of 29 /29
BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU 366 BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA 374 ZAŠTITA OD IZLIVA TEČNOSTI 384 ZAŠTITA, ČIŠĆENJE I NEGA KOŽE 388 BEZBEDNOST I HIGIJENA PROSTORA RADNOG

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

• BEZBEDNOST U SAOBRAAJU 366 • BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA 374 • ZAŠTITA OD IZLIVA TENOSTI 384 • ZAŠTITA, IŠENJE I NEGA KOE 388
BEZBEDNOST I HIGIJENA
364
Bezbedno radno okruenje je jedna od osnovnih stvari koje oekujemo kada traimo posao. Ipak, nekada su rizici svuda oko nas i nije lako obezbediti se od svih potencijalnih opasnosti. Zato se Albo potrudio da Vam pored line zaštite koju obezbeuje kroz opremu za radnike (odea, obua, rukavice, maske, šlemovi i ostalo) ponudi i dopunski asortiman proizvoda za bezbednost radnog prostora. Na ovaj nain imate priliku da dodatno zaštitite svoje radnike. Ovakva vrsta bezbednosne opreme za prostor je vid prevencije nesrea i povreda na radu. Proizvodi u ovoj kategoriji podrazumevaju saobraajnu opremu za obeleavanje prostora (unjevi, lampe, barijere, ograde, signalne trake), protivklizne trake i gazišta, zaštitne profile, zidne apoteke, ureaje za zakljuavanje, zaštitu od izliva tenosti, kao i proizvode za zaštitu, išenje i negu koe.
Mislite na sebe i svoje zaposlene, uinite svoj radni prostor bezbednim!
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
U Srbiji se u proseku godišnje dogodi više od 60.000 teih i lakših saobraajnih nezgoda. Bezbednost u saobraaju jedan je od prio- riteta kako u svetu, tako kod nas i zato je srpska vlada donela Strategiju bezbednosti saobraaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine, u kojoj se navodi da se sve zemlje fokusiraju na regulisanje uslova i ponašanja u saobraaju. Saobraaj predstavlja neizbeni preduslov razmene dobara, dru- gim reima saobraaj nije izbor pojedinca ili kompanije. Ali kada je bezbednost u pitanju izbor imate.
Više je nivoa zaštite u saobraaju, od poznavanja i poštovanja znakova i propisa, preko line zaštitne opreme – visokovidljive odee, do opreme poput unjeva, ograda, barijera, signalnih lampi i traka.
Spoljašnji prostor moe se obezbeivati upotrebom unjeva, ra- zliitih rasklopivih barijera i ograda (postavljenih u niz ili u drugim formacijama). Za signalizaciju se koriste i posebne lampe, kao i reflektujui detalji na barijerama, ogradama i unjevima, dok se pored njih za ograivanje prostora koriste i trake. Jedna od ino- vacija u programu zaštite su i reflektujue trake kompanije 3M, koje moete aplicirati na sve vrste odee i time osigurati visoku vidljivost u saobraaju, ak i u uslovima smanjene vidljivosti.
Zaštitni profili još su jedan od naina da se obezbedi prostor i zaštiti radnik. Mogu se postavljati u prodajnim i prostorima za skladište robe, halama i parkinzima. Mogu se koristiti u zatvoren- im i otvorenim prostorima, ali i aplicirati na mašine, radi zaštite.
Jedna od naješih nezgoda na radnom mestu je usled klizanja radnika. Posebno na radnim mestima gde je povean rizik usled kapanja i prolivanja ulja, nafte, vode, sredstava za išenje i sl. Jedan od naina da smanjite rizik da se radnici okliznu je postav- ljanje protivkliznih traka. Postavljanje je veoma jednostavno, a lepljenjem ovih praktinih traka znaajno smanjujete mogunost klizanja. Naravno, u prostorima gde je rizik procenjen kao znaa- jan neophodno je koristiti i radnu ili zaštitinu obuu otpornu na klizanje (preporuljivo nivoa SRC). Pored visoko rizinih podova, trake su preporuljive i za površine poput stepenica, ulaza, izlaza, delova podova pod nagibom i sl.
Pri izlivima ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija potrebno je zaštititi prostor i ljude od daljeg širenja tenosti. Zato su dizajni- rani posebni upijai koji imaju primenu u poljoprivredi, petrohe- miji, na benzinskim pumpama, pri radu sa rezervoarima opasnih materija itd. Obzirom da štite pri izlivanju i pomau pri kontroli zagaivanja, upijai su jedno od sredstava ouvanja ivotne sre- dine u pogonima koji predstavljaju najvee zagaivae.
Briga o bezbednosti i zdravlju zaposlenih podrazumeva i adekvatnu zaštitu, išenje i negu ruku. Zaštitne kreme koriste se u situa- cijama kada je potrebna minimalna zaštita, a nošenje rukavica iz nekog razloga nije mogue. išenje ruku od razliitih vrsta prljavštine moe zahtevati grubo trljanje i agresivne hemijske supstance koje ošteuju kou, posebno ako je njihova primena produena i svakodnevna. Zato je vano koristiti efikasna, ali sredstva koja po kou nisu agresivna, poput sredstava iz pro- grama kompanije Evonik Stoko. I naravno, prvi i poslednji korak zaštite ruku jeste adekvatna nega, koju takoe moete obezbe- diti korišenjem Stoko linije.
Bezbednost u saobraaju podrazumeva poznavanje saobraajnih propisa i bezbednosnih znakova. U zavisnosti od potreba, spoljašnji prostor moe se ograditi i oznaiti unjevima i razliitim rasklopivim barijerama i ogradama. U zavisnosti od konkretne namene, barijere i ograde se spajaju i postavljaju u nizu (da oznae da vozila i/ili ljudi ne mogu ulaziti u oznaeni deo) ili u drugim formacijama (kada treba ograditi i zaštititi odreeni deo na podlozi, recimo pri radovima na šahtama, rupe i ošteenja podloge i sl.). Takoe tu su reflektujui delovi i signalne lampe za bolju uoljivost, kao i trake koje slue za brzo i jednostavno ograivanje prostora. One ne pruaju nivo zaštite mesta poput ograda, ali imaju ulogu da signaliziraju zabranu prolaska.
BEZBEDNOST U SAOBRAAJU
NAZIV DOMINATOR™ STANDARD (PUNJENI PESKOM) ROADHOG™ PVC UNJEVI
VISINA UNJA 50 cm 75 cm 1 m 50 cm 75 cm 50 cm 75 cm 34 cm 54 cm
TEINA UNJA 1.9 kg 5 kg 7.5 kg 2 kg 4.3 kg 2.7 kg 6.2 kg 0.5 kg 1.25 kg
DIMENZIJE BAZE 25 x 25 cm 43 x 43 cm 58 x 58 cm 32 x 30 cm 39 x 44 cm 29 x 29 cm 41 x 41 cm
MATERIJAL UNJA UV
klasa R1B Sealbrite™ klasa R1B
Sealbrite™ klasa R1B
Jednodelni PVC unj visine 54 cm, i teine 1.250 g. Fluorescentna narandasta boja, sa dve bele bojene trake.
PVC UNJ 54 cm
Dominator™ su dvodelni unjevi proizvedeni od UV stabilizo- vanog LDPE sa kompozitnom bazom izraenom od 100% reci- kliranog materijala. Na svakom unju je reflektivna traka od Sealbrite™ klasa R1B materijala. Veoma su stabilni, otporni na udare vetra i na njih se mogu montirati i signalne lampe.
