32
BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE BIBLIOGRAFIJA PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA Januar – Decembar 2015. Edvard Mane: Portret Emila Zole (detalj), 1868, Muzej Orsej u Parizu

BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE · PDF fileSOCIJALNA PATOLOGIJA ... SOCIJALNA PATOLOGIJA M UCHEMBLED, Robert, 1944-Istorija nasilja : od kraja srednjeg veka do danas / Rober

Embed Size (px)

Citation preview

BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

BIBLIOGRAFIJA PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA

Januar – Decembar 2015.

Edvard Mane: Portret Emila Zole (detalj), 1868, Muzej Orsej u Parizu

SADRŢAJ

001 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA

005 MENADŢMENT

141.7 PREMA GLEDIŠTU NA LJUDSKO DRUŠTVO

159.9 PSIHOLOGIJA

17 ETIKA. MORAL. PRAKTIĈNA FILOZOFIJA

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

311 STATISTIKA

314.15 MIGRACIJE

316 SOCIOLOGIJA

316.624 DEVIJANTNO PONAŠANJE. SOCIJALNA PATOLOGIJA

321 OBLICI POLITIĈKOG ORGANIZOVANJA. DRŢAVA KAO POLITIĈKA

VLAST. NASTANAK DRŢAVE I OBLICI VLADAVINE

323.1 NACIONALNI POKRETI. NACIONALNO PITANJE. NARODNOSTI

327 MEĐUNARODNI POLITIĈKI ODNOSI. SVETSKA POLITIKA. SPOLJNA

POLITIKA

327.5 MEĐUNARODNI KONFLIKTI. POPUŠTANJE NAPETOSTI

327.7/.8 AKTIVNOSTI MEĐUNARODNIH I MEĐUVLADINIH ORGANIZACIJA.

POLITIĈKI UTICAJ, PRITISAK NA DRUGE DRŢAVE

34(091) PRAVNA ISTORIJA

34 PRAVO. ZAKONODAVSTVO

340 PRAVO UOPŠTE. PRAVNI METODI I POMOĆNE NAUKE

340.12 PRAVCI U TEORIJI PRAVA. PRAVNE ŠKOLE I DOKTRINE.

FILOZOFIJA PRAVA. TEORIJA DRŢAVE I PRAVA

340.1 VRSTE I OBLICI PRAVA

340.5 UPOREDNO PRAVO

341 MEĐUNARODNO PRAVO

341.2 SUBJEKTI I OBJEKTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

341.4 MEĐUNARODNO KRIVIĈNO PRAVO

342 JAVNO PRAVO. USTAVNO PRAVO. UPRAVNO PRAVO

342.7 LJUDSKA PRAVA

343 KRIVIĈNO PRAVO

343.1 KRIVIĈNI POSTUPAK

343.2 KRIVIĈNO PRAVO (OPŠTA PITANJA)

343.3/.7 KRIVIĈNA DELA. VRSTE KRIVIĈNIH DELA

343.8 PENOLOGIJA. IZVRŠAVANJE KAZNI. PREVENCIJA

343.9 KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIKA

343.9.02 ORGANIZOVANI KRIMINALITET

351 POSEBNI ZADACI JAVNE UPRAVE

351.74/.76 POLICIJA

355.02 VOJNA POLITIKA

504 PRETNJE PRIRODNOM OKRUŢENJU

53 FIZIKA

614.8 KATASTROFE

94(4) ISTORIJA EVROPE

REGISTAR NASLOVA

IMENSKI REGISTAR

001 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA

IGNJATOVIĆ, ĐorĊe, 1952- Metodologija istraţivanja kriminaliteta : sa metodikom izrade nauĉnog rada / [ĐorĊe

Ignjatović]. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013

(Beograd : Dosije studio). - XII, 269 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen /

Pravni fakultet, Beograd ; 6)

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraţ 200. - Bibliografija: str. 183-192 ; 248-250 ;

262. - Summary: Methodology of Criminological Research. - Sadrţi i: Primeri kriminološkog

istraţivanja ; Etiĉki kodeks kriminologa Srbije ; Primer primene kliniĉkog metoda ; Metodi

prouĉavanja straha od zloĉina ; Kriminološka literatura ; Vrednovanje nauĉnog rada.

ISBN 978-86-7630-473-8 (broš.)

ISBN 978-86-7630-344-1 !

001.891:343.9

001.81:343.9

COBISS.SR-ID 203876876

005 MENADŢMENT

MENADŢMENT i organizacija : priruĉnik za pripremu prijemnog ispita Studijski

program Menadţment i organizacija / [autori Ondrej Jaško ... et al.]. - 1. izd. - Beograd :

Fakultet organizacionih nauka, 2014 (Smederevo : Newpress). - 436 str. : graf. prikazi, tabele

; 24 cm

Tiraţ 200. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registri.

ISBN 978-86-7680-298-2 (broš.)

005(035)

COBISS.SR-ID 209036044

141.7 PREMA GLEDIŠTU NA LJUDSKO DRUŠTVO

FUKUYAMA, Fransis Naša posthumana budućnost : posledice biotehnološke revolucije / Frensis Fukujama ;

preveo s engleskog Đurica Krstić. - Podgorica : CID, 2003 (Beograd : Vojna štamparija). -

264 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Oikonomos)

Prevod dela: Our Posthuman Future / Frensis Fukuyama. - Tiraţ 500. - Na presavijenom delu

kor. lista autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 251-264.

ISBN 86-495-0190-7

141.7::[575:66.0]

573.6:172.16

575/577]:32

177.7

66.098:316.7

COBISS.SR-ID 105034508

159.9 PSIHOLOGIJA

TAYLOR, Charles, 1931- Izvori sopstva : stvaranje modernog identiteta / Ĉarls Tejlor ; prevela s engleskog Sofija

Mojsić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2008 (Novi Sad : Budućnost). - 793 str. ; 22 cm. -

(Biblioteka Epimeleia)

Prevod dela: Sources of the self / Charles Taylor. - Tiraţ 1.000. - Beleška o autoru: str. 793. -

Na koricama beleška o delu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-86611-26-0 (karton)

159.923.2:11

141.111

130.31

165.18

COBISS.SR-ID 236000519

17 ETIKA. MORAL. PRAKTIĈNA FILOZOFIJA

BAIĆ, Valentina, 1967- Detekcija laganja / Valentina Baić, Igor Areh. - Beograd : Sinapsa edicije, 2015

(Beograd : Graphic studio). - 271 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraţ 500. - O autorima: str. 5-6. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 243-263. - Registar.

