Bengkel Kerja Optimum TMK SIRI 3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/9/2018 Bengkel Kerja Optimum TMK SIRI 3

  1/5

  BAHAGIAN TEKNOLOGI iPENO'IDIKAN NEGERI SELAN.GORJalan Kepuk 1912, Seksyen 19,40300 Shah Alam.Selangor Darul Ehsan.

  "1 MALA YSIA : RAKY AT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAJ DIUT AMAKAN'Ruj.KamiTarikh

  PSPN(SEL) 8873/1/l J1d.6 (79 )5 Septem ber 2011

  Nama seperti d.ilampiranTu anfPu an ,BENGKEL KERJA MENGOPTlMUM PENGGUNAAN DAN PENGINTEGRASIANSUMBER PENDIDIKAN BERASASKAN TMK DALAM P&P KE ARAB PEMBESTARIANSEKOLAH ~SIRI 3D engan segala horm atnya, perkara di alas adalah dirujuk.2. Sehubungan itu , tuan/puan dijemput hadir ke bengkel kerja berkenaan yang ak an d ia dak anseperri butiran berikut :

  TarikbMassTempat

  13 - 15September lOll (Selasa - Khamis)8,00 pagi -10..36 malamBahagian Tekuologi Pendidikan Negeri SelangerJalan Kepuk 1912 eksyea 19,40300. Shab Amm, Selangor(Billk Merpati)2.30. petangAsrama BTPN SelangorPendaftaranPenginapan

  3 . Bengkel ini adalah berkenaan peranan GPB1GIT /GPM sekolah dan penarafan SSQS. Sila baw abersam a kom puter riba dan 'pow er extension ' rnasing-m asing bagi m elancarkan bengkel berkenaan.4. Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai perkara di atas, sila hubungi En Munir B in MatY aub di talian 03-55484475/4476 sam bungan 146.Sekian untuk perhatian dan tindakan ru an /p ua n sela nju tn ya. T erim a k asih''BERKHIDMA T UNTUK l'fEGARA"S aya yang m enurut perintah,

  ~(NIK ASMA DINTI NIK AHMAD )P en olo ng P en ga ra hb.p, K etua P enolong P engarah,B ahagian T eknologi P endidikan N egeri S elangor

  (SUa catatkan nombor rujukan apabfla benuusen dengan kami)

  No.Telefofl :03 - S54B 4475 I 4476No. Faksimili:03 - 5548 4480Email:[email protected] :http://btpnsel.edu.my

  mailto:[email protected]://btpnsel.edu.my/http://btpnsel.edu.my/mailto:[email protected]
 • 5/9/2018 Bengkel Kerja Optimum TMK SIRI 3

  2/5

  BENGKEL KERJA MENGOPTIMUM PENGGUNAAN DAN PENGlNTEGRASlAN UMBER PENDIDIKANBERASASKAN TMK DALAM P&P KE ARAB PEMBE T ARIAN SEKOLAH - IRJ 3 (BIT..,lK MERP ATl)

  Bil Kod Sekolah Nama Seknlah Nama Peserta PKG! BFT6007 SAM T Sultan Salahuddin Abd A ziz S hah Zaldah bt Mobd S apawi PKG Batu 3 82 BBA6024 SK K am po ng B an tin g Megat Zawahir A lana! b. M egat Abd W ahid PKG Batu 3 83 BBA6004 SK Panchang Bedena Narimah bt Hamzah PKG B atu 384 BBC3047 S1K(C) Yuk Chili Kong Siew Tin PKG Buk it B ad on _K5 BBA3035 SK Puncak Alam 2 Im tisal B t A broad B adri P KG B ukit B adong6 BFT300J SAM Jeram N or Amani bt H airu zi PKGJeram7 BBD3052 SJK(T) Ldg Bk t lio k Kalaiselvi alp Ratnam PKG J era rn8 BB D3 049 SJK(T) Ldg Braunston T.8untharavally PKG J era rn9 BBA3004 SK Dato' M aharaja Lela Shams uddin bin Abdul Rahman PKG Jerarn10 BBA3006 SK)eram Mahathir bin Ismail PKG JerarnII. BBA3031 SK Bandar Barn Nur Asmahani B inti Hassim PKG Kuala Selangor12 BBA3031 SK B andar Barn Kuala Selangor Rosrnah bt Johari PKG Kuala Selangor13 BBA3013 SK Bid Beljmbing S alw ati B in ti I stik h A hmad PKG K uala S elan go r14 BBAJ014 SK Kuala SeJangor Taufik Hashim bin Ahmad PKG Kuala SelangorIS BBA6011 SK Parit 13 S aifu l A pra z b in Hamzah PKG P as ir P an jan g16 BBA6011 SK Parit 13 Zarina bt, Bakin PKG P asir P an jan g17 BBA6029 SK Parit 9 Ishak bin Jamil PKG Pasir Panjang18 BBAJ032 SK Bestari Jaya Omar Z ahran bin M ohamed Kurdi PKG R an tau P an jan g19 BBA3032 SK Bestari Jaya Fatimatzahra bt Sabey PKG R an tau P an jan g20 BBAJ024 SK Jalan Raja M usa Azoizan bin Othman PKG Ran tau P an jan g

