Bhgn Pengurusan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  1/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

   Kata-Kata  AluanSaya mengucapkan tahniah kepada pegawai-pegawai Kementerian

  Kesihatan Malaysia (KKM) yang telah berjaya mengeluarkan Kit

  Program  Pengurusan yang  mengandungi  Prosedur   Standard

  (Standard Operating Procedure  – SOP) bagi tugas-tugas

  pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, perolehan,

  khidmat pengurusan, perakaunan, dasar hubungan antarabangsa,

  latihan, pembangunan dan kompetensi.  Kit Pengurusan ini adalah

  merupakan bahan rujukan bagi anggota KKM dalam melaksanakan

  tugas seharian.

  DATUK FARIDA MOHD ALI

  Ketua Setiausaha, KKMSeperti mana yang kita sedia maklum, Kementerian sering menerima

  aduan mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh penjawat awam

  KKM. i samping itu, KKM juga sering menerima teguran audit dan

  teguran-teguran tersebut adalah merupakan kesalahan-kesalahan

  yang berulang yang dilakukan oleh Pusat !anggungjawab (P!").

  Pelbagai tindakan dan penambahbaikan telah dilakukan oleh

  KKM dalam menangani aduan-aduan mengenai perkhidmatan

  yang diberikan bagi mengurangkan teguran ketidakakuran dalam

  pengurusan kewangan oleh pihak "abatan #udit $egara.%ni

  termasuklah mengadakan latihan seperti kursus yang berkaitan

  dengan pengurusan sumber manusia, kewangan, perolehan,

  perakaunan dan lain-lain. i samping itu, akti&iti-akti&iti na'iran,

  lawatan dan lain-lain juga telah dijalankan bagi menunjuk ajar 

  anggota KKM yang terlibat dalam pengurusan kewangan. i samping

  itu, tindakan puniti juga telah diambil terhadap anggota KKM yang

  didapati cuai atau berterusan melanggar peraturan kewangan yang

  ditetapkan.

  engan ini, adalah diharapkan isu ketidakpatuhan terhadap peraturan

  Kerajaan dan aduan daripada pelanggan akan dapat dikurangkan. Kit

  ini  juga akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa berdasarkan

  keperluan dan perubahan. #dalah diharapkan semua pihak akan

  menggunakan Kit ini ke arah mencapai kecemerlangan dalam

  penyampaian perkhidmatan di KKM.

  Sekian, terima kasih.

  DATUK FARIDA MOHD ALI

  Ketua Setiausaha, KKM

  P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd / 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  2/99ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 7 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  3/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  SENARAI KANDUNGAN

  Perkara Muka Surat

  Pengurusan ekod

  • Pembukaan2Pendataran 0ail 7

  • Penutupan 0ail 8

  • Penggunaan dan Kawalan 0ail 3

  • 0ail 9ilang atau !idak apat ikesan :

  • Pembaikan Kecil /6

  • Pengendalian 0ail !idak #kti  /7• Pelupusan 0ail (ahagian2"abatan2nit2;awangan) /8

  • Pelupusan 0ail (ahagian Khidmat Pengurusan) /:

  Pengurusan Surat

  • Penghantaran Surat Secara Pos

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  4/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P+$@S#$ +K*5 P+MK##$2P+$#0!##$ 0 #%<

  PUNCA KUASA:

  /.  #kta #rkib $egara 7664 (#kta 371)

  7. Pekeliling Perkhidmatan il. > !ahun 766? ahagian A%%

  4. Panduan Pengendalian 0ail asmi ("abatan #rkib $egara Malaysia)

  8.  #rahan Keselamatan-keselamatan okumen (Perkara 87-?3)

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. !eliti kandungan surat2dokumen yang hendakdiailkan. Semak klasiikasi ail dan kodklasiikasi.

  0ail dibuka apabila5i. 0ail yang iperlukan elum #daB

  ii. 0ail #sal itutup dan ersambung pada

  Kulit 0ail "ilid aharuB

  iii. 0ail #sal !idak apat ikesanB

  i&. 0ail #sal idapati osak dan Perlu

  igantikan dengan Kulit aharuB

  &. Perubahan Pentadbiran Sesuatu Pejabat

   #wamB dan

  &i. Skima Klasiikasi 0ail irombak atauertukar kepada Sistem Klasiikasi yang

  aharu

  7. Membuat analisa perkara2kandungan surat2dokumen mengikut pengkelasan keselamatan

  terperingkat. ujuk dengan pegawai pengelas

   jika perlu.

  uka Kulit 0ail aharu Menggunakan "enisKulit 0ail yang Sesuai (bagi ail terperingkat)

  ;atatkan !ajuk 0ail dan $ombor ujukan 0ail

  4. !entukan nama dan tajuk ail untuk ailbaharu. uka kulit ail baharu5

  i. !ebuk lubang pada kulit ail dan kertasminit.

  ii. !ulis tajuk ail dan nombor rujukan ail.iii. Masukkan tali hijau dan kertas minit.

  !ajuk 0ail dan $ombor ujukan 0ail 9endaklah

  icatatkan pada Kulit 0ail dengan "elas

  Menggunakan akwat Kekal =arna 9itam

  atau iru

  8 Masukkan kandungan, catat nomborkandungan pada bahagian atas sebelah kanan

  surat2dokumen dan minitkan lampiran padakertas minit.

  i. Kertas Minit ikandungkan di Sebelah

  Kiri 0ailii. Surat atau okumen ikandungkan di

  Sebelah Kanan 0ail

  > atarkan ail baharu dalam uku atar 0aildan sediakan %ndeks.

  uku atar 0ail

  2 P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 7 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  5/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  6/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P+$@S#$ +K*5 P+$!P#$ 0 #%<

  PUNCA KUASA:

  /.  #kta #rkib $egara 7664 (#kta 371)

  7. Pekeliling Perkhidmatan il. > !ahun 766? ahagian A%%

  4. Panduan Pengendalian 0ail asmi ("abatan #rkib $egara Malaysia)

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. Pastikan ail memenuhi kriteria penutupan ail. Kriteria Penutupan 0ail5-

  i. Mencapai Ketebalan 8smB atauii. Kandungannya Sudah Mencapai /66

  !ahun dan !idak . 0ail yang ditutup dan tidak digunakan lagidiasingkan daripada ail jilid baharu.

