of 12 /12
TRT-BA-BD11-TC-001-EN BD 11 SRB UPUTSTVO ZA RUKOVANJE LASERSKI METAR

BD11 Uputstvo za rukovanje - Podno grejanje SRB.pdf · 2019. 5. 15. · preduzete dovoljne mere predostrožnosti (npr. Prilikom obavljanja merenja duž javnih puteva, na gradilištima

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BD11 Uputstvo za rukovanje - Podno grejanje SRB.pdf · 2019. 5. 15. · preduzete dovoljne mere...

 • TRT-

  BA-B

  D11

  -TC-

  001-

  EN

  BD 11

  SRBUPUTSTVO ZA RUKOVANJE

  LASERSKI METAR

 • 1 lLaserski metar BD 11

  SADRŽAJ

  Napomene u vezi sa uputstvom za rukovanje. ..........1

  Sigurnost ....................................................................1

  Informacije o uređaju..................................................3

  Transport i skladištenje. .............................................5

  Rad uređaja. ...............................................................5

  Održavanje i popravka. ..............................................8

  Greške i kvarovi..........................................................9

  Odlaganje. ..................................................................9

  Napomene u vezi sa uputstvom za rukovanje

  Simboli

  Upozorenje na električni naponOvaj simbol ukazuje na opasnosti po život i zdravlje ljudi zbog električnog napona.Upozorenje na lasersko zračenje Ovaj simbol ukazuje na opasnost po zdravlje osoba zbog laserskog zračenja.Upozorenje

  Ovaj simbol označava opasnost sa prosečnim nivoom rizika koji ako se ne izbegne može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.

  OprezOvaj simbol označava opasnost sa niskim nivoom rizika koja ako se ne izbegne može da dovede do manjih ili umerenih povreda.

  Napomena

  Ovaj simbol označava važne informacije (npr.Materijalnu štetu), ali ne ukazuje na opasnosti.

  Info

  Informacije označene ovim simbolom pomažu vam da obavite svoje zadatke brzo i sigurno.

  Pratite uputstvoInformacije označene ovim simbolom označavaju da se mora poštovati uputstvo za upotrebu.

  Važeću verziju uputstva i EU deklaraciju o usaglašenosti možete preuzeti na sledećem linku:

  BD11

  https://hub.trotec.com/?id=41856

  Sigurnost

  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre pokretanja ili kor-išćenja uređaja. Uvek čuvajte priručnik u neposrednoj blizini uređaja ili njegovog mesta korišćenja!

  UpozorenjePročitajte sva upozorenja i sva uputstva.Nepridržavanje upozorenja i uputstava možedovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Ovaj uređaj mogu koristiti deca u starija od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im je datnadzor ili instrukcija u vezi sa upotrebom aparata na siguran način i ako razumejuopasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređajane smeju vršiti deca bez nadzora.

  • Ne koristite uređaj u potencijalno eksplozivnimprostorijama.

  • Nemojte koristiti uređaj u agresivnoj atmosferi.• Nemojte uranjati uređaj u vodu. Ne dozvolite da

  tečnost prodre u uređaj.• Uređaj se smije koristiti samo u suhom okruženju i ne

  smije se koristiti na kiši ili na relativnoj vlažnosti kojaprelazi uslove rada.

  • Zaštitite uređaj od trajnog direktnog sunčevogzračenja.

  • Nemojte uklanjati sigurnosne znakove, nazive ilinalepnice s uređaja. Čuvajte sve sigurnosne znakove,nazive i nalepnice u čitljivom stanju.

  • Ne otvarajte uređaj pomoću alata.• Izbegavajte gledanje direktno u laserski zrak.• Nikada ne usmeravajte laserski zrak na ljude ili

  životinje.

  SRB

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • SRB 2lLaserski metar BD 11

  • Upotrebljavajte uređaj samo ako su na mernoj lokacijipreduzete dovoljne mere predostrožnosti (npr. Prilikom obavljanja merenja duž javnih puteva, na gradilištima itd.). U suprotnom nemojte koristiti uređaj.

  • Pridržavajte se uslova skladištenja i rada kao što jenavedeno u poglavlju Tehnički podaci.

