Besluitvorming over opvang asielzoekers en/of statushouders

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Besluitvorming over opvang asielzoekers en/of statushouders

 • Handreiking besluitvorming over opvang

  asielzoekers en huisvesting statushouders

  Laurens van der Varst, 22 februari 2016

 • Doel themasessie vandaag

  Doelen

  1. Toelichten van handreiking besluitvorming

  2. Delen van eerste observaties en lessen

  3. Ophalen van ervaringen uit de praktijk

  Werkwijze

  Delen van observaties uit handreiking

  Interactie en discussie

  2

 • COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

  3

 • Expertise COT binnen Vliegende Brigade

  1. Sparren en adviseren over de

  aanpak vanuit veiligheid en

  crisismanagement

  2. Opstellen en meedenken met

  scenarios

  3. Begeleiden sessie met driehoek

  en veiligheidspartners

  4

 • Achtergrond handreiking

  Diverse gemeenten overwegen om (nood)opvang voor asielzoekers en/of

  huisvesting voor statushouders te realiseren

  Daarbij doen zich diverse opgaven voor:

  Komen tot een reel voorstel

  Urgentie en onzekerheid

  Zorgvuldige besluitvorming

  Betrekken bewoners

  Voorkomen verstoringen, intimidatie en ongeregeldheden

  5

 • Doel en overkoepelende boodschap

  Doel handreiking

  Aanreiken van handvatten voor het inrichten van een goed

  besluitvormingsproces, het betrekken van de bevolking en het

  beheersen van veiligheidsrisicos

  Overkoepelende boodschap

  1. Veel keuzes in besluitvorming over opvang asielzoekers (!)

  2. Vooraf doelen en uitgangspunten voor besluitvorming bepalen

  3. Vooraf relevante aspecten in het besluitvormingstraject

  benoemen

  6

 • Inhoud handreiking

  1. Wat willen we bereiken en wat is onze startsituatie?

  2. Hoe komen we tot een reel voorstel?

  3. Hoe betrekken we de stakeholders bij het besluitvormingsproces?

  4. Wat zijn succesfactoren en valkuilen?

  5. Hoe richten we een informatie- of raadsbijeenkomst in?

  6. Hoe waarborgen we de veiligheid?

  7

 • (1) Wat willen we als gemeente bereiken?

  Voorbeelden van doelen

  Een bijdrage leveren aan het nationale vraagstuk van de verhoogde asielinstroom.

  Zorgvuldig besluitvorming organiseren

  De gemeenschap betrekken.

  Openbare orde en rechtsorde waarborgen.

  Voorbeelden van uitgangspunten

  Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.

  Raadsleden mogen niet belemmerd worden in hun gedachtenvorming

  De vergadering(en) en/of bijeenkomst(en) moet(en) zoveel mogelijk een uitnodigend

  karakter hebben

  Inwoners van de gemeente moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem te

  laten horen

  8

 • (1) Wat is de startsituatie in onze gemeente?

  Aard

  - Boogde vestigingsduur? Tijdelijke noodopvang of (semi-) permanent opvang

  - De draagkracht van de gemeente en de gemeenschap

  Betrokkenen

  - Inzicht draagvlak voor opvang/huisvesting

  - Relevante groepen en opvattingen

  Context

  - Eventuele eerdere bezwaren/protesten dan wel steunbetuigingen en ondersteunende

  initiatieven;

  - Andere gevoelige beleidsdossiers en de gevoelens daarover in de gemeente;

  - Het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek en het beeld van het College van

  Burgemeester en Wethouders;

  - Reguliere wijze van besluitvorming en participatie bij complexe en/of gevoelige beleidsdossiers.

  9

 • (2) Hoe komen we tot een reel voorstel?

  Voorstel is meer dan het aantal asielzoekers en/of statushouders.

  Relevante aspecten zijn onder meer:

  Asielzoekers en/of statushouders;

  Samenstelling van de groep

  De locatie en de capaciteit van de opvanglocatie/huisvesting;

  De verblijfs- of vestigingsduur

  Het realisatieproces

  De organisatie in de opvanglocatie

  De wijze waarop omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken

  worden

  Hoe om te gaan met onderwijs aan leerplichtige asielzoekers

  De kosten en een eerste inzicht in verdeling kosten tussen gemeente en anderen

  De omgeving, voorzieningen in nabijheid van de opvang, verkeerstechnische aspecten

  10

 • (2) Bepalen van impact

  11

  Impact-gebieden

  Inwoners Onder-nemers

  Asiel-zoekers / status-

  houders

  Finan-cieel

  Organi-satie

  College van B&W

  Politiek

  Lokale politieke verhou-dingen

  Regionale verhou-dingen

  Verhou-dingen rijk -

  lokaal

  Open-bare orde

  Onder-wijs

  Arbeids-markt

  Zorg

  Sociaal domein

  Woning-markt

 • (3) Hoe stakeholders bij besluitvorming betrekken?

