of 28/28
WTA 50 Betriebsanleitung Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l’uso Operating Instructions Instruktionsbok Manual de uso Betjeningsvejledning Manual do utilizador Käyttöohjeet δηγίες Λειτυργίας Kullan∂m k∂lavuzu Návod k pouÏití Instrukcja obs∏ugi Üzemeltetési utasítás Návod na pouÏívanie Navodila za uporabo Kasutusjuhend Naudojimo instrukcija Lieto‰anas instrukcija PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

Bedienungsanleitung Weller Entlötpinzettenset WTA 50 · WTA 50 Betriebsanleitung Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l’uso Operating Instructions Instruktionsbok

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bedienungsanleitung Weller Entlötpinzettenset WTA 50 · WTA 50 Betriebsanleitung Mode d’emploi...

 • WTA 50Betriebsanleitung

  Mode demploi

  Gebruiksaanwijzing

  Istruzioni per luso

  Operating Instructions

  Instruktionsbok

  Manual de uso

  Betjeningsvejledning

  Manual do utilizador

  Kyttohjeet

  Kullanm klavuzu

  Nvod k pouit

  Instrukcja obsugi

  zemeltetsi utasts

  Nvod na pouvanie

  Navodila za uporabo

  Kasutusjuhend

  Naudojimo instrukcija

  Lietoanas instrukcija

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Inhaltsverzeichnis Seite1. Achtung! 12. Beschreibung 1

  Technische Daten 13. Inbetriebnahme 14. Potentialausgleich 15. Arbeitshinweise 16. Wartungshinweise 17. Lieferumfang 1

  Sommaire Page1. Attention! 22. Description 2

  Caractristiques techniques 23. Mise en service 24. Compensation de potentiel 25. Utilisation 26. Entretien 27. Fournitures 2

  Inhoudsopgave Pagina1. Attentie! 32. Beschrijving 3

  Technische gegevens 33. Ingebruikname 34. Potentiaalvereffening 35. Werkvoorschrift 36. Foutmeldingen 37. Omvang van de levering 3

  Istruziomi per Iuso Pagina1 Attenzione! 42. Descrizione 4

  Dati tecnici 43. Funzionamento 44. Equalizzazione del potenziale 45. Indicazioni operative 46. Manutenzione 47. La fornitura comprende 4

  Table of contents Page1. Caution! 52. Description 5

  Technical data 53. Commissioning 54. Potential balance 55. Operating guidelines 56. Maintenance instructions 57. Scope of delivery 5

  Innehllsfrteckning Sida1. Observera 62. Beskrivning 6

  Tekniska data 63. Idrifttagning 64. Potentialutjmning 65. Arbetsanvisning 66. Felmeddelanden 67. Leveransomfattning 6

  ndice pgina1. Atencin! 72. Descripcin 7

  Datos tcnicos 73. Puesta en funcionamiento 74. Compesacin del potencial 75. Normas 76. Avisos de error 77. Piezas suministradas 7

  Indholdsfortegnelse side1. Bemrk! 82. Beskrivelse 8

  Tekniske data 83. Ibrugtagning 84. Potentialudligning 85. Arbejdsanvisning 86. Fejlmeldinger 87. Leveringsomfang 8

  ndice Pgina1. Ateno! 92. Descrio 9

  Dados tcnicos 93. Colocao em servio 94. Compensao de potncia 95. Instruo de trabalho 96. Avisos de erro 97. Fornecimento 9

  Sisllysluettelo sivu1. Huomio! 102. Kuvaus 10

  Tekniset tiedot 103. Kyttnotto 104. Potentiaalin tasaaminen 105. Tyohjeet 106. Virheilmoitukset 107. Toimituksen laajuus 10

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 1. ! 112. 11

  113. 114. 115. 116. 117. 11

  Fihrist Sayfa1. Dikkat! 122. Tanm 12

  Teknik bilgiler 123. Devreye alma 124. Potansiyel dengelemesi 125. altrma uyars 126. Hata mesajlar 127. Teslimat kapsam 12

  Obsah Strana1. Pozor! 132. Popis 13

  Technick daje 133. Uveden do provozu 134. Vyrovnn potencil 135. Pracovn pokyny 136. Chybov hlen 137. Rozsah dodvky 13

  Spis treci Strona1. Uwaga! 142. Opis 14

  Dane techniczne 143. Uruchomienie 144. Wyrwnanie potencjau 145. Wskazwki dot. pracy 146. Komunikaty o bdach 147. Zakres wyposaenia 14

  Tartalomjegyzk Oldal1. Figyelem! 152. Lers 15

  Mszaki adatok 153. zembevtel 154. Potencilkiegyenlts 155. tmutat a munkhoz 156. Hibazenetek 157. Szlltsi terjedelem 15

  Obsah Strana1. Upozornenie 162. Popis 16

  Technick daje 163. Uvedenie do prevdzky 164. Vyrovnanie potencilov 165. Pracovn pokyny 166. Chybov hlsenia 167. Rozsah dodvky 16

  Vsebina Stran1. Pozor! 172. Opis 17

  Tehnini podatki 173. Zaetek obratovanja 174. Izenaevanje potenciala 175. Navodila za delo 176. Javljanje napak 177. Obseg dobave 17

  Sisukord Leheklg1. Thelepanu! 182. Kirjeldus 18

  Tehnilised andmed 183. Kasutuselevtt 184. Potentsiaalide htlustamine 185. Tjuhisedi 186. Veateated 187. Tarne sisu 18

  Turinys Puslapis1. Dmesio! 192. Apraymas 19

  Techniniai duomenys 193. Pradedant naudotis 194. Potencial ilyginimas 195. Darbo nurodymai 196. Praneimai apie gedimus 197. Komplektas 19

  Satura rdtjs Lappuse1. Uzmanbu! 202. Apraksts 20

  Tehniskie dati 203. Lietoana 204. Potencilu izldzinana 205. Darba nordes 206. Kdu paziojumi 207. Piegdes komplekts 20

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 1. Ponta de solda2. Parafuso de aperto para a

  fixao da ponta de solda3. Elemento trmico4. Parafuso de aperto para o

  ajuste de preciso5. Pega antiesttica6. Cabo de ligao resistente a

  altas temperaturas

  1. Loddespids2. Klemmeskrue til fastspnding

  af loddespids3. Varmeelement4. Klemmeskrue til finjustering5. Hndtag antistatisk6. Tilslutningsledning

  temperaturbestandig

  1. Punta de soldar2. Tornillo prisionero para sujetar

  la punta de soldar3. Resistencia4. Tornillo prisionero del ajuste

  de precisin5. Mango antiesttico6. Cable de conexin

  termorresistente

  1. Soldering tip2. Attachment screw for

  fastening soldering tip3. Heating element4. Attachment screw for

  precision adjustment5. Anti-static handle6. Temperature-resistant

  connection lead

  1. Punta dissaldante2. Vite di bloccaggio per

  fissaggio della punta 3. Elemento riscaldante4. Vite di bloccaggio per una

  precisa regolazione5. Impugnatura antistatica6. Cavo di collegamento

  termoresistente

  1. Soldeerpunt2. Klemschroef voor

  soldeerpuntbevestiging3. Verwarmingselement4. Klemschroef voor fijnjustering5. Greep antistatisch6. Aansluitleiding

  temperatuurbestendig

  1. Panne2. Vis de serrage pour la fixationde la panne3. Elment chauffant4. Vis de serrage pour le rglage

  fin5. Manche antistatique6. Cordon dalimentation

  lpreuve de lachaleur

  1. Ltspitze2. Klemmschraube fr

  Ltspitzenbefes-tigung3. Heizelement4. Klemmschraube fr

  Feinjustierung5. Griff antistatisch6. Anschluleitung

  temperaturbestndig

  1. Ldspets2. Skruvklmma fr

  ldspetsfaststtning3. Vrmelement4. Skruvklmma fr finjustering5. Antistatiskt grepp6. Anslutningsledning

  temperaturbestndig

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 1. Lodmura uzgalis2. Skrvjama spaile lodmura

  uzgaa nostiprinanai3. Sildelements4. Skrvjama spaile preczai

  justanai5. Antistatisks rokturis6. Karstumizturgi pieslguma

  vadi

  1. Jooteotsik2. Jooteotsiku kinnituskruvi3. Ktteelement4. Tppisseadistuse

  kinnituskruvi5. Antistaatiline kepide6. hendusjuhe

  1. Spajkalna konica2. Privojni vijak za pritrditev

  spajkalne konice3. Grelni element4. Privojni vijak za fino

  nastavitev5. Antistatini roaj6.Temperaturno obstojni

  prikljuni kabel

  1. Spjkovac hrot2. Upnacia skrutka na

  upevnenie spjkovacieho hrotu

  3. Vyhrievac lnok4. Upnacia skrutka na jemn

  nastavenie5. Rukov antistatick6. Pripjacie vedenie

  teplotne odoln

  1. forrasztcscs2. forrasztcscs

  rgztcsavarja3. ftelem4. finombellts

  rgztcsavarja5. antisztatikus foganty6. hll csatlakozvezetk

  1. Grot lutownicy2. ruba zaciskowa dla

  mocowania grotu lutowniczego

  3. Element grzejny4. ruba zaciskowa dla

  precyzyjnej regulacji5. Uchwyt antystatyczny6. Przewd przyczeniowy

  dporny na temperatur

  1. Pjec hrot2. Upnac roub pro upevnn

  pjecho hrotu3. Topn lnek4. Upnac roub pro jemn

  sefizen5. Rukoje antistatick6. Pfiipojovac veden

  teplotn odoln

  1. Havya ucu2. Havya ucunu yerine takmak

  iin sktrma vidas3. Istma eleman4. Hassas ayar iin sktrma

  vidas5. Antistatik tutamak6. Isya dayankl balant hatt

  1. #2.