  Namena

  Laserski uređaj za merenje udaljenosti BD11 koristitesamo za merenje udaljenosti, površine i zapreminepomoću integrisanog lasera i unutar mernog raspona navedenog u tehničkim podacima. Poštujte i pridržavajte se tehničkih podataka. Da biste koristili uređaj za namensku upotrebu, koristite samo pribor i rezervne delove koje je odobrio Trotec.

  Nepravilna upotreba

  Nemojte koristiti laserski uređaj za merenje udaljenosti BD11 u potencijalno eksplozivnoj atmosferi ili za merenja u tečnostima. Nikada ga ne usmeravajte na ljude ili životinje. Trotec ne preuzima nikakvuodgovornost za štete nastale usled nepravilne upotrebe. U tom slučaju, bilo kakva garancija će biti poništena.

  Zabranjene su sve neovlašćene izmene, izmene ili strukturne promene na uređaju.

  Kvalifikacije osoblja

  Osobe koje koriste ovaj uređaj moraju:

  • budite svesni opasnosti koje se javljaju pri radu salaserskim mernim uređajima.

  • pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu, posebnopoglavlje o bezbednosti.

  Preostali rizici

  Upozorenje na električni napon

  Postoji opasnost od kratkog spoja zbog prodiranja tečnosti u kućište! Ne potapajte uređaj i pribor u vodu. Vodite računa da voda ilidruge tečnosti ne uđu u kućište.

  Upozorenje na električni napon

  Radove na električnim komponentama sme izvoditi samo ovlašćeni servis!

  Upozorenje o eksplozivnim supstancama

  Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 45 ° C!Ne dozvolite da baterija dođe u kontakt savodom ili vatrom! Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i vlagu. Postoji opasnost od eksplozije!

  Upozorenje o laserskom zračenju

  Laser class 2, P max.: < 1 mW, λ: 650 nm,EN 60825-1:2014Ne gledajte direktno u laserski zrak ili otvor iz kojeg se pojavljuje. Nikada ne usmeravajte laserski zrak na ljude,životinje ili reflektujuće površine. Čak i kratkikontakt očima može dovesti do oštećenja očiju. Ispitivanje izlaznog otvora lasera korišćenjemoptičkih instrumenata (npr. Lupe i sl.) Povlači rizik od oštećenja oka. Pri radu sa laserom klase 2, pridržavajte se nacionalnih propisa o zaštiti očiju.UpozorenjeOpasnost od gušenja! Nemojte ostavljati ambalažu da leži unaokolo. Deca ga mogu koristiti kao opasnu igračku. Upozorenje

  Uređaj nije igračka i ne spada u ruke dece.

  Upozorenje Na uređaju se mogu pojaviti opasnosti kada ihneobučeni ljudi koriste na neprofesionalan ilineprikladan način! Poštujte kvalifikacije osoblja!

  Oprez Držite se dovoljno daleko od izvora toplote.Napomena Da biste sprečili oštećenje uređaja, nemojte gaizlagati ekstremnim temperaturama, ekstremnojvlazi ili vlazi. Napomena Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače za čišćenje uređaja.

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • 3 lLaserski metar BD 11

  Informacije o uređaju

  Opis uređaja Laserski uređaj za merenje udaljenosti BD11 koristi se za određivanje udaljenosti, površine i zapremine u unutrašnjim prostorima. Indirektna merenja se vrše upotrebom Pitagorine teoreme.Višelinijski, osvetljeni displej pokazuje određene vrednosti. Zahvaljujući kućištu otpornom na prašinu i prskanje (IP54), uređaj je pogodan i za upotrebu na gradilištima. Merna udaljenost Opseg uređaja možete pronaći u poglavlju Tehničkipodaci. Pod određenim uslovima - npr. noću, u sumrak ili kada je meta skrivena u hladu - veće udaljenosti su moguće čak i bez ciljne ploče. Tokom dana koristite ploču cilja da biste povećali udaljenost za loše reflektujuće mete.Ciljne površineMože doći do grešaka u merenju kada laser naiđe nabezbojne tečnosti (npr. Vodu), staklo bez prašine,stiropor ili druge polupropusne materijale. Rezultat merenja takođe može biti pogrešan ako se laser nađe na površini visokog sjaja i odbije se od nje. Ne-sjajne,nereflektirajuće ili tamne površine mogu produžititrajanje merenja. Prikaz uređaja

