Białystok dnia 5 czerwca 2014 - ?· dopalania, przeprowadza się ciągły pomiar: temperatury gazów…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Dr in. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Biaymstoku

www.bialystok.rdos.gov.pl Biaystok dnia 5 czerwca 2014

Obowizki podmiotw zarzdzajcych spalarniami odpadw

komunalnych wynikaj z:

Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony

rodowiska /Dz.U.2013.1232 j.t./

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach Dz.U.2013.21

Rozporzdze wykonawczych

www.bialystok.rdos.gov.pl

Wymaganiami ochrony rodowiska dla nowo zbudowanego lub

przebudowanego obiektu budowlanego, zespou obiektw lub instalacji s:

wykonanie wymaganych przepisami lub okrelonych w decyzjach

administracyjnych rodkw technicznych chronicych rodowisko;

zastosowanie odpowiednich rozwiza technologicznych, wynikajcych

z ustaw lub decyzji;

uzyskanie wymaganych decyzji okrelajcych zakres i warunki

korzystania ze rodowiska;

dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem bada i sprawdze,

wynikajcych z mocy prawa standardw emisyjnych oraz okrelonych

w pozwoleniu warunkw emisji.

www.bialystok.rdos.gov.pl

www.bialystok.rdos.gov.pl

Inwestor zobowizany jest do poinformowania wojewdzkiego

inspektora ochrony rodowiska o planowanym terminie oddania do

uytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu

budowlanego, zespou obiektw lub instalacji, realizowanych jako

przedsiwzicie mogce znaczco oddziaywa na rodowisko

w rozumieniu Ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego

ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach

oddziaywania na rodowisko na 30 dni przed planowanym

terminem oddania do uytkowania (art. 76 ust. 4 Ustawy z dnia

z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska /Dz.U.2013.1232

j.t./).

www.bialystok.rdos.gov.pl

Instalacja do termicznego przeksztacania odpadw komunalnych

o zdolnoci przetwarzania ponad 3t/h jest wymieniona w punkcie

5 ust. 2 zacznika do rozporzdzenia Ministra rodowiska

z dnia 26 lipca 2002 w sprawie rodzajw instalacji mogcych

powodowa znaczne zanieczyszczenie poszczeglnych elementw

przyrodniczych albo rodowiska jako caoci (Dz. U Nr 122, poz. 1055)

i wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Generaln zasad jest, i zarzdzajcy spalarni odpadw lub

wspspalarni odpadw jest zobowizany, w czasie

przyjmowania i termicznego przeksztacania odpadw, do

podejmowania niezbdnych rodkw ostronoci majcych na

celu zapobieenie lub ograniczenie negatywnych skutkw dla

rodowiska, w szczeglnoci w odniesieniu do zanieczyszcze

powietrza, gleby, wd powierzchniowych i gruntowych oraz

zapachw i haasu, a take bezporedniego zagroenia ycia lub

zdrowia ludzi, oraz przestrzegania wymaga w zakresie

termicznego przeksztacania odpadw.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Instalacja termicznego przetwarzania odpadw komunalnych w Biaymstoku, dla

ktrej RDO w Biaymstoku uzgadnia warunki realizacji i eksploatacji, zostaa

zaprojektowana w taki sposb, aby speni te warunki oraz aby w wyniku jej

eksploatacji nie zostay przekroczone standardy emisyjne. Zgodnie bowiem

z art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. 2008

nr 25 poz. 150 ze zm.) nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany,

zesp obiektw lub instalacji nie moe by oddany do uytku, jeli nie spenia

wymaga ochrony rodowiska m.in. takich jak:

wykonanie wymaganych przepisami lub okrelonych w decyzjach

administracyjnych rodkw technicznych chronicych rodowisko;

zastosowanie odpowiednich rozwiza technologicznych, wynikajcych

z ustaw lub decyzji;

dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem bada i sprawdze,

wynikajcych z mocy prawa standardw emisyjnych oraz okrelonych

w pozwoleniu warunkw emisji.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Obowizki zarzdzajcego spalarni lub wspspalarni odpadw

okrela art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach /Dz.U.2013.0.21/

Obowizki te mona krtko scharakteryzowa jako:

Ustalenie, co naley spali,

Zapewnianie prawidowego procesu spalania, ktry obejmuje

zapoznanie si z opisem odpadw, pobranie i przechowywanie

prbek,

Zapewnienie waciwego postpowania z tym, co powstanie po

procesie spalania.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Zgodnie z art. 164 ustawy Pawo ochrony rodowiska oraz art. 156 ust. 2

ustawy o odpadach - kierownikiem spalarni odpadw, wspspalarni

odpadw, skadowiska odpadw, a take osob zarzdzajc obiektem

unieszkodliwiania odpadw wydobywczych moe by wycznie osoba

posiadajca wiadectwo stwierdzajce kwalifikacje w zakresie

gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesw

przetwarzania odpadw.