  #3. # 4. %

  5. %6. ,

  #

  1. Juottokrki2. Kiristysruuvi juottokrjen

  kiinnittmiseen3. Kuumennuselementti4. Kiristysruuvi hienostn5. Antistaattinen kahva6. Liitntjohto

  lmptilan kestv

  1. Lituoklio antgalis2. Fiksacinis vartas lituoklio

  antgaliui tvirtinti3. Kaitinimo elementas4. Fiksacinis vartas tiksliajam

  nustatymui5. Antistatin rankena6. Kabelis, atsparus kariui

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • WTA 50

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Wir danken Ihnen fr das mit dem Kauf der Weller WTA 50Entltpinzette erwiesene Vertrauen. Bei der Fertigung wurdenstrengste Qualitts-Anforderungen zugrunde gelegt, die eineeinwandfreie Funktion des Gertes sicherstellen.

  1. Achtung!Vor Inbetriebnahme des Gertes lesen Sie bitte dieseBetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweiseaufmerksam durch. Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvor-schriften droht Gefahr fr Leib und Leben.

  Fr andere, von der Betriebsanleitung abweichendeVerwendung, sowie bei eigenmchtiger Vernderung, wirdvon Seiten des Herstellers keine Haftung bernommen.

  Die Weller WTA 50 Entltpinzette entspricht der EGKonformittserklrung gem den grundlegendenSicherheitsanforderungen der Richtlinien 89/336/EWG und73/23EWG.

  2. BeschreibungDie WTA 50 ist eine beheizte Pinzette zum Entlten von SMDBauteilen. Die Entltpinzette ist an alle Weller Lt- undEntltstationen mit elektronischem Regelsystem anschliess-bar. In jedem der beiden beweglich angeordnetenHeizelementen befindet sich ein Temperatursensor, die freinen przisen Temperaturausgleich an beiden Schenkelnsorgen. Die Heizelemente verfgen ber je 25 WattHeizleistung und werden mit Schutzkleinspannung betrieben.ESD gerechte Ausfhrung, sowie ein temperaturbestndigesAnschlusskabel ergnzen den Qualittsstandard.

  Technische DatenAnschluspannung: 24V SchutzkleinspannungLeistungsaufnahme: 2 x 25WArbeitstemperatur: bis 450CAufheizzeit: ca. 65 sec.

  Ltspitzen einsetzen und justierenDie fr die Ltanwendung geeignete Ltspitze einsetzen undausrichten. Die Spitzen mit den Klemmschrauben (2) befesti-gen. Durch Lsen der Klemmschraube (4) kann dieLtspitzenposition feinjustiert werden. Das kompletteHeizelement kann gedreht und in axialer Richtung verschoben werden.

  3. InbetriebnahmeEntltpinzette in der Ablage ablegen. Den Anschlussstecker indie dafr vorgesehene Anschlubuchse des Steuergerteseinstecken und verriegeln. Alle brennbaren Gegenstnde ausder Nhe des Ltwerkzeuges bringen. Das Steuergert amNetzschalter einschalten und die gewnschte Temperatur

  einstellen. Nach dem Erreichen der Lttemperatur die selektiv benetzbare Ltspitze mit Lot benetzen.

  4. PotentialausgleichDie Heizelemente sind ber eine Potentialausgleichsleitungmit dem Steuergert verbunden. Der Potentialausgleich kannnach den Angaben in der Betriebsanleitung des Steuergertshergestellt werden.

  5. ArbeitshinweiseMit den Ltspitzen beide Anschlussseiten des Bauteils auf-schmelzen und das Bauteil abheben. Dabei keinen zu grossen Druck auf das Bauelement ausben. DieSpitzentemperatur mglichst niedrig einstellen, umLeiterplatte und Bauelemente zu schonen.Die Betriebsanleitung des verwendeten Steuergertes ist zudieser Betriebsanleitung ergnzend gltig.

  6. WartungshinweiseBeim Spitzenwechsel stets neue Gewindestifte verwenden.Ltspitzen regelmig mit flussmittelhaltigem Lot benetzen.

  7. LieferumfangEntltpinzette WTA 50Ablage mit ReinigungsschwammLtspitzen Werkzeug fr KlemmschraubenBetriebsanleitungSicherheitshinweise

  Zubehr siehe Seite 21Explo- Zeichnung siehe Seite 22

  Technische nderungen vorbehalten!

  Deutsch

  1

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 2

  Nous vous remercions de la confiance que vous nous aveztmoigne en achetant la WTA 50 est une pince. La fabrica-tion de ce produit satisfait aux exigences de qualit les plusrigoureuses qui garantissent son parfait fonctionnement.

  1. Attention!Avant la mise en service de la station, lisez attentivementson mode d'emploi. Le non-respect de cette consigne peutentraner un danger d'atteinte l'intgrit physique voire undanger de mort.

  Le fabricant dcline toute responsabilit en cas d'utilisationpour une destination autre que celle dcrite dans le moded'emploi et en cas de modification de sa conception initiale.

  La WTA 50 est une pince de Weller fait l'objet d'une dclara-tion de conformit aux exigences de scurit des directives89/336/CEE et 73/23CEE.

  2. DescriptionLa WTA 50 est une pince chauffante destine au dessouda-ge des composants SMD. La pince dessouder peut treraccorde toutes les stations de soudage et de dessouda-ge Weller possdant un systme de rglage lectronique.Chacun des lments chauffants mobiles renferme unesonde de temprature assurant un ajustement prcis de latemprature dans les deux branches. Les lments chauf-fants ont une puissance de chauffe respective de 25 wattset sont aliments en basse tension de protection aux normesESD. Un cordon dalimentation lpreuve de la chaleurcomplte le haut niveau de qualit du WTA 50.

  Caractristiques techniquesTension dalimentation: basse tension 24 VPuissance absorbe: 2 x 25 WPlage de temprature: jusqu 450CDure de mise en temprature: env. 65 s

  Mise en place et rglage des pannesMettre en place et positionner les pannes adaptes lapp-lication envisage. Fixer les pannes avec les vis de serrage(2). Un rglage fin de la position des pannes peut tre effec-tu en desserrant la vis de serrage (4). Llment chauffantcomplet peut tre tourn et dplac dans laxe.

  3. Mise en servicePlacer la pince dessouder dans le support. Enfoncer et ver-rouiller le connecteur dans la prise prvue cet effet surlappareil de commande. Mettre l'unit en marche par lin-terrupteur secteur et slectionner la temprature souhaite.Lorsque la temprature de soudage est atteinte, tamer lapanne de soudure adquate.

  4. Compensation du potentielLes lments chauffants sont relis au bloc par une lignedquipotentialit. La compensation du potentiel peut treralise suivant les indications qui figurent dans le modedemploi du bloc.

  5. UtilisationFaire fondre avec les pannes la soudure des deux cts ducomposant et soulever le composant sans exercer de pres-sion excessive sur ce dernier. Rgler la temprature despannes sur une valeur aussi faible que possible de manire mnager la carte et les composants.En plus du prsent mode demploi, consulter le mode dem-ploi du bloc utilis.

  6. EntretienUtiliser toujours des vis sans tte neuves lors du change-ment de pannes. Etamer rgulirement les pannes avec dela soudure contenant du flux.

  7. FournituresPince dessouder WTA50Support avec ponge de nettoyagePannesCl pour vis de serrageMode d'emploiConsignes de scurit

  Accessoires voir page 21Schma des connexions voir page 22

  Sous rserve de modifications techniques!

  Franais

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • We danken u voor de aankoop van Soldeerruimpincet WTA 50en het door u gestelde vertrouwen in ons product. Bij de pro-ductie werd aan de strengste kwaliteitsvereisten voldaan omeen perfecte werking van het toestel te garanderen.

  1. Attentie!Gelieve voor de ingebruikneming van het toestel dezegebruiksaanwijzing en de bijgeleverde veiligheidsvoorschrif-ten aandachtig door te nemen. Bij het niet naleven van deveiligheidsvoorschriften dreigt gevaar voor leven en goed.

  Voor ander, van de gebruiksaanwijzing afwijkend gebruik,alsook bij eigenmachtige verandering, wordt door de fabri-kant geen aansprakelijkheid overgenomen.

  Soldeerruimpincet WTA 50 is conform de EG-conformiteits-verklaring volgens de fundamentele veiligheidsvereisten vande richtlijnen 89/336/EEG en 73/23 EEG.

  2. BeschrijvingDe WTA 50 is een verwarmde pincet voor het soldeerruimtevan SMD-bouwdelen. De soldeerruimtpunt kan op alle Wellersoldeerstations en soldeerruimstations met elektronischregelsysteem aangesloten worden. In elk van de beide bewe-gende verwarmingselementen bevindt zich een temperatuur-sensor die voor een precieze temperatuurafstellen aan beidebenen zorgt. De verwarmingselementen beschikken elk over25 watt verwarmingsvermogen en worden met een bescher-mende kleine spanning gebruikt. Voor ESD geschikte uitvo-ering alsook een temperatuurbestendige aansluitkabel vullende kwaliteitsstandaard aan.

  Technische gegevensAansluitspanning: 24V beschermende

  kleine spanningOpgenomen vermogen: 2 x 25 WWerktemperatuur: tot 450COpwarmingstijd: ca. 65 sec.

  Soldeerpunten inzetten en justerenDe voor de soldeertoepassing geschikte soldeerpunt inzettenen afstellen. De punten met de klemschroeven (2) bevesti-gen. oor het lossen van de klemschroef (4) kan de soldeer-puntpositie fijn afgesteld worden. Het volledige verwarmings-element kan gedraaid en in axiale richting verschoven wor-den.

  3. IngebruiknemingSoldeerruimpincet in de houder plaatsen. De aansluitstekkerin de daarvoor bestemde aansluitbus van het besturingstoe-stel steken en vergrendelen. Alle brandbare voorwerpen uitde buurt van het soldeerwerktuig verwijderen. Het besturing-stoestel aan de netschakelaar inschakelen en de gewenstetemperatuur instellen. Na het bereiken van de soldeertem-pratuur de selectief natmaakbare soldeerpunt met soldeerselnat maken.