ISBN 978-86-89745-28-3 (karton)

177.3

159.925.8

COBISS.SR-ID 218230796

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

ŢIŢEK, Slavoj, 1949- Islam, ateizam i modernost : neka bogohulna razmišljanja / Slavoj Ţiţek ; [prevela s

engleskog Ljiljana Matić]. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015 (Baĉki Petrovac : HL print).

- 120 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Arcus / [Akademska knjiga, Novi Sad])

Prevod dela: Islam, atheism and modernity. - Tiraţ 1.000. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-6263-085-8 (broš.)

2-1:28

821.111-4

COBISS.SR-ID 297060615

311 STATISTIKA

MANN, Prem S. Uvod u statistiku / Prem S. Mann ; [prevodioci Olgica Bošković ... et al.]. - Beograd :

Centar za izdavaĉku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2009 (Beograd : Ĉugura print). - 1 knj.

(razl. pag.) : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Introductory Statistics. - Tiraţ 1.500. - Predgovor redaktora: str. XI. - Napomene

i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-403-0980-6 (broš.)

311

COBISS.SR-ID 158423564

SOLDIĆ-Aleksić, Jasna, 1960- Primenjena analiza podataka : rad u programima za statistiĉku analizu i tabelarna

izraĉunavanja / Jasna Soldić-Aleksić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Centar za

izdavaĉku delatnost Ekonmskog fakulteta, 2015 (Beograd : Ĉugura print). - 392 str. : ilustr. ;

24 cm

Tiraţ 200. - Bibliografija: str. 389-392.

ISBN 978-86-403-1440-4 (broš.)

311:004.9(075.8)

004.42 SPSS(075.8)

004.42EXCEL(075.8)

COBISS.SR-ID 218138636

314.15 MIGRACIJE

ROUTLEDGE handbook of immigration and refugee studies / edited by Anna

Triandafyllidou. - London ; New York : Routledge, 2016. - XXIII, 389 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Registar.

ISBN 978-1-138-79431-3 (tvrdi povez)

ISBN 9781315759302 ! (e-knjiga)

314.15

314.745.3-054.73

COBISS.SR-ID 1024577705

316 SOCIOLOGIJA

BECK, Ulrich, 1944- Svetsko riziĉno društvo : u potrazi za izgubljenom sigurnošću / Ulrih Bek ; prevela s

nemaĉkog Ljiljana Glišović ; redakcija prevoda Ĉaslav D. Koprivica. - Novi Sad : Akademska

knjiga, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 334 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka

Epimeleia)

Prevod dela: Weltrisikogesellschaft / Ulrich Beck. - Tiraţ 1.000. - Napomene i objašnjenja u

beleškama uz tekst. - Na koricama beleške o delu. - Bibliografija: str. 313-334.

ISBN 978-86-86611-97-0 (karton)

316.42(100)"20"

COBISS.SR-ID 266735367

316.624 DEVIJANTNO PONAŠANJE. SOCIJALNA PATOLOGIJA

M UCHEMBLED, Robert, 1944- Istorija nasilja : od kraja srednjeg veka do danas / Rober Mišambled ; prevela s

francuskog Tamara Valĉić Bulić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015 (Baĉki Petrovac :

HL). - 457 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Arhipelag / [Akademska knjiga, Novi Sad])

Prevod dela: Une histoire de la violence / Robert Muchembled. - Tiraţ 1.000. - Beleška o

autoru na zad. kor. str. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

[421]-453.

ISBN 978-86-6263-064-3 (karton s omotom)

316.624(091)

364.632(091)

COBISS.SR-ID 288865543

321 OBLICI POLITIĈKOG ORGANIZOVANJA. DRŢAVA KAO

POLITIĈKA VLAST. NASTANAK DRŢAVE I OBLICI VLADAVINE

PLAMENATZ, John, 1912-1975 Ĉovek i društvo : kritiĉko ispitivanje nekih vaţnih društvenih i politiĉkih teorija od

Makijavelija do Marksa / Dţon Plamenac ; preveo s engleskog Branimir Gligorić ; predgovor

Vuĉina Vasović ; [struĉna redakcija prevoda, redaktorske beleške Ljubiša Vujošević ; izrada

registra Vladimir Janković]. - Beograd : Sluţbeni glasnik ; Podgorica : CID, 2009 (Beograd :

Glasnik). - 888 str. : autorova slika ; 24 cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Naĉela

politike ; knj. 23)

Prevod dela: Man and Society, Vol. 1-2 / John Plamenatz. - Tiraţ 500. - Samosvojna

Plamenĉeva politiĉka misao: str. 7-40. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija uz tekst Predgovora: str. 40-41. - Registar.

ISBN 978-86-519-0368-0 (SG; karton)

321.01

141.7 Plamenatz J.

COBISS.SR-ID 171281164

323.1 NACIONALNI POKRETI. NACIONALNO PITANJE. NARODNOSTI

JOVANOVIĆ, Miodrag A., 1971- Kosovo i Metohija : ĉetiri pravno-politiĉa eseja / Miodrag A. Jovanović. - Beograd :

Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Dosije

studio). - 123 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Monografije / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

Tiraţ 100. - Str. 9-10: Uvodno slovo / Tibor Varadi. - Str. 107-113: Jednostrana deklaracija o

nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava : pogovor / Tomas Flajner. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 115-[125].

ISBN 978-86-7630-445-5 ( broš.)

323.1(497.115)

341.218(497.115)

COBISS.SR-ID 200971788

327 MEĐUNARODNI POLITIĈKI ODNOSI. SVETSKA POLITIKA.

SPOLJNA POLITIKA

CRITICAL security methods : new frameworks for analysis / edited by Claudia

Aradau, Jef Huysmans, Andrew Neal and Nadine Voelkner. - Abingdon, Oxon ; New York,

NY : Routledge, 2015. - XIV, 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New international relations)

Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Registar.

ISBN 978-0-415-71295-8

327

COBISS.SR-ID 1024568745

KISSINGER, Henry Svetski poredak / Henri Kisindţer ; preveo sa engleskog Đurica Krstić ; predgovor

Radovan Vukadinović. - Podgorica : Cid, 2015 (Beograd : Birograf comp). - 306 str. : geogr.

karte ; 25 cm. - (Biblioteka Sinteze / [Cid, Podgorica] ; knj. 20)

Prevod dela: World Order / Henry Kissinger. - Predgovor: str. [7]-13. - Autorova slika. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-495-0476-9 (karton)

327

COBISS.SR-ID 27942928

MORGENTHAU, Hans J. Teorija meĊunarodne politike : borba za moć i mir / Hans J. Morgentau ; priredili za

štampu Kenet V. Tompson, Dejvid Klinton ; preveo sa engleskog Đurica Krstić. - Podgorica :

CID, 2014 (Beograd : Birograf Comp). - XL, 656 str. ; 24 cm

Prevod dela: Politics Amont Nations : the struggle for power and peace / Hans J. Morgenthau.