  Pindahkan 0ail dari ilik 0ail ke Pusat ekod

  ! P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 8 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  7/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  8/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P+$@S#$ +K*5 P+$@@$##$ #$ K#=# !ahun 766? ahagian A%%

  4. Panduan Pengendalian 0ail asmi ("abatan #rkib $egara Malaysia)

  8.  #rahan Keselamatan D Keselamatan okumen (Perkara 87-?3)

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. 0ail dikeluarkan berdasarkan kepadapermohonan sama ada secara lisan ataumenggunakan borang permohonan ail.

  orang Pinjaman 0ail iisi (wajib)

  7. Setiap ail yang dikeluarkan untuk tindakanpegawai hendaklah terlebih dahulu direkodkanke dalam ekod Pinjaman dan Pemulangan

  0ail (sama ada secara manual atau elektronik).

  ekod Pinjaman dan Pemulangan 0ail (sama

  ada secara manual atau elektronik)

  4. ;atatkan dengan jelas singkatan nama jawatan pegawai yang menggunakan ail dan

  tarikh ail itu dihantar kepada pegawai padaKad Pergerakan 0ail.

  oket Kad Pergerakan 0ail

  8. Kad Pergerakan 0ail dikeluarkan dari ail dandisimpan di egistri untuk rujukan.

  0ail yang iambil !indakan !idak oleh

  isimpan oleh Pegawai Melebihi /8 9ari atau

  7 Minggu

  >. Sekiranya ail dipinjam melebihi tempohyang ditetapkan, pegawai bertanggungjawab

  perlu meneleon pegawai berkenaan untuk

  mendapatkan semula ail atau mengemaskinitarikh pinjaman sekiranya ail masihdiperlukan untuk tindakan.

  3. agi ail-ail yang telah selesai diambiltindakan, hendaklah dikemaskini tarikh

  pemulangan ail di dalam ekod Pinjaman dan

  Pemulangan 0ail.

  ekod Pinjaman dan Pemulangan 0ail (sama

  ada secara manual atau elektronik)

  ?. Kad Pergerakan 0ail hendaklah dikandungkansemula ke dalam ail.

  # P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 3 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  9/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  10/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P+$@S#$ +K*5 0#%< 9% !ahun 766? ahagian A%%

  4. Panduan Pengendalian 0ail asmi ("abatan #rkib $egara Malaysia)

  8.  #rahan Keselamatan-keselamatan okumen (Perkara 87-?3)

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. Pin. /2:6#)

  sebagai ail sementara dengan mencatatkantajuk dan nombor ail yang hilang.

  i. Sampul Kecil (#m 84> Pin. /2:6#)Bii. Kertas Minit ikandungkan pada di

  Sebelah Kiri Sampul KecilB dan

  iii. Surat atau okumen ikandungkan di

  Sebelah Kanan Sampul Kecil

  4. Sekiranya ail asal ditemui, Sampul Keciltersebut hendaklah dikandungkan ke dalamail tersebut sebagai kandungan seterusnya.

  ;atat $ombor Kandungan di Penjuru #tas

  Sebelah Kanan Sampul Kecil Sebagai $ombor

  Kandungan 0ail. $ombor Kandungan Sampul

  Kecil iminit ke dalam Kertas Minit

  8. "ika ail tidak dijumpai dalam tempoh tigabulan dari tarikh kehilangan ail atau tarikh

  pewujudan Sampul Kecil, ail baru hendaklahdibuka dengan memberi tajuk dan nombor ail

  yang sama dan dijadikan jilid baru.

  >. Sampul Kecil serta kandungannya hendaklahdipindahkan ke dalam ail baru dan dijadikan

  kandungan yang pertama.

  % P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd : 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  11/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  12/99

  P+$@S#$ +K*5 P+M#%K#$ K+;%<

  PUNCA KUASA:

  /.  #kta #rkib $egara 7664 (#kta 371)

  7. Pekeliling Perkhidmatan il. > !ahun 766? ahagian A%%%

  4. Panduan Pengendalian 0ail asmi ("abatan #rkib $egara Malaysia)

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. Kenal pasti serta asingkan ail yang rosak dan

  perlu diganti kulit ail baru.7. ;atatkan tajuk dan nombor klasiikasi ail di

  atas kulit ail baharu.

  4. @unting dan masukkan kulit ail lama (mukahadapan sahaja) ke dalam kulit ail baru.

  8. Pindah kandungan ail dan kertas minit dariail lama ke dalam ail baharu.

  >. Kandungan ail dan kertas minit yang koyakboleh dibuat pembaikan kecil denganmenggunakan gam kanji.

  1' P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd /6 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  13/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  14/99

  P+$@S#$ +K*5 P+$@+$# !ahun 766? ahagian A%%%

  4. Panduan Pengendalian 0ail asmi ("abatan #rkib $egara Malaysia)

  8. "adual Pelupusan ekod (rusan #m, Kewangan dan Perakaunan, ekod Perubatan)

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. Memisahkan ail akti dan ail tidak akti di"abatan. 0ail !idak #kti5i. Segala !indakan ke atas 0ail telahSelesai2!amat

  ii. 0ail !idak igunakan2irujuk oleh

  "abatan

  7. 0ail tidak akti hendaklah ditutup dan dicapatau tuliskan %!!P P##......... pada muka

  hadapan kulit ail.

  icatatkan pada Kulit 0ail dengan "elas

  Menggunakan akwat Kekal =arna 9itam

  atau iru dan ipalang Merah

  4. Kenalpasti dan asingkan rekod mengikutkumpulan serta susun ail mengikut siri dan

  nombor rujukan ail.

