Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  1/32

  BEZBEDNOST USKLADITUSkladita su mesta realizacije nizaskladinih, transportnih, pretovarnih,manipulativnih i drugih operacija sarobom.

  Zbog niza aktivnosti obuhvaenihovim operacijama, skladita supotencijalna mesta gde su prisutneopasnosti od razliitih vrsta

  akcidenata ije posledice mogu bitipovrede/stradanja ljudi i nastanakmaterijalnih teta kako u samomskladitu tako i u okruenju skladita.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  2/32

  Svest o znaaju poveanja bezbednosti, kao odgovor na prisutnitrend poveanja broja povreda i obima materijalnih tetauindustrijskim, skladinim i drugim procesima uopte, posebno jeuticala da oblast preventivne zatite, dobija sve vie na znaaju.

  U poveanje bezbednosti ukljuuju se, u sve veoj meri, poreddirektno ugroenih industrijskih i drugih sistema i osiguravajuekompanije, a posebno znaajnu ulogu u ovoj oblasti ima razvojpreventivnog inenjerstva.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  3/32

  U okviru preventivnog delovanja, centralno mesto zauzimaizuavanje moguih uzroka nastanka i posledica akcidenta. To sesprovodi kroz analizu velikog broja faktora poev od tehnologijerealizacije radnih procesa pa do psihologije zaposlenih radnika.

  Bezbednost radnih procesa uopte, pa tako i skladinih, je veomasloen i vieznaan problem. Uopte uzevi, znaenjem ovogtermina obuhvaene su sledee oblasti

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOSTRADA

  BEZBEDNOST RADNESREDINE

  ZATITA ODBUKE

  ZATITARADNE

  ATMOSFERE

  POARNABEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  4/32

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOSTRADA

  BEZBEDNOST RADNE

  SREDINE

  ZATITA ODBUKE

  ZATITARADNE

  ATMOSFERE

  POARNABEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

  Bezbednost rada

  Obuhvata aktivnosti i procedure koje sesprovode u cilju zatite ljudstva odnastanka povreda i drugih vrstazdravstvene ugroenosti tokom rada.

  Problemi zatite na radupredstavljaju veomaznaajnu oblast, s obziromna rad angaovanetransportne i pretovarnemehanizacije, intenzivnomanuelno rukovanjeteretom, odlaganje robe navisinu, pada tereta i sl.Svi ti uticaji predstavljajunajee izvorepotencijalnih povreda,profesionalnih obolenja imaterijalnih teta.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  5/32

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOSTRADA

  BEZBEDNOST RADNESREDINE

  ZATITA OD

  BUKE

  ZATITARADNE

  ATMOSFERE

  POARNABEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

  Bezbednost rada

  U cilju poveanja bezbednosti mogua jeprimena razne opreme koja moe da pruifiziku zatitu osoblja pri radu u skladitima.Na slikama su dati prikazi nekih odsredstava zatite od raznih fizikih uticaja obruavanja tereta, rada sa nekimmaterijama, eventulanog prelaska tokapreko stopala i td..

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  6/32

  Bezbednost rada

  Zatita materijalnih dobara moe da sesprovede na razne naine, zavisno odprocesa koji se realizuju u skladitu.

  Na slikama je dat prikaz varijanti opremekoja je namenjena zatiti konstrukcijeregala od udara tereta i/ili manipulativnog

  vozila.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  7/32

  Bezbednost rada

  Vidljivost moe u znaajnoj meri daotkloni uzroke potencijalnih akcidenata.Neka jednostavna reenja mogu biti:

  Mogue reenje zaobezbeenje odpada tereta iz regala

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  8/32

  Bezbednost radne sredine

  Obuhvata probleme zatite atmosfere od razliitih vrsta emisija(materija i dr.) koji mogu da ugroze psihofiziko stanje zaposlenihili da umanje njihovu radnu sposobnost.

  Problem zatite radne atmosfereje veoma znaajan ukoliko seradi o skladitima namenjenim uvanju roba koje stvaraju prainuili na neki drugi nain zagauju atmosferu (isticanje gasa ilirasprenih tenih materija), kako radne sredine, tako i ire zone u

  okruenju skladita.

  Problemi zatite od buke mogu biti jedan segment zatite ljudikoji rade u skladitu, prevashodno kao rezultat prisustva razliitihpretovarnih i transportnih sredstava i procesa koji ih emituju.

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOSTRADA

  BEZBEDNOST RADNESREDINE

  ZATITA ODBUKE

  ZATITARADNE

  ATMOSFERE

  POARNA

  BEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  9/32

  Zatita radne atmosfereje veomaznaajna i u tom cilju se tei, presvega, uklanjanju izvora ugroavanja.

