desmit) situcijas uzdevumus vai praktisko manipulciju procedru izpildi,

  papildspecialittm 5 situcijas uzdevumus, un sertificjam persona aizklti izvls no tiem

  vienu. is laiks nevar bt ilgks par 45 mintm;

  50.2. situcijas analz pc diem kritrijiem, ja nav noteikts savdk:

  50.2.1. esos aprpes problmas prioritr secb (pc svarguma) sasaistot ar cloni;

  50.2.2. veicams aprpes darbbas esoajm aprpes problmm;

  50.2.3. potencilo aprpes problmu noteikana;

  50.2.4. veicams aprpes darbbas potencilm aprpes problmm;

  50.2.5. pacienta un imenes izgltoanas plns;

  50.3. par katru pareizi atbildtu punktu preczi formultu, izpildmu, pamatotu, pretendents

  iegst 3 punktus; 2 punktus - daji preczi formulta izpildma un pamatota; 1 punktu -

  gandrz daji preczi formultas, izpildmas un pamatotas; nav sniegta atbilde -0;

  50.4. sertifikcijas eksmena praktiskaj da maksimli iegstamais punktu skaits ir 15;

  minimlais iegstamo punktu skaits, lai praktisk daa tiktu ieskaitta ir 11punkti (75%).

  51. Zobu higinistiem praktisko iemau prbaude tiek veikta vadoties pc sertifikcijas eksmena

  vrtanas kritrijiem zobu higinista specialitt, kura ietver:

  51.1. anamnzes ievkana un indeksu noteikana;

  51.2. periodonta izmeklana;

  51.3. kariesa un citu cieto audu pataloiju novrtana;

  51.4. rekomendcijas mutes veselbas uzlaboan;

  51.5. situcijas uzdevuma analze;

 • 7

  51.6. sertifikacijas eksmena praktisk daa notiek klnisk vid izmekljot relu pacientu.

  Laiks praktisks daas veikanai ir 60 min. pacienta iztaujana un izmeklana;

  51.7. anamnzes maksimlais punktu skaits ir 15, periodonta izmeklana ir 15, kariess un

  cieto audu novrtana ir 8, rekomedcijas mutes dobuma uzlaboanai 9 un situcijas

  uzdevuma analze ir 3. Praktisks daas kopjais iegstamais maksimlais punktu skaits ir 50

  un praktisk daa tiek ieskaitta, ja ir iegti 75%( ne mazk par 35 punktiem).

  52. Zobrstniecbas msm praktisko iemau prbaud:

  52.1. piedv 10 situcijas uzdevumus;

  52.2. klnisks kartes aizpildana;

  52.3. KPE (karieso, plombto un ekstrahto zobu indekss) indeksa noteikana;

  52.4. par katru pareizi atbildtu punktu preczi formultu, izpildtu pretendents iegst 1 punktu;

  0,5 punktus - daji preczi formults, daji izpildts, nav sniegta atbilde -0 . maksimlais

  punktu skaits 32 punkti, minimlais punktu skaits, kuri tiek ieskaitti 24 punkti (75%);

  52.5. praktisko iemau prbaudes ilgums 45 min.

  53. Vecmtm praktisko iemau prbaud ietver:

  53.1. situcijas uzdevums sertificjam rstniecbas persona saem vienu no desmit aizkltiem

  situcijas uzdevumiem un izvlas vienu ar piedvtm atbildm, pamatojot to;

  53.2. praktiska kardiotokogrammas (KTG) izvtana sertificjam rstniecbas persona patstvgi

  izvrt vienu, aizklti izvltu, KTG piemru un atbild uz diviem teortiskiem testa jautjumiem,

  izvloties vienu no piedvtajm atbildm un pamato to;

  53.3. sertifikcijas eksmena praktiskaj da maksimli iegstamais punktu skaits ir 8; minimlais

  iegstamo punktu skaits, lai praktisk daa tiktu ieskaitta ir 6 punkti (75%);

  53.4. par katru pareizi atbildtu un pamatotu atbildi pretendents iegst 2 punktus; par pareizu un ne

  pamatotu atbildi 1 punktu, par nepareizu atbildi - 0 punktu;

  53.5. sertifikcijas eksmena praktisks daas izpildes laiks ir 45 mintes, skaitot no praktisko

  uzdevumu saemanas bra.

