BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT - hau.edu.ph .komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT - hau.edu.ph .komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa

 • BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT

  Holy Angel University

  UNANG MARKAHANG SILABUS SA FILIPINO 9

  PAMANTAYAN NG BAITANG Pagkatapos ng Ikasiyam na Baitang, naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahang

  komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit

  ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang Asyano upang mapatibay ang

  pagkakakilanlang Asyano.

  PAMANTAYANG

  PANGNILALAMAN

  Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang

  pampanitikan ng Timog-Silangang Asya (Maikling Kuwento, Nobela, Tula, Sanaysay at Dula)

  PAMANTAYAN SA

  PAGGANAP

  Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng malikhaing panghihikayat tungkol sa isang book

  fair ng mga akdang pampanitikan ng Timog-Silangang Asya

  TIME

  FRAME

  PAKSA KASAYANANG PAMPAGKATUTO PAGTATAYA

  Linggo 1 Takipsilim sa Jakarta ni Mochtar Lubis

  (Halaw-salin ni Aurora E.

  Batnag)

  Sanggunian: Pinagyamang

  Pluma 9, p-6-27

  May-akda: Alma M. Dayag

  PAGPAPAHALAGA:

  Pagmamalasakit sa

  Kapwa

   Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o

  konotatibong kahulugan (PAGLINANG NG

  TALASALITAAN, F9PT-Ia-b-39)

   Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling

  kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan

  (PANONOOD, F9PD-Ia-b-39)

   Nakabubuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa

  akda (PAG-UNAWA SA BINASA, F9PB-Ia-

  b-39)

   Nasusuri ang maikling kuwento batay sa (PAGSASALITA, F9PS-Ia-b-41):

  -paksa

  -mga tauhan

  -banghay

  -estilo sa pagsulat ng may-akda

  Payabungin Natin- A (pahina 8)

  FORMATIVE

  Denotasyon Salita Konotasyon

  PAGHAHAMBING

  LAS 1. “ALAM NA”

  FORMATIVE

  MALAYANG TALAKAYAN

 •  Nasusuri ang mga pangyayari, at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang

  Asyano batay sa napakinggang akda (PAG-

  UNAWA SA NAPAKINGGAN, F9PN-Ia-b-

  39)

  LAS 2. IMBESTIGASYONG

  PAMPANITIKAN

  SUMMATIVE

  Linggo 2 Kapanganakan, Kabataan

  (at Buhay-Pag-ibig) at

  Kamatayan

  ni Dr. Jose Protacio A.

  Mercado-Rizal

  Sanggunian: Dr. Jose Rizal

  May-akda: Gregorio Zaide

  PAGPAPAHALAGA:

  Pagmamahal sa Bayan

   Nasusuri ang mga katangian ni Jose Rizal bilang bayaning Pilipino at ng lahing Asyano

  (PAG-UNAWA SA NAPAKINGGAN, F9PN-

  Ia-b-39)

   Nailalahad ang natutunan sa sinaliksik na impormasyon (ETRATEHIYA SA PAG-

  AARAL, F9EP-Ic-d-12)

   Naisasalaysay ang matalinong opinion sa impormasyong tinalakay (ETRATEHIYA SA

  PAG-AARAL, F9EP-Id-d-12)

   Naihahalintulad at naihahambing si Jose Rizal sa kasalukuyang kabataang Pilipino

  (PANONOOD, F9PD-Ic-d-40)

   Nakasusulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa kadakilaan ni Jose Rizal na dapat

  ipagpatuloy ng kasalukuyang henerasyon

  (PAGSULAT, F9PU-Ic-d-42)

   Naisusulat ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Rizal ayon sa yugto at edad

  (PAGSULAT)

  LAS 1. Hu u…Pepe?!

  FORMATIVE

  MALAYANG TALAKAYAN

  LAS 2. Venn Diagram

  FORMATIVE

  LAS 3. Pagsulat ng

  Sanaysay

  “Ang Bayaning Third

  World”

  SUMMATIVE

  Sumisibol na Kasaysayan ni Rizal

  (Timeline)

 • Linggo 3 Puting Kalapati, Maglibot

  Ka sa Mundo

  ni Usman Awang

  Sanggunian: Pinagyamang

  Pluma 9, p-54-70

  May-akda: Alma M. Dayag

  PAGPAPAHALAGA:

  Pagkakaisa

   Nailalahad ang sariling pananaw at naihahambing ito sa pananaw ng iba tungkol

  sa pagkakaiba-iba o pagkakatulad ng paksa sa

  mga tulang Asyano (PAG-UNAWA SA

  BINASA, F9PB-Ie-41)

   Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula

  (PAG-UNAWA SA NAPAKINGGAN,

  F9PN-Ie-41)

   Nasusuri ang akda sa pamamagitan ng Theory Organizer upang matiyak ang ganap na pag-

  unawa sa tema ng akda/tula (PAG-UNAWA

  SA NAPAKINGGAN, F9PN-Ie-41)

   Nakasusulat ng taludtod na naglalarawan ng pagpapahalaga ng pagiging mamamayan ng

  Asya (PAGSULAT, F9PU-Ie-43)

   Nabibigkas nang maayos at may damdamin ang isinulat na sariling taludturan

  (PAGSASALITA, F9PS-Ie-43)

  LAS 1. Kapayapaang Batid!