- Tiraţ 500. - Kontinuitet znaĉaja dela Teorija meĊunarodne politike / prireĊivaĉi: str. VI-

XXXIX. - Bibliografija: str. 585-609. - Registar.

ISBN 978-86-495-0459-2

327

COBISS.SR-ID 25715216

327.5 MEĐUNARODNI KONFLIKTI. POPUŠTANJE NAPETOSTI

UVOD u studije bezbednosti / priredio Pol D. Vilijams ; preveli s engleskog Branimir

Gligorić, Danica Cvetković. - Beograd : Sluţbeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 695 str.

: ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Studije bezbednosti)

Prevod dela: Security Studies / edited by Paul D. Williams. - Tiraţ 500. - Skraćenice: str. 33-

37. - Predgovor urednika srpskog izdanja: str. 17-21. - Registar.

ISBN 978-86-519-0970-5 (broš.)

327.56::351.86

351.78

327.7/.8

COBISS.SR-ID 188485388

327.7/.8 AKTIVNOSTI MEĐUNARODNIH I MEĐUVLADINIH

ORGANIZACIJA. POLITIĈKI UTICAJ, PRITISAK NA DRUGE DRŢAVE

NIKOLIĆ, Goran, 1976- Tajne sluţbe Velike Britanije : uloga obaveštajno-bezbednosne agencije u spoljnoj

politici Velike Britanije / Goran Nikolić. - Beograd : Sluţbeni glasnik, 2013 (Beograd :

Glasnik). - 262 str. : ilustr. ; 23 cm. - ( Biblioteka Društvo i nauka)

Tiraţ 500. - Skraćenice: str. 181-184. - Prilozi: str. 191-248. - Str. 249-262: Pogovor / Milan

Milošević. - O autoru: str. 623. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 185-190.

ISBN 978-86-519-1795-3 ( broš.)

327.84(410)

327(410)

94(410)

COBISS.SR-ID 203452172

34(091) PRAVNA ISTORIJA

AVRAMOVIĆ, Sima, 1950- Uporedna pravna tradicija / Sima Avramović, Vojislav Stanimirović. - 11. izd. - Beograd

: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2015 (Beograd : Sluţbeni

glasnik). - 341 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udţbenici / Pravni fakultet, Beograd)

Tiraţ 1.200. - Bibliografija: str. 327-341.

ISBN 978-86-7630-578-0 ( broš.)

34(091)(075.8)

340.12(075.8)

COBISS.SR-ID 217595916

JEVTIĆ, Dragoš, 1932-2008 Narodna pravna istorija / Dragoš Jevtić, Dragoljub Popović. - 6. izd. - Beograd : Pravni

fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2015 (Beograd :

Dosije studio). - 308 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udţbenici / Pravni fakultet, Beograd)

Tiraţ 600. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7630-546-9 ( PF; broš.)

ISBN 978-86-6047-163-7 ( DS; broš.)

34(497.1)(091)(075.8)

34(497.11)(091)(075.8)

COBISS.SR-ID 213049356

34 PRAVO. ZAKONODAVSTVO

BYDLINSKI, Franz Pravna metodologija : osnovi nauke o pravnim metodama / Franc Bidlinski ; prevela sa

njemaĉkog Ivana Marković. - Podgorica : CID, 2011 (Beograd : Birograf Comp). - 146 str. ;

20 cm. - (Biblioteka Nomos)

Prevod dela: Grundzüge der Juristischen Methodenlehre. - Tiraţ 500. - Registar.

ISBN 978-86-495-0428-8 (broš.)

34:001.8

COBISS.SR-ID 18794000

340 PRAVO UOPŠTE. PRAVNI METODI I POMOĆNE NAUKE

BUJUKLIĆ, Ţika, 1952- Forum Romanum : rimska drţava, pravo, religija i mitovi / Ţika Bujuklić. - 7. izmenjeno

izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2015

(Beograd : Glasnik). - 850 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Priruĉnici / Pravni fakultet,

Beograd)

Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 839-847. -

Registar.

ISBN 978-86-7630-589-6 (broš.)

340.15(37)(031)

255.6(031)

321.15(37)(031)

94(37)(031)

342(37)(031)

COBISS.SR-ID 218319372

340.12 PRAVCI U TEORIJI PRAVA. PRAVNE ŠKOLE I DOKTRINE.

FILOZOFIJA PRAVA. TEORIJA DRŢAVE I PRAVA

FINNIS, John Prirodno pravo / Dţon Finis ; preveo s engleskog Milorad Ivović. - Podgorica : CID,

2005 (Beograd : Vojna štamparija). - 452 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nomos)

Prevod dela: Natural Law and Natural Rights / John Finnis. - Tiraţ 500. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 86-495-0298-9 (broš.)

340.12

COBISS.SR-ID 124497420

KOŠUTIĆ, Budimir P., 1941- Uvod u jurisprudenciju : osnovi teorije prava / Budimir P. Košutić. - Podgorica : CID,

2008 (Beograd : Birograf Comp). - 324 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Universitas / CID,

Podgorica)

Tiraţ 1000. - Bibliografija: str. 319-320.

ISBN 978-86-495-0368-7 (karton)

340.12

COBISS.SR-ID 12703248

340.1 VRSTA I OBLICI PRAVA

FRIEDMAN, Lawrence M. Pravni sistem : aspekt društvene nauke / Lorens M. Fridmen ; preveo s engleskog Đurica

Krstić. - Podgorica : CID, 2014 (Beograd : Birograf Comp). - 447 str. ; 21 cm

Prevod dela: The Legal System : a social science perspective / Lawrence M. Friedman. - Str.

403-413: Fridmenov pogled iza fasade pravnog sistema / Đurica Krstić. - Bibliografija: str.

415-439. - Registar.

ISBN 978-86-495-0458-5 (broš.)

340.15:3

COBISS.SR-ID 25713424

340.5 UPOREDNO PRAVO

WOTSON, Alan, 1933- Pravni transplanti : pristup uporednom pravu / Alan Votson ; [prevod Silva Mitrović]. -

2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2010

(Beograd : Dosije studio). - 185 str. ; 24 cm. - ( Bibioteka Svetska pravna baština / Pravni

fakultet Univerziteta, Beograd ; 11)

Prevod dela: Legal transplants / Alan Wotson. - Tiraţ 300. - Str. 15-18: Napomena uz prvo

izdanje / Oliver B. Antić. - Str. 19-23: Predgovor prvom i drugom izdanju / Sima Avramović.

- Beleška o piscu: str. 185. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija A.

