Click here to load reader

Barns och surfplattors interaktion i förskolan 1075382/FULLTEXT01.pdf · PDF file förskolan har surfplattan också blivit vanligare, då de flesta förskolor har en egen sådan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Barns och surfplattors interaktion i förskolan 1075382/FULLTEXT01.pdf · PDF file...

 • Linköpings universitet - Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier

  Förskollärarprogrammet - Examensarbete inom det

  förskolepedagogiska området

  LIU-FÖ-N-A--17/43--SE

  Barns och surfplattors

  interaktion i förskolan

  – En kvalitativ observationsstudie med ett

  sociokulturellt perspektiv på lärande

  Children’s and tablet computers’ interaction in preschool: A qualitative observational study with a sociocultural perspective on learning

  Rebecka Bergström

  Jennie Svensson

  Handledare: Linnéa Stenliden

  Linköpings universitet

  SE-581 83 Linköping, Sweden

  013-28 00 00, www.liu.se

 • 1

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att analysera hur förskolebarn och surfplattor interagerar med varandra för

  att beskriva det samspel som uppstår ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande.

  Datainsamlingen är gjord på två olika förskolor och har bestått av observationer av barn 3-5

  år, när de sitter tillsammans med en eller flera kamrater vid en surfplatta. Begrepp från en

  sociokulturell syn på lärande har använts för att analysera det insamlade materialet ur ett

  lärandeperspektiv.

  Resultatet visar att barnen interagerade med varandra och med surfplattan genom verbal

  kommunikation i form av tal, och icke-verbal kommunikation såsom blickar, gester, beröring,

  med mera. Interaktionerna visade sig vara vad som kan kallas för antingen lyckade eller

  misslyckade. Resultatet visar även att surfplattan påverkade barnens interaktioner genom att

  surfplattan skapade olika positioner bland barnen. Beroende på vilken position barnen intog

  eller fick interagerade de på olika sätt och olika mycket. De fick därmed olika möjligheter till

  lärande. De positioner som uppstod bland barnen vid surfplattan var ägar- deltagare- och

  åskådarposition. Ägarpositionen visade sig vara attraktiv för barnen och de förhandlade och

  argumenterade för att få denna position eller för att få behålla den. Resultatet visar också att

  det som påverkade barnens interaktioner var även deras fokus på surfplattan. Det visade sig

  genom att barnen hade blicken koncentrerat fäst på skärmen. Det kunde ibland orsaka att

  barnen inte såg på varandra när de pratade, inte uppmärksammade kamratens interaktion i tid

  eller missade den helt. I resultatet framkommer det även att barnen vägledde varandra och sig

  själva i användandet av surfplattan. Vägledningen av varandra skedde genom scaffolding och

  vägledningen av sig själva skedde genom att barnen använde språket för att stödja tänkandet.

  Nyckelord: surfplatta, interaktion, lärande, förskola, barn

 • 2

  Förord

  Efter flera veckor med intensivt arbete med detta examensarbete är det nu äntligen färdigt. Vi

  vill tacka vår handledare Linnéa Stenliden som under hela arbetet stöttat och hjälpt oss att

  komma framåt. Vi vill även tacka de medverkande förskolorna, utan er hade vår studie inte

  varit möjlig att genomföra och ett stort tack till alla andra som har stöttat oss under skrivandet,

  ni är bäst. Till sist vill vi rikta ett stort tack till varandra för vårt samarbete. Arbetet har varit

  krävande men samtidigt roligt och lärorikt. Det vi har lärt oss genom denna studie kommer vi

  att ta med oss i vårt kommande yrkesliv som förskollärare.

  Januari, 2017 Rebecka Bergström och Jennie Svensson

 • 3

  Innehållsförteckning

  1 INLEDNING .................................................................................................................................................... 5

  1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................................................ 7

  1.2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR ................................................................................................................................... 7

  2 LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................................................................................. 8

  2.1 BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 8

  2.2 TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................................................... 9

  2.2.1 Barns interaktioner framför dator/surfplatta ................................................................................... 10

  2.2.2 Interaktion mellan barn och surfplatta ............................................................................................. 11

  2.2.3 Faktorer som kan påverka interaktionen framför surfplattan .......................................................... 11

  2.2.4 Positioner framför datorn .................................................................................................................. 12

  3 TEORI ........................................................................................................................................................... 13

  3.1 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE ......................................................................................................... 13

  4 METOD ........................................................................................................................................................ 17

  4.1 ETISKA ASPEKTER ............................................................................................................................................ 17

  4.2 URVAL .......................................................................................................................................................... 18

  4.3 BESKRIVNING AV FÖRSKOLORNA......................................................................................................................... 19

  4.3.1 Ängens förskola ................................................................................................................................. 19

  4.3.2 Skogens förskola ................................................................................................................................ 19

  4.4 DATAINSAMLING ............................................................................................................................................ 20

  4.4.1 Observation ....................................................................................................................................... 20

  4.4.1.1 Videoinspelningar ......................................................................................................................................... 21

  4.4.1.2 Fältanteckningar ........................................................................................................................................... 22

  4.4.2 Genomförande .................................................................................................................................. 22

  4.5 ANALYS ......................................................................................................................................................... 24

  4.5.1 Genomförande .................................................................................................................................. 25

  4.6 METODDISKUSSION ......................................................................................................................................... 26

  4.6.1 Självvärdering .................................................................................................................................... 29

  5 RESULTAT .................................................................................................................................................... 30

  5.1 INTERAKTIONER .............................................................................................................................................. 30

  5.1.1 Barnens och surfplattans interaktioner med varandra ..................................................................... 31

  5.1.2 Lyckade och misslyckade interaktioner ............................................................................................. 33

  5.1.3 Sammanfattning ................................................................................................................................ 35

  5.2 SURFPLATTANS PÅVERKAN ................................................................................................................................ 35

  5.2.1 Surfplattan skapar positioner ............................................................................................................ 35

 • 4

  5.2.2 Surfplattan är i fokus ......................................................................................................................... 38

  5.2.3 Sammanfattning ................................................................................................................................ 40

  5.3 VÄGLEDNING ................................................................................................................................

Search related