  Ako to nije mogue i racionalno,uobiajeno se pristupa primenisredstava koji tite zaposlene odoekivanih uticaja.To su tipino sredstva za zatitu oijui disajnih organa/puteva.

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOST

  RADA

  BEZBEDNOST RADNESREDINE

  ZATITA ODBUKE

  ZATITA

  RADNEATMOSFERE

  POARNABEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  10/32

  U cilju zatite od buke mogu da seprimene razliiti pristupi.

  Jedan uticaj na same izvore(generatore) buke, je kroz njihovuizolaciju/redukciju ili eliminaciju, akoje to mogue i racionalno.

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOST

  RADA

  BEZBEDNOST RADNESREDINE

  ZATITA ODBUKE

  ZATITARADNE

  ATMOSFERE

  POARNABEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

  Kod niza procesa pristupa se primenizatitnih sredstva kod ljudi npr.epova za ui i tzv. antifona(poizgledu slinim slualicama). Izgled

  im je dat na slici

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  11/32

  Poarna bezbednost

  Odnosi se na aktivnostiusmerene u pravcu zatite ljudi iimovine od poara i eksplozija

  Problemi zatite od poara ieksplozija predstavljaju, sobzirom na mogue posledice poljude i materijalna dobra, svakakonajozbiljniji problem iz domena

  bezbednosti skladinihprocesauopte.

  BEZBEDNOST SKLADINIH PROCESA

  BEZBEDNOST

  RADA

  BEZBEDNOST RADNESREDINE

  ZATITA ODBUKE

  ZATITA

  RADNEATMOSFERE

  POARNABEZBEDNOST

  BEZBEDNOST LJUDI I MATERIJALNIHDOBARA U OKRUENJU SKLADITA

  ROBA KOJA SE SKLADITI I SKLADINI PROCESI

  BEZBEDNOST ZAPOSLENOG LJUDSTVA IMATERIJALNIH DOBARA U SKLADITU

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  12/32

  Osnovni razlog je posledica togada je skladini sistem, premasvojoj osnovnoj funkciji, mestogde su smetenejednovremenonajvee koliine robe.

  Ukoliko je uz to uskladitenaroba zapaljiva i/ili eksplozivna, ilitakva da tokom sagorevanjastvara toksine produkte, jasno

  je kakve su mogue posledicepoara ili eksplozije, kako pozaposlene, ljude u okruenju,tako i po materijalna dobra.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  13/32

  Problem zatitemogue je posmatrati sa dva aspekta:

  preventivnog delovanjai

  aktivnosti koje se sprovode u toku eksploatacije sistema, a imaju za

  cilj poveanje bezbednosti realizacije procesa.

  DEFINISANJEBEZBEDNOSNIH

  POSTUPAKA, PRAVILA IAKTIVNOSTI

  PROJEKTOVANJE SISTEMAUZ RESPEKTOVANJEBEZBEDNOSNIH ZAHTEVA

  PROJEKTOVANJE IUOBLIAVANJE

  SISTEMA

  PROCESEKSPLOATACIJE

  SISTEMA

  OBLAST KONTROLEREALIZACIJE

  PREDVIDJENIH

  BEZBEDNOSNIH PRAVILA,POSTUPAKA I AKTIVNOSTI

  OBLAST PREVENTIVNOGDELOVANJA

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  14/32

  Definisanje mera preventivne zatite podrazumeva, u prvom redu,ispitivanje potencijalnih oblika ugroavanja oveka i okoline. Svakiakcident koji za rezultat ima neki od oblika neeljenog dejstvaopasnih materija podrazumeva:

  - prisustvo (izvor) opasnih roba

  - proces u okviru koga se neeljeno dejstvo inicira i prenosi naugroene ljude ili objekte i

  - ljude ili objekte koji su ugroeni i na kojima se posledice akcidentamanifestuju

  Ova tri osnovna elementa ine lanac u okviru koga svaka karika

  predstavlja i potencijalnu mogunost za primenu preventivnih merazatite

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  15/32

  intenzitet

  vreme

  prostor

  UGROENIOBJEKTI

  PROCES INICIJACIJE IPRENOSA TETNOG

  DEJSTVA

  IZVORI OPASNIHROBA

  POJAVNI

  OBLICI

  FIZIKO HEMIJSKEKARAKTERISTIKE

  KARAKTERISTIKEPROCESA

  MERODAVNIPROCESI

  KARAKTERISTIKEOBJEKATA

  VRSTEOBJEKATA

  UGROENA ZONA

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  16/32

  U osnovi svakog poara i eksplozije je proces gorenja

  Gorenje je sloen fiziko-hemijski proceskoji se bazira na brzim reakcijamaoksidacijepraenim izdvajanjem znatnekoliine toplote i pojavom svetlosti.

