Beroepsgeheim Aww Februari 2012

  • View
    515

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inleiding tot gewijzigde regels spreekrecht

Text of Beroepsgeheim Aww Februari 2012

  • 1. Art. 458 Strafwetboek : strafrechtelijk gesanctioneerde zwijgplichtGeneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid,apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofdevan hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijntoevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zijgeroepen worden om in rechte of voor een parlementaireonderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het gevaldat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, wordengestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en metgeldboeten van 100 tot 500 euro. = strafrechtelijke zwijgplicht Daarnaast ook zwijgrecht tov rechter: art. 929 Gerechtelijk Wetboek.

2. Het beroepsgeheim houdt in dat men de plicht en het recht heeft om zaken die men binnen een (quasi-) professionele relatie verneemt of in het bezit krijgt en die vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Dit zelfs ten aanzien van de overheid. Zwijgrecht geldt ook voor geschriften die in beslag genomen worden: verklaring in PV van beslag, verzegelde omslag, openen in aanwezigheid vertegenwoordiger beroepsgroep. Geen obstructie van het onderzoek.26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 3. wet verwerking persoonsgegevens Gegevens m.b.t. gedentificeerde of identificeerbare persoon Gegevens die systematisch zijn neergeschreven of opgeslagen 3 fases: verzamelen, opslaan en uitvoer (beperkingen) Recht op inzage en correctie van die gegevens Toestemming nodig bij doorgeven van die gegevens, indien toestemming in de wet: betrokkene informeren!26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be4 4. discretieplicht Omvang bepaald in arbeidsovereenkomst of deontologischecode (fabrieksgeheim WAO) Tuchtrechtelijke of arbeidsrechtelijke sanctie (geenstrafrechtelijke) Geldt niet ten aanzien van iedereen Geen zwijgrecht tegenover leidinggevende, politie of rechter In het belang van de dienst of de onderneming Wat wordt vernomen in de uitoefening Ambtsgeheim = ambtelijke discretieplicht = discretieplicht voor ambtenaren Vb. leerkrachten, politie cfr ook de finaliteit van hun zwijgplicht26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be5 5. Ambtelijke aangifteplicht voor wanbedrijven en misdaden waar ambtenaar kennis van heeft: Art 29 Wb Sv: Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat al desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen. Cass. 9.10.990, Arresten van het hof van Cassatie 1990-91 nr. 67: Art. 29Sv heeft een algemene draagwijdte en is niet alleen van toepassing op wie statuut van ambtenaar heeft, maar op iedereen die door de overheid tewerkgesteld wordt: met andere woorden ook die hulpverleners die als contractuelen door de overheid in dienst zijn genomen hebben aangifteplicht26 februari 2012www.steunpuntjeugdhulp.be6 6. Bescherming van de clint: verbod om zonder rechtvaardigingsgrond, feiten bekend te maken die tot strafrechtelijke vervolging van de clint kunnen leiden. Bescherming van bepaalde taken (beroep): noodzakelijke vertrouwensrelatie in maatschappelijk belangrijke functie die individueel belang overstijgt. Geen absoluut beroepsgeheim.26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 7 7. Art. 458 Sw.: geen limitatieve opsomming: personen die een noodzakelijke vertrouwensfunctie uitoefenen ( vrijwillige confidenten):1. geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen2. alle andere personen die geheimen toevertrouwd krijgen in hoofde van staat of beroepstaat: historisch: clerus. Vrijwilligers en stagiairs met hulpverleningstaken die niet te onderscheiden zijn van professionele hulpverlenersa. expliciete wettekst: beroepen waarbij in regelgeving wordt verwezen naar art. 458 Sw.: zwijgplicht maar toch nog afwegen ivm noodzakelijke vertrouwensfunctie - ambtenaren (andere opdrachten van openbaar belang) decreten zijn ook wetteksten (gestemd door bevoegd parlement) b. mensen werkzaam in sectoren waar noodzakelijke vertrouwensfunctie van toepassing is: beoordeling door rechtspraak (en rechtsleer) 8. Art. 8 decreet Integrale Jeugdhulp: zijn alle personen die hun medewerking verlenen aan de toepassing van dit decreet, gebonden door de geheimhoudingplicht, bedoeld in art. 458 van het Strafwetboek, met betrekking tot de gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis krijgen en die daarmee verband houden. Sectorale bepalingen, vb. art. 77 JBW, art 7 DBJB: als je meewerkt aan een maatregel van de BJB; vb. art. 9 decreet AWW (1997, idem 8 mei 2009): Iedereen die met toepassing van dit decreet in contact komt met gebruikers, eerbiedigt hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en is tot geheimhouding verplicht. vb. VAPH: geen uitdrukkelijke bepaling opgenomen vb. herstelbemiddelaars meerderjarigen: art 555WbSV: mogen zelfs niet als getuige worden opgeroepen! 3. Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag niet worden opgeroepen als getuige in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of in enige andere procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van een bemiddeling kennis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar.26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 9 9. Is de informatie vertrouwelijk?(op basis van een wettekst of op basis van uitdrukkelijke vraag clint)- Vertrouwelijke informatie- Toevertrouwd door de clint- Ook informatie over derden- In meest strikte vorm ook het louter feit dat betrokkene clint of gekend is- Geheim karakter zolang clint belang heeft dat het niet wordtbekendgemaakt, ook indien begeleiding ondertussen werd stopgezet of naoverlijden- Niet: louter materile feiten zonder geheim karakter of geanonimiseerdeinformatie- Alles wat vertrouwelijk is uit zijn aard en de hulpverlener naar aanleidingvan de uitoefening van zijn staat of beroep heeft vernomen- Informatie die de hulpverlener zelf vaststelt, verneemt van derden of uithet dossier haalt 10. -vrij, vooraf, genformeerd, gepreciseerd,expliciet -meerwaarde als de hulpverlenerdoorgeeft? -in het belang van de clint(en) -is niet verplicht !26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be11 11. Strafvervolging Ontoelaatbaar bewijs: - weren uit de debatten -nietigverklaring strafonderzoek? Tuchtrechtelijke sanctie (vb. schorsing of schrapping van de lijst)- Orde van de beroepsgroep vb. Orde van geneesheren Arbeidsrechtelijk (vb. ontslag) - ambtenaren, werknemers Burgerrechtelijke aansprakelijkheid - werknemer (art. 18 AOW, art. 1382 BW) - rechtspersoon (art. 1382 BW, art. 1384 BW) Vertrouwensrelatie met clint! 12. Algemeen : documenten door het beroepsgeheim gedekt, mogen niet in beslag worden genomen Onderscheid : -Clint wordt verdacht :-overtuigingsstukken ( wapen, gestolen goederen,) : vatbaar voor beslag-bewijselementen: vatbaar voor beslag tenzij bestaansreden in dehulpverleningsrelatie voorbehoud in PV formuleren -Hulpverlener wordt verdacht :-beroepsmisdrijf sluit beroepgeheim uit-tenzij voor stukken die niets met het misdrijf te maken hebben Opgelet : steeds een huiszoekingsbevel (onderzoeksrechter) vereist metmachtiging tot inbeslagname (uitvoering door politieleden met dehoedanigheid van officier van gerechtelijke politie) Voorbeeld : politie vraagt inzage in dossier m.b.t. jongere die verdacht wordt.Politie dreigt met onderzoeksrechter, huiszoeking en beslag. Kan dit ?26 februari 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 13 13. - Ingevoerd door de rechtspraak (Verlaine-arrest, Cassatie dd. 13 mei 1987)- = rechtvaardigingsgrond: de principieel ontoelaatbare handeling wordt toelaatbaar- met onweerstaanbare drang: belangenafweging: het overtreden vanstrafrechtelijke bepalingen is noodzakelijk en het enige middel om andere, meerbelangrijke belangen te vrijwaren- Voorwaarden: - Reel, ernstig en acuut gevaar (geen feiten uit verleden of hypothetisch,toekomstig gevaar) - Proportionaliteit: het rechtsgoed dat wordt bedreigd moet van een hogerewaarde zijn dan het rechtsgoed dat men wil schenden - Subsidiariteit: noodtoestand kan alleen verholpen worden door het doorbrekenvan het beroepsgeheim- Voorbeelden - Informatie aan partner van seropositieve patint - Manifest dronken ouder neemt kind mee in de auto - Wat bij een (onrustwekkende) verdwijning? 14. Nieuwe tekst gestemd door de Kamer juli 2011, Senaat oktober 2011 B.S. 20.1.2012, in werking 31.1.2012: Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen. 15. Art 422bis SW Met gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en met eengeldboete van 50 tot 500 of met een van die straffen alleen wordtgestraft hij die verzuimt