  4. PotentiaalvereffeningDe verwarmingselementen zijn via een potentiaalvereffe-ningsleiding met het besturingstoestel verbonden. De poten-tiaalvereffening kan volgens de gegevens in de gebruiksaan-wijzing van het besturingstoestel tot stand gebracht worden.

  5. WerkvoorschriftenMet de soldeerpunten beide aansluitzijden van het bouwdeellossmelten en het bouwdeel optillen. Hierbij geen te grotedruk op het bouwelement uitoefenen. De piektemperatuur zolaag mogelijk instellen om de printplaat en het bouwelementniet te belasten. De gebruiksaanwijzing van het gebruiktebesturingstoestel is aanvullend bij deze gebruiksaanwijzingvan toepassing.

  6. OnderhoudsvoorschriftenBij de puntwissel altijd nieuwe draadstiften gebruiken.Soldeerpunten regelmatig met vloeimiddelhoudendsoldeersel nat maken.

  7. Omvang van de leveringSoldeerruimpincet WTA 50Houder met reinigingssponsSoldeerpunten Gereedschap voor klemschroevenGebruiksaanwijzingVeiligheidsinstructies

  Toebehoren zie pagina 21explo-tekening zie pagina 22

  Technische wijzigingen voorbehouden!

  Nederlands

  3

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 4

  Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata con l'acquisto laWTA 50 un utensile per la dissaldatura. Durante la produ-zione dell'apparecchiatura sono state osservate le pi seve-re specifiche di qualit, che ne garantiscono il perfetto funzionamento.

  1. Attenzione!Prima della messa in funzione dell'apparecchio leggereattentamente queste istruzioni d'uso e gli allegati avvisi perla sicurezza. In caso di mancata osservazione delle prescri-zioni di sicurezza si mette in pericolo l'incolumit fisica e lavita.

  In caso di utilizzo differente da quanto descritto nelle istru-zioni d'uso come anche in caso di modifiche eseguite di pro-pria iniziativa, da parte del produttore non viene assuntanessuna responsabilit.

  La WTA 50 un utensile per la dissaldatura corrisponde alladichiarazione di conformit UE secondo le basilari prescrizio-ni di sicurezza delle direttive 89/336/CEE e 73/23/CEE.

  2. DescrizioneLa WTA 50 un utensile per la dissaldatura di componentiSMD. La pinza pu essere collegata a tutte le stazioni sal-danti e dissaldanti dotate di sistema di regolazione elettroni-ca. Ogni elemento riscaldante dispone di un sensore di tem-peratura che garantisce, tra l'altro, una precisa omogeneitdella temperatura dei i due bracci. Ogni elemento riscaldan-te ha una potenza di 25 Watt ed alimentato a bassa tensio-ne di sicurezza. Gli standard qualitativi vengono completatidalle caratteristiche di protezione ESD e dall'uso di un cavodi collegamento termoresistente.

  Dati tecniciAlimentazione : 24 V, bassa tensione

  di sicurezzaPotenza : 2 x 25 WTemperatura di funzionamento : sino a 450 CTempo di riscaldamento : ca. 65 sec.

  Inserimento e regolazione delle punte Inserire ed allineare le punte dissaldanti pi idonee allappli-cazione. Fissare le punte con le viti di bloccaggio (2).Allentando la vite di bloccaggio (4) possibile regolare inmaniera precisa la posizione della punta. L'intero elementoriscaldante pu essere ruotato e spostato in senso assiale.

  3. FunzionamentoDepositare la pinza dissaldante nell'apposito supporto.Inserire lo spinotto di collegamento nella presa posta sulpannello frontale della centralina di controllo e bloccarlo inposizione. Allontanare tutti gli oggetti infiammabili nelle vici-nanze dell'utensile. Accendere la centralina tramite l'inter-ruttore principale e impostare la temperatura desiderata. Alraggiungi mento della temperatura impostata ricoprire lapunta dissaldante a copertura selettiva con dello stagno.

  4. Equalizzazione del potenzialeGli elementi riscaldanti sono collegati alla centralina di con-trollo tramite un cavo per la equalizzazione del potenziale. Laequalizzazione del potenziale pu essere realizzata seguen-do le istruzioni riportate nel manuale di esercizio della cen-tralina di controllo.

  5. Indicazioni operativeCon le due punte della pinza scaldare entrambi i lati delcomponente e sollevare il componente stesso, il tutto senzaesercitare una eccessiva pressione. Impostare la temperatu-ra il pi bassa possibile per evitare di danneggiare il circuitostampato e il componente.Oltre alle presenti istruzioni per l'uso osservare anche leistruzioni relative alla centralina di controllo utilizzata.

  6. ManutenzioneDurante il cambio della punta usare sempre nuove viti filet-tate. Ricoprire regolarmente le punte dissaldanti con stagnocontenente fluidificante.

  7. La fornitura comprendePinza dissaldante WTA50Supporto con spugnetta detergentePunte dissaldantiUtensile per regolazione viti di fissaggioIstruzioni per l'usoAvvisi di sicurezza

  Accessori a pagina 21Immagine Esploso vedere a pagina 22

  Salvo variazioni tecniche!

  Italiano

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Thank you for placing your trust in our company by purcha-sing the WTA 50 is a pair of heated tweezers. Production wasbased on stringent quality requirements which guarantee theperfect operation of the device.

  1. Important!Please read these Operating Instructions and the attachedsafety information carefully prior to initial operation. Failure toobserve the safety regulations results in a risk to life andlimb.

  The manufacturer shall not be liable for damage resultingfrom misuse of the machine or unauthorised alterations.

  The WTA 50 is a pair of heated tweezers corresponds to theEC Declaration of Conformity in accordance with the basic safety requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23EEC.

  2. DescriptionThe WTA 50 is a pair of heated tweezers for desoldering SMDcomponents. The desoldering tweezers can be connected toall Weller soldering and desoldering stations with an electro-nic control system. In each of the two movable heating ele-ments there are temperature sensors which ensure precisetemperature balance on both shanks. The heating elementseach have a 25-watt heating output and are operated usingprotective low voltage. ESD-compatible design and a tempe-rature-resistant connection cable supplement the qualitystandard.

  Technical dataConnection voltage: 24V protective low voltagePower consumption: 2 x 25WOperating temperature: up to 450CHeating-up time: approx. 65 secs.

  Inserting and adjusting soldering tipsInsert the soldering tip suited to the soldering application andalign. Fasten the tips using the attachment screws (2). Thesoldering tip position can be adjusted precisely by looseningthe attachment screw (4). The complete heating element canbe turned and shifted axially.

  3. CommissioningPlace desoldering tweezers in the rest. Insert the connectorplug into the connection socket provided for it and lock.Remove all flammable objects from the immediate areaaround the soldering tool. Switch on the control unit at themains switch and set the desired temperature. After the sol-dering temperature has been reached, moisten the solderingtip, which can be moistened selectively, with solder.

  4. Potential balanceThe heating elements are connected to the control unit via apotential balance lead. The potential balance can be produ-ced by following the operating instructions for the controlunit.

  5. Operating guidelinesUsing the soldering tips, melt on both sides of the componentto be connected and lift off the component. While doing so, donot exert excessive pressure on the structural element. Setthe tip temperature as low as possible in order to protect thecircuit board and the structural elements.The operating instructions of the control unit being used arevalid alongside these operating instructions.

  6. Maintenance instructionsWhen replacing tips always use new set screws.Moisten soldering tips regularly with solder containing flux.

  7. Scope of supplyWTA 50 desoldering tweezersRest with cleaning spongeSoldering tipsTool for attachment screwsOperating InstructionsSafety information

  Accessories, see page 21Exploded drawing, see page 22

  Subject to technical alterations and amendments!

  English

  5

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 6

  Tack fr kpet den Avldningsspets WTA 50 och visat frto-end. Vid tillverkningen har mycket strnga kvalitetskrav til-lmpats fr att skerstlla en klanderfri apparatfunktion.

  1. Observera!Ls noggrant igenom denna bruksanvisning och bifogadeskerhetsanvisningar innan du stter apparaten i drift. Det rlivsfarligt att inte flja skerhetsfreskrifterna.

  Tillverkaren ansvarar inte fr anvndningar som avviker frnbruksanvisningen, samt fr egenmktiga frndringar.

  Den Avldningsspets WTA 50 motsvarar EG- frskran omverensstmmelse enligt de grundlggande skerhetskra-ven i direktiv 89/ 336/ EEG, 73/ 23/ EEG.

  2. BeskrivningWTA 50 r en uppvrmbar pincett fr avldning av SMDkomponenter. Avldningsspetsen kan anslutas till alla Wellerld- och avldningsstationer med elektroniskt reglersystem.I var och en av de rrligt ordnade vrmeelementen befinnersig en temperatursensor vilka srjer fr en exakt tempera-turkompensering p bda benen. Vrmeelementen frfogarver vardera 25 Watt vrmeeffekt och drivs med lgspn-ning. ESD-anpassat utfrande, samt en vrmetlig anslut-ningskabel kompletterar kvalitetsstandarden.

  Tekniska dataAnslutningsspnning: 24V lgspnningIneffekt: 2 x 25WArbetstemperatur: upp till 450CUppvrmningstid: ca. 65 sek.

  Isttning och justering av ldspetsarIsttning och justering av den fr ldningen lmpliga ld-spetsen. Fst spetsen med skruvklmmorna (2). Genom attlossa p skruvklmman (4) kan ldspetsen position finjuste-ras. Vrmeelementer kan vridas komplett och frskjutas iaxelns riktning.

  3. IdrifttagningAvldningsspetsen lggs i hllaren. Stick in och ls anslut-ningskontakten i avsett uttag i styrdonet. Ta bort alla brnn-bara freml frn ldverktygets omedelbara nrhet. Stt pstyrdonet med ntbrytaren och stll in nskad temperatur.Efter det ldtemperaturen uppntts fuktar man de selektivtanvndbara ldspetsarna med tenn.