  8. 0ail yang tidak akti dan telah ditutupdimasukkan ke dalam kotak dan dipindahkan

  ke pusat rekod bagi tujuan berikut5i. Simpanan sementara bagi tujuan

  penyediaan orang Permohonan

  Pelupusan

  ii. Mematuhi tempoh simpanan yang

  ditetapkan dalam "adual Pelupusan

  ekod.

  >. ujuk "adual Pelupusan ekod untukmemastikan ail telah cukup tempoh

  simpanan yang telah ditetapkan oleh #rkib$egara.

  "adual Pelupusan ekod

  i. rusan #m

  ii. Kewangan dan Perakaunan

  iii. ekod Perubatan

  3 uat senarai pelupusan sekiranya ail telahcukup tempoh simpanan yang ditetapkan oleh

   #rkib $egara Malaysia dengan mengisi borang

  pelupusan rekod mengikut jenis rekod.

  orang #rkib 726:, orang #rkib 426:, orang

   #rkib 826:, orang #rkib >26:, orang #rkib

  326:, orang #rkib ?26:, orang #rkib :26:,orang #rkib 126:

  12 P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd /7 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  15/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  16/99

  P+$@S#$ +K*5 P+

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  17/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  > Kemukakan satu (/) salinan orangPermohonan bagi Pemusnahan ekod #wamke "abatan #rkib $egara Malaysia.

  agi ekod Kewangan dan Perakaunan satu(/) salinan borang hendaklah dikemukakan ke

  "abatan #kauntan $egara dan "abatan #udit

  Kesihatan.

  Salinan orang Permohonan bagi Pemusnahan

  ekod #wam.

  3 !erima Surat Kebenaran Pemusnahan

  daripada #rkib $egara. Sekiranya melibatkanekod Kewangan dan Perakaunan Surat

  Kebenaran Pemusnahan daripada "abatan

   #kauntan $egara dan "abatan #udit

  Kesihatan.

  Surat Kebenaran Pemusnahan

  ? ekod-rekod yang diputuskan simpanhendaklah dilaksanakan pemindahan rekodke #rkib $egara dalam tempoh tiga (4) bulan

  dari tarikh Surat Kebenaran Pemusnahan yang

  diterima.

  ekod-rekod yang diputuskan musnahhendaklah dilaksanakan pemusnahan rekod-

  rekod berkenaan dalam tempoh tiga (4) bulandari tarikh Surat Kebenaran Pemusnahan yang

  diterima.

  ujuk Panduan Pelupusan ekod #wam

  Seperti yang iterangkan di Para 3.4 (3.4./-

  3.4.1)

  ujuk Panduan Pelupusan ekod #wam

  Seperti yang iterangkan di Para ? (?./-?.4)

  : Setelah rekod dimusnahkan2dipindahkansecara i'ikal, pengesahan bahawa rekod

  tersebut telah dimusnahkan hendaklah

  dimaklumkan kepada #rkib $egara dalam

  tempoh satu (/) bulan daripada tarikh

  pemusnahan.

   #rkib //26: D orang Permohonan bagiPemindahan ekod

   #rkib /726: D orang PenentusahanPemusnahan ekod #wam

  Kewangan #rkib /426: D orang

  Penentusahan Pemusnahan ekod Kewangan

  dan Perakaunan

  1 Sekiranya pemusnahan atau pemindahantidak dapat dijalankan dalam tempoh tiga (4)

  bulan yang ditetapkan, permohonan secara

  bertulis hendaklah dibuat kepada Ketua

  Pengarah #$M untuk melanjutkan tempoh

  pemindahan rekod.

  P*S+ S!#$# 1"

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd /> 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  18/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  19/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  Musnah2PindahPindah

  Musnah

  ekod-rekod yangiputuskan Simpan

  9endaklah ilaksanakanPemindahan ekod

  ke #rkib $egara

  ekod-rekod yang iputuskan Musnah 9endaklahilaksanakan Pemusnahan

  9antar Penetusahan Permindahan2Pemusnahan ekod

  !amat

  P*S+ S!#$# 1$

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd /? 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  20/99

  P+$@S#$ +K*5 P+ !ahun 766? D Panduan Pengurusan Pejabat D ab A%% dan A%%%

  4. Surat Pekeliling Perbendaharaan il. 8 !ahun 766? D Pindaan ke #tas #rahan Perbendaharaan (#P)

  />6 ertarikh 7? 0ebruari 766?

  8. Surat Kementerian K >>?21?2>8 "d.8 (8?) ertarikh 4 $o&ember /114 - Pelupusan ahan-ahan

  ercetak2Kertas !erpakai aripada Kementerian2"abatan Kerajaan2adan erkanun

  >. "adual Pelupusan ekod Kewangan dan Perakaunan 766:3. Panduan Pemusnahan ekod Kewangan Kerajaan disediakan oleh ahagian Pengurusan #udit

  alam, "abatan #kauntan $egara Malaysia ertarikh /6 "ulai 7664

  ?. @aris Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula Mengikut #kta ahsia asmi /1?7 dan Surat

  Pekeliling #m. il 7 !ahun /1:?

  :. Salinan =arta Kerajaan P.. (#) 4?? - Peraturan-peraturan #rkib $egara (Penetapan orang-borang

  bagi Pelupusan ekod #wam) 766:

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. Pengisian borang pelupusan rekod mengikut jenis rekod.

  orang #rkib 726:, orang #rkib 426:, orang

   #rkib 826:, orang #rkib >26:, orang #rkib326:, orang #rkib ?26:, orang #rkib :26:,orang #rkib 126:

  7. Semak borang permohonan pelupusan yangditerima.

  Kembalikan orang Permohonan yang !idak

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  21/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  >. uat semakan dan penilaian rekod. Sediakan 

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  22/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  23/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  Musnah2PindahPindah

  Musnah

  Maklumkan ahagian2;awangan2nit yang

  Memohon untuk rusan

  Pemindahan ekod

  Maklumkan ahagian2;awangan2nit yangMemohon untuk rusan Pemusnahan ekod

  !amat

  P*S+ S!#$# 21

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 7/ 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  24/99

  P+$@S#$ S#!5 P+$@9#$!##$ S#! S+;## P*S

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  25/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  ? !erima slip salinan orang Pengeposan Pos

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  26/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  27/99

  Surat eserta orang Pengeposan Pos

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  28/99

  P+$@S#$ S#!5 P+$@9#$!##$ S#! +#0!#

  PUNCA KUASA:

  /. Panduan Pengurusan Pejabat ahagian % Pengurusan Pejabat Perkhidmatan Pos

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. !erima surat-surat dari ahagian2;awangan2nit KKM dan direkodkan dalam orang #kuan

  Serahan Surat iasa, Surat Pos . !ampal Barcode dan Franking surat mengikutkadar harga yang ditetapkan.

