of 26 /26
BIBLIOGRAFIJE Bibliografija UDK: 012 KLINAR, P. Primljeno: 18. l O. 1994. PETER KLINAR: PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU* 1. KNJIGE Peter Klinar, Mednarodne migracije, Maribor, Obzorja (1976), 397. 2 Peter Klinar, Poglavja iz razredne in slojevske strukture družbe, Ljubljana, FSPN, DDU Univerzum (1979), 283. 3 Ivan Bemik, Marko Kerševan, Maca Jogan, Peter Klinar, Bogdan Sociologija I, Ljubljana, Državna založba (1983), 82. 4 Peter Klinar, Mednarodne migracije v kriznih razmerah, (Sociološka in politološka knjižnica) Maribor, Obzorja (1985), 212. 5 Zdravko Mlinar, Niko Toš, Boštjan Zdenko Roter, Peter Klinar, Slovensko javno mnenje 1987. Pregled in primerjava rezultatov raziskav SJM 68- SJM 87, Ljubljana, Delavska enotnost (1987), 104. 6 Cveto Trampuž, Niko Toš, Peter Klinar, Boštjan Zdenko Roter, Slovenski utrip. Rezultati raziskav javnega mnenja 1988-1989, Ljubljana, FSPN (1989), 383. 2. U 2.1. Znanstveni 7 Peter Klinar, Migracije kot pojavi socialne dezorganizacije, Teorija in praksa, 8(1971)6-7, str. 891-898. 8 Peter Klinar, Asimilacija doseljenika iz ruralnih u urbanizovanoj sredini, Sociologija, 13(1971)4, str. 529-539. * Bibliografiju za tisak priredio je Josip Kum pes. U ponajprije su korišteni podaci što ih je pripremila Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani). 101

BIBLIOGRAFIJE - Srce

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BIBLIOGRAFIJE - Srce

Page 1: BIBLIOGRAFIJE - Srce

BIBLIOGRAFIJE

Bibliografija UDK: 012 KLINAR, P.

Primljeno: 18. l O. 1994.

PETER KLIN AR: PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU*

1. KNJIGE

Peter Klinar, Mednarodne migracije, Maribor, Obzorja (1976), 397.

2 Peter Klinar, Poglavja iz razredne in slojevske strukture družbe, Ljubljana, FSPN, DDU Univerzum (1979), 283.

3 Ivan Bemik, Marko Kerševan, Maca Jogan, Peter Klinar, Bogdan Kavčič, Sociologija I, Ljubljana, Državna založba (1983), 82.

4 Peter Klinar, Mednarodne migracije v kriznih razmerah, (Sociološka in politološka knjižnica) Maribor, Obzorja (1985), 212.

5 Zdravko Mlinar, Niko Toš, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Peter Klinar, Slovensko javno mnenje 1987. Pregled in primerjava rezultatov razis kav SJM 68- SJM 87, Ljubljana, Delavska enotnost (1987), 104.

6 Cveto Trampuž, Niko Toš, Peter Klinar, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Slovenski utrip. Rezultati raziskav javnega mnenja 1988-1989, Ljubljana, FSPN (1989), 383.

2. ČLANCI U ČASOPISU

2.1. Znanstveni članci

7 Peter Klinar, Migracije kot pojavi socialne dezorganizacije, Teorija in praksa, 8(1971)6-7, str. 891-898.

8 Peter Klinar, Asimilacija doseljenika iz ruralnih područja u urbanizovanoj sredini, Sociologija, 13(1971)4, str. 529-539.

* Bibliografiju za tisak priredio je Josip Kum pes. U priređivanju ponajprije su korišteni podaci što ih je pripremila Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani).

101

Page 2: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

9 Peter Klinar, Mednarodne migracije. Teoretična opredelitev temeljnih pojmov, Teorija in praksa, 11(1974)4, str. 383-392.

l O Peter Klinar, Značilnosti sodobnih mednarodnih migracij l, Teorija in praksa, 12(1975)11-12, str. 1094-1106.

ll Peter Klinar, Značilnosti sodobnih mednarodnih migracij II, Teorija in praksa, 13(1976)1-2, str. 56-65.

12 Peter Klinar, Društvene razlike u međuetničkim odnosima, Sociologija, 18(1976)1-2, str. 65-78.

13 Peter Klinar, Imigrantski staž in remigracije, Teorija in praksa, 13(1976)12, str. 1238-1248.

14 Peter Klinar, Diskusija o temelj nem konfliktu, Teorija in praksa, 15(1978)4, str. 373-387.

15 Peter Klinar, O življenjskemstilunaSlovenskemi,Teorija in praksa, 16(1979)1, str. 19-32.

16 Peter Klinar, O življenjskem stilu družbenih slojev na Slovenskem Il, Teorija in praksa, 16(1979)2, str. 196-215.

17 Peter Klinar, Za životniot stil vo S. R. Slovenija,Pogledi, 16(1979)5, str. 55-75.

18 Peter Klinar, Procesi socializacije in etnične identifikacije (druge generacije migrantov), Teorija in praksa, 17(1980)5, str. 540-557.

19 Peter Klinar, Prosti čas v življenjskem stilu Slovencev, Dialogi, 16(1980)11, str. 654-662.

20 Peter Klinar, Družbeni položaj druge generacije migrantov, Teorija in praksa, 18(1981 )4-5, str. 548-562.

21 Peter Klinar, Sociološki prilog razotkrivanju i prerastanju kriznih pojava u međunacionalnim odnosima, Revija za sociologiju, ll (1981 )3-4, str. 153-166.

22 Peter Klinar, Dva sklopa društvenih problema povezanih s kriznim pojavama, Sociologija, 24(1982)2-3, str. 342-347.

23 Peter Klinar, O kriznih pojavih v mednacionalnih odnosih, Teorija in praksa, 20(1983)1, str. 42-56.

24 Peter Klinar, O dveh kategorijah delavcev, Teorija in praksa, 21(1984) 7-8, str. 813-821.

102

Page 3: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

25 Peter Klinar, Spremembe migracijskih pojavov v zadnjem desetletju, Migracijske teme, 2(1986)1, str.17-32.

26 Peter K linar, Sociological Aspects ofMulticulturalism. The Concept of Cultural Pluralism (Multiculturalism) and its Development, Razprave in gradivo, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 18(1986), str. 318-329.

27 Peter Klinar, Sociološki vi diki multikulturalizma, Migracijske teme, 2( 1986)2, str. 73-84.

28 Peter Klinar, Stališča do dveh olimpiad, Teorija in praksa, 23( 1986)9-1 O, str. l 062-1070.

29 Peter Klinar, Vidiki vertikalne delovne mobilnosti v Sloveniji, Teorija in praksa, 24(1987) 1-2, str. 129-141.

30 Peter Klinar, Slovenski pogledi na mednacionalne odnose, Teorija in praksa, 24(1987)3-4, str. 335-346.

31 Peter Klinar, Slovenski intelektualci o slovenski narodni in nacionalni suverenosti, Nova revija, 7(1988)80, str. 1954-1959.

32 Peter Klinar, Pogledi iz Slovenije na Kosovo, Pogledi (Split), 18(1988)2, str. 559-570.

33 Peter Klinar, So izhodi iz kosovskih kriznih razmer?, Teorija in praksa, 25(1988)11-12, str. 1479-1489.

34 Peter Klinar, Nacionalno vprašanje v dobi (post)moderne, Družboslovne razprave, (1989)8, str. 149-154.

35 Peter Klinar, Represija na Kosovu, Teorija in praksa, 26(1989)3-4, str. 270-280.

36 Peter Klinar, Z adaptacijska akulturacijo k integraciji druge generacije imigrantov v sodobne postindustrijske imigrantske družbe, Migracijske teme, 5(1989)4, str. 341-352.