  4. PotentialutjmningVrmeelementen r anslutna till styrdonet ver en potentia-lutjmnande ledning. Potentialutjmningen kan upprttasenligt uppgifterna i styrdonets bruksanvisning.

  5. ArbetsanvisningarSmlt komponentens bda anslutningssidor med ldspetsenoch lyft bort komponenten. Drvid fr man inte utva frstarkt tryck p komponenten. Spetsens temperatur stlls ins lgt som mjligt fr att skona kretskort och komponent.Bruksanvisningen fr det anvnda styrdonet gller hr somkomplementr.

  6. SktselanvisningarVid byte av spets skall alltid nya gngtappar anvndas.Fukta regelbundet ldspetsen med flussmedelhatigt ldtenn.

  7. LeveransomfattningAvldningsspets WTA 50Hllare med rengringssvampLdspetsar Verktyg fr skruvklmmorBruksanvisningSkerhetsanvisningar

  Tillbehr se sidan 21Explosionsritning sidan 22

  Rtten till tekniska ndringar frbehlles!

  Svenska

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Muchas gracias por la confianza al comprar la pinza dedesoldar WTA 50. Para la fabricacin de este aparato se hanaplicado unas normas de calidad muy exigentes que garantizan un correcto funcionamiento del mismo.

  1. Atencin!Lea detenidamente el manual de instrucciones y las normasde seguridad adjuntas antes de poner en funcionamiento elaparato. Si incumple las normas de seguridad corre el riesgode sufrir importantes lesiones fsicas o incluso mortales.

  El fabricante no asume ninguna responsabilidad por una uti-lizacin diferente a la descrita en el manual de instrucciones,as como por modificaciones arbitrarias.

  La pinza de desoldar WTA 50 cumple la declaracin de con-formidad de la CE de acuerdo con los requisitos de seguridadbsicos de las Directivas comunitarias 89/336/CEE y73/23CEE.

  2. DescripcinLa WTA 50 es una pinza que se puede calentar para desoldarcomponentes SMD. La pinza de desoldar se puede conectara cualquier estacin soldadora o desoldadora Weller queincorpore un sistema de regulacin electrnico. Cada uno delos elementos mviles de la resistencia incorpora un sensorde temperatura para garantizar con precisin la misma tem-peratura en ambas partes de la pinza. Las resistencias dispo-nen de una potencia de 25 Watios cada una y funcionan atensin baja de proteccin. Este modelo est fabricado deconformidad con las normas ESD (descargas electroestti-cas) e incorpora un cable de conexin termorresistente paramejorar la calidad del producto.

  Datos tcnicosTensin: 24V tensin baja de proteccinPotencia: 2 x 25WTemperatura de trabajo: hasta 450 CTiempo de calentamiento: aprox. 65 seg.

  Colocacin y ajuste de las puntas de soldarColocar y ajustar la punta de soldar ms adecuada para laaplicacin deseada. Fijar la posicin de las puntas con lostornillos prisioneros (2). Si afloja el tornillo prisionero (4)podr ajustar con precisin la posicin de la punta de soldar.La resistencia completa se puede girar y desplazar a lo largode su eje.

  3. Puesta en funcionamientoColocar la pinza de desoldar en el soporte. Introducir elenchufe macho en la toma de la unidad de control y fijar suposicin. Retirar todos los materiales inflamables que estncerca. Conectar la unidad de control mediante el interruptorprincipal y ajustar la temperatura deseada. Una vez alcanza-da la temperatura ajustada aplicar estao a la punta de sol-dar.

  4. Compensacin del potencial Las resistencias estn conectadas con la unidad de controlmediante un conector de equipotencialidad. La conexinequipotencial se puede establecer siguiendo las instruccio-nes del manual de la unidad de control.

  5. InstruccionesFundir ambos lados de conexin del componente con laspuntas de soldar y retirarlo. No presionar demasiado el com-ponente. Ajustar la temperatura de la punta al mnimo posi-ble para no daar la placa de circuitos impresos ni sus com-ponentes.Adems de estas instrucciones consultar el manual deinstrucciones de la unidad de control.

  6. Instrucciones de mantenimientoUtilizar siempre pasadores roscados nuevos al cambiar laspuntas. Aplicar regularmente estao con fundente a las pun-tas de soldar.

  7. Piezas suministradasPinza de desoldar WTA 50Soporte con esponjaPuntas de soldar Herramienta para los tornillos prisionerosManual de usoNormas de seguridad

  Para los accesorios vase la pgina 21Plano detallado Pgina 22

  Reservado el derecho a realizar modificacionestcnicas!

  Espanol

  7

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 8

  Vi takker for kbet af WTA 50. Under fremstillingen gl-der vore strengeste kvalitetskrav, som sikrer, at appara-tet fungerer fejlfrit.

  1. Forsigtig!Fr apparatet tages i brug, br betjeningsvejledningen ogde vedlagte sikkerhedsanvisninger lses nje igennem.Sfremt sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, er derfare for liv og levned.

  Ved anden anvendelse end den, som beskrives i betje-ningsvejledningen, samt selvbestaltede forandringer papparatet, bortfalder producentens produktansvar.

  WTA 50 overholder EUs overensstemmelseserklring ihenhold til de grundlggende sikkerhedskrav i direkti-verne 89/336/EF og 73/23EF.

  2. BeskrivelseWTA 50 er en opvarmet pincet til aflodning af SMD-kompo-nenter. Aflodningspincetten kan tilsluttes til alle Weller lodde-og aflodningsstationer med elektronisk styresystem. I hvertaf de bevgelige varmeelementer sidder en temperaturfler,der srger for en prcis udligning af temperaterne vedbegge ben. Varmeelementerne rder hver isr over 25 Wattvarmeeffekt og drives via lav sikkerhedsspnding. En ESD-konform udfrelse samt et temperaturbestandigt tilslut-ningskabel hjner kvalitetsstandarden.

  Tekniske dataTilslutningsspnding: 24V lav sikkerhedsspndingEffekt: 2 x 25 WArbejdstemperatur: op til 450COpvarmningstid: ca. 65 sek.

  Montering og justering af loddespidserMonter og juster den loddepids, som egner sig til loddejob-bet. Fastgr spidserne med klemmeskruerne (2). Ved atlsne klemmeskruen (4) kan loddespidsens position finjuste-res. Hele varmeelementet kan drejes og skubbes i aksial ret-ning.

  3. IbrugtagningAflodningspincetten anbringes i opbevaringsenheden.Tilslutningsstikket sttes i den rette tilslutningsbsning pstyreenheden og fastlses. Alle brndbare genstande fjer-nes fra loddevrktjets omkreds. Styreenheden sluttes tilstrmmen og den nskede temperatur indstilles. Nr lodde-temperaturen er net, pfres loddemiddel til loddespidsen,som det er muligt at pfres selektivt.

  4. PotentialudligningVarmeelementerne er forbundet til styreenhenden via enpotentialudligningsledning. Potentialudligningen oprettesved at flge anvisningerne i styreenhedens betjeningsvejled-ning.

  5. ArbejdshenvisningerSmelt begge tilslutningssider p komponenten med lodde-spidsen og lft komponenten vk. Tryk ikke for hrdt pkomponenten. Indstil loddespidsens temperatur s lavt sommuligt, for at skne printplade og komponenter.Betjeningsvejledningen til den styreenhed, som anvendes,skal ses som et supplement til denne vejledning.

  6. VedligeholdelseAnvend altid nye gevindstifter ved udskiftning af loddespid-ser. Smr jvnligt loddemiddel med flusindhold p lodde-spidserne.

  7. LeveringsomfangAflodningspincette WTA 50Opbevaringsenhed med rengringssvampLoddespids Vrktj til klemmeskruerBetjeningsvejledningSikkerhedshenvisninger

  Ekstraudstyr se side 21Eksplo-tegning side 22

  Forbehold for tekniske ndringer!

  Dansk

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Agradecemos-lhe a confiana demonstrada ao comprarpara a WTA 50. Na produo tomaram-se por base asrigorosas exigncias de qualidade, que asseguram umfuncionamento em perfeitas condies do aparelho.

  1. Ateno!Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia comateno este manual do utilizador e as indicaes desegurana em anexo. Se no respeitar as normas desegurana corre risco de vida.

  O fabricante no se responsabiliza pela utilizao da fer-ramenta para aplicaes diferentes das descritas nomanual do utilizador, nem pela modificao abusiva daferramenta.

  A WTA 50 corresponde declarao de conformidade CE,conforme as exigncias fundamentais de segurana dasdirectivas 89/336/CEE e 73/23CEE.

  2. DescrioA WTA 50 uma pina de solda trmica para a a remoo decomponentes SMD soldados. A pina de solda de remoopode ser ligada a todas as estaes de solda e de remoode solda Weller equipadas com um sistema de regulaoelectrnico. Em cada um dos dois elementos trmicosmveis encontra-se um sensor de temperatura, assegurandoa compensao trmica em ambas as pernas. Cada um doselementos trmicos est equipado com uma capacidade tr-mica de 25 Watt e operado com baixa tenso de proteco.A concepo conforme ESD (descarga electrosttica), bemcomo o cabo de ligao resistente a altas temperaturas com-pletam o padro de qualidade.

  Dados tcnicosTenso de ligao: Baixa tenso de proteco 24VConsumo de potncia: 2 x 25WTemperatura de servio: at 450CTempo de aquecimento: cerca de 65 seg.

  Insero e ajuste das pontas de soldaInserir a ponta de solda adequada para a tarefa de solda ealinh-la. Fixar as pontas com os parafusos de aperto (2).Desapertando o parafuso de aperto (4) pode ajustar-se compreciso a posio da ponta de solda. Todo o elemento trmi-co completo pode ser rodado e deslocado no sentido axial.

  3. Colocao em funcionamentoPousar a pina de solda de remoo no suporte. Inserir aficha de ligao na tomada de ligao prevista para o efeitodo aparelho de comando e bloque-la. Remover todos osobjectos inflamveis das imediaes da ferramenta de solda.Ligar o aparelho de comando no interruptor de rede e ajustara temperatura desejada. Aps atingida a temperatura desolda, aplicar solda na ponta de solda selectiva.

