Click here to load reader

Bezpieczeństwo to nie przypadek - Nynas · PDF fileBezpieczeństwo pracy z asfaltem PRAKTYCZNY PRZEWODNIK Bezpieczeństwo to nie przypadek Obserwuj, myśl i działaj

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bezpieczeństwo to nie przypadek - Nynas · PDF fileBezpieczeństwo pracy z asfaltem...

Bezpieczestwo pracy z asfaltemPRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Bezpieczestwo to nie przypadekObserwuj, myl i dziaaj

2012 Nynas AB

Projekt i opracowanie - Hesketh Design Limited, Wielka Brytania

Chcemybypreferowanymdugoterminowymdostawcwysokiejjakocispecjalistycznych

produktwnaftowychorazusugzwizanychzichwykorzystaniem,speniajclub,jelito

moliweprzewyszajcoczekiwanianaszychklientw.

Badamywpywnaszychproduktwnazdrowieibezpieczestwoludzioraznarodowisko

irobimy,cownaszejmocy,byograniczynegatywneczynnikidominimum.Oferujemy

wytycznedotyczcebezpiecznegokorzystaniaznaszychproduktw.

Przestrzegamyobowizujcychwymogwprawnychorazstandardwwewntrznych,

zgodniezdokumentacjzawartwnaszymsystemiezarzdzania.Ustawiczniedymy

dodoskonaleniawobszarachjakoci,bhpiochronyrodowiska,minimalizujcryzyko

powanychidrobnychwypadkworazzagroeniedlazdrowialudziirodowiska,atake

optymalizujcefektywnonaszejdziaalnociiwykorzystywaniazasobw.

Promujemysilnipozytywnkulturwobszarachjakoci,bhporazochronyrodowiska,

wktrejodpowiedzialnospoczywanakierownictwieoperacyjnym.Wszyscynasi

pracownicyswiadomiodpowiedzialnocizaefektyswoichdziaa.

Posiadamywpenizintegrowanyicertyfikowanysystemzarzdzania,ktryspeniawymogi

normyISO9001,zanaszezakadytechniczneiprodukcyjnespeniajponadtowymogi

normISO14001iOHSAS18001.Naszsystemokrelaramyustalaniaianalizowaniacelw

jakociowych,bezpieczestwaiochronyrodowiskaorazdocigejocenyidoskonalenia

swojejefektywnoci.

CelemStrategiijestwspieraniewizjifirmyNynasizapewnienieefektywnoci,zktrejwszyscy

moemybydumni,wceluzdobywaniazaufaniaklientw,pracownikw,udziaowcw,

dostawcw,wadz,ssiadwioguspoeczestwa.

StaffanLennstrm

PrezesZarzduNynasAB

Strategia Nynas: Bezpieczestwo - Ochrona zdrowiai rodowiska - Jako (HSSE&Q)

v12

012

Nynastoniezwykafirmanaftowa.

Wykorzystujemyropdotworzenia

zrwnowaonejwartocidodanej.W

obszarzenaszejspecjalizacjijestemy

wiatowymliderem.

Dzikiponad80-letniemudowiadczeniu

jestemyjednymzwiodcychdostawcw

asfaltuwEuropie.Nadalpracujemynad

rozwojemasfaltwiichwaciwoci

funkcjonalnychwszerokiejgamie

zastosowa.Dzikidugotrwaejkoncentracji

naasfalciezasuylimynarenom

asfaltowychspecjalistw-ijestemy

ztegobardzodumni.

Zyskalimyreputacjsolidnegodostawcy

asfaltuwyjtkowowysokiejjakoci,ktry

speniazmieniajcesipotrzebyklientwi

wymaganiatechnologiczne.

Dysponujemyrafineriamiisieciterminaliw

Europie.Naszedziaaniaskoordynowanena

caymkontynencie,jestemyprzygotowani

dospenianiapotrzebykadegoklienta

lokalnego,regionalnegojakrwnieo

europejskim,ponadregionalnymzasigu.

Dzikinadzorowaniukadegoetapudostawy

-przewozumorskiegoropynaftowej,

rafinacjiitransportudoklienta-moemy

dostarczyproduktyzgodnezzamwieniem,

ktrecharakteryzujsiniezmiennymi,

gwarantowanymiparametrami.Nasiklienci

czstowymagajpilnychdostawokadej

porzedniainocy,doodlegychmiejsc.