  VI. Resertifikcijas krtba

  54. rstniecbas persona, kas vlas veikt resertifikciju (turpmk resertificjam rstniecbas

  persona), ne vlk k trs mneus pirms sertifikta derguma termia beigm iesniedz sertifikcijas

  institcij vai sertifikcijas komisij iesniegumu, kuram pievieno dus dokumentus:

  54.1. resertifikcijas lapu (3.pielikums vai 4.pielikums), kur aizpildta I un II daa;

  54.2. rstniecbas iestdes vadtja vai iestdes vadtja deletas personas apstiprintu

  profesionls darbbas prskatu attiecgaj pamatspecialitt, papildspecialitt vai

  rstnieciskaj vai diagnostiskaj metod, kur atspoguots sertifikta derguma termia laik

  veikt darba apjoms, intensitte un kvalitte (informciju sniedz par vism rstniecbas

  iestdm, kurs sertifikta derguma termia laik resertificjam rstniecbas persona strd

  vai ir strdjusi);

  54.3. maksjumu apliecinoa dokumenta kopiju par resertifikcijas procesa apmaksu

  normatvajos aktos par rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu profesionlo

  zinanu prbaudes, sertifikta noformanas, reistranas un t dublikta izgatavoanas

  maksas pakalpojumu cenrdi noteiktaj apmr;

  54.4.nordot informciju par tlkizgltbas paskumiem un profesionlo un zintnisko darbbu

  rstniecbas personas sertifikta derguma termia laik 150 tlkizgltbas punktus (TIP), no

  kuriem vismaz 90 ir iegti par profesionls kvalifikcijas formls un neformls

  tlkizgltbas paskumiem un/vai par profesionlo un zintnisko darbbu tlkizgltbas jom,

  kas attiecinmi uz resertificjams rstniecbas personas profesionlo darbbu attiecgaj

  pamatspecialitt, papildspecialitt vai rstnieciskaj vai diagnostiskaj metod prskata

  perioda laik, tai skait, vismaz 24 TIP neatliekamaj medicniskaj paldzb (rstniecbas

 • 8

  persona, kura strd rzems, iesniedz apstiprinou dokumenta oriinlu ar notra apstiprintu

  tulkojumu).

  55. rstniecbas persona resertifikcijas dokumentos norda papildu informciju diem tlkizgltbas

  paskumiem:

  55.1. zobu higinistu specialitt resertificjamai rstniecbas personai profesionls

  kvalifikcijas formls un neformls tlkizgltbas paskumu un/vai par profesionlo un

  zintnisko darbbu tlkizgltbas jomas, ietvaros, jbt:

  55.1.1. 12 TIP periodontoloij prskata perioda laik;

  55.1.2. 6 TIP darba drob un infekcijas kontrol prskata perioda laik;

  55.2. vecmtes specialitt resertificjamai rstniecbas personai profesionls kvalifikcijas

  formls un neformls tlkizgltbas paskumu un/vai par profesionlo un zintnisko darbbu

  tlkizgltbas jomas, ietvaros, jbt:

  55.2.1. auga stvoka elektronisk novroana un izvrtana, vismaz 10 TIP prskata

  perioda laik;

  55.2.2. jaundzimuo primr reanimcija, vismaz 16 TIP prskata perioda laik, ja

  vecmte profesionlo darbbu veic stacionr dzemdbu paldzbas rstniecbas iestd

  un/vai nodroina dzemdbu paldzbu plnots rpusstacionra dzemdbs;

  55.2.3. transfuzioloijas pamati, vismaz 10 TIP prskata perioda laik, ja vecmte

  profesionlo darbbu veic stacionr rstniecbas iestd.

  56. Atskaites period tlkizgltbas programm apgto vienu un to pau tmu tlkizgltbas

  paskumos ieskaita vienu reizi.

  57. Pc resertifikcijas, kas notikusi pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem vai nepiecieambas

  gadjum, pc sertifikcijas eksmena veiksmgas nokrtoanas, resertificjam persona saem

  sertifiktu, kas dergs 5 gadus.