  4. Compensao de potnciaOs elementos trmicos esto ligados ao aparelho de coman-do, atravs de um cabo de compensao de potncia. A com-pensao de potncia pode ser efectuada, conforme asinstrues constantes do manual de instrues do aparelhode comando.

  5. Instrues de trabalhoFundir ambos os lados de montagem do componente, atra-vs das pontas de solda, e remover o componente. No exer-cer muita presso sobre o componente neste processo.Regular a temperatura da ponta o mais baixo possvel , paraproteger a placa de circuitos impressos e os elementos con-strutivos.O manual de instrues do aparelho de comando vlidocomo suplemento ao presente manual de instrues.

  6. Instrues de manutenoEm caso da substituio das pontas, utilize sempre novospinos roscados. Aplicar regularmente solda com agentes defluidificao s pontas de solda.

  7. FornecimentoPina de solda de remoo WTA 50Suporte com esponja para limpezaPontas de solda Ferramenta para parafusos de apertoManual do utilizadorIndicaes de segurana

  Acessrios, veja pgina 21Desenho de exploso pgina 22

  Reservado o direito a alteraes tcnicas!

  Portugus

  9

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 10

  Kiitmme sinua luottamuksestasi, jota kuumailma-juot-toyksikk WTA 50. Valmistuksen perustana ovat kovatlaatuvaatimukset, jotka takaavat laitteen moitteettomantoiminnon.

  1. Huomio!Lue nm kyttohjeet ja oheiset turvallisuusohjeet huolellisesti lpi ennen laitteen kyttnottoa.Turvallisuusmrysten noudattamattajttminen voiuhata henke ja elm.

  Valmistaja ei vastaa muusta kyttohjeista poikkeavastakytst tai omavaltaisista muutoksista.

  WTA 50 vastaa EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutustaturvallisuusdirektiiviin 89/336/ETY ja 73/23ETY mukaan.

  2. KuvausWTA 50 on lmmitetty pinsetti SMD rakenneosien irtijuotta-miseen. Irtijuottopinsetti voidaan liitt kaikkiin Weller juot-to- ja irtijuottoasemiin, joissa on elektroninen stjrjestel-m. Kummassakin liikkuvassa kuumennuselementiss onlmptila-anturi, joka huolehtii tarkasta lmptilan tasauk-sesta molemmissa sydmiss. Kummassakin kuumennus-elementeiss on 25 watin kuumennusteho ja ne toimivatsuojapienjnnitteell. ESD oikea malli sek lmptilan kest-v liitntkaapeli tydentvt laatutasoa.

  Tekniset tiedotLiitntjnnite: 24V suojapienjnniteTehonotto: 2 x 25Wtyskentelylmptila: jopa 450CKuumennusaika: n. 65 sek.

  Juottokrjen asennus ja stAseta juotokseen sopiva juottokrki paikalleen ja kohdistase. Kiinnit krjet kiristysruuveilla (2). Lysentmll kiri-stysruuvia (4) juottokrjen paikkaa voidaan hienost.Koko kuumennuselementti voidaan knt ja siirt akse-linsuunnassa.

  3. KyttnottoLaita irtijuottopinsetti pidikkeeseen. Pist liitntpistoke silletarkoitettuun ohjauslaitteen liitntholkkiin ja lukitse se. Otakaikki helpostipalavat esineet juottimen lheisyydest pois.Kytke ohjauslaite verkkokytkimest plle ja sd haluttulmptila. Kun juottolmptila on saavutettu, kostuta selek-tiivisesti kostutettava juottokrki juotteella.

  4. Potentiaalin tasaaminenKuumennuselementit on liitetty potentiaalin tasausjohdollaohjauslaitteeseen. Potentiaalin tasaaminen voi tapahtuamys ohjauslaitteen kyttohjeiden neuvojen mukaan.

  5. ToimintaohjeetSulata juottokrjill rakenneosan molemmat liitospuolet irtija nosta rakenneosa pois. l paina rakenne-elementti liiansuurella paineella. Sd krjen lmptila mahdollisimmanpieneksi suojataksesi johdinlevy ja rakenne-elementti.Kytetyn ohjauslaitteen kyttohjeet tydentvt tt kytt-ohjetta.

  6. Huolto-ohjeetKyt krjen vaihdossa aina uutta kierretappia.Kostuta juottokrjet snnllisesti juoksutetta sisltvlljuotteella.

  7. Toimituksen laajuusIrtijuotospinsetti WTA 50Pidike puhdistussienellJuottokrjet Tykalu kiristysruuvia vartenKyttohjeTurvallisuusohjeet

  Listarvikkeet katso sivu 21Explo piirustus sivu 22

  Oikeus teknisiin muutoksiin pidtetn!

  Suomi

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • , # h WTA 50. #, * .

  1. ! % . * .

  , # , , % # .

  / h WTA 50 89/336/./.. 73/23/./..

  2. WTA 50 # % # SMD. % # # # # Weller # . # % # , * % . # 25 W . ESD # # .

  : 24V : 2 x 25W : 450C=# : 65 #

  # #. % (2). % (4) % #. B # .

  3. % # % #. % %# # . # # #. # . # # # # ().

  4. $ # . .

  5. $ # # . #* # . # # #, ./ .

  6. $ %. # # () .

  7. % # WTA 50 # # % / /

  $ & s 21 22

  $ !

  11

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 12

  WTA 50 bize gstermi olduunuz gvenden dolay size okteekkr ederiz. retim srasnda, cihazn kusursuz bir ekil-de almasn salayan en zorlu kalite talepleri gz nndebulundurulmutur.

  1. Dikkat!Cihaz devreye almadan nce bu kullanm klavuzunu ve ektebulunan gvenlik uyarlarn dikkatli bir ekilde okuyunuz.Gvenlik ynetmeliklerine dikkat edilmemesi durumundayaam ve vcut iin tehlike oluur.

  Kullanm klavuzunda anlatlandan farkl kullanlmas duru-munda ve ayrca kendi istekleriniz dorultusunda deiimyaplmas halinde retici tarafndan hi bir sorumluluk stlenil-mez.

  WTA 50, 89/336/AT ve 73/23AT kurallarnn temel gvenliktaleplerine gre, AB uygunluk ynetmeliine uymaktadr.

  2. TanmWTA 50, SMD yap elemanlarnn lehimini karmak iinstmal bir cmbzdr. Lehim karma cmbz elektronik ayarsistemi ile birlikte Weller'in tm lehim ve lehim karma istasy-onlarna balanabilir. Hareketli olarak dzenlenen her ikistma elemannda, her iki bacaktaki hassas s ayarnsalayan bir scaklk sensr bulunmaktadr. Istma eleman-lar, 25'er Wat'lk bir stma gcne sahip olup, koruyucu birkk gerilimle altrlr. ESD'ye uygun tipi ve ayn ekildesya dayankl balant kablosu kalite standartn tamamlar.

  Teknik bilgilerBalant gerilimi: 24V koruyucu kk gerilimG tketimi: 2 x 25Walma ss: 450C'ye kadarIsnma s.: yaklak 65 san.

  Havya ularn yerletirme ve ayarlamaLehimleme uygulamas iin havya ucu yerletirilmeli ve ayarl-anmaldr. Havya ularn sktrma vidalar (2) ile sabitleyiniz.Sktrma vidasn (4) geveterek, havya ucu pozisyonu has-sas bir ekilde ayarlanabilir. Komple stma eleman dndr-lp eksenel ynde kaydrlabilir.

  3. Devreye almaLehim karma cmbzn altla koyun. Balant fiini, kuman-da cihaznda bunun iin ngrlen balant yuvasna takn vekilitleyin. Yanma tehlikesi olan tm objeleri havyannyaknndan uzaklatrnz. Kumanda cihazn ebeke alterin-den devreye alp, istenilen s ayarlanmaldr. Havya ucu yete-ri kadar sndktan sonra, havya ucuna lehim srlmelidir.

  4. Potansiyel dengelemesiIstma elemanlar, bir potansiyel dengeleme hatt vastasylakumanda cihazna balanmtr. Potansiyelin dengelenmesi,kumanda cihaznn kullanm klavuzundaki verilere greyaplabilir.

  5. alma uyarlarHavya ular ile yap elemanndaki her iki taraftaki balantular eritilmeli ve yap eleman yerinden kaldrlmaldr. Buarada yap elemanna fazla bir kuvvet uygulanmamaldr.Devre kartlarn ve yap elemanlarn korumak iin havya ucuscakl olabildiince dk ayarlanmaldr.Kullanlan kumanda cihaznn altrma geriliminin bu kul-lanm klavuzunda tamamlayc nitelikte bir geerlilii vardr.

  6. Bakm uyarlarHavya ucunu deitirirken daima yeni vida dileri olan pimlerkullanlmaldr. Havya ularna dzenli olarak lehim svsieren lehim srlmelidir.

  7. Teslimat kapsamLehim karma cmbz WTA 50Temizleme sngerli altlkHavya ular Sktrma vidalar iin aletlerKullanm klavuzuGvenlik uyarlar

  Aksam izim Sayfa 21Resim Skl hal izimi bkz. Sayfa 22

  Teknik deiiklik hakk sakldr!

  Almanca

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Dkujeme vm za dvru, kterou jste nm projevili zakou-penm odpjec pinzeta WTA 50. Pfii vrob bylo dbno nanejpfisnj poadavky na kvalitu, kter zaruuj spolehli-vou funkci pfistroje.

  1. Pozor!Pfied uvedenm pfistroje do provozu si prosm pozornpfiette Nvod k pouit a pfiiloen Bezpenostn pokyny.Pfii nedodren bezpenostnch pfiedpis hroz nebezpeohroen zdrav nebo ivota.

  Vrobce nepfiebr dnou odpovdnost za pouit vrozporu s Nvodem k pouit a dle v pfipad svvolnpravy.