  BD11

  3

  4

  6

  5

  1 2

  Br. Oznaka

  1 Optički senzor

  2 Laser

  3 Mini USB port (za punjenje)

  4 Otvor za narukvicu

  5 Komandna tabla

  6 Ekran

  Operating elements

  BD11

  FUNCUNITS 810

  9

  7

  Br. Oznaka

  7 Pritisnite dvaput: Uključivanje/taster za merenje

  Pritisnite dugo: Taster za trajnja merenjaudaljenosti

  8 Pritisnite kratko: Plus/Minus taster

  Pritisnite dugo: Referentno dugme

  9 Pritisnite kratko Dugme brisanje

  Pritisnite dugo: Dugme za gašenje

  10 Pritisnite kratko Funkcijskp dugme (površina,zapremina ili indirektno merenje)

  Pritisnite dugo: Dugme za odabir jedinica merenja (ft, in, m)

  SRB

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • SRB 4lLaserski metar BD 11

  Ekran

  01/50 16

  17

  18

  1920

  22

  24

  11 14 15

  21

  1312

  23

  Br. Delovi ekrana

  11 Laser aktiviran

  12 Referentna vrednost

  13 Symbol za non-stop/min./max. merenje: Merenje maksimalne vrednosti Merenje minimalne vrednosti

  Δ Delta = maximum minus minimum

  14 Indikacija istorije merenja

  15 Indikacija punjenja

  16 Status baterije

  17 Gornja sekcija prikaza vrednosti merenja: Tri gornja prikaza merne vrijednosti prikazujuposlednje tri izmerene vriednosti, minimalnu i maksimalnu vriednost ili izmerene vriednosti koje treba dodati ili oduzeti.

  18 Dodatna indikacija za merenje površine i zapremine

  19 Prikaz odabrane jedinice. Mogućejedinice su: ft, ft2, ft3, in, m, m2, m3

  20 Donja sekcija prikaza merne vrednosti: Donji prikaz merne vrednosti pokazuje poslednjuizmerenu vrednost ili rezultat proračuna.

  21 Indikacija za sabiranje i oduzimanje

  22 Indikacija linije koje treba meriti

  Br: Delovi ekrana

  23 Prikaz moda merenja:

  Merenje površine

  Merenje zapremine

  Indirektno merenje(dva pomoćna merenja)

  Indirektno merenje(tri pomoćna merenja)

  24 Reference value rear

  Tehnički podaci

  Parametar Vrednost

  Model: BD11

  Težina: 23.8 g

  Dimenzije (V x Šx D): 74.5 x 33.9 x 14.7 mm

  Merni opseg: 0.05 do 30 m

  Preciznost: ±3 mm*

  Rezolucija mernog prikaza: 1 mm

  Broj merenja sačuvanih umemoriji uređaja

  50

  Tip zaštite: IP54

  Radna temperatura 0 °C do 40 °C

  Temepratura skalcištenja -20 °C do 70 °C

  Laserski izlaz: < 1 mW (620-690 nm)

  Klasa lasera: II

  Ø 10 mm / 10 m12 mm / 20 m20 mm / 40 m

  Automatsko gašenjeuređaja

  Posle oko 3 minutanekorišćenja

  Automatsko gašenjelasera

  Posle oko 30 sekundinekorišćenja

  *pod povoljnim uslovima(dobra ciljana površina, sobnatemperatura) do 30 m

  Baterija (integrisana)

  Tip Li-ion

  Nominalna snaga 5 V

  Kapacitet 200 mAh

  Sadržaj pakovanja• 1 x Laserski metar BD11

  • 1 x Narukvica

  • 1 x Mini USB kabl za punjenje

  • 1 x Uputstvo za upotrebu

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • 5 SRBlLaserski metar BD 11

  Transport i skladištenje

  Beleška

  Ako uređaj nepravilno skladištite ili prenosite, uređaj može biti oštećen. Obratite pažnju na informacije vezane za transport i skladištenjeuređaja.

  TransportIsporučene litijum-jonske baterije podležu zahtevima zakona o opasnim robama. Pri transportu ili isporuci Li-ion baterija obratite pažnjuna sledeće: • Korisnik može transportovati baterije po cesti bez

  dodatnih zahteva.• Ako se prevoz obavlja od strane trećih lica (npr.

