9
Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava Novosti za male i srednje poduzetnike

bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

  • Upload
    others

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

Natječaji za dodjelu

bespovratnih sredstava Novosti za male i srednje poduzetnike

Page 2: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

1

SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i

Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih

fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-

2020.

PRIORITETNA OS 3

Poslovna konkurentnost

STRATEŠKI OKVIR

Page 3: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

2

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prioritetne osi

Financijska alokacija (EUR)

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 664.792.165

2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije 307.952.676

3. Poslovna konkurentnost 970.000.000

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 531.810.805

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima 245.396.147

6. Zaštita okoliša i održivost resursa 1.987.360.608

7. Povezanost i mobilnost 1.310.205.755

8. Socijalno uključivanje i zdravlje 376.500.000

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 259.914.791

10 Tehnička pomoć 216.112.612

Ukupno 6.881.045.559

Page 4: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

3

114 milijuna kuna – Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP 05/2016.

23 milijuna kuna – Inovacije novoosnovanih MSP (de minimis) 05/2016.

53 milijuna kuna – Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (GBER) 05/2016.

152 milijuna kuna – Poduzetnička poslovna infrastruktura (Inkubatori) 05/2016.

38 milijuna kuna – Poticanje internacionalizacije (individualni sajmovi) 07/2016.

38 milijuna kuna – Poticanje internacionalizacije (grupni sajmovi) 06/2016.

23 milijuna kuna – Razvoj poduzetničkih poslovnih vještina (PPI) 07/2016.

38 milijuna kuna – Uvođenje standarda i certificiranje 07/2016.

65 milijuna kuna – Poduzetnička poslovna infrastruktura (Zone) 12/2016.

NAJAVA JAVNIH POZIVA

Page 5: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

Novosti u postupku dodjele

4

FAZE POSTUPKA DODJELE I VRIJEME TRAJANJA OBRADE PRIJAVE

ZAJEDNIČKA

NACIONALNA

PRAVILA ZNP

Inicijalno

7 mogućih faza

ZAJEDNIČKA

NACIONALNA

PRAVILA ZNP

SPAJANJE U 3 FAZE

1. Zaprimanje registracija i administrativna provjera

2. Provjera prihvatljivosti i ocjena kvalitete

3. Donošenje Odluke o financiranju

KRAJNJI ROK ZA OBRADU PRIJAVE po ZNP:

1) PRIVREMENI POZIV i 2) TRAJNI POZIV:

120 kalendarskih dana od zaprimanja do Odluke

o financiranju

KRAJNJI ROK ZA OBRADU PRIJAVE:

120 -> 90 dana do donošenja do Odluke o

financiranju

= SKRAĆIVANJE OBRADE ZA 30 dana

Page 6: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

Novi maksimalni i minimalni iznos (P1-P6)

5

P6

MINIMALNI IZNOS POTPORE 300.000 kuna

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 30.000.000 kuna

P1

MINIMALNI IZNOS POTPORE 1.500.000. kuna

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 15.000.000 kuna = Smanjen minimalni prag za

1.200.000 kuna

Povećan maksimalni prag za

15.000.000 kuna

Page 7: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

Smanjen obujam dokumentacije za prijavu (P6)

6

Obrazac 1. Prijavni obrazac A

Obrazac 2. Investicijska studija

Obrazac 3. Marketinška strategija

Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta

Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

Obrazac 6. Izjava o usklađenosti s Uputama za prijavitelje s

datumom ne starijim od 30 dana prije predaje projektne prijave,

ovjerena pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe za

zastupanje te ovjerena od strane javnog bilježnika

Obrazac 7. Skupna izjava ovjerena pečatom i potpisana od

strane ovlaštene osobe za zastupanje

Obrazac 8. Izjava o nekažnjavanju pojedinačno za svaku

ovlaštenu osobu za zastupanje

Obrazac 9. Izjava o korištenim potporama ovjerena pečatom i

potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje

Potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio

obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za

mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od

datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni

dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta

prijavitelja

BON2/SOL2 ne stariji od 30 dana prije predaje projektne prijave

ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo

u državi sjedišta prijavitelja

Obrazac 1. Prijavni obrazac A;

Obrazac 2. Investicijska studija;

Obrazac 3. Izjava o usklađenosti s UZP-om s datumom ne

starijim od 30 dana prije datuma predaje

Obrazac 4. Skupna izjava;

Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta (ako je

primjenjivo);

Obrazac 6. Izjava o korištenim potporama;

Obrazac 7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za

prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se

smatra “jednim poduzetnikom” (ako je primjenjivo);

Potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio

obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za

mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od

datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni

dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta

prijavitelja;

BON2/SOL2 sa stanjem na dan ne starijim od 10 dana od

datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni

dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta

prijavitelja.

9 + 2 7 + 2

Page 8: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

Pojednostavljenje financijske konstrukcije

7

Financijska konstrukcija projekta

Zatvorena financijska konstrukcija = ukupna

vrijednost projekta – tražena bespovratna sredstva –

povrativ PDV

Načini zatvaranja financijske konstrukcije:

•financiranje kreditom banke / ostalim fin. izvorima

•financiranje vlastitim sredstvima

•kombinirano financiranje

Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih

sredstava, prijavitelj mora MINPO-u dostaviti

garanciju banke za odobrena bespovratna sredstva.

NEMA OROČENJA VLASTITIH SREDSTAVA kojima

se zatvara financijska konstrukcija!

P1 P6

Page 9: bespovratnih sredstava - HUP · Investicijska studija Obrazac 3. Marketinška strategija Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta

8

HVALA NA POZORNOSTI!