Votsona: str. 175-184.

ISBN 978-86-7630-118-8 ( broš.)

340.5

316.334.4

COBISS.SR-ID 151268108

341 MEĐUNARODNO PRAVO

KREĆA, Milenko, 1947- MeĊunarodno javno pravo / Milenko Kreća. - 7. izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar

za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Planeta print). - 822 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka

Udţbenici / [Pravni fakultet, Beograd])

Tiraţ 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7630-475-2 ( broš.)

341.1/.8(075.8)

COBISS.SR-ID 204240396

341.2 SUBJEKTI I OBJEKTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

KOŠUTIĆ, Budimir P., 1941- Osnovi prava Evropske unije / Budimir P. Košutić. - Podgorica : CID, 2014 (Podgorica :

Grafo Bale). - 420 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Universitas)

Tiraţ 250. - Umjesto predgovora: str. 11-12. - Skraćenice: str. 13-14. - Bibliografija: str. 415-

420.

ISBN 978-86-495-0457-8 (karton)

341.2

COBISS.SR-ID 25410320

KOŠUTIĆ, Budimir P., 1941- Uvod u pravo evropskih integracija / Budimir Košutić, Branko Rakić, Bojan

Milisavljević. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar

za izdavaštvo i informisanje, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 294 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka

Udţbenici / Pravni fakultet, Beograd)

Tiraţ 1.200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 290-294.

ISBN 978-86-7630-548-3 ( PF;broš.)

ISBN 978-86-6047-164-4 ( DS)

341.217.04(4-672EU)(075.8)

341.176(4-672EU)(075.8)

34(4-672EU)(075.8)

COBISS.SR-ID 213220620

341.4 MEĐUNARODNO KRIVIĈNO PRAVO

STOJANOVIĆ, Zoran, 1947- MeĊunarodno kriviĉno pravo / Zoran Stojanović ; [recenzent Kosta Ĉavoški]. - 8. izd. -

Beograd : Pravna knjiga, 2015 (Kraljevo : Graficolor). - 168 str. ; 24 cm

Tiraţ 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 165-168.

ISBN 978-86-86223-21-0 (broš.)

341.4(075.8)

COBISS.SR-ID 213327116

342 JAVNO PRAVO. USTAVNO PRAVO. UPRAVNO PRAVO

DE Vergottini, Giuseppe, 1936- Uporedno ustavno pravo / Đuzepe de Vergotini ; prevela Ljiljana Grubaĉ ; struĉna

redaktura prevoda Ratko Marković. - Beograd : Sluţbeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). -

738 str. ; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Ustav i ustavni koncepti / Miodrag Radojević,

Tanasije Marinković)

Tiraţ 500. - Prevod dela: Diritto costituzionale comparato. Vol. 1 / Giuseppe De Vergottini. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-519-1680-2 (karton)

342.4:340.5

COBISS.SR-ID 516794556

MARKOVIĆ, Ratko, 1944- Ustavno pravo / Ratko Marković. - 20. osavremenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet

Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2015 (Beograd : Dosije

studio). - 588 str. ; 25 cm. - ( Biblioteka Udţbenici / Pravni fakultet, Beograd)

Tiraţ 1.200. - Bitni pravni izvori: str. 587-588. - Bibliografija: str. 579-586.

ISBN 978-86-7630-543-8 ( PF; karton)

ISBN 978-86-6047-161-3 ( DS)

342(075.8)

COBISS.SR-ID 213033228

342.7 LJUDSKA PRAVA

CARIĆ, Slavoljub, 1962- Pravo na suĊenje u razumnom roku / Slavoljub Carić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. -

Beograd : Sluţbeni glasnik, 2015 ([Beograd] : Glasnik). - 274 str. ; 24 cm. - (Pravna

biblioteka. Edicija Vladavina prava / [Sluţbeni glasnik, Beograd])

Tiraţ 300. - Str. 9-10: Predgovor / Dragoljub Popović. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 273-274. - Sadrţi i: Zakon o zaštiti prava na suĊenje u razumnom

roku.

ISBN 978-86-519-1925-4 (broš.)

342.722:347.932(497.11)

COBISS.SR-ID 217291532

ROUTLEDGE handbook of human security / edited by Mary Martin and Taylor

Owen. - London ; New York, NY : Routledge/Taylor Francis Group, 2014. - XIX, 344 str. :

ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Registar.

ISBN 978-1-138-18368-1

342.7

341.231.14

COBISS.SR-ID 1024569001

STOUT, Brian Equality and diversity in policing / Brian Stout. - Exeter : Learning Matters, 2010. - V,

153 str. ; 24 cm. - (Policing matters)

Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Registar.

ISBN 978-1-84445-353-5

342.7

COBISS.SR-ID 1024568489

343 KRIVIĈNO PRAVO

KOMENTAR Zakonika o kriviĉnom postupku : prema stanju zakonodavstva od 7.

maja 2015. godine / Goran P. Ilić, Miodrag Majić, Slobodan Beljanski, Aleksandar Trešnjev. -

8. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Sluţbeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 1290

str. ; 25 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Komentari / Sluţbeni glasnik)

Na nasl. str.: Prema stanju zakonodavstva od 7. maja 2015. godine. - Tiraţ 300. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 1255-1257. - Registar pojmova: str. 1259-

1290. - Sadrţi: Zakonik o kriviĉnom postupku.

ISBN 978-86-519-1911-7 (karton)

343.1(497.11)(094.5.072)

COBISS.SR-ID 215417100

MAJIĆ, Miodrag, 1969- Veština pisanja prvostepene kriviĉne presude : priruĉnik za kriviĉne sudije i pripremu

praktiĉnog dela pravosudnog ispita / Miodrag Majić. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Sluţbeni

glasnik, 2015 ([Beograd] : Glasnik). - 154 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - ( Pravna biblioteka.

Edicija Vladavina prava / Sluţbeni glasnik, Beograd)

Tiraţ 300. - Str. 9-10: Uvodna reĉ / Vesna Ilić Prelić, Goran P. Ilić. - Na koricama beleška o

autoru. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. [155].

ISBN 978-86-519-1922-3 ( broš.)

343.15(035)

COBISS.SR-ID 216622092

343.1 KRIVIĈNI POSTUPAK

BAJOVIĆ, Vanja, 1978- Sporazum o priznanju krivice : uporedno-pravni prikaz / Vanja Bajović. - Beograd :

Pravni fakultet, 2009 (Beograd : Dosije studio). - 208 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Crimen ; 13)

Tekst ćir. i lat. - Tiraţ 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

195-200. - Summary: Plea Bargaining - A Comparative View.

ISBN 978-86-7630-213-0 ( broš.)