Naszsystemlogistycznyukierunkowanyna

klientaoraznieustanna,caorocznaobsuga

skrupulatniespeniajtewymagania.

Potwierdzatocertyfikatsystemw

zarzdzaniajakociISO9001.Ponadto

wszystkierafinerieNynasposiadajcertyfikaty

ISO14001iOHSAS18001(odpowiednio:

systemyzarzdzaniarodowiskiem

naturalnymorazbezpieczestwemizdrowiem

pracownikw).

NynasdostarczaasfaltzeznakiemCE

donawierzchnidrogowych,zgodnyz

normamieuropejskimi.ZnakCEtooficjalne

potwierdzenie,enaszeproduktyspeniaj

specyfikacjeiwymogidyrektywyUnii

Europejskiejoproduktachbudowlanych.

Informacje o firmie Nynas

v12

012

Instrukcjazaadunku-czyszczenie zbiornika-kontrole 3.5

Pobieranieprbekproduktwasfaltowych 3.6

4. Obsuga i przechowywanie

Przechowywanieasfaltu 4.1

Utlenianie 4.2

Mieszanie 4.3

Konstrukcjaiogldzinyzbiornika 4.4

Ruryodpowietrzajceiinne urzdzenia 4.5

Wymogidotyczcezbiornikwdoprzechowywaniaasfaltu 4.6

Oczyszczanieioprnianie zbiornikw 4.7

5. Zaczniki

1. rodkiochronyosobistej

2. PrzepisyADR

3. Instrukcjazaadunkuasfaltu

4. Instrukcjarozadunkuasfaltu

5. Kartatypwoparzewywoanych asfaltem-Eurobitume

6. Zalecanetemperaturyprzechowywania iprzeadunkuasfaltu

7. Biurasprzeday,terminaleNynasi

wytwrnieemulsji

8. Sownik

9. rda

Spis treci

PolitykaNynaswzakresiejakoci, bezpieczestwapracyiochrony rodowiska

InformacjeofirmieNynas

Przedmowa

1. Informacje o produkcie

Asfalty-informacjeoglne 1.1

Skadasfaltw 1.2

Rodzajeasfaltw 1.3

Innelepiszczaasfaltowe 1.4

Jakoproduktw 1.5

Informacjeoprodukcie 1.6

2. Ochrona zdrowia, rodowiska i bezpieczestwo pracy

REACH 2.1

Klasyfikacja,oznakowaniei pakowanie 2.2

Oparzeniaasfaltami 2.3

Gorcyasfaltwkontakciezwod 2.4

Naraenienaoparyasfaltowe 2.5

Siarkowodr 2.6

Kontaktskryzasfaltami uwodnionymiiemulsjami 2.7

Zagroeniepoarowe 2.8

Emisjezanieczyszczeiinny wpywnarodowiskonaturalne 2.9

Wyciekasfaltu 2.10

3. Dystrybucja, transport, zaadunek i rozadunek

Transport 3.1

Zapobieganiewypadkompodczas pracyitransportuasfaltw 3.2

Obowizkidostawcy 3.3

Obowizkiprzewonika 3.3

Uyciewazaadowczego 3.4

v12

012

Asfaltywpostacistaejniesklasyfikowanejakosubstancjeniebezpieczne,alezewzgldu

nawysokietemperaturyprzechowywania,przeadunkuiprzewozuasfaltwprzypracyznimi

wystpujpewnezagroenia.Gwnymcelemniniejszejbroszuryjestprzedstawieniewsposb

jasnyiprzystpnyasfaltwzpunktuwidzeniazdrowiaibezpieczestwapracy,umoliwiajcy

czytelnikowibezpiecznepostpowanieznimiwcaymacuchudostaw.Chcemystworzy

dobrbazwiedzy,przedstawiproduktorazpotencjalnezwizaneznimzagroenia.

InicjatywaNynasObserwuj,mylidziaajzachcadozwracaniauwaginazagroenia,

zastanawianiasi,comonazrobi,byimzapobieciwreszciedopodejmowaniadziaawcelu

poprawysytuacji.