  Odpjec pinzeta WTA 50 odpovd prohlen o shod ESdle zkladnch bezpenostnch poadavk smrnic89/336/EWG a 73/23EWG.

  2. PopisWTA 50 je vyhfivan pinzeta pro odpjen soustek SMD.Odpjec pinzetu je mon pfiipojit ke vem pjecm aodpjecm stanicm Weller s elektronickou regulac. V ka-dm ze dvou pohybliv uloench topnch lnk senachz snma teploty, kter spolen slou k pfiesnmuvyrovnn teplot obou elist. Topn lnky maj vkon 25W a napj se bezpenm malm naptm. Provedenvyhovujc ESD a teplotn odoln pfiipojovac kabel doplu-j vysok standard kvality.

  Technick dajeNapjec napt: 24 V, bezpen mal naptPfikon: 2x 25 WPracovn teplota: do 450 CDoba zahfit: cca 65 s

  Nasazen a nastaven pjecch hrotNasate a nastavte pjec hroty vhodn pro danou pjecprci. Hroty upevnte pomoc upnacch roub (2).Povolenm upnacho roubu (4) je mon jemn sefiditpolohu pjecho hrotu. S kompletnm topnm lnkem jemon otet a posouvat ho v axilnm smru.

  3. Uveden do provozuOdlote odpjec pinzetu do stojnku. Pfiipojovac konektorpfiipojte do odpovdajc zsuvky fidic jednotky a zajistte.Z blzkosti pjecho nstroje odstrate vechny hofilavpfiedmty. Zapnte sovm vypnaem fidic jednotku anastavte poadovanou teplotu. Po dosaen pjec teplotynaneste na selektivn smiteln pjec hrot pjku.

  4. Vyrovnn potencilTopn lnky jsou pfies veden pro vyrovnn potencilpropojeny s fidic jednotkou. Vyrovnn potencil lze zaji-stit podle pokyn nvodu k pouit fidic jednotky.

  5. Pracovn pokynyPomoc pjecch hrot roztavte pjku na obou stranchsoustky a soustku zvednte. Pfiitom nevyvjejte nasoustku pfili velk tlak. Aby nebyly deska plonchspoj a soustky pfili teplotn namhny, nastavteteplotu hrot co nejni.Krom tohoto nvodu k pouit plat tak nvod k pouitpouvan fidic jednotky.

  6. Pokyny k drbPfii vmn hrot pouijte vdy nov ervky. Na pjec hroty pravideln nanejte pjku s obsahemtavidla.

  7. Rozsah dodvkyOdpjec pinzeta WTA 50Stojnek s istic houbouPjec hroty Nstroj na upnac roubyNvod k pouitBezpenostn pokyny

  Pfisluenstv viz strana 21Obrzek s rozkladovm vkresem viz strana 22

  Technick zmny vyhrazeny!

  esky

  13

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 14

  Dzikujemy za okazane nam zaufanie przy zakupie przyr-zdu WTA 50 Za podstaw produkcji przyjto surowewymogi jakociowe, ktre gwarantuj poprawne dziaanieurzdzenia.

  1. Uwaga!Przed uruchomieniem urzdzenia przeczytaj uwanieniniejsz instrukcj obsugi i zawarte w niej wskazwkibezpieczestwa. Nieprzestrzeganie wskazwek bezpiec-zestwa moe prowadzi do utraty zdrowia lub ycia.

  Za inne, niezgodne z niniejsz instrukcj obsugi uytko-wanie oraz samowolne zmiany w urzdzeniu producentnie ponosi odpowiedzialnoci.

  WTA 50 stacja lutownicza WMRS spenia warunki dekla-racji zgodnoci EG wedug podstawowych wymogw bez-pieczestwa wytycznych 89/336/EWG i 73/23EWG.

  2. OpisWTA 50 jest pincet termiczn przeznaczon do odlu-towywania elementw SMD. Pincet termiczn monapodcza do dowolnej stacji lutowniczej i rozlutowniczejwyposaonej w elektroniczny system regulacyjny. Wkadym z obydwu ruchomych elementw grzejnychznajduje si czujnik temperatury, ktry pozwala na precy-zyjne wyrwnanie temperatury na obydwu grotach. Kadyelement grzejny posiada moc 25 wat i pracuj z ochron-nym napiciem niskim. Wykonanie zgodne z ESD orazprzewd przyczeniowy odporny na dziaanie wysokichtemperatur uzupeniaj wysoki standard jakoci.

  Dane techniczneNapicie przyczeniowe: 24V ochronne napicie niskiePobr mocy: 2 x 25WTemperatura robocza: do 450CCzas nagrzewania: ok. 65 sek.

  Zakadanie grotw lutowniczych i regulacjaZaoy i wyregulowa grot lutowniczy waciwy dla danejpracy lutowniczej. Zamocowa groty za pomoc rubzaciskowych (2). Poluzowanie ruby zaciskowej (4)pozwala na precyzyjn regulacj pooenia grotu lutownic-zego. Mona obrci cay element grzejny i przesun gowzdu osi.

  3. UruchomienieOdoy pincet rozlutownicz na podstawk. Podczywtyczk przyczeniow do waciwego gniazdaprzyczeniowego sterownika i zablokowa. W pobliulutownicy nie mog znajdowa si adne atwopalneprzedmioty. Uruchomi sterownik przy pomocy wcznikasieciowego i ustawi dan temperatur. Po osigniciutemperatury lutowania pokry lutem selektywny, pobielonygrot.

  4. Wyrwnanie potencjauElementy grzejne poczone s ze sterownikiem za pomo-c przewodu wyrwnania potencjau. Wyrwnaniepotencjau mona uzyska w oparciu o dane przedstawio-ne w instrukcji obsugi sterownika.

  5. Wskazwki dot. pracyZa pomoc grotu lutowniczego stopi strony przyczenio-we elementu ukadu i podnie ten element. Nie naciskaprzy tym zbyt mocno na element ukadu. Ustawi moliwienisk temperatur grotu w celu ochrony obwodu drukowa-nego i elementw ukadu.Instrukcja obsugi sterownika, jest uzupenieniem niniejs-zej instrukcji obsugi.

  6. Wskazwki dot. konserwacjiPodczas wymiany grotu zawsze stosowa nowe rubygwintowane. Groty lutownicze naley regularnie pokrywalutem zawierajcym topnik.

  7. Zakres wyposaeniaPinceta rozlutownicza WTA 50Podstawka z gbk do czyszczeniaGroty lutownicze Narzdzia do ruby zaciskowejPrzewd sieciowyWskazwki bezpieczestwa

  Akcesoria patrz na strona 21Rysunek rozkadowy patrz strona 22

  Zmiany techniczne zastrzeone!

  polski

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Ksznjk a WTA 50 megvsrlsval irntunk tanstottbizalmt. A gyrts sorn a legszigorbb minsgi kvetel-mnyeket vettk alapul, ami biztostja a kszlk kifog-stalan mkdst.

  1. Vigyzat!A kszlk zembevtele eltt krjk, figyelmesen olvassael az zemeltetsi utastst s a mellkelt biztonsgi utas-tsokat. A biztonsgi elrsok figyelmen kvl hagysaesetn srls- s letveszly fenyeget.

  Ms, az zemeltetsi utaststl eltr hasznlatrt, vala-mint nknyes vltoztats esetn, a gyrt nem vllalja afelelssget.

  A WTA 50 az 89/336/EGK s 73/23EGK irnyelvekalapvet biztonsgi kvetelmnyei alapjn megfelel az EKmegfelelsgi nyilatkozatnak.

  2. LersA WTA 50 kszlk SMD alkatrszek kiforrasztsra szol-gl fttt csipesz. A kiforrasztcsipesz minden elektroni-kus szablyozrendszerrel rendelkez Weller forraszt- skiforrasztllomshoz csatlakoztathat. Mindkt mozgftelemben tallhat egy hmrskletrzkel, ami gon-doskodik a kt szr hmrskletnek preczkiegyenltdsrl. A ftelemek egyenknt 25 Wattftteljestmnnyel rendelkeznek s biztonsgi kisfeszlt-sggel zemelnek. Elektrosztatikusan veszlyeztetettalkatrszekhez alkalmas kivitel valamint hll csatlakoz-kbel egszti ki a minsgi felszereltsget.

  Mszaki adatokCsatlakoztatsi feszltsg: 24 V-os biztonsgi

  kisfeszltsgTeljestmnyfelvtel: 2 x 25 WMunkahmrsklet: max. 450CFelftsi id: kb. 65 s

  Forrasztcscs behelyezse s belltsaHelyezze be s igaztsa be a forrasztsi feladathoz alkal-mas forrasztcscsot. A cscsokat a rgztcsavarokkal(2) rgztse. A rgztcsavar (4) meglaztsval lehetsgesa forrasztcscs finombelltsa. A teljes ftelem elfordt-hat s axilis irnyban eltolhat.

  3. zembevtelHelyezze a kiforrasztcsipeszt a trolba. A csatlakozdu-gt dugja be a vezrlkszlk erre a clra szolgl csat-lakozhvelybe, s reteszelje benne. Tvoltson el min-den gylkony trgyat a forrasztszerszm kzelbl. Ahlzati kapcsolval kapcsolja be a vezrlkszlket, sa kvnt hmrskletet lltsa be. A forrasztsi hmrskletelrse utn a kln nedvesthet forrasztcscsot nedve-stse be forraszanyaggal.

  4. PotencilkiegyenltsA ftelemek a potencilkiegyenlt vezetken t sszevannak ktve a vezrlkszlkkel. A potencilkiegyenl-ts a vezrlkszlk zemeltetsi tmutatjnak adataiszerint hozhat ltre.

  5. MunkautastsokA forrasztcsccsal olvassza fel az alkatrsz mindkt csat-lakoz oldalt, majd emelje le az alkatrszt. Ne gyakorol-jon tl nagy nyomst az alkatrszre. A cscshmrsklett az ramkri lap s az alkatrszek kmlserdekben a lehet legkisebbre lltsa be.Az alkalmazott vezrlkszlk zemeltetsi tmutatjakiegsztleg rvnyes emellett az zemeltetsi tmutatmellett.