  Avio-transport ili špediterska kompanija), moraju sepoštovati posebni uslovi u pogledu pakovanja i označavanja. Ovo uključuje konsultovanje sa specijalistom za opasne robe prilikom pripremepaketa.

  - Baterije se smeju isporučivati samo ako je njihovo kućište neoštećeno.

  - Molimo da se pridržavate i drugih nacionalnih propisa.

  Za transport uređaja koristite odgovarajuću vreću za zaštitu od spoljašnjih uticaja.

  Skladištenje Kada se uređaj ne koristi, pridržavajte se sledećih

  uslova skladištenja: • suva i zaštićena od mraza i toplote• zaštićeni od prašine i direktne sunčeve svetlosti• sa poklopcem koji ga štiti od invazivne prašine ako je

  potrebno • Temperatura skladištenja je ista kao i opseg naveden

  u poglavlju Tehnički podaci.

  Rad uređaja

  Uključivanje uređaja

  Upozorenje o laserskom zračenju

  Laser class 2, P max.: < 1 mW, λ: 650 nm,EN 60825-1:2014Nikada ne usmeravajte laserski zrak na ljude, životinje ili reflektujuće površine. Čak i kratki kontakt očima može dovesti do oštećenja očiju. Ispitivanje izlaznog otvora lasera korišćenjem optičkih instrumenata (npr. Lupe i sl.) Povlači rizik od oštećenja oka. Pri radu sa laserom klase 2, pridržavajte senacionalnih propisa o zaštiti očiju.

  1. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / merenje(7). Displej će biti uključen i uređaj spreman za rad.

  Isključivanje

  1. Pritisnite dugme za isključivanje (9) duže vreme. Ekran je isključen.

  Osnovna podešavanja

  Prekidanje merenja i brisanje ekrana

  Kratko pritisnite dugme Delete (9) da biste prekinuli trenutno merenje ili izbrisali prikazane izmerenevriednosti jednu po jednu. Laser se isključuje u tu svrhu.

  Podešavanje referentne vrednosti

  Uređaj uvek meri ukupnu udaljenost počevši odreferentne tačke. To znači da ako je zadnji kraj uređaja postavljen kao referentna tačka, dužina uređaja će biti deo merenja. Podrazumevano je da je referentna tačka postavljena na zadnju stranu uređaja. Međutim, možetei da pomerite referentnu tačku na prednji deo uređaja.

  Da biste to uradili, nastavite na sledeći način: 1.Pritisnite dugme Reference (8) duže vreme da

  biste pomerili referentnu tačku na prednji kraj uređaja.

  Na displeju se pojavljuje prednja indikacija referentne vrednosti (12).

  2.Pritisnite dugme Reference (8) još jednom da biste ponovo pomerili referentnu tačku na zadnji kraj uređaja.

  Kada isključite i ponovo uključite uređaj, referentna vrednost će se automatski premestiti na zadnji kraj uređaja.

  Promena jedinica 1.Pritisnite dugme Unit (10) duže vreme da se

  prebacite između jedinica za izmerene vrednosti. Dostupne jedinice su ft, in i m.

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • SRB 6lLaserski metar BD 11

  Pregledanje izmerene vrednosti u istoriji uređaja

  Uređaj automatski čuva poslednjih 50 izmerenih vrednosti. Memorisane vrednosti se mogu pronaći na sledeći način: 1.Kratko pritisnite dugme Funkcija (10) pet puta dabiste pozvali istoriju. ð Na ekranu se pojavljuje indikator Histori (14). 2. Kratko pritisnite dugme Plus / Minus (8) da biste sekretali kroz istoriju i pronašli sačuvane izmerene vrednosti. ð U indikatoru Histori (14) možete videti koji se sačuvani izmerni podaci trenutno prikazuju. 3.Možete se vratiti na normalni merni meni kratkimpritiskom na dugme Delete (9). 4. Kratkim pritiskom na dugme za merenje (7) možetekoristiti sačuvanu vrednost za vaše trenutno merenje.