343.144

COBISS.SR-ID 172264972

ŠKULIĆ, Milan, 1968- Kriviĉno procesno pravo / Milan Škulić. - 7. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :

Pravni fakultet Univerziteta : Dosije studio, 2014 (Beograd : Dosije studio). - XXXIV, 525

str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udţbenici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

Tiraţ 1.000. - Profesor dr Milan Škulić: na zadnjem koriĉ. listu. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 519-525.

ISBN 978-86-7630-504-9 ( PF; broš.)

ISBN 978-86-6047-138-5 ( DS)

343.1(075.8)

COBISS.SR-ID 209506316

343.2 KRIVIĈNO PRAVO (OPŠTA PITANJA)

KAZNENA reakcija u Srbiji : tematska monografija. Deo 4 / urednik ĐorĊe Ignjatović.

- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2014 (Beograd : Dosije studio). - IX, 302 str. ; 24

cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 28)

"...rezultat rada na projektu br. 179051 'Kaznena reakcija u Srbiji kao kljuĉni element pravne

drţave'..." --> kolofon. - Tiraţ 100. - Str. VII-IX: Predgovor / urednik. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. - Summaries.

ISBN 978-86-7630-516-2 (broš.)

343.2/.7(497.11)(082)

343.97(497.11)(082)

COBISS.SR-ID 209842956

KAZNENA reakcija u Srbiji : tematska monografija. Deo 5 / urednik ĐorĊe Ignjatović.

- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2015 (Beograd : Dosije studio). - VIII, 314 str. :

tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 31)

"...rezultat rada na Projektu br. 179051 'Kaznena reakcija u Srbiji kao kljuĉni element pravne

drţave'..." --> kolofon. - Tiraţ 80. - Str. VII-VIII: Predgovor / Urednik. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. - Abstracts; Rezimei.

ISBN 978-86-7630-568-1 (broš.)

343.2/.7(497.11)(082)

343.97(497.11)(082)

COBISS.SR-ID 216618764

343.3/.7 KRIVIĈNA DELA. VRSTE KRIVIĈNIH DELA

ĐURĐEVIĆ, Zoran, 1972- Kriviĉna dela ubistva : etiološke i fenomenološke karakteristike / Zoran ĐurĊević. -

Beograd : Sluţbeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Biblioteka

Društvo i nauka / Sluţbeni glasnik, Beograd)

Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-519-1843-1 ( broš.)

343.61

COBISS.SR-ID 211630604

MIJALKOVIĆ, Saša V., 1978- Auto-mafija : tajne srpskog podzemlja i aporije nacionalnog sistema bezbednosti / Saša

V. Mijalković. - Beograd : Sluţbeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 338 str. : ilustr. ; 24

cm

Tiraţ 300. - Str. 9-11: Predgovor / Borislav Kovaĉević. - Reĉ o autoru: str. 337-338. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 321-334. - Registar.

ISBN 978-86-519-1834-9 ( broš.)

343.711:629.34(497.11)

343.85:[343.9.02:629.34(497.11)

COBISS.SR-ID 206453772

OTAŠEVIĆ, Boţidar, 1976- Nasilje na sportskim priredbama / Boţidar Otašević. - Beograd : Sluţbeni glasnik, 2015

([Beograd] : Glasnik). - 294 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Biblioteka Društvo i nauka / [Sluţbeni

glasnik]. Edicija Studije bezbednosti)

Autorova slika. - Tiraţ 500. - O autoru: str. 277. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 279-289. - Summary: Violence at Sports Events. - Registri.

ISBN 978-86-519-1918-6 ( broš.)

343.343.3:796.093

343.85:[343.343.3:796.093

796.332.073:316.624

COBISS.SR-ID 217571596

343.8 PENOLOGIJA. IZVRŠAVANJE KAZNI. PREVENCIJA

DELIBAŠIĆ, Veljko, 1967- Suzbijanje zloupotreba opojnih droga sa stanovišta kriviĉnog prava / Veljko Delibašić. -

Beograd : Sluţbeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 272 str. ; 24 cm. - ( Pravna biblioteka.

Edicija Vladavina prava)

"Monografija... predstavlja preraĊenu dok. disert. koju sam... odbranio 28. avgusta 2013. na

Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu." --> predgovor. - Tiraţ 300. - Biografija autora:

str. [273]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija: str. 259-

270.

ISBN 978-86-519-1817-2 ( broš.)

343.85:343.575

343.575

COBISS.SR-ID 204462860

IGNJATOVIĆ, ĐorĊe, 1952- Pravo izvršenja kriviĉnih sankcija / ĐorĊe Ignjatović. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. -

Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 295 str. ; 24 cm. -

(Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 1)

Tiraţ 150. - Bibliografija: str. 251-255. - Summary.

ISBN 978-86-7630-532-2 (broš.)

343.8

COBISS.SR-ID 212115468

343.9 KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIKA

ALEKSIĆ, Ţivojin, 1931- Kriminalistika / Ţivojin Aleksić, Milan Škulić. - 8. izd. - Beograd : Pravni fakultet,

Centar za izdavaštvo i informisanje, 2011 (Beograd : Dosije studio). - XIV, 400 str. : ilustr. ;

24 cm. - ( Biblioteka Udţbenici / [Pravni fakultet, Beograd])

Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 395-400.

ISBN 978-86-7630-339-7 ( broš.)

343.98(075.8)

COBISS.SR-ID 187551500

IGNJATOVIĆ, ĐorĊe, 1952- Komparacija kriminaliteta i kaznene reakcije : Srbija - Evropa / ĐorĊe Ignjatović ;

recenzenti Ljupĉo Arnaudovski, Zoran Stojanović, Gorazd Meško. - Beograd : Pravni fakultet

Univerziteta, 2013 (Beograd : Dosije studio). - X, 200 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka

Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 24)

Tiraţ 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 189-194. -

Summary.

ISBN 978-86-7630-438-7 (broš.)

303.446:343.9.018

311.21:343.9(497.11)

311.21:343.9(4)

COBISS.SR-ID 198878220

IGNJATOVIĆ, ĐorĊe, 1952- Kriminologija / ĐorĊe Ignjatović. - 12. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni

fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2015 (Beograd :

Dosije studio). - 290 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Udţbenici)

Tekst štampan dvostubaĉno. - Tiraţ 400. - Napomene: str. 206-230. - Bibliografija: str. 242-

272. - Registri. - Summary.

ISBN 978-86-7630-562-9 (PF; broš.)

ISBN 978-86-6047-182-8 (DS)

343.9(075.8)

COBISS.SR-ID 214864396

IGNJATOVIĆ, ĐorĊe, 1952- Viktimologija : opšti deo / ĐorĊe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić. - Beograd :

Pravni fakultet, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 271 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka

Crimen ; 32)

Tiraţ 150. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 250-266. -

Summary.