DOMINATOR™ 50 cm
DOMINATOR™ 75 cm
DOMINATOR™ 100 cm
Art. ROAD-007/50
Art. ROAD-007/75
Art. ROAD-007/100
Art. ROAD-2003PVCFB PVC UNJ 34 cm Art. ROAD-2002PVCFB Jednodelni PVC unj visine 34 cm, i teine 500 g. Fluorescentna narandasta boja, sa jednom belom bojenom trakom.
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Standard su veoma stabilni jednodelni unjevi ija se baza klasinog heksago- nalnog oblika puni peskom. Proizvode se od UV stabilizovanog polietilena i dos- tupni su sa Sealbrite™ klasa R1B ili Des 2 reflektivnim trakama. Standardna boja u- njeva je crvena, ostale boje su dostupne po porudbini, lako se transportuju i skla- dište zahvaljujui dizajnu koji omoguava slaganje unjeva jednog u drugi.
STANDARD 50 cm
STANDARD 75 cm
Art. ROAD-125/50
Art. ROAD-125/75
Roadhog™ su vrsti jednodelni unjevi proizvedeni od 100% recikliranog mate- rijala. Na svakom unju je reflektivna traka od Sealbrite™ klasa R1B materijala. Baza unja je crne boje, boja tela unja je crvena.
ROADHOG™ 50 cm
ROADHOG™ 75 cm
Art. ROAD-008/50
Art. ROAD-008/75
Navigator™ su vrsti dvodelni unjevi vi- sine 75 cm koji su proizvedeni po najvišim standardima i koji se mogu reciklirati. Na svakom unju je reflektivna traka od Seal- brite™ klasa R1B materijala. Teina iznosi 4 kg, baza unja je crne boje, boja tela unja je crvena.
NAVIGATOR™ Art. ROAD-010/75
Microlite™ signalna lampa je dizajnirana sa soivom od 360° koje garantuje dobru vidljivost iz svakog ugla. Za napajanje koristi jednu bateriju od 6 V. Soivo je proizvedeno od polikarbonata vrhun- skog kvaliteta i otporno je na udar. Lam- pa se ukljuuje i iskljuuje jednostavnim okretom soiva levo ili desno. Moe da radi u dva moda - moe da svetli kon- stantno ili da svetlo bude trepue. Fotoeliju aktivira svetlost, odnosno ne- dostatak iste (automatski se ukljuuje kada padne mrak), a dostupna je i vari- janta bez fotoelije, Microlite MK2 FNPC. EN 12352
MICROLITE™ MK2 FPC Art. ROAD-3062
Baterija za Maxilite™ i Microlite™ signalne lampe.
BATERIJA 6V Art. ROAD-3080
Maxilite™ signalna lampa koristi dve bate- rije od 6 V za rad. Prenik soiva je 180 mm, a proizvodi se od jakog polikarbonata koji je otporan na udar. Glava lampe moe se okretati u radijusu od 360°, lako se monti- ra na unjeve i barijere (uz pomo nosaa i zavrtanja koji se poruuju zasebno). Do- stupna je u dve varijante, kao lampa sa konstantnim svetlom ili kao trepua lam- pa sa fotoelijom. Fotoeliju aktivira svet- lost, odnosno nedostatak iste (automat- ski se ukljuuje kada padne mrak). EN 12352
MAXILITE™ LED FPC Art. ROAD-3060
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Znakovi u skladu sa vaeim propisima u Republici Srbiji i smernicama Evropske unije – ISO standard. Izraeni u nekoliko standardnih veliina (a po zahtevu i u drugim veliinama), na irilici ili latinici na srpskom jeziku, a po zahtevu kupca i na drugim jezicima. Materijali na kojima je mogue štampati - samolepljiva PVC folija, tvrda plastika 3 mm i aluminijum 0,8 mm, a po posebnim zahtevima svi znakovi se mogu odštampati i na reflektujuim folijama (isijavaju u mraku). Standardne dimenzije (mm): 100 × 150, 150 × 150, 200 × 200, 100 × 200, 150 × 210, 150 × 300, 210 × 300 i 300 × 400. Znakovi su svrstani u 6 kategorija: znakovi zabrane, znakovi obaveze, znakovi opasnosti, znakovi informacija, ADR i razno - po zahtevu kupca.
*Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehnikim karakteristikama, molimo obratite se Vašem Distributeru.
OBAVEZNA ZAŠTITA RUKU
Art. BT-101
OBAVEZNA ZAŠTITA OIJU
ZABRANJENO PUŠENJE
Art. BT-103
OBAVEZNA ZAŠTITA GLAVE
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
TITAN™ 1.5 m
Art. ROAD-0120
Art. ROAD-KBR079
Titan™ je barijera koja je po mnogo emu jedinstvena na trištu. Lako se montira jer se elementi brzo povezuju u celinu pomou fleksibilnih konektora, podesivi nosai (baze) omoguavaju visok nivo stabilnosti u svim vremenskim uslovima, veoma je lagana, lako se prenosi i skladišti zahvaljujui inovativnom dizajnu. Dostupna je u duinama od 1. 5 m ili 2 m.
Inovativna barijera od polietilena visoke gustine (HDPE), otpornog na UV zraenje. Izuzetne mogunosti razliitog povezivanja pomou Flexi-Clips™ šarki, ak i sa drugim JSP barijerama (pa i barijerama drugih proizvoaa), i to po ravnom ili neravnom terenu. Stubii ute boje, koji se mogu koristiti za unakrsno uvršivanje dve barijere, ili za uvršivanje pomou Sufefoot Bloc™ podnog usidrenja (blokatora), se po potrebi pakuju u samu barijeru, a duina im se moe lako podešavati. Sam sistem podnog usidrenja (blokatora), Sufefoot Bloc™, samostalno (kada se postavi preko osnovne baze), ili u kombinaciji sa stubiima, je izuzetno praktian kada se zbog nedostatka prostora za oslonac ne moe koristiti druga barijera. Ova podna usidrenja (blokatori) tee oko 6.5 kg, prave se od recikliranog PVC-a, i imaju protivkliznu završnu obradu na dnu, koja ih ini idealnim osloncem barijere. Osnovne baze barijere, Surefoot™ tee oko 3 kg, izuzetno su stabilne, a spoljašnja strana im je u visoko-vidljivoj utoj boji, ime se smanjuje verovatnoa saplitanja radnika i pešaka. Frontier® barijera je stabilna i u vetrovitim uslovima - samostalno postavljena ostaje uspravna pri naletima vetra od 31 km/h, a u specijalnoj formaciji nekoliko povezanih (sa blokato- rima) i do 95 km/h. Na Frontier® barikadu se mogu montirati i Maxilite™ i Microlite™ signalne lampe.
TITAN™ 2 m Art. ROAD-1120
JEDNODELNI KALUP Titan™ je oblikovan tako što se prvo- klasni polipropilen ubrizgava u kalup iz jednog dela. Ovo omoguava od- linu otpornost na niske temperature i postojanost boje u periodu od dve godine. Novi dizajn je 100% bez metala i moe se reciklirati u potpunosti.
REFLEKTUJUI PANEL Potpuno reflektujui panel, ispunjava zahteve standarda EN 12899-2.
OTVORI ZA PROPUŠTANJE VODE Prilikom dizajniranja barijere dodati su otvori koji omoguavaju da voda koja se nakupi u barijeri kada je us- kladištena moe slobodno da istee.
FLEKSIBILNI KONEKTORI Novi dizajn konektora omoguava lak- še povezivanje pojedinanih barijera u jedinstvenu celinu i kompatibilan je sa drugim vrstama barijera iz JSP programa kao i sa barijerama drugih proizvoaa. Lako se postavlja i fik- sira, ime se postie dodatna stabil- nost. Konektori se poruuju zasebno.