  3. -6/). orang oket (Pos Mel 4>-6/)(@ambar ajah 3)

  ?. orang Pos Mel 4>-6/ dilampirkankanbersama senarai kiriman barang-barangberdatar.

  orang oket (Pos Mel 4>-6/)

  :. awa surat serta orang (Pos Mel 4>-6/) kePejabat Pos Malaysia.

  i. Surat-surat !elah ifranking dengan

  etul

  ii. ekod alam Senarai Kiriman orang-borang

  iii. utir-butir Perbelanjaan dan Pos -6/2Surat-surat

  dihantar ke Pejabat Pos Malaysia

  1. !erima esit #kuan Penerimaan daripadaPejabat Pos Malaysia.

  esit #kuan Penerimaan iterima dari Pejabat

  Pos Malaysia (@ambar ajah :)

  /6. Salinan orang (Pos Mel 4>-6/) disimpan

  untuk rujukan.

  2# P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 73 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  29/99

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  30/99

  Surat ihantar ke Pejabat Pos

  !erima #kuan Penerimaan daripada Pejabat Pos Malaysia

  Salinan orang (Pos Mel 4>-6/) isimpan untuk ujukan

  !amat

  2% P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 7: 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  31/99

  P+$@S#$ S#!5 P+$@9#$!##$ S#! S+;## P*S %#S#

  PUNCA KUASA:

  /. Panduan Pengurusan Pejabat ahagian % Pengurusan Pejabat D Perkhidmatan Pos

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. !erima surat-surat dari ahagian2;awangandan nit dan direkodkan dalam orang #kuan

  Serahan Surat iasa, Surat Pos -6/).

  orang (Pos Mel 4>-6/)(@ambar ajah 3)

  ?. 9antar surat ke Pejabat Pos Malaysia.

  :. Salinan borang Pos Mel 4>-6/disimpan untukrujukan.

  orang (Pos Mel 4>-6/)

  P*S+ S!#$# 2&

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 71 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  32/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  33/99

  P+$@S#$ S#!5 P+$@9#$!##$ S#! S+;## M+< ##

  PUNCA KUASA:

  /. Panduan Pengurusan Pejabat ahagian % Pengurusan Pejabat D Perkhidmatan Pos

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. !erima surat-surat dari ahagian2;awangandan nit dan direkodkan dalam orang #kuan

  Serahan Surat iasa, Surat Pos -6/).

  orang (Pos Mel 4>-6/) @ambar ajah 3

  ?. 9antar surat ke Pejabat Pos Malaysia.

  :. Salinan borang Pos Mel 4>-6/disimpan untukrujukan.

  orang (Pos Mel 4>-6/)

  P*S+ S!#$# 1

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 4/ 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  34/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  35/99

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  36/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  37/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  !ulis #lamat dengan -6/) isimpan sebagai ujukan

  !amat

  P*S+ S!#$# "

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 4> 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  38/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P+$@S#$ K# P+#K#M = #K!

  PUNCA KUASA:

  /. Surat Pekeliling #m il. // !ahun /1:/ - Sistem Penggunaan Kad Perakam =aktu (Punch ;ard) di

  Pejabat-pejabat Kerajaan

  7. Surat Pekeliling #m il. / !ahun 7668 - Penggunaan Sistem Perakam =aktu +lektronik di #gensi- #gensi Kerajaan

  4. Pekeliling Perkhidmatan ilangan 7 !ahun 766? - Pelaksanaan =aktu ekerja erperingkat di

  Semua #gensi Kerajaan Persekutuan

  8. Surat "P# mengenai Panduan Mengurus Pegawai !idak 9adir ertugas (*gos 76/6)

  >. Peraturan-Peraturan Pegawai #wam (Kelakuan dan !atatertib) /114

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. Ketua "abatan melantik Pegawai Penyelarasyang bertanggungjawab untuk membuat

  semakan dan laporan bulanan Kad Perakam=aktu (KP=).

  i. Pegawai Penyelaras yang itugaskan

  Secara !etap untuk Mengurus KP=

  dalam 0ail MejaB atauii. Pegawai yang ilantik Melalui Surat

  Perlantikan asmi "ika Menggunakan

  Sistem ertugas Secara ergilir-gilir 

  7. Pegawai Penyelaras menyediakan KP=. KP= Perlu icetak pada Setiap #khir ulan

  4. Pegawai Penyelaras memantau kehadiran dankelewatan anggota.

  Pastikan #nggota Mengetik Kadnya Sahaja

  8.  #nggota mengetik KP= mengikut =aktuerperingkat (=P) yang telah ditetapkan.

  Penentuan =P Perlu Mendapat Persetujuan

  daripada Ketua nit2Ketua ;awangan2Ketua"abatan dengan Mengisi orang Pemilihan

  =aktu ekerja erperingkat, Merujuk

  kepada Pekeliling Perkhidmatan ilangan 7

  !ahun 766? - Pelaksanaan =aktu ekerja

  erperingkat di Semua #gensi Kerajaan

  Persekutuan

  >.  #nggota yang tidak ketik atau lewatperlu catitkan keterangan dan dapatkantandatangan Pegawai Penyelia.

  Pengesahan Perlu iperolehi pada 9ari2

  Minggu yang Sama

  3. Pegawai Penyelia tandatangan sekiranyaberpuas hati dengan keterangan yang

  diberikan.

