of 20 /20
Bežične LAN mreže Matić Stefan

Bežične LAN mreže

  • Upload
    natan

  • View
    115

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bežične LAN mreže. Matić Stefan. LAN ( Local Area Network ) mreže. U lokalnim računarskim mrežama računare povezujemo radi razmenjivanja podataka i deljenja resursa. LAN mreže mogu biti žične i bežične. Svaki računar koji se nalazi u mreži mora imati svoju adresu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bežične LAN mreže

Page 1: Bežične LAN mreže

Bežične LAN mreže

Matić Stefan

Page 2: Bežične LAN mreže

LAN (Local Area Network) mreže

• U lokalnim računarskim mrežama računare povezujemo radi razmenjivanja podataka i deljenja resursa.

• LAN mreže mogu biti žične i bežične.• Svaki računar koji se nalazi u mreži mora imati svoju

adresu.• LAN mreže se proteže na malom rastojanju i

predstavljaju skup računara na jednom ograničenom prostoru.

Page 3: Bežične LAN mreže

• Broj krajnjih uređaja spojenih u lokalnu mrežu je ograničen.• LAN se uglavnom instalira u većim firmama, školama, i

drugim ustanovama radi lakšeg komuniciranja izmeđ računara i prenosa podataka

• U lokalnim mrežama se po pravilu koriste velike prenosne brzine(1Mbit/s – 10Gbit/s).

• LAN radi na dva najniža sloja OSI modela.

Page 4: Bežične LAN mreže

LAN mreže se mogu povezivati na više načina,a to su:1)Magistrala2)Prsten 3)Zvezda 4)Potpuna povezanost

Magistrala

Prsten

ZvezdaPotpuna

povezanost

Page 5: Bežične LAN mreže

Prenos podataka u LAN mreži se deli na tri osnovne grupe: 1. Unicasting2. Multicasting 3. Broadcasting

Page 6: Bežične LAN mreže

Unicasting•Unicasting funkcioniše tako što se jedan paket pošalje od izvora do odredišta na mreži. Pošiljaoc adresira paket koristeći adresu koja će biti na odredištu, potom se paket šalje na mrežu, i konačno stiže na odredište.

Page 7: Bežične LAN mreže

BroadcastingBroadcasting funkcioniše tako što računar koji šalje paket upisuje u njegovom adresnom polju odgovarajući kod na osnovu koga svi računari u mreži znaju da je paket njima upućen pa ga prihvataju i obrađuju.

Page 8: Bežične LAN mreže

MulticastingMulticasting funkcioniše tako što svaki računar može da pripada jednoj ili više grupa.Kada se paket pošalje on u sebi sadrži adresu kojoj grupi računara je paket poslat. Taj paket mogu da vide svi računari koji se nalaze u toj grupi.

Page 9: Bežične LAN mreže

Bežične LAN mrežeBežične mreže su mreže međusobno povezanih uređaja koji su povezani radio signalom umesto kablovima. Bežične mreže pružaju korisnicima fleksibilnost i mobilnost kako u radnom tako i u kućnom okruženju. Bežične mreže, kao i sve druge, imaju svoje prednosti i mane.

Page 10: Bežične LAN mreže

Prednosti

Proširuju ili menjaju kablovsku infrastrukturu,Povećavaju produktivnost zaposlenih,Obezbeđuju pristup Internetu na javnim mestima,

Mane Postojanje mogućnosti

mešanja signala, Potencijalan sigurnosni

rizik Zahteva dodatno

održavanje i administracija.

Page 11: Bežične LAN mreže

Od čega se sastoji bežicni sistem?

Za formiranje bežicne LAN mreže potrebni su sledeci elementi:

•Radio kartica - umesto standardnih LAN karti ili modema

•Access Point uređaji - (pristupna tacka) umesto Dail In servera ili Ethernet habova,

•Postojeća LAN mreža - koju ćemo proširiti bežicnim sistemom i pomoću koje ćemo pristupiti serverima i Internet-u.

Tipicno rastojanje koje se ovakvim uredajima pokriva je od 50 do 100m zatvorenog prostora.