  Izvođenje merenja

  Upozorenje o laserskom zračenju Laser class 2, P max.: < 1 mW, λ: 650 nm,EN 60825-1:2014Nikada ne usmeravajte laserski zrak na ljude, životinje ili reflektujuće površine. Čak i kratki kontakt očima može dovesti do oštećenja očiju. Ispitivanje izlaznog otvora lasera korišćenjem optičkih instrumenata (npr. Lupe i sl.) Povlači rizik od oštećenja oka. Pri radu sa laserom klase 2, pridržavajte senacionalnih propisa o zaštiti očiju.

  InfoImajte na umu da prelazak iz hladnog u toplo područje može dovesti do stvaranja kondenzacije na pločici uređaja. Ovaj fizički i neizbežan efekat može pokvariti merenje. Uovom slučaju, na displeju se prikazuju ili nema izmerenih vrednosti ili su netačne. Sačekajte nekoliko minuta dok se uređaj ne prilagodi promenjenim uslovima pre izvođenja merenja.

  Info Za ispravno merenje, obratite pažnju na udaljenosti od mernog objekta navedene u tehničkim podacima. Ako je referentna tačka manja od udaljenosti od 0,05 metara od mernogobjekta, uređaj neće izvršiti merenje.

  Merenje udaljenosti1. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / merenje (7) da biste aktivirali laser ako je isključen.2. Postavite laser na ciljno područje.3.Brzo ponovo pritisnite dugme za uključivanje /merenje (7) da biste izvršili merenje rastojanja. ð Izmerena vriednost se odmah prikazuje na donjem delu ekrana merne vrednosti (20).

  Dodavanje / oduzimanje izmerenih vrednosti

  1.Izvedite jedno mjerenje udaljenosti.ð Izmerena vrednost se prikazuje na displeju.

  2.Da biste dodali izmerenu vrednost, kratko pritisnitedugme Plus / Minus (8).

  3. Da biste oduzeli izmerenu vrednost, dvaput kratkopritisnite dugme Plus / Minus (8). 4.Pritisnite dugme Uključivanje / merenje (7) da biste odredili sledeću izmerenu vrednost. ðCeli rezultat će biti prikazan u donjem prikazu merne vrednosti (20).

  Pojedinačne izmerene vrednosti će biti prikazane u gornjim prikazanim mernim vrednostima (17).

  Merenje površine1. Kratko pritisnite funkcijsku tipku (10) jednom.

  ð Simbol za merenje površine će se prikazati.

  2. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / merenje (7)da biste izvršili prvo merenje (npr. Dužinu). ð Izmerena vrednost je prikazana u gornjem prikazu vrednosti merenja (17).

  3. Ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje /merenje (7) da biste izvršili drugo merenje (npr.Širinu). ðPritiskom dugmeta za uključivanje / merenje (7) drugi put uređaj izračunava površinu i prikazuje tu vrednost u donjem displeju merne vrednosti (20).Posljednja izmerena vriednost će biti prikazana u gornjem prikazu mernih vriednosti (17).

  Merenje zapremine1. Dvaput kratko pritisnite funkcijsko dugme (10) .

  ð Simbol za merenje zapremine će seprikazati.

  ð Strana koja se meri je označena crvenim strelicama na displeju vrednosti merenja.

  2. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / merenje(7) da biste izvršili prvo merenje (npr. Dužinu). ð Izmerena vrednost se prikazuje u gornjem

  prikazu vrednosti merenja (17). 3. Ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje /

  merenje (7) da biste izvršili drugo merenje (npr.Širinu). ð Izmerena vrednost se dodatno prikazuje u

  gornjem prikazu mernih vrednosti (17).

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • 7 SRBlLaserski metar BD 11

  4. Ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje /merenje (7) da biste izvršili treće merenje (npr.Visinu). ð Umerna vrednost se dodatno prikazuje u gornjem prikazu mernih vrednosti (17).

  ð Po trećem pritisku na dugme za uključivanje /merenje (7) uređaj samostalno izračunava zapreminu i prikazuje ovu vrednost u donjem displeju merne vrednosti (20).

  Izvršavanje neprekidnog / min i max merenja Koristite funkciju merenja bez prekida da biste povezali merenja, npr. sa građevinskim crtežima. Sa ovim metodom merenja uređaj se može pomeriti bliže prema meti, a izmerena vrednost se ponovo izračunava na svakih 0,5 sekundi. Odgovarajuće maksimalne i minimalne izmerene vrednosti prikazane su u prvoj i drugoj liniji gornjeg prikaza vrednosti merenja (17).Na primer, možete usmeriti laserski zrak na zid i zatim se povući iz njega korak po korak. Nastavite čitati izmjerene vrednosti sve dok se ne postigne željena udaljenost.

