Bekerja dalam pasukan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Bekerja dalam pasukan

  1/3

  3.1e iii. BEKERJA DALAM PASUKAN TARIKH: .. HARI:

  SSNSMKSK/ERT/T5/SAR/2013

  CIRI BEKERJA

  DALAM PASUKAN

  STRUKTUR

  ORGANISASI

  - susunan pembahagian

  tugas dan

  tanggungjawab dalam

  organisasi

  MATLAMAT

  - menentukan

  hala tuju pasukan

  SPESIFIKASI TUGAS /

  TANGGUNGJAWAB

  - Jenis tugas dan

  tanggungjawab yang

  perlu dilaksanakan

  dalam pasukan

  PENERAPAN NILAI

  MURNI

  - nilai murni

  ditetapkan melaluitanggungjawab

  terhadap

  peraturan, undang-

  undang dan aktiviti

  pasukan

  MEMPERTINGKATSEMANGAT &PERPADUAN

  Pasukan membentuk

  semangat kekitaan dan

  perpaduan sesama ahli

  PENGAGIHAN /MERINGANKAN

  TUGAS

  Pasukan mengagihkan

  tugas kepada ahli bagi

  meringankan tugas yang

  berat.

  CUNGKIL &KEMBANG POTENSI

  DIRI

  Pasukan memberi

  peluang mencungkil

  bakat, kebolehan dan

  potensi yang dimiliki

  ahli mengikut

  pengkhususan kerja.

  PERKONGSIANPENGALAMAN &MENINGKATKAN

  KEMAHIRAN

  Pasukan akan

  menggabungkan

  pengetahuan, pengalaman

  dan kemahiran semua

  ahlinya dalam pencapaian

  matlamat.

  KEPENTINGANPEMBENTUKAN

  PASUKAN

  PENINGKATANPRODUKTIVITI

  Pasukan menggabungkanpengetahuan dan

  pengalaman ahli bagi

  meningkatkan

  produktiviti

 • 7/29/2019 Bekerja dalam pasukan

  2/3

  3.1e iii. BEKERJA DALAM PASUKAN TARIKH: .. HARI:

  SSNSMKSK/ERT/T5/SAR/2013

  LANGKAH PEMBENTUKAN PASUKAN

  5. Menyenaraikan tugas- setiap jawatan mempunyai spesifikasi tugas dan

  tanggungjawab- ahli yang dilantik mesti tahu dan jelas akan

  tanggungjawab supaya dapat menjalankan tugasdengan baik dan cekap

  4. Membahagikan tugas- tugas dan tanggungjawab dilaksanakan melalui jawatan

  yang disandang.- Pelantikan jawatan dijalankan melalui pemilihan yang adil.

  3. Membentuk struktur organisasi- untuk mengagihkan tugas dan tanggungjawab.

  2. Menentukan bilangan ahli- bergantung kepada - kemudahan infrastruktur yang ada.

  - had bilangan ahli bagi mendapatkan penyertaanmurid

  yang sama rata bagi setiap kumpulan.

  1. Mengenal pasti matlamat untuk menunjukkan arah dan hala tuju pasukan serta dapat berfungsi

  dengan cekap dan berkesan.

  Contoh carta organisasi persatuan

  GURU PENASIHAT

  PENGURUSI

  NAIB PENGERUSI

  SETIAUSAHA BENDAHARI

  PENOLONG SETIAUSAHA PENOLONG BENDAHARI

  AHLI JAWATANKUASA

  AHLI JAWATANKUASAAHLI JAWATANKUASA

  AHLI JAWATANKUASA

 • 7/29/2019 Bekerja dalam pasukan

  3/3

  3.1e iii. BEKERJA DALAM PASUKAN TARIKH: .. HARI:

  SSNSMKSK/ERT/T5/SAR/2013

  Kemudahan Asas Kemudahan Awam

  Untuk memenuhi keperluan asasahli komuniti

  untuk memenuhi keperluan fisiologi,psikologi dan sosial ahli komuniti

  Bekalan air

  Bekalan tenaga

  Jalan raya

  Kesihatan

  Pendidikan

  Keselamatan dan perlindungan

  Komunikasi

  Kebersihan, rekreasi, dan keceriaan

  Tempat beribadat dan aktiviti

  masyarakat

  Kebajikan masyarakat

  SUMBANGAN KELUARGAKEPADA KOMUNITI

  Bertanggungjawab ke ataspenggunaan, penjagaan dankeselamatan kemudahan danperkhidmatan

  Menyumbang pengetahuandan kemahiran

  Melibatkan diri dalam aktivitikomuniti dan sukarela.

  SUMBANGAN KOMUNITI KEPADAKELUARGA

  Melahirkan rasa selamat, tenteram,harmoni, dilindungi sertamempunyai semangat kekitaan

  Menyediakan tempat mendapatkanbantuan ketika berlaku kesusahandan kecemasan

  Menyediakan tempat mewujudkanperasaan kasih sayang,bekerjasama, bertoleransi, saling

  hormat-menghormati danmengeratkan hubungansilaturahim.

  Mewujudkan peraturan danundang-undang mengawal tingkahlaku ahli.

  SUMBANGAN

  KEMUDAHANDALAM KOMUNITI