  58. Sertifikta darbbas laik rstniecbas personai ne mazk k trs gadus jnostrd specialitt.

  59. Profesionls tlkizgltbas punkti tiek atzti tikai par tdm profesionls kvalifikcijas paskumu

  tmm, kurus atbilstoi nolikumam apstiprinjusi sertifikcijas padome vai kuriem apstiprinjums nav

  nepiecieams.

  60. Resertifikcijas procesa apmaksa tiek veikta secgi:

  61.1. 46.1. apliecinoa maksjuma dokumenta kopiju par daju resertifikcijas procesa

  apmaksu - profesionls darbbas prskata izvrtana;

  46.2. apliecinoa maksjuma dokumenta kopiju par daju resertifikcijas procesa apmaksu -

  par resertifikciju;

  46.3. apliecinoa maksjuma dokumenta kopiju par daju resertifikcijas procesa apmaksu -

  sertifikta izsniegana.

  61. Ja rstniecbas persona ir veikusi pilnu maksjumu summu, un, ja kds no pakalpojumiem ne tiek

  izpildts, Biedrba veic naudas atgrieanu, pamatojoties uz rstniecbas personas rakstisku iesniegumu.

  VII. Sertifikta anulana un ts darbbas apturana

  61. rstniecbas personas sertifiktu anul sertifikcijas padome, pamatojoties uz Noteikumiem 943.

  VIII. Lmumu apstrdana un prsdzana

  62. Sertifikcijas padomes lmumu par sertifikta pieiranu, par atteikumu pieirt sertifiktu, par

  rstniecbas personas resertifikciju vai par atteikumu veikt resertifikciju, par izsniegt sertifikta

  darbbas apturanu vai t anulanu, k ar sertifikcijas padomes lmumu par profesionls

  kvalifikcijas neforml tlkizgltbas paskuma apstiprinjumu vai par atteikumu apstiprint

  profesionls kvalifikcijas neformlo tlkizgltbas paskumu var apstrdt Veselbas ministrij

  Administratv procesa likum noteiktaj krtb.

  63. Veselbas ministrijas lmumu var prsdzt ties Administratv procesa likum noteiktaj krtb.

 • 9

  IX. Noslguma jautjumi

  64. Nolikuma pielikumi var tikt papildinti vai atsevii mainti, nemainot Nolikumu vai mainoties to

  reglamentjoiem Latvijas Republikas pastvoajiem normatviem aktiem.

  Pielikums Nr. 1

  Pielikums

  Ministru kabineta

  2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.672

  rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu profesionlo zinanu prbaudes un

  sertifikcijas maksas pakalpojumu cenrdis

  Nr.

  p.k. Pakalpojuma veids Mrvienba

  Cena bez

  PVN

  (euro)

  PVN

  (euro)*

  Cena ar

  PVN

  (euro)

  1. Profesionls darbbas prskata

  izvrtana

  aptaujas anketa 14,23 0,00 14,23

  2. Sertifikcijas eksmena

  praktisks daas krtoana

  sertifikcijas eksmens 14,23 0,00 14,23

  3. Sertifikcijas eksmena

  teortisks daas krtoana

  sertifikcijas eksmens 21,34 0,00 21,34

  4. Resertifikcija resertifikcijas lapa 24,19 0,00 24,19

  5. Sertifikta vai t dublikta

  noformana, reistrana un

  izsniegana

  sertifikts/ dublikts 9,96 0,00 9,96

  Piezme. * Pievienots vrtbas nodokli nepiemro saska ar Pievienots vrtbas nodoka

  likuma3.panta astoto dau.

  Samaksu par sertifikcijas pakalpojumiem sertificjamai vai resertificjamai personai jprskaita uz

  Latvijas Masu asocicijas norinu kontu:

  Latvijas Msu asocicija Re.nr. 40008003946

  SEB banka, Rdzenes filile

  Konts:LV46UNLA0002110700674

  Maksjuma mris: Sertificjams/resertificjams personas vrds, uzvrds, par

  sertifikciju/resertifikaciju (noradt specialitti).

  http://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likumshttp://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likumshttp://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums#p3

 • 10

  Pielikums Nr. 2

  Sertificjam zobu higinista profesionls darbbas prskats.