37 Peter Klinar, Mednacionalni in medetnični konflikti v Jugoslaviji, Teorija in praksa, 27(1990)1-2, str. 3-16.

38 Peter Klinar, Nacionalizmi, etnična mobilizacija in mednacionalni konflikti, Teorija in praksa, 27(1990)12; str. 1429-1439.

39 Peter Klinar, Od etničnega pluralizma k interkulturalizmu, Migracijske teme, 7(1991) l, str. 29-45.

103

Page 4: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

40 Peter Klinar, O mednacionalnih odnosih v Sloveniji, Teorija in praksa, 28(1991)3-4, str. 370-383.

41 Peter Klinar, Pogledi na prihodnost Slovenije, Teorija in praksa, 28(1991 )5-6, str. 505-517.

42 Peter Klinar, Razsežja regionalnega pluralizma, Družboslovne razprave, (1991)12, str. 188-197.

43 Peter Klinar, Romi med revščino in etnično deprivilegiranosto, Razprave in gradivo, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja (1991)29, str. 24-35.

44 Peter Klinar, Slovenija in jugoslovanski etnični konflikti, Teorija in praksa, 28(1991)10-11, str. 1201-1211.

45 Peter Klinar, Mednarodni migracijski trendi in begunci iz Bosne in Hercegovine, Teorija in praksa, 29(1992)7-8, str. 773-784.

46 Peter Klinar, Cveto Trampuž, O družbeni neenakosti in revščini v Sloveniji 1992, Teorija in praksa, 29(1992)11-12, str. 1055-1067.

47 Peter Klinar, O beguncih v Sloveniji, Teorija in praksa, 30(1993) 1-2, str. 75-84.

48 Peter Klinar, Sodobni trendi mednarodnih migracij. Se klasično obdobje migracij končuje?, Teorija in praksa, 30(1993)5-6, str. 395-406.

49 Peter Klinar, International Migration Trends and Refugees from Bosnia and Herzegovina, Migration, Berlin, (1993)3 (19), str. 91-112.

50 Peter Klinar, Kontinuiteta prisilnih migracij, Teorija in praksa, 30(1993) 7-8, str. 615-624.

51 Peter Klinar, O nacionalni identiteti in etnonacionalizmih: Slovenija v prehodnem obdobju, Teorija in praksa, 31(1994)5-6, str. 421-437.

2.2. Pregledni članci

52 Peter Klinar, Doprinos konstrukcij modela za razvoj odnosa između useljeničkog društva i doseljeničke zajednice, Jezik i rasizam, Sarajevo, Savez za esperanto BIH (1978), str. 113-133.

53 Peter Klinar, Mednarodne evropske migracije in jugoslovanska migracijska politika, Teorija in praksa, 25(1988)3-4, str. 348-355.

104

Page 5: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

54 Peter Klinar, Slovenska nacionalna zavest med osamosvajanjem, Teorija in praksa, 29( 1992) 1-2, str. 86-99.

55 Peter Klinar, Pasti in obeti nacionalnih držav na Vzhodu, Teorija in praksa, 29(1992)5-6, str. 545-550.

56 Peter Klinar, Beg pred nasiljem. Sociološki pogledi na begunce: tipologija, značilne posebnosti, možnosti za reševanje njihovih problemov,Naši razgledi, 42(19. 06. 1992)12, str. 358-359.

57 Peter Klinar, Sovraštvo do priseljencev, Republika, (25. 06. 1993), str. 14.

58 Peter Klinar, Sodobni migracijski tokovi v novi Evropi. Strah pred prisilno razseljenimi osebami, Republika, 2(23. 08. 1993)229, str. 15.

59 Peter Klinar, Izgubljene iluzije imigrantov, Razgledi, (17. 09. 1993)17, str. 20-21.

2.3. Stručni članci

60 Peter Klinar, Mednarodne migracije kot pojav razrednega spopada,Anthropos, (1976)1-2, str. 251-256.

61 Peter Klinar, Smemice so vsaj zapisane. Spremenjene deklaracije in problemi prakse mednarodnih migracij, Naši razgledi, (25. 02. 1977)4, str. 88-89.

62 Peter Klinar, Ko se vmeš iz tujine, Naši razgledi, (29. 09. 1978)18, str. 513-514.

63 Peter Klinar, O asimilaciji in etničnem pluralizmu, Naši razgledi, (24. ll . 1978)22, str. 644-645.

64 Peter Klinar, O spremenjenih družbenih odnosih, vrednotah in normah, Delo-Sobotna priloga, (23. 12. 1978), str. 23.

65 Peter Klinar, Imigrantski proletariat, Naši razgledi, (09. 02. 1979)3, str. 68-69.

66 Peter Klinar, Mednacionalni odnosi, Naši razgledi, (24. 12. 1982)24, str. 702.

67 Peter Klinar, Mednacionalni odnosi v kriznih razmerah,Naši razgledi,(25. 02. 1983), str. 93-94.

68 Peter Klinar, Kako se poznamo, Obveščanje in odločanje, (1985)2-3 , str. 13-17.

105

Page 6: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

69 Peter Klinar, Prispevek teoretičnim izhodiščem o razvoju odnosov med narodi, Naši razgledi, (19. 04. 1985)8, str. 229-230.

70 Peter Klinar, Ideja o razvoju družboslovnega centra, Vestnik Univerze E. Karde/ja v Ljubljani, 17(1987)3, str. 127-128

71 Peter Klinar, Osveščenost slovenskega naroda in njegove težnje po odprtosti v svet, Teorija in praksa, 25( 1988)7 -8, str. 987-992.

72 Peter Klinar, Od tradicionalne k moderni (ne )razredni in stra tifikacijski družbi, Teorija in praksa, 25(1988)7-8, str. 1146-1150.

73 Peter Klinar, Ali nas bo beg možganov zdramil?, Naši razgledi, 38(10. 02. 1989)3, str. 60-68.

74 Peter Klinar, Slovensko javno mnenje '89 o mednacionalnih odnosih, Delo­Sobotna priloga, (15. 07. 1989), str. 22.

75 Peter Klinar, O SlovenijiinKosovu,Teorija in praksa, 26(1989)8-9,str. 1031-1035.

76 Peter Klinar, Razsežja zamisli o tretji slovenski univerzi, Teorija in praksa, 26(1989)8-9, str. 1063-1067.

77 Peter Klinar, Zrušenje političnih sistemov vzhodnih socia1ističnih držav, Teorija in praksa, 27(1990)3-4, str. 372-382.

78 Peter Klinar, Pogledi na avtonomijo Slovenije, Teorija in praksa, 27(1990)5, str. 573-582.

79 Peter Klinar, Integracijski procesi v Evropi z vidika med etni čnih in migracijskih procesov, Teorija in praksa, 27(1990)6-7, str. 770-775.

80 Peter Klinar, La com unita etni che immigrante e la loro condizione nella societa moderna, Ethnos e Identita, Trst, SLORI (1990)115.

81 Peter Klinar, O osamosvajanju in integriranju Slovenije,Nova revija, 9(1990)95, str. 296-307.

82 Peter Klinar, Zamisli o sodelovanju med Slovenci in njihovimi potomci v matici in tujini, Dve domovini, (1990)1, str. 319-341.

83 Peter Klinar, Imigrantske etnične skupnosti v sodobnih razmerah,Nova revija, 10(1991)107, str. 429-444.

84 Peter Klinar, Slovenske skupnosti. Po konstituiranju Svetovnega slovenskega kongresa, Naši razgledi, 40(26. 07. 1991)14, str. 406-407.