  ( Graphic Organizer)

  FORMATIVE

  Malayang talakayan

  LAS 2. THEORY

  ORGANIZER

  (SURING-

  DAMDAMIN SA

  KAPAYAPAAN)

  FORMATIVE

  LAS 3. Sabayang

  Pagbigkas

  (Palawakin Pa Natin )

  SUMMATIVE

  Linggo 4 Tatlong Mukha ng

  Kasamaan

  ni U NU

  Sanggunian: Pinagyamang

  Pluma 9, p-71-91

  May-akda: Alma M. Dayag

  PAGPAPAHALAGA:

  Malasakit sa Kapaligiran

   Nasusuri ang sariling ideya at ideya ng iba kapag nakikita ang sarili sa katauhan ng

  nagsasalita (PAG-UNAWA SA

  NAPAKINGGAN, F9PN-If-42)

   Nababasa ang akda gamit ang mga gabay na tanong (PAG-UNAWA SA BINASA, F9PB-

  If-42)

   Nasusuri ang padron ng pag-iisip (thinking pattern) sa mga ideya at opinyong inilahad sa

  binasang sanaysay (PAG-UNAWA SA

  BINASA, F9PB-If-42

  LAS 1. AKO BILANG MAKABULUHANG KAPWA-TAO

  (Graphic organizer)

  FORMATIVE

  MALAYANG TALAKAYAN

  LAS 2. Padron

  ng Pag-iisip

  FORMATIVE

 •  Nakikilahok sa isasagawang debate o kauri nito batay sa isang napapanahong isyu o paksa

  (PAGSASALITA, F9PS-If -44)

  LAS 3. PINGKIAN NG TALINO:

  DEBATE (Palawakin Pa Natin

  pahina 90-91) SUMMATIVE

  Linggo 5

  UNANG

  PANGGITNANG9

  MARKAHANG

  PAGSUSULIT

  PAG-UNAWA AT PAGTATAYA SA

  NATUTUNAN

   Nakasusunod nang wasto sa mga panuto sa bawat bahagi ng pagsusulit

   Naisusulat ang wasto tugon sa bawat aytem/tanong

  Suplementaryong Gawain:

   Nakasusulat ng isang maikling tugmaang tula tungkol sa kahusayan ng Pilipino bilang lahing

  Asyano

  Summative na Pagsusulit

  LAS Pagsulat ng Tula

  Linggo 6 Bata, Bata Paano Ka

  Ginawa?

  ni Lualhati Bautista

  Sanggunian: Pinagyamang

  Pluma 9, p-28-53

  May-akda: Alma M. Dayag

  PAGPAPAHALAGA:

  Pagmamahal sa Pamilya

   Nakapagbabahagi ng tungkol sa kinabibilangang pamilya sa pamamagitan ng

  web organizer (PAGSASALITA, PP9PS-Ic-d-

  35)

   Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan

  (PANONOOD, F9PD-Ic-d-40)

   Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng pinakamataas na antas ng

  katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa

  napakinggang bahagi ng nobela (PAG-

  UNAWA SA NAPAKINGGAN, F9PN-Ic-d-

  40)

   Nagpapaliwanag sa iba’t ibang tunggaliang

  LAS 1. PAMILYA ANG AKING

  TANGING YAMAN (WEB

  ORGANIZER, pahina 28-29)

  FORMATIVE

 • naganap sa nobela (PAG-UNAWA SA

  BINASA, F9PB-Ic-d-40)

   Nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay-opinyon (sa tingin/ akala/ pahayag/

  ko, iba pa) (WIKA AT GRAMATIKA,

  F9WG-I-cd-42)

   Nabibigkas nang maayos ang ulat sa pangkatang gawain (WIKA AT

  GRAMATIKA, F9WG-I-ce-42)

   Nakapagtatala ng mga paraan o bagay na maaaring gawin upang mapanatiling

  magkakabuklod ang pamilya (PAGSULAT,

  PP9PU-Ic-d-59)

  LAS 2. Kritikal na Sanaysay

  (Pagsusuri sa Pelikula)

  FORMATIVE

  Pag-uulat

  LAS 3. Pagpuno

  sa double entry

  journal

  SUMMATIVE

  Linggo 7 Ang Puting Tigre (Maikling Kuwento)

  Sanggunian: Pinagyamang

  Pluma 9, p-175-199

  May-akda: Alma M. Dayag

  PAGPAPAHALAGA:

  Pagsisikap sa Buhay

   Napipili ang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit batay sa konteksto ng

  pagkakagamit (PAGLINANG NG

  TALASALITAAN, PP9PT-IIc-56)

   Natutukoy ang kaugaliang Pilipino sa pamamagitan ng pagsulat ng/ang mga

  karanasan ng katatagan sa gitna ng

  pagsubok/trahedya (PANG-UNAWA SA

  NAPAKINGGAN, F9PN-Ia-b-39)

   Nasusuri ang maikling kuwento sa pamamagitan ng pagpapakahulugan sa diwang

  nais nitong ipabatid (PAG-UNAWA SA

  BINASA, F9PB-Ib-b-39)

   Nakapagsasaliksik ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pabula sa alinmang bansa

  sa Asya (ESTRATEHIYA SA PAG-

  AARAL, F9EP-IIc-16)

   Nakasusulat ng sariling pabula bilang pagpapahalaga sa akdang binigyang-pansin

  (PAGSULAT, F9PU-Ia-b-41)

  Payabungin Natin- B (p. 177)

  FORMATIVE

  LAS 1. Hindi Pa Ako Sumuko

  FORMATIVE

  Tanong-Sagot

  RESEARCH WORK

  LAS 2. Pagsulat ng Pabula

  SUMMATIVE

 •  Naipakikita ang kakaibang katangian ng pabula sa pamamagitan ng