ISBN 978-86-7630-569-8

343.988

COBISS.SR-ID 216961804

SIMONOVIĆ, Branislav, 1958- Kriminalistika / Branislav Simonović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac :

Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2012 (Kragujevac : Skver). - XXII, 687

str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 677-687.

ISBN 978-86-7623-030-3 ( broš.)

343.98(075.8)

COBISS.SR-ID 189010700

STOJANOVIĆ, Zoran, 1947- Kriviĉnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije / Zoran

Stojanović, Dragana Kolarić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2014 (Beograd : Dosije

studio). - 272 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet,

Beograd ; 29)

Tiraţ 150. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 261-268. -

Summary: Criminal-law Suppression of Organized Crime, Terrorism and Corruption.

ISBN 978-86-7630-533-9

343.85:343.9.02

343.85:343.341

343.85:343.352

COBISS.SR-ID 212311052

ŠKULIĆ, Milan, 1968-

Maloletniĉko kriviĉno pravo / Milan Škulić ; [recenzenti Ţivojin Aleksić, Zoran

Stojanović]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2011 (Beograd : Glasnik). - 428 str. ; 24

cm. - ( Biblioteka Udţbenici / Pravni fakultet [i] Sluţbeni glasnik, Beograd)

Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 405-428.

ISBN 978-86-519-1005-3 ( SG)

ISBN 978-86-7630-318-2 ( PF; broš.)

343.91-053.6(075.8)

343.224-053.6(075.8)

343.8-053.6(075.8)

COBISS.SR-ID 186194700

ŠKULIĆ, Milan, 1968- Organizovani kriminalitet : pojam, pojavni oblici, kriviĉna dela i kriviĉni postupak /

Milan Škulić ; [recenzenti Zoran Stojanović, Stanko Bejatović, Jovan Ćirić]. - Beograd :

Sluţbeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 672 str. ; 25 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija

Vladavina prava)

Tiraţ 300. - Beleška o autoru na zadnjem koriĉ. listu. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 649-672.

ISBN 978-86-519-1920-9 ( karton)

343.9.02

COBISS.SR-ID 216551180

343.9.02 ORGANIZOVANI KRIMINALITET

LUKIĆ, Natalija, 1985- Suzbijanje organizovanog kriminaliteta : komparativni pristup / Natalija Lukić. -

Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 172 str. ; 24 cm. - (

Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 27)

"Ova knjiga nastala je kao rezultat rada na Projektu br. 179051 'Kaznena reakcija kao kljuĉni

element pravne drţave'..." --> kolofon. - Str. 7-8: Predgovor / ĐorĊe Ignjatović. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 163-168. - Summary.

ISBN 978-86-7630-478-3 ( broš.)

343.9.02

COBISS.SR-ID 207334412

351 POSEBNI ZADACI JAVNE UPRAVE

MANDIĆ, Goran J., 1960- Sistemi obezbeĊenja i zaštite pravnih lica / Goran J. Mandić. - Beograd : Fakultet

bezbednosti, 2015 (Beograd : ATC). - 415 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraţ 400. - Na koriĉnoj str.: Sistem obezbeĊenja i zaštite pravnih lica. - Bibliografija: str.

409-415.

ISBN 978-86-84069-95-7 ( broš.)

351.78:347.19(075.8)

COBISS.SR-ID 216003084

351.74/.76 POLICIJA

MCDOWALL, Claire Duty of Care : PTSD, Psychological Injury Occupational stress & mental Health in

Policing / Claire McDowall. - [London] : Createspace, 2014. - VIII, 209 str. : ilustr. ; 20 cm

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 193-206. - Registar.

ISBN 978-1-49737-296-2

351.74:159.944

COBISS.SR-ID 1024569257

PAOLINE, Eugene A. III Police culture : adapting to the strains of the job / Eugene Paoline and William Terrill. -

Durham, North Carolina : Carolina Academic Press, 2014. - XIV, 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Registar.

ISBN 978-1-61163-047-3

a) Police - United States - Attitudes b) Police subculture - United States c) Police - Job stress -

United States d) Policija - SAD

351.74(73)

COBISS.SR-ID 1024577449

355.02 VOJNA POLITIKA

MERLINGEN, Michael EU security policy : what it is, how it works, why it matters / Michael Merlingen. -

Boulder (Colo.) : Lynne Rienner Publishers, 2012. - VIII, 283 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 245-268. - Registar. - Sadrţaj: Introduction ; Exploring theories and

concepts ; Part 1. What is the EU's Common Security and Defense Policy? ; Part 2. The

CSDP in action ; Part 3. Partnerships and rivalries ; Part 4. Conclusion. The EU: a superpower

in the making?

ISBN 978-1-58826-799-3

355.02(4)

COBISS.SR-ID 4893902

504 PRETNJE PRIRODNOM OKRUŢENJU

WALTER, François Katastrofe : jedna kulturna istorija : od XVI do XXI veka / Fransoa Valter ; prevela s

francuskog Tamara Valĉić-Bulić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012 (Novi Sad :

Budućnost). - 369 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Arhipelag)

Prevod dela: Catastrophes. - O autoru: str. [365]. - Tiraţ 750. - Bibliografija: str. [313]-343. -

Registri.

ISBN 978-86-6263-010-0 (karton)

504.3/.4:930.85"15/20"

COBISS.SR-ID 273522695

53 FIZIKA

JAĆIMOVSKI, Stevo K., 1955- Fizika za forenziĉko inţenjerstvo / Stevo K. Jaćimovski. - Beograd : Kriminalistiĉko-

policijska akademija, 2015 (Beograd : Pekograf). - 383 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraţ 200. - Bibliografija: str. 382-383.

ISBN 978-86-7020-332-7

53(075.8)

343.983:53(075.8)

COBISS.SR-ID 218761740

614.8 KATASTROFE

PERROW, Charles The next catastrophe : reducing our vulnerabilities to natural, industrial, and terrorist

disasters / Charles Perrow. - Princeton, N.J. ; Woodstock : Princeton University Press, 2011. -

VIII, 377 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [335]-353. - Registar.

ISBN 978-0-691-15016-1

[614.8+504.4+351.862](73)

005.8(73)

COBISS.SR-ID 1024568233

94(4) ISTORIJA EVROPE

SOUTOU, Georges-Henri Evropa od 1815. do danas / Ţorţ-Anri Sutu ; sa francuskog prevela Marina Vukićević ;

struĉni redaktor Boris Vukićević. - Podgorica : CID, 2015 (Beograd : Birograf). - 489 str. :

geogr. karte ; 25 cm. - (Biblioteka Sinteze / CID, Podgorica)

Prevod dela: L'Europe de 1815 À nos Jours / Georges-Henri Soutou. - Tiraţ 500. - Kako

definisati Evropu / Marina Glamoĉak: str. 7-15. - Autorova slika. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 28-69. - Registar.