106

Page 7: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

85 Peter Klinar, Nasilni etnič ni konflikti, Naši razgled i, 40(22. ll. 1991 )22, str. 638-639.

86 Peter Klinar, Študije o etnonacionalizmu, Teorija in praksa, 28(1991)12, str. 1516-1524.

87 Peter Klinar, Pogledi na prihodnjost Slovenije,Slovenski koledar 92, Ljubljana, Slovenska izseljeniška matica (1992), str. 38-47.

88 Peter Klinar, Obrazi neke nacije, Razgledi, (05. 04. 1993)3, str. 12-14.

89 Peter Klinar, Sodobne evropske migracije in Slovenija, Dve domovini, ( 1993)4, str.l99-217.

2.4. Kritike, komentari, ocjene

90 Peter Klinar, O delu Slovenskega sociološkega društva, Teorija in praksa, 18(1981)3, str. 412-413.

91 Peter Klinar, Sociološki preseki slovenske družbe, Naši razgledi, (31. 07. 1981), str. 405.

92 Peter Klinar, O dejavnosti slovenskega sociološkega društva, Teorija in praksa, 18(1981)12, str. 1566-1568.

93 Peter Klinar, O delatnosti slovenačkog sociološkog društva, Sociologija, 24(1982)1 , str. 172-176.

94 Peter Klinar, Mednarodne migracije v kriznih obdobj ih,Delo- Sobotna priloga, (16. 10. 1982), str. 21.

95 Peter Klinar, Dejavnost slovenskega socološkega društva, Teorija in praksa, 20(1983)8-9, str. 1250-1255.

96 Peter Klinar, Prehod sociologije iz akademske vede v množično poklicno dejavnost, Teorija in praksa, 21(1984)1-2, str. 88-92.

97 Peter K1inar, Pogled na stališča o mednacionalnih odnosih, Teorija in praksa,23(1986)7-8, str. 723-727.

98 Peter Klinar, Problemi in izhodišča odnosov med družboslovnimi raziskovanji in družbenopolitično praksa, Teorija in praksa, 23(1986)7 -8, str. 765-768.

99 Peter Klinar, Sociologi o migracijah, Teorija in praksa, 23( 1986) 12, str. 1566-1568.

107

Page 8: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

100 Peter Klinar, Informacije o delu skupine: Stratifikacija in mobilnost v (jugoslovanski) globalni družbi, Novice SSD, (1988)16, str. 3.

101 Peter Klinar, Nekaj potrebnih dostavkov, Teorija in praksa, 26(1989)8-9, str. 978-980.

102 Peter Klinar, Razmišljanja o novih trendih migracijskih politik, Teorija in praksa, 27(1990)12, str. 1557-1563.

103 Peter Klinar, Lahko se zgodi kaj hujšega, Ljubljanski dnevnik, (09. 06. 1993).

l 04 Peter Klinar, Osnove migracijske politike, Teorija in praksa, 30(1993)7-8, str. 646-650.

105 Peter Klinar, Liberalizem in nacionalizem v migracijski politiki, Teorija in praksa, 30(1993)7-8, str. 663-664.

106 Peter Klinar, Znanstvena objektivnost, logičnost in drugi atributi znanosti ter vrednote, Teorija in praksa, 30(1993)7-8, str. 677-678.

2.5. Popularno-znanstveni članci

107 Peter Klinar, Nov tip strokovnjakov, Delo- Sobotna priloga, (19. 07. 1975), str.20.

108 Zdenko Roter, Niko Toš, Peter Klinar, Boštjan Markič, Zdravko Mlinar, Slovenci smo kritični in domoljubni, Delo- Sobotna priloga, (14. 06. 1986), str. 20-21.

109 Peter Klinar, S komolci dlje kot z znanjem, De/avska enotnost, (14. ll. 1986), str.6.

110 Peter Klinar, Mednacionalni odnosi in svet, Delo- Sobotna priloga, (20. 06. 1987), str. 25.

ll l Peter Klinar, Svobodnejše in bolj spontano delo, Naši razgledi, (31. 07. 1987), str. 406-407.

112 Peter Klinar, ABC našega političnega trenutka v pričakovanju pomladi,Teorija in praksa, 26(1989) 1-2, str. 145-148.

113 Peter Klinar, V krizi je več možnosti za zlorabo imigrantov za politikantske cilje, Delo, 31(28. ll. 1989)276, str. 10.

114 Peter Klinar, Migracijska politika emigrantskih držav, Naši razgledi, 39(12. O l. 1990) l, str. 3-4.

108

Page 9: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

115 Peter Klinar, Med nacionalno držav o in evropsko integracija, Delo, 32(20. l O. 1990)246, str. 23.

116 Peter Klinar, Slovenci in etnični pluralizem,De/o- Sobotna priloga, 33(30. 03. 1991).

2.6. Recenzije

117 Peter Klinar, Dileme, ki zbujajo razmišljanja, Teorija in praksa, 24(1987)10-11, str. 1405-1407.

118 Peter Klinar, Ivan Bernik: Demokracija in konsenz v socialistični družbi, Teorija in praksa, 29(1992)9-1 O, str. l O 16-1 O 18.

2.7. Ostali članci

119 Peter Klinar, Zdravko Mlinar, Marjan T epina, France Vreg, 9. svetovni sociološki kongres v Uppsali, Teorija in praksa, 15(1978)9, str. 986-995.

120 Peter Klinar, Krizni pojavi, Teorija in praksa, 19(1982)9-10, str. 1111-1115.

121 Peter Klinar, Mednacionalne vezi ne morejo mimo kriznih čeri, Delo- Sobotna priloga, (29. ll. 1982), str. 30.

122 Peter Klinar, Pojavov družbene neenakostije vse več, De/avska enotnost, (24. ll. 1984), str. ll.

123 Peter Klinar, Šta misle Slovenci o međunacionalnim odnosima, Borba, (30. O l. 1985).

124 Peter Klinar, Profesor Jože Goričar. In memoriam,Teorija in praksa, 22( 1985)3, str. 179-183.

125 Peter Klinar, Istraživanje internih emigracija u Sloveniji, Intervju, (22. ll. 1985) 117, str. 15-16.

126 Bošljan Marki č, Peter Klinar, Zdravko Mlinar, Zdenko Roter, Niko Toš, Slovensko javno mnenje 1986, Delo - Sobotna priloga, ( 14. 06. 1986), str. 20-21.

127 Peter Klinar, Okrugli stol "Migracijskih tema" o položaju (ilegalnih) radnika­migranata u povodu izlaska knjige G. Wallraffa "Na samom dnu" /diskusija/, Migracijske teme, 2(1986)3-4, /str. l 0-39/.

