Click here to load reader

BEZPIECZEŃSTWO JAKOŚĆ · PDF file8 współczynnik luminancji b -: ... bezpieczeŃstwo jakoŚĆ satysfakcja 7. ... dziaŁ certyfikacji wyrobÓw instytutu badawczego drÓg i mostÓw

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BEZPIECZEŃSTWO JAKOŚĆ · PDF file8 współczynnik luminancji b -: ... bezpieczeŃstwo...

'-tMAET~ BEZPIECZESTWO JAKO SATYSFAKCJAy- POLSKA P zoo

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOCInr KDZ FMP 17/2014

1. Producent wyrobu budowlanego: FARBY ~STRIA POLSKA SP. Z O. O.,UL. 19-GO STYCZNIA 60, 09-100 PLONSK

2. Nazwa wyrobu budowlanego: BANDAX SPRINT CZARNY

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:Polska Klasyfikacja Wyrobw i Usug (pKWiU): 24.30.12-50.00Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 32091000

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Farba BANDAX SPRINT CZARNY jestprzeznaczona w inynierii komunikacyjnej do maskowania oznakowa w przypadku zmianyorganizacji ruchu. Ponadto stosowana jest w obiektach budowlanych do oznakowa poziomychi pionowych parkingw, garay, hal przemysowych i w innych miejscach o nawierzchni:bitumicznej, betonowej, klinkierowej oraz wykonanej z pyt betonowych, kamienno-betonowych, po ktrych poruszaj si pojazdy lub piesi.

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ffiDiM nr AT/2009-03-0678/2 "Farba dopoziomego oznakowania drg, rozpuszczalnikowa"

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Lp. Waciwoci Jednostki Wymagania

l Gsto g/cm' 1,55 0,05

2 Lepko wg Krebsa KU 85 3

3 Zawarto spoiwa % (mim) 16 2

4 Zawarto skadnikw lotnych % (mim) 23 2(rozpuszczalnikw)

5 Zawarto wglowodorw % (mim) :S8aromatycznych

6 Czas schnicia warstwy o mm :s 60gruboci 400 11mw temp. 23C

2C7 VVskaznikszorstkoclna SRT 2:30

podou gadkim (bez kulekszklanych)

8 Wspczynnik luminancji B - :s 0,05

_____________ FABRYKA, LABORATORIUM & BIURA -------------

09-100 POSK, ul. 19 Stycznia 60tel. 236628204fax 23 662 67 29e-mail: [email protected]

Z.1. Rue Oenis Papin09100 PAMIERS-FRANCEtel. (O-033) 5 61 67 9740fax (O-033) 5 61 67 54 34

NIP: 567-10-01-615Banki: Citi Handlowy olWarszawa66103010160000000081712018PEKAO S.A. o/Posk84 1240 3477 1111 0000 2872 0232

BEZPIECZESTWO JAKO SATYSFAKCJA

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujcej oraz numer certyfikatu:

DZIA CERTYFIKACJI WYROBW INSTYTUTU BADAWCZEGO DRG I MOSTWW WARSZAWIE, AC 052 ,KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI nr KCZ IBDiM -76-112014

Niniejsza deklaracja zostaa wystawiona 15.10.2014 roku i pozostaje w mocy dopki wany jestdokument odniesienia dla ww. wyrobu; wyrb spenia wymagania tego dokumentu oraz nie ulegyznaczcym zmianom: typ wyrobu, warunki imiejsce produkcji oraz system zakadowej kontroliprodukcji.

Deklaruj z pen odpowiedzialnoci, e wyrb budowlany jest zgodny ze specyfikacjtechniczn wskazan w punkcie 5.

Posk, dnia 15.10.2014 roku ;Jl!.rm.~.k .(imi, na isko i podpis osoby upowanionej)(miejsce i data wystawienia)

"FARBY MAESTRiA POLSKA"Spka z 0.0.

09-100 Posko ul. 19Stycznia 60NIP 567I()..OI615. REGON 130186797tel, 23 662 79 74. fax 23 6626729

_____________ FABRYKA, LABORATORIUM & BIURA

09-100 POSK,uL 19 Stycznia 60te, 23 662 82 04fax 23 662 67 29e-mail: [email protected]

Z.I. Rue Denis Papin09100 PAMIERS-FRANCEtel. (0-033) 5 61 679740fax (0-033) 5 61 675434

NIP: 567-10-01-615Banki: Citi Handlowy olWarszawa66103010160000000081712018PEKAO SA o/Plosk84 1240 3477 1111 0000 2872 0232

Search related