  12

  Overzicht van relevante spelers

  Professionele organisaties

  Gemeenschap

  Maatschappelijke organisaties

  Bepalen belangen van spelers

  Bepalen van bijdragen die spelers kunnen leveren en hoe

  stakeholders te betrekken

 • (3) Overzicht stakeholders

  Professionele partners

  COA

  Provincie / veiligheidsregio

  Politie

  Openbaar Ministerie

  Eigenaar opvanglocatie

  (Vertegenwoordigers van) de gemeenschap

  Inwoners

  Omwonenden

  Gemeenteraad

  Belangengroepen / bewonerscomits

  Maatschappelijke organisaties

  13

  Manieren van participatie

  1. Informeren

  2. Raadplegen

  3. Adviseren

  4. Co-produceren

  5. (Mee)beslissen

 • (4) Valkuilen

  Het willen nemen van snelle besluiten. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorbij

  gegaan aan diverse belangen en voelen inwoners zich niet gehoord.

  Het ontbreken van heldere kaders voor inspraak van inwoners.

  Het afwijken van een eerder vastgesteld besluitvormingsproces vanwege tijdsdruk of

  druk vanuit de samenleving. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over het proces, of

  krijgen protestgroepen de indruk dat de druk opvoeren helpt om hun zin door te

  drijven.

  Het onderschatten van de impact op de gemeenschap van een opvang of van de

  weerstand in de gemeenschap tegen opvang kan zorgen voor een onrealistisch

  voorstel, waardoor veel onrust kan ontstaan.

  14

 • (4) Succesfactoren

  Schep duidelijke kaders voor het besluitvormingsproces

  Creer ruimte in het voorstel

  Stel inwoners van de gemeente in staat om een mening te vormen op basis van

  feitelijke informatie over de impact door deze informatie te delen.

  Zorg dat alle relevante informatie te vinden is op de website van de gemeente.

  Update de informatie

  De burgemeester speelt een belangrijke rol in het proces.

  Organiseer meerdere informatiebijeenkomsten voor verschillende belangen- of

  doelgroepen

  Ga in op de bezorgdheid die leeft onder de inwoners. Bezorgdheid richt zich vaak op

  veiligheid, terrorisme, de toekomst van hun wijk en de hoeveelheid en samenstelling

  van de groep vluchtelingen. Luister goed, toon oprechte belangstelling. Probeer een

  goed beeld te vormen van waar de inwoners behoefte aan hebben.

  Zorg voor een goede projectorganisatie

  15

 • (5) Hoe richten we een bewoners/raadsbijeenkomst in?

  16

  Relevante keuzes

  Aantal deelnemers: kleinschalig/grootschalig

  Samenstelling : homogeen/heterogeen

  Locatie: anoniem/vertrouwd

  Zaalopstelling: dialoog/conflict

  Toegankelijkheid: open/gesloten

  Ontvangst bezoekers: gastvrij en

  open/gesloten

  Type bijeenkomsten

  Informatiemarkt

  Omwonendenbijeenkomst

  Inspraakavond

  Klankbordgroep

  Informatieve/raadplegende

  raadsbijeenkomst

  Besluitvormende bijeenkomst

 • (6) Hoe veiligheid waarborgen?

  Om tot een aanpak te komen, wordt gemeenten geadviseerd de volgende,

  stappen te zetten:

  1. Opstellen van een diagnose van de situatie

  2. Bepalen doelen en uitgangspunten

  3. Opstellen strategische tijdlijn

  4. Scenarios uitwerken en nemen (preventieve en respons)maatregelen

  17

 • (6) Diagnose van de situatie

  Diagnose van de situatie

  Aard en impact - Populatie (samenstelling, aantal, leeftijd)

  - Duur

  - Type opvang (crisisnoodopvang/noodopvang)

  - Impact op de gemeenschap (van onderwijs tot veiligheid)

  Betrokkenen - Omwonenden

  - Voor- en tegenstanders

  - Vrijwilligers(organisaties)

  - Stakeholders (COA, politie, OM)

  - Groepen/individuen van buiten de eigen gemeente

  - Landelijke groeperingen

  - Politieke partijen

  Context - Reguliere wijze van besluitvorming en participatie

  - Andere gevoelige beleidsdossiers,

  - Vertrouwen in lokale politiek

  - Landelijke ontwikkelingen en incidenten (voorbeeld:

  Keulen)

  18

 • (6) Strategische tijdlijn: kritieke momenten en besluiten

  In het besluitvormingsproces doen zich een aantal bepalende momenten en

  besluiten voor. Voorbeelden van bepalende momenten zijn:

  - Eerste, verkennende gesprekken over opvang

  - Openbaar maken/worden voornemen opvang

  - Inspraakavonden

  - Bewonersbijeenkomsten/dialoogsessies

  - Raadsvergaderingen

  - Informatiemarkt

  - Aankondiging manifestatie

  - Besluitvormend overleg

  19

 • (6) Scenarios uitwerken

  Doorleef met veiligheidspartners scenarios en maak afspraken over de wijze van

  optreden

  Voorbeelden van scenarios

  1. Verstoring openbare orde en veiligheid

  2. Verstoring