109

Page 10: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

128 Peter Klinar, Ali Slovenija razbija Jugoslavija?, 7 D, 16(1987)42, str. 8-11.

129 Peter K1inar, Dozorelost politične zavesti, Delo - Sobotna priloga, (18. 07. 1987), str. 20-21.

130 Peter Klinar, Razmerje med formalnimi in neformalnimi dejavnostmi, Teorija in praksa, 24(1987)12, str. 1586-1587.

131 Peter Klinar, Strukturalni pluralizem, Teorija in praksa, 25(1988)5, str. 675-678.

132 Peter Klinar, Teze k temi: "Kaj naj bi bil sodobni sociaiizem",Teorija in praksa, 25(1988)6, str. 769-772.

133 Peter Klinar, Zrelejša slovenska politična zavest, Delo - Sobotna priloga, (04.06.1988), str. 19.

134 Peter Klinar, Med modernizmom in konservativizmom, Mladina, (10. 06. 1988)23, str. 17-19.

135 Peter Klinar, Veliko pritekanje nove revščine, Teleks, (24. ll. 1988)47-48, str. 13.

136 Peter Klinar, Nekoč je bila obljubljena dežela, Teleks, (08. 12. 1988)49, str. 25-28.

137 Peter Klinar, Uresničevanje temeljnih socialističnih idej, Teorija in praksa, 26(1989) 1-2, str. 83-86.

138 Peter Klinar, Ljudje hočejo nov sistem neznanega imena, Delo - Sobotna priloga, 31(24. 06. 1989)144, str. 22.

139 Peter Klinar, Razočaranje nad Jugoslavija, Delo, 31 (15. 07. 1989) 162, str. 22.

140 Peter Klinar, Nacije v postindustrijskih družbah, Teorija in praksa, 26(1989)8-9, str. 975-976.

141 Peter Klinar, S pod bude za razis kovanje nacionalnih pojavov, Teorija in praksa, 26(1989)8-9, str. 1008-1009.

142 Peter Klinar, Diskusija o medetničnih odnosih v postindustrijskih družbah, Razprave in gradivo, (1990)23, str. 207-213.

143 Peter Klinar, Spreminjanje značaja in razsežnosti razredne družbe, Teorija in praksa, 27(1990)1 -2, str. 65-67.

110

Page 11: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

144 Peter Klinar, Niko Toš, Boštjan Markič, Zdenko Roter, SJM '90, Delo -Sobotna priloga, 32(17. 02. 1990), str. 22.

145 Peter Klinar, Nekaj tez o migracijskih procesih v Evropi, Teorija in praksa, 27(1990)10-11, str. 1256-1257.

146 Peter K linar, Dve različni migracijski politiki, Teorija in praksa, 27(1990) l O­ll, str. 1280-1281.

147 Peter Klinar, Liberalnejši pogoji za pridobitev državljanstva imigrantov v Sloveniji, Demokracija, 2(16. 10. 1990)40.

148 Peter Klinar, Niko Toš, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Zbogom, politični pastirji čred . Okrogla miza: Pogledi na politično zavest Slovencev, Delo -Sobotnapriloga, 33(19. 01. 1991)15, str. 24.

149 Peter Klinar, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Niko Toš, Javno mnenje '91, Delo- Sobotna priloga, (ll. 01. 1992).

150 Peter Klinar, Imigranti v Sloveniji, 7 dni, (22. 01. 1992)3, str. 45-47.

151 Peter K1inar, Liberalnejše poti razvojnih sprememb, Teorija in p raksa, 29(1992)5-6, str. 505-508.

152 Peter Klinar, Danica Velkavrh, Slovenija bo morala zajeziti grozeči beg možganov in nosilcev razvoja, Republika, 2(05. 08. 1993)212, str. 15.

153 Peter Klinar, Slovenija je jez (nezaželeni otroci neslovenske ga Boga), 7 D, (22. 09. 1993)38, str. 16-18.

154 Vlado Benko, Nuša Bulatovič, Boris Grabnar, Stane Južnič, Peter Klinar, Jan Makarovič, Boštjan Markič, Janez Škerjanec, Družboslovje in latinščina, Teorija in praksa, 30(1993)11-12, str. 1252-1266.

155 Niko Toš, Peter Klinar, Boštjan Marki č, SlavaPartlič (intervju), Sence šovinizma v nacionalni samozavesti Slovencev, Delo, 35(04. 12. 1993)282, str. 24-25.

156 Peter Klinar, Dr. Boštjan Markič, Delo, 36(12. 02. 1994)35, str. 2.

111

Page 12: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

3. RADOVI U KNJIZI I ENCIKLOPEDIJI

3.1. Radovi u knjizi

157 Peter Klinar, Faktori povezivanja i razdvajanja jugoslavenskih naroda, Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu, 2, Zagreb, Naše teme (1970), str. 391-403.

158 Peter Klinar, Yugoslav Workers in the Federal Republic of Germany, International Migration and Adaptation in the Modern World, Toronto, International Sociological Association - Research Committee on Migration (1976), str. 92-113.

159 Niko Toš, Peter Klinar, Strukturalne spremembe v slovenski družbi, Izbor socioloških razprav, Ljubljana, Državna založba Slovenije (1976), str. 134-146.

160 Peter Klinar, Družbena mobilnost, Temelji sociologije in po/ito logije, Ljubljana, FSPN (1977), str. 40-60.

161 Peter Klinar, Migracije, Temelji sociologije in politologije, Ljubljana, FSPN (1977), str. 90-110.

162 Peter Klinar, Seminarske in diplomske naloge, (Znanstveni tisk) Pristop k znanstvenemu delu, Ljubljana, Partizanska knjiga (1977 ), str. 55-81.

163 Peter Klinar, Etni čne skupine, Ob/ike združevanja in kulture: Uvod v sociologijo, Ljubljana, DDU Univerzum (1979), str. 68-85.

164 Peter Klinar, O poklicnih problemih sociologov, Usmerjanje družbenega razvoja, Ljubljana, DDU Univerzum (1981), str. 287-295.

165 Peter Klinar, Družbena gibljivost, Teme iz marksistične sociologije, Ljubljana, MC Univerze Edvarda Kardelja (1983), str. 213-222.

166 Peter Klinar, Družbena neenakost, družbeni razredi, družbe na slojevitost, Teme iz marksistične sociologije, Ljubljana, MC Univerze Edvarda Karde lj a (1983), str. 23-115.

167 Peter Klinar, Migracije, Teme iz marksistične sociologije, Ljubljana, MC Univerze Edvarda Kardelja (1983), str. 223-236.

168 Peter Klinar, Silva Mežnarić, Niko Toš, Franc Žižek, An Action Program to Attract Slovene Workers to Return Home, The Politics of Return. International Return Migration in Europe, New York, Center for Migration Studies (1984), str. 137-141.

112

Page 13: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske terne 10(1994)2: 101-126

169 Peter Klinar, V Sloveniji nastaja kvaliteta življenja, znači l na za krizne razmere, Kvaliteta življenja, Ljubljana, SSD, FSPN (1984), str. 85-111.

170 Peter Klinar, Družbeni procesi med etničnimi skupinami - sociološka teoretična izhodišča dvojezičnosti, Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti, Ljubljana, Društvo za uporabno jezikoslovje SRS (1984), str. 3-11.

171 Peter Klinar, On the knowledge about each other among Yugoslav nations and nationalities and relations between them, Towards Democratic Communication, Ljubljana, JCTPS (1984), str. l 09-121.

172 Peter Klinar, Freizeit im Lebensstil der Slowenen, Freizeitwissenschaft und Kulturpolitik, Frankfurt am Main, Haag Herchen Verlag (1985), str. 12-18.

173 Peter Klinar, Družbena gibljivost. Migracije, Sociologija I, Ljubljana, Državna založba Slovenije (1986), str. 51-60.

174 Peter Klinar, Soziale Unsicherheitjugoslavischer Emigranten undReemigration unter dem Bedingungen der gegenwartigen Wirtschaftskrise, Die "neue" Ausliinderpolitik in Europa, Bonn, Neue Gesellschaft (1986), str. 181-195.

175 Peter Klinar, Phenomena of Incongruences in Communication of Ethnic Minorities,Minority Languages and Mass Communication, Ljubljana, Slo vene Association of Applied Linguistics ( 1987), str. 7-13.

176 Peter Klinar, Perspektive kulturnega pluralizma in nacionalni odnosi, Marxova vizija socialističnega razvoja in sodobni socializem, Ljubljana, Marksistični center CK ZKS, et al. (1987), str. 448-453.