STABILNI NOSAI (BAZE) Nosai izuzetno dobro prijanjaju uz podlogu. Zahvaljujui dizajnu i vrhun- skom kvalitetu nema potrebe za ku- povinom rezervnih nosaa.
NOVO!
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Xpanda™ je kompaktna sklopiva barijera koja korisniku prua izuzetnu fleksibilnost u pogledu duine koju standardne barijere nemaju. Kada je sklopljena široka je 55 cm i zauzima minimalan prostor prilikom skladištenja a moe se rastegnuti do 310 cm širine. Sa teinom od svega 10.5 kg i visinom od 1 m lagana je i za transport i za manipulaciju a opet dovoljno jaka da ostane sta- bilna i u vetrovitim uslovima i na neravnom terenu. Svaka bari- jera ima i praktian konektor koji omoguava da barijera prili- kom transporta i skladištenja ostane vrsto zatvorena. Konektor se moe koristiti i za povezivanje više barijera u jednu celinu. Xpanda™ se moe povezati i sa Titan™ i Citadel™ barijerama.
Roadbloc™ je barijera proizvedena od Solathene™ HD, materi- jala koji prua dodatnu zaštitu od UV zraenja i spreava da boja barijere brzo izbledi ime se produava i njen vek upotrebe. Bari- jera se isporuuje sa ili bez reflektujuih traka na vrhu, dimenzije su 1.1 m širina i 60 cm visina. Svaka barijera ima izuzetnu stabilnost zahvaljujui konstrukciji u koju se moe sipati voda koja slui kao balast. Zahvaljujui dizajnu šarki, mogu se postaviti i na neravnom terenu. Ovakav dizajn omoguava i da se od samo 8 barijera na- pravi potpuno zatvoren krug. Isto tako, oblik barijera omoguava lako i ekonomino skladištenje kada nisu u upotrebi.
XPANDA™
55 cm 310 cm
ZATVOREN KRUG Šarke na svakoj barijeri mogu se okre- nuti do ugla od 45° što omoguava formiranje zatvorenog kruga upotre- bom svega 8 elemenata.
NERAVAN TEREN Svaka barijera moe se nagnuti u vis ili na dole u odnosu na prethodnu bez prekidanja veze meu njima tako da se mogu postaviti ak i na neravnom terenu.
STABILNOST Svaka barijera ima vodonepropusni
zapuša sa navojem koji omoguava lako i brzo punjenje vodom umesto peskom radi vee stabilnosti.
VIDLJIVOST Barijere su dostupne u varijanti bez reflektujuih traka ili sa reflektujuim trakama.
SKLADIŠTENJE Oblik barijere omoguava sigurno i vrsto naleganje, slau se jedna na drugu ime se postie znaajna ušteda na prostoru prilikom skladištenja.
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Workgate™ je robusna etvorostrana mini barijera. Proizvodi se u crvenoj i u utoj boji, obe varijante na vrhu imaju reflektivne panele koji omoguavaju dobru vidljivost barijere. Moe se postaviti u vidu kvadrata ali moe se koristiti i kao linijska ograda. Isporuuje se bez nosaa (baza) koji se mogu naruiti posebno i koji poveavaju stabilnost barijere pogotovo prilikom linijske upotrebe. Ne sadri metalne delove i lako se reciklira. Pored crvene, dostupna u plavoj i utoj boji.
WORKGATE™ Art. ROAD-2020
Champion™ sistem barijera ima izuzetan odnos cene i kvaliteta. Sastoji se od stubova i jedne bele i druge reflektujue letvice. Dostupna je u duinama od 1.5 i od 2 m i moe se postaviti u obli- ku zatvorene kvadratne ograde ali i linearno zahvaljujui ugra- enim šarkama. One takoe omoguavaju lako postavljanje i sklapanje kao i lak transport i skladištenje kada nisu u upotrebi. Imaju mogunost postavljanja signalnih lampi radi poveanja vidljivosti. Idealna je za potrebe ograivanja radnog prostora u više pravaca istovremeno.
CHAMPION™ 2 m
CHAMPION™ 1.5 m
REFLEKTUJUE LETVICE Gornje letvice barijere su reflektujue, donje su bele.
ŠARKE Budui da su letvice povezane za stu- bie pomou šarki, barijeru je mogue postaviti i linearno i u obliku zatvorene kvadratne ograde. Omoguavaju lako postavljanje, transport i skladištenje.
IZDRLJIVOST Svi zavrtnji, matice i podloške su po- cinkovani i omoguavaju bolju stabil- nost i dui vek upotrebe cele barijere.
NOSAI (BAZE) Uz Champion™ barijeru mogue je naruiti i nosae (baze) koji povea- vaju stabilnost i vrstinu postavljene ograde. Nosai imaju etiri otvora za postavljanje stubova što omoguava postavljanje barijere i ograivanje pro- stora u više pravaca istovremeno.
REFLEKTUJUE LETVICE Gornje letvice barijere su reflektujue i ispunjavaju zahteve standarda EN 12899-1.
FLEKSIBILNO POVEZIVANJE Crne šarke kojima su stranice barijere povezane omoguavaju postavljanje barijere u vidu etvorougla ili linijski.
RUICE Posebno oblikovane stranice barijere sa ulegnuima za prste omoguavaju lako manevrisanje.
NOSAI (BAZE) Uz Workgate™ barijeru mogue je naruiti i nosae (baze) koji povea- vaju stabilnost i vrstinu postavljene ograde, naroito prilikom postavljanja u vidu linije.
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
SIGNALNA ZEBRA TRAKA UTO/CRNA 7 x 500 m
SIGNALNA ZEBRA TRAKA CRVENO/BELA 7 x 500 m
SAMOLEPLJIVA SIGNALNA PODNA TRAKA UTO/CRNA 5 x 33 m
SAMOLEPLJIVA SIGNALNA PODNA TRAKA CRVENO/BELA 5 x 33 m
Art. ROAD-572YBWB
Art. ROAD-572WRWB
Art. HS-5001YB
Art. HS-5001WR
Art. ROAD-562GNSS
Art. ROAD-562BRSS
Post ograda je lagan i praktian sistem za ograivanje prostora u skladištima, fabrikama, ispred radnji, itd. Sastoji se od stubova koji se isporuuju u crveno-beloj ili crno-utoj varijanti i plasti- nih lanaca u odgovarajuoj boji. Na vrhu svakog stuba nalazi se praktian nosa kroz koji se provlae lanci ograde. Komplet sadri: • 6 stubova • 6 nosaa (baza) • 25 m lanca Stubovi se isporuuju sa standardnim nosaima (bazama), a po- stoji mogunost naruivanja teih, masivnijih nosaa (baza) uko- liko postoji potreba za poveanom stabilnošu cele ograde.
POST OGRADA UTO/CRNA
POST OGRADA CRVENO/BELA
Art. ROAD-1011
Art. ROAD-1010
STUBOVI Stubovi su dostupni u dve kombi- nacije boja, crveno-bela i crno-u- ta i na vrhu imaju nosa za lance.
LANCI Kao i stubovi, i lanci su dostupni u dve kombinacije boja, mogu biti crveno-beli i crno-uti, lako se montiraju provlaenjem kroz otvore nosaa na stubovima.
NOSAI (BAZE) Ceo komplet se isporuuje sa standardnim nosaima (bazama) a postoji mogunost naruivanja teih nosaa (baza) radi vee stabilnosti.
Signalna ograda predstavlja ekonomian nain ograivanja gra- evinskih objekata, puteva, itd. Signalna ograda je mrea izraena od polipropilena sa UV stabilizatorom i isporuuje se u rolnama dimenzija 1 x 50 m i 1.8 x 50 m. Mrea se moe postaviti na stubove koji se naruuju posebno isto kao i nosai (baze) za stubove.