  1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje / merenje(7) za pribl. 2 s.

  ð Indikacija se , i Δ (13) pojavljuje naekranu.

  2. Sa referencom na ciljnu tačku, pomerajte uređajpolako napred-nazad, kao i gore-dole (npr. u uglu).

  3. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / merenje(7) da biste prekinuli merenje bez prekida.ð Maksimalne i minimalne izmerene vrednosti i

  razlika Δ (13) ) između ova dva su prikazane na displeju. Pored toga, poslednja izmerena vrednost će biti prikazana na donjem displeju vrednosti merenja (20).

  Indirektno merenje visine (Pitagora) Koristeći ovu metodu dužina nepoznatog pravolinijskog segmenta može se odrediti preko Pitagorine teoreme. Ovaj postupak je pogodan za npr. merenja visine.

  A

  B

  Zahtevi za merenje: • Uređaj je horizontalno postavljen na najnižu tačku(B) segmenta linije koji se određuje.• Referentna tačka se nalazi na zadnjoj straniuređaja. Vidi poglavlje Podešavanje referentnevrednosti. 1. Kratko pritisnite tipku Funkcija (10) tri puta.ð Simbol za indirektno merenje se

  pojavljuje na ekranu.

  ð Linija za hipotenuzu je označena crvenombojom.

  2. Usmerite uređaj na najvišu tačku (A) i kratkopritisnite dugme za uključivanje / merenje (7) kakobiste izvršili merenje. Vodite računa da uređaj držitešto je moguće stabilnijim i postavite ga ravno na tlosa dva zadnja ruba. Položaj na dve zadnje ivicese ne sme menjati tokom merenja!

  ð Dužina segmenta linije će biti prikazana u 1. reduekrana gornje vrednosti

  ð Traka za horizontalu je označena crvenom bojom

  3. Poravnajte uređaj vodoravno (tačka B) i kratkopritisnite tipku za uključivanje / merenje (7) jednomza merenje horizontalne udaljenosti.

  ð U drugoj liniji gornjeg prikaza mernih vrednosti će se prikazati druga izmerena vrednost.

  ð Segment linije koji treba da se odredi prikazuje se kao rezultat na donjem displeju vrednosti merenja (20).

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • SRB 8lLaserski metar BD 11

  Dvostruko indirektno mjerenje visine Ovaj postupak je pogodan za npr. merenja visine.

  AB

  C

  1. Kratko pritisnite dugme Funkcija (10) četiri puta.

  ð Linija C je označena crvenom bojom. 2. Prvo, usmjerite uređaj na najvišu točku (C) i kratko

  pritisnite tipku za uključivanje / mjerenje (7) jednomza mjerenje. Pritom držite uređaj što je mogućestabilnijim. Poravnanje uređaja u odnosu nareferentnu tačku ne sme se menjati tokommerenja!ð Prva izmerena vrednost će biti prikazana u

  gornjem prikazu mernih vrednosti.ð Linija B je označena crvenom bojom.

  3. Poravnajte uređaj vodoravno (B) i kratko pritisnitedugme za uključivanje / merenje (7) da bisteizmerili horizontalnu udaljenost.

  ð Druga merena vrednost će biti prikazana u drugoj liniji gornjeg prikaza vrednosti.

  ð Linija A je označena crvenom bojom. 4. Usmerite uređaj na najnižu tačku (A) i kratko

  pritisnite dugme za uključivanje / merenje (7) kakobiste izvršili merenje.

  ð Treća izmerena vrednost će biti prikazana u trećem redu gornjeg prikaza vrednosti merenja.

  ð Segment linije koji treba da se odredi prikazujese kao rezultat na donjem displeju vrednosti merenja (20).

  Održavanje i popravka

  Punjenje baterijeBateriju treba napuniti kada je baterija skoro prazna. Snaga baterije se prikazuje na displeju (6) u indikaciji statusa baterije (16). Postupite na sledeći način: 1. Otvorite gumeni bočni poklopac.2. Povežite mini USB kabl sa uređajem.