177 Peter Klinar, Problemi Slovencev in odnosi med narodi, (Aktualne teme; 46) Slovensko javno mnenje 1987, Ljubljana, Delavska enotnost (1987), str. 54-62.

178 Peter Klinar, Pogledi o narodu, nacionalnih odnosih in nacionalni politiki, Slovenski utrip. Rezultati raziskav javnega mnenja 1988-1989, Ljubljana, FSPN (1989), str. 27-71.

179 Peter Klinar, Sociološko teoretična izhodiščaraziskovanja mednarodnihmigracij, Slovenski koledar 1991, Ljubljana, Slovenska izseljenska matica (1990), str. 154-171.

180 Peter Klinar, Slovenska nacionalna zavest v času osamosvajanja, Niko Toš (ur.): Slovenski izziv, Ljubljana, FDV- IDV (1992), str. 19-33.

113

Page 14: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

181 Peter Klinar, O mednacionalnih odnosih v Sloveniji, Niko Toš (ur.): Slovenski izziv, Ljubljana, FDV- lOV (1992), str. 69-83.

182 Peter Klinar, Ekonomski, socialni in politični položaj imigrantov, Slovenija in evropska konvencija o človekovih pravicah, Ljubljana, Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin RS; Direktoriat za človekove pravice Sveta Evrope (1993), str. 91-100.

183 Peter Klinar, Ethnic Conflicts in Postsocialist Societies in Europe. The Role of Small Nations in these Relations and Circumstances. The Case of Jugoslavia and Slovenia, Kleine Nationen und Ethnische Minderheiten im Umbruch Europas, Miinchen, Slavica Verlag A. Kovač (1993), str. 282-290.

3.2. Radovi u enciklopediji

184 Peter Klinar, Društvena pokretljivost,Sociološki leksikon, Beograd, Savremena administracija (1982), str. 106-109.

185 Peter Klinar, Migracije,Sociološki leksikon, Beograd, Savremena administracija (1982), str. 362-366.

186 Peter Klinar, D. Nečak, Asimilacija, Enciklopedija Slovenije, l, Ljubljana, Mladinska knjiga (1987), str. 123-124.

187 Peter Klinar, Adaptacija, Enciklopedija Slovenije, l, Ljubljana, Mladi nska knjiga (1987), str. 9.

188 Ivan Bern ik, I van Svetlik, Peter Klinar, Delavski razred,Enciklopedija Slovenije, 2, Ljubljana, Mladinska knjiga (1988), str. 199-200.

189 Peter Klinar, Delavec na delu v tujini, Enciklopedija Slovenije, 2, Ljubljana, Mladinska knjiga (1988), str. 189-190.

190 Peter Klinar, Družbena mobilnost, Enciklopedija Slovenije, 2.' Ljubljana, Mladinska knjiga (1988), str. 367-368.

191 Peter Klinar, Družbena slojevitost, Enciklopedija Slovenije, 2, Ljubljana, Mladinska knjiga (1988), str. 371.

192 Peter Klinar, Fakulteta za sociologija, politične vede in novinarstvo, Enciklopedija Slovenije, 3, Ljubljana, Mlad inska knjiga ( 1989), str .. 81-82.

193 Peter Klinar, Manjšine, Enciklopedija Slovenije, 6, Ljubljana, Mladinska knjiga (1992), str. 391.

114

Page 15: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

3.3. Prilozi objavljeni u zborniku sa znanstvenog skupa

194 Peter Klinar, Yugoslav Workers in the Federal Republic of Germany. The Theoretical Models for Empirical Sociological Research of International Migration, Some Yugoslav Papers Presented to the 8th World Congress of/SA, Toronto, Ljubljana, FSPN (1974), str. 187-209.

195 Peter Klinar, Remigrants from the Underdeveloped Areas of Emigrant Society and the Problems of their Reintegration, Papers Presented on 9th Congress of Sociology, Uppsa1a, Ljubljana, Yugoslav Sociological Association (1978), str. 82-106.

196 Peter Klinar, Hypotheses for the Research of Second Generation Migrants, Models of Education and Migration Policies, vol. l, Yugoslav Swedish Symposium, Split, Stockholm, Commission for Immigration Research (1981 ), str. 233-245.

197 Peter Klinar, Nizek delovni položaj, majhne možnosti vertikalne družbene mobilnosti, Sodobni preseki slovenske dntžbe, Novo mesto, Dolenjski list (1982), str. 36-43.

198 Peter Klinar, Socializacijski procesi in pojavi družbene neodgovornosti, Ziher/ovi dnevi (1981) l Odgovornost v samoupravni družbi, Ljubljana, FSPN (1982), str. 536-542.

199 Peter Klinar, O integracijskih in dezintegracijskih dejavnikih v mednacionalnih odnosili, Integracijski in dezintegracijski procesi v jugoslovanski družbi, Ljubljana/Maribor, SSD (1983), str. 109-121.

200 Peter Klinar, Problemi delitve dela, družbenih raz1ik, konfliktov in adaptacije, Integracioni i dezintegracioni procesi u jugoslovenskom društvu, Ljubljana, JUS, FSPN (1983), str. 149-160.

20 l Peter K1inar, Sociološki prispevek k razkrivanju in preraščanju kriznih pojavov v mednaciona1nih odnosih, Ziher/ovi dnevi (1982) l Krizni pojavi, Ljubljana, FSPN (1983), str. 407-429.

202 Peter Klinar, Družinske razme re pomurskih delavcev v ZR Nemčiji in problemi njihove remigracije, V/oga regij v razvoju slovenske družbe, Murska Sabota, SSD, FSPN (1984), str. 131-142.

203 Peter Klinar, Neformalne de1ovne skupine, Neformalne dejavnosti v slovenski družbi, Ljubljana, SSD, FSPN ( 1987), str. 65-83.

115

Page 16: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994 )2: 101-126

204 Peter Klinar, Slovenci o Sloveniji v Jugoslaviji, Ziher/ovi dnevi (1987) l Slovenija v jugos/ovanskifederaciji, Ljubljana, FSPN (1987), str. 5-30.

205 Peter Klinar, Stališča in vrednote o slovenskem narodu in odnosih med jugoslovanskirni narodi, Razvoj slovenskega narodnega značaja v luči 4. točke programa Osvobodi/ne fronte. Plenum kulturnih delavcev OF, Ljubljana, Dela vs ka enotnost ( 1987), str. 95-111.

206 Peter Klinar, Družbe na kriza in raziskovanje razredov ter slojev v jugoslovanski družbi, Stratifikacijske analize sodobnih družb, Ljubljana, SSD (1988), str. 232-253.

207 Peter Klinar, Slovenski intelektualci o slovenski narodni in nacionalni suverenosti,Suverenost slovenskega naroda. Zbor slovenskih kulturnih delavcev, Ljubljana, Svet za kulturo RK SZDL Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije (1988), str. 329-338.

208 Peter Klinar, Mednacionalni in medetnični konflikti v Jugoslaviji, Socia/izem in demokracija, Ljubljana, FSPN (1989), str. 241-263.

3.4. Ostali radovi

209 Peter Klinar, Diskusija, Znanje kot dejavnik družbenega razvoja, Ljubljana, SSD, FSPN ( 1987), str. 254-259.

4. NEOBJAVLJENA PREDA V ANJA I PRILOZI NA ZNANSTVENOM SKUPU

4.1. Pozvana predavanja- neobjavljena

21 O Peter Klinar, Integracijske vrednote jugoslovanskih narodov in narodnosti v luči medrepubliškegakomuniciranja, Pos vet o medrepubliškem komuniciranju, Bled, 2.-4. april, (1975), 20.