ISBN 978-86-495-0477-6 (karton)

94(4)"1815/2015"

COBISS.SR-ID 28219152

REGISTAR NASLOVA

Auto-mafija 43

Critical security methods 14

Ĉovek i društvo 12

Detekcija laganja 5

Duty of Care 57

Equality and diversity in policing 35

Etiĉki kodeks kriminologa Srbije 1

EU security policy 59

Evropa od 1815. do danas 63

Fizika za forenziĉko inţenjerstvo 61

Forum Romanum 22

Islam, ateizam i modernost 6

Istorija nasilja 11

Izvori sopstva 4

Katastrofe 60

Kaznena reakcija u Srbiji. Deo 4 40

Kaznena reakcija u Srbiji. Deo 5 41

Komentar Zakonika o kriviĉnom postupku 36

Komparacija kriminaliteta i kaznene reakcije 48

Kosovo i Metohija 13

Kriminalistika 47, 51

Kriminologija 49

Kriminološka literatura 1

Kriviĉna dela ubistva 42

Kriviĉno procesno pravo 39

Kriviĉnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije 52

Maloletniĉko kriviĉno pravo 53

MeĊunarodno javno pravo 27

MeĊunarodno kriviĉno pravo 30

Menadţment i organizacija 2

Metodi prouĉavanja straha od zloĉina 1

Metodologija istraţivanja kriminaliteta 1

Narodna pravna istorija 20

Nasilje na sportskim priredbama 44

Naša posthumana budućnost 3

The next catastrophe 62

Organizovani kriminalitet 54

Osnovi prava Evropske unije 28

Police culture 58

Pravna metodologija 21

Pravni sistem 25

Pravni transplanti 26

Pravo izvršenja kriviĉnih sankcija 46

Pravo na suĊenje u razumnom roku 33

Primenjena analiza podataka 8

Primer primene kliniĉkog metoda 1

Primeri kriminološkog istraţivanja 1

Prirodno pravo 23

Routledge handbook of human security 34

Routledge handbook of immigration and refugee studies 9

Sistemi obezbeĊenja i zaštite pravnih lica 56

Sporazum o priznanju krivice 38

Suzbijanje organizovanog kriminaliteta 55

Suzbijanje zloupotreba opojnih droga sa stanovišta kriviĉnog prava 45

Svetski poredak 15

Svetsko riziĉno društvo 10

Tajne sluţbe Velike Britanije 18

Teorija meĊunarodne politike 16

Uporedna pravna tradicija 19

Uporedno ustavno pravo 31

Ustavno pravo 32

Uvod u jurisprudenciju 24

Uvod u pravo evropskih integracija 29

Uvod u statistiku 7

Uvod u studije bezbednosti 17

Veština pisanja prvostepene kriviĉne presude 37

Viktimologija 50

Vrednovanje nauĉnog rada 1

Zakon o zaštiti prava na suĊenje u razumnom roku 33

Zakonik o kriviĉnom postupku 36

IMENSKI REGISTAR

Aleksić, Jasna Soldić- (1960-) vidi Soldić-Aleksić, Jasna (1960-)

Aleksić, Ţivojin (1931-, recenzent) 53

Aleksić, Ţivojin (1931-) 47

Antić, Oliver B. (1950-, autor dodatnog teksta) 26

Aradau, Claudia (urednik) 14

Areh, Igor (1968-, autor) 5

Arnaudovski, Ljupĉo (recenzent) 1, 48

Arsić, Vesna Bogojević vidi Bogojević Arsić, Vesna

Avramović, Sima (1950-, autor dodatnog teksta) 26

Avramović, Sima (1950-) 19

Baić, Valentina (1967-) 5

Bajović, Vanja (1978-) 38

Beck, Ulrich (1944-) 10

Bejatović, Stanko (1952-, recenzent) 39

Bek, Ulrih (1944-) vidi Beck, Ulrich (1944-)

Beljanski, Slobodan (1941-, autor) 36

Bidlinski, Franc vidi Bydlinski, Franz

Bijelović, Jasmina Omerbegović vidi Omerbegović Bijelović, Jasmina

Bogojević Arsić, Vesna (autor) 2

Bošković, Olgica (prevodilac, autor dodatnog teksta) 7

Bujuklić, Ţika (1952-) 22

Bulić, Tamara Valĉić- vidi Valĉić Bulić, Tamara

Bulić, Tamara Valĉić- vidi Valĉić-Bulić, Tamara

Bydlinski, Franz 21

Carić, Slavoljub (1962-) 33

Cicvarić, Slavica (autor) 2

Cvetković, Danica (prevodilac) 17

Cvetković, Danica Leĉić vidi Leĉić Cvetković, Danica

Ĉudanov, Mladen (autor) 2

Damnjanović, Vesna (autor) 2

De Vergotini, Đuzepe vidi De Vergottini, Giuseppe (1936-)

De Vergottini, Giuseppe (1936-) 31

Delibašić, Veljko (1967-) 45

Dragutinović-Mitrović, Radmila (prevodilac, autor dodatnog teksta) 7

Drakić, Dragiša (1975-, recenzent) 55

ĐurĊević, Zoran (1972-) 42

ĐurĊić, Vojislav (recenzent) 39

Filipović, Jovan (autor) 2

Finis, Dţon vidi Finnis, John

Finnis, John 23

Flajner, Tomas (autor dodatnog teksta) 13

Fridman, Lorens M. vidi Friedman, Lawrence M.

Fridmen, Lorens M. vidi Friedman, Lawrence M.