  Kod velikog broja poara i eksplozija osnovne reakcije gorenja sureakcije sjedinjavanja gorive materije sa oksidatorom(najeekiseonikom iz vazduha), a u sluajevima kad gore materijali koji usvom sastavu imaju kiseonik (eksplozivi, pirotehniki materijali i sl.),sagorevanje se odvija pomou kiseonika koji je sadran u timmaterijalima.

  ZATITA OD POARA I EKSPLOZIJA

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  17/32

  Najvei broj poara i eksplozije odvija se preko reakcija oksidacijagoree materija, tako da su osnovni uslovi za nastajanje poara ilieksplozija

  - prisustvo gorive materija,- prisustvo oksidatora i- prisustvo odgovarajueg izvora paljenja.

  POTREBNI USLOVI NASTANKA POARA

  IZVORPALJENJA

  GORIVAMATERIJA

  OKSIDATOR

  PRISUSTVOIZVORA

  PALJENJA

  PRISUSTVOOKSIDATORA

  PRISUSTVOGORIVE

  MATERIJE

  DOVOLJNI USLOVI NASTANKA POARA

  +

  SPOJENI NAJEDNOM MESTU

  NEPREKIDNIODVOD

  PRODUKATA

  SAGOREVANJA

  NEPREKIDNIDOVOD

  OKSIDATORA

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  18/32

  POARI I EKSPLOZIJE PROCESI NEKONTROLISANOG SAGOREVANJA

  Poarje svako nekontrolisano sagorevanje, nanosimaterijalne gubitke i moe dovesti do ugroavanjafizikog integriteta ljudi, pa i do gubitka ljudskih ivota.

  Eksplozijesu pojave sa veoma brzim procesom sagorevanja(eksplozivno sagorevanje), koje dovodi do skoro trenutnog povienja

  temperature produkata sagorevanja. Usled toga oni se ire i vre radkoji dovodi do ruenja ili oteenja objekata, opreme i ureaja, pri emuse, po pravilu, proces nastavlja poarom i eventualno drugim tetnimemisijama.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  19/32

  POARI U ZATVORENIM PROSTORIJAMA

  Poari koji se odigravaju u zatvorenim prostorijama (tipino za skladita),imaju odreene specifinosti, pa ih je potrebno posebno razmatrati.

  Odreivanje maksimalne temperature poara, vremena njegovog trajanjau zavisnosti od vrste zapaljivog materijala, koliine i sastava gasovitih,tenih i vrstih produkata sagorevanja - dima, zavisi od niza inilaca.

  Osnovni inioci od kojih u najveoj meri zavise parametri poara su:

  - poarno optereenje,- linearna brzina razvoja poara,- toplotni efekat nekontrolisanog sagorevanja,- dotok vazduha,- dimenzije i konstruktivne osobine prostorije.

  Ovde je dat krai opis samo prvog parametra

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  20/32

  POARNO OPTERE

  ENJEPoarno optereenje predstavlja raunsku vrednost toplotne energijekoja se moe osloboditi pri sagorevanju ukupnog sagorivog materijalapo jedinici povrineu jednoj prostoriji, proizvodnoj hali, skladitu, u

  posmatranom poarnom sektoru ili u celom objektu.

  Pri odreivanju poarnog optereenja treba uzeti u obzir, pored toplotekoja nastaje sagorevanjem uskladitenog zapaljivog materijala, i

  toplotu koja moe da nastane sagorevanjem sagorive opreme,instalacija, delova objek(a)ta i dr.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  21/32

  Specifino poarno optereenjeje izraeno toplotomkoja moe da serazvije u prostoriji ili zadanom delu objekta, a koja je svedena na jedanmetar kvadratnipovrine tog prostora:

  gde je:

  Pi - specifino poarno optereenje u (J/m2

  )i - prividna gustina materijala u (kg/m3)Hi - toplotna mo (J/kg)Vi - zapremina materije u (m3)Si - povrina osnove u (m2)

  i - indeks elementarne jedinice

  i

  iiii S

  VHP

  =

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  22/32

  Ukupno poarno optereenjedaje raunsku vrednost toplotne

  energije jednog objekta koja se moe osloboditi u poaru, i dobija seprema izrazu:

  Zi =Pi Si

  gde je:Zi - ukupno poarno optereenje u (J)Pi - specifino poarno optereenje u (J/m2),Si - povrina osnove na koju se odnosi vrednost Pi u (m2).