Page 12: Bežične LAN mreže

Postoje dva moguća načina rada bežičnih mreža

I. Ad hoc način rada.II. Infrastructure način rada.

Page 13: Bežične LAN mreže

Ad hoc način rada bežični mrežni adapter se direktno konektuje na drugi bežični mrežni adapter. Ovakav način rada omogućava Peer to peer komunikaciju u kojoj su računari i uređaji direktno konektovani jedni na druge umesto na ruter ili Access point (tačku pristupa).

Page 14: Bežične LAN mreže

Infrastructure način rada - bežični mrežni adapteri se konektuju samo na specijalne radio mostove ili bežične tačke pristupa koje su direktno konektovane na kablovsku infrastrukturu.

Page 15: Bežične LAN mreže

Vrste bežičnih LAN mreža

Bežične LAN mreže su podeljene po tome koju tehniku prenosa koriste.

Infracrveni (IR) LAN: Ćelija IR LAN je ograničena na jednu sobu, zato što infracrvena svetlost ne prolazi kroz zidove.

LAN koje koriste tehniku proširenog spektra

Uskopojasni mikrotalasni LAN: Ove mreže rade na mikrotalasima, ali ne koriste prošireni spektar. Za neke su potrebne dozvole zbog frekvencije koju koriste.

Page 16: Bežične LAN mreže

Infracrvene LAN mrežeOptičke bežične komunikacije u infracrvenom delu spektra se često koriste u kućama, kod raznih daljinskih upravljača. Infracrvena tehnika se može upotrebiti i za bežične LAN mreže.

Postoje tri tehnike emitovanja koje se koriste kod infracrvenih bežičnih LAN mreža: - signal može da se emituje fokusiran; - signal može da se emituje omnidirekciono; - signal može da se odbija od svetlo obojenog predmeta.

Page 17: Bežične LAN mreže

Prednosti i mane infracrvenih LAN mreža

Prednosti

•Opseg je vrlo širok, što omogućava jako visoke protoke•Niska cena opreme i jednostavna oprema•Atraktivna u LAN mrežama

Mane

•Nije najbolje regulisan opseg•Ne prolazi kroz zidove i druge neprozirne predmete•Mora da se poveća snaga predaje zbog uticaja sunčeve svetlosti

Page 18: Bežične LAN mreže

LAN mreže koje koriste prošireni spektaOvaj tip je najpolularnije. U ovim mrežama je moguća konfiguracija sa više ćelija. Svaka ćelija koristi druge frekvencije da ne bi došlo do ometanja. U jednoj ćeliji topologija može biti sa hubom ili bez. U hub topologiji, hub je uglavnom na plafonu i povezan je za klasičan LAN da bi obezbedio povezanost izameđu obe vrste LAN mreže. Kada jedan hub primi oslabljen signal on predaje stanicu susednom hubu. U topologiji bez huba koristi se MAC algoritam kao što je CSMA za kontrolu pristupa. Ova topologija se koristi kod ad hoc LAN mreža.

Page 19: Bežične LAN mreže

Uskopojasne mikrotalasne LAN mreže

Ovaj tip bežičnih LAN mreža koristi uskopojasni mikrotalasni frekvencijski opseg za prenos signala. Do skoro su za sve mreže ovog tipa bile potrebne dozvole. Mreže su iste konfiguracije kao i LAN mreže koje koriste prošireni spektar.

Page 20: Bežične LAN mreže

Bežične LAN mreže podržavaju sledeće sigurnosne standarde

• IEEE 802.11 standard je originalni standard koji definiše otvoreni sistem i autentifikaciju deljenim ključem za proces autentifikacije i WEP (Wired Equivalent Privacy) za proces enkripcije.

• IEEE 802.11x standard je naslednik IEEE 802.11 standarda i karakteriše ga jači nivo autentifikacije od prethodnika. Dizajniran je za srednje i velike organizacije koje se oslanjaju na autentifikacioni servis RADIUS i aktivni direktorijum.

• WPA (Wi-Fi Protected Access) standard menja WEP standard sa višestruko jačom enkripcijom poznatijom kao TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Ovaj standard takođe opciono podržava i AES (Advanced Encryption Standard) enkripciju. WPA je dostupan u dva načina rada, kao WPA-Enterprise i WPA-Personal.

• WPA2 standard je novija verzija WPA standarda i u svom radu zahteva korišćenje oba načina enkripcije, i TKIP i AES. Takodje, ovaj standard je dostupan u dva načina rada: WPA2-Enterprise i WPA2-Personal.