Friedman, Lawrence M. 25

Fukujama, Frensis vidi Fukuyama, Fransis

Fukuyama, Fransis 3

Glamoĉak, Ma rina (autor dodatnog teksta) 63

Gligorić, Branimir (prevodilac) 12, 17

Glišović, Ljiljana (prevodilac) 10

Gorazd, Meško (recenzent) 48

Grubaĉ, Ljiljana (prevodilac) 31

Huysmans, Jef (urednik) 14

Ignjatović, ĐorĊe (urednik, autor dodatnog teksta) 40

Ignjatović, ĐorĊe (1952-, autor dodatnog teksta) 41, 55

Ignjatović, ĐorĊe (1952-, urednik) 41

Ignjatović, ĐorĊe (1952-) 1, 46, 48, 49, 50

Ilić, Bojan (autor) 2

Ilić, Goran (1965-, autor) 36

Ilić, Goran P. (1965-, autor dodatnog teksta) 37

Ilić, Goran P. (1965-) vidi Ilić, Goran (1965- )

Ilić, Oliver (autor) 2

Ilić-Prelić, Vesna (autor dodatnog teksta) 37

Jaćimovski, Stevo K. (1955-) 61

Jakšić, Maja Levi vidi Levi Jakšić, Maja

Janković, Vladimir (autor dodatnog teksta) 12

Jaško, Ondrej (autor) 2

Jevtić, Dragoš (1932-2008) 20

Jevtić, Miloš (autor) 2

Joksimović, Nevenka Ţarkić vidi Ţarkić Joksimović, Nevenka

Jovanović, Miodrag A. (1971-) 13

Kisindţer, Henri vidi Kissinger, Henry

Kissinger, Henry 15

Klinton, Dejvid (preraĊivaĉ, autor dodatnog teksta) 16

Kolarić, Dragana (1973-, autor) 52

Koprivica, Ĉaslav (1970-, redaktor prevoda) 10

Koprivica, Ĉaslav D. (1970-, redaktor prevoda, urednik) 4

Koprivica, Ĉaslav D. (1970-) vidi Koprivica, Ĉaslav (1970- )

Košutić, Budimir P. (1941-) 24, 28, 29

Kovaĉević, Borislav (autor dodatnog teksta) 43

Kragulj, Dragana (autor) 2

Kreća, Milenko (1947-, recenzent) 28

Kreća, Milenko (1947-) 27

Krstić, Đurica (prevodilac, autor dodatnog teksta) 25

Krstić, Đurica (prevodilac) 15, 16

Leĉić Cvetković, Danica (autor) 2

Levi Jakšić, Maja (autor) 2

Lukić, Natalija (1985-) 55

Majić, Miodrag (1969-, autor) 36

Majić, Miodrag (1969-) 37

Man, Prem S. vidi Mann, Prem S.

Mandić, Goran J. (1960-) 56

Mann, Prem S. 7

Marinković, Tanasije (1976-, urednik za odreĊenu oblast) 31

Marković, Ivana (prevodilac) 21

Marković, Ratko (1944-, redaktor prevoda) 31

Marković, Ratko (1944-) 32

Martin, Mary (urednik) 34

Matić, Ljiljana (prevodilac) 6

McDowall, Claire 57

Merlingen, Michael 59

Meško, Gorazd (recenzent) 1

Mihić, Marko (autor) 2

Mijalković, Saša V. (1978-) 43

Mijatović, Ivana (autor) 2

Milićević, Vesna (autor) 2

Milisavljević, Bojan (1975-, autor) 29

Milošević, Milan (autor dodatnog teksta) 18

Mišambled, Rober (1944-) vidi M uchembled, Robert (1944-)

Mitrović, Radmila Dragutinović- vidi Dragutinović-Mitrović, Radmila

Mitrović, Silva (prevodilac) 26

Mojsić, Sofija (prevodilac) 4

Morgentau, Hans J. vidi Morgenthau, Hans J.

Morgenthau, Hans J. 16

M uchembled, Robert (1944-) 11

Neal, Andrew (urednik) 14

Nikolić, Goran (1976-) 18

Obradović, Vladimir (autor) 2

Omerbegović Bijelović, Jasmina (autor) 2

Orlić, Ranko (autor) 2

Otašević, Boţidar (1976-) 44

Owen, Taylor (urednik) 34

Paoline, Eugene A. (III) 58

Patić, Biljana Simeunović- (1970-) vidi Simeunović-Patić, Biljana (1970- )

Pavliĉić, Dubravka (prevodilac, autor dodatnog teksta) 7

Perrow, Charles 62

Petrović, Dejan (autor) 2

Plamenac, Dţon (1912-1975) vidi Plamenatz, John (1912-1975)

Plamenac, Dţon Petrov (1912-1975) vidi Plamenatz, John (1912-1975)

Plamenatz, John (1912-1975) 12

Popović, Dragoljub (autor dodatnog teksta) 33

Popović, Dragoljub (1951-, autor) 20

Prelić, Vesna Ilić- vidi Ilić-Prelić, Vesna

Radojević, Miodrag (urednik za odreĊenu oblast) 31

Radović, Milić (autor) 2

Rajić, Vesna (prevodilac, autor dodatnog teksta) 7

Rakić, Branko (1961-, autor) 29

Simeunović-Patić, Biljana (1970-, autor) 50

Simonović, Branislav (1958-) 51

Slović, Dragoslav (autor) 2

Soković, Sneţana (1959-, recenzent) 55

Soldić-Aleksić, Jasna (1960-) 8

Soutou, Georges-Henri 63

Srbija 33, 36

Stanimirović, Vojislav (1964-, autor) 19

Stojanović, Zoran (1947-, recenzent) 1, 39, 48, 53, 55

Stojanović, Zoran (1947-) 30, 52

Stošić, Biljana (autor) 2

Stout, Brian 35

Sutu, Ţorţ-Anri vidi Soutou, Georges-Henri

Škulić, Milan (1968-, autor) 47

Škulić, Milan (1968-) 39, 53, 54

Štavljanin, Velimir (autor) 2

Šuput, Jelena (prevodilac) 1

Taylor, Charles (1931-) 4

Taylor, Charles Margrave (1931-) vidi Taylor, Charles (1931-)

Tejlor, Ĉarls (1931-) vidi Taylor, Charles (1931-)

Terrill, William (1965-, autor) 58

Tompson, Kenet V. (preraĊivaĉ, autor dodatnog teksta) 16

Trešnjev, Aleksandar (1969-, autor) 36

Triandafyllidou, Anna (urednik) 9

Valĉić Bulić, Tamara (prevodilac) 11

Valĉić-Bulić, Tamara (prevodilac) 60

Valter, Fransoa vidi Walter, François

Varadi, Tibor (autor dodatnog teksta) 13

Vasiljević, Dragan (autor) 2

Vasović, Vuĉina (autor dodatnog teksta) 12

Vilijams, Pol D. (1975-) vidi Williams, Paul D. (1975- )

Voelkner, Nadine (urednik) 14

Votson, Alan (1933-) vidi Wotson, Alan (1933-)

Vujošević, Ljubiša (redaktor prevoda) 12

Vukadinoviĉ, Radovan (autor dodatnog teksta) 15

Vukićević, Boris (autor dodatnog teksta) 63

Vukićević, Ma rina (prevodilac) 63

Walter, François 60

Williams, Paul D. (1975-, autor, urednik) 17

Wotson, Alan (1933-) 26

Ţarkić Joksimović, Nevenka (autor) 2

Ţiţek, Slavoj (1949-) 6