  Pegawai Penyelia Perlu Meneliti Keterangan

  Sebelum Pengesahan ibuat

  # P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 43 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  39/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  ?. Pegawai Penyelaras menyemak KP= bagimenyediakan laporan bulanan KP=.

  i. Semak ata dalam 9M%S dan Sijil ;uti

  Sakit Supaya Selaras dengan ekod dalam

  KP=

  ii. erikut adalah Perkara-perkara yang

  isemak5

  a) Kehadiran Mengikut =P yang

  itetapkanB

  b) !erdapat Keterangan erhubung

  KelewatanB

  c) Keterangan "ika !iada Ketikan Keluaratau Masuk PejabatB

  d) Kesahihan ;uti ehat dan ;uti SakitB dan

  e) !andatangan Pengesahan PegawaiPenyelia

  :. !atacara KP= berwarna kuning5i. KP= anggota kekal kuning sekiranya

  tiada catitan merah atau mendapat

  pengesahan Pegawai Penyelia.

  ii. KP= berwarna kuning tiada pengesahanpenyelia bagi lewat 4 kali dan lebih,

  perlu ditukar kepada KP= berwarna

  hijau.

  Pemberian Kad 9ijau ibuat Setelah Memberi

   #maran ertulis Supaya ia !idak Mengulangi

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  40/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /6 !atacara KP= berwarna merah5

  Semasa memegang kad merah, tiada lagicatitan merah bagi tempoh satu bulan, kad

  merahnya akan ditukarkan kepada kad

  berwarna hijau.

  "ika mendapat satu (/) catitan merah di atas 

  kad merahnya, tanpa keterangan yang

  diterima oleh pegawai atasannya, tindakan

  prosiding tatatertib mengikut Perintah #m abGH akan dijalankan.

  Perlu Merujuk Perintah #m ab , dan

  Peraturan-peraturan Pegawai #wam (Kelakuan

  dan !atatertib) /114 bagi Melaksanakan

  Prosiding !atatertib

  // Pegawai Penyelaras menyediakan

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  41/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  42/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  itukar Kad

  Kuning Sekiranya

  !iada ;atitan

  Kad Kuning

  4 ;atitan

  Merah di KP=

  Kuning !anpa

  Pengesahan

   #da

  !indakan

  !elah ibuat

  Semak KP=

  !iada

  Pelanggaran

  !empoh Sebulan

  KP= Merah

  itukar Kad

  9ijau Sekiranya

  !iada ;atitan

  Merah dalam

  !empoh Sebulan

  Penyelia

  KP= itukar kepada Kad

  9ijau dan Surat #maran

  7 ;atitan

  Merah di KP=

  9ijau !anpa

  Pengesahan

  Penyelia

  KP= itukar kepada

  Kad Merah dan Sur at #maran !er akhir 

  / ;atitan

  Merah di KP=

  Merah !anpa

  Pengesahan

  Penyelia

  Sediakan

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  43/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  44/99

  P#$#$ P+$@S#$ K+#K##$ #$ K+;+M#S#$ % P+M%S-P+M%SK+M+$!+%#$ K+S%9#!#$ M#. Mengawal selia penubuhan pasukan bomba di organisasi persendirian, institusi pendidikan dan

  organisasi3. Mengawal selia penubuhan organisasi keselamatan kebakaran di premis ditetapkan

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  / Kebakaran2kecemasan2bencana dikesan.

  7 Penggera diaktikan. i. Sistem Penggera Kebakaran "enis #utomatik (heat detector dan smokedetector )

  ii. Sistem Penggera Kebakaran "enisManual (break glass)

  iii. Penyenggaraan Sistem KeselamatanKebakaran Secara erkala ijalankan

  bagi Memastikan Sistem ini dalam

  Keadaan aik

  4 Ketua lok2Penolong Ketua lok2Ketua !ingkatmengesahkan kejadian dengan melakukan

  pemeriksaan di kawasan2blok2aras.

  9asil Pemeriksaan ilaporkan kepada

  Pengurus Kebakaran dan Kecemasan

  8 Pengurus Kebakaran dan Kecemasanmengarahkan pengungsian bangunan

  (e&akuasi).

   #rahan Pengungsian ikeluarkan Setelah

  Mendapat Pandangan dan $asihat daripada

  "abatan omba dan Penyelamat ("PM) dan

  Pihak erkuasa Ketua lok mengarahkan pegawai di ilikKawalan Sistem angunan (;S) untuk

  membuat pengumuman kecemasan.

   #rahan Pengungsian angunan 9endaklah

  ibuat dengan Segera dan jelas Melalui

  Sistem Siaraya serta Penggera Kecemasan

  !2 P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 87 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  45/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  3. Ketua lok menubuhkan Pusat Kawalan!empat Kejadian (PK!K).

  i. PK!K iwujud2itubuh itempat

  erdekatan dengan Ion erkumpulB dan

  ii. PK!K ilengkapi dengan Peralatan

  Seperti #lat Pembesar Suara, Papan

  !ulis, Papan !anda dan eberapa

  Peralatan yang iperlukan

  ?. Ketua lok2 Penolong Ketua lok2 Ketua #ras

  menghubungi Pasukan Keselamatan atauagensi berkenaan.

  i. "abatan omba dan Penyelamat

  Malaysia ("PM)B "abatan Pertahanan #wam Malaysia ("P #M)B

  ii. Polis iaja Malaysia (PM)B

  iii. Maklumat $ombor !eleon dan Pegawaiyang oleh ihubungi Perlu isedia dan

  Kemaskini

  :. Pengungsian bangunan dilakukan. i. Pasukan Penyelamat bagi Setiap #ras2lok Membantu Penghuni Keluar dari

  angunan dan Menyelamatkan Mangsa

  Serta Memeriksa Pintu, !ingkap danSuis itutupB

  ii. Pasukan Pemadam bagi Setiap #ras2

  lok Memadam Kebakaran yang

  erlakuB dan

  iii. Pasukan Kawalan Keselamatan dan

  !raik Mengawal

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  46/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  //. Pemeriksaan struktur bangunan dilakukan. Pihak erkuasa2#gensi yang !erlibat5i. "PMB

  ii. "abatan Kerja aya ("K)B dan

  iii. Pihak erkuasa yang ertauliah

  /7. Pengurus Kebakaran dan Kecemasan

  memaklumkan status keselamatan bangunankepada Pusat Kawalan !empat Kejadian

  (PK!K).