InformacjezawartewniniejszymprzewodnikuBezpiecznapracazasfaltamisprzeznaczone

gwniedlaosbpracujcychzasfaltami:kierowcwcystern,pracownikwobsugiw

wytwrniachmieszanekmineralno-asfaltowychiterminalachasfaltowych,brygadukadajcych

nawierzchniorazinnychpracownikwprodukcji.Niniejszpublikacjpowinnizainteresowa

sitakekierownicyBHP,kierownicykadrowipowyszychgruppracownikw,koordynatorzy

szkoleorazrnegorodzajuoperatorzyikonserwatorzysprztu.

Poradyumieszczonewniniejszejpublikacjiodzwierciedlajaktualnwiedznatematzagroe

zwizanychzproduktamiasfaltowymiiprzebywaniemwichpobliu.Przyrozpoznawaniu

pojawiajcychsizagroenaleytakewzipoduwagfaktmieszaniaproduktuzinnymi

substancjamiczymateriaami.Wmomencieoddanianiniejszejpublikacjidodrukunieukaza

sijeszczeraportMonografieIARCdotyczceocenywpywunaraeniazawodowegona

asfaltyiemisjiasfaltw,tom103.Aktualneinformacjedotyczcestanowiskabranyasfaltw,

ktrefirmaNynasuwanieledzi,monaznalenastronieinternetowejEurobitume

www.eurobitume.eu/hse.Jeliprzyszewymogibranowebdwymagayzmianyzalece

dotyczcychbezpieczestwa,zaleceniatakiezostanwyrnionewkartachcharakterystyki

firmyNynas,ktrychnajnowszewersjesdostpnenastroniewww.nynas.com.

Nynasdooywszelkichstara,abyprzedstawioneinformacjeuytewniniejszejpublikacji

byyrzetelne,nieudzielajednakadnychgwarancjiiniebierzeodpowiedzialnoci,

poredniejanibezporedniej,zapowstaeuszkodzenialubstraty,czytezanaruszenie

prawmidzynarodowych,krajowych,lokalnychlubprawstrontrzecichbdcychwynikiem

wykorzystaniainformacjizawartychwniniejszejpublikacji.

Fragmentyniniejszegoopracowaniamonarozpowszechnia(pozawykorzystaniemdocelw

komercyjnych),niezmieniajcukaduiformatowaniadokumentu.

Niniejszbroszurorazkartybezpieczestwaproduktwmonaznalenastronie

internetowejNynaswww.nynas.com

Przedmowa

v12

012

Info

rmac

je o

pro

du

kcie

Informacje o produkcie

Asfaltjestnielotnym,lepkimi

wodoodpornymmateriaemotrzymywanym

zbogatejwasfaltenypozostaoci

ropynaftowejcakowicielubprawie

cakowicierozpuszczalnymwtoluenie.

Jesttozawiesisty,sprystymateria

termoplastyczny,wkolorzeodbrzowego

doczarnego,ktrywtemperaturze

otoczeniastajesiwyjtkowogstopynny,

przechodzcprawiedostanustaego.

Istniejewieleodmianasfaltwiproduktw

asfaltowych,ktremajnajprzerniejsze

zastosowania,zarwnoprzybudowiedrg,

jakiwprodukcjiprzemysowej.Zgodnie

zDyrektywoproduktachbudowlanych

(CPD)asfaltysmateriaamibudowlanymi.

Asfaltysklasyfikowanejakosubstancje,

mimoezawierajzoonmieszanin

wglowodorwwielkoczsteczkowych.

Asfaltwnienaleymylizesmowglow,

otrzymywanzwglapoprzezdestrukcyjn

destylacjwwysokiejtemperaturze.

Smoawglowazostaauznanazaprodukt

rakotwrczy,wprzeciwiestwiedoasfaltw,

ktreniezostaysklasyfikowane.

Nienaleyichmyliznaturalnymiasfaltami,

ktrewystpujwprzyrodzieinies

wynikiemprocesurafinacji.

1.1

Asfalty - informacje oglne

v12

012

1.2

Asfaltytobardzozoonemieszaniny

wglowodorwwielkoczsteczkowych,

ktrezawierajrwnieladoweilocisiarki,

tlenuiazotu.Ichliczbawglowajestzwykle

wikszaodC25,aciarczsteczko

Search related