SIGNALNA OGRADA 1.8 x 50 m
SIGNALNA OGRADA 1 x 50 m
Art. ROAD-1814
Art. ROAD-1824
*Standardna boja signalne ograde je narandasta, ostale boje dostupne po porudbini.
Prevencija od povreda podrazumeva i obezbeen prostor. Jedan od opasnijih rizika na radu je od udara energije. Neoekivano pokretanje ili oslobaanje energije moe povrediti radnike ili dovesti do smrtnog ishoda. Uzrok ovakvih tragedija je uglavnom loša izolacija izvora energije, koje sada moete lako osiguati Lockout Tagout sistemom. Pored toga nudimo i dopunski asortiman za prevenciju od povreda i štete: zaštitne profile, kao i višenemenske reflektujue trake, protivklizne trake i gazišta, kao i zidne apoteke za brzo reagovanje, ukoliko do povrede ipak doe.
BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
3M™ PROTIVKLIZNE TRAKE I GAZIŠTA Prema podacima amerikog biroa za statistiku rada (US Bureau of Labor), u 2012. godini preko 26% od ukupnog broja povreda na radu koje nisu imale smrtni ishod nastalo je usled klizanja. 3M™ protivklizne trake su idealno rešenje u dizajniranju bezbednog radnog mesta i gaznih površina, ravnih ili neravnih, u suvom, vlanom ili okruenju prekrivenom uljem. Trajne su, otporne na veinu hemikalija, samolepljive, lako se iste, jednostavno i brzo postavljaju, ne odlepljuju se, niti skupljaju. Prevazilaze zahteve Meunarodne organizacije za standardizaciju ASTM.
NOVO!
Protivklizne trake iz serije 500, crne (3M-510) i ute (3M-530) boje, ukupne debljine manje od 1 mm. Donji, aluminijumski sloj se savršeno prilagoava svim neravninama u podu, dok je po- vršinski polimerni sloj, prekriven mineralnim esticama, dizaj- niran tako da poveava trenje i spreava proklizavanje. Zbog alu- minijumskog sloja idealne su za neravne i nepravilne površine, poput profilisanog lima. Visoko vidljiva uta boja idealna za pri- menu u uslovima smanjene vidljivosti. Dostupne u razliitim di- menzijama. Mogu se postavljati na radnim mestima u kojima je temperatura vazduha izmeu 4°C i 79°C.
Plastini lm
neravninama
NOVO!
NOVO!
NOVO!
Plastini lm
Specijalni lepak
Mineralne estice
Protivklizne trake iz serije 600, crne (3M-610), sive (3M-620) i ute (3M-630) boje, ukupne debljine manje od 1 mm (traka crne boje ak 0,7 mm). Ne sadre aluminijumski sloj, ve su mineralne estice postavljene samo na polimernu osnovu, zbog ega su trake iz serije 600 prikladne za ravnije površine. Mineralne estice poveavaju trenje i spreavaju proklizavanje. Nizak profil (mala debljina) spreava saplitanje. Dostupne u razliitim dimenzijama. Mogu se postavljati na radnim mestima u kojima je tempera- tura vazduha izmeu 4°C i 66°C. Primenjuju se na radnim me- stima sa intenzivnim prometom pešaka ili lakih vozila - hodnici, skladišta, rampe, stepeništa, i sl.
3M™ 610 Art. 3M-610
3M™ 620 Art. 3M-620
3M™ 630 Art. 3M-630
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Svake godine desi se na hiljade nesrea na radnom mestu u toku popravke ili servisiranja industrijske opreme. Neoekivano pokretanje ili oslobaanje uskladištene energije moe uzrokovati povrede ili ak smrt radnika. Veina ovih tragedija dešava se zato što izvori energije nisu bili pravilno izolovani. Ovo se moe spreiti primenom kompletne procedure za zakljuavanje i obeleavanje - Lockout Tagout.
Lockout Tagout je proces tokom kojeg se prepoznaju i kontrolišu izvori energije koji su potencijalno opasni za zaposlene i podrazumeva postavljanje katanca ili nekog drugog ureaja za zakljuavanje i jasnog obeleja na izvor energije na takav nain da se odreeni ureaj ili oprema ne mogu koristiti sve dok se ureaj za zakljuavanje ne ukloni.
Izvori energije ukljuuju elektrine, mehanike, hidrauline, pneumatske, hemijske, termalne ili druge izvore koji se koriste na mašinama i opremi koja moe biti opasna po radnike.
* Za više informacija, širi asortiman i katalog sa tehnikim karakteristikama, molimo Vas da nam se obratite.
Svaka kompanija ima razliite potrebe kada je re o opremi za zakljuavanje. Zahvaljujui velikom izboru proizvoda svaki klijent moe odabrati odgovarajue proizvode za zakljuavanje i obezbeivanje potencijalno opasnih izvora energije u njegovoj radnoj sredini koji e u znaajnoj meri podii nivo bezbednosti radnika.
Master Lock proizvodi idealni su za obezbeivanje elektrinih i mehanikih komponenti i ureaja kao i za zakljuavanje raznih vrsta ventila. Mogu se koristiti u zatvorenim prostorima kao i na otvorenom jer su dizajnirani u skladu sa najrigoroznijim standardima - otporni su na temperaturne uticaje, na hemikalije i koroziju kao i na uticaj UV zraenja. Master Lock proizvodi su izdrljivi, standardizovani i laki za identifikaciju.
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Zaštitni profili su idealno rešenje za fabrike hale, magacine i prodajne prostore jer, zbog tehniki napredne slojevite konstrukcije, mogu veoma dobro apsorbovati udarce i savršeno se prilagoditi svim neravninama površina na koje se postavljaju. Zaštitini profili mogu spreiti kako povrede radnika na radu tako i ošteenje mašina. Crno-uta boja upozorenja veoma dobro signalizira oštre ivice, cevi, rupe i prepreke, i doprinosi opštoj bezbednosti na radu. Mogu se aplicirati unutar zatvorenog prostora, kao i napolju (npr. na transportnim rutama u okviru fabrikog kompleksa). Takoe, mogu se postaviti i na same mašine (viljuškare, paletare) ime se smanjuje šteta pri njihovom sluajnom sudaru sa drugim objektima. Zaštitina folija, koja se nalazi na površini, omoguava da boja profila ostane netaknuta usled protoka vremena i usled habanja. Veoma se lako postavljaju, tako što se zaštitna folija sa donje strane skine i profil jednostavno zalepi za eljenu površinu, pod uslovom da nije masna. Za postavljanje na betonske površine je potrebno koristiti dodatno lepilo. DIN 4102, B2 UL 94 HB/ 10 mm
ZAŠTITNI PROFILI
Akrilni lepak visokih performansi, otporan na starenje
TIP R30
TIP R50
Zaštita cevi
TIP BB
TIP G
TIP B
Zaštita ivica
TIP F
TIP C
TIP A
Duina Šifra
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
TIKKINA Art. PZ-E91HMA Jednostavna vodootporna naglavna LED lampa, sa svetlošu do 80 lumena, i maksimalnom udaljenošu od 35 m. Široki snop za osvet- ljavanje neposredne blizine. Idealna za svakodnevnu upotrebu u domainstvu. Ima dva modaliteta osvetljenja, jedan predvien za dugotrajno osvetljavanje (do 180 h) i drugi koji ima jai intenzitet osvetljenja (do 120 h). Jednostavna je za upotrebu – odabir moda- liteta osvetljenja vrši se lako i brzo, pritiskom na dugme. Podesiva traka oko glave moe se prati.
Naglavna vodootporna lampa koja poseduje dva integrisana izvora svetlosti: jednu belu LED sijalicu visokog intenziteta osvetljavanja, i jednu crvenu LED sijalicu. etiri modaliteta rada belog svetla: • Ambijentalni: 5 lm / 10 m / 100 h, • Za blizinu: 40 lm / 25 m / 8 h • Za kretanje: 110 lm / 50 m / 2 h • Boost: 160 lm / 60 m / 10 s Crvena LED sijalica obezbeuje rezervno osvetljenje kako bi se sauvao noni vid ili moe postati trepue svetlo kako bi se poveala bezbednost npr. u gradskim sredinama. Vrsta svetla (belo ili crveno) se bira pritiskanjem dugmeta na dve sekunde (poslednji korišeni modalitet ostaje memorisan do sledee upotrebe). Podesiva traka za glavu je dizajnirana tako da lampu dri vrsto na glavi pri dinaminim pokretima.
TIKKA PLUS Art. PZ-E97HNE
Runa LED lampa zeleno-crne boje, sa 5 LED dioda od 5 mm. Osvetljava do 50 m. Dugotrajno osvetljavanje, do 245 h. Ku- ište od gume. Koristi dve D baterije. Otporna na vlagu.
Naglavna lampa sa dve bistre LED lampe i jednom crvenom. Koristi 3 AAA baterije. Osvetljava do 16 m udaljenosti, do 73 h.
LED FLASHLIGHT 5
HEADLAMP 2+1 LED
Art. EM-P3865 Art. EM-P3507 Runa lampa crveno - crne boje. Kuište od kombinacije metala i gume. Sijalica 24V/0.75A PX 13.5 S. Koristi dve D baterije. Otporna na vlagu.
KRYPTON FLASHLIGHT Art. EM-P2266
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
3M™ SCOTCHLITE™ REFLEKTUJUE TRAKE Reflektujui detalji na odei omoguavaju korisniku da povea sopstvenu vidljivost u uslovima smanjene vidljivosti (što se naješe dešava nou ali i u toku dana, npr. u sluaju lošeg vremena), što moe znaajno unaprediti njegovu bezbednost. Retro-reflektujua tehnologija koja je korišena u izradi ovih proizvoda, po- drazumeva upotrebu miliona malih staklenih sfera ili mikro-prizmi, koje reflektuju incidentnu svetlost i fokusiraju je unazad prema originalnom izvoru svetlosti. 3M™ Scotchlite™ reflektujue trake se mogu ušiti na odela ili aplicirati putem procesa transfera toplote (filmovi). Reflektujue trake tako postaju sastavni deo odela, koje se moe prati na temperaturi do 60°C, do 30 puta (neki proizvodi mogu se prati i na višim temperaturama i sa veim brojem ciklusa pranja). Posebna pogodnost je injenica da se pojedine trake mogu razliito sei i oblikovati, do te mere da ih je mogue oblikovati u logotip Vaše kompanije, ime se dobijaju radna odela amblemirana visokovidljivim materijalom. Svi proizvodi su sertifikovani po standardu EN ISO 20471 (veoma uoljiva odea).
Tehnologija staklenih sfera
Tehnologija mikro prizmi
3M™ 5510
3M™ 8906
Art. 3M-5510
Art. 3M-8906
Srebrna reflektujua perforirana transfer traka (film). Poboljšano propuštanje vlage, komfor i mogunost pranja. Dimenzije 50.8 mm x 200 m. Moe se koristiti na radnoj odei, na policijskim unifor- mama, na odei za sport i rekreaciju kao i na svakodnevnoj odei. EN ISO 20471
Srebrna reflektujua traka, aplicira se ušivanjem. Sastav osnove - 70% poliester, 30% pamuk. Meka na dodir, veoma izdrljiva. Di- menzije 50.8 mm x 200 m, prikladna za korišenje na radnoj odei. EN ISO 20471
Srebrna reflektujua transfer traka (film). Poboljšana otpornost na abraziju i hemikalije. Dimenzije 1.27 cm x 50 m. Moe se koristiti na radnoj odei, na policijskim uniformama, na odei za sport i re- kreaciju i na svakodnevnoj odei, na raznim artiklima za svako- dnevnu upotrebu (kišobrani, torbe, kape...) a moe se i konverto- vati u eljeni oblik. EN ISO 20471
Srebrna reflektujua traka, aplicira se ušivanjem. Sastav osnove - 65% poliester, 35% pamuk. Veoma izdrljiva. Dimenzije 50.8 mm x 200 m. Moe se koristiti na radnoj odei, na policijskim uniforma- ma, na odei i obui za sport i rekreaciju kao i na svakodnevnoj odei i obui, na raznim artiklima za svakodnevnu upotrebu (kišo- brani, torbe, kape...) a moe se i konvertovati u eljeni oblik. EN ISO 20471
3M™ 8725
3M™ 8912
Art. 3M-8725
Art. 3M-8912
EVA ŠTITNIK ZA KOLENO Art. HS-188
GUMENI ŠTITNIK ZA KOLENO Art. HS-088
ZIDNA APOTEKA TIP 1
Art. HS-082
Art. HS-0831
Art. HS-282
UDLAGA (LONGETA) KOMPLET Art. HS-285
Penasti, samoformirajui štitnik za koleno, postavlja se u radne pantalone, veoma lagan i udoban, pogodan za kolekcije Olza, Stanmore, Otto Schachner, Eland, Allyn, Emerton i druge.
Štitnik za koleno, amortizujua mekana guma.
Zidna apoteka za prvu pomo, do 10 ljudi, sa jednim punjenjem.
Punjenje za zidnu apoteku tip 1, do 10 ljudi.
Zidna apoteka za prvu pomo, do 50 ljudi, sa jednim punjenjem.
Punjenje za zidnu apoteku tip 2, do 50 ljudi.
Komplet od 4 udlage (2 kom duine 100 cm, 2 kom duine 50 cm), za imoblizaciju. iani okvir prekriven sunerom debljine 1 cm. Svaka udlaga u pojedinanom pakovanju.
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
PEŠKIRI U RAZNIM BOJAMA Art. HS-090 Osnovna dimenzija 50 x 100 cm, osnovna gramaa 300 g. Do- stupni po porudbini i u drugim, manjim ili veim, dimenzijama i gramaama, u razliitim bojama.
Rinfuzno pakovanje raznobojnih pamunih krpa, 10 kg.
PAMUNE KRPE RINFUZ Art. HS-070
PANOL PASTA Art. HS-027 Pasta za išenje i pranje, sa abrazivom. Pakovanje 500 g. Koristi se za pranje zaprljanih ruku u industriji, radionicama i domainstvu, kao i za išenje kuhinjskog posua, keramikih ploica i sanitarija.
Pucval za išenje masnih i prašnjavih predmeta i površina (maši- na, delova, itd).
TARPAULIN STANDARD ZELENA
Art. HS-076
Polietilenske, vodootporne folije, ojaani rubovi, teine 70 g, kori- ste se za prekrivanje u graevinskoj i automobilskoj industriji, u poljoprivredi, u privatne svrhe, itd.
Polietilenske, vodootporne folije, ojaani rubovi, teine 70 g, re- flektujue površine za poveanu refleksiju sunca, metalne ringlice na razdaljini od 1 m, koriste se za prekrivanje u graevinskoj i auto- mobilskoj industriji, u poljoprivredi, u privatne svrhe, itd.
Art. PE-25006 2 x 3 m Art. PE-25015 3 x 5 m Art. PE-25024 4 x 6 m Art. PE-25040 5 x 8 m
Art. PE-25060 6 x 10 m Art. PE-25096 8 x 12 m Art. PE-25150 10 x 15 m Art. PE-25153 15 x 20 m
Art. PE-25180 2 x 3 m Art. PE-25195 2 x 8 m Art. PE-25182 3 x 5 m Art. PE-25184 4 x 6 m
Art. PE-25186 5 x 8 m Art. PE-25188 6 x 10 m Art. PE-25189 8 x 12 m Art. PE-25190 10 x 15 m
Upijai za reagovanje u akcidentnim situacijama prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje veinu izlivenih tenosti. OREAD asortiman proizvoda za upijanje tenosti pomae u rešavanju problema izliva i kontroli zagaenja, samim tim pomae i pri ouvanju ivotne sredine. Bezbedonosnu opremu za izlive bi trebalo odabrati u skladu sa prirodom i veliinom akcidenta ili potrebama za njihovu prevenciju. Oprema se deli na upijae za naftu i naftne deri- vate i univerzalne upijae. Upijai se koriste u petrohemijskoj industriji, na benzinskim pumpama, prilikom rada na rezervoarima sa opasnim materijama, u poljoprivredi, ADR kompanijama, marinama... bilo gde gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tenosti.
ZAŠTITA OD IZLIVA TENOSTI
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Upijai za ulje, jastuii, ploe i tubusi, kao i razni kompleti pogodni su za široki spektar primene, kako za spoljašnju tako i za unutrašnju upotrebu. Ovi upijai su hidrofobni tj. odbijaju vodu a upijaju ulje i plutaju na vodi, ak i kada su ve apsorbovali višestruko veu koliinu prolivenog ulja od svoje sopstvene teine, što ih ini neprevazienim u kontroli i sanaciji akcidenata.
MSK 508 B KOMPLET Art. SPILL-OR1214 Komplet za upijanje ulja u izdrljivoj torbi, predvien za upijanje svih tenosti na bazi nafte i naftnih derivata. Odbija vodu. Sastoji se od 50 ploa, 8 zmijica, zaptivnog gita, 4 PVC kese i para rukavica. Torba slui za uvanje i prenošenje kompleta a u sluaju akcidenta kao privremena vrea za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 100 - 110 l, u zavisnosti od viskoziteta prolivene tenosti. Dimenzije: 50 x 50 x 40 cm Teina: 8.1 kg
Komplet za upijanje ulja u izdrljivoj torbi, predvien za upijanje svih tenosti na bazi nafte i naftnih derivata. Odbija vodu. Sastoji se od 20 ploa, 3 zmijice, zaptivnog gita, 3 PVC kese i para rukavica. Torba slui za uvanje i prenošenje kompleta a u sluaju akcidenta kao privremena vrea za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 35 - 45 l, u zavisnosti od viskoziteta prolivene tenosti. Dimenzije: 50 x 50 x 20 cm Teina: 3.1 kg
MSK 203 B KOMPLET Art. SPILL-OR1213
Zmijice za prevenciju širenja izliva, kao i za apsorpciju. Polipropi- lensko punjenje je vodootporno i otporno na hemikalije, zadrava i upija izlive u razliitim okruenjima ak i kada je zasieno. Poli- esterski omota je otporan na hemikalije i habanje, smanjuje po- javu prašine i zadrava tenost ak i kada je zasien. Apsorbuje izlive ulja i supstanci na bazi ulja bez apsopcije vode. Izuzetno su pogodne kao vid prevencije od izliva u proizvodnim pogonima i jedinicama gde se vrši pretakanje opasnih materija. Dimenzije: 122 x 7.5 cm Apsorpcija: 134 l (po pakovanju) Teina: 8.4 kg Komada u pakovanju: 20
BARISOCK M BOOMS, UPIJAI ,,ZMIJICE" Art. SPILL-OR180
Tubusi za zadravanje i apsorpciju izliva na tlu i na vodi, spreavaju širenje akcidenta i uspešno upijaju izlivene materije. Posebnost tubusa je ta da plutaju na vodi i spreavaju širenje ulja na vodenoj površini istovremeno ga upijajui. Ista procedura primenjiva je i na vrstim podlogama. Prednosti: • kanap proveden celom duinom radi lakšeg postavljanja i
uklanjanja • jaki metalni prstenovi omoguavaju povezivanje tubusa u
lanac • izrazita mo upijanja ini išenje lakšim i brim • polipropilensko punjenje je vodootporno i otporno na hemi-
kalije, zadrava i upija izlive u razliitim okruenjima ak i kada je zasieno
• vrsti spoljni omota uva ih od prepreka i ostataka i ini ih savitljivim
• apsorbuju naftu i naftne derivate ukljuujui maziva i goriva bez apsorpcije vode
• mogu se koristiti na tlu ali takoe i plutaju i slue za spreavanje širenja i za prikupljanje izliva na vodi
• jasno bele boje radi lakše uoljivosti u okruenju. Dimenzije: 300 x 13 cm Apsorpcija: 160 l (po pakovanju) Teina: 10 kg Komada u pakovanju: 4
BARIBOOM 4 MS BOOMS, UPIJAI TUBUSI Art. SPILL-OR224
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
DPPO R JASTUII ZA UPIJANJE Art. SPILL-OR210
AU 1000 GRANULE ZA UPIJANJE ULJA I HEMIKALIJA Art. SPILL-OR285
Jastuii za upijanje ulja su idealni za upijanje curenja i kapanja sa slavina, ventila, mašina i motora. Pakovanje sadrzi 20 komada jastuia za upijanje punjenih sa 100% polipropilenom za maksi- malnu apsorpciju. Dimenzije: 25 x 25 cm Apsorpcija: 64 l Teina: 4 kg Komada u pakovanju: 20
PADEX 200 ME PLOE / UPIJAI Art. SPILL-OR55 Ekonomini upijai prvenstveno namenjeni za apsorpciju lakih ulja a uz odbijanje vode. Ovi upijai e apsorbovati ulje iz vode i pogodni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u situacijama kada je potrebno pokupiti ulje bez mešanja apsorbenta sa vodom. Napravljeni su od 100% polipropilena i perforirani radi šireg polja primene. PADEX ploe su idealne za upotrebu u fabrikama, na vodama, u lukama, plutajui ak i kada su zasiene uljem. Netok- sine, nereaktivne i brzo delujue. Brizgani 100% polipropilen, apsorbuje 25 puta više od svoje teine. Dimenzije: 43 x 48 cm Apsorpcija: 99 l (po pakovanju) Teina: 6 kg Komada u pakovanju: 200
AU 1000 granule za upijanje su siguran i brzo delujui apsorbent. Sve vrste tenosti, hemikalija (osim hlorovodonine kiseline), vode i ulja izlivenih na vrstu podlogu e biti brzo apsorbovane u po- roznoj strukturi apsorbenta. Zahvaljujui visokom stepenu ap- sorpcije, granule imaju veoma brzo dejstvo što znai da je inter- vencija bra i da je potrebno manje materijala za rešavanje izliva. AU 1000 je prirodan mineralni proizvod. Ne odbija vodu i ne pluta, prilikom primene nije klizav. Granule se mogu koristiti kako unutra tako i napolju jer imaju relativno velike estice, mogu se koristiti preventivno kao i prilikom izvoenja radova. Idealne su za išenje industrijskih podova i za uklanjanje ulja sa prometnih delova u radnom okruenju. Apsorpcija: 9 l ulja (po pakovanju) Dimenzije estica: 1-3 mm Teina: 9.5 kg (20 l)
PADEX 100 MEP PREMIUM PLOE / UPIJAI ZA ULJE Art. SPILL-OR51 Premium ploe / upijai za ulje apsorbuju curenja i izlive inei podove suvim i radno okruenje sigurnijim. Imaju polipropilensko jezgro i vrlo izdrljivo predeno vezivo. Ovakva struktura ih ini vrstim i omoguava dobre apsorpcione karakteristike. Premium ploe/upijai su perforirani što omoguava širok spektar upo- trebe. Specifian dizajn je posebno dobar za podruja visoko fre- kventne upotrebe, crni sloj štiti ploe od hodanja i drugih oblika trenja a tamna boja umanuje i vidljive tragove zaprljanja. Premium ploe / upijai su idealni za upotrebu u fabrikama, garaama, labo- ratorijama i bilo gde gde postoji potreba za upijanjem izliva nafte i naftnih derivata. Dimenzije: 43 x 48 cm Apsorpcija: 90 l (po pakovanju) Teina: 5.78 kg Komada u pakovanju: 100
PADEX 100 ME PLOE / UPIJAI Art. SPILL-OR50 Ekonomini upijai prvenstveno namenjeni za apsorpciju teških ulja a uz odbijanje vode. Ovi upijai apsorbuju ulje iz vode i po- godni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u situacijama kada je potrebno pokupiti ulje bez mešanja apsorbenta sa vodom. Na- pravljeni su od 100% polipropilena i perforirani radi šireg polja primene. PADEX ploe su idealne za upotrebu u fabrikama, na vodama, u lukama, plutajui ak i kada su zasiene uljem. Netok- sine, nereaktivne i brzo delujue. Brizgani 100% polipropilen, apsorbuje 25 puta više od svoje teine. Dimenzije: 43 x 48 cm Apsorpcija: 99 l (po pakovanju) Teina: 6 kg Komada u pakovanju: 100
WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA
Univerzalni upijai, kompleti, jastuii, ploe, tubusi i ubrusi pogodni su kako za spoljašnju tako i za unutrašnju upotrebu. Širok spektar primene kao i odlina apsorpciona svojstva, ak i kada su ve apsorbovali više- struko veu koliinu prolivene tenosti od svoje sopstvene teine, ine ih neprevazienim u kontroli i sanaciji akcidenata, kao i za svakodnevnu upotrebu u radnom okruenju.
BARIEX U UNIVERZALNE ZMIJICE ZA UPIJANJE ULJA, NAFTE, VODE I RASTVARAA Art. SPILL-OR170 Univerzalni tubusi/zmijice za apsorpciju, lake za oblikovanje i pri- menu oko mašina i izlivenog sadraja. Polipropilensko punjenje vi- soke sposobnosti apsorpcije, za velike izlive. Poliesterski omota, otporan na hemikalije i habanje, smanjuje podizanje prašine i zadrava tenost ak i kada je zasien. Apsorbuje i zadrava ulja, rashladne tenosti, rastvarae, vodu i druge hemikalije. Apsorbent ini išenje brim i lakšim. Dimenzije: 122 x 7.5 cm Apsorpcija: 90 l tenosti na bazi vode, 120 l tenosti na bazi ulja Teina: 7.5 kg Komada u pakovanju: 20
Univerzalni jastuii za apsorpciju hemikalija, pogodni za curenja sa slavina, ventila, mašina i bilo kog drugog mesta gde se moe oekivati kapanje ili curenje. Dimenzije: 25 x 25 cm Apsorpcija: 48 l tenosti na bazi vode, 64 l tenosti na bazi ulja Teina: 4 kg Komada u pakovanju: 20
DPPU R UNIVERZALNI JASTUII ZA UPIJANJE HEMIKALIJA Art. SPILL-OR217
USK 508 B KOMPLET ZA UPIJANJE KISELINA I BAZA Art. SPILL-OR1222 Komplet za upijanje kiselina, baza i mnogih drugih tenosti. U izdrljivoj torbi, sastoji se od 50 univerzalnih ploa, 8 univerzalnih zmijica, zaptivnog gita, 4 PVC kese i jednog para rukavica. Torba slui za uvanje i prenošenje kompleta a u sluaju akcidenta kao privremena vrea za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 75 - 110 l Dimenzije: 50 x 50 x 40 cm Teina: 8.1 kg
Komplet za upijanje kiselina, baza i mnogih drugih tenosti. U izdrljivoj torbi, sastoji se od 20 univerzalnih ploa, 3 univerzalne zmijice, zaptivnog gita, 3 PVC kese i jednog para rukavica. Torba slui za uvanje i prenošenje kompleta a u sluaju akcidenta kao privremena vrea za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 32 l Dimenzije: 50 x 50 x 20 cm Teina: 3.1 kg
Univerzalne maramice pogodne za išenje zaprljanih ruku i ma- njih površina. Sadre neutralan sapun. Jedna strana maramica je mekana i nena a druga gruba za lakše uklanjanje neistoa. Mara- mice su perforirane radi lakše upotrebe. Dimenzije: 27 x 32 cm Teina: 1.1 kg Komada u pakovanju: 90
PADEX 100 UEP PREMIUM PLOE/UPIJAI Art. SPILL-OR25 Premium univerzalne ploe / upijai za apsorpciju curenja i izlive ine podove suvim i radno okruenje sigurnijim. Imaju polipro- pilensko jezgro i vrlo izdrljivo predeno vezivo. Ovakva struktura ih ini vrlo vrstim i omoguava dobre apsorpcione karakteristike. Premium Low univerzalne ploe / upijai su perforirani što omo- guava širok spektar upotrebe. Specifian dizajn je posebno do- bar za podruja visoko frekventne upotrebe, crni sloj štiti ploe od hodanja i drugih oblika trenja a tamna boja umanuje i vidljive tragove zaprljanja. Premium univerzalne ploe / upijai su idealni za upotrebu u fabrikama, garaama, laboratorijama i bilo gde gde postoji potreba za upijanjem hemikalija. Dimenzije: 43 x 48 cm Apsorpcija: 67 l tenosti na bazi vode, 90 l tenosti na bazi ulja Teina: 5.78 kg Komada u pakovanju: 100
USK 203 B KOMPLET ZA UPIJANJE KISELINA I BAZA
JOHATEX O MARAMICE ZA IŠENJE RUKU
Art. SPILL-OR1221
Art. SPILL-OR5010
ZAŠTITA, IŠENJE I NEGA KOE
STOKO® Skin Care je vodea evropska kompanija na polju zaštite, išenja i nege koe koja ve sedamdeset godina proizvodi preparate vrhunskog kvaliteta. Da bi pruio rešenje za problem obolevanja koe na radnom mestu, STOKO® Skin Care razvio je program koji ima tri koraka nege i zaštite koe. Zahvaljujui ovom programu, zaposleni imaju mogunost da postignu efikasno išenje koristei proizvode koji su prilagoeni koi ime se znaajno smanjuje mogunost pojave dermatitisa na radnom mestu.
PREDNOSTI U ODNOSU NA KLASINE PASTE ZA PRANJE RUKU - potrebna je minimalna koliina za efikasno išenje, samim tim manja je i ukupna cena za
sredstva za išenje po zaposlenom - ne izazivaju suvou, iritaciju i ogrubelost koe - nema sušenja i rasipanja kao kod klasinih pasti što takoe smanjuje troškove - ne koriste silikatni pesak kao abrazivni agens ve prirodne sastojke vrhunskog kvaliteta IZRAUNAJTE UŠTEDU I PREDNOSTI I SAMI!
Koliina standardnih sredstava za išenje po jednom zaposlenom godišnje je mnogostruko vea (npr. potrebno je preko stotinu kilograma obine paste za ruke od 500 g iji je glavni sastojak silikatni pesak!) tako da je i cena koju biste platili za obina sredstva za išenje po jednom zaposlenom godišnje mnogostruko vea. Pri svemu tome, upotreba neodgovarajuih i suviše jakih sredstava za išenje dovodi do pojave oboljenja koe koja spreavaju normalno obavljanje posla, samim tim i do gubitaka u poslovanju.
1. KORAK: ZAŠTITA Prvi korak u STOKO® Skin Care programu je nega koe pre posla koja se sprovodi zajedno sa upotrebom linih zaštitnih sredstava ili u situacijama kada nošenje rukavica nije mogue. Proizvodi namenjeni nezi koe pre posla se koriste u raznim granama industrije i na razliitim radnim mestima i formulisani su da odgovore specifinim zahtevima zaštite koja je potrebna pri obavljanju tih poslova.
2. KORAK: IŠENJE Vreme predvieno za ruak, pauze i period neposredno nakon završetka radnog vremena su pravi momenti za išenje. STOKO® Skin Care nudi širok dijapazon proizvoda za išenje ruku koji su veoma efikasni za upotrebu u razliitim radnim sredinama. U bilo kojem okruenju i bilo koja vrsta prljavštine da je u pitanju, ovi proizvodi za išenje ruku nisu agresivni prema koi i pruaju vrhunske rezultate prilikom išenja.
3. KORAK: NEGA Kada su ruke temeljno oišene, vreme je za njihovu negu. STOKO® Skin Care regeneratori nadoknauju izgubljenu vlanost i prirodnu masnou koe, osveavaju je, vlae i neguju inei kou glatkom i zdravom.
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
389
TRAVABON STOKO UNIVERZAL Art. EST-34772
Krema za zaštitu ruku. Štiti ruke od ulja, metalne prašine, boja, ugljeninih i drugih supstanci nerastvorljivih u vodi. Sadri sup- stance koje spreavaju prijanjanje prljavštine na kou i koje omo- guavaju lakše išenje posle rada. Krema ne sadri ulja i silikon. Naneti kremu na ruke pre rada, kao i nakon rada, posle pranja ruku.
Krema za zaštitu ruku za rad u vlanim i blatnjavim uslovima. Štiti, regeneriše i ojaava prirodnu barijeru koe koja je ošteena u kontaktu sa agresivnim supstancama zahvaljujui sistemu više- faznih emulzija (W/O/W emulzija), sadri aktivnu supstancu Bisa- bolol ekstrakovanu iz kamilice kao i Hamamelis, prirodan agens za uvršivanje koe, bez parfema i bez silikona. Naneti kremu na ruke pre rada.
Univerzalna krema za zaštitu ruku od supstanci na uljnoj i vode- noj bazi. Kombinacija prirodnog voska i specijalne emulzije stvara zaštitni film na koi koji prua zaštitu širokog spektra u veini rad- nih okruenja. Jako zaprljane ruke se lako mogu oprati bez po- trebe za korišenjem jakih sredstava za išenje. Pogodna je za sve tipove koe, lako se upija i apsorbuje, bez silikona.
STOKO PROTECT+ Art.
Sprej za zaštitu koe stopala. Dezodorans za kou stopala sa esencijalnim uljima alfije, ruzmarina i eukaliptusa koji potpo- mau pri neutralizaciji neprijatnih mirisa koji se mogu pojaviti pri pojaanoj perspiraciji koe stopala. Sadri i ekstrakt Hamamelis Virginiana koji spreava preterano razmekšavanje koe i odrava pore koe prohodnim. Budui da je na alkoholnoj bazi, prijatno osveava stopala i pomae u prevenciji gljivinih infekcija, ne sadri silikon. Pre nanošenja Stoko Foot Care spreja dobro oprati i osušiti stopala, zatim prsnuti jedan do dva puta na raširene prste stopala i na tabane, ujutru i uvee.
STOKO FOOT CARE Art. EST-32778
Art. EST-20854 100 ml Art. EST-22325 1000 ml
Art. EST-24661 100 ml Art. EST-24666 1000 ml
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
390
STOKO HAIR & BODY
STOKOSEPT GEL Art. EST-30806 Stokosept Gel je alkoholni gel za higijensku dezinfekciju ruku prema standardu EN 1500. Pogodan je za zaštitu protiv bakterija, gljivica i virusa (ukljuujui AH1N1). Proizvodi se bez parfema i veštakih boja. Sadri glicerin i pantenol pa se koristi za negu ruku kao i za ouvanje vlanosti.
SLIG SPECIAL
Pasta za išenje jako zaprljanih ruku. Otklanja ulje, mast, boju, metalnu prašinu, ugalj, itd. Sadri ASTOPON®, izuzetno blag biološki abrazivni agens od fino samlevene orahove ljuske, aloe veru kao i prirodne sastojke koji odravaju vlanost koe. Sadri i EUCORNOL® koji spreava pojavu iritacije koe, ima blago kiselu pH vrednost koja pomae pri zaštiti koe od gljivinih i bakterijskih infekcija, bez rastvaraa. Staviti malu koliinu paste na suve za- prljane ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke.
Gel za pranje tela i kose. Teno sredstvo pogodno za išenje celog tela i za pranje kose, prijatno parfimisano, sadri blag balzam koji neguje kou i koji pomae da se kosa lakše rašešlja nakon pranja. Ima blago kiselu pH vrednost koja pomae pri zaštiti koe od gljivinih i bakterijskih infekcija, ne peni prilikom pranja što spreava oticanje koe koje se moe pojaviti prilikom este upo- trebe standardnih sapuna.
Art. EST-33279 250 ml Art. EST-33282 2000 ml
Art. EST-33366 250 ml Art. EST-29126 2000 ml
Specijalna pasta za išenje jake kontaminacije. Uklanja boju na uljnoj bazi, lak, smolu, lepkove. Sadri ASTOPON®, izuzetno blag biološki abrazivni agens od fino samlevene orahove ljuske i rastvara, blago kisela pH vrednost koja pomae pri zaštiti koe od gljivinih i bakterijskih infekcija, bez konzervansa, ne peni. Staviti malu koliinu paste na suve zaprljane ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke. Koristiti samo za išenje ruku. Izbega- vati kontakt sa plastikom.
Art. EST-81901 250 ml Art. EST-81907 2000 ml
Proizvodu SOLOPOL® ECO’LINE je dodeljena EU ECO LABEL, oznaka za proizvode koji nemaju štetan uticaj na okolinu i koji promovišu podizanje ekološke svesti.
BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE
391
STOKOLAN
Krema za negu ruku. Specijalno razvijena krema za posebne potrebe nege ruku koje su u toku rada u kontaktu sa agresiv- nim supstancama. Koi obezbeuje neophodna ulja i vlanost ime po pomae proces regeneracije. Brzo se upija, neguje kou i ini je glatkom, ne sadri silikon. Ocenjena je u skladu sa HACCP standardima, ne utie na kvalitet i upotrebljivost hrane (neparfimisana verzija).
Krema za negu ruku. Krema koja se koristi za negu ruku posle išenja. Sadri kreatin koji podstie proizvodnju lipida u koi, sadri i glicerin i ureu koji intenzivno hidriraju kou. Krema se posle nanošenja brzo upija i ne ostavlja neprijatan, masan trag na koi, parfimisana je, ne sadri silikon i moe se upotrebljavati i za negu lica i tela.
Art. EST-30946 100 ml Art. EST-31841 1000 ml
Art. EST-100 Dispenser za boce od 1000 ml i 2000 ml, tvrdo plastino kuište. Lako se dopunjuje, pouzdan za korišenje, pogodan za upotre- bu i u kupaonicama. Veoma ekonomian jer omoguava pre- cizno doziranje proizvoda za zaštitu, išenje i negu koe ime se ostvaruje znaajna ušteda.