  i. Sekiranya angunan Selamat iduduki,

  "PM2"K2Pihak berkuasa2Ketua lok

   #kan Mengumumkan untuk Memasuki

  Semula angunan Setelah isahkanSelamat oleh #gensi-agensi yang

  erkenaan

  ii. Sekiranya angunan !idak Selamat

  iduduki, Ketua Setiausaha KKM

  oleh Meluluskan ;uti Kecemasan

  erdasarkan Pekeliling Perkhidmatanil./ !ahun /1:3 (Peraturan

  Memberikan Kebenaran !idak 9adir

  Kerja atas Sebab Kecemasan #m)

  /4.

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  47/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  48/99

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  49/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  50/99

  P+$@S#$

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  51/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /7.

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  52/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /?. Pelantikan semula atau penggantian # perlu melalui

  Pejabat EMK.

  /:. !amat tempoh lantikan. Proses Perlantikan imulakan Semula

  /1. Sedia surat penghargaan untuk tandatangan

  EMK.

  Surat Penghargaan iedarkan kepada #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  53/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  54/99

  rusetia #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  55/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  56/99

  P+$@$%##$ #"#9 K++S##$, %$!#$@ #$ P%$@#!#@% P+$"#=#! #=#M % K+M+$!+%#$ K+S%9#!#$ M#

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  57/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  3. rus setia edar orang SK2"PM2Kem.=ilayah kepada calon terpilih melalui

  ahagian2"K$2%nstitusi.

  orang SK2"PM2Kem. =ilayah

  ?. rus setia terima orang SK2"PM2Kem.=ilayah daripada calon melalui ahagian2"K$2

  %nstitusi.

  orang SK2"PM2Kem. =ilayah

  :. rus setia mendapatkan sokongan. i. orang SK2"PM2Kem. =ilayahBii. Penjawat #wam !eknikal5

  Perlu sokongan KPK dan KSB dan

  iii. Penjawat #wam ukan !eknikal59anya Perlu Sokongan KS

  N*ta 5 Pencalonan yang !idak Mendapat

  Sokongan Kpk !idak Perlu iangkat untukSokongan KS

  1. rusetia mengemukakan kepada EMK untukulasan (sekiranya membawa gelaran).

  orang SK2"PM2Kem. =ilayah

  N*ta5 Pingat !idak Membawa @elaran yang

  Perlu Mendapat lasan EMK ialah5

  i. Persekutuan5 "ohan Mangku $egara,

  "ohan Setia Mahkota, "ohan SetiairajaB

  ii. =liayah Persekutuan5 "ohan Mahkota

  =ilayahB dan

  iii. Pulau Pinang5 arjah "ohan $egeri

  /6. rus setia mengemukakan orang

  Pencalonan kepada SK2"PM2Kem. =ilayah.

  orang SK2"PM2Kem. =ilayah

  //. SK2"PM2Kem. =ilayah memaklumkankeputusan kepada calon yang erjaya.

  /7. SK2"PM2Kem. =ilayah membuat pewartaan.

  /4. rus setia mendapatkan senarai penerima

  darjah kebesaran daripada SK2"PM2Kem.

  =ilayah.

  /8. rusetia mengemaskini rekod penerima. Senarai Penerima arjah Kebesaran daripada

  SK2"PM2Kem. =ilayah

  />. P!"/ mengemaskini buku perkhidmatan

  N*ta 5 P!"/ merujuk kepada pengurus bukuperkhidmatan.

  Senarai Penerima arjah Kebesaran daripada

  SK2"PM2Kem. =ilayah

  P*S+ S!#$# ""

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd >> 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  58/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  59/99

   #nggota ukan !eknikal #nggota !eknikal

  !idak Sokong SokongKS Sokong KP !idak Sokong

  !idak Setuju

  @elar an

  EMK

  !iada @elar an

  rus Setia Kemuka or angPencalonan kepada

  SK2"PM2Kem. =ilayah

  SK2"PM2Kem. =ilayah

  Memaklumkan KeputusanKepada ;alon yang erjaya

  Pewartaan

  rus Setia Mendapatkan Senar ai

  Penerima arjah Kebesarandaripada SK2"PM2Kem. =ilayah

  ekod

  ekod P Penerima

  !amat

  Pingat tidak membawa gelaran yang perlu mendapat persetujuan Menteri Kesihatan5

  i) Persekutuan 5 "ohan Mangku $egara, "ohan Setia Mahkota, "ohan Setia iraja

  ii) =liayah Persekutuan 5 "ohan Mahkota =ilayah

  iii) Pulau Pinang 5 arjah "ohan $egeri

  P*S+ S!#$# "$

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd >? 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  60/99

  "% P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd >: 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  61/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P*S+ S!#$# "&

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd >1 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  62/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  #' P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 36 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  63/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P*S+ S!#$# #1

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 3/ 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  64/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  #2 P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 37 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  65/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P*S+ S!#$# #

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 34 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  66/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  P+M*9*$#$ P+"#

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  67/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  4. rus setia kemukakan permohonan kepadaPegawai Pelulus untuk keputusan.

  8. rus setia memaklumkan keputusan kepadapemohon dan Ketua "abatan.

  >. Pemohon mengemukakan permohonanperlindungan insuran kepada KP2"K$.

  Kelayakan Perlindungan %nsuran untuk

  Setahun Sekali Sahaja

  3. KP2"K$ mengemukakan sijil perlindunganinsuran kepada pemohon.

  ?. Pemohon membuat lawatan persendirian keluar $egara.

  :. rus setia kemaskini

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  68/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  69/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  70/99

  P+M*9*$#$ P+"#

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  71/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  3. Pemohon membuat lawatan ke luar negara.