  2 1 BBAJOO9 .SK Pasangan Aslina bt Adrian PKG Ran tau P an jan g22 BIT600S SAM Muhammad ia h W an Fakaruddin b. W an Y usof PK O Sabak B em am23 BBC6032 SJK(C) Lum Hua C hia S ue K iang P KG S abak Bernam24 BBD6040 S JK (T ) L ada ng S ao ak B ern am Thilaga a lp Raman PKG Sabak Bemam25 BBA6010 S K B agan T erap Vijayan all Ramasamy PKG S abak B ernam26 BBA6013 SK Doktor A bdul Latiff Mahyiddin bin H j. Korm in PKG Sabak Bernam27 BFT6001 SAM Parit Barn M ohd H am bali bin K aw eed PKG Sg Air Tawar28 BFT6001 S AM P ari! B aru N urazma rin a b t A hm ad Azmi PKG Sg Air Tawar29 BRA600J SBP I S ab ak B ern am M d Nadzri bin M d Patzi PK G Sg Air Tawar3 0 BRA6001 SBPl Sabak Bernarn Chien Siew Ping PKG S g A ir T aw ar3 1 BBA6019 SK Parit Baham H afizu dd in b in A bd Am PK G Sg A ir T aw ar32 BBA6032 SK Binjal Jaya Rooselawati bt Hassan PKG Sg Besar33 BBA3018 SK D ata' Manan (Inte_g) Sarala alp Thangavelu PKG Tanjung Karang34 BBA3021 SK Parit Empat Siti Zainah b t I sma il PKG T an ju ng K aran g

  __J

 • 5/9/2018 Bengkel Kerja Optimum TMK SIRI 3

  3/5

  BAHAGIAN TEKNOlOGl PENDIDIKAN NEGER( SELANGORJatan Kepuk 19/2, Seksyen 19.40300 Shah Alam,Selangor DaTUIEhsan.

  "lMALAYSIA ; RAKYAT DIDAHULUKA~. PENCAPAJAN DIUTAMAKAN"Ruj.KamiTar ikh

  PSPN(SEL) 8873 /111 JId.6 ( 80)5 September 20 II

  Nama seperti dilampiraaTuart/Puan,BENGKEL KERJA MENGOPTIMUM PENGGUNAAN DAN PENGINTEGRASIANSUMBER PENDIDIKAN BERASASKAN TMK DALAM P&P ICE ARAB PEMBESTARIANSEKOLAH - SIRI 3Dengan segala hormatnya, perkars di atas adaJab dirujuk.2. Sebubungan itu, tuan/puan dijemput hadir ke bengkel kerja berkenaan yang akan diadakanseperti butiran berikut :

  TarikhMasaTempat13 - 15 September 2011 (Selasa - Khamis)8...0 pagi -10.30 malamBabagian Teknologi Pendidikan Negeri elangorJalan Kepuk 1912, Seksyen 19,.40300 Shah Alam, SeJan.gor(Bilik KA -.!ftW ,4.(.l )2.30 petangAsrama BTPN Selangor

  PendaffaranPengiuapan

  1. BengkeI ini adalah berkenaan peranan OPB/GIT/GPM sekolah dan penarafan SSQS. Sila bawabersama komputer riba dan 'power extension' masing-masing bag i melancarkan bengkel berkenaan.4. Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai perkara di atas, sila hubungi En Munlr Bin MatYaub di talian 03-55484475/4476 sambungan 146.Sekian unwk perhatian dan tindakan tuanlpuan selanjutnya. Terima kasih"BERKHIDMA T UNTUK NEGARA"

  s.y~perintah,

  (NIl( ASMA DINTJ NIK AHMAD )Peno long Pengarahb.p. Ketua Penolong Pengarah,Sahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor

  (Sila ce fs tka n n om bo r ru ju ks n a pa bi/ a b eru ru sa n d en ga n kami)

  No.Telefon:03 - 5548 4475 I 4476No . F aks lm iU :03 - 5548 4460Emai l :[email protected] :http:// btpnseLe