211 Peter Klinar, The Characteristics of Present-day Intra-European Migration which are Significant for Migration Policy, International Conference on Comparative Research on Migration Policy, Vienna, 5-8 May, (1975), 19.

212 Peter Klinar, Integrative Values of Yugoslav Nations and Nationalities, Round Table IPSA, Dubrovnik, 9-13 September, (1975), 18.

116

Page 17: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

213 Peter Klinar, Kontribuo al konstruo de modela per evolugio de silatoj inter emigra socia kaj enmigra komuneco, Međunarodno savjetovanje "Jezik i rasizam", Sarajevo, 12-16. kolovoza, (1976), 12.

214 Peter Klinar, O poklicnih problemih sociologov, "Vlaga socioloških in politoloških raziskovanj v usmeljanju razvoja na ravni občine", Nova Gorica, 27.-28. junij, (1980), ll.

215 Peter Klinar, Prosti čas v življenjskem stilu Slovencev, 1. strokovni posvet European Leisure and Recreation Association, Maribor, 17.-20. september, (1980), 16.

216 Peter Klinar, Evolution of Cultural Identity of the Second Generation Migrants, European Science Foundation, Sopphia Antipolis, 28 September-3 October, (1981), ll.

217 Peter Klinar, O informiranosti medjugoslovanskimi narodi in narodnostmi ter odnosih med njimi, Posvet jugoslovanskih sociologov "Vloga sociologije v samoupravni socialistični družbi", Beograd, 26.-27. oktober, (1981), 12.

218 Peter Klinar, Phenomena of Social Structure Incongruity, X. Sociological Congress, Ciudad Mexico, 16-21 August, (1982), 27.

219 Peter Klinar, Sklepne ugotovitve o procesih emigrantov in emigracijah v kriznih razmerah, Srečanje jugoslovanskih sociologov "Sociološki vidiki razvoja", april, (1985), ll.

220 Peter Klinar, New Migration Path in the Past Decade, International Migration in the Contemporary Crisis, Dubrovnik, June, (1985), 35.

221 Peter Klinar, Sociological Aspects of Multiculturalism, National Seminar on Education in Multicultural Societies, Ljubljana, 15-17 October ( 1985), 23.

222 Peter Klinar, From Ethnical Stratification to Multiculturalism, ISA International Conference "Knowledge and Culture", November, (1985), 21.

223 Peter Klinar, Mladina o nacionalnih odnosih, (1985), 20.

224 Peter Klinar, Class and Ethnostratification Model, XI. World Congress of Sociology, New Delhi, 18-23 August, (1986), 33.

225 Peter Klinar, Omejevanjeasimilacijein pospeševanjeetničnega pluralizma, Seminar za učitelje slovenskegajezika v tujini, Radenci, 4. april, (1988), 29.

117

Page 18: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

226 Peter Klinar, Social Mobility oflrnrnigrants andProcesses ofEthnic Stratification, Intercongress Meeting of the Research Committee on Migration, Utrecht, 31 March, (1989), 41.

227 Peter Klinar, Beg možganov in načini sodelovanja v slovenskem znanstvenem prostoru, Univerza za devetdeseta leta in prenos znanja, Ljubljana, 19. april, (1989), ll.

228 Peter Klinar, Mednarodne migracije in Evropa devetdesetih let, Priprave na Evropo devetdesetih let, Ljubljana, 23. maj, (1989), 14.

229 Peter Klinar, Through Adaptational Acculturation to the Integration of Second Generation Immigrants into Contemporary Postindustrial Societies, UNESCO International Conference on the Socio-Cultural and Linguistic Integration of the Children ofMigrant and Former Migrant Workers, B led, 8 June, ( 1989), 25.

230 Peter Klinar, Spremembe medetničnih odnosov na prehodu k (post)modernim družbam, Slovensko sociološko srečanje, Sloven j Gradec, 23. junij, (1989), 12.

231 Peter Klinar, National and Interethnic Conflicts in Yugoslavia, I. Central European Sociological Conference "Ethnicity and Nation in Central Europe", Krakow, 26-29 April, (1990), 37.

232 Peter Klinar, Migrational Policies of Emigrant Societies, XII. World Congress of Sociology, Madrid, 9-13 July, (1990), 46.

233 Peter Klinar, Towards the Global Vision of a Better World, International Advisory Committee, London, (1990), 7.

234 Peter K linar, Interkulturalizem v sodobnih medetničnih odnos ih, Okrogla miza "Sodobna etnična problematika: teorije in metodologija proučevanja", Trst, 23. marec, (1991), 20.

235 Peter Klinar, Sintetični zapis o tipih mednacionalnih konfliktov v Jugoslaviji, Institut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 5. april, (1991), 18.

4.2. Prilozi - neobjavljeni

236 Peter Klinar, Tackling Racism and Xenofobia, Eastern and Central Europe. Pro j ects from Slovenia, Council ofEurope, Berlin Expert Meeting, 15-18 June, ( 1993), 17 str.

237 Peter Klinar, Nekateri sodobni vidiki slovenskih emigracijskih procesov, Znanstveno srečanje: Izseljevanje S1ovencev, vzrok in potek izseljenskih procesov na Slovenskem, Trst, Občine, 8. oktober, (1993), 15 str.

118

Page 19: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

5. OBJAVLJENA ISTRAŽIVANJA

238 Peter Klinar, Niko Toš, Stane Saksida, Silva Mežnarić, Sergio Švara"Jugoslovani v ZR Nemčiji. Sociološki vidiki mednarodnih migracij, Ljubljana, Rl FSPN­CJM MK (1973), 104.

239 Peter Klinar, Nekaj teoretičnih izhodišč za sociološko raziskovanje migracij, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1973), 126.

240 Peter Klinar, Stališča o mednarodnih migracijah Slovencev,Informacija Slovensko javno mnenje 73, l. del, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1974), str. 1-56.

241 Peter Klinar, Temeljni procesi v katere so vključeni Slovenci v ZRN, Migracije (Slovenci v Nemčiji), Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1975)8, str. 37-56.

242 Peter Klinar, Nekateri vidiki vključevanja remigrantov v njihovo izvorno okolje, Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1977)15, str. 25-60.

243 Peter Klinar, O Slovencih v zame} stvu in narodnostih v Sloveniji, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1977), 84.

244 Peter Klinar, Razvoj družbenoekonomskih odnosov med razvitimi in manj razvi timi območji,Razvoj družbenoekonomskih odnosov med razvitimi in man} razvitimi območji, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1977), str. 81-103.

245 Peter Klinar, Razvoj družbenoekonomskih odnosov med razvitimi in manj razvitimi območji, Slovensko javno mnenje 1978, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978), str. 166-176.

246 Peter Klinar, Delovne, kulturne in rekreacijske dejavnosti, Slovensko javno mnenje 1978, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978), str. 176-20 l.

247 Peter Klinar, Stanovanjske razmere in materialna poraba, Slovensko javno mnenje 1978, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978), str. 201-215.

248 Peter K linar, Medetnični odnosi, Slovensko javno mnenje 1978, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978), str. 215-235.

249 Peter Klinar, Yugoslal Research oflntemational Migration,Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978)18, str. 17-39.

250 Peter Klinar, Remigrants from the Underdeveloped Areas of Emigrant Society and the Prob1ems of their Reintegration, Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978)18, str. 40-63.

119

Page 20: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

251 Peter Klinar, Vključevanje remigrantov v izvorno družbeno okolje v pogojih manjše družbeno-ekonomske razvitosti, Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978)19, str. 3-71.

252 Peter Klinar, Temeljni društveni procesi migranata u imigrantskom društvu, Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978)22, str. 11-26.

