Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

Embed Size (px)

Text of Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  1/26

   Silabus kursa

  dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, docent

  UNO “Finansije i finansijska politika”E-mail: [email protected]

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  2/26

  Pojmovno određenje berzi vrijednosnih papira

  Vrste berzi vrijednosnih papira (berze na novčanom tržištu, berze na tržištukapitala i berze na tržištu derivata)

  Identifikovanje aktera u berzanskim poslovima (brokeri, dileri, marketmakeri )

  Identifikovanje i elaboracija faza berzanskog ciklusa (listiranje vrijednosnihpapira, trgovanje vrijednosnim papirima i poravnanje transakcija

  Pravna regulativa berzanskog poslovanja

  Strategije trgovanja na berzama (formiranje portfolia vrijednosnih papira,fundamentalna i tehnička analiza vrijednosnih papira, modeli kretanja cijenavrijednosnih papira)

  Tumačenje i značaj berzanskih indeksa u kontekstu donošenja odluka o

  formiranju portfolia vrijednosnih papira Manipulacije na berzama (insajderska trgovina, etc .)

  Berzanski krahovi kroz historiju i njihovo značenje

  Analiza berzanskog poslovanja odabranih berzi vrijednosnih papira u SAD-ui Evropi

  Analiza berzanskog poslovanja u Bosni i Herecegovini (SASE i BLSE) i

  državama regiona (Hrvatska, Srbija, Slovenija, etc .)

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  3/26

  PREDISPITNE OBAVEZE – 70 bodova

  ◦ Dva testa (2×20 = 40) I test-6. april 2016. godine

   II test-18. maj 2016. godine

  ◦ Aktivnost – dolasci na predavanja (5)◦ Seminarski rad, izrada i prezentacija (25)

  ZAVRŠNI ISPIT – 30 bodova

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  4/26

  Kokorović Jukan, M – Berze i berzansko poslovanje,priručnik za izučavanje

  Miskin F.C., Eakins S.G. 2005 Finansijska tržišta +

  institucije, četvrto izdanje, MATE, Zagreb

  Vasiljević B. 2005 Osnovi finansijskih tržišta, Zavet,Beograd

  Odabrani članci i studije

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  5/26

  Rb. Naziv teme   Datumi

  1   Najpoznatije berze vrijednosnih papira na svijetu   30.03.

  2   Pravna regulativa berzanskog poslovanja   30.03.

  3   Funkcije i nadležnosti Komisija za vrijednosne papire   30.03.

  4

  Uvrštavanje vrijednosni papira na berzu (listing) - pravila za  uvrštavanje  na

  odabranim berzama   30.03.

  5   Informisanje na berzi – berzanski izvještaji   30.03.

  6   Nedozvoljeno ponašanje članova berze i brokera   20.04.

  7   Identifikovanje aktera u berzanskim poslovima - broker, dileri i market maker -i   20.04.

  8   Registar vrijednosnih papira   20.04.

  9   Društva za upravljanje investicionim fondovima   20.04.

  10   Manipulacije na berzama (insajderska trgovina, et c .)   27.04.

  11Tumačenje   i   značaj   berzanskih indeksa u kontekstu   donošenja   odluka oformiranju portfolia vrijednosnih papira   27.04.

  12

  Strategije trgovanja na berzama (formiranje portfolia vrijednosnih papira,

  fundamentalna i   tehnička   analiza vrijednosnih papira, modeli kretanja cijena

  vrijednosnih papira)   27.04.

  13   Berzanski krahovi kroz historiju i njihovo značenje   27.04.

  14   Sarajevska berza vrijednosnih papira   11.05.

  15   Banjalučka berza hartija od vrijednosti   11.05.

  16   Manipulacije na berzama – Prevara u Societe General banci (Jerome Kenivel) 11.05.

  17   Manipulacije na berzama (Sarajevska berza vrijednosnih papira) 11.05.

  18   Insajderska trgovina – Madoffova ponzi shema 11.05.

  19   Insajderska trgovina – Primjer sa Wall Street -a 25.05.

  20   Berzanski indeksi – Dow Jones indeksi, S&P500  i Nasdaq    25.05.

  21   Berzanski indeksi – Indeksi Sarajevske berze   25.05.

  22

  Teorije upravljanja portfoliom ( E. Fama EHM, Sharp – CAPM, H. Markovitz –

  Moderna teorija portfolia)   25.05.