  3. Simbol punjenja (15) se prikazuje na displeju (6).Kada je baterija potpuno napunjena, simbol baterije u indikaciji statusa baterije (16) je potpuno zelen.

  Čišćenje

  Očistite uređaj mekom, vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Uverite se da u kućište ne ulazi nikakva vlaga. Nemojte koristiti sprejeve, rastvarače, sredstva za čišćenje na bazi alkohola ili abrazivna sredstva za čišćenje, vec samo čistu vodu da biste navlažili krpu.

  PopravkaNemojte modifikovati uređaj niti instalirati rezervne delove. Za popravke ili testiranje uređaja obratite se proizvođaču.

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • 9 SRBlLaserski metar BD 11

  Greške i kvarovi

  Uređaj je nekoliko puta proveren radi pravilnog funkcionisanja tokom proizvodnje. Ako se ipak pojave smetnje, proverite uređaj prema sledećoj listi.

  Prikaz Uzrok Rešenje

  Baterije je skoro prazna.

  Napunite bateriju.

  Greška merenja Ponovite merenje. Obratite pažnju na redosled merenja ipoložaj uređaja.

  Temperatura jesuviše visoka

  Dozvolite uređaju da se ohladi. Poštujte dozvoljenu radnu temperaturu premapoglavlju Tehnički podaci.

  Temperatura jesuviše niska

  Dozvolite uređaju da se zagreje. Poštujte dozvoljenu radnu temperaturu premapoglavlju Tehnički podaci.

  Prijemreflektovanog signala je prejak ili preslab.

  Ponovite merenje nadrugoj površini sa boljimrefleksivnim svojstvimaili upotrebite ciljnu ploču.

  Ambijentalno svetlo

  je previše intenzivno.

  Promenite uslove ambijentalnog

  osvetljenja za merenje.

  ERROR

  Greška u hardveru

  Više puta uključite iisključite uređaj. Ako simbolne nestane, obratite se prodavcu.

  Odlaganje

  Ikonica sa precrtanom kantom za otpad naotpadnoj električnoj ili elektronskoj opremi propisuje dase ova oprema ne sme odlagati zajedno s kuc nimotpadom na kraju njegovog veka trajanja. U vašoj blizininaći ćete mesta za sakupljanje za besplatno vraćanje otpadne električne i elektronske opreme. Adrese se mogu dobiti od vaše opštine ili lokalne uprave. Zadaljnje povratne opcije koje nudimo, molimo pogledajte naš veb sajt vvv.trotec24.com

  Odvojeno sakupljanje otpadne električne i elektronske opreme ima za cilj da omogući ponovnu upotrebu,recikliranje i druge oblike popravke otpadne opreme,kao i da spreči negativne efekte za životnu sredinu iljudsko zdravlje prouzrokovano odlaganjem opasnihsupstanci koje mogu biti sadržane u opremi.

  Li-Ion

  U Evropskoj uniji, baterije i akumulatori ne smiju se tretirati kao kućni otpad, već se moraju profesionalnoodlagati u skladu s Direktivom 2006/66 / EC Evropskog parlamenta i Veća od 6.septembra 2006. o baterijama iakumulatorima. Baterije i akumulatore odložite u skladu sa zakonskim propisima.

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

 • Trotec GmbH & Co. KG

  Grebbener Str. 7D-52525 Heinsberg

  +49 2452 962-400+49 2452 962-200

  [email protected]

  Prodaja i servis:Rovex inženjering d.o.o.Đorđa Stanojevića 11b/lokal711070 Novi Beorad011/7856833011/3115208www.rovex.co.rs

  http://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htmhttp://www.iceni.com/unlock.htm

  Sadržaj1 Notes regarding the operating manual1.1 Symbols

  2 Sigurnost2.1 Namena2.2 Nepravilna upotreba2.3 Kvalifikacije osoblja2.4 Preostali rizici

  3 Informacije o uređaju3.1 Device description3.2 Device depiction3.3 Technical data

  4 Transport i skladištenje4.1 Transport4.2 Skladištenje

  5 Rad uređaja6 Održavanje i popravka6.1 Punjenje baterije6.2 Cleaning6.3 Repair

  7 Greške i kvarovi8 Odlaganje