  ?. Pemohon mengemukakan tuntutan perjalananke luar negara (jika ada).

  Sebelum /6 9aribulan pada ulan erikut

  :. Pemohon mengemukakan laporan kursus2mesyuarat2persidangan2lawatan yang telah

  dihadiri kepada KP.

  Selewat-lewatnya Sebulan Selepas !amat

  rusan ke

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  72/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  73/99

  rus Setia #ngkat untuk Keputusan KS

  MaklumanKeputusan

  !idak

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  74/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  75/99

  P+M+K# !ahun 76/4

  DOKUMEN RUJUKAN:

  /. Panduan Pengurusan Kenderaan Kerajaan KKM

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /. P!" kemukakan permohonan kepadaahagian Khidmat Pengurusan (KP).

  K"

  i. orang Permohonan Kenderaan

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  76/99

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  :. Pegawai kenderaan P!" buat semakanpenerimaan kenderaan dari Spanco.

  erdasarkan Senarai Semak alam orang

   #kuan !erimaan

  1. Pegawai kenderaan P!" dan Pegawai yang 

  layak dibekalkan dengan K" perlu

  tandatangan dokumen terimaan kenderaan

  dari Spanco.

  i. orang #kuan !erimaanB dan

  ii. orang #kuan Maklumat Penghantaran

  Kenderaan

  /6. Pegawai kenderaan P!" hantar suratpemakluman akuan terimaan kenderaan ke

  KP.

  //. Pegawai kenderaan P!" kemas kini rekodpenempatan kenderaan.

  /7. Pegawai kenderaan P!" membuka ail bagisetiap kenderaan.

  /4. Pegawai kenderaan P!" sediakan buku logkenderaan.

  i. Kenderaan "abatanB dan

  ii. Kereta asmi "awatan bagi Pegawaiyang ibekalkan dengan Pemandu

  (@red tama ke atas)

  N*ta5 ujuk Perkara 74-7>, PekelilingPerbendaharaan il. >276/4

  /8. Pegawai kenderaan P!" buat pemeriksaan

  berkala ke atas kenderaan jabatan.

  />. Pegawai kenderaan P!" hantar kenderaan ke

  Spanco untuk selenggara.

  i. Kereta "abatan Pemandu rusii. Kereta asmi "awatan

  - !idak ibekalkan dengan Pemandu

  Pegawai rus Sendiri

  - ibekalkan dengan Pemandu,

  Pemandu ruskan

  $! P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd ?8 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  77/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /3. Penggantian kenderaan

  a) !amat pajak5

  KP proses permohonan.

  b) Kemalangan atau kehilangan5

  Pegawai kenderaan P!" dan pegawai yangdibekalkan dengan K" perlu maklum padaSpanco dan KP.

  3 ulan Sebelum !arikh !amat Pajakan Melalui

  Sistem atas !alian ekeretaLtreasur y .go &.my dan

  KP akan apatkan !andatangan S(P) bagiMenghantar okumen #sal ke Perbendaharaan

  dan Spanco

  Setelah !erima

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  78/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  79/99

  Pegawai Kenderaan P!" F Pegawai!andatangan #kuan !erimaan

  Kenderaan2Semak !erimaan Kenderaan

  Pegawai Kenderaan P!" 9antar #kuan

  !erimaan ke KP

  Pegawai Kenderaan P!" Kemaskini ekod

  Pegawai Kenderaan P!" uka 0ail Kenderaan

  Pegawai Kenderaan P!" uat

  Pemeriksaan erkala Kenderaan

  Pegawai Kenderaan P!" F PegawaiSelenggara Kenderaan

  Penggantian Kenderaan

  Kemalangan2Kehilangan,Pegawai Kenderaan P!"

  9ubungi Spanco F

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  80/99

  Pegawai Kenderaan P!"2

  Pegawai rus okumenerkaitan dengan Spanco

  Pegawai Kenderaan

  P!"2Pegawai !erimaKenderaan dari Spanco

  Pegawai Kenderaan P!"

  Kemaskini ekod

  P!"2Pegawai Pulang

  Kenderaan ke Spanco

  !amat

  $% P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd ?: 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  81/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  82/99

  K+. KP merekod dan mengemaskini kelayakan

  bekalan bahan api.

  3. P!" dan pegawai terima surat kelulusandaripada KP.

  ?. P!" proses pembekalan kad inden minyakdengan pembekal.

  alam !empoh 7 Minggu dari !arikh !erimaan

  Surat Kelulusan dari KP

  :. P!" terima kad inden minyak dari pembekaldan menyerahkannya kepada pegawai.

  1. P!" merekod dan mengemaskini kelayakanbahan api pegawai.

  i. Kemaskini Setiap ulanB dan

  ii. Kemuka orang Permohonan aru ke

  KP "ika erlaku Perubahan  #lamatKediaman dan Penempatan Pegawai

  %' P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd :6 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  83/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  84/99

  P+M*9*$#$ P+$E+=##$ #$@ P+"##! #2P%$#92P+

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  85/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  8. KP menyemak permohonan penyewaan.

  >. KP mengemukakan permohonan yanglengkap kepada ahagian Kewangan, KKM

  untuk ulasan.

  ahagian Kewangan akan Menyediakan

  lasan bagi Permohonan !ersebut (bagipermohonan penyewaan baru sahaja). "ika

  itolak oleh ahagian Kewangan, Keputusan

  imaklumkan kepada P!" yang erkaitan

  3. "ika disokong, KP mengemukakanpermohonan kepada Kementerian Kewangan

  dan nit Perancang +konomi (+P).

  +P 9anya bagi Keluasan uang Pejabat

  Melebihi >666 kps. Sekiranya Permohonan

  !ersebut !idak ipertimbangkan olehKementerian Kewangan F +P. Keputusan

  imaklumkan kepada P!" yang erkaitan

  ?. "ika disokong, KP mengemukakanpermohonan penyewaan kepada ahagian

  Pengurusan 9artanah, "PM untuk kelulusan.

