Click here to load reader

Barns sprÃ¥kutveckling i förskolan - ett förskollà ... 892232/FULLTEXT01.pdf · PDF file,qohgqlqj 6\iwh rfk sureohpvwlooqlqj

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Barns språkutveckling i förskolan - ett förskollà ......

BARNS SPRKUTVECKLING I FRSKOLAN

- ett frskollrarperspektiv Annica Andersson Hanna Larsson Akademin fr utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lrarutbildningen Grundniv, 15 hp.

Handledare: Martina Norling Examinator: Eva rlemalm-Hagsr Termin: Hsttermin r: 15

2

Akademin fr utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation PEA079 15 hp Termin HT r 15 SAMMANFATTNING ___________________________________________________________________________ Annica Andersson Hanna Larsson Barns sprkutveckling i frskolan

- ur ett frskollrarperspektiv Children's language development in preschool - A preschool teacher perspective rtal 2015 Antal sidor: 25 Syftet med denna studie r att underska frskollrares perspektiv p barns sprkutveckling och hur de arbetar fr att frmja barns sprkutveckling samt hur de beskriver frskolans betydelse nr det kommer till barns sprkliga utveckling. Den metod som anvndes var ostrukturerade intervjuer med ppna frgor och fljdfrgor. Resultatet visar att frskollrarna anvnder sig av snger, rim och ramsor fr att frmja barns sprkutveckling, de anvnder bcker och rekvisita samt sprkfrmjande metoder dagligen. Resultatet visar ven p frskolans betydelse fr barn med annat modersml n svenska d det r i frskolan dessa barn oftast mter svenska sprket frsta gngen. Miljn br vara lockande och inspirerande fr att bjuda in till lek och lrandesituationer, anser frskollrarna. Slutsatser utifrn studien r att frskollrare i denna studie kontinuerligt och metodiskt arbetar med barns sprkutveckling. ___________________________________________________________________________ Nyckelord: frskola, frskollrares perspektiv, samspel, sprkutveckling, verbalt sprk.

3 Innehll 1. Inledning ............................................................................................................................... 5

1.1 Syfte och problemstllning ........................................................................................... 5 1.2 Uppsatsens disposition ................................................................................................. 6

2. Forskningsbakgrund ........................................................................................................... 6 2.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet .......................................................... 6 2.2 Sprkutveckling ............................................................................................................. 7 2.3 Samspel ........................................................................................................................... 8 2.4 Sociala miljer ............................................................................................................... 8 2.5 Sprkstdjande arbetsstt ........................................................................................... 9

2.5.1 Lek med sprket ..................................................................................................... 9 2.5.2 Hglsning ............................................................................................................ 10

2.6 Frskolemiljns betydelse ......................................................................................... 10 2.7 Frskolans uppdrag .................................................................................................... 11

3. Metod .................................................................................................................................. 12 3.1 Forskningsstrategi ....................................................................................................... 12 3.2 Datainsamlingsmetod................................................................................................ 12 3.3 Urval .............................................................................................................................. 13 3.4 Genomfrande ............................................................................................................. 13 3.5 Forskningsetiska aspekter ......................................................................................... 14

4. Resultat ............................................................................................................................... 14 4.1 Frmjande av barns sprkutveckling ........................................................................ 14

4.1.1 Material fr frmjande av barns sprkutveckling ............................................ 15 4.1.2 Bcker och sagor .................................................................................................. 15

4.2 Sprkfrmjande metoder ........................................................................................... 16 4.3 Frskolans betydelse .................................................................................................. 16 4.4 Miljns betydelse ........................................................................................................ 17

5. Analys .................................................................................................................................. 17 5.1 Frmjande av barns sprkutveckling ........................................................................ 17 5.2 Frskolans och miljns betydelse fr barns sprkutveckling ............................... 18

6. Diskussion .......................................................................................................................... 19 6.1 Resultatdiskussion ...................................................................................................... 19 6.2 Metoddiskussion ......................................................................................................... 20 6.3 Slutsatser ...................................................................................................................... 21 6.4 Pedagogisk relevans .................................................................................................... 21

4

6.5 Fortsatt forskning ........................................................................................................ 21 Referenser ............................................................................................................................... 23 Bilaga 1 .................................................................................................................................... 25 Bilaga 2 .................................................................................................................................... 26

5 1. Inledning I en tidigare pilotstudie som vi har utfrt framkom det att kommunikationen p en frskola r ytterst viktig, inte minst i frga om hur frskollrare frmjar barns sprk. Kommunikation i olika former r en viktig del i det samhlle vi lever, eftersom vi har ett stndigt behov att lra oss sovra i ett stort informationsflde. I lroplanen fr frskolan (Skolverket, 2010) str att frskolan ska stimulera varje barns sprkutveckling och lgga grunden fr ett livslngt lrande. Barns sprkliga kompetens grundlggs tidigt. Genom interaktion med bde barn och vuxna utvecklar barnen sitt verbala sprk (Kultti, 2012). I Sverige gr de flesta barn i frskolan och enligt skolverket (2014) tillbringar 83 % av alla 1-5-ringar sina dagar i frskolan. Eftersom s mnga barn vistas i frskolan varje dag och under s mnga timmar per dag, r frskolan en del i barns lrande och utveckling med rika tillfllen till samspel och sprklig stimulans. Av den anledningen r det intressant att underska hur frskollrare arbetar med det talade sprket fr att utveckla barns sprkliga kompetens. Slj (2005) skriver att det viktigaste sttet fr mnniskan att frmedla sina tankar och sikter r genom det talade sprket, och Svensson (2009) skriver att sprket r grunden till mnniskans hela utveckling. Det r viktigt att frskollrare fr en frstelse fr hur de kan arbeta med barns sprk. Drfr r en frhoppning med den hr studien att starta en tankeprocess hos frskollrare om hur de kan arbeta fr att frmja barns sprkutveckling. 1.1 Syfte och problemstllning Syftet r att underska hur frskollrare arbetar med barns sprkutveckling i frskolan och vilken betydelse miljn i frskolan har fr barns sprkutveckling. Studien utgr frn fljande frgestllningar:

Hur beskriver frskollrare att de arbetar fr att frmja barns sprkutveckling i frskolan?

Vilken betydelse har miljn i frskolan fr barns sprkutveckling enligt frskollrarna?

6 1.2 Uppsatsens disposition I forskningsbakgrunden presenteras teori och en del tidigare forskning om sprkutveckling samt frskolans uppdrag. Metodavsnittet presenterar den forskningsstrategi studien utgtt frn, vilken datainsamlingsmetod som anvndes och vilka som deltog i studien. Det presenteras ven hur studien genomfrdes samt hur det forskningsetiska har aspekterna beaktats. I resultatavsnittet presenteras ngra arbetsstt fr frmjande av barns sprkutveckling, sprkfrmjade metoder samt vilken betydelse frskolan och dess milj har fr barns sprkutveckling. Studiens resultatanalys presenteras i analysavsnittet. Slutligen presenteras en diskussion kring resultat och metod samt slutsatser, pedagogisk relevans och frslag p fortsatt forskning.

2. Forskningsbakgrund 2.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet Lev Semnovic Vygotskij var en teoretiker som forskade inom psykologi och pedagogik och levde i Ryssland mellan 1896-1934 (Partanen, 2007; Slj, 2005; Vygotskij, 1995). Vygotiskijs arbete var grunden till det sociokulturella perspektivet som r en vergripande term p ett antal nrbeslktade teorier om mnniskors lrande och utveckling (Jakobsson, 2012; Slj, 2010). Det sociokulturella perspektivet handlar om hur mnniskor utvecklar frmgor som at