  Specifino poarno optereenje se moe razvrstati u tri grupe, i to:- nisko poarno optereenje do 1 (GJ/m2)- srednje poarno optereenje od 1 do 2 (GJ/m2),- visoko poarno optereenje preko 2 (GJ/m2).

  POARNO OPTEREENJE Pi (GJ/m2)Stambene zgrade, administrativne zgrade, bolnice, hoteli i sl. 1,13 -Industrija 1,13 2,26Hemijska industrija i skladita lako zapaljivih tenosti 2,26 12,56

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  23/32

  MERE ZATITE OD POARA I EKSPLOZIJA

  Praktino, svi sistemi i metode protivpoarne zatite imaju za cilj da sepojava poara spreava, ili bar minimizira verovatnoa nastanka

  akcidenta, a ako se on desi, minimiziraju njegove posledice. Naime,dovoljno je da se poremeti jedan od uslova i da se na taj nain spreinastanak poara.

  Zatita u osnovi obuhvata, s jedne strane,preduzimanje odgovarajuih mera za pravilno rukovanje zapaljivimmaterijalomkoje imaju za cilj da spree pojavu poara,

  a sa druge strane,preduzimanje onih mera koje su usmerene ka smanjenju posledicaukoliko do poara doe.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  24/32

  ELEMENTI KOJI UTIU NA STEPEN OPASNOSTI OD POARA IEKSPLOZIJE

  Mere zatite preduzete pri projektovanju i izgradnji skladita i

  Makro i mikro lokacija objekataGraevinski objekti i materijali

  Elementi zatite graevinskih konstrukcija( protivpoarni zidovi, vrata, konstrukcija krova ...)

  Mere za zatitu koje se ostvaruju u toku funkcionisanja tehnolokogprocesa (organizacione i tehnoloko - tehnike mere zatite)tehnoloka oprema, obuka personala, HTZ i dr.primena odgovarajuih mera zatite na transportno manipulativnim

  sredstvima:- Ex zatita,-hvatavarnica i povratnog plamena,

  - oprema koja onemoguava stvaranje elektrostatikog elektriciteta...

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  25/32

  SISTEMI ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POARA

  Rad ovih ureaja bazira se u osnovi na principu kontrole sredinezatienog objekta pomou pretvaraa neelektrinih veliina u

  elektrine. Pretvarai reaguju na promenu koja nastaje kao rezultatnastanka odreenog faktora poara.

  FAKTOR POARA

  El. SIGNAL

  NADZORPOAR

  SIGNALNIALARM

  CENTRALNIUREAJ

  AUTOMATSKIJAVLJA

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  26/32

  Sreu su etiri osnovne vrste automatskih javljaa poara koji surazvrstani u odnosu na "obeleja" vatre na koja reaguju

  "OBELEJA" VATRE VRSTE JAVLJAA

  Gasoviti produkti sagorevanja Jonizacioni javlja

  Dim Optiki javljadima

  Plamen - svetlost Javljaplamena

  Porast temperature Termiki javljai

  Na izbor tipa javljaa utie vrsta poara, mesto postavljanja, veliinanadziranog prostora i eventualni uticaj poremeaja.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  27/32

  SREDSTVA ZA GAENJE POARA

  Sredstvom za gaenje poara smatra se materija koja dovedena uneposredni kontakt sa materijom koja gori trajno prekida procesgorenja. Gaenje se postie eliminisanjem bar jednog od faktora koji

  su neophodni za gorenje.U odnosu na nain delovanja sredstva za gaenje poara dele se na:- sredstva koja deluju rashlaujue,- sredstva koja deluju uguivanjemi

  - sredstva koja deluju antikatalitikina proces gorenja

  Najee primenjivana sredstva za gaenje poara su:voda,

  pena,inertni gasovi,vodena para,prahovi i sl.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  28/32

  ..

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  29/32

  SPRINKLER SISTEM

  Spada u stabilna postrojenja koja su povezana sa sistemom javljaapoara, koji ih, po potrebi, aktivira. Princip rada je dat na slici

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  30/32

  SPRINKLER SISTEM

  Struktura instalacije je prikazana na slici levo, a desno je dat prikazvarijanti oblika glave sprinkler prskalice. On ima element koji moeda aktivira pojedinane prskalice.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  31/32

  SPRINKLER SISTEM

  Izgled jedno instaliranog sprinkler ureaja u skladitu je prikazan nanarednoj slici.

 • 7/25/2019 Bezbednost Rada Pozar Eksplozije

  32/32

  ZAVRETAK NASTAVE IZ PREDMETA

  SKLADITA 1 kolske 2012/13

  Hvala na panji i puno uspeha u nastupajuim ispitnim rokovima

  Pitanja / primedbe