  6. Karbantartsi utastsokA forrasztcscs cserjekor hasznljon mindig j menetescsapokat. A forrasztcscsot rendszeresen nedvestse befolyasztszert tartalmaz forraszanyaggal.

  7. Szlltott tartozkokWTA 50 kiforrasztcsipeszTrol tiszttszivaccsalForrasztcscs Szerszm a rgztcsavarokhozHlzati kbelBiztonsgi utastsok

  Tartozkokat lsd a kvetkez oldalon: 21Robbantott brt lsd a 22 oldalon

  A mszaki vltoztatsok jogt fenntartjuk!

  Magyar

  15

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 16

  akujeme vm za dveru, ktor ste nm preukzali zak-penm odspjkovacia pinzeta WTA 50. Pri jej vrobe bolidodran nron poiadavky na kvalitu, ktor zaruujbezchybn fungovanie zariadenia.

  1. UpozorneniePred uvedenm zariadenia do prevdzky si, prosm,pozorne pretajte tento nvod na pouvanie a priloenbezpenostn pokyny. Pri nedodran bezpenostnchpredpisov hroz nebezpeenstvo ohrozenia zdravia a ivo-ta.

  Pri pouit zariadenia v rozpore s nvodom na jeho obslu-hu, ako aj pri svojvonch zmench zariadenia, vrobcaneposkytuje iadnu zruku.

  Odspjkovacia pinzeta WTA 50 je v slade s vyhlsenmo konformite s ES poda zkladnch bezpenostnch po-adaviek smernc 89/336/EWG a 73/23EWG.

  2. OpisWTA 50 je vyhrievan pinzeta na odspjkovanie siastokSMD. Odpspjkovaciu pinzetu je mon pripoji kuvetkm spjkovacm a odspjkovacm staniciam Wellers elektronickou regulciou. V kadom z dvoch pohyblivouloench vyhrievacch lnkov sa nachdza snmateploty, ktor spolone slia na presn vyrovnanie tepltoboch eust. Vyhrievacie lnky maj vkon 25 W anapjaj sa bezpenm malm naptm. Vyhotovenievyhovujce ESD a teplotne odoln pripjac kbel dopa-j vysok tandard kvality.

  Technick dajeNapjacie naptie: 24 V, bezpen mal naptiePrkon: 2x 25 WPracovn teplota: do 450 Cas zahriatia: cca 65 s

  Nasadenie a nastavenie spjkovacch hrotovNasate a nastavte spjkovacie hroty vhodn na danspjkovaciu prcu. Hroty upevnite pomocou upnacchskrutiek (2). Povolenm upnacej skrutky (4) je monjemne nastavi polohu spjkovacieho hrotu. S kompletnmvyhrievacm lnkom je mon ota a posva ho v axi-lnom smere.

  3. Uvedenie do prevdzkyOdlote odspjkovaciu pinzetu do stojanu. Pripjackonektor pripojte do prslunej zsuvky riadiacej jednotkya zaistite ho. Z blzkosti spjkovacieho nstroja odstrtevetky horav predmety. Zapnite sieovm vypnaom ria-diacu jednotku a nastavte poadovan teplotu. Po dosiah-nut spjkovacej teploty naneste na selektvne zmatenspjkovac hrot spjku.

  4. Vyrovnanie potenciluVyhrievacie lnky s pomocou vedenia na vyrovnaniepotencilov prepojen s riadiacou jednotkou. Vyrovnaniepotencilov mono zaisti poda pokynov v nvode napouvanie riadiacej jednotky.

  5. Pracovn pokynyPomocou spjkovacch hrotov roztavte spjku na obochstranch siastky a siastku zdvihnite. Nevyvjajte pritom na siastku prli vek tlak. Aby neboli doskaplonch spojov a siastky prli teplotne namhan,nastavte teplotu hrotov o najniiu.Okrem tohto nvodu na pouvanie plat aj nvod na pou-vanie prslunej riadiacej jednotky.

  6. Pokyny na drbuPri vmene hrotov pouite vdy nov skrutky. Na spjkovacie hroty pravidelne nanajte spjku s obsahom tavidla.

  7. Rozsah dodvkyOdspjkovacia pinzeta WTA 50Stojan s hubou na istenieSpjkovacie hroty Nstroj na upnacie skrutkySieov kbelBezpenostn pokyny

  Prsluenstvo pozri strana 21Rozkladov vkres njdete na strana 22

  Technick zmeny vyhraden!

  Slovensky

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali znakupom Pinceta za odspajkanje WTA 50. Med izdelavoso bili uporabljeni najzahtevneji kakovostni standardi, kizagotavljajo brezhibno funkcijo naprave.

  1. Pozor!Prosimo, da pred prvo uporabo naprave pozorno prebere-te ta navodila za uporabo in priloena varnostna navodila.Z neupotevanjem varnostnih navodil lahko ogrozite zdrav-je in ivljenje.

  Proizvajalec ne prevzema jamstva za uporabo, ki se razli-kuje od opisane v navodilih za uporabo. Enako velja zasamovoljne spremembe.

  Pinceta za odspajkanje WTA 50 ustreza ES izjavi o sklad-nosti v skladu z osnovnimi varnostnimi zahtevami direktiv89/336/EWG in 73/23EWG.

  2. Tehnini opisWTA 50 je ogrevana pinceta za odspajkanje SMD kompo-nent. Pinceto za odspajkanje je mogoe prikljuiti na vsespajkalne in odspajkalne postaje Weller z elektronskimkrmilnim sistemom. V vsakem od obeh preminih grelnihelementov se nahaja temperaturni senzor, ki skrbi za nata-nno izravnavo temperature na obeh krakih. Grelna ele-menta imata grelno mo vsak po 25 W in delujeta nazaitno nizko napetost. Izvedba v skladu z ESD in tempe-raturno obstojen prikljuni kabel dopolnjujeta standardkakovosti.

  Tehnini podatkiPrikljuna napetost: 24V zaitna nizka napetostPoraba moi: 2 x 25WDelovna temperatura: do 450Cas segrevanja: cca. 65 sek.

  Namestitev in justiranje spajkalne koniceNamestite in poravnajte spajkalno konico, ki ustreza vrstispajkanja. Konice pritrdite s privojnim vijakom (2). Poloajspajkalne konice lahko fino nastavite z odvijanjem privojne-ga vijaka (4). Celotni grelni element je mogoe zavrteti inpremakniti v aksialni smeri.

  3. Pred uporaboOdloite pinceto za odspajkanje v odlagalnik. Vtakniteprikljuni vti v za to predvideno prikljuno dozo na krmilninapravi in ga blokirajte. Odstranite vse gorljive predmete izokolice spajkalnika. Vkljuite krmilno napravo z omrenimstikalom in nastavite eleno temperaturo. Ko je doseenatemperatura spajkanja, omoite spajkalno konico s spajko.

  4. Izenaevanje potencialaGrelna elementa sta povezana s krmilno napravo prekovoda za izenaevanje potenciala. Izenaevanje potencialalahko nastavite v skladu s podatki iz navodil za uporabokrmilne naprave.

  5. Navodila za deloS spajkalnima konicama stalite obe prikljuni strani kompo-nente in jo privzdignite. Pri tem ne pritiskajte preve nakomponento. Temperaturo konice nastavite imbolj nizko,da ne bi pokodovali tiskanega vezja in komponent.Ta navodila za uporabo uporabljajte v kombinaciji z navo-dili za uporabo krmilne naprave.

  6. Navodila za vzdrevanjePri menjavi konice vedno uporabite nov navojni zati. Spajkalno konico redno moite s spajko, ki vsebuje fluks.

  7. Obseg dobavePinceta za odspajkanje WTA 50Odlagalnik s istilno goboSpajkalne konice Orodje za privojne vijakeElektrini kabelVarnostna navodila

  Za pribor glej stran 21Slika - eksplozijska risba, glej stran 22

  Pridrujemo si pravico do tehninih sprememb!

  Slovenina

  17

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 18

  Tname teid meile Lahtijootetangid WTA 50 ostuga osuta-tud usalduse eest. Seadme valmistamisel on jrgitudkige rangemaid kvaliteedinudeid, mis kindlustavad sellelaitmatu t.

  1. Thelepanu!Palun lugege enne seadme kasutuselevttu thelepaneli-kult lbi kesolev kasutusjuhend ja lisatud ohutuseeskir-jad. Ohutuseeskirjade eiramine on ohtlik tervisele ja elule.

  Valmistajatehas ei vta endale vastutust seadme teistsu-guse, sellest kasutusjuhendist erineva kasutamise, samu-ti juhendi omavoliliste muutmiste korral.

  Lahtijootetangid WTA 50 vastab EL-i vastavusmrgile,lhtudes selle aluseks olevatest direktiivide 89/336/EMja 73/23EM ohutusnuetest.

  2. KirjeldusWTA 50 on kuumutatavad tangid SMD elektroonikakom-ponentide lahtijootmiseks. Lahtijootetange saab henda-da kikide elektroonilise juhtimisssteemiga Welleri joote-ja lahtijootejaamade klge. Kummaski liikuvalt kinnitatudktteelemendis asub ks temperatuuriandur, mis kindlu-stab temperatuuri tpse htlustamise mlemal harul.Mlema ktteelemendi kttevimsus on 25 vatti ja neidtoidetakse ohutu madalpingega. Kvaliteedistandardittstavad elektrostaatiliselt ohustatud komponentide kaitseja temperatuurikindel henduskaabel.

  Tehnilised andmedToitepinge: 24V ohutu madalpingeVimsustarve: 2 x 25 WTtemperatuur: kuni 450 CSoojenemisaeg: ca 65 sekundit

  Jooteotsikute paigaldamine ja justeeriminePaigaldage ja reguleerige vlja jootetks sobiv jooteot-sik. Kinnitage otsikud kinnituskruvide (2) abil. Kinnituskruvi(4) vabastamisega saab jootepositsiooni tpselt vljareguleerida. Ktteelementi tervikuna saab prata ja nihu-tada telje suunas.