  23   Warren Buffett – Najuspješnije investicijske strategije 25.05.

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  6/26

    UVOD U BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE

  - mikrostruktura finansijskih tržišta (finansijski sistem)

  - pojam, historijat, specifičnosti i vrste berzi

  dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, docent

  UNO “Finansije i finansijska politika”E-mail: [email protected]

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  7/26

  U funkcionisanju svake tržišne ekonomije finansijski sistem (sektor) imacentralnu ulogu.

  On obezbJeđuje transfer kapitala između realnih sektora ekonomije – sektoradržave, stanovništva i preduzeća.

  Osnovne funkcije koje finansijski sektor treba efikasno da realizuje susljedeće:

  ◦ treba da obezbijedi i garantuje adekvatno funkcionisanje sistema plaćanja,

  ◦ mora olakšati alokaciju i efikasan transfer resursa tokom vremena,◦ mora obezbijediti adekvatnu kontrolu rizika,

  ◦ mora omogućiti emitovanje vrijednosnih papira, koje dalje omogućavajufinansiranje projekata nefinansijskog sektora,

  ◦ mora pružiti   informacije o cijeni finansijskih aktiva za koje je javnostzainteresovana.

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  8/26

  Transfer se vrši putemtzv. kvalitativnih elemenata finansijskog sistema:

  a) Finansijske institucije

  b) Finansijski instrumenti

  c) Finansijska tržišta

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  9/26

  Finansijskiintermedijari

  Štediše- kreditoriDomaćinstvaPreduzećaVladaIno sektor

  Dužnici – potrošačiPreduzećaVladaDomaćinstvaIno sektor

  SREDSTVA SREDSTVA

  SREDSTVAFinansijska

  tržišta

  INDIREKTNO FINANSIRANJE

  DIREKTNO FINANSIRANJE

  SREDSTVA

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  10/26

  Funkcija finansijskih institucija je da prikupljaju novčana sredstva i da ihusmjeravaju u finansijske plasmane i vrše finansijske usluge.

  Finansijski posrednici su privredna društva čija je osnovna djelatnost dapružaju usluge svojim klijentima u vezi sa kretanjima finansijskihinstumenata i proizvoda na finansijskim tržištima.

  Ovdje ubrajamo:

  - bankarske institucije,

  - finansijske posrednike

  - trezor ...

  - osiguravajuća društva- penzione fondove- investicione fondove

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  11/2611

  Prema osnovnoj funkciji novca i karaktera obaveze koju predstavljaju imamo:

  - Instrumente plaćanja

  - Instrumente u kreditnoj funkciji – Instrumenti trgovačkog kredita

  - Instrumente bankarskog kredita

  - Dugovne instrumente - obveznice- Svojinske instrumente - dionice

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  12/26

  Finansijsko tržište predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i tražnja zafinansijskim instrumentima.

  Uloge finansijskih tržišta:

  ◦   lokacija štednje– transfernu funkciju obavlja kao primarno finansijsko

  tržište◦   Likvidnost finansijskih instrumenata – sekundarno finansijsko tržište

  ◦ Utvrđivanje cijene finansijskih instrumenata

  ◦ Smanjivanje transakcionih troškova (postavljanjem pravila,

  strandardizacijom trgovanja na tržištima, garantovanjem izvršenjazaključenih transakcija itd.)

  ◦  Informativna funkcija – daje informacije o cijeni VP, obimima njihovogtrgovanja, fluktuacijama cijena itd.

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  13/26

  Pojam berze:

  tržište vs finansijska institucija

  -

  Berza je organizovano tržište na kome se trguje

  određenim vrstama roba.

  - U institucionalnom smislu, berza je poslovni objekat u

  kome se trguje berzanskim materijalom.

  Prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH („Službene novineFederacije BiH“ broj 85/08, član 133.), berze vrijednosnih papira su

  definisane kaodruštva koja se osnivaju s ciljem

  stvaranja uslova i organizovanja povezivanja

  ponude i potražnje vrijednosnih papira radi

  kupovine i prodaje vrijednosnih papira trgovanje

  vrijednosnim papirima) i postizanja najbolje cijene.