  :. Menerima keputusan daripada P9. N*ta5 Mesyuarat di Peringkat P9 ijadualkanSekali Sebulan

  1. Menyampaikan keputusan P9 kepada P!"./6. P!" menyediakan surat niat kepada tuan

  tanah yang perlu ditandatangani oleh kedua-dua pihak iaitu tuan tanah dan penyewa dan

  P!" menduduki ruang yang disewa.

  Surat $iat Perlu Mempunyai utir-butir 

  erikut5

  i. !arikh PenyewaanB

  ii.  #lamat PremisB

  iii. 9arga SewaanB dan

  i&. Kedua-dua Pihak Perlu Memberi 4

  ulan $otis Sekiranya erhasrat untuk

  Menamatkan Penyewaan

  //. P!" menyediakan dra perjanjian penyewaan

  ruang pejabat berdasarkan dra perjanjianpenyewaan yang disediakan oleh Pejabat

  Peguam $egara (#@;) dan mengemukakankepada tuan tanah untuk persetujuan.

  /7. P!" mengemukakan dra perjanjian yang

  dipersetujui oleh tuan tanah kepada KP.

  /4. KP mengemukakan dra perjanjian kepada

  Pejabat Penasihat ndang-ndang (P)

  untuk semakan.

  P*S+ S!#$# %

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd :4 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  86/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  /8. P menyemak terma-terma di dalam

  dra perjanjian agar menjaga kepentingankerajaan.

  />. KP mengemukakan dra perjanjian yang

  telah disemak oleh P kepada "K$.

  /3. P!" memuktamadkan perjanjian berdasarkannilai sewaan.

  Perjanjian itandatangani oleh Pegawai yang 

  !elah iturunkuasa erdasarkan Surat

  ahagian Perolehan dan Penswastaan il.

  (6>)dlm.KKM(S)->?2!3273 "ld. 8 bertarikh />$o&ember 76//

  /?. P!" mematikan setem dan mengemukakan 7

  salinan perjanjian kepada KP.

  /:. KP mengemukakan sesalinan perjanjiankepada P9 dan sesalinan lagi akan disimpan

  di dalam ail penyewaan.

  /1. "ika perlu perlanjutan2pindah ruang, P!"

  mengemukakan permohonan kepada KP.Selewat-lewatnya : ulan Sebelum !amat

  !empoh Penyewaan

  %! P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd :8 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  87/99

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  88/99

  Sokong

  Ea

  KP Kemukakan

  Permohonan P9

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  89/99

  KP Kemukakan dra 

  Perjanjian yang !elahisemak kepada P!"

  P!" Menandatangani dan

  MemuktamadkanPerjanjian. 7 Salinanihantar ke KP

  KP Kemukakan / salinanPerjanjian ke P9 dan

  /

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  90/99

  K+S%

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  91/99

  P+$@#$@+#9#$ P%$@#! P+K9%M#!#$ ;+M+

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  92/99

  BIL. PROSES KERJA SENARAI SEMAK

  1. KP mengadakan PPSM %PKKM. i. orang Penilaian Kegiatan danSumbanganB

  ii. Salinan Sijil dan ukti Penglibatan

   #kti&itiB

  iii. Perakuan Pegawai PenilaiB dan

  i&. Keputusan !apisan SPM, PM,

  "abatan %nsol&ensi

  /6. KP kemukakan keputusan kepada5

  i. "P #(calon yang layak).

  ii. "K$2%nstitusi(calon yang tidak layak).

  i. orang Penilaian Kegiatan dan

  Sumbanganii. Salinan Sijil dan ukti Penglibatan

   #kti&iti

  iii. Perakuan Pegawai Penilai

  i&. Keputusan !apisan SPM, PM,

  "abatan %nsol&ensi

  //. KP terima keputusan daripada "P #.

  /7. KP keluarkan Surat Pemakluman Penerima

  PP;.

  Surat Keputusan "P #

  /4. KP mengemaskini rekod penerima

  /8. KP mengemaskini uku ekod

  Perkhidmatan.

  $ota5 P!"/ merujuk kepada pengurus buku

  perkhidmatan.

  i. Surat Pemakluman

  ii. Surat Keputusan "P #

  />. KP memaklumkan keputusan kepada

  Pejabat2;awangan2nit2ahagian.

  &' P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 16 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  93/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  94/99

  KP !erimaKeputusan !apisan

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  95/99

  P+$@#$@+#9#$ P%$@#! P+K9%M#!#$ ;+M+

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  96/99

  :. KP terima keputusan tapisan PM, SPM,"abatan %nsol&ensi.

  1. KP mengadakan PPSM %PKKM. i. orang Penilaian Kegiatan danSumbanganB

  ii. Salinan sijil dan ukti Penglibatan

   #kti&itiB

  iii. Perakuan Ketua "abatanB dan

  i&. Keputusan !apisan SPM, PM,

  "abatan %nsol&ensi

  /6. KP kemukakan keputusan kepada5

  i. "P #

  (calon yang layak).

  ii. "K$2%nstitusi(calon yang tidak layak).

  i. orang Penilaian Kegiatan dan

  SumbanganB

  ii. Salinan Sijil dan ukti Penglibatan

   #kti&itiB

  iii. Perakuan Ketua "abatanB dan

  i&. Keputusan !apisan SPM, PM,

  "abatan %nsol&ensi

  //. KP terima keputusan daripada "P#.

  /7. KP keluarkan Surat Pemakluman Penerima

  PP;.

  /4. KP mengemaskini rekod penerima.

  /8. P!"/ mengemaskini buku perkhidmatan.

  N*ta 5 P!"/ merujuk kepada pengurus buku

  perkhidmatan.

  &! P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 18 1232/4 //567 #M

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  97/99

  ;#!# #

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  98/99

  !idak

 • 8/19/2019 Bhgn Pengurusan

  99/99

  ekod P

  Penerima PP;

  !amat

  P*S+ S!#$#

  ahagian Khidmat Pengurusan/./-0ai'al.indd 13 1232/4 //567 #M