 • 5/9/2018 Bengkel Kerja Optimum TMK SIRI 3

  4/5

  BENGKEL KERJA MENGOPTIMlJM PENGGUNAAN DAN PENGlNTEGRASIAN SUMBER PENDIDIKANBERASASKAN TMK DALAM P&P KE ARAH PEMBESTARIA.lIol SEKOLAH ~SIRI 3 (BILlK k4$AwA-e-1 )Bil Kod Sekolab Nama Sekolab Nama Peserta PKGI BBA6017 SK Sekendi M usinah bl Yusa PKG Bam 382 BBA6022 SK Tt!bok.Jaws Ahmad Shukri b, Sahri PKG Bam 383 BEB6044 SMK T u n J . - u Abdul Rahman Putra B asori b. A bd R ahm an PKG Batu 384 DEAJ08S SMK Puncak AJam H azalina B t S uratm an PKG Bukit Badong5 BBAJOO5 SK Tambak Jawa Nerismawati binli Mat Zahr i PKG Jeram6 BEAJ078 SMK Jeram Mohamad Nazri bin Zuhir PKG Jeram7 8BB3030 SK Sultan Abdul Aziz Ami binti Sidek PKG Kuala Selangor8 88A3025 SK Sungai Terap Mohd Hilmi Abdullah PKG Kuala Selang_or9 BBA3012 SK Tanjong Keramat Norliah bt Mebd. Rafiai PKG Kuala Selangor10 BEAJ074 SMK Sen Tanjong Shamsir bin Johari PKG Kuala SelangorII BEA3082 SMK Pengkalan Permatang Muralee A IL V eeram alai PKG Kuala Selanaor12 BEAJ074 SMK Seri Tanjung Zulkifli Bin Othman PKG K uala SelangorIJ BEB3078 SMK Sultan Abd Aziz Mohd. Ishak bin Mohd. Yunus PKG Kuala Selangor14 BBB6030 SK Seri Sekinchan Noor Hayati bt . Sarwani PKG Pasir Panjang15 BBA6031 SK Sungal Nibong Sit. Saniah bt, Thon~ PKG Pasir Panjang16 BEA6601 SMK Data M ustaffa Amri bin Sajuki PKG Pasir Panjang17 BEB6047 SMK Yoke Kuan Ism ail bin Ahm ad Saleh PKG Pasir Panjang18 BBAJO]O SK Rantau Panjang Kamaruhana br Maarof PKG Rantau Panjang19 BEA6044 SMK Bagan Temp Nur Anitah bt Kadri PKG Sabak Bemam20 BBA6Q21 SK Seri Mawar Norashikin Ilanim binti Yahya PKG Sg Air Tawar21 BBA6021 SK Seri Mawar Mohd jarjani bin abas PKG Sg Air Tawar22 BBA6018 SK Simpang 4 BNO Rosman Bin M ohamed Jais PKG Sg Air Tawar23 BBA6018 SK Simpang 4 BNO SyawalJuddin bin Aspari PKG Sg Air Tawar24 8886029 SK Seri Urama Kalam b Salan PKG Sg Besar25 BBA6002 SK Sg Hj DaM Rossaidah bt Suaid PKG Sg Besar ,26 BBA6009 SK Tok Khalifah S harifah bt K asm an PKG Sg Besar27 8EB6046 SMK Sen Bedena Suhardi B Suhol PKG Sg Besar28 BBAJ016 SK Sungai Burong Hsrlina 8t lsmai I PKG Tanjung Karang2 9 BEAJ.075 SM K Data Harun Azmi Bin Bohan PKG Tanjung KarangJ O BEB3080 SMK Seri Desa Hairil Nizam bin Ahmad Jernani PKG Tanjung Karnng31 BEB3080 SMK Seri Desa R ohaidah B t K asm an PKG Tanjung Karang32 BEAJ079 SMK Sg. Burong Mohd Azhari bin Sarmun PKG Tanjung Karang33 BEAJ080 SMK Tiram Jaya Azreen Raihan bl Markum PKG Tanjung Karang

 • 5/9/2018 Bengkel Kerja Optimum TMK SIRI 3

  5/5

  " . . " " ' " e n . . -I:t: U'I ~ . . . m w i!: . : t -- - - .> 0 e !;Q ) : 1 0 A 'Ia : : CD 1 1 1 to to . . . . . .- c :: - e n - (fJ ; : w ; :iii . . . . . . . . . .::I:..I. ...Ir. . . . . . -e n e n e m -...I" 1 J ~ " 1 J .~ W w }> 0 0G). " ' 0 . G) ~ "" C "tI-z. z G') Gl

  ~~-0ZC.):or= " . _ .-

  s:c : . . .. . . . .e n"" CmZC--.IC" 1 J

  --.II tCimzS:O)G)J>.~~~I$=z: : . t I

  1 s :: : : r :O.-0-c: , . . . . .~w-