253 Peter Klinar, Tipovi povratnika i njihovi problemi u domaćoj okolini,Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1978)22, str. 72-79.

254 Peter Klinar, Povratnici iz manje razvijenih područja emigrantskog društva i problemi njihove reintegracije,Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK ( 1978)22, str. 103-121.

255 Peter Klinar,Drnžbeni procesi sodobnih mednarodnih migracij v Evropi. Drnžbeni položaj droge generacije migrantov, Ljubljana, Rl FSPN (1980), 49.

256 Peter Klinar,Informiranost o republikah in pokrajinah, narodih in narodnostih, Beograd, Institut društvenih nauka (1980), 32.

257 Peter Klinar, O po javih družbene (ne)enakosti, (Slovensko javno mnenje 1978) Ljubljana, Rl FSPN (1980), 93.

258 Peter Klinar,Opojavih družbene neenakosti pridobljenega inpripisanegadrnžbenega položaja, (Slovensko javno mnenje) Ljubljana, Rl FSPN (1980), 46.

259 Cveto Trampuž, Peter Klinar, O pojavih družbene neenakosti, Ljubljana,RI FSPN (1980), 109.

260 Peter Klinar, O kazalcih remigracijskih tokov Pomurcev iz ZRN v Slovenija, Migracije, Ljubljana, Rl FSPN-CJM MK (1981), str. 1-18.

261 Peter Klinar, O življenjskem stilu Slovencev, (Slovensko javno mnenje 1980) Ljubljana, Rl FSPN (1981), 43.

262 Peter Klinar, Vrednotenje dela, poklicev in pojavi drnžbene neenakosti. O mednacionalnih odnosih, (Slovensko javno mnenje 1980) Ljubljana, Rl FSPN (1981), 86.

263 Peter Klinar, Mednarodne migracije v kriznih razmerah, (Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SFRJ in SRS) Migracije, Ljubljana, Rl FSPN (1982), 29.

264 Peter Klinar, O izvorih kriznih pojavov v mednacionalnih odnosih, (Slovensko javno mnenje 1982) Ljubljana, Rl FSPN (1982), 24.

120

Page 21: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

265 Peter Klinar, O mednacionalnih in medrepubliških odnosih, (Slovensko javno mnenje 1982) Ljubljana, Rl FSPN (1982), 80.

266 Peter Klinar, Proučevanje poklicne mobilnosti in načina življenja pomurskih delavcev v ZRN in sklepanje o njihovi remigracijski usmerjenosti, Migracije, Ljubljana, Rl FSPN (1982), str. 1-40.

267 Peter Klinar,Mednarodne migracije v sodobnih kriznih razmerah, (Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SFRJ in SRS) Migracije, Ljubljana, Rl FSPN (1983), 112.

268 Peter Klinar, Cveto Tram puž, V Sloveniji nastaja kvaliteta življenja, značilna za krizne razmere, (Slovensko javno mnenje 1983) Ljubljana, Rl FSPN (1984), 35.

269 Peter Klinar, O mednacionalnih odnosih in njihovem prihodnjem razvoju, (Slovensko javno mnenje 1983) Ljubljana, Rl FSPN (1984), 74.

270 Peter Klinar, Remigracije v kriznih razmerah, (Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SFRJ in SRS) Migracije, Ljubljana, Rl FSPN (1985), 55.

271 Peter Klinar, Spremembe mednarodnih evropskih migracij, (Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SFRJ in SRS) Migracije, Ljubljana, Rl FSPN (1985), 69.

272 Peter Klinar, Stališča o mednacionalnih odnosih v Jugoslaviji, (Usmerjanje družbenega in ekonomske ga razvoja SFRJ in SRS) Ljubljana, Rl FSPN (1985), 79.

273 Peter Klinar, Etnične avtohtone in imigrantske manjšine, Ljubljana, Rl FSPN (1986), 114.

274 Peter Klinar, Cveto Trampuž, Stališča o mednacionalnih odnosih in njihova medsebojna povezanost, Vidiki nacionalnih qdnosov v Sloveniji, Ljubljana, Rl FSPN (1987), str. 1-33.

275 Peter Klinar, O mednacionalnih odnosih in imigracijah v Sloveniji, Vidiki nacionalnih odnosov v Sloveniji, Ljubljana, Rl FSPN (1987 ), str. 41-74.

276 Peter Klinar, Razmerja med razredi, s/oji in etničnimi skupinami z vidika družbene mobilnosti in migracij, Ljubljana, Rl FSPN (1987), 119.

277 Peter Klinar, Stališča in vrednote o slovenskem narodu in odnosih med jugoslovanskimi narodi, Vidiki nacionalnih odnosov v Sloveniji, Ljubljana, Rl FSPN (1987), str. 1-30.

121

Page 22: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

278 Peter Klinar (re), Madžari in Slovenci o sodelovanju in sožitju v obmejnem področju ob jugos/ovansko madžarski meji, Ljubljana, INV (1987), 9.

279 Peter Klinar, Cveto Trampuž, Nekateri vidiki mednacionalnih problemov v raziskavi SJM 87, Ljubljana, Rl FSPN (1988), 44.

280 Peter Klinar, Družbena moč- strukturni in mobilnostni pojav, Ljubljana, Rl FSPN (1988), 74.

281 Peter Klinar, Pogledi o narodu, nacionalnih odnosih in nacionalni politiki, Ljubljana, Rl FSPN (1988), 65.

282 Peter Klinar (re), Temeljne znači/nosti položaja italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji, Ljubljana, INV (1988), 6.

283 Peter Klinar, Cveto Trampuž, Nekateri vidiki mednacionalnih prob/emov v raziskavi SJM 87, Ljubljana, Rl FSPN (1989), 71.

284 Peter Klinar, Uresničevanje pravic različnih kategori} imigrantov, Ljubljana, Rl FSPN (1990), 95.

285 Peter Klinar, Etnični konflikti: poročilo za leto 1992, Ljubljana, FDV (1992), 103.

286 Peter Klinar, Indikatorji in regulatorji neekonomskih aspektov družbenega razvoja, Ljubljana, RSS (1993), loč. pag.

6. ELABORATI

287 Peter Klinar, Projekt "RONIM", Podprojekt: Sociološki-kulturološki in socialno­psihološki pristop. Uvodna teoretična izhodišča, Ljubljana, ISU (1989), 8.

7. REALIZIRANI PROJEKTI

288 Peter Klinar, International Migration, Delphi-Survey, Leuven, Katholiche Universitat (1993), 8.

289 Peter Klinar, International Migration between Eastern and Western European Countries, Dephi-Survey, Second Round, Leuven, Katholiche Universitat (1993), 8.

122

Page 23: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

8. PREDA V ANJA NA RADIJU I TV

290 Peter Klinar, Sociologija migracij, Radio Ljubljana, 3. program, (26. l O. 1974), 25 min.

291 Peter Klinar, Integracione vrednosti jugoslovenskih nacija, Radio Zagreb, 3. program, (09. 04. 1975), 20 min.

292 Peter Klinar, Slovenci v Nemčiji, TV Beograd, Znanstveni studio, (26. ll. 1975), 10 min.

293 Peter Klinar, Pojem, vzroki in motivi mednarodnih migracij, Radio Ljubljana, l. program, (14. 04. 1976), 20 min.

294 Peter Klinar, Sodobne pojavne oblike mednarodnih migracij, Radio Ljubljana, l. program, (21. 04. 1976), 20 min.

295 Peter Klinar, Tipologija mednarodnih migracij , Radio Ljubljana, l. program, (28. 04. 1976), 20 min.

296 Peter Klinar, Migracije kot pojav razrednega spopada, Radio Ljubljana, l . program, (06. 05. 1976), 20 min.

297 Peter Klinar, Procesi družbene mobilnosti, Radio Ljubljana, l. program, (12. 05. 1976), 20 min.

298 Peter Klinar, Problemi družbene mobilnosti v jugoslovanski družbi, Radio Ljubljana, l. program, (19. 05. 1976), 20 min.