  3. KasutuselevttAsetage lahtijootetangid alusele. hendada henduspistikjuhtimisploki selleks ette nhtud henduspuksiga ja fik-seerige. Eemaldage jootekolvi lhedusest kik sttivadesemed. Llitage juhtimisplokk vrgulliti abil sisse jkaseadistage soovitud temperatuur. Prast jootetempera-tuuri saavutamist niisutage selektiivselt niisutatav jooteot-sik joodisega.

  4. Potentsiaalide htlustamineKttelemendid on juhtimisplokiga hendatud potentsiaali-de htlustusjuhtme kaudu. Potentsiaale on vimalik htlu-stada vastavalt juhtimisploki kasutusjuhendis toodud and-metele.

  5. TjuhisedSulatage jooteotsikute abil komponendi mlemad henda-tud kljed lahti ja eemaldage komponent. rge avaldagesiinjuures komponendile liiga suurt survet. Et hoida mon-taaiplaati ja komponente, reguleerige otsikute temperatu-ur vimalikult madalaks.Kasutatava juhtimisploki kasutusjuhend kuulub tienda-valt selle kasutusjuhendi juurde.

  6. HooldusjuhisedOtsikute vahetamisel kasutage alati uusi keermestatudvardaid. Puhastage jooteotsikut korrapraselt rbustitsisaldava joodisega.

  7. Tarne sisuLahtijootetangid WTA 50Alus koos puhastussvammigaJooteotsikud Triistad kinnituskruvide keeramiseksVrgukaabelOhutuseeskirjad

  Lisavarustust vaata lehekljelt 21Joonis: kirjeldav joonis lk 22

  Tehnilised muudatused vimalikud!

  Saksa keel

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Dkojame, kad parodte pasitikjim pirkdami Atlitavimopincetas WTA 50. Gaminant tais buvo laikomasigrieiausi kokybs reikalavim, utikrinaninepriekaiting jo funkcionavim.

  1. Dmesio!Prie praddami tais eksploatuoti, atidiai perskaitykitei instrukcij ir saugos reikalavimus. Nesilaikantiems sau-gos reikalavim kyla pavojus sveikatai ir gyvybei.

  Jei taisas naudojamas ne pagal paskirt, aprayt instruk-cijoje, ar savavalikai pakeiiama jo konstrukcija, gaminto-jas neatsako u pasekmes.

  Atlitavimo pincetas WTA 50 turi EB atitikties sertifikatpagal pagrindinius direktyv 89/336/EEB ir 73/23EEB sau-gos reikalavimus.

  2. ApraymasWTA 50 tai kaitinamasis pincetas SMD detalms atlituo-ti. Atlitavimo pincetas prijungiamas prie vis Weller litavi-mo ir atlitavimo stoteli su elektronine reguliavimo sistema.Kiekviename i abiej slankiojam kaitinimo element yrapo temperatros jutikl, utikrinant tiksl temperatrossuvienodinim abiejose pinceto kojelse. Kiekvieno kaitini-mo elemento galingumas yra 25 W, o juos maitina apsau-gin emoji tampa. Nuo elektrostatins ikrovos apsau-ganti konstrukcija ir kariui atsparus kabelis papildoauktos kokybs standart.

  Techniniai duomenysMaitinimo tampa: 24 V apsaugin emoji tampaGalingumas: 2 x 25 WDarbin temperatra: iki 450Ckaitimo laikas: apie 65 sek.

  Lituoklio antgali djimas ir nustatymasdkite ir sureguliuokite reikiamus lituoklio antgalius.Antgalius pritvirtinkite fiksaciniais vartais (2). Atleidiantfiksacin vart (4) galima tiksliai nustatyti lituoklio antgaliopadt. Vis kaitinimo element galima pasukti ir iilgaislankioti.

  3. Pradedant naudotisAtlitavimo pincet padkite dkl. Kituk kikite tamskirt lizd valdymo taise ir ufiksuokite. Visus degiusdaiktus patraukite kuo toliau nuo lituoklio. Valdymo taisjunkite tinklo jungikliu ir nustatykite reikiam temperatr.Kai pasiekiama litavimo temperatra, lituoklio antgal pavil-gykite lydmetalyje.

  4. Potencial ilyginimasKaitinimo elementai su valdymo taisu sujungti potencialilyginimo laidu. Potencialai gali bti ilyginami remiantisvaldymo taiso naudojimo instrukcija.

  5. Darbo nurodymaiLituoklio antgaliais ilydykite abi detals prijungimo pusesir nuimkite detal. Per daug jos nespauskite. Saugodamispausdintin plokt ir detales, nustatykite kuo emesnantgalio temperatr.Naudojamo valdymo taiso instrukcija galioja kartu su ianaudojimo instrukcija.

  6. Technins prieiros nurodymaiKeisdami antgalius kaskart naudokite vis naujus vartus. Antgalius reguliariai vilgykite lydmetalyje, kurio sudtyjeyra fliuso.

  7. KomplektasAtlitavimo pincetas WTA 50Dklas su valymo kempineLituoklio antgaliai rankis fiksaciniams vartams suktiKart duj purktukasSaugos taisykls

  Surinkimo schema, r. pav. 21 psl.Priedai, r. 22 psl.

  Gamintojas turi teis daryti techninius pakeitimus!

  Lietuvikai

  19

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 20

  Ms Jums pateicamies par Weller atlodanas pinceteWTA 50 iegdi, tdjdi izrdot uzticbu msu firmas rao-jumiem. Izgatavoanas laik tika ievrotas visstingrkskvalittes prasbas, lai gatanttu iekrtas nevainojamudarbbu.

  1. Uzmanbu!Pirms iekrtas lietoanas ldzam uzmangi iepazties arlietoanas instrukciju un pievienotajiem drobasnordjumiem. o drobas noteikumu neievroanaapdraud veselbu un dzvbu.

  Par lietoanas instrukcij neparedztu pielietoanasveidu, piemram, patstvgi veiktm izmaimkonstrukcij, izgatavotjs neuzemas nekdu atbildbu.

  Weller atlodanas pincete WTA 50 atbilst vism EGatbilstbas prasbm saska ar drobas noteikumupamatprasbm atbilstoi vadlnijm 89/336/EWG un73/23EWG.

  2. AprakstsWTA 50 ir apsildma pincete SMD detau atlodanai.Atlodanas pinceti iespjams pieslgt vism Wellerlodanas un atlodanas iekrtm ar elektronisko regu-lanas sistmu. Katr no abiem kustgi novietotajiemsildelementiem atrodas temperatras sensors, kurnodroina preczu temperatras ldzsvaru abos atzaros.Sildelementiem katram ir 25 W sildjauda, un tie darbojasar zemu spriegumu. ESD atbilstos veikums, k ar kar-stumizturgs pieslguma kabelis papildina kvalittes stan-dartus.

  Tehniskie datiPieslguma spriegums: 24V zemspriegumsJaudgums: 2 x 25WDarba temperatra: ldz 450CSasilanas laiks: aptuveni 65 sek.

  Lodmura galvas ievietoana un justanaUzlieciet un iestatiet lodanai piemrotu lodmura uzga-li. Uzgaus nostipriniet ar skrvjamm spailm (2).Atbrvojot skrvjamo spaili (4), iespjams preczi justtlodmura uzgaa pozciju. Sildelementu iespjams pilnbpagriezt un prbdt gar asi.

  3. Sagatavoana darbamAtlodanas pinceti novietojiet uzglabanas viet.Pieslguma spraudni ievietojiet tam paredztaj vadbasiekrtas sprauda buks un nosldziet. Novietojiet droattlum no lodanas iekrtas visus uzliesmojoospriekmetus. Iesldziet vadbas iekrtu ar tkla sldzi unvlamo temparatru iestatiet. Pc lodanastemperatras sasnieganas atsevii izmantojamolodmura uzgali prkljiet ar lodjamo materilu.

  4. Potencila izldzinanaSildelementi ar vadbas iekrtu savienoti ar potenciluizldzintja paldzbu. Potencilu izldzintju iespjamssagatavot atbilstoi nordm vadbas iekrtas lietoanasinstrukcij.

  5. Lietoanas nordjumiAr lodmura uzgaiem atkausjiet abas detaas pieslgu-ma puses un noemiet detau. Strdjot prlieku nespie-diet uz detau. Uzgaa temperatru iestatiet zemku, laisaudztu drukto shmu un detaas.Izmantojams vadbas iekrtas lietoanas instrukcija irspk k s lietoanas instrukcijas papildinjums.

  6. Apkopes nordjumiUzgau nomaias laik lietojiet tikai jaunas vttapas. Lodmura uzgaus regulri prkljiet ar kuus saturoulodjamo materilu.

  7. Piegdes komplektsAtlodanas pincete WTA 50Uzglabanas konteiners ar tranas skliLodmura uzgai Instrumenti darbam ar skrvjamm spailmKarst gaisa vrstsDrobas paskumu instrukcija

  Piederumus skatiet lappus 21Ekspluatcijas attlu skatt 22 lappus

  Iespjamas tehniskas izmaias!

  Vciski

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • Accessories

  21

  Modell Ltspitze Bestell-Nr.Model Soldering Tip Order-No.

  WTA 1 005 44 141 99

  WTA 1S 005 44 145 99

  WTA 2 005 44 146 99

  WTA 3 005 44 147 99

  WTA 4 005 44 143 99

  WTA 5 005 44 144 99

  WTA 11 005 44 152 99

  Meielbreite 1Chisel 1

  WTA 12 005 44 153 99

  Meielbreite 3Chisel 3

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com

 • 22

  Exploded drawing

  PK Elektronik Vertriebs GmbH, E-Mail: [email protected], Internet: www.pkelektronik.com