Dlatego te waciciel lub inny podmiot wadajcy spalarni lub

wspspalarni odpadw jest zobowizany zatrudnia kierownika

spalarni odpadw lub wspspalarni odpadw posiadajcego

wiadectwo stwierdzajce kwalifikacje w zakresie gospodarowania

odpadami.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Przyjmujc odpady do termicznego przeksztacenia, naley:

ustali mas odpadw;

sprawdzi zgodno przyjmowanych odpadw z danymi zawartymi

w karcie przekazania odpadw;

W zakresie zagospodarowania odpadw powstaych w wyniku

spalania odpadw komunalnych zarzdzajcy spalarni obowizany

jest do:

badania fizycznych i chemicznych waciwoci odpadw, w tym

w szczeglnoci rozpuszczalnych frakcji metali cikich;

transportu i magazynowania odpadw w postaci pylistej, powstaych

w wyniku termicznego przeksztacania odpadw, w zamknitych

pojemnikach;

www.bialystok.rdos.gov.pl

Instalacja termicznego przetwarzania odpadw komunalnych

w Biaymstoku zostaa zobligowana do dotrzymania standardw

emisyjnych zgodnie z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 22

kwietnia 2011 r. w sprawie standardw emisyjnych z instalacji

/Dz.U.2011.95.558/ dotyczy takich substancji zanieczyszczajcych, jak:

py, cakowity wgiel organiczny, chlorowodr, fluorowodr, dwutlenek

siarki, tlenek i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, tlenek

wgla oraz grupy wymienionych w zaczniku nr 5 cytowanego

rozporzdzenia metali cikich, a take dioksyn i furanw.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Szczegowe wymagania dotyczce prowadzenia procesu

termicznego przeksztacania odpadw oraz sposoby postpowania

z odpadami powstaymi w wyniku termicznego przeksztacania

odpadw okrela rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21

marca 2002 r. w sprawie wymaga dotyczcych prowadzenia

procesu termicznego przeksztacania odpadw /Dz. U. Nr 37, poz.

339, z pn. zm./. t.j:

wymagania dotyczce prowadzenia procesu termicznego

przeksztacania odpadw, z wyjtkiem odpadw medycznych

i weterynaryjnych,

sposoby postpowania z odpadami powstaymi w wyniku

termicznego przeksztacania odpadw.

www.bialystok.rdos.gov.pl

www.bialystok.rdos.gov.pl

Realizujc ten obowizek Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska

w Biaymstoku postanowieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. znak:

RDO-20-WOO-II-66130-15/09/10/ub naoy warunek, aby

w Zakadzie Unieszkodliwiania Odpadw Komunalnych

w Biaymstoku zaprojektowa termiczny proces przeksztacania odpadw

w sposb zapewniajcy utrzymanie przez minimum 2 sekundy

w najbardziej niekorzystnych warunkach temperatur spalin w komorze

paleniskowej, wynoszc, co najmniej 850 C. Komor paleniskow

wyposay w palniki rozruchowo-wspomagajce zasilane olejem

opaowym, umoliwiajce dokonanie rozruchu instalacji i doprowadzenie

temperatury spalin w komorze paleniskowej do min. 850C oraz

wspomagajce proces w przypadku obnienia si wymaganej temperatury

spalin w komorze.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Podczas prowadzenia procesu, w komorze spalania lub komorze

dopalania, przeprowadza si cigy pomiar:

temperatury gazw spalinowych, mierzonej w pobliu ciany

wewntrznej, w sposb eliminujcy wpyw promieniowania

cieplnego pomienia,

zawartoci tlenu w gazach spalinowych,

cinienia gazw spalinowych.

Do przeprowadzania wymaganych pomiarw stosuje si

urzdzenia techniczne do cigego pomiaru parametrw procesu.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Przedstawione powyej wymogi ustawowe, zarwno na

prowadzcego instalacje jak i na organ decyzyjny (wydajcy pozwolenie

zintegrowane) i kontrolny (wojewdzki inspektor ochrony rodowiska)

nakadaj dodatkowe obowizki monitorowania prawidowoci jej

funkcjonowania i podejmowania natychmiastowych reakcji

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybie.

Zgodnie z art. 151. ustawy prawo ochrony rodowiska jeeli wymagane

jest pozwolenie na emisj z instalacji, organ waciwy do jego wydania

moe naoy dodatkowe wymagania wykraczajce poza wymagania,

o ktrych mowa w art. 147 i przepisach wydanych na podstawie

art. 148, a take okreli dodatkowe wymagania w zakresie

prowadzenia pomiarw, jeeli przemawiaj za tym szczeglne wzgldy

ochrony rodowiska.

www.bialystok.rdos.gov.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Biaymstoku postanowieniem

z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: