of 36 /36
BETJENINGSVEJLEDNING Honda BENZINMOTORER GX240 - GX270 - GX340 - GX390

BETJENINGSVEJLEDNING Honda … · Side 3 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX240 - GX270

Embed Size (px)

Text of BETJENINGSVEJLEDNING Honda … · Side 3 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne...

 • BETJENINGSVEJLEDNING

  Honda BENZINMOTORER

  GX240 - GX270 - GX340 - GX390

 • Side 2

 • Side 3

  Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor.

  Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotorGX240 - GX270 - GX340 - GX390.

  Alle oplysninger i denne bog er baseret p de produktinformationer, der forel p tidspunktet fortrykningen.

  Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig ret til ndringer uden varsel og uden forpligtelser.Ingen del af denne betjeningsvejledning m gengives uden skriftlig tilladelse.

  Denne betjeningsvejledning br betragtes, som en del af motoren og br flge denne ved salg.

  Ls betjeningsvejledningen grundigt. Lg specielt mrke til oplysninger der flger disse over-skrifter;

  ADVARSEL: Stor risiko for personskade eller ddsfald, hvis instruktionen ikke flges.

  BEMRK: Mulighed for personskade eller skader p maskinen, hvis instruktionen ikke flges.

  NOTE: Indikerer at udstyr og egendele kan beskadiges, hvis instruktionen ikke flges.

  OBS: Nyttige informationer.

  Hvis der opstr problemer eller De har sprgsml vedrrende motoren, bedes De kontakteDeres autoriserede Honda forhandler.

  ADVARSEL: Honda's motor er udformet med

  henblik p sikker og plidelig drift,nr den bruges i henhold til vejled-ningen og til formlet. Ls og for-st denne betjeningsvejledning,inden motoren tages i brug.Undladelse kan resultere i person-skader eller skader p motoren.

 • Side 4

  1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER

  ADVARSEL: FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT

  Honda's motorer er udformet med henblik p sikker og plideligdrift, nr de bruges i henhold til vejledningen og til formlet.Ls og forst betjeningsvejledningen, inden motoren tages ibrug. Undladelse kan resultere i personskader og skader pmotoren.

  Udfr altid "Forberedelser inden start" (se side 7), inden motoren startes. De kanderved undg eventuelle beskadigelser af motoren.

  For at mindske risikoen for brand, srg for god ventilation, placer motoren mindst1 mtr. fra bygninger og andet udstyr under drift. Undlad at stille brandbare gen-stande tt opad motoren.

  Brn og kledyr br holdes vk fra motoren, nr den er i drift, der er mulighed forpersonskader fra de varme motordele og fra de roterende dele, som motoren trk-ker.

  Lr hvordan De hurtigt stopper motoren, og forst brugen af alle betjeningsgreb.Giv aldrig nogen lov til at bruge motoren uden instruktion.

  Undlad at anbringe brandbare genstande, som benzin, tndstikker m.v. tt vedmotoren, nr den er i drift.

  Pfyld altid benzin p et sted med god ventilation og altid med motoren stoppet.Benzin er meget brandfarlig og kan under srlige omstndigheder eksplodere.

  Undg at overfylde benzintanken. Der br ikke vre benzin i pfyldningsstudsen.Kontroller, at tankdkslet er korrekt monteret efter pfyldningen.

  Hvis der spildes benzin, skal omrdet vre helt trt og benzindampe skal vre vk,inden motoren startes.

  Undg rygning, brug af ben ild og gnister p stedet, hvor motoren bliver fyldt opog hvor benzinen opbevares.

  Udstdningsgas indeholder giftig kulilte. Undg indnding af udstdningsgas. Ladaldrig motoren kre i lukkede rum.

  Placer under drift motoren p en plan, vandret overflade. Undg at vippe motorenmere end 20 fra vandret. Drift i strre gradtal kan resultere i spild af benzin.

 • Side 5

  1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER

  ADVARSEL: FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT

  Undlad at placere brandbare genstande p motoren, nr den er i drift, da det viludgre en risiko for brand.

  Gnistfanger findes, som ekstra udstyr til denne motor. Det er i visse omrderforbudt at anvende motoren uden en gnistfanger. Kontroller gldende lovgivning,inden motoren tages i brug.

  Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm et stykke tid efter, atmotoren er stoppet. Pas p ikke at berre lydpotten, mens den er varm. For atundg forbrndinger og for at mindske brandfaren, lad altid motoren kle af, indenden transporteres eller stilles til opbevaring.

  PLACERING AF SIKKERHEDSMRKAT

  Denne mrkat advarer Dem imod en potentiel risiko, der kan forvolde alvorlige beskadigelser.Ls betjeningsvejledningen grundigt.

  Hvis mrkaten falder af eller bliver svr at lse, kontakt Deres autoriserede Honda forhandlerfor udskiftning.

 • Side 6

  2. TILSLUTNING AF BATTERI (modeller med 12 volt elstart)

  Anvend et 12 Volt batteri p mindst 18 amperetimer.

  Tilslut det positive kabel (+) til startrelet, som vist.

  Tilslut det negative kabel (-) til motorblokken, en bolt i rammen eller et andet sted med godstelforbindelse.

  Kontroller kabelforbindelserne for at sikre, at kablerne er spndt fast og fri for syredannelser(ir). Fjern enhver form for syredannelse (ir), og smr polerne og kabelenderne med syrefri fedt.

  ADVARSEL: Batterier afgiver eksplosive gasarter, undg gnister og ben ild. Srg for god ven-

  tilation under opladning i lukkede rum.

  Batterisyre indeholder tsende svovlsyre. Ved kontakt med huden, jnene og tjet,kan svovlsyren forrsage brandsr. Br beskyttende tj og ansigtsskrm.- Hvis De fr svovlsyre p huden, skyl med vand.- Hvis De fr svovlsyre i jnene, skyl grundigt med varmt vand i mindst 15 minutter

  og tilkald straks lge.

  Svovlsyre er giftig.- Hvis svovlsyren synkes: Drik meget vand eller mlk. Derefter mere mlk,

  sammenpisket med g eller vegetabilsk olie og tilkald straks lge.

  OPBEVARES UTILGNGELIGT FOR BRN.

  OBS: Anvend kun destilleret vand til batteriet. Vand fra vandhanen vil forkorte batteriets levetid.

  Pfyld aldrig vand over max. niveau, det kan resultere i, at syren lber over og tsermotoren og dele i nrheden. Vask omgende spildt syre vk.

  Pas p ikke at montere batterikablerne omvendt, det vil kortslutte ladesystemet og fsikringen til at afbryde.

 • Side 7

  3. FORBEREDELSER INDEN START

  1. MOTOROLIE

  BEMRK: Drift med motoren uden tilstrkkelig olie p, kan resultere i alvorlige skader p motoren.

  Kontroller kun motorolien med motoren stoppet p en plan, vandret flade.

  1. Skru olieprop/pinden ud og tr oliepinden af.2. St oliepinden ned i pfyldningshullet, men undlad at skrue den i.3. Hvis olieniveauet er lavt, fyldes op til kanten af oliepfyldningshullet med den anbefalede

  olie.

  Anvend Honda 4-takt motorolie eller en tilsvarendefrsteklasses motorolie, der svarer til kravene for APIklassifikationen SG eller SF. Motorolier klassificeretsom SG eller SF har dette angivet p dunken.SAE 10W - 30 kan anbefales til brug ved de flestetemperaturer. Andres viskositeters egnethed er vist iforhold til temperaturen p skemaet.

  BEMRK: Brug af ikke selvrensende og 2-takt motorolie vil

  forkorte motoren levetid.

 • Side 8

  3. FORBEREDELSER INDEN START

  2. REDUKTIONSGEAROLIE (kun modeller m/reduktionsgear)

  Kontroller oliestanden i reduktionsgearet.Pfyld SG eller SF motorolie, om ndvendigt.

  1. Skru olieprop/pinden ud og tr pinden ren.2. Kontroller olieniveauet ved at stte oliepinden i pfyldningshullet uden at skrue den i.3. Hvis niveauet er lavt, fyldes op til max. mrket p oliepinden med den samme olie, som

  p motoren (se side 7 for anbefalet motorolie).

  OLIE INDHOLD: 0,30 ltr.

 • Side 9

  3. FORBEREDELSER INDEN START

  3. LUFTFILTER

  BEMRK: Lad aldrig motoren kre uden luftfilter.

  Det vil forrsage kraftig slitage pmotoren.

  1. Kontroller at filterelementet er rent ogfejlfrit.

  2. Rens eller udskift filterelementet omndvendigt (se side 22).

  1. Kontroller luftfiltret for snavs ogurenheder p elementet.

  2. Kontroller cyklonhuset for opsamling afurenheder, rengr det, om ndvendigt(se side 23).

 • Side 10

  3. FORBEREDELSER INDEN START

  1. Kontroller at luftfilterelementet er rentog fejlfrit (se side 24).

  1. Kontroller at skumelementet i luftfiltret er rent og fejlfrit. Rens eller udskift det om nd-vendigt (se side 24).

  2. Kontroller oliens niveau og tilstand.

  BEMRK: Lad aldrig motoren kre uden luftfilter. Det vil forrsage kraftig slitage p motoren.

 • Side 11

  3. FORBEREDELSER INDEN START

  4. BENZIN

  Anvend frisk, ren blyfri automobilbenzin oktan 92, (blyfri benzin anbefales, da det vil minimeredannelsen af koks i forbrndingskammeret).

  Brug aldrig olieblandet eller uren benzin. Undg snavs, stv og vand i benzintanken.

  ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under srlige forhold.

  Pfyld kun benzin med motoren stoppet og p et sted med god ventilation. Rygningog brug af ben ild skal undgs, hvor motoren bliver fyldt op, og hvor benzinenopbevares.

  Undg overfyldning af benzintanken (der br ikke vre benzin i pfyldnings-studsen). Kontroller, at tankdkslet er korrekt monteret efter pfyldningen.

  Pas p ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan bryde i brand. Hvisder spildes benzin, skal omrdet vre helt trt, inden motoren startes.

  Undg gentagen og lngere tids kontakt med benzin og undg indnding afbenzindampe. OPBEVARES UTILGNGELIGT FOR BRN.

  TANKINDHOLD: GX240 GX270 5,9 ltr.GX340 GX390 6,5 ltr.

 • Side 12

  3. FORBEREDELSER INDEN START

  BENZIN INDEHOLDENDE KARBURATORSPRIT

  Hvis De beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit, skal De forvisse Dem, om at oktan-tallet for alkoholen er mindst lige s hjt, som det er foreskrevet af Honda. Der findes to typerkarburatorsprit, tylalkohol og metanol. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 10%tylalkohol. Anvend aldrig en benzin/spritblanding, der ikke samtidigt indeholder korrosions-dmpende tilstningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 5% metanol,selvom det indeholder korrosionsdmpende tilstningsstof.

  OBS: Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens trkkraft, der skyldes brug

  af benzin med sprit, er ikke dkket af garantien. Honda kan ikke anbefale anvendelse afbenzin indeholdende sprit, da virkningen af dette ikke er fuldt ud belyst endnu.

  Inden kb af benzin fra en tankstation, De ikke er kendt med, br De forsge at finde udaf, om benzinen indeholder sprit, og hvis den indeholder sprit, da hvilken art og mngde.Hvis De under drift med benzin indeholdende sprit, eller benzin, der muligvis indeholdersprit, bemrker nogen uregelmssigheder, skift straks til benzin der ikke indeholder sprit.

 • Side 13

  4. START AF MOTOREN

  1. ben benzinhanen.

  2. Luk chokeren.

  OBS: Anvend ikke chokeren, hvis motoren er varm eller temperaturen er hj.

 • Side 14

  4. START AF MOTOREN

  3. Skub gasreguleringen helt til venstre over p tomgang.

  4. Start motoren: Med rekylstarteren:

  Drej tndingskontakten/lsen over i krestilling.

 • Side 15

  4. START AF MOTOREN

  Trk i hndtaget til rekylstarteren, indtil De mrker modstand og trk derefter hurtigt til.

  BEMRK: Undg at hndtaget til rekylstarteren farer tilbage. Fr det langsomt tilbage med hnden,

  for at undg skader p rekylstarteren.

  Med 12 volt elstart:Drej tndingsnglen over p start og hold den der til motoren starter.

  OBS: Lad ikke startmotoren kre mere end 5 sekunder. Hvis motoren ikke starter, slip

  tndingsnglen, og vent mindst 10 sekunder inden der gres et nyt forsg.

  Nr motoren starter, lad tndingsnglen dreje tilbage til krestillingen.

 • Side 16

  5. ANVENDELSE AF MOTOREN

  ANVENDELSE AF MOTOREN I STOR HJDE

  Ved anvendelse af motoren i stor hjde, vil benzin/luftblandingen blive alt for fed. Ydelsen framotoren vil mindskes og benzinforbruget vil ges.

  Anvendelse i stor hjde kan tillades, nr der monteres en mindre hoveddyse, og blandeskruenjusteres. Hvis De altid skal anvende motoren i hjder over 1.830 mtr. over havets overflade, brDeres autoriserede Honda forhandler udfre denne modifikation.

  Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5% for hver305 mtr. hjden ges. Ydelsen vil dog vre strre end uden eventuel modifikation.

  BEMRK: Drift med motoren i lavere hjde end hvad den er indstillet til, vil resultere i mindsket

  ydelse, overophedning og eventuelt kraftige skader p motoren, grundet en for magerbenzin/luftblanding.

 • Side 17

  5. ANVENDELSE AF MOTOREN

  1. Efterhnden, som motoren varmer, op skubbes chokeren over i ben stilling.

  2. Indstil gasreguleringen til den nskede hastighed.

 • Side 18

  5. ANVENDELSE AF MOTOREN

  OLIEALARM (kun modeller m/oliealarm)

  Oliealarmen er pbygget til forebyggelse af skader p motoren, hvis denne skulle kre med forlidt olie p. Inden niveauet p motorolien falder under min., vil oliealarmen automatisk stoppemotoren (tndingskontakten vedbliver at vre i krestilling).

  OBS: Hvis oliealarmen har stoppet motoren og motoren derefter ikke vil starte, kontrolleres olie-

  standen (se side 7), inden fejlfinding for andre fejl.

  SIKRING (kun modeller m/12 volt elstart)

  Sikringen beskytter motorens ladekredslb. Ved en kortslutning eller hvis akkumulatoren bliverpolvendt, vil sikringen afbryde.

  Den grnne prik i sikringen bliver synlig, hvis sikringen er sprunget ud og afbrudt. Hvis dettesker, find og ret fejlen, inden sikringen atter aktiveres.

  Tryk p sikringen for at aktivere denne.

 • Side 19

  6. STOP AF MOTOREN

  For at stoppe motoren i et ndstilflde, drej tndingskontakten over p stop. Ved normal drift,flg nedenstende procedure:

  1. Skub gasreguleringen helt til hjre over p tomgang.

  2. Drej tndingskontakten/lsen over p stop.

  3. Luk benzinhanen.

 • Side 20

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  ADVARSEL: Stop motoren, fr nogen form for vedligeholdelse udfres.

  For at undg uventet start af motoren, drej tndingskontakten/-nglen over p stopog tag tndrrshtten af.

  Motoren br have udfrt service af Deres autoriserede Honda forhandler, medmin-dre De har det rigtige vrktj, service data og den ndvendige mekaniske kunnen.

  BEMRK: Anvend kun originale Honda reservedele til vedligeholdelse og reparation. Brug af ikke

  originale reservedele kan beskadige motoren.

  Periodiske eftersyn og justeringer af Honda motoren er vigtige, hvis den maksimale ydelse framotoren skal bibeholdes. Regelmssig vedligeholdelse vil ligeledes sikre motoren en langlevetid. Ndvendige serviceintervaller og vedligeholdelseskrav er beskrevet nederst p siden.

  SERVICESKEMA

  HYPPIGHEDRegelmssig vedligeholdelse udfresved hver angiven mned eller driftstimeafhngig af, hvad der kommer frst.

  Daglig

  Efterfrstemned

  eller20

  timer

  Hver3.

  mnedellerhver50

  timer

  Hver6.

  mnedellerhver100

  timer

  Hvertr

  eller300

  timerMotorolie Kontrol

  SkiftReduktionsgearolie Kontrol(visse modeller) SkiftLuftfilter Kontrol

  Rengr (1)Slamglas RengrTndrr Kontrol/rengrGnistfanger(ekstra udstyr

  Rengr

  Ventilspillerum Kontrol/justr (2)Benzintank og filter Rengr (2)Benzinslange Kontrol Hvert 2. r (2)

  (udskift om ndvendigt)

  OBS:(1) Renses oftere ved brug under stvede forhold.

  (2) Disse punkter br foretages af Deres autoriserede Honda forhandler, medmindre Dehar det rigtige vrktj og mekanisk kunnen. Se Honda's vrkstedshndbog.

 • Side 21

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  1. OLIESKIFT

  Olieaftapning br foretages, mens motoren stadig er varm, for at sikre hurtig og fuldstndigtmning.

  1. Skru olieprop/pinden og aftapningsproppen ud og aftap motorolien.

  2. Efter aftapningen monter atter aftapningsproppen.

  3. Pfyld med den anbefalede motorolie (se side 7) og kontroller olieniveauet.

  4. Monter olieprop/pinden.

  OLIE INDHOLD:MOTOR: 1,10 ltr.

  1/2 REDUKTIONSGEAR: 0,30 ltr.

  BEMRK: Brugt motorolie kan resultere i hudkrft, hvis huden ofte er i kontakt med olien i lngere

  tid. Trods alt er det meget lidt sandsynligt, medmindre De omgs motorolie dagligt, allige-vel br De vaske hnder med vand og sbe, s hurtigt som muligt efter at have vret ikontakt med motorolien.

  OBS: Skil Dem af med den brugte motorolie p en miljmssig forsvarlig mde. De kan even-

  tuelt hlde motorolien tilbage i en beholder, der kan lukkes, og aflevere den hos Dereslokale benzinforhandler. Undlad at smide beholderen vk sammen med Deres alminde-lige affald eller at hlde olien ud p jorden.

 • Side 22

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  2. VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFILTER

  Et snavset luftfilter vil hindre luften i at komme ind i karburatoren. For at modvirke karburatorfejl,rens luftfiltret jvnligt. Rens filtret oftere, hvis motoren bruges i meget stvede omrder.

  ADVARSEL: Anvend aldrig benzin eller en brandfarlig rensevske til rengring af skumfiltret.

  Det kan resultere i eksplosion.

  BEMRK: Lad aldrig motoren kre uden luftfilter. Det vil forrsage kraftig slitage p motoren fra

  urenheder, der suges ind i motoren.

  1. ben clipsen og tag luftfilterdkslet af. Tag luftfiltret ud og tag skumfiltret af. Kontrolleromhyggeligt begge filtre for huller og revner og udskift om ndvendigt.

  1. Skru fljmtrikken af og lft luftfilter-dkslet af. Fjern luftfiltret og skil detad. Kontroller elementerne for huller ogrevner, udskift dem, hvis de er beska-digede.

  2. Skumelementet: Vask skumelementet ivarmt sbevand, og skyl det grundigt,eller rens det i en ikke brandfarligrensevske. Lad elementet trre godt.Dyp skumelementet i ren motorolie ogpres overskydende olie ud. Motoren vilryge, hvis der er for meget olie ielementet.

  3. Papirelementet: Fjern stvet fra papir-elementet ved at banke let p elemen-tet nogle gange eller ved at blsetrykluft igennem indefra. Forsg aldrigat brste stvet vk, en brste vil kunpresse stvet ind i elementet.Udskift luftfiltret, hvis elementet ermeget snavset.

 • Side 23

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  1. Skru fljmtrikken af og lft luftfilterdkslet af. Fjern luftfiltret og skil det ad. Kontrollerelementerne for huller og revner, udskift dem, hvis de er beskadigede.

  2. Skumelementet: Vask skumelementet i varmt sbevand, og skyl det grundigt, eller rensdet i en ikke brandfarlig rensevske. Lad elementet trre godt.Dyp skumelementet i ren motorolie og pres overskydende olie ud. Motoren vil ryge, hvisder er for meget olie i elementet.

  3. Papirelementet: Fjern stvet fra papirelementet ved at banke let p elementet nogle gangeeller ved at blse trykluft igennem indefra. Forsg aldrig at brste stvet vk, en brstevil kun presse stvet ind i elementet.Udskift luftfiltret, hvis elementet er meget snavset.

  (RENGRING AF CYKLONHUS)

  1. Nr cyklonhuset bliver snavset, skrues de tre specialskruer ud og delene vaskes og ren-gres med vand. Lad derefter delene trre og monter dem i omvendt rkkeflge.

  BEMRK: Nr cyklonhuset monteres, skal De forvisse Dem om, at tappen p luftindtaget

  passer korrekt i rillen luftfiltret.

  Forvis dem om, at luftstyret monteres korrekt.

 • Side 24

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  1. Skru fljmtrikken af og afmonter luftfilter-dkslet og filterelementet.

  2. Vask filterelementet i varmt sbevand, og skyldet grundigt, eller rens det i en ikke brandfarligrensevske. Lad filterelementet trre godt.

  3. Dyp filterelementet i ren motorolie og presoverskydende olie ud.

  4. Monter filterelementet og luftfilterdkslet igen.

  1. Skru fljmtrikken af og afmonter luftfilter-dkslet og filterelementet.

  2. Vask filterelementet i varmt sbevand, og skyldet grundigt, eller rens det i en ikke brandfarligrensevske. Lad filterelementet trre godt.

  3. Dyp filterelementet i ren motorolie og presoverskydende olie ud.

  4. Tm luftfilterhuset for olie og vask eventuelsnavs ud med en ikke brandfarlig rensevske.Lad luftfilterhuset trre.

  5. Fyld luftfilterhuset op til markeringen med denanbefalede olie (se anbefalet motorolie side 7).

  6. Monter filterelementet og dkslet igen.

  OLIEMNGDER: GX240 GX2700,06 ltr.GX340 GX3900,08 ltr.

 • Side 25

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  3. RENGRING AF SLAMGLAS

  ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under srlige forhold. Undg

  rygning og brug af ben ild p stedet, hvor slamglasset rengres.

  Kontroller slamglasset for uttheder efter monteringen, inden motoren startes.

  Luk benzinhanen. Skru slamglasset af og afmonter o-ringen og rengr begge dele grundigt, i enikke brandfarlig rensevske. Lad delene trre godt og monter dem. ben benzinhanen ogkontroller for uttheder.

  4. VEDLIGEHOLDELSE AF TNDRR

  ANBEFALET TNDRR: BPR6ES (NGK)W20EPR-U (DENSO)

  BEMRK: Anvend aldrig tndrr med forkert gldetal.

  For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden p tndrret vre korrekt, og tndrretfri for koksaflejringer.

  1. Tag tndrrshtten af og brug en tndrrsngle til at afmontere tndrret med.

  ADVARSEL: Hvis motoren lige har krt, vil lydpotten vre meget varm. Pas p ikke at berre

  lydpotten.

 • Side 26

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  2. Undersg tndrret. Smid det vk, hvis porcelnet er krakeleret eller revnet. Hvistndrret kan bruges igen, renses det med en stlbrste.

  3. Ml elektrodeafstanden med en tndrrssger. Justr elektrodeafstanden ved at bjesideelektroden.AFSTANDEN BR VRE: 0,7 ~ 0,8 mm.

  4. Kontroller at pakningen p tndrret er god stand og skru tndrret i med hnden, for atundg at skrue det skvt i gevindet.

  4. Efter at have sat tndrret i med hnden, spndes det med tndrrsnglen, for at ttnepakningen.

  OBS: Nr et nyt tndrr monteres, skal det spndes ca. 1/2 omgang yderligere for at ttne

  pakningen. Et tidligere anvendt tndrr spndes kun 1/8 ~ 1/4 omgang for at ttnepakningen.

  BEMRK: Tndrret skal spndes godt, et tndrr, der ikke er spndt korrekt, kan blive meget

  varmt og muligvis beskadige motoren.

 • Side 27

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  5. VEDLIGEHOLDELSE AF GNISTFANGER (ekstra udstyr)

  ADVARSEL: Hvis motoren har krt, vil lydpotten vre meget varm og vil forblive varm en tid

  efter, at motoren er stoppet. Pas p ikke at berre lydpotten, mens den er varm.

  BEMRK: Gnistfangeren skal renses for hver 100 timers drift, for at motoren bibeholder sin effekti-

  vitet.

  1. Skru de to 8 mm. mtrikker af og fjern lydpotten fra cylinderen.

  2. Skru de tre 4 mm. skruer, der holder gasafviseren, ud og tag afviseren af.

  3. Skru de fire 5 mm. skruer, der holder skrmen af og fjern skrmen fra lydpotten.

  4. Skru de to 4 mm. skruer ud og fjern gnistfangeren.

  5. Rengr gnistfangeren for koksaflejringer med en stlbrste.

  OBS: Pas p ikke at beskadige nettet p gnistfangeren.

  OBS: Gnistfangeren m ikke have huller og revner i nettet. Udskift om ndvendigt.

  6. Monter gnistfangeren i omvendt rkkeflge.

 • Side 28

  7. VEDLIGEHOLDELSE

  6. JUSTERING AF TOMGANGSHASTIGHED

  1. Start motoren og lad den varme op til normal driftstemperatur.

  2. Med motoren i tomgang, justeres tomgangsskruen indtil motoren opnr de korrekteomdrejninger.

  KORREKT TOMGANGSHASTIGHED: 1.400 150 omdr./min.

 • Side 29

  8. FJERNBETJENING AF GASREGULERING OG CHOKER (ekstra udstyr)

  Gasreguleringen og chokeren er forberedt med monteringshuller til kabeltrk. Billedernenedenfor viser eksempler p montering med enkelt- og flertrdet kabel. Hvis der anvendes fler-trdet kabel, skal der monteres en returfjeder, som vist.Det er ndvendigt at lsne friktionsmtrikken p gasreguleringen, nr gasreguleringen skalfjernbetjenes.

 • Side 30

  9. TRANSPORT/OPBEVARING

  ADVARSEL: Nr motoren skal transporteres, skal benzinhanen lukkes og motoren skal holdes

  vandret, s der ikke spildes benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antnde.

  Inden motoren stilles til opbevaring i en lngere periode;1. Forvis Dem om, at stedet hvor motoren skal opbevares er fri for stv og fugtighed.

  2. Aftap benzinen

  ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under srlige forhold. Undlad

  rygning, ben ild og gnister p stedet.

  a. Luk benzinhanen og skru slamglasset afog tm det.

  b. ben benzinhanen, og aftap benzinenfra benzintanken i en passendebeholder.

  c. Monter slamglasset igen og spnd detfast.

  d. Skru karburatorens aftapningsskrue lsog aftap benzinen i en passendebeholder.

  3. Skift motorolien (se side 21).

  4. Skru tndrret ud og kom det der svarer til en skefuld motorolie ned cylinderen.Lad motoren dreje rundt nogle gange for at fordele motorolien, inden tndrret attermonteres.

  5. Trk langsomt i hndtaget for rekylstarteren indtil der mrkes modstand. Fortst indtilmrket p gribehjulet er ud for det verste hul i rekylstarteren (se nedenfor). I denneposition er ventilerne lukket, s fugtighed ikke kan trnge ind i cylinderen og motoren erbeskyttet mod stv og rust. Lad hndtaget for rekylstarteren glide forsigtigt tilbage.

  6. Modeller med elstart: Afmonter batteriet og opbevar det p et kligt, trt sted. Opladbatteriet n gang om mneden.

  7. Dk motoren til beskyttelse mod stv.

 • Side 31

  10. FEJLFINDINGSSKEMA

  Motoren kan ikke starte med rekylstarteren:

  1. Er tndingskontakten/-nglen i krestilling?

  2. Er der tilstrkkelig olie p motoren?

  3. Er benzinhanen ben?

  4. Er der tilstrkkelig benzin p benzintanken?

  5. Kommer der benzin til karburatoren?Kontroller ved at skrue karburatorens aftapningsskrue ls.

  ADVARSEL: Forvis Dem om, at der ikke er spildt benzin i nrheden af tndrret, inden dette

  kontrolleres eller motoren forsges startet. Benzindampe og spildt benzin kanantnde.

  6. Er der gnist p tndrret?a. Tag tndrrshtten af. Rens for eventuel snavs omkring tndrret og skru det ud.b. St tndrret i tndrrshtten.c. Drej tndingskontakten/-nglen hen i krestilling.d. Lg gevindet p tndrret over p noget metal p motoren, og trk nogle gange i

  hndtaget til rekylstarteren, for at se om der er gnist p tndrret.e. Hvis der ingen gnist er p tndrret, udskiftes dette.

  Hvis der er gnist p det nye tndrr, prv at starte motoren som foreskrevet.

  7. Hvis motoren stadig ikke kan starte, bringes den til Deres autoriserede Honda forhandler.

  Motoren vil ikke starte, m/12 volt elstart:

  1. Er batterikablerne monteret korrekt og fri for ir?

  2. Er batteriet fuldt opladet?

  OBS: Hvis motoren ikke oplader akkumulatoren, kontroller sikringen.

  3. Hvis startmotoren roterer, men motoren ikke starter, flg fejlfindingsskemaet for motorermed rekylstarter.

 • Side 32

  11. TEKNISKE DATA

  DIMENSIONER:

  Model GX240k1 GX270Modelkode GC04 GCAB

  LngdeBreddeHjde

  360 mm.420 mm.410 mm.

  Vgt 23,5 kg.

  MOTOR:

  Type 4-takt topventilet, overliggende knastaksel, encylindretSlagvolumen 242 cm. 270 cm.Boring x slaglngde 73 x 58 mm. 77 x 58 mm.Maksimal ydelse 8,0 hk/3.600 omdr./min. 9,0 hk/3.600 omdr./min.Maksimalt drejnings-moment

  1,7 kgm./2.500 omdr./min. 1,95 kgm./2.500 omdr./min.

  Benzinforbrug 230 gr./hkKlesystem LuftkletTndingssystem ElektroniskUdgangsakslensomlbsretning

  Mod uret

  OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ndres uden forudgende varsel.

 • Side 33

  11. TEKNISKE DATA

  DIMENSIONER:

  Model GX340k1 GX390k1Modelkode GC05 GCAA

  LngdeBreddeHjde

  390 mm.450 mm.435 mm.

  Vgt 31,0 kg.

  MOTOR:

  Type 4-takt topventilet, overliggende knastaksel, encylindretSlagvolumen 337 cm. 389 cm.Boring x slaglngde 82 x 64 mm. 88 x 64 mm.Maksimal ydelse 11,0 hk/3.600 omdr./min. 13,0 hk/3.600 omdr./min.Maksimalt drejnings-moment

  2,4 kgm./2.500 omdr./min. 2,7 kgm./2.500 omdr./min.

  Benzinforbrug 230 gr./hkKlesystem LuftkletTndingssystem ElektroniskUdgangsakslensomlbsretning

  Mod uret

  OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ndres uden forudgende varsel.

 • Side 34

  12. EGNE NOTATER

 • Side 35

 • Side 36

  GX240k1 GX270 GX340k1 GX390k1

  32ZH9611 EU 20000.00.03

  DK 0902 skn

  IMPORTR

  TIMA PRODUCTS A/STRNFALKEVEJ 16 POSTBOKS 511 2650 HVIDOVRETELEFON 36 34 25 50 TELEFAX 36 77 16 30

  BETJENINGSVEJLEDNINGADVARSEL:FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT ADVARSEL:FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT PLACERING AF SIKKERHEDSMRKAT