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  14/26

  Vrste berzi prema predmetu poslovanja:

  1.   robne ili produktne berze i berze usluga, na kojimase trguje  različitim robama i uslugama

  2.   finansijske berze koje mogu biti:

  a. Univerzalneb. Specijalizovane

  Univerzalne berze – sve vrste vrijednosnih papira

  Specijalizovane berze   –  samo određeni berzanski materijal

  (berze VP-a, devizne berze, berzezlata, finansijski derivati,  etc .)

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  15/26

  1.   Berze vrijednosnih papira na tržištu novca, nakojima se trguje   kratkoročnim   vrijednosnimpapirima

  2.   Berze vrijednosnih papira na tržištu kapitala,na kojima se trguje   dugoročnim  vrijednosnimpapirima, a koje se   još nazivaju i berze efekata

  ili efektne berze

  3.   Berze na terminskim tržištima

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  16/26

  14. vijek –◦ Meltački trgovici – Venecija, Italija

  ◦  Van der Buerse - Briž, Belgija

  Orignalni naziv berza (franc bourse ) bio vezan za trg ili

  mjesto na kome se obavljala trgovina

  Sredina 15. vijeka - prva berza (u institucionalnomsmislu) osnovana u Anversu u Belgiju

  u 16. vijeku osnovana je berza u Parizu u 17. vijeku berza u Londonu.

   TEK 19. vijek 1817. godina ) NYSE

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  17/26

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  18/26

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  19/26

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  20/26

  14. vijek – dvije priče◦   Venecija

  ◦  Van der Buerse - Briž, Belgija

  Orignalni naziv berza (franc bourse ) bio vezan za trg ili

  mjesto na kome se obavljala trgovina

  Sredina 15. vijeka - prva berza (u institucionalnomsmislu) osnovana u Anversu u Belgiju

  u 16. vijeku osnovana je berza u Parizu u 17. vijeku berza u Londonu.

   TEK 19. vijek 1817. godina ) NYSE

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  21/26

  Stvaranje kontinuiranog i likvidnog tržišta

  Stvaranje uslova za formiranje objektivne tržišne cijene finansijskih

  instrumenata

  Funkcija berze u informisanju i zaštiti investitora

  Indirektna pomoć u finansiranju privrede

  Predviđanje privrednih kretanja

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  22/26

  Specifičnosti berzanskog poslovanja 1)

  1.

  Poslovanje na berzi se odvija po strogim i unaprijed

  utvrđenim pravilima

  2.

  Rad berze se odvija na sastancima koji se

  održavaju u tačno određeno vrijeme

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  23/26

  Specifičnosti berzanskog poslovanja 2)

  3.

  Berzanske poslove ne mogu obavljati svi subjekti,

  nego samo za to ovlašteni berzanski predstavnici i

  posrednici

  4. Članovi berze mogu biti samo registrovani

  berzanski posrednici ili berzanski trgovci

  5.

  Svi poslovi berze se obavljaju pod nadzorom

  berzanskih organa i uprave, te države i njenih

  organa Komisije za vrijednosne papire i SRO)

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  24/26

  Prema načinu osnivanja:◦ Anglosaksonski tip berze◦ Evropsko-kontinentalni tip berze

  ◦ Mješoviti tip berze

  Prema načinu trgovanja:◦ Tradicionalne berze (berze na parketu)

  ◦ Elektronske berze

  U zavisnosti od vrste berzanskih poslova kojipreovlađuju u ukupnim poslovima:

  ◦ Promptne

  ◦ Terminske berze

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  25/26

  Berzansko poslovanje

  poslovi koji se obavljaju na berzi)

  - registracija vrijednosnih papira na berzi

   LISTING)

  - utvrđivanje kursa / cijene vrijednosnih papira

   KOTACIJA)

  - trgovanje vrijednosnim papirima

  - izvršavanje svih obaveza učesnika po

  osnovu zaključenih ugovora

   CLEARING AND SETTLEMENT)

  - informisanje javnosti o poslovanju berze

   BERZANSKI IZVJEŠTAJI)

 • 8/18/2019 Berzansko Poslovanje i Finansijske Usluge2015-2016

  26/26

  Pitanja ???