299 Peter Klinar, Tipi remigrantov in njihovi družbeni problemi, Radio Ljubljana, 3. program, ( 17. O l. 1978), 15 min.

300 Peter Klinar, Znanstveno raziskovanje problemov naših delavcev na delu v tujini, Radio Ljubljana, l. program, (06. 12. 1978), 15 min.

301 Peter Klinar, Kultura v sklopu stila življenja Slovencev, TV Ljubljana~ (12. 03. 1979), 15 min.

302 Peter Klinar, Pogovor o drugi generaciji migrantov, TV Ljubljana, (17. 04. 1979), 15 min.

303 Peter Klinar, Potrošništvo in porabništvo, TV Ljubljana, (21. 06. 1979), 15 min.

304 Peter Klinar, Naši znanstveniki pred mikrofonom, Radio Ljubljana, 3. program, (08. 10. 1979), 15 min.

123

Page 24: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

305 Peter Klinar, Potrošniška mrzlica, TV Ljubljana, (19. 02. 1980), 50 min.

306 Peter Klinar, Kubanski begunci, TV Ljubljana, (20. 04. 1980), 15 min.

307 Peter Klinar, O položaju pripadnikov drugih narodov v Sloveniji, Radio Ljubljana, l. program, (15. 10. 1981), 60 min.

308 Peter Klinar, Slovensko javno mnenje, TV Ljubljana, (03. 08. 1982), 30 min.

309 Peter Klinar, Slovensko javno mnenje '83, Radio Ljubljana, 2. program, (24. O l. 1984), 12 min.

310 Peter Klinar, Kvaliteta življenja, Radio Ljubljana, 3. program, (10-10-1984), 60 min.

311 Peter Klinar, O mednarodnih in internih migracijah, Švedski nacionalni radio, Stockholm, ( 12. 04. 1985).

312 Peter Klinar, Remigracije v Jugoslavijo, OLF, Deutschlandfunk, Koln, (24. 09. 1985), l O min.

313 Peter Klinar, Interview mit der Deutchen Welle, Deutschlandfunk, Bonn, (29. 09. 1985), 20 min.

314 Peter K1inar, Razglabljanje o mladih inmednacionalnih odnosih, Radio Ljubljana, 3. program, (12. ll. 1985), 15 min.

315 Peter Klinar, Stališča kategorije dijakov in študentov o nacionalnih odnosih, Radio Ljubljana, 3. program, (03. 12. 1985), 15 min.

316 Peter Klinar, Stališča kategorije člano v in aktivistov Z veze socialistične mladine o nacionalnih odnosih, Radio Ljubljana, 3. program, (10. 12. 1985), 15 min.

317 Peter Klinar, Aktualno, TV Ljubljana, (l O. 02. 1986).

318 Peter Klinar, Izšlo je ... "Med narodne migracije v kriznih razmerah", Radio Ljubljana, 3. program, (OI. 05. 1986), 15 min.

319 Peter Klinar, Aktualni problemi marksizma, Radio Ljubljana, l. program, (16. 06. 1986), 25 min.

320 Peter Klinar, Problemi enakosti in enakopravnosti jugoslovanskih narodov, Omladinski radio Zagreb, (19. 10. 1987), 15 min.

321 Peter Klinar, O posvetu Ziherlovi dnevi 1987, Radio Ljubljana, l. program, (23. 10. 1987), 15 min.

124

Page 25: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

322 Peter Klinar, Kulturni pluralizem in mednacionalni odnosi, Radio Ljubljana, 3. program, (04. ll. 1987), 15 min.

323 Peter Klinar, O spremembah jugoslovanske migracijske politike, Radio Ljubljana, l. program, (06. 04. 1988), 30 min.

324 Peter Klinar, Slovensko javno mnenje 1988, Radio Ljubljana, l. program, (09. 06. 1988), 75 min.

325 Peter Klinar, Slovensko javno mnenje 1988, Radio Ljubljana, l. program, (23. 09. 1988), 60 min.

326 Boštjan Marki č, Niko Toš, Peter Klinar, Zdenko Roter, Slovensko javno mnenje in mnenjski voditelji, Radio Ljubljana, 2. program, (23. 09. 1988), 75 min.

327 Peter Klinar, Mnenjski voditelji o slovenskem narodu in mednacionalnih odnosi h v Jugoslaviji, TV Ljubljana, (20. l O. 1988), l O min.

328 Peter Klinar, Niko Toš, Zdenko Roter, Boštjan Markič, 20 let projekta SJM, Radio Ljubljana, 3. program, (28. 12. 1988), 150 min.

329 Peter Klinar, O begu možganov iz Jugoslavije, Radio Ljubljana, l. program, (28. 12. 1988), 30 min.

330 Peter Klinar, Mednacionalni odnosi v Sloveniji, Radio Glas Ljubljane, (17. 06. 1989), 20 min.

331 Peter Klinar, Migracije in Evropa devetdesetih let, TV Ljubljana, 2. program, (19. 06. 1989), 20 min.

332 Peter Klinar, Načini sodelovanja med matično Slovenija in slovenskimi skupnostmi po svetu, Radio Ljubljana, l. program, (07-07-1989), 15 min.

333 Peter Klinar, Procesi etničnega pluralizma v Jugoslaviji in po svetu, Radio Zagreb, 3. program, (12-12-1989), 15 min.

334 Peter Klinar, Niko Toš, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Raziskava SJM '90, Radio Ljubljana, l. program, (09. 02. 1990), 60 min.

335 Peter Klinar, Zdenko Roter, Raziskava SJM '90, Radio Zagreb, l . program, (20. 02. 1990), 30 min.

336 Peter Klinar, Medetnični in mednacionalni konflikti v Jugoslaviji, Radio Ljubljana, 3. program, (27. 03. 1990), 20 min.

125

Page 26: BIBLIOGRAFIJE - Srce

Peter Klinar: prilog za bibliografiju, Migracijske teme 10(1994)2: 101-126

337 Peter Klinar, Medetnični in mednacionalni konflikti v Jugoslaviji, Radio Ljubljana, 3. program, (l O. 04. 1990), 20 min.

338 Peter Klinar, Nacionalni odnosi, Radio Ljubljana, 2. program, (ll. 04. 1990), 20 min.

339 Peter Klinar, Medetnični in mednacionalni konflikti v Jugoslaviji, Radio Ljubljana, 3. program, (24. 04. 1990), 20 min.

340 Peter Klinar, Medetnični in mednacionalni konflikti v Jugoslaviji, Radio Ljubljana, 3. program, (08. 05. 1990), 20 min.

341 Peter Klinar, Niko Toš, Boštjan Marki č, Raziskava Slovensko javno mnenje 90/ 2, Radio Slovenija, l. program, (26. 02. 1991 ), 60 min.

342 Peter Klinar, Slovensko javno mnenje 91/2. Osamosvajanje Slovenije in razpadanje Jugoslavije, Radio Slovenija, l. program, (20. 12. 1991 ), 15 min.

343 Peter Klinar, Pojavi nacionalizma, TV Slovenija, l. program, (26. 12. 1991 ), 5 min.

344 Peter Klinar, Migracijski procesi v Evropi, Radio Slovenija 3, (01. 09. 1993), 60 min.

9.0STALO

345 Peter Klinar, 15 let Visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana, FSPN (1976), 25.

126