  Vrds, uzvrds :

  Personas kods:

  Specialitte: Apmcbas periods (no dd.mm.gggg. ldz dd.mm.gggg.): Darbavieta:

  Amats:

  Darba apjoma, intensittes un kvalittes apraksts (aizpilda sertificjam persona)

  Vajadzgo atzmt.

  Manipulcijas nosaukums Veicu

  patstvgi

  Veicu

  uzraudzb

  Neveicu

  1. Pacienta klniski- diagnostiska mutes

  dobuma izmeklana saistb ar visprjo

  veselbas stvokli un pacienta labsajtu;

  2.Mutes dobuma veselbas stvoka

  noteikana (kariesa intensitte, ap zobiem

  esoo mksto audu, periodonta un gotdu

  stvoklis, sakodiens, sejas simetrija);

  3.Mutes dobuma higinas stvoka

  izvrtana izmantojot dadus indeksus

  (KPE, CPITN, HI, u.c.);

  4.Diagnostisks krsvielas pielietoana

  zobu aplikuma noteikanai un pacienta

  informana par mutes dobuma higinas

  stvokli;

  5. Zobu kroa daas pulanas veikana,

  ieskaitot ar plombu pulanu, plombu

  prkaru noemanu;

  6.Virssmaganu mkst un ciet zobu

  aplikuma noemana ar paiem

  instrumentiem;

  7.Zemsmaganu mkst un ciet zobu

  aplikuma noemana (ne dzik par 6 mm)

  ar paiem instrumentiem;

  8. Zobu saknes dau (ne dzik par 6 mm) nogludinana un medikamentu ievietoana

  smaganu rievs un kabats;

  9. Pacienta individula apmcba ar

  pacientam piemrotko zobu tranas un

  diegoanas tehnikm;

  10.Uztura analze un kariesa riska

  izvrtana;

  11. Loklo fluordu saturoo ldzeku un

  zobu jutguma samazinoo ldzeku

 • 11

  pielietoana;

  12.Silantu uzklana zobu koamajs

  virsms pc zobrsta nordjuma;

  13. Specifiskas zobu kopanas metodes un

  ldzeku pielietoana pacientiem ar zobu

  implantiem un ortodontiskm aparatrm;

  14.Polimerizcijas lampas izmantoana

  gaism cietjoiem zobrstniecbas

  materiliem un silantiem;

  15. Dadu iekrtu un aparatru pielietoana zobrstniecbas kabinet:

  zobrstniecbas iekrta, kompresors,

  trgaitas darba gali (turbna, lea gals,

  ultraskaas aparatra zobakmens

  noemanai, smilu strklas aparatra,

  sterilizators, autoklvs);

  16. Infekcijas kontroles paskumu veikana

  zobrstniecbas kabinet;

  17.Sabiedrbas izgltoanas veikana

  mutes dobuma saslimanu profilaks

  (prese, lekcijas utt.).

  Sertificjams rstniecbas personas paraksts: __________________________ Paraksta atifrjums:

  ______________________________________________

  Datums: ________________________________________________________

  Apstiprinu augstkminto profesionls darbbas prskatu1:

  Vrds, uzvrds:___________________________________

  Paraksts: ________________________________________

  Datums __________________________________________

  Amats: _____________________________________________________________

  Darbavietas nosaukums: ________________________________________________

  Skaidrojumi 1 apstiprina darba devjs vai rstniecbas persona, kuras vadb vai uzraudzb strdjusi sertificjam rstniecbas

  persona

 • 12

  Pielikums Nr. 3 Ministru kabineta

  2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

  Sertifikcijas lapa

  http://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_2.DOChttp://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_2.DOC

 • 13

  http://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_2.DOChttp://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_2.DOC

 • 14

  Veselbas ministre I.Circene

  http://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_2.DOChttp://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_2.DOC

 • 15

  Pielikums Nr. 4

  Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

  Resertifikcijas lapa

  http://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_3.DOChttp://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_3.DOC

 • 16

  http://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_3.DOChttp://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/001/BILDES/N_943/KN943-PIEL_3.DOC

 • 17

 • 18

  Veselbas ministre I.Circene